Anda di halaman 1dari 13

BAB 4

FUNGSI KONTINU
Misalkan A c , f : A , c e A. Fungsi f dikatakan kontinu di titik
c jika diberikan sebarang c > 0 terdapat o = o(c,c) > 0 sehingga
untuk setiap x e A dengan |x c| < o berlaku
| f (x) f(c)| < c.
Jika f tidak kontinu di titik c, maka dikatakan f diskontinu di c.

Definisi 4.1.1
Contoh 4.1.2
(a) f (x) = x
2
+ 3x, x e kontinu disetiap titik dari .
(b) diskontinu di x = 3.
2
9
( )
3
x
g x
x

=

(c) diskontinu di x = 3.
2
9
; 3
( )
3
2 ; 3
x
x
h x
x
x

(d) diskontinu di x = 3.
2
9 ; 3
( )
2 ; 3
x x
k x
x

>
=

<

Teorema 4.1.3
Misalkan f : A dan c adalah titik limit dari A.
( ) , ( ) ( )
n n n
x A x c f x f c c berakibat f kontinu di c
Contoh 4.1.4
(a) diskontinu di setiap titik dari .
1 ;
( )
0 ;
x
f x
x

rasional
irrasional
(b) Misalkan f : kontinu pada , dan S = {x e ; f (x) = 0 }. Jika
(x
n
) c S, dengan x
n
x
0
, buktikan x
0
e S.
(c) Misalkan f : kontinu pada , dan f (r) = 0 untuk semua
bilangan rasional r, buktikan bahwa f (x) = 0 untuk setiap x

e .
(d) Misalkan g(x) = 3x untuk x bilangan rasional dan g(x) = 3 + x untuk
x bilangan irrasional. Tentukan titik kekontinuan dari g.
Jika f dan g kontinu di c titik limit A, maka
(a) of kontinu di c.
.
Teorema 4.2.1
4.2 Kombinasi Fungsi Kontinu
(b) f + g kontinu di c.
(c) f g kontinu di c.
(d) f /g kontinu di c, asalkan g(c) = 0.
Teorema 4.2.2
Misalkan A, B c , f : A dan g : B , dan f (A) c B. Jika f
kontinu di c dan g kontinu di f (c), maka gf kontinu di c.
4.3 Fungsi Kontinu pada Interval
Teorema 4.3.2
Jika I = [a,b] dan f kontinu pada I, maka f terbatas pada I.
Fungsi f dikatakan mempunyai nilai maksimum pada A, jika terdapat
x* eA sehingga
f(x*) > f(x) untuk semua x eA.
Fungsi f dikatakan mempunyai nilai minimum pada A, jika terdapat
x
*
eA sehingga
f(x
*
) f(x) untuk semua x eA.

Definisi 4.3.3
Teorema 4.3.4 (Teorema Maksimum-Minimum)
Jika f kontinu pada I = [a,b], maka f mempunyai maksimum dan
minimum mutlak pada I.
Teorema 4.3.5 (Teorema Akar)
Jika f kontinu pada I = [a,b] dan ada o,| eI sehingga f(o)f(|) < 0,
maka terdapat c eI sehingga f (c) = 0.
o
|
c
f(c)=0
Teorema 4.3.6 (Teorema Nilai Antara Bolzano)
Jika f kontinu pada I dan ada o,| eI, k e sehingga f(o)< k < f(|) ,
maka terdapat c eI sehingga f (c) = k.
Misalkan f kontinu pada I = [a,b]. Jika ke memenuhi inf f(I)< k <
sup f(I) , maka terdapat c eI sehingga f (c) = k.
Akibat 4.3.7
Teorema 4.3.8
Jika f kontinu pada I = [a,b], maka himpunan f(I) = { f(x) | x e I }
merupakan interval tertutup terbatas.
4.4 Kontinu Seragam
Perhatikan dua fungsi berikut:
Fungsi f (x) = 1/x kontinu pada interval (0, ).
Diberikan sembarang c > 0 dan c > 0. Untuk |x c | <c/2 berlaku
2
1 2
( ) f x x c
c
c
s
2
,
2 2
c c c
o

=
`
)
min Pilih (o bergantung kepada c dan c).
Jika |x c| < o berlaku
2
2
( ) ( ) . f x f c x c
c
c s <
Fungsi g (x) = 4x untuk x e , kontinu pada .
Untuk sembarang c > 0, dapat dipilih o = c/4
( ) ( ) 4 4 ( 4) g x g y x y c c = < =
(o hanya bergantung
sehingga untuk setiap x,y e dengan |x y | < o berlaku kepada c)
Definisi 4.4.1
Misalkan A c , f : A . Fungsi f dikatakan kontinu seragam pada
A jika diberikan sembarang c > 0 terdapat o = o(c) > 0 (hanya
bergantung c ) sehingga untuk setiap x, y e A dengan |x y| < o
berlaku
| f (x) f(y)| < c.
Jelas bahwa jika f kontinu seragam pada A maka f kontinu pada
A, tetapi fungsi yang kontinu pada A tidak perlu kontinu
seragam pada A.
Teorema 4.4.2 (Kriteria Kekontinuan Tak Seragam)
(a) f kontinu tak seragam pada A
Ketiga pernyataan berikut ekuivalen.
(b) Terdapat c
0
> 0 sehingga untuk setiap o > 0 terdapat x
o
,, y
o
e A dgn
| x
o
y
o
| < o tetapi
| f (x
o
) f(y
o
)| > c
0
.
(c) Terdapat c
0
> 0 dan dua barisan (x
n
) dan (y
n
) di dalam A sehingga
x
n
y
n
0 tetapi
| f (x
n
) f(y
n
)| > c
0
.
Contoh 4.4.3
Tunjukkan bahwa fungsi f (x) = 1/x kontinu tak seragam pada (0, ).
Teorema 4.4.4 (Teorema Kekontinuan Seragam)
Jika I interval tertutup terbatas dan f : I kontinu pada I, maka f
kontinu seragam pada I.
Misalkan A c , f : A . Fungsi f disebut fungsi Lipschitz pada A
jika terdapat K > 0 sehingga
| f (x) f(y)| < K|x y|
untuk setiap x, y e A.
Definisi 4.4.5
Teorema 4.4.6
Jika f : A fungsi Lipschitz pada A, maka f kontinu seragam pada A.
Contoh 4.4.7
(a) Fungsi f (x) = x
2
kontinu seragam pada interval (0, 8).
(b) Tidak semua fungsi kontinu seragam adalah fungsi Lipschitz,
contoh
x e [0,1]
(c) Fungsi kontinu seragam pada [0,).
( ) g x x =
( ) g x x =
Teorema 4.4.8
Jika f : A kontinu seragam pada A dan (x
n
) barisan Cauchy dalam
A, maka (f (x
n
)) barisan Cauchy.
Teorema 4.4.9
.
Fungsi f kontinu seragam pada interval (a,b) jika dan hanya jika f dapat
diperluas menjadi fungsi kontinu pada [a,b].
Contoh 4.4.10
(a) Fungsi f (x) = 1/x kontinu tak seragam pada interval (0, 8).
(b) Fungsi g(x) = x sin(1/x) kontinu seragam pada (0, b).