Anda di halaman 1dari 12

Masalah ponteng sekolah pelajar sekolah luar bandar. Punca dan akibat.

Disediakan oleh : Suhaiza binti Zainoldin @ Zainuddin (MP 071068 i/c : 84041!08!"#06$
ABSTRAK
Kertas kerja ini merupakan satu kajian pendek tentang permasalah ponteng
sekolah yang berlaku di sekolah luar bandar. Fokusnya adalah untuk
mengetahui punca pelajar tidak hadir ke sekolah serta mengaitkan dengan akibat
ponteng terhadap pelajar. Responden yang terlibat adalah 10 orang pelajar
tingkatan tiga, empat dan lima yang mencatatkan rekod ketidak hadiran ke
sekolah paling kerap bermula Januari hingga September 200. Kaedah yang
digunakan adalah kaedah temubual dan rujukan dokumen berkaitan. !emubual
dijalankan kepada pelajar, ibu bapa dan juga kaunselor sekolah berkenaan.
"asilnya didapati pelajar ponteng berpunca dari sikap mereka sendiri yang
malas dan tidak mementingkan pelajaran. Sikap ibu bapa juga yang tidak
menghiraukan anak mereka yang ponteng sekolah menjadi punca masalah ini
semakin berlele#asa. $kibatnya 0% pelajar yang ponteng sekolah ini telah
terlibat dengan masalah disiplin. &ihak sekolah telah menjalankan pelbagai
progam untuk mengatasi masalah ponteng. !etapi kurangnya kesedaran dan
kerjasama dari pelajar dan ibu bapa menyebabkan program'program ini tidak
mencapai matlamatnya. Justeru amat diharapkan pelajar menyedari pentingnya
mereka hadir ke sekolah untuk memperoleh ilmu pengetahuan demi masa depan
mereka. (bu bapa juga harus lebih prihatin dalam memastikan anak mereka hadir
ke sekolah bagi mengelakkan mereka terlibat dengan masalah sosial yang tidak
sihat. Selain itu guru'guru perlu lebih prihatin dengan pelajar dan mengambil
berat terhadap pelajar ponteng supaya masalah ini tidak menjadi semakin serius
di masa akan datang.
PENGENAAN
)enurut kamus de#an, ponteng dide*inisikan sebagai kecoh, tipu atau lari dari
tugas dan tanggungja#ab tanpa kebenararan. &onteng merupakan satu
perbuatan salah laku dan melanggar peraturan sekolah. Seseorang pelajar
dianggap memonteng sekiranya tidak hadir ke sekolah tanpa sebab'sebab yang
dibenarkan pada hari'hari persekolahan. Sejak akhir'akhir ini masalah ini
didapati semakin menjadi'jadi dan telah sampai ke peringkat yang serius.
)alahan di peringkat &arlimen turut dibahaskan tentang masalah pelajar
ponteng sekolah menjadikan ianya bukan sahaja masalah setempat tetapi sudah
dianggap masalah negara. &ihak media juga sering menyiarkan berita tentang
masalah ini sehingga pada masa ini pihak guru serta ibu bapa berasa sesuatu
tindakan yang tegas perlu dilakukan segera sebelum gejala negati* ini sampai ke
peringkat yang lebih kronik lagi. )enurut laporan yang pernah dikeluarkan oleh
Kementerian &endidikan, peratus pelajar yang terbabit dengan gejala ponteng
didapati semakin meningkat dari semasa ke semasa terutama bagi sekolah'
sekolah di ka#asan luar bandar.
$ntara punca pelajar ponteng yang telah dikenal pasti ialah kurang berminat
terhadap pengajaran dan pelajaran di sekolah. Keadaan ini mungkin berpunca
daripada isi kandungan sukatan pelajaran kita yang banyak memberikan
tumpuan kepada mata pelajaran yang memerlukan pelajar mengha*al seperti
mata pelajaran sejarah, geogra*i, pendidikan (slam dan sebagainya. +i samping
itu, pelajar juga kurang berminat kerana mereka mungkin tidak mampu untuk
mengikuti pelajaran dengan sempurna kerana ketinggalan akibat kelemahan diri
mereka sendiri. $lasan ini juga yang menyebabkan berlakunya kes ponteng yang
banyak di kalangan pelajar yang lemah jika dibandingkan dengan pelajar yang
cerdas. &elajar seperti ini biasanya mudah berputus asa. )ereka
kebanyakannya datang ke sekolah semata'mata kerana menurut kehendak ibu
bapa. ,leh itu mereka kerap ponteng kerana telah hilang minat untuk belajar
akibat tidak dapat memberikan saingan kepada rakan'rakan pelajar yang lebih
cerdas.
+alam situasi pelajar dibandar,pelajar mungkin ponteng kerana mereka lebih
mementingkan keseronokan daripada pelajaran. "al ini jelas kerana terdapat di
kalangan pelajar yang ponteng dengan tujuan untuk melepak atau berkumpul di
pusat'pusat membeli'belah, pusat permainan -ideo, dan taman'taman rekreasi.
)alahan, terdapat juga pelajar yang ponteng untuk menonton #ayang atau
berkelah. .agi mereka, belajar di sekolah adalah sesuatu yang membosankan
kerana tidak ada unsur'unsur hiburan. &elajar seperti ini juga tidak mempunyai
kesedaran tentang kepentingan pelajaran bagi menjamin masa depan mereka.
,leh itu, mereka lebih mengutamakan unsur'unsur hiburan yang tidak terdapat di
sekolah.
.erbe/a dengan situasi dika#asan yang dikaji dimana persekitaran ka#asan luar
bandar ini dikelilingi dengan pokok kelapa sa#it. !iada #ujud pusat membeli
belah atau pusat hiburan apatah lagi panggung #ayang. 0amun masalah
ponteng masih lagi berlela#asa dan memberi impak yang buruk kepada sekolah.
)elihat pelajar yang memakai baju sekolah berada di dalam ladang kelapa sa#it
sambil merokok dalam #aktu persekolahan merupakan satu pemandangan yang
amat janggal bagi penduduk sekitar. Jesteru pihak sekolah akan dirujuk dan
sekaligus ianya memberi kesan negati* terhadap pengurusan dan pentadbiran
sekolah sekaligus mencemarkan reputasi institusi pendidikan.
$pa yang lebih membimbangkan adalah akti-iti yang dilakukan oleh pelajar
semasa mereka ponteng. &elajar yang tidak hadir ke sekolah terdedah kepada
pergaulan dengan golongan yang juga tidak bersekolah. Sama ada rakan
sebaya yang telah dibuang sekolah atas sebab masalah disiplin atau mereka
yang tidak mahu ke sekolah. 1olongan ini akan banyak menghabiskan masa
dengan melepak, merokok dan lebih teruk lagi mengambil dadah. &ersekitaran
ka#asan pedalaman ini tidak membuka peluang pekerjaan yang meluas kepada
golongan muda mudi. &ekerjaan yang ada hanyalah sebagai pengait buah sa#it
atau menternak hai#an peliharaan seperti lembu dan kambing. !idak ramai
golongan muda yang ingin melakukan kerja berat sebegini dan mereka lebih
suka melepak di persimpangan jalan atau merempit tanpa tujuan sepanjang hari.
&elajar dalam usia remaja ini sering didorong perasaan ingin mencuba dan
sangat ditakuti mereka ini terpengaruh dan terjebak dengan gejala yang tidak
sihat. Justeru peranan guru dan ibu bapa sangat penting dalam memastikan
pelajar dia#asi dari masa ke semasa untuk memastikan mereka tidak melakukan
perkara yang akan menghancurkan masa depan mereka kelak. Ramai
beranggapan baha#a pelajar tidak datang ke sekolah kerana guru tidak berjaya
menarik minat mereka untuk datang ke sekolah. !erdapat juga para pelajar yang
memberikan alasan yang tidak munasabah seperti takut didenda, guru yang
garang, malu, dan sebagainya. &elajar yang berkenaan mengambil keputusan
untuk ponteng kerana mereka takut didenda kerana tidak sempat menyiapkan
kerja sekolah mereka yang diberikan oleh guru. !erdapat juga pelajar yang
datang le#at lalu mengambil keputusan untuk ponteng kerana takut didenda
kerana kesalahan mereka itu.
&elajar yang berasa malu sekiranya didenda dan dimarahi guru itu biasanya
akan ponteng dan bersembunyi atau melepak di ka#asan'ka#asan yang sukar
dikesan. Kumpulan pelajar ini juga menyalahkan pihak sekolah yang
mengamalkan peraturan yang terlalu ketat dan mengenakan hukuman yang
pada pendapat mereka terlalu berat bagi kesalahan yang kecil. .iasanya pihak
sekolah akan mengeluarkan surat amaran bagi pelajar'pelajar yang melakukan
kesalahan ponteng terlalu kerap iaitu tiga hari berturut'turut. Surat yang ditujukan
kepada #aris atau ibu bapa itu kadang'kadang tidak mendapat respon yang
diharap'harapkan. (bu bapa yang terlalu sibuk dengan urusan harian mereka
tidak dapat hadir untuk berbincang dengan pihak sekolah. Keadaan ini secara
tidak langsung menunjukkan baha#a ibu bapa atau penjaga pelajar yang
berkenaan langsung tidak mengambil berat akan hal'eh#al anak'anak mereka.
Keadaan ini juga memberikan rangsangan kepada pelajar yang berkenaan untuk
terus memonteng sehingga akhirnya terpaksa diberhentikan persekolahannya.
,leh itu bolehlah dikatakan baha#a ibu bapa yang tidak mengambil berat akan
amaran pihak sekolah turut menyumbang ke arah masalah ini.
Selain itu, terdapat juga pelajar yang ponteng kerana bekerja secara sambilan.
,leh sebab tara* ekonomi keluarga yang rendah, terdapat pelajar yang bekerja
secara sambilan sebagai pembantu di kedai makan, dan tidak kurang pula yang
bekerja sebagai peniaga makanan di pasar malam. )alah masih ramai di
kalangan pelajar yang bekerja secara sambilan di pasar raya dan mereka terlalu
keletihan sehingga tidak berdaya untuk bangun a#al terutamanya yang bekerja
pada #aktu malam.
Sekiranya masalah ini tidak diatasi dengan kadar segera, peratus pelajar
ponteng pasti akan meningkat dan akan menggugat cita'cita pihak kerajaan
untuk me#ujudkan rakyat yang berpendidikan tinggi, cerdas, dan pintar. Sekali
gus masalah ini akan membantutkan kemajuan negara kita. &eranan ibu bapa,
pihak sekolah serta Kementerian &endidikan amat penting untuk memastikan
gejala ini tidak berterusan sehingga menjadi lebih serius.
)enurut $/i/ 2 20034 dalam penulisannya mengenai masalah disiplin pelajar
menyatakan salah satu masalah disiplin yang paling besar adalah ponteng
sekolah. )asalah ponteng sekolah ini pun bukan perkara baru malah semua
orang pernah terlibat atau mengetahui tentangnya semasa bersekolah dahulu.
)asalah ini sebenarnya berlaku sepanjang tahun cuma bilangannya meningkat
setiap kali selepas peperiksaan sebelum cuti bermula.Jangan terkejut jika ada
yang ponteng sekolah ini dihalalkan oleh ibubapa sendiri terutama mereka yang
bersekolah di luar bandar. .ukankah sikap sebahagian ibubapa yang
menghalalkan tidak perlu hadir ke sekolah ini memberi pengajaran yang kurang
sihat kepada anak'anak mereka sendiri.
$pabila di sekolah menengah nanti pelajar ini akan dengan sendirinya mencari
berbagai alasan untuk membolehkan dia tidak datang ke sekolah. $khirnya
mereka ini akan menganggap pergi ke sekolah ini satu bebanan dan akan
melencong ke tempat lain. Justeru kajian ini akan melihat punca dan akibat
budaya ponteng sekolah di ka#asan luar bandar dari perspekti* pelajar, guru dan
ibubapa.
!B"EKT#$
,bjekti* kajian ini adalah untuk5
i4 )engetahui punca pelajar ponteng sekolah.
ii4 )engetahui akibat dari gejala ponteng kepada pelajar.
iii4 )engetahui apakah tindakan ibu bapa apabila mengetahui anak
mereka ponteng.
i-4 )encadangkang langkah mengatasi masalah ponteng
RESP!N%EN
Kajian ini dilakukan ke atas pelajar salah sebuah sekolah luar bandar iaitu
sebuah sekolah *elda dalam daerah )ersing. Responden dipilih daripada 10
pelajar tingkatan tiga, empat dan lima yang mempunyai rekod ketidak hadiran ke
sekolah yang paling kerap dalam tahun 200. 10 orang penjaga kepada pelajar
dan seorang kaunselor sekolah turut terlibat bagi memperoleh maklumat yang
optimum.
KAE%A& KA"#AN
.agi mendapatkan maklumat tentang masalah ini sesi temubual telah dilakukan
kepada 10 orang pelajar yang terlibat meliputi persoalan tentang punca pelajar
tidak hadir ke sekolah dan kesan gejala ponteng terhadap mereka. Kaedah
temubual turut dijalankan kepada kaunselor sekolah dan ibu bapa pelajar yang
ponteng, kaedah temubual telah dilakukan bertujuan memperoleh gambaran
yang jelas seta bertanya dengan lebih lanjut tentang masalah yang timbul .
&roses temubual dilakukan secara lansung dan direkodkan.
6alaubagaimanapun beberapa kekangan dari ibu bapa yang tidak dapat hadir
untuk sesi temubual menyebabkan temual melalui tali*on telah dijalankan.
+alamRujukan pula dilakukan terhadap dokumentasi yang boleh menunjukkan
rekod pelajar seperti .uku Rekod Kedatangan &elajar, Keputusan &eperiksaan,
Rekod +isiplin &elajar dan .uku 7atihan.
%APATAN KA"#AN
"asil dari rujukan mendapati 0% pelajar yang ponteng terlibat dengan masalah
disiplin. &elajar ini juga mempunyai rekod penghantaran buku latihan yang tidak
kerap serta keputusan peperiksaan yang sangat tidak memuaskan 2 Jadual 14.
.il 8mur
pelajar
Jantina .il hari
ponteng
hingga
September
200
Rekod
penghantaran
buku latihan
Keputusan
peperiksaan
2min4
)asalah disiplin
1. 19 tahun 7elaki 3 9 % : )erokok,dadah
2. 1 !ahun 7elaki 31 9 % 1 )erokok, gaduh
;. 1< tahun &erempuan < 12 % 1 )encuri
=. 19 tahun &erempuan <0 29 % 1 )erokok
9. 13 tahun 7elaki 9 20 % : )erokok,gaduh
<. 13 tahun 7elaki 99 1 % : '
3. 1< tahun 7elaki 92 10 % 1 Samun rumah,
curi motosikal
. 19 tahun &erempuan 91 ;0 % + 7ari dari rumah
>. 13 tahun 7elaki 91 ;9 % : '
10. 13 tahun 7elaki 90 ;0 % : )erokok
%adual 1 : &asil 'u(ukan doku)en be'kaitan*
!emubual yang dijalankan dengan pelajar mendapati beberapa sebab mereka
ponteng sekolah adalah takut didenda kerana tidak menyiapkan tugasan yang
diberikan guru, tidak cukup tidur kerana pada #aktu malam mereka keluar
melepak dengan ka#an'ka#an atau menonton tele-isyen, tidak *aham dengan
pengajaran guru serta tidak minat belajar. :mpat *aktor ini adalah yang paling
kerap diperkatakan oleh pelajar'pelajar yang ponteng. $pabila tidak hadir ke
sekolah, apa yang dilakukan oleh pelajar adalah tidur dirumah, pergi ke rumah
rakan, melepak di dalam kebun dan menonton tele-isyen. (bu bapa yang ditanya
turut menyatakan anak mereka ada dirumah semasa tidak ke sekolah.
&elajar turut menyatakan yang ibu bapa mereka tidak kisah sekiranya mereka
tidak hadir ke sekolah. $da juga ibu bapa yang tidak mengetahui anak mereka
ponteng sekolah kerana kedua'duanya telah keluar bekerja kilang sea#al pagi.
)ereka hanya mengetahui perkara ini selepas dihubungi oleh pihak sekolah.
?ang lebih membimbangkan ada ibu bapa yang menyatakan dia sudah tidak
dapat menasihatkan anaknya untuk ke sekolah kerana anaknya memang tidak
minat belajar. )alahan tiada seorang pun penjaga yang menghukum anak
mereka kerana tidak hadir ke sekolah. $da ibu bapa yang tidak mengambil apa'
apa tindakan apabila mengetahui anak mereka ponteng sekolah. (ni
menunjukkan seolah'olah ibu bapa tidak langsung menghiraukan anak mereka.
Sesi temubual dengan kaunselor pula telah melihat masalah ponteng ini sebagai
satu masalah disiplin yang kronik. &elajar berkenaan telah pun dipanggil untuk
sesi kaunseling bagi mengetahui masalah sebenar mereka ponteng. Respon
yang diperolehi lebih menjuruskan perasaan meraka yang bosan dengan
pengajaran guru, tidak berminat dan lemah dalam menguasai mata pelajaran
yang diajar. $kibatnya pelajar ini terus ketinggalan dan mengambil jalan mudah
dengan ponteng sekolah. $pabila tidak hadir ke sekolah pelajar mula terjebak
dengan gejala yang kurang sihat seperti rokok dan dadah. &ergaulan bebas
mereka ini telah memba#a kepada kes yang lebih rumit lagi seperti pergaduhan,
mencuri dan lari dari rumah.
Kaunselor dan pihak sekolah telah melaksanakan pelbagai akti-iti bagi menarik
pelajar'pelajar ini datang ke sekolah. $ntaranya mengadakan program
perkhemahan untuk pelajar bermasalah, mengadakan sesi temubual dengan
pelajar bagi menyelami masalah yang mereka alami, memperbanyakkan akti-iti
diluar bilik darjah, mengadakan kem moti-asi serta memberi ganjaran kepada
pelajar yang rajin datang ke sekolah. 1uru'guru juga sering memantau dan
mengikuti perkembangan pelajar'pelajar bermasalah ini agar pergerakan mereka
tidak menyimpang dari tugas sebagai seorang pelajar dan seoarang islam.
Sekurang'kurangnya pelajar ini dapat merasakan yang masih ada orang yang
sayang dan memberi perhatian terhadap mereka.
+ari sesi temubual juga pelajar telah menyatakan beberapa perkara yang
menarik minat mereka untuk datang ke sekolah. $ntaranya adalah akti-iti di luar
sekolah seperti perkhemahan dan la#atan. &embelajaran tidak suka
permbelajaran yang sekadar menyalin nota di papan hitam. &elajar'pelajar ini
gemar kepada guru yang tegas tetapi mesra. .oleh menyampaikan ilmu dengan
maksimum dan ada kalanya boleh bergurau senda. )ereka tidak gemar kepada
guru yang menggunakan kekerasan untuk mengajar apatah lagi merotan kerana
mereka sudah de#asa. )ata pelajaran yang membosankan perlu diajar dengan
cara yang pelbagai.
KES#MP'AN
)asalah ponteng sekolah hari ini telah menjadi satu isu global yang
dibincangkan dalam parlimen. 0amun tindakan merotan dan gantung sekolah
tidak mampu menangani masalah pelajar ponteng terutama bagi sekolah'
sekolah di luar bandar. &ermasalahan yang timbul ini memperlihatkan
peningkatan hari demi hari. $pa yang lebih membimbangkan adalah kesannya
terhadap pelajar, sekolah dan masyarakat. $ntara alasan yang diberikan oleh
pelajar yang ponteng adalah takut didenda kerana tidak menyiapkan tugasan
yang diberikan guru, tidak cukup tidur kerana pada #aktu malam mereka keluar
melepak dengan ka#an'ka#an atau menonton tele-isyen, tidak *aham dengan
pengajaran guru serta tidak minat belajar. !indakan ibu bapa yang tidak tegas
juga menyumbang kepada masalah ini. ?ang lebih membimbangkan ada ibu
bapa yang menyatakan dia sudah tidak dapat menasihatkan anaknya untuk ke
sekolah kerana anaknya memang tidak minat belajar. Kaunselor dan pihak
sekolah telah melaksanakan pelbagai akti-iti bagi menarik pelajar'pelajar ini
datang ke sekolah. 0amun semuanya tidak dapat mencapai matlamat sekiranya
tidak mendapat sokongan dari ibu bapa serta kemahuan pelajar itu sendiri.
.eberapa perkara yang dapat menarik minat mereka untuk datang ke sekolah
adalah seperti akti-iti di luar sekolah seperti perkhemahan dan la#atan,kegiatan
kokurikulum dan guru yang berkesan.
(A%ANGAN
i4 &elajar perlu lebih didedahkan dengan dunia luar bagi memberi
kesedaran tentang akibat ponteng sekolah
ii4 &elajar perlu ada sikap yang lebih positi* untuk hadir ke sekolah dan
tidak terlibat dengan gejala yang tidak sihat
iii4 (bu bapa sepatutnya mendenda anak mereka yang tidak hadir ke
sekolah dan tidak mengharapkan guru semata'mata.
i-4 (bu bapa perlu lebih bertanggungja#ab dalam memastikan kehadiran
anak mereka ke sekolah
-4 1uru perlu meningkatkan gaya penyampaian pelajaran supaya pelajar
akan lebih berminat untuk mengikuti pengajaran guru.
-i4 1uru perlu mempelbagaikan teknik pengajaran dan melakukan akti-iti
luar kelas bagi menarik minat pelajar.
R'"'KAN
Abdul Aziz ( 2007 ), Masalah ponteng pelajar tingkatan 4 sekolah-sekolah dalam
daerah
Muar, satu kajian kes, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.
Kaus !e"an, edisi#$ (200%), !e"an &a'asa !an (ustaka. Kuala )u*ur, Malaysia.
+arol A.&ailey (2007), A Guide to Qualitative Field Research. United States o, Aeri-a
. Sage (ubli-ation /ndia (vt. )td
0as'ia' Mo'd. 1unus (200$) Pengantar Penelidikan dan !ajian "indakan. 2ota
Kulia' (3T 404 . Tidak !iterbitkan.
5uaat 0asi (200$). Pandangan Pelajar "ingkatan #atu #ekolah Menengah $uar
%andar "erhadap Pengajaran Guru Mata Pelajaran #ains &an Matematik &i
&alam %ahasa 'nggeris. Universiti Teknologi Malaysia. (ro6ek Sar6ana Muda.
Mo'aad 2a6ib Abdul 3'a,ar (7888), Penelidikan Pendidikan. Skudai, 5o'or . (enerbit
Universiti Teknologi Malaysia.
Mo'aed S'ari, Musta,a. (2007) . "he Analsis o( )ounselling in )onte*t+ A Qualitative
)ase #tud Apporach to Practice 'n Malasian #econdar #chools. Australia.
9ueensland University o, Te-'nology. Tidak di Terbitkan.
Mo'd Ma6id Konteng (200$) , !aedah Penelidikan dalam Pendidikan. Kuala )u*ur .
!e"an &a'asa dan (ustaka.
:t'an )ebar (200;). Penelidikan !uantitati( Pengenalan !epada "eori dan Metod.
Tan6ung Mali . (enerbit Universiti (endidikan Sultan /dris.
S'arlene 2agy 0esse#&iber, (atri-ia )eavy (200;), "he Practice o( Qualitative Research.
United States o, Aeri-a . Sage (ubli-ations./n-.
S!AAN BERST'KT'R 'NT'K TEM'B'A.
(4 Soalan temubual dengan pelajar.
7. Kenapa anda tidak hadir ke sekolah @
2. $pa yang sering anda lakukan semasa ponteng sekolah @
;. $pakah tindakan ibu bapa anda apabila mengetahui anda ponteng
sekolah @
=. $pakah yang dapat menarik minat anda untuk hadir ke sekolah @
((4 Soalan temubual dengan ibu bapa.
1. $dakah anda mengetahui yang anak anda ponteng sekolah @
2. +ari mana anda mengetahui anak anda ponteng sekolah @
;. $pakah tindakan anda semasa mengetahui anak anda ponteng
sekolah @
=. $pakah yang sering anak anda lakukan semasa ponteng sekolah @
(((4 Soalan temubual dengan kaunselor sekolah.
1. )engapa pelajar ponteng @
2. $pakah akibat pelajar yang sering ponteng@
;. $pakah tindakan yang telah diambil oleh pihak sekolah dalam
mengatasi masalah ini@
$. .agaimana kaunselor boleh membantu pelajar yang ponteng@