Anda di halaman 1dari 32

SEJARAH

TINGKATAN 5

Bab 1
Soalan struktur
1a) Sebutkan dua negara

Barat yang terlibat dengan

imperialisma di Asia Tenggara?


i.
___________________________________________________
_________
ii.________________________________________________
____________
2 markah
1b) Nyatakan dua faktor

yang mencetuskan dasar

imperialisma Barat di Asia Tenggara.


i.
___________________________________________________
_________
ii.________________________________________________
____________

iii
___________________________________________________
_________
iv.________________________________________________
____________
4 markah
c)Apakah

ciri-ciri

sistem

birokrasi

Barat

yang

diperkenalkan di Asia Tenggara?


i.
___________________________________________________
_________
ii.________________________________________________
____________
2 markah
d) Nyataka ciri-ciri gerakan nasionalisma di Asia
Tenggara tahap kedua.
i.
___________________________________________________
_________

ii.________________________________________________
____________
2 markah

Skema pemarkahan
Struktur bab 1 T 5
Jawapan
1a)
-Portugis
-Sepanyol
-Belanda
-British
-Perancis
-Amarika Syarikat
(6X1=mak. 2markah)
Mks 3
2b
-Kekayaan bahan mentah
-TanahMelayu

bijih

timah/Indonesia-bijih

timah/Thailand-bijih timah

dan kayu

Jati/Burma-kayu jati/Filipina-tebu dan kelapa


-Sistem pengangkutan

dan perhubungan

-pembukaan terusan Suez


-kapal berkuasa wap
-penciptaan telegraf
-Persaingan kuasa-kuasa Barat

-keluasan tanah jajahan


-lambang kekuatan dan kekayaan
-Slogan

beban

orang

puteh/tugas

menyebarkan

tamadun
-bertanggungjawab memimpin orang timur
-Perancis-tanggung

jawab

mentamadunkan

orang

timur
-mubaligh

Kristian-tangung

jawab

menyebarkan

agama Kristian
-revolusi Perindustrian
-Mengeluarkan hasil kilang secara besar-besaran
-memerlukan kawasan pasaran baru
(17 X1 markah= mak
Mks

4 markah)

5-7

c)
-Penubuhan

kerajaan

pusat

hasil

penyatuan

wilayah-wilayah di Tanah jajahan


-perlantikan

Gabenor

General

sebagai

ketua,pentadbir di tanah jajahan


-perlaksanaan

pentadbiran

melalui

biro

atau

jabatan
-perlantikan pegawai Barat sebagai ketua Biro
-pengenalan undang-undang Barat
-rakyat tempatan kekal dalam ekonomi tradisional
(6 X 1 =mak 2 markah)
mks.8
d)

-bersifat radikal
-berorganisasi
-dipimpin oleh golongan berpendidikan
-berpengetahuan

luas

dalam

bidang

kebudayaan

dan ilmu pengetahuan Barat


-menuntutkemerdekaan
-membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat
(6 X 1= mak 2 markah)
Mks. 19

BAB 2

Dato
Maharaja
Lela

1. a) Siapakah pegawai British yang telah dibunuh


oleh tokoh di atas?
______________________________________
(1m)
b) Nyatakan 3 sebab berlakunya penentangan penduduk
tempatan
terhadap British di Perak
i- ______________________________________
ii- ______________________________________
iii- ______________________________________
(3m)
c) Selain Dato Maharaja Lela, namakan 3 tokoh lain
yang terlibat
dalam komplot pembunuhan tersebut.
i- ______________________________________
ii- ______________________________________
iii- ______________________________________
(3m)
d) Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh
diambil berdasarkan peristiwa
penentangan terhadap British di Perak?
i- ______________________________________
ii- ______________________________________
iii- ______________________________________
(3m)

Skema Jawapan

1. a) Siapakah pegawai British yang telah dibunuh


oleh tokoh di atas?
i- J.W.W. Birch
ii- Residen British di Perak
m/s 38 (1 fakta X 1m = 1m max)
b) Nyatakan 3 sebab berlakunya penentangan penduduk
tempatan
terhadap British di Perak
i- Residen memungkiri janji sebagai penasihat
British
iiPembesar
menolak
sistem
cukai
yang
diperkenalkan British
iii- Pembesar menolak penguasaan British terhadap
kawasannya
iv- Pembasar menolak campur tangan British dalam
adat resam tempatan
v- Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan
dan tidak tahu berbahasa
Melayu
m/s 37 (5 fakta X 1m = 3m max)
c) Selain Dato Maharaja Lela, namakan 3 tokoh lain
yang terlibat
dalam komplot pembunuhan tersebut.
i- Dato Sagor
iv- Pandak Indut viiNgah
Ibrahim
ii- Pandak Lam
v- Sultan Ismail
iii- Seputum
vi- Sultan Abdullah
m/s 38 (7 fakta X 1m = 3m max)
d) Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh
diambil berdasarkan
peristiwa
penentangan terhadap British di Perak?
i- Semangat setia/cintakan negara
ii- Sikap bekerjasama antara pemimpin dan rakyat
iiiSikap
berdisiplin
dan
gigih
berusaha
menghasilkan kejayaan

iv- Kekurangan ilmu dan senjata moden menyebabkan


kekalahan
m/s 44 (4 fakta X 1m = 3m max)

Bab 3 Kesedaran Pembinaan Negaa Dan Bangsa


Realpolitik merupakan amalan politik yang dipelopori oleh Niccolo
Machiavelli dalam bukunya The Prince

1a)
Namakan DUA tokoh Eropah yang menggunakan
amalan realpolitik.
i)
___________________________________________________
_________
ii)
___________________________________________________
_________
( 2m )
b)
Apakah taktik yang digunakan oleh tokoh-tokoh
di atas dalam usaha
menyatukan negara mereka?
i)
___________________________________________________
_________
ii)
___________________________________________________
_________

iii)
___________________________________________________
_________
( 3m )
c)
Berikan DUA prinsip yang dicadangkan dalam
Deklarasi 14 Perkara Woodrow
Wilson.
i)
___________________________________________________
_________
ii)
___________________________________________________
_________
( 2m )
d)
Bagaimanakah Nabi Muhammad
membentuk kerajaan Islam di
Madinah?

s.a.w.

berjaya

i)
___________________________________________________
_________
ii)
___________________________________________________
_________
iii)
___________________________________________________
_________
( 3m )

Skema Jawapan Bab 3


1a Otto Eduard von Bismarck
Count Camillo Benso di Cavour
69 )
b
-

tipu helah
pemalsuaan dokumen
provokasi
penipuan
ugutan
69 )

ms

68

ms

c. penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri


sempadan negaa berasaskan bangsa
( ms
68 )
d. diplomasi
musyawarah
permuafakatan
71 )

ms

BAB 4
Soalan Struktur Bab 4

Tingkatan 5

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948


Tarikh : 21 Januari 1948
Lokasi : Kings House Kuala Lumpur
1a) Berikan factor-faktor yang telah menyumbang
kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada
tahun 1948.
i)

ii)
iii)
(3 markah)
b) Apakah ciri-ciri
Tanah Melayu 1948?

utama

Perjanjian

Persekutuan

i)

ii)
iii)
(3 markah)
c) Nyatakan dua pertubuhan yang ditubuhkan untuk
menentang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
i)

ii) .
(2 markah)
d) Berikan dua kandungan Perlembagaan Rakyat 1947.
i)

ii)
( 2 markah)

Jawapan
1a)
-ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union
-sikap poitik orang Melayu yang sederhana
-sokongan pegawai-pegawai tinggi British
-perpaduan orang Melayu daripada semua golongan
-UMNO tidak menuntut kemerdekaan
-sokongan
bekas
Pegawai
British
yang
pernah
berkhidmat di Tanah Melayu
-selaras dengan gesaan Piagam Atlantik 1945
Buku Teks T5 m.s. 103
1b)
-sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11
buah negeri
-PTM diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British
-konsep raja berpelembagaan diwujudkan
-senarai persekutuan dan senarai negeri dibentuk
-pesuruhjaya
Tinggi
British
menjaga
kedudukan
istimewa orang Melayu
-syarat kerakyatan diperketatkan
-British mengiktiraf ketuanan Melayu sebagai asas
pembentukan PTM
-Intitusi raja dikekalkan dengan bidang kuasa dan
kedudukan yang jelas dalam pentadbiran
Buku Teks T5 m.s. 107 dan 108
1C)
-All Malayan Council of Joint Action(AMCJA)
-Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)
1d)
-Singapura disatukan dengan Tanah Melayu
-Sebuah kerajaaan pusat dan majlis negeri dipilih

-raja-raja Melayu mempunyai kuasa sebenar dan


bertanggungjawab kepada rakyat
-Kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikan
-adat istiadat dan agama Islam dikawal oleh orang
Melayu
-kerakyatan yang sama rata
-Bendera merah putih menjadi warna bendera Tanah
Melayu
-Bahasa Melayu haruslah menjadi bahasa kebangsaan
dan bahasa rasmi
-Pertahanan dan hal ehwal luar negeri menjadi
tanggung jawab bersama British dan Tanah Melayu
-warganegara Tanah Melayu harus dinamakan Melayu
Buku Teks T5 m.s. 106

BAB 5
SOALAN STRUKTUR
SOALAN STRUKTUR
BAB 5 TINGKATAN 5
a)Apakah yang dimaksudkan dengan Pakatan Murni?
i._____________________________________________
__________________
ii.____________________________________________
__________________
2 markah
b)Apakah langkah-langkah yang telah diambil bagi
mewujudkan Pakatan Murni di
kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu ?
i._____________________________________________
__________________
ii.____________________________________________
___________________
iii.___________________________________________
___________________
3 markah
c)Senaraikan
kejayaan
Parti
melaksanakan Pakatan Murni ?

Perikatan

dalam

i._____________________________________________
__________________
ii.____________________________________________
__________________
2 markah

d)Senaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam


rombongan rundingan kemerdekaan ke London pada
bulan Feb.1956
i._____________________________________________
__________________
ii.____________________________________________
___________________
iii.___________________________________________
___________________
3 markah
(m/s: 210)

JAWAPAN:
a)
i.

Pakatan Murni merupakan usaha semua kaum di


Tanah Melayu menghasilkan kerjasama
ii. Tolak ansur politik melalui rundingan
b)
i. Penubuhan
ii. Pembukaan
iii. Penubuhan
iv. Penubuhan
v. Penubuhan

Jawatankuasa hubungan antara kaum


Keahlian UMNO kepada bukan Melayu
Parti Kemerdekaan Melayu( IMP)
Persidangan Kebangsaan
Konvensyen Kebangsaan

c).
i.
memenangi 9 daripada 12 kerusi dalam
pilihanraya Majlis Bandaran Kuala Lumpur pada
tahun 1952
ii. memenangi 226 daripada 268
pilihanraya Majlis Bandaran
pada tahun 1952

kerusi dalam
Kuala Lumpur

iii. memenangi
51
daripada
52
kerusi
dalam
Pilihanraya
Majlis
Perundangan
Persekutuan 1955
iv. Tunku Abdul Rahman menjadi ketua menteri dan
membentuk 17abinet
v. Parti
Perikatan
berjaya
mendapatkan
kemerdekaan bagi Persekutuaan Tanah Melayu.
d)
i. Tunku Abdul Rahman
ii. Dr Ismail Abdul Rahman
iii. Dato Abdul Razak Husin
iv. Kolonel H.S Lee
v. Dato Panglima Bukit Gantang
vi. Dato Nik Ahmed Kamil
vii. Dato Mohd Seth
(m/s:

201)

BAB 5 TINGKATAN 5
a) Apakah yang dimaksudkan dengan Pakatan Murni?
i._____________________________________________
__________________
ii.____________________________________________
__________________
2 markah
b) Apakah langkah-langkah yang telah diambil bagi
mewujudkan Pakatan Murni di kalangan penduduk
Persekutuan Tanah Melayu ?
i._____________________________________________
__________________
ii.____________________________________________
___________________
iii.___________________________________________
___________________
3 markah
c) Senaraikan kejayaan Parti Perikatan dalam
melaksanakan Pakatan Murni ?
i._____________________________________________
__________________
ii.____________________________________________
__________________
2 markah
d) Senaraikan tokoh-tokoh yang
rombongan rundingan kemerdekaan
ke London pada bulan Feb.1956

terlibat

dalam

i._____________________________________________
__________________
ii.____________________________________________
___________________
iii.___________________________________________
___________________
3 markah

JAWAPAN:
a)
vi. Pakatan Murni merupakan usaha semua kaum di
Tanah Melayu menghasilkan kerjasama
vii. Tolak ansur politik melalui rundingan
b)
vi. Penubuhan Jawatankuasa hubungan antara kaum
vii. Pembukaan Keahlian UMNO kepada bukan Melayu
viii. Penubuhan Parti Kemerdekaan Melayu( IMP)
ix. Penubuhan Persidangan Kebangsaan
x. Penubuhan Konvensyen Kebangsaan
c).
i.
memenangi 9 daripada 12 kerusi dalam
pilihanraya Majlis Bandaran Kuala Lumpur pada
tahun 1952
iii. memenangi 226 daripada 268 kerusi dalam
pilihanraya Majlis Bandaran Kuala Lumpur
pada tahun 1952
iii.
memenangi 51 daripada 52 kerusi dalam
Pilihanraya Majlis Perundangan
Persekutuan
1955
viii. Tunku Abdul Rahman menjadi ketua menteri
dan membentuk kabinet
ix. Parti
Perikatan
berjaya
mendapatkan
kemerdekaan bagi Persekutuaan Tanah Melayu.
d)
viii. Tunku Abdul Rahman
ix. Dr Ismail Abdul Rahman
x. Dato Abdul Razak Husin
xi. Kolonel H.S Lee
xii. Dato Panglima Bukit Gantang
xiii. Dato Nik Ahmed Kamil

xiv. Dato Mohd Seth

BAB 6
Soalan Struktur Tkn 5 (Bab 6)

Pembentukan
Malaysia
(1963)

Faktor
Ekonomi
Politik
Sosial

1.
(a)
Nyatakan
EMPAT
faktor
mempengaruhi pembentukan Malaysia.
i.

politik

yang

__________________________________________
__________________

ii. __________________________________________
__________________
iii. __________________________________________
__________________
iv. __________________________________________
__________________
m.s. 149
(4
markah)
(b) Berikan DUA peranan Suruhanjaya Cobbold.
i.

__________________________________________
__________________

ii. __________________________________________
__________________
m.s. 149

(2
markah)
(c) Senaraikan EMPAT intipati Perjanjian Malaysia
1963.
i.

_________________________________________
_________________

ii. _________________________________________
_________________
iii. _________________________________________
_________________
iv. _________________________________________
_________________
m.s. 155
(4
markah)
Jawapan
1(a) i.
Pengaruh Barisan Sosialis di Singapura
iii. Membanteras pengaruh Komunis
iv. Mempercepatkan kemerdekaan
v. Dasar Dekolonisasi British
(b) i. Menerangkan kepada orang ramai tentang
Gagasan Malaysia
ii. Mengumpul pandangan penduduk tentang Gagasan
Malaysia
iii. Menggalakkan
kegiatan
kearah
pembentukan
Malaysia
(c ) i. Semua
urusan
hal
ehwal
luar
menjadi
tanggungjawab Kerajaan
Persekutuan
ii. Agama Islam merupakan agama Persekutuan
kecuali Sarawak dan Sabah
tetapi agama lain bebas diamalkan

iii.
Bahasa Melayu merupakan bahasa
kebangsaan tetapi Bahasa Inggeris dan
Bahasa lain boleh digunakan
iv. Sarawak dan Sabah menggunakan bahasa Inggeris
sebagai bahasa rasmi
sehingga sepuluh tahun selepas Hari Malaya
vi. Sarawak dan Sabah dberikan kuasa mengawal
hal ehwal imigresen dan
Perkhidmatan
vii. Rakyat Bumiputera di Sabah dan Sarawak
mendapat taraf yang sama
Dengan orang melayu di Persekutuan Tanah
Melayu

BAB 7
1a) Apakah maksud perlembagaan?
i.
___________________________________________________
_________
ii.________________________________________________
____________
2 markah
b) Nyatakan kepentingan perlembagaan.
i.
___________________________________________________
_________
ii.________________________________________________
____________
iii________________________________________________
____________
iv.________________________________________________
____________
4 markah
c) Apakah tujuan perlembagaan dipinda.

i.
___________________________________________________
_________
ii.________________________________________________
____________
2 markah
d) Senaraikan perkara-perkara yang tidak
dipersoalkan dalam perlembagaan Malaysia?

boleh

i.
___________________________________________________
_________
ii.________________________________________________
____________
2 markah

Bab 7
1a.
-undang-undang tertinggi
-dokumen rasmi
-panduan kerajaan
-mentadbir Negara
(4 X1 =mak 2)
Mks. 162
1b.
-menjamin kestabilan Negara
-menjamin kecekapan dan kelicinanpentadbiran
-menjadi panduan kepada pemerintah
-menjamin taat setia rakyat
-menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat

-memperuntukan peranan yang di Pertuan Agung


menjaga hak keistimewaan orang Melayu dan kaum
Bumiputera sabah dan Sarawak.
menjamin
kerjasama,
kespakatan,keadilan
antara kerajaan persekutuan dan negeri
-menjadi rujukan utama penggubalan undang-undang
-menjamin kedudukan hak istimewa orangMelayu dan
Bumiputera sabah dan Sarawak.
(10 X 1= mak 4)
Mks.163-164
1c.
-melindungi kepentingan rakyat
-menjamin keselamatan Negara
-melicinkan urusan pentadbiran Negara
-sesuai dengan keadaan semasa.
(4 X 1=mak 2)
Mks 165
1d.
-pemerintahan beraja
-agama islam
-kedudukan bahasa Melayu
-hak istimewa orang Melayu
(4 X 1 = mak 2)
Mks 165

BAB 8
Bab 8 Tingkatan 5
Soalan Struktur
Dasar Pertanian Negara (DPN)
- Dilancarkan pada pada 12 Jan 1984
- Merangsang pembangunan ekonomi
negara

a)Apakah matlamat
Negara ?
i)

pelancaran

Dasar

Pertanian

____________________________________________
____________

ii) ____________________________________________
____________
( 2 markah)
b)Nyatakan tiga strategi yang dilakukan
mencapai matlamat Dasar Pertanian Negara.

bagi

i)_______________________________________________
______________
ii)______________________________________________
______________
iii)_____________________________________________
_______________
( 3 markah)
c)Senaraikan tiga agensi utama yang melaksanakan
pembukaan tanah secara besar-besaran.
i)

____________________________

ii) ____________________________
iii) ____________________________
(3
markah)
d)Senaraikan
perkhidmatan
sokongan
yang
disediakan oleh pihak kerajaan untuk memajukan
sektor pertanian.

i)

______________________________________

ii) _______________________________________
(
2
markah)
Skema Jawapan
a)

meningkatkan pendapatan sektor pertanian


ke tahap maksimum.
- memaksimumkan pendapatan pekebun kecil.
- Memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk
dieksport.
(halaman 206)
( 3
x 1 markah = max 2
markah)
b)
pembukaan tanah-tanah baru di bawah
FELDA.
pembangunan wilayah dan kerajaan negeri.
program pembangunan in-situ
penglibatan sektor swasta dalam projek
pengswastaan pertanian.
(halaman 206)
(4 x 1 markah = max 3 markah)
c
-

) - FELDA
KEJORA
KETENGAH
DARA
KESEDAR

(halaman 202)
(5 x 1 markah = max 3 markah)
d)

- pemasaran / FAMA
- kredit/ pinjaman/ Bank Pertanian.

- subsidi/ bantuan/ baja, / biji benih


- penyelidikan / MARDI
(halaman 206)
( 4 x 1 markah = max 2 markah)

BAB 9
Bab 9 Tingkatan 5
Bahagian A : Struktur
Perang Dunia Kedua tercetus disebabkan oleh factor politik
iaitu kegagalan perjanjian Versailles menyelesaikan masalah
perang Dunia pertama ..

a) Apakah faktor berlakunya perang Dunia Pertama?


i)
________________________________________________
ii)
________________________________________________

iii)_______________________________________________
_
[3 markah]
b) Nyatakan dua pakatan yang muncul semasa perang
Dunia kedua.
i)
________________________________________________
ii)
________________________________________________
[2 markah]
c)

Mengapakah

perjanjian

Versailles

gagal

menyelesaikan masalah perang dengan baik?


i)
________________________________________________
ii)
________________________________________________
[2 markah]
d) Berikan kesan-kesan perang Dunia kedua.
i)
________________________________________________
ii)
________________________________________________
iii)_______________________________________________
_

[3 markah]

Skema Pemarkahan (BAB 9)


Bahagian A : Struktur
a) Apakah faktor berlakunya perang Dunia Pertama?
- Kebangkitan semangat nasionalisme di kalangan
negara yang ingin membuktikan kekuasaan masingmasing

dengan

memperluaskan

tanah

jajahan

merebut

peluang

mereka.
- Persaingan

kuasa-kuasa

Besar

ekonomi
- Persaingan

ini

menyebabkan

pembentukan

pakatan yang bermusuhan di Eropah


[ 1 Fakta 1m = Mak 3 markah]
[m/s 229-230]
b) Nyatakan dua pakatan yang muncul semasa perang
Dunia kedua.
- Kuasa Bersekutu
- Kuasa Paksi
[ 1 Fakta 1m = Mak 2 markah]
[m/s 233]
c)

Mengapakah

perjanjian

Versailles

menyelesaikan masalah perang dengan baik?

gagal

- Timbul perasaan tidak puas hati pemimpin dan


rakyat

Jerman

yang

kemudian

melanggar

perjanjian Versailles.
- Liga Bangsa gagal memainkan peranannya.
[ 1 Fakta 1m = Mak 2 markah]
[m/s 232]
d) Berikan kesan-kesan perang Dunia kedua.
- Memecahbelahkan negara-negara di Eropah.
- Runtuhnya sistem Imperialisme
- Pembentukan PBB
- Wujudnya perang Dingin
- Munculnya negara baru yang merdeka
- Jerman

dibahagikan

kepada

Jerman Timur
[ 1 Fakta 1m = Mak 3 markah]
[m/s 234]

Jerman

Barat

dan