Anda di halaman 1dari 4

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT Pengenalan Aliran fahaman pendidikan barat merangkumi esensialisme, perenialisme, progresivisme, rekonsrtuksionisme dan eksistensialisme.

Menurut beberapa orang ahli falsah, aliran fahaman ini adalah teori-teori pendidikan ataupun teori-teori persekolahan dan bukan falafah pendidikan sepertimana yang dianggap oleh ahli-ahli falsafah lain. Setiap falsafah pendidikan mempunyai akar dalam satu atau lebih falsafah umum. i) ii) iii) Pragmatisme progresivisme dan rekonstruksionisme Idealisme realisme esensialisme Idealisme perenialisme

Pembentukan falsafah-falsafah pendidikan diperoleh daripada soalan-soalan yang ber!orak pendidikan dan falsafah serta mempunyai kaitan dengan se"arah perkembangan pendidikan di #arat $%an S!ottes, &raft dan 'aas, ()*)).

+S+,SIA-ISM+ dibentuk oleh .illiam /. #agley pada tahun ()01 pendidik-pendidik lain yang terlibat ialah 2homas #riggs, 3rederi!k #reed dan Isaa! -. &andel men"adi amalan di kebanyakan sekolah di Amerika Syarikat dan "uga seluruh dunia ahli-ahli esensialisme mengka"i semula perkara-perkara yang perlu dimasukkam ke dalam kurikulum sekolah 4 membe5akan di antara program-program penting dan kurang penting 4 dan membentuk semula autoriti guru di dalam bilik dar"ah $&neller, ()*() falsafah yang tradisional dan konservatif dapat mengekalkan tradisi dan tamadun sesuatu masyarakat serta menggalakkan perkembangan intelektual pela"ar 2umpuan utama kurikulum perkara-perkara yang dianggap penting dan benarbenar diperlukan Sekolah rendah penting6 pemba!aan, penulisan, per!akapan, e"aan dan ilmu kira-kira. &edua penting6 se"arah, ilmu alam, sains fi5ikal dan biologi!al dan bahasa asing. &urang penting6 kesenian, mu5ik, dan pendidikan "asmani Sekolah menengah perkara penting sekolah rendah diperkembangkan men"adi lebih khusus dan men!abar. /ontoh6 ilmu kira-kira- ilmu hisab $algebra, geometri, trigonometri dan trigonometri dan kalkulus), sains fi5ikal- fi5ik, kimia dan geologi. &urang penting4 kesenian, mu5ik, pendidikan "asmani, mata pela"aran vokasional dan pra vokasional. &o-kurikulum kurang diberi keutamaan.

#erpegang kepada 0M $menulis, memba!a, mengira) #ri!kman $()71) - 8uru $pusat) alam pendidikan, berpengetahuan, mendalami psikologi kanak-kanak, berupaya menyampaikan fakta, unggul, menggunakan asas-asas falsafah dan se"arah pendidikan, tekun. Inisiatif dlm pendidikan terletak di bahu guru &aedah penga"aran6 pemba!aan, syarahan, ingatan, ulangan, penggunaan alat-alat pandang- dengar dan peperiksaan Pela"ar perlu berusaha bersungguh-sungguh dan disiplin-kendiri 2umpuan pendidikan- menyerap perkara-perkara yang telah ditetapkan menyedari keupayaan dan kemampuan 2u"uan bersekolah mengetahui ke9u"udan ala mini &andel $()01) pengetahuan mestilah diterangkan mengikut susunan yg logi! supaya mudah difahami

P+:+,IA-ISM+ konservatif dan tradisional tabii manusia tetap ; prinsip pendidikan tetap dan berulang-ulang, men!ari dan menyebarkan kebenaran manusia makhluk yg rasional dibentuk di sekolah <ohnson dan rakan-rakan $()=)) tu"uan pembela"aran terletak dlm aktivitiaktiviti utk mendisiplinkan akal4 $matematik, bahasa, logik, buku-buku ternama dan doktrin-doktrin) Matlamat pendidikan peyesuaian kepada kebenaran Penga"aran $ingatan, pemba!aan, penulisan, latih tubi dan ulangka"i) ; seni &urikulum mengandungi mengandungi sub"ek kognitif $moral, estetika, prinsip agama utk membentuk sikap) untuk melatih !irri-!iri rasional Pendidikan pela"ar pandai persediaan untuk penghidupan -atihan vokasional pela"ar kurang pandai Plato pemimpin negara ; golongan kelas atasan yang intelek Pela"ar mesti dia"ar perkara-perkara asas tertentu biasakan diri dgn alam yg kekal mendisiplinkan kuasa rasional dan memperkembangkan intelek $Adler, ()=0) Sekolah tidak melatih tugas-tugas peker"aan Pela"ar disarankan bela"ar hasil-hasil orang ternama dlm bdg kesusasteraan, falsafah, se"arah dan sains menun"ukkan aspirasi dan pen!apaian tertinggi orang-orang ternama se"ak dahulu &esedaran kendiri memerlukan disiplin-kendiri yg hanya diperoleh melalui disiplin luaran

P:>8:+SI%ISM+ dibentuk di Amerika pd pertengahan tahun ()?@-an mun!ul drpd pragmatisme, dan kemudian dibentuk untuk pendidikan oleh <ohn Ae9ey

()(7, buku pertama, Schools of Tomorrow diterbitkan Pendidikan progresif ditubuhkan B thn kemudian Peringkat a9al, bersifat individualistik, hanya pd tahun ()0@-an memberi perhatian kepada perubahan so!ial Progresivisme menentang autoritarianisme dan menyokong pengalaman manusia sebagai asas mendapatkan pengetahuan Pengetahuan penerangan tentatif yg sesuai dgn reality semasa dan tdk dianggap benar utk selamanya 8uru pembimbingCpenasihat Pendekatan induktif digunakan tdk memberi penerangan am kpd pela"ar tetapi pela"ar membentuk penerangan sendiri <ohnson dan rakan-rakan $()=)) pela"ar ; individu berpengalaman, berfikiran dan suka mengembara Pela"ar didedahkan kpd perkara seperti sosial, ka"ian sosial, pro"ek, masalah dan eksperimen $kaedah saintifik) #uku-alat dlm proses pembela"aran 2umpuan diberikan kpd proses pembela"aran Manusia digambarkan pd dasarnya DbaikE pela"ar diberi kebebasan memilih dianggap memilih opsyen yang berguna dan baik dianggap pd dasarnya akan bela"ar perkara yg berkaitan dgn minatnya Pendidikan penghidupan Ae9ey sekolah bkn sh" tempat utk mendapatkan pengetahuan akademik, tetapi "g merupakan tmpt bela"ar beker"a dan hidup bermasyarakat $Musa Aaia, ()*=) Peranan sekolah menggalakkan ker"asama, menggalakkan demokrasi Per!intaan dan persahabatan lebih sesuai utk pendidikan berbanding persaingan dan kepentingan perseorangan Pela"ar diberi kebebasan berbin!ang, peran!angan bersama guru dan penglibatan sepenuhnya dlm semua aktiviti pendidikan $&neller, ()*()

:+&>,S2:F&SI>,ISM+ #ermula tahun ()?@-an <ohn Ae9ey men!adangkan istilah re!onstru!tionism dlm ta"uk bukunya, Reconstruction in Philosophy Pengasas dan "uru!akap utama $rekonsruksionisme so!ial) ialah ahli kump.pprogresivisme radikal 8eorge /ounts, 'arold :ugg, ..'. &ilpatrik, <ohn /hild dan 2heodore #remald dianggap sebagai sebahagian drpd progresivisme persamaan kedua-duanya bersetu"u kpd keper!ayaan baha9a nilai adlh hasil !iptaan manusia dan relative mengikut keper!ayaan, masa, dan tempat serta pengalaman manusia menimbulkan nilai-nilai asas matlamat $kebenaran) pendekatan non-empirikal bergantung atas kaedah saintifik utk mendapat kebenaran, dan mengakui bh9 matlamat atau kebenaran tersebut akan berubah apabila masalah-masalah berubah dan "uga apabila penyelesaian baru kepada masalah tersebut ditemui $<ohnson dan rakan-rakan, ()=))

berpegang kpd falsafah pragatisme dan prinsip-prinsip progresivisme serta pembentukan semula masyarakat yg eksplisit masyarakat yg unggul mesti di"adikan asas utk menentukan program-program pendidikan4 sekolah mestilah berusaha mendidik rakyat masa dpn utk suatu masyarakat akan datang diutarakan oleh 8eorge /ounts di dlm satu u!apan berta"uk DAare the S!hool, #uild a ,e9 So!ial >rderGE di &onvensyen &ebangsaan Pertubuhan Pendidikan Progresif pd tahun ()0?4 sekolah boleh men"adi institusi pembentukan semula masyarakat dan agen perubahan sesuatu masyarakat $%an S!ottes, kraft dan 'aas,()*)) 2heodore #remald falsafah krisis saripati masyarakat demokratik Alam baru tumpuan kpd perkembangan ekonomi, keba"ikan masyarakat dan membuat keputusan se!ara demokrasi Sekolah- mentediakan pela"ar kpd perubahan utk membentuk semula masyarakat supaya dpt disesuaikan dgn keadaan yg berubah Peranan guru menimbulkan isu-isu sosial yg dianggap penting serta menerang dan men!adangkan kpd pela"ar bentuk masyarakat demokrasi

+&SIS2+,SIA-ISM+ bermula dgn tumpuan kepada ke9u"udan seseorang individu mesti 9u"ud "ika mahu sesuatu &neller $()*() sbg manusia yg bebas, guru mesti berusaha utk menedahkan dan memerangi semua kuasa dlm kebudayaan dan masyarakat yg !uba menghilangkan sifat-sifat perikemanusiaan manusia dgn menafikan kebebasannya Menolak kenyataan bh9 kebenaran adalah mutlak Individu bertanggung"a9ab tehadap setiap perkara yg dtg kpd dirinya Aiberi kebebasan memilih apa yg difikirkan plg baik Mendidik dirinya sendiri serta berupaya membuat keputusan sendiri &neller $()*() seseorang itu mestilah memikirkan semula pengertiannya mengenai pengetahuan &urikulum yg menggalakkan pembentukan reality perseorangan bagi setiap individu Peranan guru membantu setiap pela"ar utk ber"aya dlm usaha men!ari kesedaran diri

IMP-I&ASI &ualiti atau mutu pendidikan serta standard dan kerelevanan kurikulum dapat berkembang pesat Pendidikan di Malaysia dipengaruhi oleh falsafah pendidikan tradisional 3alsafah pendidikan progresif mula bertapak di Malaysia Malaysia turut mengamalkan falsafah pendidikan ber!orak elektif $eklektisisme)