Anda di halaman 1dari 10

olehitu, taksonomi ini dibina

supaya menjadi satu


pengkelasan tingkahlaku
pelajar-pelajar yang
menjelaskan hasil-hasil yang
dihajati daripada proses
pendidikan (ms 15).

DEFINISI KEMAHIRAN BERFIKIR


ARAS TINGGI
Quellmalz(1985)menghura
ikan
bahawa murid akan
menggunakan KBAT seperti
menganalisis, banding beza,
merumus, mentafsir, menilai
dan menjana idea apabila
diberikan sesuatu tugasan
untuk diselesaikan
Seterusnya Tomei(2005)
menyatakan KBAT
melibatkan kemahiran
kognitif yang lebih tinggi
iaitu kemahiran
menganalisis, sintesis,
menilai dan menghasilkan
sesuatu idea yang baharu.

Lewis dan Smith (1993)


berpendapat KBAT berlaku
ketika seseorang individu
menerima maklumat baharu,
memproses maklumat tersebut,
membuat penilaian seterusnya,
membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah yang
bukan lazim.

Oleh itu, kemahiran berfikir


boleh didefinisikan sebagai
proses menggunakan
minda untuk mencari
makna dan pemahaman
terhadap sesuatu,
menerokai pelbagai
kemungkinan idea atau
ciptaan, membuat
keputusan dan
menyelesaikan masalah
dan seterusnya membuat
refleksi dan metakognitif
terhadap proses yang
dialami

si
aplika
g
n
e
M
if yang
t
i
n
g
o
han k
ip dan
s
n
i
r
Kebole
p
suatu
unakan
mengg si tentang se atau
l i sa
lah
genera suatu masa
ap
terhad ituasi baharu
s

Menilai
Membuat
pertimbang
an
berdasarka
n kriteria
dan standa
rd melalui
pemeriksaa
n dan
kritikan

BERFOKUS KEPADA
Menganali

sis

Mencerakin
atau
menstruktu
r makluma
t
kepada bah
agian yang
lebih kecil,
menentuka
n
bagaimana
bahagian
struktur ke
seluruhan
atau matla
ma t
berkaitan a
ntara satu
sama lain

Mencipta
men
Menyatukan ele
tuk
untuk memben
usun,
sesuatu: meny
ncang
menjana, mera
lkan
atau menghasi
semula elemen
tau
kepada corak a
aharu.
struktur yang b

KEYWORDS
Remembering
()

Understanding
( )

Applying
( )

Mengingatsemula

Mentafsir

Membericontoh
Klasifikasi
Merumus

Merujuk
Membanding
Menjelaskan

Membawakeluar

Analyzing
( )

Evaluating
( )

Creating
))

Mengenalpasti

Menggunakan/

Membezakan
Mengorganisasikan
Menyifatkan
Menguji
Mengkritik /

Meramal
Merekabentuk
Membina

Objekt
if

Aktivi
ti

Bila dan
bagaimana
HOTS
dijelmakan
dalam pdp

Pentaksir
an
+

Remembering
) (

Understandin
g

) (

Applying
) (

....
.

Analyzing


) (50 40 30 20 10:


) (50 40 30 20 10: /

Evaluating


) +(
) +(

Creating

:
:
) 2.1.6 2.1.1:
*
( 4.2.4 4.2.3
*
) (1.4 1.3 1.2 1.1:

*

)
.
(
)
:

.
(.
.
:
.

:


.
.

:
/

.

/.
:

.
:
)(
)(

/
/

5
-

Aplikasi KBAT dalamaktiviti


1. Guru paparkan contoh ayat yang mengandungi dhomir muttasil
pada slide (ayat dan gambar).

-
-
2. Guru baca dulu, murid dengar sahaja.
3. Kemudian guru minta murid baca satu persatu perkataan.
Kemudian baca ayat penuh (secara individu dan kumpulan).
4. Guru menerangkan kata ganti nama dalamayat dhomir muttasil.
Soal jawab dengan murid: beza antara dhomir (soalan KBAT) .
Penggunaan untuk lelaki dan perempuan. Datangkan contoh-contoh
yang lain..

( )

5. Guru minta murid baca dengan nada dan intonasi yang betul dan guru
betulkan bacaan murid.
6. Guru buat aktiviti: bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Edarkan
kertas aktiviti.
7. Arahan: tuliskan dhomir muttasil di tempat kosong. Kemudian tulis
semula ayat yang betul.
8. Seorang wakil daripada setiap kumpulan akan baca di hadapan kelas.
9. Guru perbetulkan jawapan murid dan beri ulasan.
10. Penutup: ulang sebut dhomir muttasil yang dipelajari.

Aplikasi KBAT dalam pentaksiran


Cara pelaksanaan: Guru bersoaljawab dengan murid penggunaan dhomir
munfasil dan dhomir muttasil
Level
(Bloom
Revise)
3
(Aplikasi)

4
(Analisis)

Contoh soalan KBAT

Kemahiran Lisan: Sila tentukan dhomir munfasil dan dhomir


muttasil dalam ayat ini?
Kemahiran Baca: Sila baca perkataan yang menganduni dhomir
munfasil dan dhomir muttasil dalam ayat ini dengan betul?
KemahiranTulis: Keluarkan perkataan yang mengandungi dhomir
munfasil dan dhomir muttasil dalam ayatini?
Kemahiran Lisan:
1.
Apa beza dhomir munfasil dan dhomir muttasil?
tidak bersambung (bercerai) & bersambung, bentuk berbeza
(tulisan)
2.
Apa persamaan dhomir munfasil dan dhomir muttasil?
bertemu dengan isim (kata nama)
Kemahiran Baca: Adakah bacaan ()
rakan kamu itu betul?
Kemahiran Tulis: Adakah ayat ( ) ini
betul? Kenapa? Sila betulkan?

5
(Menilai)

Kemahiran Lisan:
1.
Bolehkah dhomir muzakkar digunakan untuk muannath (

) -)
(

Kemahiran Baca:
2.
Bolehkah dhomir muttasil muzakkar ( )dibaca baris atas (?).
Contoh:
Kemahiran Tulis:
3.
Adakah sama penulisan dhomir munfasil dan dhomir muttasil (/
)untuk muzakkar dan muannath dalam ayat berikut

. Sila tuliskan?
6
(Rekacipta)

Kemahiran Lisan:
1.
Sila bina ayat berdasar dhomir munfasil dan dhomir muttasil
dalam ayat berikut: ( ..........)
Kemahiran Baca:
2.
Bagaimana bacaan dhomir mengikut nada dan intonasi yang betul
dalam ayat berikut:

- . .

.)
(

Kemahiran Tulis:
3.
Sila bina ayat berdasar dhomir munfasil dan dhomir muttasil
dalam ayatberikut:

( ..........) dan tuliskan dengan betul?

,,
, , ,.