Anda di halaman 1dari 20

HURAIAN, PERINCIAN

DAN BENTUK KURIKULUM


SEJARAH SEKOLAH
RENDAH
(SJH3103)Huraian dan Perincian Kurikulum SejarahKurikulum Standard Sejarah Sekolah
Rendah melibatkan tiga tahap;
Tahap II - Tahun Empat
- Tahun Lima
- Tahun Enam
Kandungan dan tema kurikulum
Sejarah adalah berbeza mengikut tahun.

Murid di Tahun Empat - tema Sejarah Awal
Negara,
Tahun Lima - temaKedaulatan Negara
Tahun Enam tema Kemakmuran Negara
Kita
Antara topik-topik Sejarah KSSR termasuklah:

1. Mari Belajar Sejarah
2. Kehidupan Zaman Air Batu
3. Kehidupan Zaman Prasejarah
4. Kerajaan-kerajaan Melayu Sebelum Kesultanan
Melayu Melaka
5. Zaman Kesultanan Melayu Melaka

Antara topik-topik Sejarah KSSR termasuklah:

6. Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan
Melayu Melaka
7. Negeri-negeri di Malaysia
8. Sejarah Sabah dan Sarawak
9. Identiti Negara Kita
10. Sejarah Awal Negara Kita
11. Kedaulatan Negara Kita

BENTUK KURIKULUM SEJARAH

Kurikulum Sejarah KSSR menyepadukan
pengetahuan, kemahiran, elemen
kewarganegaraan dan nilai sivik dalam
perlaksanaannya di dalam dan luar bilik
darjah.
Elemen kewarganegaraan dan nilai sivik
yang diterapkan dalam Sejarah KSSR bertujuan
untuk dijadikan asas dalam melahirkan
warganegara yang mempunyai identiti
kebangsaan.

Elemen ini dapat membentuk rakyat
Malaysia yang mempunyai kesepaduan
sosial dan integrasi nasional


BENTUK KURIKULUM SEJARAH
BENTUK KURIKULUM SEJARAH

Pengetahuan dan pemahaman aspek
sejarah negara dapat melahirkan
murid yang berjiwa patriotik dengan
memberi pendedahan menganalisis
dan menilai fakta-fakta sejarah secara
matang.

BENTUK KURIKULUM SEJARAH

Kandungan mata pelajaran Sejarah
di peringkat sekolah rendah bertujuan
mendidik murid untuk memahami latar
belakang negara dan sejarahnya dengan
melihat perubahan yang berlaku serta
kesinambungannya yang masih dikekalkan
terutamanya dalam kehidupan masyarakat
Malaysia.
BENTUK KURIKULUM SEJARAH
Pendekatan disusun mengikut tajuk supaya
murid dapat menghargai sejarah tanah air
dan kegemilangannya.

Bagi menarik minat murid terhadap
pembelajaran Sejarah, mata pelajaran
Sejarah KSSR menekankan pendekatan
pembelajaran yang menyeronokkan
(learning is fun) melalui:
BENTUK KURIKULUM SEJARAH

1. Kemahiran berfikir secara Kreatif;
2. Kritis;
3. Inovatif;
4. Aktiviti Inkuiri;
5. Penerokaan;
6. Aplikasi Elemen Didik Hibur.
RASIONAL KURIKULUM SEJARAH
Pengenalan Kurikulum Standard
Sejarah Sekolah Rendah adalah
bertujuan untuk menyemai ilmu
pengetahuan dan asas Kemahiran
Pemikiran Sejarah di samping
penerapan semangat patriotik
melalui pengetahuan masa lalu yang
mempengaruhi masa kini.


RASIONAL KURIKULUM SEJARAH
Melalui pembelajaran Sejarah,
murid dapat membina kerangka kronologi tentang
pengetahuan sesuatu peristiwa penting dan tokoh-
tokoh terlibat.

Murid dapat membuat perbandingan pengalaman
manusia dan seterusnya berupaya memahami diri
mereka secara individu serta sebagai ahli dalam
sesebuah masyarakat.

RASIONAL KURIKULUM SEJARAH
Pemahaman asas tentang sejarah negara
dapat melahirkan perasaan cintakan negara
dan melahirkan perasaan bangga sebagai
rakyat Malaysia.


PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SEJARAH

Beberapa kaedah PdP Sejarah
dalam Dokumen Standard Kurikulum
Sejarah termasuklah:


PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SEJARAH

1. Kajian Kes
2. Kemahiran Berfikir
3. Belajar Cara Belajar
4. Pembelajaran Masteri
5. Pembelajaran Akses Kendiri


PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SEJARAH

6. Pembelajaran Luar Bilik Darjah
7. Pembelajaran Secara Kontekstual
8. Pembelajaran Secara Kontruktivisme
9. Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai
10. Pembelajaran Berasaskan Kajian
Masa Depan


PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SEJARAH

11. Penggunaan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
12. Aplikasi Teknik Theory of Constraints
13. Belajar Sambil Bermain
14. Experiental Activities Planner
15. i-Think


Penilaian MP Srjarah

Penilaian dalam Kurikulum Standard
Sejarah Sekolah Rendah adalah berdasarkan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).

Anda mungkin juga menyukai