Anda di halaman 1dari 13

LOGO

SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

UJIAN BERTULIS
OKTOBER

2 Jam

ARAHAN:
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang
disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Soalan

Markah
Penuh

10

10

12

12

10

40

Bahagian

Jumlah

Markah
Diperoleh

100

NAMA : .....

ANGKA GILIRAN :
TERHAD

TERHAD

Bagi A
(Taga Jam : 40 minit)
(38 mark)
1 Tulis siti ayat ngena leka jaku di baruh tu. Nuan enda tau meri penambah, nukar
penambah sereta ngena leka jaku nya nyadi sempama tauka jaku nama tetap.
i.

pemakai
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ii.

makai
________________________________________________________________
________________________________________________________________

iii.

nyamai
________________________________________________________________
________________________________________________________________

iv.

nyangking
________________________________________________________________
________________________________________________________________

v.

nengkebang
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(10 mark)

TERHAD

TERHAD
2

Ayat di baruh bisi ngundan dua iti penyalah. Kemetulka lalu tulis baru ayat di baruh
tu tang anang ngubah tukuh enggau reti asal ayat nya.
i.

Lagu tu dituju aku ngagai Igat ke tinggal ba Batu Kawah lalu ngarapke iya
lantang belama.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ii.

Semua tusah ulih diseliahka magang enti nyema kitaibesaupbesamapangan


diri.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

iii.

Tuai Rumah Jupong melalau nembiak iya enda ngasuh sida muai sampah ke
dalam sungai.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

iv.

Pagar chapi aki Dungki udah dibiki sida iya minggu nyin kensana.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

v.

Lemai kemari ketuai raban Kelab Jaku Iban SMK Nanga Munti bisi mai kami
mudik ulu Jalai Keniong.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(10 mark)

TERHAD

TERHAD
3

a.
i.

4
Tukar ayat sebut ngagai ayat tusui di baruh tu.
Lapa nuan enda madah ngagai aku enti nuan enda ulih enggau kami nyala
ikan lemai kemari dih? ku Jimbai nanya Billy.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ii.

Ni pengelama nuan udah enggau orang belajarka jaku Iban? ku Bunsi nanya
Kumaran.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

iii.

Sekali tu aku deka nusika kita jerita Mayau enggau Chit, ku Pengajar Dapong
madah ngagai bala nembiak iya.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b. Tukar ayat tusui di baruh tu ngagai ayat sebut.


i. Engkechong ngerara bala nembiak enda ngasuh sida ragak laban sida ke tuai
bisi pekara ti deka dikerandau.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ii.

Kepala pengajar meransang bala nembiak iya ransing agi ngambi pelajar jaku
Iban.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

TERHAD

TERHAD
iii.

5
Igat madahka sida bisi baum ba ruai sida Ujang malam nya.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(12 mark)

Tulis sempama ti engkeman ba dikena nipak penerang ba baruh tu.


i.

Dulu kelia enti nadai pengaruh anang sengapa niki rumah panjai orang enggaika
kena uji.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ii.

Tuai raban bansa patut enda bechiping lebuh ngatur pechara bala nembiak redak
sida iya.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

iii.

Engkechuk tak suah bendar nginjau utai ari pangan iya tang enda mudah mulaika
baru.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(6 mark)

TERHAD

TERHAD

6
Bagi B
(Taga Jam : 20 minit)
(12 mark)

5 Bacha teks leka main di baruh tu. Udah nya saut tanya ti nangkanka nya ngena ayat
penuh.
Tembu sida ngasing, Aki Lang ngasuh orang nenun.
Jaku Sengalang Tuntung Entebunau,
Ninga dek indai Semalau Ijau,
Kati dek ka diasuh aku nenun kelambi baju sandau,
Ke apai Menteri Manggau kena bepelau nurun ngayau ?
Ukai enggai aku nenun baju sandau,
Aya Tuntung Entebunau.
Aku gawa nembuka langgur Menti Bali Aji Sebuyau,
Empai tembu manjai tunjuk jari lansau,
Angka ke dudi hari taun ke empai nyau,
Angka apai Menteri Manggau,
Menyadi bepelau nurun ngayau,
Penatai iya ila angka gawai sandau liau,
Ila nadai dianchau,
Buah kenarau ditinjau ngalu pengabang.
Aya Menteri Lang,
Jaku bujang laki serang.
Enti nenun kelambi baju berang,
Ni telabanka orang betikai rau rangkai,
Baka kerekai dunjung kajang,
Orang betansangka lubang batang.
Ni telabanka bunsu besiri laki ular kendawang,
Aka sawa ngelingkang.
Nya orang nyaing di buling mata menchenang,
Iluk di tunjuk jari butang.

i.

Nama pengawa diasuh Aki Lang dikereja sida udah tembu ngasing?
(2mark)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

TERHAD

TERHAD
ii.

Nama kebuah Indai Semalau nadai hari nulung ngaga baju sandau ?
(2 mark)
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

iii.

Dini endur pendiau orang ke landik ngaga baju berang ?


(2 mark)
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

iv.

Aku gawa nembuka langgur Menti bali Aji Sebuyau,


Empai tembu manjai tunjuk jari lansau.
Nama perengka ti disebut dalam tibak leka main di atas?

(3 mark)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
v.

Ba penemu nuan patut tauka enda raban bansa Iban agi ngemeranka pengawa tu?
Nama kebuah?
(3 mark)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

TERHAD

TERHAD

Bagi C
(Taga Jam : 15 minit)
(10 mark)
6
Peratika grafik di baruh tu enggau silik. Belalauka grafik enggau penerang di baruh
tu, tulis pasal pengawa ngintu pengerami Malam Gawai di sekula. Pemanjai penerang
nuan nya patut entara 50 ngagai 70 leka jaku.

Malam Gawai
Kelab Jaku Iban
SMK Lepung Penguji
Hari Bulan: 13 Jun 2013
Tempat : Balai Sekula
Jam

: 7:00 10:30 malam

Aktitiviti : Jaku Pengelalu


Biau pengabang
Ajat Iban
Lagu koir

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TERHAD

TERHAD

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TERHAD

TERHAD

10
Bagi D
Karang
(Taga Jam : 45 minit)
(40 mark)

Tulis karang pasal siti ari pekara di baruh tu. Pemanjai karang nya enda kurang ari
150 leka jaku.
i. Kelab Jaku Iban sekula kita bisi ngatur pekit nulis cherita pandak. Tulis cherita
belalauka tema Pendiau pengidup aku.
ii.

Nuan chairman gerempung nembiak ba genturung menua kita. Nuan dipinta


ngenataika siti licha ngagai bala nembai belalauka topik Jalai ngena jam
enggau menyana. Sediaka licha nuan nya.

iii.

Kemaya hari tu kitai ngasaika ubah gaya hari ti majak angat. Pejurai kebuah
hari majak angat.

TERHAD

TERHAD

11

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TERHAD

TERHAD

12

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TERHAD

TERHAD

13

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
KERTAS SOALAN TAMAT

TERHAD