Anda di halaman 1dari 133

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum


2011
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PANDUAN PENGAJARAN
DUNIA MUZIK
TAHUN 2

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 1 11/25/11 3:03 PMCetakan Pertama 2011
Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel,
ilustrasi, audio dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama
ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian
Pelajaran Malaysia.


Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malaysia.Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kurikulum standard sekolah rendah :Panduan pengajaran dunia muzik. Tahun 2

ISBN 978-967-5094-73-6
1. Music--Instruction and study. 2. Music in education.
I. Malaysia. Kementerian Pelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum.
372.87044
Dicetak oleh:
CETAKRAPI Sdn Bhd.
No.22, J alan Sri Ehsan Satu
Taman Sri Ehan,Kepong
52100 Kuala Lumpur.
Tel : 03-6273 6391
Faks : 03-6273 6392
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 2 11/25/11 3:03 PM
iii
ISI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN

Kata-Kata Aluan vii
i i i v n a l a n e g n e P
CD 1 : Vokal dan Instrumental
CD 2 : Vokal, Instrumental serta Pendengaran dan Latihan xii

Unit 1 2
Unit 2 6
Unit 3 8
Unit 4 12
Unit 5 16
Unit 6 20
Unit 7 22
Unit 8 24
Unit 9 28
Unit 10 32
Unit 11 34
Unit 12 36
Unit 13 38
Unit 14 40
Unit 15 44
Unit 16 46
Unit 17 50
Unit 18 52
Unit 19 56
Unit 20 60
UNIT PEMBELAJARAN UNIT PEMBELAJARAN
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 3 11/25/11 3:03 PM


UNIT LAMPIRAN

1 1 : Gambar Aktiviti Perkusi Badan 64
2 : Gambar Aktiviti Perkusi Badan 65
3 : Gambar Aktiviti Perkusi Badan 662 4 :
Aras Tinggi Dan Rendah
67
5 :
Latihan Unit 2
683 6 :
Carta Ikon Detik
694 7 :
Carta Ikon Dinamik
70
8 :
Carta Ikon Dinamik
715 9 :
Carta Ikon Detik
726 10 :
Latihan Unit 6
737 11 :
Latihan Unit 7
748 12 :
Isyarat Tangan
75
13 :
Latihan Unit 8
76

9 14 : Permainan Mari Mencari 77
15 :
Mencari Perkataan Mari Mencari
78
iv
ISI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN

LAMPIRAN LAMPIRAN
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 4 11/25/11 3:03 PM


UNIT LAMPIRAN

10 16 :
Kad Corak Irama Bintang
79

11 17 :
Skrip Cerita Adam Dan Adin
80
18 : Latihan Unit 11 8112 19 :
Tepuk Irama
82
20 :
Latihan Unit 12
8313 21 :
Latihan Pernafasan
84
22 :
Latihan Unit 13
85
23 :
Latihan Unit 13
8615 24 :
Latihan Unit 15
8716 25 :
Mengajuk Bunyi Haiwan
88
26 :
Latihan Unit 16
8917 27 :
Grafik Tempo
90
28 :
Latihan Unit 17
9118 29 : Mencipta Corak Irama 92
30 :
Latihan Unit 18
93


v
ISI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN

LAMPIRAN LAMPIRAN
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 5 11/25/11 3:03 PM


19 31 :
Latihan Unit 19
9420 32 :
Latihan Unit 20
95
Contoh Rancangan Pelajaran Harian (RPH)
99
Senarai Lagu
102
110
Penghargaanvi
ISI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN

RANCANGAN MENGAJAR RANCANGAN MENGAJAR
SENARAI LAGU SENARAI LAGU
PENGHARGAAN PENGHARGAAN
LAMPIRAN LAMPIRAN
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 6 11/25/11 3:03 PM
viiAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.


Dunia Muzik merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan
Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Menerusi mata
pelajaran ini, murid diberi peluang menghasilkan idea muzikal kreatif melalui aktiviti
menyanyi, bergerak dan bermain alat muzik. Bagi membantu guru untuk mencapai
aspirasi kurikulum Dunia Muzik, Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan
Buku Panduan Pengajaran ini sebagai bahan sumber atau rujukan kepada guru tentang
bagaimana untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Dunia Muzik.

Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang
mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Muzik. Justeru itu,
BPK merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak
yang terlibat atas sumbangan kepakaran, masa dan tenaga. Diharapkan buku panduan
ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektifPengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia


Julai 2011
Dunia Muzik.
Dato Haji Ibrahim bin Mohamad
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 7 11/25/11 3:03 PM
viii
Buku Panduan Pengajaran Dunia Muzik ini merupakan usaha Bahagian Pembangunan
Kurikulum untuk membantu guru yang diberi tanggungjawab mengajar mata pelajaran ini
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran seperti yang di hasratkan dalam Dokumen
Kurikukulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dunia Muzik Tahun Dua. Susunan buku
panduan pengajaran ini berasaskan tema Mulanya Di Sini yang merupakan platform
awal kepada murid untuk melahirkan idea kreatif mereka melalui aktiviti muzikal seperti
menyanyi, muzik dan gerakan serta permainan alat muzik. Selain itu, murid juga
berpeluang untuk mengaitkan perasaan, persekitaran dan budaya mereka dalam setiap
aktiviti muzikal dalam suasana gembira dan ceria.

Bersama-sama buku panduan ini disertakan dua CD lagu. Setiap lagu dalam CD 1 telah
dicipta untuk memenuhi keperluan setiap aktviti yang terdapat dalam unit pembelajaran
bagi mencapai Standard Pembelajaran Dunia Muzik tahun dua. CD 2 pula telah
disediakan bertujuan membantu guru dari aspek apresiasi muzik dan latihan murid.
Namun begitu, guru boleh menggunakan mana-mana lagu dari koleksi sendiri yang
difikirkan sesuai semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif
pengajaran.

Bahasa Melayu, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Ini untuk memudahkan penggunaan di
Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK). Walau bagaimanapun,
terdapat beberapa lagu yang dikekalkan liriknya dalam bahasa asal untuk memberi
pengalaman kepada murid mengenal pelbagai budaya dan bahasa atas semangat
1Malaysia.

Dalam penyediaan Rancangan Pelajaran Harian (RPH), setiap unit pembelajaran telah
diperuntukkan waktu untuk dua kali pengajaran. Namun begitu, guru boleh mengulang
unit pembelajaran lebih dari dua kali sekiranya objektif pengajaran tidak dapat dicapai.


Lagu-lagu yang terdapat dalam buku panduan ini disertakan dalam tiga bahasa iaitu
Bagi tujuan pentaksiran, guru hendaklah merujuk kepada Standard Prestasi yang
disediakan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 8 11/25/11 3:03 PM
Merujuk kepada
Kurikulum
'XQLDMuzik
Sekolah
Rendah
Tahun 2. Ilmu
pengetahuan
yang perlu
dipelajari oleh
murid.
Merujuk kepada
Kurikulum
Dunia Muzik
Sekolah
Rendah
Tahun 2.
Pembelajaran
yang mesti
dikuasai oleh
murid dalam
satu tahun.

Tema
Elemen muzik
yang
ditekankan
semasa
pengajaran dan
pembelajaran
Aktiviti
tambahan
Kaedah atau
cara yang
digunakan
untuk menilai
pencapaian
murid
Masa
Pengajaran
2 X 30 minit
PERINCIAN TAJUK KECIL UNIT PEMBELAJARAN
ix
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 9 11/25/11 3:03 PM
x x
CD 1 : VOKAL DAN INSTRUMENTAL

UNIT TRACK JUDUL LAGU

1 01 Mari Bergerak ( Vokal )
02 Mari Bergerak ( Instrumental )

2 03
See Saw ( Vokal )

04 See saw ( Instrumental )

3 05 Bunyi Perkusi ( Vokal )
06
Bunyi Perkusi ( Instrumental )


4 07
Main Muzik ( Vokal )

08 Main Muzik ( Instrumental )

5 09 Tidurlah Adik ( Vokal )
10
Tidurlah Adik ( Instrumental )


6 11
Ayam Didik ( Vokal )

12
Ayam Didik ( Instrumental )


7 13
Isai Karuvigal ( Vokal )

14
Isai Karuvigal ( Instrumental )


8 15
So Mi ( Vokal)

16 So Mi ( Instrumental )

9 17
Mari Mencari ( Vokal )

18 Mari Mencari ( Instrumental )

10 19 Bintang Kecil ( Vokal )
20 Bintang Kecil ( Instrumental )
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 10 11/25/11 3:03 PM
xi
CD 1 : VOKAL DAN INSTRUMENTAL

UNIT TRACK JUDUL LAGU

11 21
Pantun Jenaka ( Vokal )

22
Pantun Jenaka ( Instrumental )
12 23 Come Sing With Me ( Vokal )
25
Come Sing With Me ( Canon Vokal )


13 23
Come Sing With Me ( Vokal )

24
Come Sing With Me ( Instrumental )

25
Come Sing With Me ( Canon Vokal )

26
Come Sing With Me ( Canon Instrumental )


14 27
Berlari Di Padang ( Vokal )
28
Berlari Di Padang ( Instrumental )


15 29
See See See ( Vokal )

30
See See See ( Instrumental )


16 31
Bunyi Di Ladang ( Vokal )

32
Bunyi Di Ladang ( Instrumental )


17 33 See The Pony Galloping ( Vokal )
34
See The Pony Galloping (Instrumental )
18 35
Hidup Semut ( Vokal )

36
Hidup Semut ( Instrumental )BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 11 11/25/11 3:03 PM
xii
CD 2 : VOKAL, INSTRUMENTAL DAN PENDENGARAN

UNIT TRACK JUDUL LAGU

19 01
Gergasi ( Vokal )

02
Gergasi ( Instrumental )
20 03
Joget Riang Ria ( Vokal )

04
Joget Riang Ria ( Instrumental )
2 05
Audio Pic Tinggi dan Rendah ( Pengenalan )

06
Audio Pic Tinggi dan Rendah ( Latihan )


3 07
Audio Tempo ( Cepat )

08
Audio Tempo ( Lambat )

09 Audio Tempo ( Cepat dan Lambat )6 10
Audio Dinamik

7 11
Audio tekstur Tebal dan Nipis

11 12
Audio Tekstur Tebal dan Nipis

13 Audio Mud ( Takut, Riang,Sedih )

12 14
Audio Tekstur Tebal dan Nipis

15 15
Audio Pic Tinggi, Pertengahan dan Rendah

16
Audio Pic ( Latihan )
16 17 Audio Instrumental
18 Audio Muzik dan Vokal
19 Audio Warna Ton

17 20
Audio Tempo Cepat dan Lambat ( Latihan )

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 12 11/25/11 3:03 PM
xiii
CD 2 : VOKAL, INSTRUMENTAL SERTA PENDENGARAN DAN LATIHAN

UNIT TRACK JUDUL LAGU

19 21
Symphony No. 5 C Minor

22
Audio Irama Bunyi Panjang dan Bunyi Pendek

23
Irama Bunyi Panjang dan Bunyi Pendek ( Latihan )
20 24
Joget Malaysia

25
Audio Warna Ton ( Latihan )

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 13 11/25/11 3:03 PM
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 14 11/25/11 3:03 PM

UNIT PEMBELAJARAN
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 1 11/25/11 3:03 PM
2
Tempo
- cepat
- lambat
CD 1
Track 01 : Mari Bergerak (vokal)
Track 02 : Mari Bergerak (instrumental)
1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.
- cepat
- lambat

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik
dan mud muzik.
- lagu aksi (action song)
- permainan nyanyian (singing games)

2.2.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan
perkusi badan dan perkusi mulut.

1. Menggunakan pergerakan asas seperti berjalan atau berlari secara kreatif
untuk mengukuhkan pemahaman murid berkaitan tempo cepat dan lambat.
2. Mengimprovisasi lirik lagu seperti tepuk tangan dan hentak kaki kepada lirik
yang sesuai.
Contoh : tepuk bahu dan goyang pinggul.
Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau
berkumpulan.

1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

1. Menyanyi lagu Mari Bergerak.
(CD 1 track 01)
2. Menyanyikan lagu Mari Bergerak
dalam tempo cepat dan lambat tanpa
iringan muzik.
3. Menghasilkan bunyi menerusi
penerokaan perkusi badan.
Contoh: tepuk paha, petik jari,
hentak kaki.
4. Menggunakan perkusi badan untuk
menghasilkan bunyi berdasarkan
carta ikon perkusi badan.
(Unit 1 : Lampiran 1 hingga 3)
5. Bergerak mengikut lirik lagu.

Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 2 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 01
MARI BERGERAK

Tepuk tangan petik jari
Goyang pinggul dan pusing kiri
Cari kawan hulur tangan
Beri salam dan pusing kanan

Ke depan ke blakang
Pimpin tangan dan pusing kawan
Ke depan ke blakang
Pimpin tangan dan pusing kawan

wan
3
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 3 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 02
4
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 4 11/25/11 3:03 PM
O L_GOu
MARI BERGERAK
O O L Ol [O0 M AL O0 O
@LL L u |@u Q M LO[ G OOu @OM
O_ _| O0L L u |@u Q @G
G | LlG G | O Ou Ll _ _|
O @0 u @G G | LlG G | O
Ou Ll _ _| O @0 u
Kaiyai thatti viralai noditthu udalai asaitthu
Idappakkam thirumbu nanbarai thedi
Kaigalai inaithu vaalthu kuuri
Valappakkam tirumbu
Mun nohki pin nohki kaigalai piditthu suttri vaarunggal
Mun nohki pin nohki kaigalai piditthu suttri vaarunggal
Khalijah Mohamed
Chan Kit Yip
Lirik B. Tamil : S.Muthiah
Charles Sousai

CD 1 Track 02
5
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 5 11/25/11 3:03 PM
6
Pic
- tinggi
- rendah

Sebutan lirik
1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
a, e, i, o, u yang betul.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri
dan am berdasarkan:
- dinamik kuat/lembut
- pic tinggi/rendah
- tempo cepat/lambat
- bunyi panjang/pendek

Memainkan rakaman lagu See-Saw sambil membimbing murid bergerak seperti
jongkang-jongkit mengikut skor lagu dengan pengawasan guru.
Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.
CD 1
Track 03 See-Saw (vokal)
Track 04 See-Saw (instrumental)
CD 2
Track 05 Audio muzik pic tinggi rendah
Track 06 Audio latihan pic tinggi rendah
1. Mengenal pasti gambar yang berada
pada aras tinggi dan rendah.
(Unit 2: Lampiran 4 )
2. Mengajuk pic tinggi dan rendah.
(CD 2 track 05)
3. Latihan menunjukkan aras tinggi
dan rendah.
(Unit 2: Lampiran 5, CD 2 track 06)
4. Mengenal pasti pic tinggi dan
rendah melalui aktiviti gerakan.
5. Mendengar lagu See-Saw.
(CD 1 track 03)
6. Membuat latihan sebutan lirik lagu
See-Saw dengan bimbingan guru.
7. Menyanyi lagu See-Saw dengan
sebutan yang jelas sambil bergerak.
(CD 1 track 04)
Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 6 11/25/11 3:03 PM
SEESAW
Down and up, down and up
We are on a see saw
Down and up, down and up
We are having so much fun

Up and down, up and down
We can try to reach the sky
Up and down, up and down
Now its time to say goodbye
CD 1 Track 03 dan 04

7
reach the
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 7 11/25/11 3:03 PM
Detik

Tempo
- cepat
- lambat

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
- postur
- cara memainkan

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.
- cepat
- lambat
1. Menyanyikan lagu Bunyi Perkusi
sambil menepuk detik.
(CD 1 track 05)
2. Menyanyi lagu sambil menepuk
tangan mengikut ikon.
(Unit 3: Lampiran 6, CD 1 track 05 )
3. Menyanyi lagu sambil memainkan
perkusi mengikut ikon.
(Unit 3: Lampiran 6, CD 1 track 05 )
4. Memainkan perkusi mengikut
tempo cepat.
(CD 2 track 07)
5. Memainkan perkusi mengikut
tempo lambat.
(CD 2 track 08)
6. Memainkan perkusi mengikut
tempo lambat dan cepat.
(CD 2 track 09)
8
Guru mempelbagaikan penggunaan perkusi.
Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan perkusi secara solo atau
berkumpulan daripada pelbagai repertoir.
CD 1
Track 05 Bunyi Perkusi (vokal)
Track 06 Bunyi Perkusi (instrumental)
CD 2
Track 07 Audio tempo (cepat)
Track 08 Audio tempo (lambat)
Track 09 Audio tempo
(cepat dan lambat)
Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 8 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 05

BUNYI PERKUSI
Bunyi kerincing ting ting
Ting ting ting ting ting ting
Bunyi kastanet tap tap
Tap tap tap tap tap tap
9
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 9 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 06

10
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 10 11/25/11 3:03 PM
u @Ol
BUNYI PERKUSI
u | g OO 0 0 0 0 0 0 0 0
u L OL L L L L L L L L
Taalak kiluvai ting ting
Ting ting ting ting ting ting
Taalak kattai dak dak
Dak dak dak dak dak dak
Lee Chai Huat
Lee Chong Yern
Ridzlina Ridzuan
Lirik B.Tamil : S.Muthiah
Charles Sousai
CD 1 Track 06
11
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 11 11/25/11 3:03 PM

Dinamik
- lembut ( S)
- kuat ( I)
CD 1
Track 07 Main Muzik (vokal)
Track 08 Main Muzik (instrumental)

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
- postur
- cara memainkan

1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik.
- lembut ( S)
- kuat ( I)

1. Mendengar dan menyanyi lagu Main
Muzik.
(CD 1 track 07)
2. Bersoal jawab tentang perkusi yang
disebut dalam lirik.
3. Menepuk mengikut carta ikon
dinamik lembut dan kuat.
(Unit 4: Lampiran 7)
4. Memainkan perkusi mengikut ikon
yang ditetapkan pada lirik boom,
ting, tap, dan ring.
(Unit 4: Lampiran 8, CD 1 track 07)

12
1. Gunakan pelbagai perkusi atau bahan-bahan improvisasi untuk mengiringi lagu.
2. Kad ikon dinamik KUAT dan LEMBUT boleh diubahsuai dengan menggunakan
gambar lain.
Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan perkusi secara solo atau
berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 12 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 07
MAIN MUZIK
Mainkan bes dram boom boom boom
Main kerincing ting ting ting
Main kastanet tap tap tap
Main loceng ring ring ring
13
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 13 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 08
14
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 14 11/25/11 3:03 PM
O@0u @OLGLu
MAIN MUZIK
@ [ 0u@OLGLu Qu Qu Qu | OO_0|L GLu
|0 |0 |0 u L OL G MLL MLL MLL
u Ml G O 0 0 0
Muralam isaipom boom boom boom
Kiluvai olipom ching ching ching
Thaala kattaithan tap tap tap
Maniyohsai ring ring ring
Khalijah Mohamed
Lirik B.Tamil : S.Muthiah
Charles Sousai
CD 1 Track 08
15
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 15 11/25/11 3:03 PM
Detik

Dinamik
- lembut ( S)
- kuat ( I)

CD1
Track 09 Tidurlah Adik (vokal)
Track 10 Tidurlah Adik (instrumental)

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
- postur
- cara memainkan

1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik.
- lembut ( S)
- kuat ( I)
1. Menyanyikan lagu Tidurlah Adik
sambil menepuk detik.
(CD 1 track 09)
2. Mendengar lagu Tidurlah Adik
sambil bergerak mengikut detik
lagu.
(CD 1 track 09)
3. Latihan menepuk detik kuat dan
lembut.
(Unit 5: Lampiran 9 )
4. Murid memainkan detik dengan
mengaplikasikan dinamik kuat dan
lembut.
(CD 1 track 09)

16
Aktiviti corak irama boleh menggunakan sebutan jenis haiwan atau kenderaan.
Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan perkusi secara solo atau
berkumpulan daripada pelbagai repertoir.Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 16 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 09
TIDURLAH ADIK
Tidurlah adikku sayang
Tidurlah jangan menangis
Pejamkan matamu oh sayang
Akan ku dodoi mu oh adik
Esok kita kan main lagi
Tidur adikku sayang
17
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 17 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 10
18
S
S
S
S
S
S
I
I
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 18 11/25/11 3:03 PM
0|_ MuMlG
TIDURLAH ADIK
0 @ O G M u Ml G
@ O GOM Lu M u Ml G
M @ G _ 0 |_ O
0L 0L 0 OOLGLG
Ou u G G g L 0u
M @ 0 | _ MuMl G

Thuunggu enthan kanmaniye alugai vendam kanmaniye
Kanmudi nanraaga thuunggiduvai thaalaatti thaalaatti thungga vaipen
Naalai naam sernthuthaan aadidalam kanmudi thunggidu kanmaniye
Khalijah Mohamed
Zaharah Abd Manap
Lirik B.Tamil : S.Muthiah
Charles Sousai
CD 1 Track 10
19
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 19 11/25/11 3:03 PM
Dinamik
- lembut ( S)
- kuat ( I)

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik.
- lembut ( S)
- kuat ( I)


1. Mendengar rakaman lagu Ayam
Didik.
(CD 1 track 11)
2. Menyanyi dengan sebutan lirik yang
jelas.
(CD 1 track 11)
3. Latihan dinamik kuat atau lembut
untuk pic yang diperdengarkan.
(Unit 6: Lampiran 10, CD 2 track 10)
4. Menyanyi lagu Ayam Didik
berpandukan kad ikon dinamik.
(CD 1 track 12)

20
Mempelbagaikan ikon bagi melambangkan dinamik lembut (p) dan kuat (f).

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.
CD 1
Track 11 Ayam Didik (vokal)
Track 12 Ayam Didik (instrumental)
CD 2
Track 10 Dinamik kuat dan lembut
Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 20 11/25/11 3:03 PM

AYAM DIDIK
Di mana dia sayang didikku tadi
Di mana dia sayang didikku tadi
Padiku tumpah di bawah tangga
Padiku tumpah di bawah tangga

Di mana dia sayang adikku tadi
Di mana dia sayang adikku tadi
Adikku seorang manja tersangat manja
Adikku seorang manja tersangat manjaCD 1 Track 11 dan 12
21
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 21 11/25/11 3:03 PM
22
Tekstur
- nipis
- tebal
1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
- postur
- cara memainkan

3.1.2 Mengenal pasti mud,tempo,tekstur dan
dinamik daripada muzik yang didengar.
- mud (riang, sedih, marah dan takut)
- tempo (cepat - lambat)
- tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)
- dinamik (kuat - lembut)
1. Mempelbagaikan gambar melambangkan tekstur nipis dan tebal.
2. Meneroka tekstur perkusi badan.
Pengalaman Muzikal
1.2 Memainkan perkusi secara solo atau
berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

Apresiasi Muzik
3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.
CD 1
Track 13 Isai Karuvigal (vokal)
Track 14 Isai Karuvigal (instrumental)
CD 2
Track 11 Muzik vokal tekstur nipis dan tebal

Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
1. Menyanyi lagu Isai Karuvigal secara
solo dan berkumpulan untuk
membanding beza tekstur tebal dan
nipis.
(CD 1 Track 13)
2. Bermain perkusi mengikut detik
mengiringi lagu untuk menunjukkan
tekstur:
Bar 1-11: secara berkumpulan
Bar 12-15: secara solo
(CD 1 Track 14)
3. Mengenal pasti tekstur berdasarkan
petikan lagu.
(Unit 7: Lampiran 11, CD 2 Track 11)


BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 22 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 13 dan 14

Isai karuvigal osai ketpome, ketpome


Isai karuvigal osai ketpome, ketpome
Gitar isaiyum ithuthaano ithuthaano
Greng greng greng greng greng greng
Greng greng greng greng greng

Let us listen to the sound of instruments instruments
Let us listen to the sound of instruments instruments
Let us listen how the guitar sounds listen to this
Greng greng greng greng greng greng
Greng greng greng greng greng

23
catatan: Violin - Ing,ing,ing
Trombon - Pon,pon,pon
Dram - Boom,boom.boom
Gitar - Greng,greng,greng

S.Muthiah
Charles Sousai
1 2
3
4
5
6 7 8 9
10
11
12
13 14 15
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 23 11/25/11 3:03 PM
Solfa
- so
- mi
CD 1
Track 15 Lagu So-Mi (vokal)
Track 16 Lagu So-Mi (instrumental)
2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan
vokal.
- mengajuk melodi
- mengimprovisasi jawapan kepada
soalan melodi yang diberikan
1. Mengenal dan menyanyi solfa so dan
mi mengikut isyarat tangan.
(Unit 8: Lampiran 12 )
2. Menyanyi lagu Lagu So-Mi.
(CD 1 Track 15)
3. Menggunakan isyarat tangan solfa so
dan mi pada lirik bertanda (*) pada
skor lagu.
4. Menyusun kad ikon isyarat tangan
so dan mi pada suku kata ungkapan
pendek seperti Selamat Pagi,
Salam Sejahtera dan Terima Kasih.
(Unit 8: Lampiran 13 )
5. Menyanyikan melodi ciptaan so
dan mi yang telah disusun.
24
Mempelbagaikan ungkapan pendek untuk aktiviti nombor 5.
Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 24 11/25/11 3:03 PM
SO MI
So Mi So Mi
Mari mengenal So Mi
Mi So Mi So
Mari menyanyi SO MI
So So So Mi Mi
So So So Mi Mi
Ini ciptaan kami
Mi Mi Mi So So
Mi Mi Mi So So
Inilah rentak masri
CD 1 Track 15
25
Mi So Mi So Ma ri me nya nyi SO MIBUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 25 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 16
26
LAGU SO-MIBUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 26 11/25/11 3:03 PM
G u
LAGU SO-MI
G u G u O @0 u u _| |_ GOu
u G u G O @0 u u L _ GOu
G GG u u G G G u u O0 uLOLL Q @ GG
u u uG G u u u G G uO uu @ GG

So mi so mi vaarunggal naam arinthiduvom


Mi so mi so vaarunggal naam paadiduvom
So so so mi mi so so so mi mi
Enggal padaipu ithuthane
Mi mi mi so so mi mi mi so so
Masri taalam ithuthaneh
Lee Chai Huat
Lee Chong Yern
Ridzlina Ridzuan
Chen Siew Lin
Lirik B.Tamil : S.Muthiah
Charles Sousai
CD 1 Track 16
27BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 27 11/25/11 3:03 PM
1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
a, e, i, o, u yang betul.

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik
dan mud muzik.
- lagu aksi (action song)
- permainan nyanyian (singing games)
1. Menyebut lirik lagu dengan sebutan
yang betul.
2. Menyanyi lagu dengan sebutan
yang betul.
(CD 1 track 17)
3. Membuat pergerakan mengikut lirik
lagu Mari Mencari.
(CD 1 track 17)
4. Bermain permainan Mari Mencari
sambil menyanyi.
(Unit 9: Lampiran 14, CD 1 Track 17)
5. Murid mendengar lagu sambil
mencari perkataan tersembunyi
berdasarkan lirik lagu.
(Unit 9: Lampiran 15)
28
Mencari Harta Karun, Main Sembunyi adalah antara permainan yang boleh digunakan.
Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.
CD 1
Track 17 Mari Mencari (vokal)
Track 18 Mari Mencari (instrumental)
Irama
Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 28 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 17

MARI MENCARI
Mari kawan kawan, mari mencari
Kalau dapat cari terus berlari
Lari lari lari cepatlah lari
Kalau lambat nanti dia yang rugi

29
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 29 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 18

30
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 30 11/25/11 3:03 PM
G_GOu
MARI MENCARI
G _GOu Gu G _ GO Gu
M L OL OlL L0 @ _ GO Gu
u u| u u| OlO[ O @ _ GO Gu
u | 0 u @ O LQ @0 O0 G
Thediduvom naame thediduvome kandadainthuvittaal odiduvome
Thulli thulli viraivaai odiduvome thaamathitthaal namakku vaaippu illaiye
Lee Chai Huat
Lee Chong Yern
Ridzlina Ridzuan
Lirik B.Tamil : S.Muthiah
Charles Sousai
CD 1 Track 18
31
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 31 11/25/11 3:03 PM
Irama
1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik
dan mud muzik.
- lagu aksi (action song)
- permainan nyanyian (singing games)

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan
perkusi badan dan perkusi mulut.
1. Mendengar lagu Bintang Kecil.
(CD 1 track 19)
2. Menyanyi sambil membuat
pergerakan berdasarkan lirik lagu
Bintang Kecil.
3. Menyanyi sambil membuat perkusi
badan berdasarkan ikon pada skor
lagu mengikut bunyi cow bell yang
dimainkan dalam lagu Bintang Kecil.
(Unit 10: Lampiran 16, CD 1 track 20)
32
1. Menyediakan bintang yang dilekatkan pada penyedut minuman untuk aktiviti
pergerakan.
2. Menulis ikon bintang pada lirik lagu untuk memudahkan murid bermain corak
irama.
Pengalaman Muzikal
1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

Penghasilan Muzik
2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.
CD 1
Track 19 Bintang Kecil (vokal)
Track 20 Bintang Kecil (instrumental)
Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 32 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 19 dan 20

BINTANG KECIL
Bintang kecil di langit yang biru
Sungguh indah menghias angkasa
Aku ingin terbang dan melayang
Jauh tinggi di tempat kau berada
33

Lagu rakyat
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 33 11/25/11 3:03 PM
34
Mud
- riang
- sedih
- takut
CD 1
Track 21 Pantun Jenaka (vokal)
Track 22 Pantun Jenaka (instumental)
CD 2
Track 12 Cerita Adam dan Adin
Track 13 Audio mud
3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan
dinamik daripada muzik yang didengar.
- mud (riang, sedih, marah dan takut)
- tempo (cepat - lambat)
- tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)
- dinamik (kuat - lembut)
Murid mempamerkan ekspresi mud riang, sedih dan takut.
Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.

1. Murid mendengar cerita Adam dan
Adin. Bersoal jawab tentang mud
dalam cerita.
(Unit 11: Lampiran 17, CD 2 track 12)
2. Menyanyi lagu Pantun Jenaka.
(CD 1 track 21)
3. Menyatakan mud lagu yang
dipendengarkan.
(CD 1 track 21)
4. Mengenal pasti mud riang, sedih dan
takut melalui pendengaran.
(Unit 11: Lampiran 18, CD 2 track 13)
Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 34 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 21 dan 22
PANTUN JENAKA
Biji saga warnanya merah Mandi air, air perigi
Hijau warna kelapa muda Air perigi Kota Tinggi
Kawanku jangan cepat marah Kalau tidur tak cuci kaki
Kalau marah lekasnya tua Nanti mimpi si hantu tinggi

Makan kuih talam keladi
Minum air, airnya tebu
Siapa yang belumnya mandi
Badan bau macam sang lembu
35
me
la
ri
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 35 11/25/11 3:03 PM
Tekstur
- nipis
- tebal
CD 1
Track 23 Come Sing With Me (vokal)
Track 25 Come Sing With Me (canon)
CD 2
Track 14 Audio tekstur tebal dan nipis
3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan
dinamik daripada muzik yang didengar.
- mud (riang, sedih, marah dan takut)
- tempo (cepat - lambat)
- tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)
- dinamik (kuat - tebal)
36
Boleh menggunakan rakaman lagu untuk mengenal pasti tekstur nipis dan tebal.
Contoh: lagu popular, koir, nasyid dan orkestra.
Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.


1. Guru menepuk corak irama diikuti
oleh semua murid seorang demi
seorang tanpa berhenti secara
berterusan untuk menunjukkan
tekstur. (Unit 12: Lampiran 19)
Contoh:


2. Mendengar lagu Come Sing With Me
yang mempunyai tekstur nipis.
(CD 1 track 23)
3. Mendengar lagu Come Sing With Me
yang mempunyai tekstur tebal.
(CD 1 track 25)
4. Membanding beza tekstur nipis
dan tebal dalam lagu Come Sing
With Me.
(CD 1 track 23 dan 25)
5. Mendengar keratan lagu untuk
mengenal pasti tekstur tebal atau
nipis.
(Unit 12: Lampiran 20, CD 2 track 14)
Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 36 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 23 dan 25
COME SING WITH ME
This is my song for you
Happy are we
Come sing along my friend
Come sing with me
Clap your hands
Stamp your feet
Come turn around
37
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 37 11/25/11 3:03 PM
38
Pernafasan
- pengambilan nafas
- pengeluaran nafas
CD 1
Track 23 Come Sing With Me (vokal)
Track 24 Come Sing With Me (instrumental)
Track 25 Come Sing With Me (canon - vokal)
Track 26 Come Sing With Me
(canon - instrumental)
1.1.2 Menyanyi dengan pernafasan yang betul.
- pengambilan nafas
- pengeluaran nafas

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan
mud muzik.
- lagu aksi (action song)
- permainan nyanyian (singing games)

1. Permainan Serunai Straw.
(Unit 13: Lampiran 21)
2. Membaca lirik sambil mengambil
nafas mengikut frasa.
(Unit 13: Lampiran 22)
3. Menyanyi lagu Come Sing With Me
dengan pernafasan yang betul.
(Unit 13: Lampiran 22, CD 1 track 23
dan 24)
4. Membuat pergerakan berdasarkan
lirik lagu.
5. Membahagikan murid kepada dua
kumpulan, A dan B. Kumpulan A dan
Kumpulan B menyanyi secara canon.
(Unit 13: Lampiran 23, CD 1 track 25
dan 26)


Pelbagaikan aktiviti permainan pernafasan.

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.
Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 38 11/25/11 3:03 PM

CD 1 Track 23,24,25 dan 26


COME SING WITH ME
This is my song for you
Happy are we
Come sing along my friend
Come sing with me
Clap your hands
Stamp your feet
Come turn around
39
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 39 11/25/11 3:03 PM
Dinamik
- lembut (S)
- kuat I)
CD 1
Track 27 Berlari Di Padang (vokal)
Track 28 Berlari Di Padang (instrumental)

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik
- lembut (S)
- kuat (I)

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang
diri dan am berdasarkan:
- dinamik kuat/lembut
- pic tinggi/rendah
- tempo cepat/lambat
- bunyi panjang/pendek
1. Menyanyikan lagu Berlari Di Padang.
(CD 1 track 27)
2. Menyanyi dengan dinamik kuat.
(CD 1 track 28)
3. Menyanyi dengan dinamik lembut.
(CD 1 track 28)
4. Menyanyi lagu berpandukan kad
imbasan dinamik yang ditunjukkan.
Contoh: - lembut (S)
- kuat (I)
5. Membuat pergerakan mengikut
ruang diri dan am untuk
menunjukkan dinamik kuat.
6. Membuat pergerakan mengikut
ruang diri dan am untuk
menunjukkan dinamik lembut.
40
1. Guru boleh menggunakan kad imbasan dinamik pada lagu dan menyanyi
mengikut dinamik tersebut.
Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 40 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 27
BERLARI DI PADANG
Mari kawanku bermain
Lumba lari di padang
Di waktu petang yang nyaman
Gembira bersama sama
Larilah kawanku
Agar cergas selalu
Cepatlah kawanku
Siapa lambat ketinggalan
41
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 41 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 28
42
Lagu: Susie Khor
Amri Ahmad
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 42 11/25/11 3:03 PM
O @0 u u OlOu _ GOu |L 0|0 @LLL L Gu
|L0|0 @_GOu
BERLARI DI PADANG

@ u G u O0 GOO0l G0 OGO @u G gG u
@ _0 u M L Gu OG u L L GO
OlO[O M L Gu u u OG _0 G0 Ol G
Vaarunggal naam vilaiyaadiduvom tidalil ohttap panthayame
Ithamaana maalai velaiyile anaivarum sernthu aananthamaai
Ohdunggal nanbargale endrum surusurup paagave
Viraivaaga nanbargale thamatham endraal tholvithaan
Susie Khor
Amri Ahmad
Lirik B.Tamil : S.Muthiah
Charles Sousai
CD 1 Track 28
43
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 43 11/25/11 3:03 PM
Pic
- tinggi
- rendah
- pertengahan
CD 1
Track 29 See See See (vokal)
Track 30 See See See (instrumental)
CD 2
Track 15 Audio pic
Track 16 Audio pic
1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.
- pic tinggi
- pic rendah
- pic pertengahan

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri
dan am berdasarkan:
- dinamik kuat/lembut
- pic tinggi/rendah
- tempo cepat/lambat
- bunyi panjang/pendek
1. Menyanyi lagu See See See dengan
pic dan sebutan lirik yang jelas.
(CD 1 track 29)
2. Mengajuk pic tinggi, rendah,
pertengahan dengan bimbingan guru.
(CD 2 track 15)
3. Menyanyi dan melakukan gerakan
mengikut guru bagi menunjukkan pic
tinggi, pertengahan dan rendah.
4. Mengecam aras bagi pic tinggi, pic
rendah dan pic pertengahan yang
diperdengarkan.
(Unit 15: Lampiran 24, CD 2 track 16)
44
1. Guru mempelbagaikan sebutan untuk mengajuk pic.
Contoh : la, ma, ee dan ho.
2. Membezakan pic menerusi aktiviti pergerakan badan.
Contoh: pic rendah mengecilkan badan
pic pertengahan - berdiri
pic tinggi mendepakan tangan sambil berdiri.
Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.

1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.
Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 44 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 29 dan 30
SEE SEE SEE
See see see
Three birds up on the tree
One can sing and one can chirp
One is just a tiny bird
See see see
Three birds up on the tree

45
bird
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 45 11/25/11 3:03 PM
46
Murid mengajuk warna ton yang pernah didengari.

Warna ton
- suara
- alat muzik
CD 1
Track 31 Bunyi Di Ladang (vokal)
Track 32 Bunyi Di Ladang (instrumental)
CD 2
Track 17 Audio muzik instrumental
Track 18 Audio muzik vokal
Track 19 Audio warna ton
3.1.1 Mengenal pasti muzik vokal dan muzik
instrumental serta warna ton daripada
muzik yang didengar.
- muzik vokal (solo dan kumpulan)
- muzik instrumental (solo dan kumpulan)
- warna ton (suara dan alat muzik)
1. Mendengar dan mengenal pasti muzik
vokal dan instrumental melalui
rakaman lagu.
(CD 2 track 17 dan 18)
2. Mengajuk bunyi haiwan mengikut
gambar.
(Unit 16: Lampiran 25)
3. Menyanyi lagu Bunyi Di Ladang.
(CD 1 track 31)
4. Berbincang tentang warna ton yang
terdapat dalam lagu yang dinyanyikan.
5. Mengecam warna ton yang didengar.
(Unit 16: Lampiran 26, CD 2 track 19)

Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.

Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 46 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 31
BUNYI DI LADANG
Hari mulai senja
Pak Ali pun tiba
Memanggil dan melambai
Ayuh ayuh pulang
Mbek mbek mbek moo moo moo
Kuek kuek kuek kuek kok kok kok
Mbek mbek mbek moo moo moo
Semua ayuh pulang
47

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 47 11/25/11 3:03 PM


CD 1 Track 32
48

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 48 11/25/11 3:03 PM


MG0|lG LMOM
BUNYI DI LADANG
u O0 G [ @u O G O M G 0| LG
O @0u M0 0 0u OG_ G[ O u Ou O_G[
Gu Gu Gu u u u @GO@GO@GO@GOMMM
Gu Gu Gu u u u OG G_ _0| G M0GOGu
Maalai neeramum vanthathe vanthaar thenali paadiye
Vaarunggal sellalaam endraare kaigal asaitthum alaithaare
Meh meh meh maa maa maa kuek kuek kuek kuek kok kok kok
Meh meh meh maa maa maa endre olitthe selvome
Khalijah Mohamed
Chen Siew Lin
Ariffin Razak
Salmiah Hamad
Amri Ahmad
Lirik B.Tamil : S.Muthiah
Charles Sousai

CD 1 Track 32
49
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 49 11/25/11 3:03 PM
Tempo
- cepat
- lambat
CD 1
Track 33 See The Pony Galloping (vokal)
Track 34 See The Pony Galloping (instrumental)
CD 2
Track 20 Audio tempo
1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri
dan am berdasarkan:
- dinamik kuat/lembut
- pic tinggi/rendah
- tempo cepat/lambat
- bunyi panjang/pendek

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan
dinamik daripada muzik yang didengar.
- mud (riang, sedih, marah dan takut)
- tempo (cepat - lambat)
- tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)
- dinamik (kuat - lembut)
1. Mendengar lagu See The Pony
Galloping.
(CD 1 track 33)
2. Mengenal pasti tempo cepat dan
lambat berdasarkan lagu See The
Pony Galloping.
(CD 1 track 33)
3. Membuat pergerakan bergelop
mengikut tempo lagu See The Pony
Galloping.
(CD 1 track 33)
4. Guru menunjukkan contoh lakaran
grafik yang menunjukkan tempo cepat
atau lambat pada kertas berpandukan
kepada tempo lagu yang
diperdengarkan.
(Unit 17: Lampiran 27, CD 1 track 34)
5. Melakarkan grafik bagi menunjukkan
tempo cepat atau lambat berdasarkan
petikan lagu yang didengar.
(Unit 17: Lampiran 28, CD 2 track 20)
50
1. Menggunakan pelbagai lagu yang mengandungi tempo cepat dan lambat.
2. Mempelbagaikan pergerakan untuk menunjukkan tempo cepat dan
lambat.
Pengalaman Muzikal

1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.
Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 50 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 33 dan 34
SEE THE PONY GALLOPING
See the pony galloping galloping down the country lane
See the pony galloping galloping down the country lane
See the pony galloping galloping down the country lane
See the pony coming home all tired down
See the pony coming home all tired down
51

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 51 11/25/11 3:03 PM


Irama
- mencipta corak irama
CD 1
Track 35 Hidup Semut (vokal)
Track 36 Hidup Semut (instrumental)


2.1.2 Mencipta corak irama mudah.
- mengajuk corak irama
- mencipta jawapan kepada soalan irama
yang diberikan
1. Murid menyanyi lagu Hidup Semut.
(CD 1 track 35)
2. Murid menepuk corak irama melodi
Hidup Semut.
(CD 1 Track 35)
3. Guru membimbing murid menepuk
corak irama berdasarkan nombor
yang dibulatkan.
(Unit 18: Lampiran 29)
4. Murid menepuk corak irama yang
dicipta berdasarkan nombor yang
telah dibulatkan.
(Unit 18: Lampiran 30)52
Menggunakan ikon-ikon bergambar untuk menggantikan nombor bagi mencipta
corak irama.
Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.
Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 52 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 35
HIDUP SEMUT
Meniti semut atas dahan
Jalan berkawan kawan
Kecil besar tua dan muda
Bantu membantu bersama

Meniti semut atas dahan
Jalan dalam barisan
Kerja sama jadi amalan
Menjadi contoh tauladan
53
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 53 11/25/11 3:03 PM
CD 1 Track 36
54
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 54 11/25/11 3:03 PM
OuLlG O_O
HIDUP SEMUT
|Ou u Gu G0 O[ O[ _G _
|Ou u Gu G0 O[ O[ O O
G G |G_ G |_| ML @u Ou@Ou
M0 |G_ G _G AO_ O_O
G OuQ u GG AOl Q |G _ G
GG Ou LlG |_ LM L @ Gu

Kilaigal mele saarai saaraiyaaga ondraai sernthe nagargindrana
Siraya periya ilamai muthumaiyaana erumbugal sernthe uthavi purigindrana
Kilaigal mele saarai saaraiyaaga varisaiyaaga selgindrana
Ondru kuudi ulaitthu vaalvathuthaane erumbin sirantha panbaagume
Kamaruddin Manaf
Lirik B.Tamil : S.Muthiah
Charles Sousai
CD 1 Track 36
55
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 55 11/25/11 3:03 PM
Dinamik
- lembut (p)
- kuat (f)
Irama
- bunyi panjang
- bunyi pendek
1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri
dan am berdasarkan:
- dinamik kuat/lembut
- pic tinggi/rendah
- tempo cepat/lambat
- bunyi panjang/pendek

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan
dinamik daripada muzik yang didengar.
- mud (riang, sedih, marah dan takut)
- tempo (cepat - lambat)
- tekstur (solo - nipis dan kumpulan - tebal)
- dinamik (kuat - lembut)

1. Memperdengarkan keratan lagu Symphony
no.5 in C minor karya Beethoven.
(CD 2 track 21)
2. Menyatakan bunyi kuat dan lembut pada
keratan lagu tersebut.
(CD 2 track 21)
3. Membuat pergerakan mengikut ruang diri
dan am untuk menunjukkan dinamik kuat
dan lembut.
4. Mendengar lagu Gergasi.
(CD 2 track 01)
5. Mengecam bunyi panjang dan bunyi
pendek berdasarkan lagu Gergasi.
6. Membuat pergerakan mengikut ruang diri
dan am untuk menunjukkan bunyi panjang
dan bunyi pendek.
(CD 2 track 22)
7. Mengecam bunyi panjang dan bunyi
pendek berdasarkan rakaman audio yang
diperdengarkan.
(Unit 19: Lampiran 31, CD 2 track 23)
56
Menggunakan aktiviti harian untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut serta
bunyi panjang dan bunyi pendek.
Pengalaman Muzikal

1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.
CD 2
Track 01 Gergasi (vokal)
Track 02 Gergasi (instrumental)
CD 2
Track 21 Symphony No.5 in C minor
Track 22 Audio bunyi panjang pendek
Track 23 Audio bunyi panjang pendek
Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 56 11/25/11 3:03 PM
CD 2 Track 01

GERGASI
Lihat
Jangan bising gergasi datang
Dia makan kita
Dengar
Aku dengar bunyi suara
Mana kau berada
57
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 57 11/25/11 3:03 PM
CD 2 Track 02
58
Lagu: Khairul Bariah
Khalijah Mohamed
Shamsurie Shafie
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 58 11/25/11 3:03 PM
@u
GERGASI
AQ AQOu | Ou | @ u O@ |_ @
u u Ou Ol@0 @u

____AG @[0OG @ Mu|O GL |_ G


@@@u @LO u MGL GG
Ush.. Ush.. amaithi amaithi bootham varugirathu
Bootham nammai vilunggum
Ahah ahah un kural enakku thelivaai ketkirathe
Nee irukkum idathai naanum kandene

Khairul Bariah
Khalijah Mohamed
Shamsurie Shafie
Lirik B.Tamil : S.Muthiah
Charles Sousai
CD 2 Track 02
59
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 59 11/25/11 3:03 PM
Warna Ton
- suara manusia
1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia
dengan betul.
- suara lembut
- suara serak
- suara nyaring
- suara halus
- suara garau
- suara nasal
- suara lelaki dan perempuan
1. Mengenal pasti warna ton suara lelaki
dan perempuan.
(CD 2 track 24)
2. Mengajuk pelbagai suara.
Contoh: suara lelaki dewasa,
perempuan dan kanak-kanak.
3. Mendengar lagu Joget Riang Ria.
(CD 2 track 03)
4. Membezakan suara lelaki dan suara
perempuan.
(Unit 20: Lampiran 32, CD 2 track 25)
60
Menunjukkan gambar untuk menunjukkan warna ton suara.
Contoh: datuk, nenek dan bayi.
Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo
atau berkumpulan.


CD 2
Track 03 Joget Riang Ria (vokal)
Track 04 Joget Riang Ria (instrumental)
CD 2
Track 24 Joget Malaysia
Track 25 Audio warna ton

Rujuk Standard Prestasi
Lembaga Peperiksaan.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 60 11/25/11 3:03 PM
61
CD 2 Track 03 dan 04

JOGET RIANG RIA


Mari berjoget riang ria Mari berjoget riang ria
Ikut rentak penuh ceria Ikut rentak penuh ceria
Ayun tangan lengguk bergaya Ayun tangan lengguk bergaya
Mari gerak joget bersama Mari gerak joget bersama

Mari kita tepuk sama sama
Mari kita kekalkan budaya
Mari kita tepuk sama sama
Mari kita kekalkan budaya
Amir Hamzah Nordin
Bahriah Ramli
Wan Mohammad
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 61 11/25/11 3:03 PM
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 62 11/25/11 3:03 PM

UNIT PEMBELAJARAN
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 63 11/25/11 3:03 PM
64


1.


2.


3.


4.
Arahan

Lakukan aktiviti perkusi badan mengikut urutan gambar di bawah.

petik jari tepuk tangan tepuk paha hentak kaki
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 64 11/25/11 3:03 PM
65


1.


2.


4.


3.
Arahan

Lakukan aktiviti perkusi badan mengikut urutan gambar di bawah.

petik jari tepuk tangan tepuk paha hentak kaki
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 65 11/25/11 3:03 PM
66


1.
3.


2.


4.
petik jari tepuk tangan tepuk paha hentak kaki rehat
Arahan

Lakukan aktiviti perkusi badan mengikut urutan gambar di bawah.

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 66 11/25/11 3:04 PM
67
Arahan

Warnakan kuning pada gambar yang menunjukkan aras tinggi dan warna merah pada gambar yang
menunjukkan aras rendah.

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 67 11/25/11 3:04 PM
68
Latihan Unit 2
CD 2 Track 06
Nama : ________________________________ Tahun :________________

Arahan

1. Dengar bunyi yang dimainkan.
2. Tandakan X pada gambar yang menunjukkan aras tinggi atau rendah bagi bunyi kedua yang
didengar.

1
pic tinggi pic rendah
2
pic tinggi pic rendah
3
pic tinggi pic rendah
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 68 11/25/11 3:04 PM
69

Bu
nyi kas
ta
net
tap tap

Tap
tap
tap
tap
tap tap

Ting
ting
ting
ting
ting ting

Bu
nyi ke
rin
cing
ting ting
Latihan Unit 3
CD 1 Track 05
Arahan

1. Menyanyikan lagu sambil menepuk tangan mengikut ikon.

2. Menyanyikan lagu sambil memainkan perkusi mengikut ikon.

contoh ikon
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 69 11/25/11 3:04 PM
70
Carta ikon

Arahan

Tepuk mengikut ikon dinamik lembut dan kuat.
dinamik lembut dinamik kuat


a
c


b
d
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 70 11/25/11 3:04 PM
71

Mainkan bes dram boom boom boom


Main kerincing cing cing cing

Main kastanet tap tap tapMain loceng ring ring ring

CD 1 Track 07
Carta ikon

Arahan

Mainkan perkusi mengikut ikon dinamik pada lirik lagu.
dinamik kuat
dinamik lembut
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 71 11/25/11 3:04 PM
72
Latihan Unit 5
CD 1 Track 09
Arahan

1. Bahagikan kelas kepada dua kumpulan.
2. Mainkan perkusi mengikut ikon dinamik berikut:
dinamik kuat dinamik lembut rehat
( tidak memainkan perkusi )
Kumpulan A
Kumpulan B
Contoh :

Kumpulan A memainkan kastanet pada gambar dengan dinamik kuat.


Kumpulan B memainkan loceng pada gambar dengan dinamik lembut.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 72 11/25/11 3:04 PM
73
Latihan Unit 6
CD 2 Track 10
Arahan
1. Dengar bunyi yang dimainkan.
2. Tandakan X pada gambar yang melambangkan dinamik kuat atau lembut untuk bunyi pertama yang
didengar.

I
dinamik kuat
S
dinamik lembut
1.
3.
2.
I
dinamik kuat
S
dinamik lembut
I
dinamik kuat
S
dinamik lembut
I
dinamik kuat
S
dinamik lembut
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 73 11/25/11 3:04 PM
74
Latihan Unit 7
CD 2 Track 11
Arahan

Tandakan () pada gambar nyanyian berkumpulan atau solo berdasarkan audio yang didengar.


1.
2.
3.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 74 11/25/11 3:04 PM
75
Latihan menggunakan isyarat tangan.
Isyarat tangan so dan mi.
so
mi
so so mi
mi
Latihan 2
mi mi mi so
Latihan 3
so so mi
mi
Latihan 1BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 75 11/25/11 3:04 PM
76
Latihan mencipta melodi mudah.

Arahan

1. Guru menyediakan kad imbasan isyarat tangan so dan mi serta ungkapan suku kata.
Contoh:
selamat pagi dan salam sejahtera.
2. Murid diminta memadankan kad imbasan so dan mi pada suku kata untuk mencipta melodi mudah.
3. Murid menyanyikan melodi yang dicipta bersama-sama.


Contoh 1

sa


lam

se

jah

te

rasa


lam

se

jah

te

ra


Contoh 2
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 76 11/25/11 3:04 PM

77
Permainan Mari Mencari.

1. Murid membuat satu bulatan dan duduk seperti kedudukan berikut:
2. Permainan ini bermula dengan X berlari mengelilingi bulatan sambil membawa sehelai skaf yang
disembunyikan. Murid yang lain akan menyanyi lagu berikut:

Mari kawan- kawan, mari mencari
Kalau dapat cari terus berlari

3. X akan meletakkan skaf di belakang Y tanpa disedari oleh Y. Setelah lagu tamat dinyanyikan,
semua murid akan pandang ke belakang untuk mengetahui murid yang mendapat skaf. Y yang
mendapat skaf akan berlari mengejar X sambil cuba menyentuh X dengan skaf. Murid lain akan
membuat sebutan berirama sambil menepuk detik mengikut ayat di bawah:


La ri la ri la ri ce pat lah la ri
Ka lau lam bat nan ti di a yang ru giJika:-
i. X tidak dapat ditangkap oleh Y, X akan meneruskan permainan. Y akan berada di tengah bulatan.

ATAU

ii. Y menyentuh X dengan skaf, X akan duduk di tengah bulatan dan Y yang akan meneruskan
permainan.
Y
X
Permainan Mari Mencari
CD 1 Track 17

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 77 11/25/11 3:04 PM


78
Arahan

1. Cari perkataan tersembunyi berdasarkan lirik lagu yang bergaris.
2. Lorekkan perkataan tersebut.
MARI MENCARI

Mari kawan-kawan Lari lari lari

Mari mencari Cepatlah lari

Kalau dapat cari Kalau lambat nanti

Terus berlari Dia yang rugi

A D G B Y K L I
M E R E T Y F L
E D F R J E V A
N Z A L V I C S
C E P A T L A H
A J L R A I R F
R U G I M J I V
I L A M B A T S
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 78 11/25/11 3:04 PM

79
petik jari
tepuk paha
CD 1 Track 20
Arahan

Membuat perkusi badan mengikut ikon bintang berdasarkan bunyi cow bell yang dimainkan dalam lagu
Bintang Kecil.


Contoh:
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 79 11/25/11 3:04 PM
80
Skrip cerita Adam dan Adin

Pada suatu hari Adam dan Adin berjalan masuk ke hutan untuk bermain-main (riang)

Adin : Seronoknya kan Adam. Cuba tengok burung di dahan pokok itu. Bersiul-siul.
Eh, ada air terjun la!
Adam: Ya lah Adin, Adam pun suka tengok air terjun. Cantik sangat.

Sedang mereka menikmati keindahan alam mereka terkejut (cemas) apabila terdengar satu
bunyi yang kuat BAM!

Adin: Apa tu Adam, Adin takut lah.
Adam: Adam pun. (takut) Tapi kita budak lelaki mesti berani tau.
Adin: Tapi Adam ..

Adin mengigil ketakutan. Rupa-rupanya Sang Gala (serigala) telah datang mengacau Adam dan
Adin. Sementara itu di rumah, Opah sangat risau.

Opah: Mana budak-budak ni? Dah senja ni tak balik-balik.

Opah berjalan ke hulu ke hilir. Kerisauannya menyebabkan dia sedih lalu menangis. (sedih)

Opah: Adam... Adin..... balik lah.

Opah berjalan perlahan-lahan menuju ke arah hutan untuk mencari Adam dan Adin.

Tok Dalang: Kenapa Opahnya?
Opah: Adam dan Adin tak balik lagi lah. Saya nak pergi cari budak-budak tu.
Tok Dalang: Saya nak ikut sekali lah. Adam! Adin!

Panggil Tok Dalang dengan kuatnya. Opah terus menangis kesedihan. Tidak berapa lama
kemudian, Opah terlihat Adam dan Adin berjalan masuk ke rumah dengan tenangnya. (tenang)

Baiklah adik-adik.........

a) Apa yang telah terjadi dengan Adam dan Adin? Cuba adik-adik jawab.

b) Seterusnya, adakah mereka dapat melawan Sang Gala? Fikir dan cuba jawab.

c) Akhirnya, dapatkah Opah dan Tok Dalang jumpa Adam dan Adin?

Terima kasih kerana mendengar. Sayangi diri adikadik, dan ceriaceria selalu
CD 2 Track 12
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 80 11/25/11 3:04 PM
81
Nama : ___________________________ Tahun : ___________________

Arahan

1. Dengar audio yang dimainkan.
2. Tandakan X pada gambar yang sesuai dengan mud lagu yang didengar.
Latihan Unit 11
CD 2 Track 13
mud riang mud sedih mud takut

LAGU 1

LAGU 2

LAGU 3
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 81 11/25/11 3:04 PM
82
Arahan

1. Guru menepuk corak irama.
2. Murid pertama menepuk corak irama yang sama selepas guru menepuk.
3. Sewaktu murid kedua menepuk corak irama, murid pertama bersama-sama menepuk corak irama.
4. Tepukan corak irama yang sama dilakukan oleh murid seterusnya sehingga guru memberi arahan
untuk berhenti.

1
2
3

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 82 11/25/11 3:04 PM


83
Nama : ________________________ Tahun : ________________

1. Dengar audio yang dimainkan.
2. Tandakan X pada gambar yang sesuai dengan tekstur lagu yang didengar.


Latihan Unit 12
CD 2 Track 14
tekstur tebal tekstur nipis
1
2
3
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 83 11/25/11 3:04 PM
84
Arahan

Bahagian A
Penyediaan Serunai Straw

1. Potong straw kepada tiga bahagian.2. Runcingkan satu bahagian hujung straw.3. Lurutkan seluruh straw sehingga rapat.4. Tiup serunai pada bahagian yang runcing untuk menghasilkan bunyi.
Bahagian B
Langkah-langkah penggunaan Serunai Straw.

1. Guru menunjukkan cara meniup Serunai Straw kepada murid.
2. Guru memberi arahan kepada murid untuk mengambil nafas sebelum meniup Serunai Straw.
3. Murid meniup Serunai Straw yang dihasilkan menggunakan satu nafas sahaja.
4. Ulang latihan ini sehingga murid dapat mengawal pernafasan dengan betul.Permainan Serunai Straw
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 84 11/25/11 3:04 PM
85
Latihan pernafasan

Arahan

1. Bernafas di tempat bertanda ( ).


Baris 1 This is my song for you happy are weBaris 2 Come sing along my friend come sing with me

Baris 3 Clap your hands stamp your feet come turn aroundLatihan Unit 13
CD 1 Track 23


BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 85 11/25/11 3:04 PM


86
Latihan pernafasan

Arahan

1. Bahagikan kelas kepada dua kumpulan.
2. Kumpulan A akan menyanyi dahulu baris 1.
3. Kumpulan B akan memulakan nyanyian pada baris 1 serentak dengan kumpulan A yang akan menyanyi
pada baris ke 2.
4. Bernafas di tempat bertanda ( ).


Baris 1 A : This is my song for you happy are we
B :


Baris 2 A : Come sing along my friend come sing with me
Baris 1 B : This is my song for you happy are we

Baris 3 A : Clap your hands stamp your feet come turn around
Baris 2 B : Come sing along my friend come sing with me


A :

Baris 3 B : Clap your hands stamp your feet come turn around

Latihan Unit 13
CD 1 Track 25 & 26

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 86 11/25/11 3:04 PM


87
Arahan

1. Dengar bunyi yang dimainkan.
2. Bulatkan gambar untuk pic ketiga yang didengar sama ada pic tinggi, pic pertengahan atau
pic rendah.

1.

2.

3.

pic rendah pic pertengahan pic tinggi


Latihan Unit 15
CD 2 Track 16
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 87 11/25/11 3:04 PM
88
Arahan

Murid mengajuk bunyi haiwan berdasarkan gambar yang ditunjukkan.


BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 88 11/25/11 3:04 PM
89
Nama : _________________________ Tahun : ______________________

Arahan

1. Dengar audio yang dimainkan.
2. Tandakan X pada tempat kosong sama ada muzik yang didengar adalah muzik vokal atau
muzik instrumental.
1.
2.
3.
Latihan Unit 16
CD 2 Track 19
muzik vokal muzik instrumental
muzik vokal muzik instrumental
muzik vokal muzik instrumental
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 89 11/25/11 3:04 PM
90
Arahan

Guru memberi contoh lakaran yang melambangkan tempo cepat dan tempo lambat.


Contoh lakaran grafik tentang tempo cepat

Tempo cepat


Tempo lambat

Grafik Tempo
CD 1 Track 34
Contoh lakaran grafik tentang tempo lambat
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 90 11/25/11 3:04 PM
91

Nama : ___________________________ Tahun : _________________________

Arahan

1. Murid mendengar lagu yang dimainkan.
2. Murid melakarkan grafik untuk tempo lambat atau cepat berdasarkan lagu yang didengar.
Soalan 1
Soalan 3

Soalan 2


Latihan Unit 17
CD 2 Track 20
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 91 11/25/11 3:04 PM
92
Arahan

1. Guru menyebut nombor 1 hingga 8 dalam Bahasa Inggeris sambil menepuk tangan mengikut
detik yang konsisten.
2. Guru membulatkan nombor yang hendak ditepuk.
3. Guru menyebut nombor 1 hingga 8 sambil menepuk tangan pada nombor yang telah dibulatkan.
Nombor yang tidak dibulatkan tidak perlu ditepuk tetapi perlu disebut.
4. Murid menepuk tangan berdasarkan nombor yang telah dibulatkan.
Latihan 1

1

2

3

4

5

6

7

8

Latihan 3

1

2

3

4

5

6

7

8

Latihan 2

1

2

3

4

5

6

7

8

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 92 11/25/11 3:04 PM
93
Latihan

Nama :________________________ Tahun :________________________

Soalan 1

Bulatkan tiga nombor. Tepuk tangan pada nombor yang telah dibulatkan.


Soalan 2

Bulatkan empat nombor. Tepuk tangan pada nombor yang telah dibulatkan.


Soalan 3

Bulatkan lima nombor. Tepuk tangan pada nombor yang telah dibulatkan.

1

2

3

4

5

6

7

8


1

2

3

4

5

6

7

8


1

2

3

4

5

6

7

8

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 93 11/25/11 3:04 PM
94
Latihan Unit 19
CD 2 Track 23
Nama : __________________________ Tahun : _______________

Arahan

1. Dengar bunyi yang dimainkan.
2. Tandakan X pada gambar untuk bunyi kedua yang didengar sama ada bunyi panjang atau bunyi
pendek.
bunyi panjang
bunyi pendek
1
2
3
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 94 11/25/11 3:04 PM
95
Nama :
__________________________ Tahun : _____________

Arahan

1. Dengar audio yang dimainkan.
2. Tandakan X pada gambar yang yang sesuai sama ada audio suara lelaki atau perempuan yang
Latihan Unit 20
CD 2 Track 25
suara lelaki suara perempuan
1.
2.
3.
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 95 11/25/11 3:04 PM
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 96 11/25/11 3:04 PM

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 97 11/25/11 3:04 PM
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 98 11/25/11 3:04 PM
99
Mata Pelajaran dan Kelas Dunia Muzik ( 2 Ikhlas )

Tajuk Tempo

Masa 30 minit

Standard Pembelajaran 1.1.4

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat menyanyikan lagu
Mari Bergerak mengikut tempo.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Murid mendengar lagu Mari Bergerak. CD 1 Track 01.
2. Menyebut lirik lagu Mari Bergerak dengan sebutan
yang betul.
3. Menyanyi lagu Mari Bergerak mengikut tempo.
CD 1 Track 01 dan 02.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti


Bahan Bantu Belajar Lagu Mari Bergerak ( CD 1 Track 01 dan 02 )


Penilaian Pengajaran Dan


Pembelajaran
Menyanyi mengikut tempo

Refleksi 1. 35 murid dapat menyanyikan lagu mengikut tempo.


( Ditulis selepas sesi pengajaran dan
pembelajaran )
2. 4 murid masih perlu diberi latihan menyanyi
mengikut tempo.
3. Pengukuhan aspek tempo perlu ditekankan dalam
pengajaran dan pembelajaran akan datang menerusi
aktiviti pergerakan dan permainan alat muzik
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 99 11/25/11 3:04 PM
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 100 11/25/11 3:04 PM

SENARAI LAGU
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 101 11/25/11 3:04 PM
102
: t i n U 1
: k c a r T 01
Judul Lagu : Mari Bergerak
Lagu dan Lirik : Khalijah binti Mohamed/Chan Kit Yip
Terjemahan Lirik Bahasa Cina : Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/Lim Ah Peng
Terjemahan Lirik Bahasa Tamil : S. Muthiah/Charles Sousai
Penyanyi : Nor Hapipah binti Md. Shah
Susunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman bin Adam


: t i n U 2
: k c a r T 03
Judul Lagu : See - Saw
Lagu dan Lirik : Chan Kit Yip/Susie Khor
Penyanyi : Tatiana Batrisyia binti Rizman
Susunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman bin Adam


: t i n U 3
: k c a r T 05
Judul Lagu : Bunyi Perkusi
Lagu dan Lirik : Lee Chai Huat/Lee Chong Yern/
Ridzlina binti Riduan
Terjemahan Lirik Bahasa Cina : Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/Lim Ah Peng
Terjemahan Lirik Bahasa Tamil : S. Muthiah/Charles Sousai
Nuradila Syafira binti M.Zaidi : i y n a y n e P
Susunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman bin Adam

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 102 11/25/11 3:04 PM
103
: t i n U 4
: k c a r T 07
Judul Lagu : Main Muzik
Lagu dan Lirik : Khalijah binti Mohamed
Terjemahan Lirik Bahasa Cina : Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/Lim Ah Peng
Terjemahan Lirik Bahasa Tamil : S. Muthiah/Charles Sousai
: Aaina Soraya Putri binti Muhd Nor i y n a y n e P
Susunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman bin Adam


: t i n U 5
: k c a r T 09
Judul Lagu : Tidurlah Adik
Lagu dan Lirik : Khalijah Mohamed/Zaharah binti Abd Manap
Terjemahan Lirik Bahasa Cina : Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/Lim Ah Peng
Terjemahan Lirik Bahasa Tamil : S. Muthiah/Charles Sousai
: Aaina Soraya Putri binti Muhd Nor i y n a y n e P
Susunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman bin Adam


: t i n U 6
: k c a r T 11
Judul Lagu : Ayam Didik
Lagu dan Lirik : Lagu Tradisional
Penyanyi : Nor Hapipah binti Md. Shah
Susunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman bin Adam
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 103 11/25/11 3:04 PM
104

: t i n U 7
: k c a r T 13
Judul Lagu : Isai Karuvigal
Lagu dan Lirik : S. Muthiah/Charles Sousai
Penyanyi : Tatiana Batrisyia binti Rizman
Susunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd Sallleh
Recording & Mixing : Rosman bin Adam


: t i n U 8
: k c a r T 15
Judul Lagu : So Mi
Lagu dan Lirik : Lee Chai Huat/Lee Chong Yern/
Chen Siew Lin/Ridzlina binti Ridzuan
Terjemahan Lirik Bahasa Cina : Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/Lim Ah Peng
Terjemahan Lirik Bahasa Tamil : S. Muthiah/Charles Sousai
: Tatiana Batrisyia binti Rizman i y n a y n e P
Susunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman bin Adam


: t i n U 9
: k c a r T 17
Judul Lagu : Mari Mencari
Lagu dan Lirik : Lee Chai Huat/Lee Chong Yern/
Ridzlina binti Ridzuan
Terjemahan Lirik Bahasa Cina : Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/Lim Ah Peng
Terjemahan Lirik Bahasa Tamil : S. Muthiah/Charles Sousai
: Nuradila Syarifa / Nor Farhana / Tatiana Batirisyia i y n a y n e P
Susunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman bin Adam
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 104 11/25/11 3:04 PM
105

: t i n U 10
: k c a r T 19
Judul Lagu : Bintang Kecil
Lagu dan Lirik : Lagu Rakyat
Penyanyi : Aaina Soraya Putri binti Muhd Nor
Susunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd Salleh
Recording & Mixing : Rosman bin Adam


: t i n U 11
: k c a r T 21
Judul Lagu : Pantun Jenaka
Lagu dan Lirik : Khalijah binti Mohamed
Penyanyi : Zainab binti Rahmat/
Siti Mariam binti Saim
Susunan Muzik : Osman bin Md. Ali Rawa
Recording & Mixing : Rosman bin Adam


Unit : 12 dan 13
: k c a r T 23
Judul Lagu : Come Sing With Me
Lagu : Adaptasi daripada Canon
Lirik : Susie Khor/Rosshirllyza binti Ibrahim
Penyanyi : Nur Fatihah binti Mohd Latif /
Siti Mariam binti Saim
Susunan Muzik : Isa bin Amri
Recording & Mixing : Rosman bin Adam
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 105 11/25/11 3:04 PM
106

Unit : 14
Track : 27
Judul Lagu : Berlari Di Padang
Lagu : Susie Khor/Amri bin Ahmad
Lirik : Kamaruddin bin Manaf/Azlan bin Saad
Terjemahan Lirik Bahasa Cina : Lee Houn Tee/Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/
Lim Ah Peng
Terjemahan Lirik Bahasa Tamil : S. Muthiah/Charles Sousai
Penyanyi : Zainab binti Rahmat/Siti Mariam binti Saim
Susunan Muzik : Isa bin Amri
Recording & Mixing : Rosman bin Adam

Unit : 15
Track : 29
Judul Lagu : See See See
Lagu dan Lirik : Lagu Kanak-Kanak
Penyanyi : Zainab binti Rahmat
Susunan Muzik : Isa bin Amri
Recording & Mixing : Rosman bin Adam


Unit : 16
Track : 31
Judul Lagu : Bunyi Di Ladang
Lagu dan Lirik : Khalijah Mohamed/Chen Siew Lin/Arifin
Razak/Salmiah Hamad/Amri bin Ahmad
Terjemahan Lirik Bahasa Cina : Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/Lim Ah Peng
Terjemahan Lirik Bahasa Tamil : S. Muthiah/Charles Sousai
Penyanyi : Zainab binti Rahmat/Nur Fatihah Mohd Latif
Susunan Muzik : Ghazali bin Abdul Ghani
Recording & Mixing : Rosman bin Adam
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 106 11/25/11 3:04 PM
107

Unit : 17
Track : 33
Judul Lagu : See The Pony Galloping
Lagu & Lirik : Lagu Kanak-Kanak
Penyanyi : Siti Mariam binti Saim/Zainab binti Rahmat
Susunan Muzik : Isa bin Amri
Recording & Mixing : Rosman bin Adam


Unit : 18
Track : 35
Judul Lagu : Hidup Semut
Lagu dan Lirik : Kamarudin Manaf/Muniroh Sulaiman
Terjemahan Lirik Bahasa Cina : Lee Houn Tee/Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/
Lim Ah Peng
Terjemahan Lirik Bahasa Tamil : S. Muthiah/Charles Sousai
Penyanyi : Siti Mariam Saim/Nur Fatihah Mohd Latif
Susunan Muzik : Isa bin Amri
Recording & Mixing : Rosman bin Adam


Unit : 19
Track : 01 (CD2)
Judul Lagu : Gergasi
Lagu dan Lirik : Khalijah Mohamed/Khairul Bariah Haroen/
Shamsurie Shafie
Terjemahan Lirik Bahasa Cina : Kong Mee Yan/Kong Mee Yet
Terjemahan Lirik Bahasa Tamil : S. Muthiah/Charles Sousai
Penyanyi : Zainab Rahmat/Nur Fatihah Mohd Latif
Susunan Muzik : Isa bin Amri
Recording & Mixing : Rosman bin Adam
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 107 11/25/11 3:04 PM
108

Unit : 20
Track : 03 (CD 2)
Judul Lagu : Joget Riang Ria
Lagu & Lirik : Amir Hamzah Nordin/Bahriah Ramli/
Wan Muhammad
Penyanyi : Zainab Rahmat/Siti Mariam Saim
Susunan Muzik : Osman bin Md. Ali Rawa
Recording & Mixing : Rosman bin Adam


BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 108 11/25/11 3:04 PM

PENGHARGAAN
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 109 11/25/11 3:04 PM
110

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) merakamkan ribuan
terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung
atau tidak langsung dalam usaha menyediakan buku Panduan
Pengajaran Dunia Muzik Tahun Dua ini.

Antara pihak yang terlibat ialah:

Guru-guru dan Pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia.
Pensyarah Universiti

Sekolah Seni Malaysia Johor Bahru (Rakaman Lagu)

IPGM Kampus Temenggung Ibrahim, Johor Bahru
(Rakaman Lagu)

RTM ( sumbangan lagu dalam CD 2 )


BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 110 11/25/11 3:04 PM
111
PENYEDIAAN BUKU PANDUAN
BIL PANEL ORGANISASI
1. En. Bakhtiar Bin Mohd Salleh Unit Pendidikan Muzik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
2. Cik Faridah Binti Ramly Unit Pendidikan Muzik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
3. Pn. Liza Binti Othman Unit Pendidikan Muzik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
4. Cik Nur Haja Binti Mohd Nazri Unit Pendidikan Muzik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
5. Pn. Khalijah Binti Mohamed IPGM Kampus Bahasa Antarabangsa
Kuala Lumpur
6. Pn. Khairul Bariah Binti Haroen IPGM Kampus Pendidikan Islam
Selangor
7. Pn. Zaiton Binti Mohamad IPGM Kampus Temenggong Ibrahim
Johor Bahru, Johor
8. Pn. Zaharah Binti Abdul Manaf IPGM Kampus Tun Hussein Onn
Batu Pahat, Johor
9. En. Mohd Fazil Bin Musa IPGM Kampus Pendidikan Islam
Selangor
10. Cik Nik Hartini Binti Nik Latif IPGM Kampus Sultan Abdul Halim
Sungai Petani, Kedah
n a m h a R l u d b A u k n u T K M S t a u H i a h C e e L . n E . 1 1
Nibong Tebal, Pulau Pinang
12. En. Amir Hamzah Bin Nordin SMK Inderapura
Jerantut, Pahang
13. En. Abdul Halim Bin Abdul Wahab SMK Perimbun
Cheras, Kuala Lumpur
14. Pn. Ridzlina Binti Ridzuan SMK DatoHaji Mohd Redza
Seremban, Negeri Sembilan
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 111 11/25/11 3:04 PM
112
PENYEDIAAN BUKU PANDUAN
BIL PANEL ORGANISASI
15. Pn. Susie Khor Siew Lee SK (L) Methodist
Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur
2 t a p m E u t a B K S n r e Y g n o h C e e L . n P . 6 1
Jalan Ipoh, Kuala Lumpur
2 t h g u o n n u o C ) C ( K J S p i Y t i K n a h C . n E . 7 1
Cheras, Selangor
18. Pn. Chen Siew Lin SK Bachang
Melaka
19. Puan Aisha Azra Ng Binti Abdullah SK Taman Seri Mawar
Seremban, Negeri Sembilan
20. Puan Siti Musfirah Binti Md. Hashim SK Labu Ulu
Labu, Negeri Sembilan
21. Puan Mahiran Binti Man SK Sultan Hisamuddin Alam Shah
Kuala Lumpur
22. Cik Nurunnajwa Binti Painoh SK. Dengkil
Selangor
23. Pn. Roslinda Intan Binti Md Kasim SK Bukit Changgang
Banting, Selangor
24. Pn. Norihan Binti Atan SK Datuk Haji Baginda
Merlimau, Melaka
25. Pn. Maslina Binti Omar SK Air Molek
Melaka
26. Cik Fatimah Binti Mohd Jani SMK Jalan Reko
Kajang, Selangor


27. Pn. Sarina Binti Ramli SK Sungai Choh
Rawang, Selangor


BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 112 11/25/11 3:04 PM
113
RAKAMAN AUDIO
BIL PANEL ORGANISASI
1. En. Bakhtiar Bin Mohd Salleh Unit Pendidikan Muzik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
2. Cik Faridah Binti Ramly Unit Pendidikan Muzik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
3. En. Rosman Bin Adam IPGM Kampus Ilmu Khas,
Kuala Lumpur
4. En. Isa Bin Amri IPGM Kampus Temenggong Ibrahim,
Johor Bahru, Johor
5. En. Ismail Bin Mansor IPGM Kampus Tun Hussein Onn
Batu Pahat, Johor
6. En. Mohd Fazil Bin Musa IPGM Kampus Pendidikan Islam
Selangor
7. Cik Mah Nyuk Ying Sek. Seni Malaysia, Johor Bahru
8. Pn. Yew Huey Jiun SK Bandar Uda 2
Johor Bahru, Johor
9. Pn. Azrinah Binti Ali Miras @
Abd. Shukor
SK. Kuala Kubu Bharu 1
Selangor


TERJEMAHAN BAHASA CINA
BIL PANEL ORGANISASI
1. Pn. Kong Mee Yet SMJK Kwang Hua, Kelang
Selangor
2. Pn. Kong Mee Yan SMK Taman Jasmin, Kajang
Selangor
3. Pn. Lim Ah Peng SMK (P) Temenggong Ibrahim
Batu Pahat, Johor
4. Cik Lee Houn Tee SJK (C) Counnaught 2
Cheras, Selangor
5. Pn. Tan York Lian SJK (C) Yok Bin
Melaka
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 113 11/25/11 3:04 PM
114
TERJEMAHAN BAHASA TAMIL
BIL PANEL ORGANISASI
1. Encik Muthaiah a/l Suppiah SJK (T) Tanah Merah
Port Dickson, Negeri Sembilan
2. Encik Charles a/l Sousai SJK (T) Tampin
Negeri Sembilan
3. Pn. Hema a/l Mayandi SJK (T) Kajang
Selangor
4. Pn. Premavathy a/p Karupiah SJK (T) Batu Ampat
Kelang, Selangor
5. Pn. Mageswary a/p Balakrisnan SJK (T) Simpang 5
Kelang, Selangor

ILUSTRASI
BIL PANEL ORGANISASI
1. En. Muntasir Bin Muaz Unit Pengurusan Komunikasi
Kurikulum
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
2. YM. Raja Amiruddin Bin Raja Hamzah Unit Pendidikan Seni Visual
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
3. En. Saiful Adli Bin Harun SMK. Tuanku Abdul Rahman
Nibong Tebal, Pulau Pinang
4. En. Taufek Ali Bin Razak SMK. Seri Pantai
Kuala Kedah, Kedah
5. En. Suhaimi Bin Ahmad SMK. Seri Badang
Merbok, Kedah
6. En. Ahmad Murad Bin Abdul Samat Kolej Sultan Abdul Hamid
Jalan Langgar, Alor Setar, Kedah
7. En. Arifin Bin A. Manaf SMK Sungai Pelek
Sepang, Selangor
8. En. Mohd Fadzludin Bin Fadzil SMK Seri Kenangan Segamat
Batu Anam, Johor
9. En. Zainudin Bin Kasbi Sekolah Tinggi Segamat
Segamat, Johor
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 114 11/25/11 3:04 PM
115
MURID
BIL NAMA SEKOLAH
1. Tatiana Batrisyia Binti Rizman Sekolah Seni Malaysia
Johor Bahru, Johor
2. Nur Fatihah Binti Mohd Latif

Sekolah Seni Malaysia
Johor Bahru, Johor
3. Siti Mariam Binti Saim Sekolah Seni Malaysia
Johor Bahru, Johor
4. Aaina Soraya Putri Binti Mohamed Noor Sekolah Seni Malaysia
Johor Bahru, Johor
5. Zainab Binti Rahmat Sekolah Seni Malaysia
6. Nuradila Syafira binti M.Zaidi Sekolah Seni Malaysia
Johor Bahru, Johor
Johor Bahru, Johor

. 8
7. Nor Farhana binti Mohamad Hafidz Sekolah Seni Malaysia
Johor Bahru, Johor
Fariha Athifah Binti Mohd. Fazil SK Kuala Kubu Bharu 1
SelangorBUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 115 11/25/11 3:04 PM
BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 116 11/25/11 3:04 PM