Anda di halaman 1dari 7

Pembentangan Tutorial

(EDUP 3073)
Siti Harijah binti Aman
An_Nur Athirah binti Lajimin
Anis Abd Karim
Ednesia Indo
Nor Adilah
Soalan 1 (Maksud Budaya dan 5
Komponen Budaya)
Lehman, Himstreet, dan Batty mendefinisikan budaya sebagai kumpulan
beberapa pengalaman hidup yang ada pada sekelompok masyarakat tertentu.
Pengalaman hidup yang dimaksud bisa berupa kepercayaan, perilaku, & gaya
hidup suatu masyarakat.

Menurut Kluckhohn dan Kelly, Budaya merupakan segala konsep hidup yang
tercipta secara historis, baik yang implisit maupun yang eksplisit, irasional,
rasional, yang ada di suatu waktu, sebagai acuan yang potensial untuk tingkah
laku manusia.

E.B. Taylor
Menurut E.B. Taylor, Budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks meliputi
kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan dan kebiasaan
lainnya yang sering dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat.
5 Komponen Budaya
1. Budaya Material: dapat dibezakan menjadi dua
bahagian iaitu bahagian teknologi dan ekonomi.
Bahagian teknologi, termasuk teknik atau cara yang
digunakan untuk mengubah atau membentuk material
menjadi suatu produk yang dapat berguna pada
masyarakat pada umumnya, sedangkan ekonomi
adalah suatu cara menggunakan segala kemampuan
untuk menghasilakan sesuatu yang bermanfaat bagi
dirinya maupun orang lain.
2. Lembaga Sosial: suatu lembaga yang berkaitan
dengan cara bagaimana seseorang berhubungan
dengan orang lain, menganjurkan aktiviti untuk dapat
hidup secara harmoni dengan yang lain, dan mngajar
tingkah laku yang boleh diterima oleh generasi
berikutnya.
3. System kepercyaan: suatu msyrakat akan
berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada di dalam
masyarakat tersebut.
4. Estetika: berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat,
muzik drama dan tari-tarian. Nilai estetika yang
ditunjukan masyarakat dalam pelbagai peranan
tentunya perlu difahami secara benar agar mesej yang
disampaikan mencapai sasaran dengan baik.
5. Bahasa: suatu cara yang digunakan seseorang dalam
mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simboltertentu
kepada orang lain.