Anda di halaman 1dari 3

Tajuk : Kapal Terapung dan Batu Tenggelam Sosio saintifik isu/konteks : Ketumpatan Tingkatan : 1 Bestari Tema Pembelajaran : Jirim

Tajuk : SIfat-sifat Jirim dan Aplikasi dalam Ke idupan !arian "bjektif pembelajaran : #enganalisa faktor mempengaru i ketumpatan ba an !asil pembelajaran : Pada ak ir sesi pembelajaran$ pelajar dapat : %i& mengeta ui ketumpatan ba an dipengaru i ole da'a apungan %ii& mengeta ui aplikasi penggunaan kapal selam dan kapal laut Pengeta uan sedia ada: %i& Pelajar tela mengeta ui (iri-(iri kapal selam dan kapal laut

Pengenalan :

Mengapa Kapal Yang Berat Terapung tetapi batu yang kecil tenggelam?
T is entr' )as posted on Januari 1$ *++,$ in Artikel$ Pendidikan$ Sains - Teknologi. Bookmark t e permalink. / Komen Semua ini berkaitan dengan da'a apungan$ misaln'a apabila kita men(ampak sesuatu ke dalam air ia akan menolak - menggantikan kandungan air. #isaln'a apabila kita masukkan sebiji bola tenis ke dalam kola $ air seban'ak bola tennis akan melimpa keluar. Jika berat air 'ang digantikan lebi berat daripada berat bola tennis$ bola berkenaan akan terapung. Jika bola berkenaan dipenu i dengan logam berbanding dengan udara$ ia akan menjadi lebi berat daripada kandungan 'ang digantikan dengan air dan ia akan terapung. #anusia 'ang menemui teori ini adala a li matematik 0reek$ Ar( imedes 'ang terkenal sebagai bapa apungan 'ang menemui teori itu semasa dalam kola mandi. Prinsip Ar( imedes men'atakan ba a)a da'a tuja ke atas 'ang bertindak pada sesuatu jasad 'ang tenggelam atau separa tenggelam adala sama dengan berat (e(air 'ang disesarkan ole jasad tersebut. Aplikasi da'a tersebut dalam ke idupan arian adala kapal laut$ kapal selam dan belon udara. Sebua kapal selam akan terapung pada permukaan lautan jika tangki keapungann'a diisi dengan udara. Ini adala kerana da'a tuja ke atas bertindak pada kapal selam melebi i beratn'a. Apabila tangki keapungann'a diisi dengan air$ kapal tersebut akan tenggelam dalam laut kerana da'a tuja 'ang bertindak ke atasn'a kurang daripada beratn'a.

Sumber : http://hatimulia.wordpress.com/2008/01/01/mengapa-kapal-yang-berat-terapungtetapi-batu-yang-kecil-tenggelam/

Soalan KBAT : 1. Apaka 'ang kamu fa am tentang da'a apungan1 Jangkaan ja)apan : da'a tuja ke atas. *. Apaka 'ang akan berlaku jika tangki kapal selam diisi dengan udara1 Jangkaan ja)apan : akan men'ebabkan kapal selam terapung. 2. #engapaka batu 'ang ke(il bole tenggelam berbanding kapal laut 'ang besar1 Jangkaan ja)apan: kerana batu tiada ruang udara 'ang bole membantu da'a apungan 3. Apaka kesan sekiran'a kapal selam tidak mempun'ai tangki keapungan1 Jangkaan ja)apan : kapal selam tidak akan tenggelam /. 4amalkan apaka 'ang akan berlaku jika terdapat kebo(oran pada tangki keapungan kapal1 Jangkaan ja)apan : tangki keapungan akan di masuki air dan menenggelamkan kapal laut tersebut. 5. Bagaimanaka (ara memastikan kapal laut mendapat ketumpatan 'ang ringan$ agar dapat terapung dengan baik1 Jangkaan ja)apan : menggunakan permukaan kapal laut daripada logam/aloi 'ang ringan dan ta an kakisan. 6onto : 7uralumin %aloi aluminium&. ,. Pada pendapat anda$ adaka batu bole terapung1 Jangkaan ja)apan : 8a$ sekiran'a meletakkan batu di atas gabus/polisterin sebagai menggantikan tangki apungan. Tidak $ kerana batu lebi tumpat daripada air/ tiada ruang udara

Panduan pelaksanaan : 1. Pelajar diba agi dalam kumpulan. *. Setiap kumpulan diedarkan ren(ana mengenai isu l'nas seterusn'a memba(a dan membin(angkann'a di dalam kumpulan masing-masing. 2. Setiap kumpulan di minta membina peta pemikiran. 3. Setiap kumpulan di minta untuk membentangkann'a di adapan kelas. 9. Pelajar lain diminta untuk memberi pandangan dan uja - uja berkaitan asil

pembentangan rakan mereka. /. 0uru membuat rumusan berkaitan dengan isu 'ang tela di bin(angkan.

Anda mungkin juga menyukai