Anda di halaman 1dari 16

PAKK3063 PENGURUSAN ASUHAN

KANAK-KANAK
MINGGU 2 & 3

TOPIK 2 Pengurusan
Asuhan Kanak-kanak

Hasil pembelajaran
Mengenal pasti konsep dan prinsip-prinsip
asuhan pengajaran dalam Pendidikan Awal
Kanak-kanak.

Konsep Asuhan dalam PAKK


Asuhan peliharaan dan didikan, jagaan,
awasan dan tunjuk ajar serta bimbingan
Khusus kepada kanak-kanak PERMATA,
prasekolah dan sekolah rendah tahap 1
Guru bertanggungjawab melaksanakan asuhan
merangkumi pembelajaran, pemakanan,
pengurusan diri, keselamatan

Berasaskan
aktiviti
Kemahiran
berfikir
Bertujua
n
Belajar
melalui
inkuiri
Fleksibe
l
Unsur
motivasi
dan
mencabar

Belajar melalui
pengalaman

Pengalaman
bersepadu

Mengikut
situasi
Bimbingan
pendidik
PRINSIP-PRINSIP
ASUHAN

Meneroka dan
menjelajah

Belajar
melalui
bermain
Mengambil kira
perbezaan
individu
Persekitara
n yang
kondusif

Belajar melalui
deria

Berasaska
n ABP

Perbincangan
Setiap orang individu memberi pendapat
untuk salah satu prinsip yang
dikemukakan dengan mengaitkan dengan
contoh PAKK (PERMATA, prasekolah dan
tahap 1 sekolah rendah) di Malaysia.

Aplikasi dengan teori perkembangan dan pertumbuhan


kanak-kanak
Teori Psikologi Sosial Erik Erikson (1902-1994).
Teori Perapatan Bowlby (1969, 1988)
Teori Pembelajaran Sosial Bandura (1925-kini)
Teori Perkembangan Kognitif (Intelek) Jean Piaget (18961980) dan Vygotsky (1896-1934)
Teori Kepelbagaian Kecerdasan Gardner (1943-kini)
Teori Sistem Ekologikal Bronfenbrenner (1917-2005)
Pandangan Islam Dan Fahaman Agama-Agama Lain

Teori Psikologi Sosial Erik Erikson (1902-1994).

terdapat 8 peringkat perkembangan psikososial


sepanjang hidup seseorang individu.
Peringkat
peringkat
perkembangan
Erikson
membantu kita memahami cara mendidik kanakkanak untuk melahirkan individu yang berjati diri,
yakin,
mempunyai
harga
diri
tinggi
dan
mempunyai kemahiran sosial untuk berfungsi
dalam masyarakatnya dengan efektif
Pembentukan Sahsiah dan tingkah laku

Teori Perapatan Bowlby (1969,


1988)
Teori Attachment atau perapatanikatan emosi
yang istimewa atau ikatan psikologi antara bayi
dengan ibu atau pengasuh yang melibatkan
saling rasa selesa, kasih sayang dan kepuasan.
(memberi kesan sehingga dewasa)
hubungan yang intim ini dapat membantu
survival kanak-kanak apabila dalam keadaan
yang terdesak
Pembentukan Sahsiah dan tingkah laku

Teori Pembelajaran Sosial Bandura (1925-kini)


Bandura menyatakan bahawa kanak-kanak belajar
dengan cara meniru gaya atau gelagat orang lain
Beliau menyatakan kanak-kanak belajar berkongsi,
bekerjasama, bergaul dan sebagainya selepas
memerhati orang lain melakukannya.
Ibu bapa dan pendidik adalah model utama yang
menjadi tiruan tingkah laku kanak-kanak.
Menekankan Perkembangan Sosial

Teori Perkembangan Kognitif (Intelek) Jean


Piaget (1896-1980)
Mengikut Piaget perkembangan intelek kanak-kanak
berlaku melalui proses pembinaan (construction)
yang
juga
lebih
dikenali
sebagai
teori
Konstruktivisme melalui asimilasi atau akamodasi
Skemata menyimpan semua maklumat yang
dipelajari dan membolehkan minda menggunakan
maklumat tersebut untuk berfikir, menaakul dan
menyelesaikan masalah.
4 peringkat teori Piaget- menjadi landasan untuk
menyediakan aktiviti
Menekankan Perkembangan Intelek

Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky (18961934)


perkembangan intelek adalah disebabkan oleh interaksi
sosial kanak-kanak di dalam budayanya (sosiobudaya)
menganggap
bahasa
adalah
alat
penting
yang
menghubungkan dunia sosio-budaya dengan fungsi minda
seseorang
interaksi atau bantuan (scaffolding) daripada orang
dewasa, misalnya pendidik atau guru, maka zon
perkembangan proksimal kanak-kanak boleh diperbesarkan
Menekankan perkembangan sosial dan intelek

Teori Kepelbagaian Kecerdasan Gardner (1943kini)


9 jenis kecerdasan yang dinyatakan oleh Gardner
Horward Gardner percaya bahawa setiap individu
mempunyai beberapa jenis kecerdasan dan tidak ada
satu kecerdasan yang lebih baik daripada yang lain
Teorinya mencadangkan bahawa setiap kanak-kanak
bukan sahaja belajar dengan cara berbeza tetapi
mempunyai kekuatan / kecerdasan yang berlainan
yang menjadikan mereka individu yang unik.
Menekankan Kecerdasan dan potensi kanak-kanak

Teori Sistem Ekologikal Bronfenbrenner (19172005)


Teori ini menyatakan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah dipengaruhi
secara langsung atau tidak langsung oleh faktor-faktor dalam persekitarannya,
terutama orang-orang dalam lingkungan hidup kanak-kanak itu sendiri, seperti
ibu bapa, ahli keluarga terdekat, rakan- rakan dan guru atau Pendidik
Dalam persekitarannya yang lain, ahli keluarga jauh, jiran-jiran, ahli masyarakat
dan prasarana yang terdapat di sekeliling tempat tinggal kanakkanak juga
mempengaruhi secara tidak langsung terhadap perkembangannya
dasar, norma, nilai dan sistem politik negara, semua ini dikatakan akan turut
mempengaruhi perkembangan kanak-kanak secara langsung atau tidak
langsung
semua pihak terutama ibu bapa, Pendidik, Pengurus TASKA, agensi- agensi
kerajaan dan bukan kerajaan, serta ahli komuniti memastikan keperluan kanakkanak di TASKA PERMATA disokong dan dibantu supaya menyuburkan lagi
perkembangan kanak-kanak ke arah melahirkan modal insan negara yang
cemerlang
Menekankan Kepentingan kolaborasi ibu bapa dan komuniti dan sistem
sokongan

Pandangan Islam Dan Fahaman Agama-Agama


Lain

Islam- kanak-kanak umpama sehelai kain putih yang bersih, ibu


bapalah yang mencorakkan sahsiah mereka (amanah Allah)
Hindu- Kanak-kanak memerlukan perhatian yang lebih kerana
mereka sedang membesar; tidak hanya untuk menjadi pandai,
tetapi mempunyai sifat kasih sayang dan jujur yang menjadi
penunjuk jalan dalam kehidupannya kelak
Buddha- mempunyai kulaiti seperti Insan yang lengkap atau yang
tidak mendatangkan masalah, Bijak atau tidak jahil, Kasih sayang
atau tidak bermusuhan dengan orang lain
Fahaman Confucius- menekankan pentingnya memberi perhatian
mendidik anak-anak terutama pada tiga tahun pertama umur
mereka, ibu bapa dianggap telah mencapai status moral tertinggi
dalam hidup
Menekankan pengaruh budaya

Aktiviti tutorial
Setiap kumpulan mempersembahkan aplikasi
teori perkembangan kanak-kanak dalam manamana aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Kumpulan 1 Teori Erikson
Kumpulan 2- Teori Bandura
Kumpulan 3- Teori Gardner
Kumpulan 4 Teori Piaget dan Vygotsky