Contoh Surat Untuk Cuti Bersalin Bagi PNS Indonesia

No Hal : : Permohonan Cuti Bersalin

Lamp : 1 berkas

Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Di tempat

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat : ERNA PARA SETYANINGSIH, S.Pd. : 19800707 200903 2 004 : Penata Muda/ III a : Guru Bidang Studi Bahasa Inggris : SD Imogiri, UPT PPD Kecamatan Imogiri

Jabatan Unit kerja

Dengan ini mengajukan permohonan Cuti Persalinan Anak Pertama terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. Adapun domisili selama cuti bersalin adalah di Jebresan, Kalitirto, Berbah, Sleman. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan : 1. Fotokopi SK CPNS 2. Fotokopi Surat Nikah 3. Surat Keterangan Cuti Bersalin dari Dokter

Demikian Surat Permohonan ini dibuat, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih.

Imogiri, 10 September 2009

SURAT IZIN CUTI BERSALIN NOMOR .Mengetahui Kepala Sekolah Pemohon contoh surat izin cuti bersalin ... persalinan. Segera setelah persalinan yang bersangkutan supaya memberitahukan tanggal persalinan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.. dengan ketentuan sebagai berikut: sampai setelah a.. b.... c... Diberikan cuti bersalin kepada Nama NIP Pangkat/golongan Jabatan Satuan Pegawai Negeri Sipil ruang organisasi dengan 2 (dua) bulan : : : : : : terhitung mulai tanggal ................ Demikianlah surat izin cuti sakit ini dibuat untuk dapat digunakan ... Sebelum menjalankan cuti bersalin......... wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk............. Setelah menjalankan cuti bersalin langsungnya dan bekerja sebagaimana biasa...... tanggal . wajib melaporkan diri kepada atasan 2. 1........

........ dan seterusnya.... ................................ ................................... .............. ........... ....................... 2...........* (......... 3........sebagaimana mestinya................ Pertinggal......) NIP ........ TEMBUSAN: 1.....................