Anda di halaman 1dari 2

Lampiran A

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG (PTGP)

1. 3. !. $. ). 1+.

11.

Sekolah : Nama Guru : No. "ad Pengenalan :.. %ps&en :.. Pengalaman menga*ar thn satu : tahun ,il. -urid Tahun 1 : .elaki :.. Perempuan : .. /umlah : Pengalaman Tadika -urid : i. Prasekolah "P- : ii. Tadika "0- S : ... iii. Tadika Perpaduan : . i1. Tadika S2asta : 1. Tidak masuk Prasekolah : 1i. /umlah :..

2. No. Tel. Sek :.. 4. Pernah menghadiri kursus m/p thn 1 : * da / Tiada #. Gred : '. Tarikh mula (erkhidmat :

Tandakan 3 / 4 pada ruangan status pelaksanaan untuk pemilihan 5a / Tidak ,ulatkan nom(or di Skala "e(erkesanan kti1iti mengikut skala (erikut : ! 4 3 2 1 : : : : : Sangat memuaskan -emuaskan Sederhana "urang memuaskan Sangat tidak memuaskan

,il 1.

Perkara Pengurusan 1.1 "ertas 7adangan 1.2 //kuasa 8nduk/ "er*a 1.3 Taklimat untuk guru 1.4 Pelaksanaan kti1iti 9 Penda:taran 9 Taklimat i(u (apa / pen*aga 9

Status Pelaksanaan Ya Tidak ! ! ! ! ! ! ! ! Ya Tidak

"e(erkesanan

6atatan

4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

Peran7angan akti1iti selepas minggu orientasi 1.! Pemilihan Guru Tahun Satu 1.# Pemantauan ,erterusan 2. Guru Tahun Satu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.! 2.# 2.$ 2.' 2.) -emahami %(*ekti: Program Transisi -emahami "urikulum dan ,uda&a Prasekolah "esediaan memahami per(e;aan murid "emesraan terhadap murid Persediaan men*alankan akti1iti Transisi -emahami pelaksanaan akti1iti Tematik Personaliti dan per2atakan guru "er*asama dengan guru lain <saha meningkatkan kemahiran

! 4 3 2 1 ! 4 3 2 1 ! ! ! ! ! ! ! 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

3.

Murid 3.1 Pen&esuaian diri dengan : ka2an9ka2an guru9guru persekitaran di dalam kelas 3.2 -inat terhadap akti1iti Penga*aran dan Pem(ela*aran 3.3 Penguasaan kemahiran : Pratulisan Pra(a7aan Pranom(or Pra2arna 3.4 "emahiran (erkomunikasi ,erinteraksi murid dengan rakan ,er(ual murid dengan guru -en&an&i 3.! -urid mempun&ai ke&akinan diri 3.# Pemupukan nilai murni 3.$ "ema*uan -urid dalam Pendekatan Tematik -engam(il (ahagian se7ara akti: ,erani men7u(a sesuatu -enun*ukkan minat ingin tahu -ampu men7ari maklumat sendiri Sentiasa Nampak 7eria dan gem(ira

Ya

Tidak

! ! ! !

4 4 4 4

3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1

! ! ! ! ! ! ! ! !

4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

! ! ! ! ! Ya Tidak

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

4.

Fizikal 4.1 4.2 4.3 4.4 4.! 4.# 4.$ .okasi (ilik dar*ah "e7eriaan (ilik dar*ah Pemilihan dan susunan pera(ot Penggunaan ruang / sudut "e7eriaan luar (ilik dar*ah =asil ker*a murid da kesungguhan / kreati1iti JUMLAH SKOR

! 4 3 2 1 ! 4 3 2 1 ! 4 3 2 1 ! 4 3 2 1 ! 4 3 2 1 ! 4 3 2 1 ! 4 3 2 1 /21+ > 1++

<lasan Pega2ai Pemantau

6op Pega2ai Pemantau :.

Guru &ang di pantau :

Tandatangan Pega2ai Pemantau : Tarikh .a2atan :..

Nama : T/Tangan :.