Anda di halaman 1dari 20

DISEDIAKAN OLEH :

HAFIZAH BT HAMIZAN ALAWIAH BT ISMAIL AZLINA BT OSMAN

UNTUK PERHATIAN:
TN HJ MUHAMMED AYOB BIN SUKANI JABATAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK IPG KAMPUS BAHASA MELAYU KUALA LUMPUR

PPG AMBILAN JUN 2011 PRA SEKOLAH (A)

PERKEMBANGAN MORAL

PENGENALAN
KONSEP PERKEMBANGAN MORAL Teori Perkembangan Moral Oleh Piaget

Teori Perkembangan Moral Oleh Kohlberg

Konsep Perkembangan Moral

PERKEMBANGAN MORAL

Moral berasal dari kata Latin mores yang berarti: Tata cara, kebiasaan dan adat.
Istilah Moral t/laku yang sesuai dengan tatasusila/peraturan masyarakat setempat- masyarakat sebagai penentu peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota kelompok atau anggota suatu budaya Perkembangan ini berlangsung sejak masa bayi lahir hingga akhir hayat Perilaku moral dikendalikan konsepkonsep moral

Perkembangan merupakan satu proses pembentukan sosial self ( peribadi dalam masyarakat , peribadia dalam keluarga, bangsa dan budaya)

Proses perkembangan sosial dan moral berkaitan dengan proses belajar

Peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok.

Perilaku moral berarti perilaku yg sesuai dengan kode moral kelompok social.

PERKEMBANGAN MORAL
Moral dan Prilaku
Perilaku amoral atau non moral adalah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan social yang disebabkan oleh ketidakacuhan terhadap harapan sosial (pelanggaran secara tidak sengaja terhadap standar kelompok).

Perilaku tak bermoral iaitu perilaku yang tidak sesuai dengan harapan social, karena tidak setuju dengan standar social atau kurang memiliki rasa wajib menyesuaikan diri dengan harapan social.

PERKEMBANGAN MORAL

Pola Perkembangan Moral

peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota kelompok atau anggota suatu budaya

Peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok.

Teori Perkembangan Moral

PERKEMBANGAN MORAL

Menurut Piaget dan Kohlberg perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu, sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan

PERKEMBANGAN MORAL

TUJUAN : utk membimbing seseorang untuk mengembangkan pertimbangan moral secara berperingkat iaitu bermula dari peringkat mematuhi peraturan moral kerana takut hukuman oleh pihak berautoriti sehingga peringkat autonomi di mana keputusan moral berasaskan kepada prinsip moral yang sejagat.

PENDEKATAN; menggunakan dilema moral sebagai ransangan. Dilema moral merujuk kepada sesuatu keadaan dimana terdapatnya konflik nilai dan memerlukan seseorang membuat pilihan nilai dan beri sebab atas keputusannya. Dilemma moral ini, terdiri dari dilemma hipotikal (direka, kesusasteraan atau isi kandungan sesuatu disiplin) atau yang benar (real-life) berlaku dalam kehidupan seseorang tersebut.

Teori Perkembangan Moral Oleh Piaget

PERKEMBANGAN MORAL

Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya. Mereka mengadaptasikan pemikiran dengan memasukkan idea-idea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang sesuatu perkara. Menekankan perkembangan kognitif iaitu merujuk kepada aktiviti mental ( berfikir, menaakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dll) perkembangan kanak-kanak 3 peringkat 1. peringkat heteronomus (umur 4 hingga 7 tahun). anak-kanak memandang perundangan sebagai tidak dapat diubah. Peringkat transisi (7 hingga 10 tahun) mempunyai ciri-ciri peringkat pertama tetapi sudah beralihkepada ciri peringkat ke-3 Peringkat autonomus (10 tahun ke atas)perkembangan moral yang pada peringkat ini, kanak-kanak sedar peraturan yang dikenakan ke atas mereka dikuatkuasakan oleh manusia juga

2.
3.

Teori Perkembangan Moral Oleh Piaget


Perkembangan kognitif

PERKEMBANGAN MORAL
Boleh membuat gerak balas refleks Kanak-kanak guna deria motor dan deria lain untuk memahami dunia mereka

Perkembangan kanak mengikut siri urutan yang berperingkat Perkenalkan teorinya berdasarkan pemerhatian semulajadi ke atas kanak-kanak

Menggunakan simbol dan bahasa. Menggunakan keupayaan berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah, tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logik dan mudah diperdaya oleh pandangan yang berlainan

Dalam persekitaran zaman persekolahan Boleh membuat klasifikasi, riversibiliti, hukum keabadian. Bergikir secara logikal dan konkrit Boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya

Boleh berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan boleh memikir kesan dan akibat sesuatu tindakan/peristiwa Boleh membuat neaakulan abstrak, mengawal pembolehubah, menguji hipotesis dan menyelesaikan masalah.

Teori Perkembangan Moral Oleh Piaget

PERKEMBANGAN MORAL
Kanak-kanak percaya yang undangundang atau peraturan datang daripada ibubapa atau orang yang berautoriti yang lain. Kanak-kanak bersifat egosentrik. Peraturan dikatakan sebagai suci dan tidak boleh diubah. Adalah menjadi kesalahan jika melanggar peraturan, walaupun melanggar peraturan /undang-undang itu mempunyai tujuan /niat yang baik Dicirikan oleh kelenturan atau fleksibiliti moral Kanak-kanak sudah kuang egosentriknya Peraturan sudah dilihat sebagai sesuatu yang boleh diubah bukannya sesuatu yang mutlak ( boleh brubah mengikut individu) Kerjasama/salingmenghormati menjadi dasar penaakulan moral

Teori Perkembangan Moral Oleh Kohlberg


Asas utama perkembngan moral adalah penaakulan moral dan penghuraiannya secara berperingkat

PERKEMBANGAN MORAL

Tahap 1 : Pra- Konvensional ( 0 9 tahun) Peringkat 1 : Orientasi Kepatuhan dan Hukum Peringkat 2 : Orientasi Ganjaran Peribadi
Tahap 2 : Konvensial ( 9 20 tahun) Peringkat 3 : Orientasi Perlakuan Baik Peringkat 4 : Akur kepada sistem sosial dan etika

Mengutarakan 3 konsep utama dalam perkembangan moral

Tahap 3 : Pos Konvensional ( > 20 tahun) Peringkat 5 : Etika Kontrak Sosial dan Hak Individu Peringkat 6 : Etika Prinsip Sejagat

Teori Perkembangan Moral Oleh Kohlberg


tahap 1 : Pra-konvensional

PERKEMBANGAN MORAL

tahap paling bawah dalam penaakulan moral perlakuan dinilai berdasarkan ganjaran dan hukuman Ada 2 peringakt dalam tahap ini : Peringkat 1 : Orientasi kepatuhan dan hukuman
Biasa dilihat pada kanak-kanak 4 tahun. Penilaian dibuat bergantung kepada kesan fizikal yang dikenakan ke atas mereka. Mereka tidak dapat membezakan apa yang betul dan salah merujuk kepada harapan masyarakat.

Peringkat 2 : Orientasi ganjaran Peribadi


Lebih menumukan kepada kehendak dan perasaan sendiri. Sesuatu yang dinilai baik atau jahat adalah berdasarkan penilaian terhadap kesan ke atas mereka. Apa yang memuaskan hati diangap baik dan sebaliknya.

Teori Perkembangan Moral Oleh Kohlberg

PERKEMBANGAN MORAL

tahap 2 : Konvensional (9 20 tahun)


tahap pertengahan dalam teori perkembangan kohlberg Individu sudah mula mengaplikasikan peraturan berdasarkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh orang disekeliling
Peringkat 3 : Orientasi perlakuan baik
ciri utama lebnih kepada kecenderungan untuk menolong (sifat alturistik) Menolong orang dianggap sebagai orang yang baik.

Peringkat 4 : Akur kepada sistem sosial dan etika peraturan


Penghormatan seseorang individu kepada undang-undang sedia ada. Menghormati undang-undang atas rasa keyakinan undang-undang sedia ada. Kohlberg : seseorang pada peringkat ini : nyawa sesuatu yang kudus dan suci. Ramai remaja / org dewasa bertindak berdasarkan pemikiran mereka

Teori Perkembangan Moral Oleh Kohlberg

PERKEMBANGAN MORAL

tahap 3 : Pos-konvensional (< 20 tahun)


tahap penaakulan paling tinggi dalam perkembangan moral Individu mula meneroka, memilih alternatif lain dlm penaakulan moral Mula memilih kod moral dan etika yang tersendiri Peringkat 5 : Etika kontrak sosial dan hak individu
Isu yang dititiberatkan : hak individu, maruah, keadilan, persetujuan, t/jwb bersama t/laku moral berteraskan kepada sosial dan perjuangan kearah kedaulatan masyarakat.

Peringkat 6 : Etika prinsip sejagat


Ciri-ciri tingkah laku moral berasaskan kesedaran kendiri yang meletakkan nyawa manusia, keadilan dan maruah pada peringkat tertinggi. Individu langgar peraturan bukan kerana tidak menghormatinya tetapi disebabkan oleh rasa tanggungjawab dari segi prinsip etika hak-hak kemanusiaan. Mereka sanggup menerima hukuman di atas kesalahan yang dilakukan.

Teori Perkembangan Moral KESIMPULAN

PERKEMBANGAN MORAL

Piaget
Pendekatan perkembangan kognitif Piaget mudah digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendekatan ini memberi penekanan pada aspek perkembangan kemampuan berfikir Pendekatan ini menarik minat murid kerana isu /masalah berhubung dengan pertentangan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Dapat menghidupkan suasana kelas

PERKEMBANGAN MORAL

Teori Perkembangan Moral KESIMPULAN

Kohlberg
Teori ini paling konsisten dengan teori ilmiah, peka untuk mendedahkan kemampuan seseorang dalam membuat pemikiran atau pertimbangan moral dan mendukung perkembangan moral.

Menurut Teori Psikoanalisa


Perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan kematangan organicbiologik. Seseorang telah mengembangkan aspek moral bila telah menginternalisasikan aturan2 or kaidah2 kehidupan di dalam masyarakat, dan dapat mengaktualisasikan dalam perilaku yang terus menerus, atau dengan kata lain telah menetap. Menurut teori psikoanalisa perkembangan moral dipandang sebagai proses internalisasi norma-norma masyarakat.dan sebagai kematangan dari sudut organic-biologik.

Menurut teori Psikologi Belajar


perkembangan moral dipandang sebagai hasil rangkaian stimulus-respons yang dipelajari oleh anak, antara lain berupa hukuman (punishment) dan pujian (reward) yang sering dialami oleh anak.

Konsep Teori Psikoanalisa dan Teori Belajar


Konsep ke dua teori (psikoanalisa dan psikologi belajar), tentang proses perkembangan moral adalah bahwa seseorang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan kata lain perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu.

Anda mungkin juga menyukai