Anda di halaman 1dari 4

RUBRIK PEMARKAHAN KERJA KURSUS PROJEK

PROGRAM : PISMP PAKK-P7D AK SEMESTER/PERINGKAT : S 1/Tahun 4


MAJOR : PENDIDIKAN
TAJUK AWAL KANAK- KURSUS/KOD KURSUS :
KANAK Pengurusan Kecemasan dalam
Pendidikan Awal Kanak-kanak /
PAKK3373

TUGASAN 1 - Kuiz (individu)

Anda dikehendaki menjawab sebanyak 20 soalan berbentuk subjektif dalam masa 1 jam.
Soalan-soalan kuiz adalah merangkumi Tajuk 1 dan Tajuk 2.

GRED MARKAH DESKRIPTOR


SKALA (20%)
Amat Cemerlang (15-20 markah) Pengetahuan kemahiran
(A+)  Menunjukkan pengetahuan yang sangat luas menyeluruh dan
terkini
 Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan sangat berkesan

Unsur Kemahiran Berfikir


 Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan
murid dan isi kandungan pelajaran.

 Terdapat langkah- langkah pengajaran dan pembelajaran


untuk penguasaan kemahiran berfikir.

Cemerlang (11-14 markah) Pengetahuan kemahiran


(A, A-)  Menunjukkan pengetahuan yang luas dan menyeluruh .
 Pemahaman konseptual diaplikasikan dengan berkesan

Unsur Kemahiran Berfikir


Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid
dan isi kandungan pelajaran.

Kepujian (8-10 markah) Pengetahuan kemahiran


(B+, B, B-)  Menunjukkan tahap pengetahuan yang sederhana .
 Pemahaman konseptual kurang diaplikasikan.

Unsur Kemahiran Berfikir


Terdapat penyataan kemahiran berfikir tetapi hampir sesuai dengan
murid dan isi kandungan pelajaran.

Lulus (5-7 markah) Pengetahuan kemahiran


(C+, C)  Menunjukkan tahap pengetahuan yang lemah.
 Pemahaman konseptual kurang diaplikasikan

Unsur Kemahiran Berfikir


Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti
penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran.

Gagal (0-4 markah) Pengetahuan kemahiran


(C-, D+, D, E, F)  Menunjukkan tahap pengetahuan yang sangat lemah.
 Pemahaman konseptual tidak diaplikasikan

Unsur Kemahiran Berfikir


 Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Tiada bukti
penggunaan alat berfikir.

Tugasan 2 – Pembentangan RPH- Individu (10 markah)

Berdasarkan RPH yang telah disediakan, laksanakan pembentangan Rancangan


Pengajaran Harian/Slot di bilik darjah / bilik mikro.

Amat Cemerlang (9.0 – 10.0


(A+) markah) Pelaksanaan Pembentangan

 Amat berjaya melaksanakan aktiviti secara teratur dan


terkawal
 Dapat mewujudkan suasana pembentangan yang amat
menyeronokkan dan responsif
 1
Penggunaan BBM yang amat menepati kehendak
rancangan aktiviti pengajaran yang disediakan
 Penggunaan bahasa yang sangat lancar dengan
perbendaharaan kata yang pelbagai, luas dan bersesuaian
BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN

KURSUS : PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KOD KURSUS : PRKA3012

NAMA PELAJAR :
1. ............................................... (P1)
2. .............................................. (P2)
3. .............................................. (P3)

ASPEK YANG DINILAI MARKAH CATATAN

PENILAI

P1 P2 P3
i. Perancangan Aktiviti 1½
%
ii. Penghasilan BBM 1½
%
iii. Pelaksanaan 7%
Pembentangan

JUMLAH 10%

PETUNJUK KRITERIA

 Persembahan idea sangat kreatif, jelas dan fokus (i)


 Rancangan aktiviti pengajaran amat lengkap, menarik dan berkesan (i)
 Penghasilan BBM amat kreatif dan menunjukkan daya usaha yang amat tinggi (ii)
 Amat berjaya melaksanakan aktiviti secara teratur dan terkawal (iii)
 Dapat mewujudkan suasana pembentangan yang amat menyeronokkan dan responsif (iii)
 Penggunaan BBM yang amat menepati kehendak rancangan aktiviti pengajaran yang
disediakan (iii)
 Penggunaan bahasa yang sangat lancar dengan perbendaharaan kata yang pelbagai, luas
dan bersesuaian (iii)
 Menunjukkan pengetahuan baharu yang dicapai (iii)

BORANG PEMARKAHAN (PRKA3012)


MARKAH PENUH – 100%

NAMA PELAJAR : ..............................................................................................................

KELAS : F4D PISMP (PAKK)

FOKUS PENILAIAN KRITERIA


AMAT CEMERLANG KEPUJIAN LULUS GAGAL
CEMERLANG (A, A-) (B+, B DAN B-) (C+, C) (C-, D+, D, F)
(A+) (24.0 – 26.9 (19.5 – 23.9 (15 – 19 (<14.9
(27 – 30 markah) markah) markah) markah) markah)

2
Penulisan akademik
– Esei Deskriptif
(30%)

Gagal
Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus (C-, D+, D, E,
Penulisan RPS (A+) (A, A-) (B+, B, B-) (C+, C) F)
(20%) (18-20 markah) (15-17 markah) (12-14 markah) (10-11 markah) (0-9 markah)

Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Gagal


Pembentangan RPS (A+) (A, A-) (B+, B DAN B-) (C+, C) (C-, D+, D, F)
(10%) (9.0 – 10.0 (7.5 – 8.9 (6.0 – 7.4 (5.0 – 5.9 (0-4.9
markah) markah) markah) markah) markah)

Gagal
Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus (C-, D+, D, E,
Penulisan reflektif (A+) (A, A-) (B+, B, B-) (C+, C) F)
pengajaran makro (18-20 markah) (15-17 markah) (12-14 markah) (10-11 markah) (0-9 markah)
(20%)

Gagal
Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus (C-, D+, D, E,
Laporan (A+) (A, A-) (B+, B, B-) (C+, C) F)
Perbincangan Hasil (18-20 markah) (15-17 markah) (12-14 markah) (10-11 markah) (0-9 markah)
Simulasi Pengajaran
Mikro (20%)

JUMLAH MARKAH (100%)

3
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM
PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS

Nama : Angka Giliran :


Kod : PRKA3012 Nama Kursus : PERANCANGAN P&P
Pensyarah : INTAN AZLINA BINTI ABDULLAH
Tarikh Hantar : Tarikh Terima :

Pengakuan Pelajar
Saya mengaku bahawa kerja kursus ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang setiap satu
saya jelaskan sumbernya.

Tanda tangan Pelajar : Tarikh :

Perincian Maklum Balas Kerja Kursus


Pemeriksa Moderator (jika berkaitan)
Kekuatan : Kekuatan :

Aspek yang boleh diperbaiki : Aspek yang boleh diperbaiki :

Tanda tangan : Tarikh : Tanda tangan : Tarikh :

Pengesahan Pelajar
Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuki dan
fahami.

Catatan

Tanda tangan Pelajar : Tarikh :