Anda di halaman 1dari 1

Cadangan Kata Kerja

A. KBAT dalam Taksonomi Aplikasi


Tahap aplikasi adalah tahap KBAT di mana murid
boleh mengaplikasi atau melakukan apa yang telah
mereka faham dan mengaplikasikannya dalam situasi
baharu. Dalam konteks ini murid berupaya
menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan
konsep yang telah mereka fahami melalui penyediaan
aktiviti pdp guru yang jelas. Antara kata kerja
pembelajaran yang berkaitan dengan taksonomi
aplikasi ialah seperti berikut :

Tunjuk (show)
Selesai (solve)
Guna (use)
Gambarkan (illustrate)
Bina (construct)
lengkapkan (complete)
Periksa (examine)
Kelaskan (classify)
tunjuk cara (demonstrate
lukis (draw)
lakar (sketch)
ramal (predict)
sediakan (prepare)
hasilkan (produce)
gunapakai (employ)
laksana (apply)
lakonkan (dramatize)

B. KBAT dalam Taksonomi Analisis


Tahap analisis adalah tahap KBAT di mana murid
berupaya melihat pemecahan sesuatu konsep dalam
konteks bahagian-bahagian kecil serta melihat
perkaitan setiap bahagian-bahagian kecil tersebut
antara satu sama lain. Dalam konteks ini murid
berupaya mentafsir peranan dan fungsi setiap
bahagian-bahagian kecil dan seterusnya memahami
sesuatu konsep dengan melihat secara keseluruhan.
Antara kata kerja pembelajaran yang berkaitan
dengan taksonomi analisis ialah seperti berikut :

Analisis/cerakin (analyze)
bezakan (distinguish)
periksa (examine)
banding (compare)
kesan (contrast)
siasat (investigate)
kategori (categorize)
kenalpasti (identify)
terangkan (explain)
paparkan (advertise)
nilai (appraise)
uji (test)
ramal (infer)
laksana ujikaji (experiment)
pisahkan (separate)

C. KBAT dalam Taksonomi Penilaian


Tahap penilaian adalah tahap KBAT di mana murid
berupaya membuat pertimbangan setelah membuat
analisis serta mampu membuat justifikasi mengenai
pertimbangan yang dilakukan. Antara kata kerja
pembelajaran yang berkaitan dengan taksonomi
penilaian ialah seperti berikut :

pertimbang (judge)
memilih (select)
memilih (choose)
membuat keputusan (decide)
memberi alasan (justify)
bahas (debate)
mengesahkan (verify)
berdebat (argue)
mencadangkan (recommend)
mentaksir (assess)
bincang (discuss)
membuat kesimpulan (conclude)
mempertahankan (defend)
menilai (evaluate)
menyokong (support)
mentaksir (value)
menentukan (determine)
keutamaan (prioritize)
menilai (rate)

D. KBAT dalam Taksonomi Penciptaan


Tahap penciptaan adalah tahap KBAT di mana murid
berupaya menghasilkan sesuatu yang baharu yang di
luar
kelaziman
berpandukan
pengalaman
pembelajaran yang lalu. Mereka mampu membuat
perkaitan dan penilaian secara holistik serta membuat
generalisasi terhadap Antara kata kerja pembelajaran
yang berkaitan dengan taksonomi penciptaan ialah
seperti berikut :

cipta (create)
reka (invent)
menaiktaraf (upgrade)
menggubah (compose)
meramal (predict)
merancang (plan)
membina (construct)
imaginasi (imagine)
mencadangkan (propose)
menjana (generate)
membangun (develop)
menyediakan (prepare)
menyusun semula (rearrange)
menggabungkan (combine)
memasang (assemble)
merumuskan (formulate)
menghasilkan (devise)
mereka bentuk (design)