Anda di halaman 1dari 18

Ragu-Ragu Payu

Yan nang lingan ragan jani suba tamat SMA, kari wayan ngelah galah
lantang kal nguberin ipian wayan. Melahang jani mapineh tur milihin napi san
sepatutn dados totujun utawi angen-angen wayan. Diastu uwe tusing ja bapan
wayan an seken, kwala uwa nak kal sadia ngetohin Wayan. Nanging
kanggoang malu pang kuala ngidang mejalan dogn.
Asapunika raos uwan I Wayan Bulug mapiteked tekning ragan Wayan.
Mangkin I Wayan Bulug saja wawu muputang sekolah SMA-nyan. Ipun
rumasayang inguh ring hatinyan ritatkala nentuang totujon pamargi ragan
san jagi kaambil. Menawi Wayan san dados pianak ubuh olih uwanyan
rumasa elek yning jagi nunas ngelanturang pasekolahan.
Yan,,, Wayan Bulug, ngudiang melengok bengong keto. Uling busan suba
kauk-kauikin, sing masi mesaut. Sing pireng munyin tiang Yan? Ada apa sih
sujatin en, tegarang sambatang Yan. Masi I raga suba bareng-bareng uling
cenik, diapin tusing menyama kwala I raga suba makilit adan matimpal.
Yan,,,.!. Kenten Nyoman Budi ngelunin I Wayan Bulug kasarenging antuk
neplakin tangannyan.
Ngatplak I Wayan Bulug tatkala Nyoman Budhi ngeplakang tangannyan di
arep Wayan Bulug. Nyoman Budi saja tuah sawitran I Wayan Bulug san
saking alit sampun sareng-sareng tur rumaket masawitra nyantos mangkin.
Kawntenang Nyoman Budi doh pisan matiosang sareng I Wayan Bulug.
Kaluarganyan Nyoman Budi saja danganang kawentenannyan yening
katimbang sareng Wayan Bulug. Diastu sekadi knten, nanging Nyoman Budi
tan ja minayang sawitra antuk kawntenan sawitranyan. Ipun jakti polos tur
malih mabudhi luhur.
Aish,,,, tenang gn man, sing ada apa-apa n kok. Busan tiang kat kadung
bengong ngenehang bapan tiang ento. Mangkin kari napi tan ling mapianak
sareng tiang. Knten Wayan Bulug nyawis pitakn Nyoman Budi.
Bh jeg eda ento buin kenehangga Yan. An penting jani kan suba ada uwan
Wayan an pinaka bapa. Apa buin ragan tusing masomahang. Jeg sulengang
keneh nganggep uwan Wayan ento pinaka Bapan Wayan. Eda bas ngarepang
bapa kandung Wayan san suba masomahang malih tur ngutang ragan Wayan
ngajak uwan wayan ento. Kwala eda masih wayan bas engsap tekn bapan
Wayan ento, anak jelek melahn Wayan masi ngelahang reraman. Nah
kwala inget dogn bedik,hhhhhh..
Wusan mirengang raosnyan Nyoman Budi, I Wayan Bulug rumasa inangan
manahnyan. Nanging nika wantah kesep pisan. I wayan Bulug malih inguh
ring manahnyan ritatkala ipun rumasayang kawntennyan san dados pianak
ubuh. Diastu uwanyan sampun maparilaksana sekadi ngajak pianaknyan
pedidi, nanging I Wayan kari rumasa mweh ngeraosang utawi nekedang
manahnyan san meled jagi ngelaturang sekolahnyan mangd sida molihin
ipiannyan dados Guru. Santukan punika, ngaliwat dimanahnyan jagi pacang
pegat masekolah.
Duang wuku sampun lintang I Wayan ngambil ijazah ring sekolah SMA-nyan.
Kauningin olih I Wayan indik penyanggra mahasisya ring universitas san
kaarepang wantah kari telung dina manten. Saking inguhnyan manah I Wayan
taler ipun rumasa takut utawi elek yening bas sanget mapaidih-idih tekn
uwanyan, lantas sungsut taler ngembeng toyan panyingakan. A sliabang
nerawang ring manahnyan I Wayan jagi ngengsapang ipian san dados Guru
punika. Sadurungnyan, Nyoman Budi sampun uning cita-citan I Wayan san
meled lakar dados Guru punika, santukan I wayan sampun polih nuturang
sareng Nyoman Budi.
Yan, ngudiang Wayan jeg sebet sajan asanang tiang. Ada apa sujatin en?
Keto masih dibi sms tiang adi sing wales wayan, padahal tiang makeneh
ngajakin Wayan mendaftar di universitas keguruan. Engkn en, payu lakar
nutugang masuk ditu apa Wayan kondn maan nyatua ngajak uwan wayan en.
Yning Wayan kondn maan nyatuang keneh wayan ajak uwan Wayan, nah
mai tiang ja nulungin ngorang yning Wayan edot nutugang masuk di keguruan
ngajak tiang. Apa buin uwan wayan tan nyatuang ngajak tiang; yning Wayan
nyak kal nutugang masuk, uwan wayan anak misadia lakar mabiayain taler
nukung Wayan mangda sida molihin ipian Wayan. Eda bas sanget makeneh,
Wayan ngajak uwan wayan anak suba ngelah keneh san patuh sujatin.
Knten raosnyan Nyoman Budi tekning I Wayan Bulug.
Yakti janten uwan I Wayan Bulug misadia lakar nanggung sekancaning prabya
masekolahnyan I Wayan yning I Wayan madu papineh jagi ngelanturang
masekolah. Ring dija ja kayun I Wayan jagi ngelaturang masekolah, uwan I
Wayan misadia lakar nyakolahang.
Sangkaning dahat mweh karasayang olih I Wayan jagi nyatuang papinehnyan
majeng ring uwannyan, nika san ngawinang medal manahnyan jagi
muputang pasekolahannyan tuah rauh nyantos SMA manten. Nanging
pakenohnyan I wayan jagi puput masekolah puniki, sanget ketambakin olih
Mad Karsa san sareng dados kantin ipun.
Yan,,, nag ja keneh-kenehang malu papineh wayan ento. Buka pamunyin
Nyoman Budi busan; uwan Wayan anak suba nyadia lakar nukung Wayan
kanti makatang ipian wayan. Eda rasa elek ento anggona panganbeng
tindakan Wayan. Kto masi uwan wayan san nnten masomahang taler tan
madu pianak. Jani wayan an etohina apang mani puan wayan ngidang
ngayahin uwan wayan pinaka bapan wayan. Eda bes sanget takut-takut keto
ngorang, apa buin anak wayan dogen an cageranga besik. Jeg tutugang
sekolah saenun uwan wayan ngidang tur nyadia nanggung sekolah wayan.
Kewala keto masi, di mani puan wayan arus misadia ngayanin uwan wayan
buka uwan wayan ngayahin wayan jani. Knten pabaosnyan Mad Karsa
tatkala sareng mapupul ring kamarnyan Wayan Bulug.
Mula saja uwan wayan lakar nyadia nanggung tur natadin I wayan mangd
sida molihang masa depan san becikang antuk masekolah.
Ring manahnyan wayan kari wnten rasa bas lobha yning ipun nunas pacang
ngelaturang masekolah tekning uwannyan. Ipun rumasa tan pantes mapaidih-
idih bas akh tekning uwanyan, santukan Wayan ngerasayang ragan ipun
tuah anak ubuh. Pinika san ngawinang manahnyan wayan jagi ngelanturang
masekolah ring kaguruan sayan ical tur wayan mapineh lakar makuli manten.
Duh wayan,,, eda bawak kto ngaba papineh. Ilanggang keneh wayan an kal
buung masekolah ento. En adan wayan enu ngelah galah lantang tur enu
ngelah kasempatang nutugang pasekolahan. Nang je pineh-pinehang biyin,
apang tusing nyesel ulian buung masekolah. Apa buin wayan nawang yning
uwan wayan suba nyadia lakar maprabiyain sekolah wayan. Eda ulian rasa
elek en dadi buung magelekang. Suudang monto makeneh an tidong-tidong.
Mai ajak lanturang masekolah apang misi masi keneh uwan wayan san
ngarepang wayan apang dadi anak maguna di kawekasan. Asapunika
raosnyan Nyoman Budi nyekenang I Wayan Bulug mangda ipun madu
papineh adung sareng uwan ipun.
Parindikan I Wayan Bulug mapikayunang dados Guru puniki, derng kauningin
olih uwannyan. San jakti uning wantah kantinyan Nyoman Budi sareng
Made Karsa kemaon.
Uwusang nyatua rikala sanja punika, Nyoman budi sareng Mad Karsa laut
ngalin I wayan Bulung ring kamarnyan padidian, santukan galah sampun
sayan peteng. Risampun sawitran punika budal ka jeroannyan soang-soang, I
Wayan Bulug ngamik-mik padidian. Doh manahnyan nerawang-nerawang
nanging kari tan sida ngicalang manah takut taler eleknyan mejeng ring
uwannyan yening jagi nyambatang manahnyan pacang ngelanturang
masekolah ring sekolah kaguruan.
Sayan peteng, angin sayan ninginang. Punika taler I wayan bulug sayan rumasa
kiap. Kasun-sun I Wayan lantas tan ling tekn raga santukan ipun mesar
lelep pisan. Tatkala ngedas lemahang, ngedplak I Wayan metangi santukan
ipun ngipi san nnten becik. Tangkejut taler bengong, mewali ipun malinggih
ring pesaran tur natakin jagutnyan.
Malih ipun ngling-lingang raga, nadak sara ipun ling tekening raos sawitran
san dibi sanja san nyambatang; yning kari wnten kasempatang, jeg jemak
nggalin apang tusing nyesel. Eda rasa elek ento nganang buung
magelekang. Sapunika raos sawitran san sida kalingin olih I wayan Bulug.
Punika taler ipun ling tekening pabesen uwanyan san nekedin ipun mangd
mineh-minehang antuk sumeken indik pemargi san jagi kaambil riuwusan
tamat ring SMA .
Su Wayan bengong kasambilin mireng pakruyuk siapa san nyanggra semeng.
Sayan semeng, siap sayan ram kruyukannyan. Punika taler pacrut suaran
kedis tatkala semeng ento. Wayan uning punika nyihnayang suryan sampun
endag ring sisi kangin, nanging I Wayan drng medal saking kamarnyan. Ipun
kari inguh padidi, minehang pamargi jagi nyambatang pikenehnyan majeng
ring uwannyan. Napi malih benjangnyan wantah galah san paling ungkur
antuk pendaftaran ring universitas san kaarepang olih I Wayan Bulug. Sayan
mapineh sayan ngarudug teler bayun I Wayan.
Tatkala punika, nadak sara jelanang kamar I Wayan kadodog olih Nyoman
Budi.
Yan neng enggalin bangun! siap suba ngkh di natah en, hhhhh.
Knten Nyoman Budi ngelunin I Wayan Bulug sambil makedkang.
Nah-nah Man, antosang malu kejep. Jani suba kal bangun. Knten I Wayan
Bulug nyautin sambilanga magegsoan ngampakin jelanan.
Bh, enu mapech Wayan o. Kema manjus malu laut maesh na nah.
Enggalin dik, en kal ada satuang dik, hhhhh. Knten Nyoman Budi
nekedin I Wayan tatkala matemu di jelanan.
Magegsoan I Wayan Bulug masiram taler magentos pangangg. Ngerudug
bayunyan ngenehang indik wnten napi sujatin niki. Ngudiang Nyoman jeg
semeng sajan mai ya nah. Mebaju rapi taler ngangg sepatu aken. Knten I
Wayan ngamig-mig tatkala mengelisang ngangg pengangg.
Man mai na, tiang suba suud maesh en. Kal ajak kija en, adi tumbn
semeng ltg kn ngalih tiang?. Knten I Wayan Bulug metakn tekn
Nyoman Budi.
Nah, jeg tutug gn. Bnjep gn Wayan nawang kok kal kija I raga bnjep. Jani
mai malu ka jineng. Knten Nyoman Budi nyawis pitakn I Wayan Bulug
sambilanga memargi nuju jineng san bedauh balen Wayan Bulug.
Tatkala pemargin sareng kalih sampun nampek ring jineng, kacingak olih I
Wayan Bulug sampun wnten Mad Karsa sareng uwanyan makakedkang.
Laut raris sayan ngarudug bayun I Wayan Bulug, knten taler ring
manahnyan minehang unduk puniki. Wnten napi ja sujatin niki?. Knten
pitakn san wnten ring hatin I Wayan Bulug.
Nadak sara Mad Karsa nyapatin ipun. nggal th bedik yan mai malu.
Engkn n keneh wayan, seken bayun lakar nutugang masekeolah di
universitas keguruan?. Yening seken, mai lan ajak mendaftar jani. Pang sing
kadung kasp nyan, takutn mani sing ngidang mendaftar biyin. Kenten Mad
Karsa nyapatin I Wayan sabilanga kenyem-kenyem.
Yan, dibi sanja tiang ngajak Mad Karsa maan nyatua bedik ajak uwan
Wayan, setodn tiang ngajak Mad Karsa mulih uling dini. Jeg orang tiang ja
buka an kenehang Wayan san makeneh lakar nutugang masekolah bareng-
bareng ngajak tiang lan Mad Karsa. An jani uwan wayan suba uning
makejang tur sitinut ngajak pakeneh Wayan. Disuban kto, en tiang ngalih
wayan mai tuah lakar ngajakin Wayan naftarang dwk di universitas ento.
Knten Nyoman Budi malih nyumekenang tetujon rauh ngarereh I Wayan
Bulug tatkala semeng punika.
Makesiab taler mecampuh bayu ngetor tur liang kasanin olih I Wayan Bulug
ritatkala uwusang miragi pabaos Nyoman Budi. Buka mapacek baan paku
cangkemnyan I Wayan, enggep tan nyidayang mabaosang napi-napi.
Yan, seken buka an orahanga tekn timpal wayan en. Sujatin uwa anak
edot masi Wayan apang nutugang masekolah. Eda pesan buin wayan ragu lakar
mendaftar jani. Uwa kal misadia ngurusang Wayan apang kanti seken-seken
bakat Wayan Ipian wayan san edot dadi Guru ento. Kwala kanggoang apang
pada ngidang majalan dogn malu. Eda bas sanget ged ngab papineh. An
penting, sekenang masuk dogn. Eda misi ngitungang ken-keto buin. Uwa jeg
pastika lakar nukung yning Wayan suba enyak seleg masekolah. Knten raos
uwan I Wayan Bulug san buka ngetisin manahnyan I Wayan Bulug.
Inggih uwa, yning sampun sekadi pabaos uwa san wawu, mangkin suleng
sampun manah tiang jagi ngelaturang pasekolahan tiang. Menawi wnten
singsal pelaksanan tiang san elek-elekang puniki, tiang nunas ampura sareng
uwa. Tiang mejanji sampun yening benjangan tiang lakar tusing malih madu
manah elek-elekan sekadi puniki. Knten pabaosnyan I Wayan Bulug tatkala
ngunggahang seneng ring hati taler ngaturang suksmaning manah antuk kasidan
uwan ipun nukung pemargin san jagi ngelanturang pasekolahannyan.
Uwusan punika, I Wayan Bulug sareng sawitran mamitang dewek majeng ring
uwan, santukan jagi memargi naftarang dewk ring universitas san katuju.

Tresna Saking Pasawitran
Luh, dibi ya maan nelpun tiang biyin. Ya ngorahang dot pesan katemu ngajak
tiang. Knten Tu ka nyaritayang parindikan san dibi sanja majeng ring Luh
Tini.
Hhh, men knkn jani Ka? Ngidang lakar ketemu ngajak Mang Dani di
minggun en? Apa ka kondn siap ketemu ngajak iya jani? Knten Luh Tini
nyawis bawosnyan Tu ka.
Tu ka, Luh Tini sareng Mang Dani tuah pasawitran san rumaket pisan. Ipun
sareng-sareng ngeranjing ring siki sekolah taler dados siki kelas. Punika taler
ipun sering pisan mabligbagang indik peplajahan san kapolihang ring sakolah,
taler ipun sering nyaritayang parindikan ipun soang-soang. Minakadin ipun
indik pikobet-pikobet san kapanggihin ring ragan soang-soang. Ipun sareng
tiga sampun dados semeton san sida kaajak saling curhat.
Ais,,, jeg nyantep sajan ngorta ajak dadua n o. Ada apa en ajak dadua
dogn. Sing dadi milu besik? hhh. Nadak sara duk punika Mang Dani
rauh ka kantin tur nyelag pabligbagang Tu ka sareng Luh Tini.
Yeh, Mang Dani. Mai dini bareng negak. Knten cawisan saking Tu ka
sambil ngejer santukan ipun makesiab nyingakin Mang Dani san dados piranti
pablibagannyan sareng Luh Tini, nadak sara wenten ring arepnyan.
Nah-nah h, ngomong-ngomong apa sih kaortayang ajak dadua en. Jeg
nga penasaran dogn. Raos Mang Dani niki medal tatkala ipun nuju
malinggih ring samping Tu ka. Ring kursi lantang ipun sareng kalih malinggih
tur ring belat meja ngajeng tuah Luh Tini manten san malinggih padidian. Tu
ka rumasa ngarudug bayun ipun santukan ipun jejeh pisan yening Man Dani
uning tekening indik bebawosannyane sareng Luh Tini san wantah mawosan
ragan Mang Dani.
Ah, sing ada apa Mang. Sing ada san serius sajan. Busan tuah ngortang, nyn
ja kira-kira makatang juara 1 umum an jani? hhh.. Luh Tini
ngutsahayang ngipekang unteng bebawosan san wawu.
Bh, yn ento sih suba kena ban nebag. An makatang juara 1 jani, pasti ja bli
Tu ka. Yen tiang jeg sing mungkin suba asan. Apa malih tiang sainang
melajah uling sik bli Tu ka-ne. Sing beneh keto Luh?. Kenten Mang Dani
nyawis pitaken Luh Tu sambilanga nyingakin Tu ka.
Tu ka tuah makenyem elek manten. Ipun tan sida medalang suara napi-napi
santukan kimud ipun majeng ring Mang Dani. Antuk sebeng elek, ipun maling-
maling nyingakin paras Mang dani ritatkala mabligbagang sareng Luh Tu.
Sayan nyingakin parasnyan, ipun rumasa sayan tan sida naenang utawi
ngenkebang malih indik napi sujatin san wenten ring hatinyan.
Tt,,, tt,,, tt,,,. Suaran bl sekolah san nyihnayang ngeranjing kerja bhakti
san mangkin jagi kapuputang sampun masuara. Para sisyane sami pada
magrudugang mapunduh ring lapangan ngemargiang penyacakan utawi absen
hadir siswa. Punika teler ipun sareng tiga muputang pablibagannyan taler
nawur sekancan beblanjannyan ring kantin, laut sareng macacak. Ri uwusan
para Gurunyan nyacakin para sisyan, sami lantas sisyan kadadosang budal ka
jero soang-soang.
Sapangarauh Tu ka ring jeronnyan, ipun nnten ja sekadi biasan san lantas
ngentosin pengangg sekolah ipun. Punika taler ipun tan madu manah ngajeng.
San mangkin ipun langsung malinggih ring kursi san wnten ring
kamarnyan. Tv-nyan taler kaidupang, nanging ipun nnten ja sumeken nonton
acara san wnten ring Tv. Ipun wantah bengong. Nerawang paliatnyan
ngayalang Mang Dani, taler a sliabang hatinyan mabawos; Mang, pelih kh
beli yening beli demen tur tresna ngajak Mang? Bli nawang I raga suba
matimpal uling pidan pisan, nanging en suba san ngaenang tumbuh tresnan
di hatin beli. Ulian mekelo matimpal, beli dadin seken nawang dewek Mang
san masolah tur maparas ayu ento. Pelih kh yn tiang tresna sareng
Mang?!!!. Laut lantas ipun glibag-glibeg ring pesareannyan antuk manah
inguh ngenehang indik rasa san kadrunang majeng ring Mang Dani.
Tu,,, Tu,,,. Tatkala sawatara kalih jam sampun langkung sasukat Tu ka
ngeranjing ring kamarnyan, meme ipun ngelunin ipun.
Tiang m,,,. Wnten napi?. Knten ipun nyawis suaran mmnyan san
kapireng samar-samar ring pintu kamarnyan.
En ada Luh Tini timpal Putu- ngalihin Putu mai. Ento iya ngantiang di bal
bengong. nggalin bedik kema jagjagin iya, apang tusing makelo ngantosang
ditu!
Ouw, inggih m,,,. Mangkin tiang jagi merika. Tu ka nyawis suaran
mmnyan.
Yh, dadi enu ngangga baju masuk Ka? Sing maan meganti endn?. Knten
pitakn Luh Tini majeng ring Tu ka san sampun Rauh ring bal
bengongnyan.
Aa puk, kondn maan meganti baju en. Ulian busan kadung inguh keneh
bakat ngenehang Mang Dani, hhh,,,. Knten Tu ka nyaritayang
dwknyan san kari ngangg pengangg sekolah. Punika taler ipun laut
metakn, Ada apa en Luh Tini, adi tumbn ajin tusing ada PR Luh mai melali
ka umah tiang?
En Luh, kanggoang an ken dogn ada dini. Sambilang minum thnyan
nah. Mmnyan Tu ka nyelag ngunggahang teh taler sanganan majeng ring
Luh Tini.
Bh ibuk jeg repot misi ngaryanin tiang th, nanging jeg suksma ajan niki buk
mumpung tiang bedak masi, hhh.
Nah-nah, eda misi kimud-kimud biyin. Minum sampun sambilang ngorta ajak
Tu ka. En ibuk lakar nutugang matanding malu. Luh sareng Tu ka, dini suba
malu nah. Knten mmnyan Tu ka negesin ipun sareng kalih sambilang
memargi nuju bal daja, santukan jagi matanding banten drika.
Ri uwusan punika, Tu ka sareng Luh Tini ngalanturang pablibagannyan
sareng kalih sambil ipun miletin th taler sanganan san kaicn olih mmnyan
Tu ka.
Bh bli Tu, en tusing ja ulian PR tiang mai. Kan mara suud ulangan umum,
pasti kan sing ada PR biyin. Mani-mani yn suba masuk melajah biyin, mara ja
mungkin ada PR, hhh,,,. Kenten Luh Tu nyambungin pitaken Tu ka san
wawu.
Men ada apa men Luh mai jani en?
Kn ka, tiang kal ada orahang bedik ngajak ka ngennin indik Mang Dani
Hah,,, Mang Dani? Ada ngkn ajak iya?. Knten Tu ka nyawis pawacanan
Luh Tini antuk makesiab santukan Luh Tini nyambatang Mang Dani san dados
idaman atin Tu ka taler pinaka sawitranyan.
Sing ja ada knkn Ka. Cuma dugas puan ya maan ngorang ajak tiang, ada
anak nyambatang tresna ajak iya dugas telun. Anak san nyambatang tresna
tekn iya en madan ngurah san kelas 3B ento. Kwala Mang Dani kondn
ngemaang jawaban ngajak Ngurah kanti jani. Kenten Luh Tini nyambatan
parindikan Mang Dani san dugas telun majeng ring Tu ka.
Mimih,,, ngkn bedik caran jani en Luh !!!? Tiang nawang I Ngurah ento
anak bagus pisan kto masi sugihan tekn tiang,,,. Bh, en suba ngancan
ngedn-ngednang halangan tiang yn kal ngorahang isin keneh tiang ngajak
Mang Dani. Knten Tu ka nyawisin Luh Tini antuk semu kaciwa tekning
deweknyan padidi.
Adah, ka eda nak nyerah kto. Jani ken caran; suwudang monto ngomong
aji hp nganggo adan Iwan. Jeg orahang gn ento ragan Tu ka. Eda misi
mengkeb-mengkeb kto biyin, nyanan nggalang salipa teken Ngurah. Apa jani
Mang Dani ngorang edot katemu ngajak Iwan, berarti ento kan pang maan
kepastian iya malu. Jani en suba, mumpung Mang Dani enu ngantiang Iwan,
makan orang nyen sujatin Iwan san sai nelpun Mang Dani Uling pitung
bulan san suba liwat en. Knten Luh Tini ngutsahayang ngicnin pamargi
majeng ring Tu ka.
Iwan san kabawosan olih Luh Tini punika sujatin tuah Tu ka pedidi. Ipun
ngangg aran Iwan ring telpun tatkala nelpun Mang Dani. Antuk magentos aran
ring telpun, Tu ka rumasa danganan mawicara ngennin indik kasujatian
manahnyan majeng ring Mang Dani. Punika taler Mang dani san nyantos
mangkin nnten uning indik Iwan san sering nelpun ipun punika sujatinyan
wantah Tu ka san dados sawitranyan padidi. Indik puniki karahasiang olih
Tu ka sareng Luh Tini majeng ring Mang Dani, ento san ngawinang Mang
Dani nnten uning sira sujatin Iwan puniki.
Bih,,,,. Bani ja tiang muka rahasia tiang nah Luh Tu. Takutin tiang nyanan
disuban Mang Dani nawang yn Iwan ento tuah dewk tiang padidi, sing ja kal
gedeg ngajak tiang nah?. Knten malih Tu ka nyawisin pabawosnyan Luh
Tini.
Yn unduk ento, sing suba tiang nawang endn Ka. Man yen sing cobak
malu, kan sing tawang penadin kal knkn. Ken nak Ka! Biyin mani kan
pembagian rapot, disuwud ento manin kan libur duang minggu. Nah mani suba
galah luwung ngorahang makejang unduk en tekning Mang Dani. Eda bas
makelo mengkebang rahasia en, anak tiang masi sing luwung keneh tiang
makebang-kebangan ngajak Mang Dani san suba dadi timpal luwung uling
makelo.
Sajan Luh, tiang anak tusing dadi ati masi bas makelo ngantung Mang Dani
nganggo adan Iwan di telpun. Keto masi tiang suba ngancan tusing ngidang
ngengkebang makejang biyin. Sebilang matemu ngajak Mang Dani, jeg
ngeruntag bayun kadi rasa sing ngelah bayu anggo ngenkebang keneh tiang
an sujatin ngajak Mang Dani. Sekadi knten Tu ka nyawisin raos Luh Tini
sambil nyumekenang ngeresepang napi san sujatin sampun kalaksanyang olih
ipun.
Aha,,,. Keto suba nak dadi anak muani, eda jeg jejeh malu. Men knkn kal
rencanan mani en?. Kenten Luh Tini nyumekenang Tu ka indik napi san
jagi karencanayang benjangnyan tatkala jagi nyambatang tresna majeng ring
Mang Dani.
Mmm,,,. En enu ngirimin Mang Dani sms kal ajak katemu biyin mani. Nah
antiang dogn satua selanturnyan mani, hhh,,,.
Bh, seken na nah. Mani ortin tiang.
Santa dogn, mani Luh Tini pasti orin tiang kok. Antiang dogn dikantin
disuban suwud maan rapot nah. Knten Tu ka nyambatang rencanan ipun
majeng ring Luh Tini.
Ri uwusan punika, Luh Tu mapamit taler budal ka jeronnyan malih santukan
galah sampun sand. Punika taler Tu ka mangkinkinan jagi masiram. Tatkala
punika, galah ngancan peteng tur Tu ka raris mesar ring kamarnyan
nyantos semeng. Tatkala semeng sampun rawuh, ipun mangkin matangi lebih
dumunan teknin sekadi biasanyan. Ipun rumasa paling santukan rasa liang,
inguh, ngarudug, jejeh, garcita tur takut mamesik ring hatinyan tatkala minehin
jagi nyambatang tresna majeng ring Mang Dani san dados sawitranyan padidi.
Gelis-gelis ipun martaki-taki taler raris memargi ka sekolah.
Sesampun ipun rawuh ring sekolahnyan, nnten ja sekadi biasan ipun sareng
sawitrane san tiosan. Ipun tuah mendep kmanten santukan ipun minehin
Mang Dani. Ngantos puput pembagian rapotnyan, ipun taler tan sanget
ngarawos. Tu ka terus minehin Mang Dani, nyantos ipun eling tekning janji
san pacang matemu ring kantin sareng Mang Dani san kasambatang liwat sms
ring rahinan dibi. Antuk punika ipun memargi nuju kantin sekolahnyan.
Sapengerawuh ipun ring kantin, ipun sampun nyingakin Mang dani sareng Luh
Tini malinggih padaduanan sambilanga minum th.
Ring tengahin ramnyan para sisya san wnten ring kantin punika, Tu ka
rumasa makebieng nyingakin Mang Dani. Ring hatinyane matakn-takn;
Aduh, apa bedik orahang jani en? Yn jujur ngajak Mang Dani, sing ja iya kal
gedeg tur ngambulin tiang nah? Apa ulian en tiang ngajak iya lakar suwud
matimpal nah?. Punika rasa was-was san wnten ring hatinyan Tu ka.
Bli Tu, nggalin bedik mai!.
Yeh, nah-nah, adngin malu. En enu mesen nasi. Punika Tu ka nyawis
rawosnyane Mang Dani san ngelunin ipun, taler sambil nyaruang manahnyan
san inguh nyingakin Mang Dani.
Ka, apa kal edotang jani, jeg jemak dogen suba. Lagu en ada Mang Dani
lakar mayahin jani ulian iya maan juara II. Keto masi iya ngorahang mula lakar
nraktir ka ulian suba sesai ngajahin Mang Dani. Sing beneh keto Mang?.
Skadi kenten Luh Tini mabawos majeng ring Tu ka san nuju malinggih
sareng-sareng taler Mang Dani san wenten ring sampinyan.
Bh sajan ento Luh. En suba jani lakar ngorang suksma ngajak bli Tu
ka.,. Knten Mang Dani nyawis bawosnyan Luh Tini.
h, Mang. ngkn kasus Mang ajak Ngurah ento?. Nadak sara Luh Tini
ngentosin indik pablibagan antuk parindikan I Ngurah san polih nyambatang
tresna majeng ring Mang Dani.
Ah, kondn ada apa Luh. Tiang anak enu gabeng keneh tiang, sawirh tiang
enu ngantosang lakar katemu ngajak Iwan san sesai nelpun tiang ento. Tu ka
san nyamar dados Iwan rumasa tangkejut tur simpatan, tatkala ipun mirengin
bawosnyan Mang Dani san nyawis pitakene Luh Tini.
Hhh, ngkn ento ka? Adi jeg sambrag nasin?. Kenten Luh Tini
nakenin Tu ka san sedeng kabilbil simpatan.
Ah, sing ngkn. Bakat pelih ban magelekan dogn bedik. Tu ka nyawisin
Luh Tini sambil ngengkebang manahnyan.
Ouw, kadn anak knkn. Eh man ngkn jani en Ka? Eda bas makelo
nyan pang sing kasep, apang tusing ulian elek ajak takut ento dadin buwung
magelekan nyan, hhh,. Knten Luh Tini nyawis taler nglingang majeng
ring Tu ka mangd gelis nyatuayang manahnyan majeng ring Mang Dani.
Tatkala punika taler Luh Tu magingsirang dewk.
Adh, lakar kija en Luh? Adi jeg nggal-nggal sajan?. Knten Mang
Dani mapitakn sareng Luh Tini san matangi saking kursi.
Sing kija Mang, en kal ada alih malu bedik di kantor. Luh Tini nyawis
pitakn Mang Dani tatkala ipun sambil magedi ninggalin sawitranyan san
sareng kalih punika. Sujatinyan tan ja wnten san dahat penting sajan san
jagi karuruh olih Luh Tini. Nanging Luh Tini jati tuah nyelapang magedi
mangd Tu ka sareng Mang Dani polih Padaduan kmanten, sumangdn ipun
Tu ka danganang nyatuayang isin hatinyan.
Mang, komang ada janji jani ae?. Kenten Tu ka sagt nadak sara naknin
Mang Dani.
Janji,,,?. Ah sing ada Bli Tu. Kenten Mang Dani nyawis. Sakwanten ring
hatinyan Mang Dani, ipun makesiab santukan sujatin ipun madu janji pacang
katemu sareng Iwan ring dinan san mangkin. Punika taler ring hatinyan
Mang Dani, ipun matakn-takn; Ngudiang bli Tu ka nakonang janji nah? Iya
nawang ja unduk tiang majanji sareng Iwan san jagi matemu ring diwang
sekolah bnjepan?. Knten pitakn san wnten ring hatinyan Mang Dani.
Mmm, seken ento nyan Mang?. Bnjep disuban mulih uling sekolah, tiang
anak ngelah janji lakar katemu di arep sekolahe ngajak anak istri. Knten Tu
ka ngicenin tampak-tampak utawi tanda-tanda sareng Mang Dani.
Yah, adi patuh ajak janjin tiang nah?. Knten pitakn san wnten ring
hatinyan Mang Dani tatkala mirengin bawosnyan Tu ka. Sakwala Mang
Dani nnten ja curiga sareng Tu ka. Laut lantas Mang Dani matakn; Beh,
cwk ajak bli ketemuan benjep toh, hhh,?.
Aa Mang, ento cwk an suba makelo sajan bakat kenehang. Kwala kweh
ban nyambatang isin keneh tiang. Yan sing pelih suba ada uling pitung bulan
ban nelpun-nelpun iya, kwala sing juari katemu endn. Nah an benjep en
suba rencanan tiang lakar katemu sareng cwk ento. Knten Tu ka nyawis
pitakn Mang Dani.
Ah.., ngudiang patuh sajan ajak janji lan paundukang tiang ngajak Iwan nah?
Ada apa ja ene?. Kenten Mang Dani ring hatinyane. Santukan tan sida
makebang malih, Mang Dani laut macerita sareng Tu ka indik janjinyane
sareng Iwan; Bli Tu, sujatine tiang anak madue janji masi benjep. Keto masi
jeg patuh sajan unduke ngajak parindikan bli Tu ka san dot katemu sareng
sang san edotang utawi tresnanin. Benjep disubane bel mulih, tiang kal
ngantosang ditu di mukak sekolahe. Kenten teges Mang Dani nyaritayang
deweknyane majeng ring Tu ka.
Tu ka tuah makenyem elek tur jejeh-jejeh bani tatkala mirengin bawosnyane
Mang Dani. Punika taler Tu ka laut nyambatang majeng Mang Dani; Mang,
eda suba komang ketemu ditu benjep apang tusing makele komang ngantosang
ditu. Ene sang san lakar ajak komang matemu suba ada dini. Kenten Tu ka
mawicara.
Mang Dani makesiab mirengin san kabawosan olih Tu ka. Apa si magsudn
en?. Ngudiang bli Tu ka ngorang keto?. Knten pitakn san wnten ring
hatinyan Mang Dani, nanging ipun tuah mendep kmanten, nnten mesuang
suara aneng a kidik santukan bingung sareng kawntenan ipun.
Mang Dani nnten ja polih nyawisin raos Tu ka, sagt lantas Tu ka ngaraos
malih; Mang, apang tusing komang bingung tekn munyin tiang, an jani
tiang lakar nyaritayang makejang-kejangn. Ken Mang, sujatin an madan
Iwan san sesai nelpun Komang ento tuah ja wantah dewk tiang Mang.
Berarti an ajak tiang mejanji pacang katemu jani ento, tuah ragan bli san
sujatin?. Kenten Mang Dani nyawisin sada makesiab tur nenten percaya.
Beneh Mang, ento tuah bli sujatin.
Men bli ngudiang misi mengkeb-mengkeb kakto ngajak tiang?. Pitakn
Mang Dani malih.
Sujatin tusing ja ada keneh jel ngajak komang, kwala beli jejeh ngorahang
yening sujatin bli tresna ngajak Komang. San jejehin bli ento; takutnyan
komang ngambul uling bli yening kanti komang nawang keneh bli en. Keto
masi bli takut yening ulian en I raga dadi pegat matimpal.
Bh, man jani ngudiang bli enyak ngaku tur ngorahang makejang tekn tiang?.
Apa jani bli tusing jejeh yening tiang lakar ngambul tur ngelidin bli, keto masi
apa bli tusing jejeh yening tiang lakar megatin matimpal?. Knten Mang Dani
malih naknin Tu ka.
Rasa jejeh ento stata ada Mang, kwala beli suba tusing sajan ngidang
ngengkebang keneh bli. Keto masi Bli rumasa pelihan yning ngengkebang rasa
an ada di keneh bli en yn katimbang tekn bli ngorahang. Ento san
ngawinang bli jani jeg ngelagasang dewk nyambatang unduk en ngajak
Komang.
Bh.., bli jel sajan ngajak tiang. Ngudiang man bli makelo kto nguluk-
ngulukin tiang. Monto pidan-pidanan tiang nyaritayang indik Iwan nika,
ngudiang jeg bli ngidang mendep dogn. Tusing ladn pedalem ningalin tiang
an penasaran keto aa bli?. Nah, lamun kto jani I raga suwud suba matimpal
bli!!!. Knten Mang Dani ngerawos nyarocos taler masemu ngambul.
Bh, yn dadi idih; eda na kanti suwud matimpal yen mula saja Mang tusing
nerima tresnan tiang. Knten Tu ka ngalemekin Mang dani. Tu ka taler
masemu sedih santukan ipun sampun ruamasayang yning dwk lan laksanan
ipun iwang tatkala nyingakin semunyan Mang Dani.
Ah, sing dadi kto! Pokokn harus pegat matimpal jani. Kanggoang suba I
raga neked dini dogn matimpal!. Knten Mang Dani malih negesin Tu ka.
Tu ka wantah mendep kmaon. Ipun tan sida ngaraos napi-napi. Ipun
masuserah sampun majeng ring Mang Dani. Ring hatinyan ipun ngamikmik;
Bh, kudiang man jani? En nasin suba dadi bubuh, sing ngidang ngomong
apa suba biyin jani. Knten ring hatinyan Tu ka sambilanga ipun bengong.
Bli Tu, Bli Tu, Bli Tu,. Kenten Mang Dani ngelun-ngelunin Tu ka
san makelo mapangsegang sangkaning mirengin rawosnyan Mang Dani san
nyambatang pacang megatin masawitra.
Tu ka nnten ja manyawisin Mang Dani. Ipun kari bengong tan sida minehin
napi-napi. Tatkala punika, Mang Dani san I wawu malinggih belat mja
ngajeng sareng Tu ka, laut matangi nampekin Tu ka. Ipun malinggih nampek
pisan sareng Tu ka taler ipun nyujuh tangannyan Tu ka san kari maplengek
bengong mapangenan. Laut lantas Mang Dani ngaraos; Bli Tu, ampurayang ja
munyin tiang san wawu punika.
Tu ka wantah mendep kmanten, santukan ragan kari nyeselin laksananyan
padidi.
Nyingakin Tu ka san wantah mendep tur bengong punika, Mang Dani rumasa
nnten sida malih lakar nyailin utawi micandin Tu ka.
Bli Tu, sujatin tiang anak demen masi ngajak Bli Tu. Patuh ngajak bli Tu,
tiang masi ngelah rasa jejeh yening lakar ngorang tresna. Knten mang dani
nyaritayang dewknyan san sujati.
Ah, Mang nguluk-ngluk en. Yn tusing keto, ngudiang Mang ngorang
suwud matimpal ngajak tiang busan. Knten Tu ka nyawisin sada masebeng
enduk.
Yh, ento anak munyin tiang an beneh bli. Kwala caran tiang ngorang
mula sengaja agak rengasan bin bedik. Nah apang maan dogn nyandn Bli Tu,
hhh. Knten mang Dani nyawisin sambil kedek.
Miragi bawosnyan Mang Dani, Tu ka rumasa senengan malih kidik. Kwala
ipun kari ragu antuk rawosnyan Mang dani. Laut lantas ipun malih
nyumekenang; Man apa maksud mang ngorang suwud matimpal busan ento?.
Knten Tu ka nyekenang.
Yh, masak monto tusing ngerti?! Artin jani suwud matimpal biasa, lan jani
matunangan ngajak tiang. Ngudiang masi jani I raga suba pada nanwang isin
keneh I raga tur suba pada-pada demen, kan luwungan matunangan
jani.,hhh. Knten Mang Dani nyawisin Tu ka.
Man I Ngurah san oranhanga maan ngorang demen ngajak Komang ento,
lakar knknang komang?. Knten Tu ka malih naknin indik caritanyan
Luh Tini san nyatuayang Mang Dani kocap katresnanin olih Ngurah san
bagus di kelas III.B ento.
Ouw, Ngurah?. Ah, depang gn suba bli. Nyanan tiang lakar ngorahang
padidi yning tiang suba matunagan ngajak bli. Apa buin rasa tiang enu
gednang tekn bli yen bandingan tekn keneh tiang ngajak Ngurah. Napi malih
tiang ajak bli suba pada nawang jelk luwung i raga soang-soang. Pokon, jeg
tenang gn indik masalah punika. Knten Mang Dani nyawisin pitaknyan
Tu ka.
Tu ka makenyem girang miragi bawosnyan Mang Dani, taler ipun ngedetin
tangan Mang Dani laut memargi nuju lapangan sekolah, santukan bel sekolah
san nyihnayang wnten paarah-arah saking Guru sadurung sisyan budal
sampun mamunyi. Ipun sareng kalih memargi girang, taler ngarencana lakar
macerita sareng Luh Tini san sampun rumaket masawitra sareng ipun sareng
kalih.

kupu-kupu

ngindang ngulayang.
diastu tuwuh tan lantang.
nanging tan kapiambang.
ideh-ideh mangindang.

sangkaning sari, ipun kembang.
alon-alon tan kapialang.
tan ja tuwuh lantang.
nanging selantang tuwuh mangindang.TUKADE

Kutek buka kaubek
Dini-ditu masi ebek
Ebene tusing enu ebek
Tuah luwu sane ebek

Kumuh suba kadi damuh
Tusing ada sane embuh
Romone ngancan wibuh
Dini-ditu jani masi kumuh

Tusing enu ening nir magenir
Isine tusing ada buin makenyir
Liu lingsem ulian sengir
Tusing bani buin nuruang di cangkir

Anda mungkin juga menyukai