Anda di halaman 1dari 9

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid Fokus Utama 8.

1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan 1.3 Aras 2 (i) 6.2 Aras 1 (i)

: 06 Februari 2014 (Khamis) : 12.00-1.00 tengah hari (60 Minit) : 5 Wira : Kemasyarakatan (Unit 3) : Toleransi Teras Kemakmuran : : : Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. : Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. : : Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. : Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. : Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. : Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat dan pribahasa dalam sesuatu genre. orang ( lelaki, perempuan)

Pengetahuan Sedia Ada i) ii)

Murid-murid telah menguasai kemahiran bersoal-jawab, menulis dan kemahiran membaca peringkat awal. Murid-murid biasa / pernah menerima arahan dan pesanan yang disampaikan oleh ibu bapa, guru atau rakan mereka. :

Objektif Eksplisit

Pada akhir pelajaran murid dapat : i) Menulis 2 daripada 3 perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan petikan teks Toleransi Teras Kemakmuran dengan tepat dan betul. i) Mendengar dan menerima 2 daripada 3 arahan serta bertindak balas secara lisan berdasarkan ayat yang ditunjukkan oleh guru dengan betul dan tepat. ii) Membaca dan mengenal pasti 2 daripada 3 penggunaan kata, frasa, ayat dan pribahasa berdasarkan petikan teks Toleransi Teras Kemakmuran dengan tepat dan betul. Sistem Bahasa i) Kata majmuk : : jawatankuasa, sukacita, tanggungjawab. : : Kajian tempatan dan Pendidikan Sivik & kewarganegaraan. : Semangat bermasyarakat, bekerjasama & bertanggungjawab. : 2

Pengisian Kurikulum i) ii) Ilmu Nilai Murni

Kemahiran Bernilai Tambah

i) ii) iii)

Teori Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Kemahiran Berfikir :

: Interpersonal, Intrapersonal, Verbal Linguistik, & Kinestetik. : Menjana idea, menyatakan sebab & menilai : Menghubungkait & meramal

Isi Pelajaran i) ii) iii)

Petikan Toleransi Teras Kemakmuran Arahan berantai Pelbagai jenis ayat :

Bahan Sumber Mengajar i) ii) iii) iv) v) Petikan Lembaran kerja Kad ayat Kad perkataan komputer riba.

Langkah / Masa Set Induksi (5 Minit) i)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

Tayangan gambar tentang mesyuarat / perbincangan.

Guru bertanya murid apa yang telah dipelajari TKP : semalam. dengan murid-murid Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal, Kinestetik.

Guru

bersoal-jawab

tentang gambar yang telah dipaparkan. Seterusnya, guru memperkenalkan tajuk yang baharu kepada murid, iaitu Toleransi Teras Kemakmuran.

Pendekatan : Komunikatif

Strategi : Berpusatkan murid

BSM : Komputer riba,

Perkembangan Langkah 1 (15 Minit)

i)

Petikan Teras

Guru mengedarkan petikan kepada murid- Kemahiran Belajar : murid. Nilai : murid Semangat bermasyarakat, murid BSM : membaca teks Petikan Toleransi Kemakmuran yang telah membaca diberikan Lembaran kerja teks Teras Menjana idea Menilai

Toleransi Kemakmuran

Guru meminta semua murid membaca petikan secara mentalis (bacaan senyap).

Contoh petikan: PESANAN AYAH Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tuan dan salam

Seterusnya,

guru

meminta

semua

membaca 1 perenggan terlebih dahulu. Kemudian, seorang demi seorang

membaca satu perenggan. Guru membimbing murid

ayah saya kepada tuanpuan-puan. Ayah saya tidak dapat hadir kerana beliau tidak sihat. -

petikan. Murid

penghargaan / peneguhan daripada guru. Seterusnya, guru bersoal-jawab dengan murid Penilaian HSP: untuk memastikan mereka faham tentang apa F U : 6.2 Aras 1 (i) yang dibaca. Kemudian guru meminta murid mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat dan pribahasa berdasarkan petikan teks Toleransi Teras Kemakmuran

Langkah 2 (10 Minit)

i)

Arahan berantai

Guru menerangkan arahan tentang aktiviti yang BSM : akan dilakukan oleh murid-murid. murid-murid Kad ayat

Contoh arahan: i) Pak jalil ditugaskan menyediakan alatan sukaneka. Acara permainan rakyat akan dikendalikan oleh Encik Loo Leng San. Encik Lokman akan menguruskan pengadil untuk sukaneka

Kemudian,

guru

meminta

membentuk 2 kumpulan antara lelaki dan TKP : perempuan. Guru menunjukkan kad ayat kepada setiap kumpulan. Apabila murid telah bersedia, murid dihadapan akan berbisik kepada rakan dibelakang tentang kad yang ditunjukkan oleh guru. Proses pesanan (arahan) dilaksanakan Kemahiran berfikir : Menghubungkait Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal, Kinestatik

ii)

iii)

sehingga kepada murid yang terakhir. Murid yang terakhir akan menyatakan secara Nilai : lisan pesanan (arahan) yang terdapat dalam kad ayat. Aktiviti dibimbing oleh guru dan memberi peneguhan / penghargaan kepada murid jika Penilaian HP memberikan jawapan yang rasional / betul. F S : 1.3 Aras 2 (i) Bekerjasama Bertanggungjawab

Langkah 3 (15 Minit)

i)

Pelbagai jenis ayat.

Guru menerangkan arahan tentang aktiviti yang akan dilakukan oleh murid-murid. BSM : Lembaran kerja Kad perkataan

Ayat penyata Ayat tanya Ayat perintah

Kemudian, guru meminta murid memberikan contoh secara lisan ayat yang hendak dibina

berdasarkan perkataan (kad perkataan) yang TKP : diberi. ini akan dilaksanakan secara guru untuk Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal Kinestatik.

Contoh perkataan: i) ii) iii) hadir maklum tugas

Aktiviti

berpasangan oleh murid-murid. Pasangan akan dipilih oleh

membacakan ayat yang telah dibina. Aktiviti ini juga dibimbing oleh guru dan Nilai : memberi peneguhan / penghargaan kepada murid jika memberikan jawapan yang rasional / betul. Penilaian HP F S : 8.1 Aras 1 (i) Bekerjasama

Langkah 4 (10 minit)

Pengayaan Aktiviti penulisan: Bina ayat (kata majmuk) dalam petikanberdasarkan petikan teks.

Pengayaan Murid menulis perkataan (kata majmuk) yang terdapat dalam petikan. Kemudian guru meminta murid membina ayat berdasarkan perkataan tersebut. Aktiviti dibimbing oleh guru dan memberi peneguhan / penghargaan kepada murid jika memberikan jawapan yang rasional / betul.

BSM: Lembaran kerja

TKP : Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal Kinestatik.

Pemulihan Membimbing muridmurid mencari kata majmuk dalam petikan teks Toleransi Teras Kemakmuran -

Pemulihan Guru membimbing murid mencari kata majmuk Guru meminta murid menulis perkataan yang telah dicari. Guru membimbing murid-murid mencari nilai murni yang terdapat dalam isi pelajaran.

Penutup (5 Minit)

1. Kognitif Rumusan : Rumusan isi pelajaran. Penerapan nilai murni.

Guru membimbing murid membuat rumusan dan menerapkan nilai murni.

TKP : Verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal, Kinestatik,

Soalan Nyatakan perkara yang telah anda pelajari pada hari ini. Tajuk, Aktiviti yang telah dilakukan.

Nilai Murni: i) Semangat bermasyarakat ii) iii) Bekerjasama Bertanggungjawab

Aktiviti susulan : Murid-murid diminta membaca surat khabar (isu-isu semasa)

Anda mungkin juga menyukai