Anda di halaman 1dari 26

KULIAH 2

HALA TUJU PERKEMBANGAN


PENDIDIKAN DI MALAYSIA KE
ARAH PEMBANGUNAN INSAN
& NEGARA.

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 1


Objektif
Objektif pengajaran tajuk ini ialah untuk memahami
hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia.
Hasil Pembelajaran
Pada akhir pengajaran tajuk ini, pelajar dapat:
1. Menghuraikan perkembangan pendidikan pada era
masyarakat tradisional, era penjajahan, era kemerdekaan,
era selepas kemerdekaan.
2. Membincangkan sumbangan tokoh-tokoh dalam
perkembangan pendidikan di Malaysia.
3. Menganalisis dasar dan matlamat pendidikan mengikut
era yang disebutkan.
Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 2
Perkembangan Pendidikan Serantau
Continental Anglo-Group Islamic
French German English

American
Russian
India
Old
Taiwan
Japan
Korea
Filippines

China
Malaysia
Indochina Hong Kong
New
Thailand Singapore
Japanese
Indonesia

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 3


Dimensi Perkembangan Pendidikan

V
E
R Taraf pendidikan
T
Tahap persekolahan
I
K Peluang pendidikan
A
Pendidikan berterusan
L

HORIZONTAL
Merapatkan jurang pendidikan
Demokrasi pendidikan
Penyebaran pendidikan

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 4


Perkembangan
Pendidikan Di Malaysia

1511 1957 1983 1996

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 5


Pendidikan Era Masyarakat Melayu Tradisi

Ciri & Nilai Pendidikan


1.Masyarakat berstruktur  pendidikan informal:
i. Bangsawan agama Islam, adab & adat,
ekonomi
ii. Rakyat jelata
 institusi: istana, masjid,
iii. Pedagang/ pendatang
surau, rumah.
2. Pertuanan, hamba, daulat,
 dualisme pend.
tulah
(bangsawan vs rakyat;
lelaki vs perempuan)

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 6


Hala Tuju Dan Falsafah Pendidikan
Era Masyarakat Melayu Tradisional

• Mengekalkan & pengukuhan hirarki status kuo


• keharmonian sistem & fungsi dlm masyarakat
• Kemasyarakatan & kekitaan
• Bakti kepada tanah/ alam
• Cinta & bekorban untuk tanah air
• Pengekalan budaya & warisan

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 7


Pendidikan Era Penjajahan (1511 – 1957)
Ciri & Nilai Pendidikan
1.Masyarakat berstruktur: Penjajahan Portugis & Belanda
i. Elit  pendidikan statik.
ii. Bangsawan Penjajahan Inggeris:
iii. Rakyat pertengahan Pend. formal: vernecular
iv. Rakyat bawahan  Institusi: sekolah mubaligh,
2. Masyarakat majmuk Melayu, Agama, Cina, Tamil
3. Budaya superior penjajah Pend. informal: agama Islam,

adab & adat, ekonomi
4. Amalan ‘pecah & perintah’
 Dualisme pend. mengikut
5. Pembaratan & kristianisasi etnik, gender, ekonomi,
agama, keturunan.

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 8


Hala Tuju & Falsafah Pendidikan Era
Penjajah
Menitikberatkan kepada kehendak & nilai penjajah
Tunduk & kepatuhan – pendidikan sekadar ada.
Menekankan prinsip pecah & perintah
Pengekalan budaya & warisan berdasarkan kaum
Dualisme
Mengabaikan keharmoniah masyarakat
Menyekat pengetahuan tentang negara.
Penerapan ideologi penjajah

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 9


Pendidikan Era Kemerdekaan (1956–1959)
Ciri & Nilai Pendidikan
1. Masyarakat majmuk  Pend. formal: vernecular
2. Kompromi antara kaum:  Institusi: sekolah mubaligh,
i. Kewarganegaraan Melayu, Agama, Cina, Tamil
ii. Kedudukan Raja  Pend. informal: agama Islam,
Melayu adab & adat, ekonomi
iii. Kedudukan agama  Kurikulum kebangsaan
Islam.  Bahasa pengantar: Melayu &
iv. Kedudukan Bahasa Inggeris
Melayu.  Kurikulum akademik &
3. Perpaduan & vokasional
kesefahaman kaum  Dualisme pend. mengikut
etnik, gender, ekonomi, agama,
keturunan.
Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 10
Hala Tuju Dan Falsafah Pendidikan
Era Kemerdekaan
Menitikberatkan kehendak semasa :
kemerdekaan
Perpaduan kaum
Keperluan sumber tenaga manusia
Penerapan ideologi negara
Pengekalan identiti budaya & warisan
berdasarkan kaum (kesatuan dalam
kepelbagaian)
Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 11
3. Pendidikan Pendidikan Pasca
Kemerdekaan
Rancangan Malaysia Pertama (1960–1970)
berorientasi membasmi buta huruf
membentuk perpaduan
kemudahan pembelajaran
meningkatkan taraf & peluang pendidikan
membuka sekolah aneka jurusan (akademik
& vokasional)
Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 12
Rancangan Malaysia Kedua
(1971–1975)
Pendidikan untuk perpaduan
memenuhi tenaga kerja
membentuk masyarakat maju
berasaskan sains dan teknologi
sekolah menengah bercorak
akademik & vokasional

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 13


Rancangan Malaysia Ketiga
(1976 – 1980)
Perpaduan nasional
Tenaga mahir
Pendemokrasian
Masyarakat maju & bermoral
Pendidikan kemahiran

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 14


ii. 1980 – 1989: Pendidikan Untuk
Membentuk Jati Diri
a) 1983: Kurikulum Bersepadu Sekolah
Rendah (KBSR)
b) 1988: Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah (KBSM)
c) 1988: Falsafah Pendidikan Negara (FPN)
didokumentasikan
d) Wawasan 2020  Wawasan Pendidikan

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 15


iii. 1990 – 1999 : Pendidikan Untuk
Kemajuan
a) Akta Pendidikan 1996
b) Pemurnian FPN  Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK)
c) Sekolah khas/projek
d) Pendidikan berterusan
e) Globalisasi
f) Sains & Teknologi
g) Industrialisasi
Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 16
iv. Alaf Baru: Pemerkasaan
Pendidikan
a) Glokal (Global + Local)
b) Pengantarabangsaan  pendidikan
bertaraf dunia
c) Globalisasi & persaingan sejagat
d) Minda kelas pertama
e) PIPP
f) Dasar PPSMI
g) Patriotisme + EDU
Zaini Abdullah (Nota Kewargenagaan
3012) 17
Landasan Perkembangan Pendidikan

Penyata Razak 1956 & Lap. Rahman Talib 1960


Ordinan Pelajaran 1957 & Akta Pel. 1961
Pembentukan Sis. Pel. Keb. Reformasi struktur:
Pendidikan untuk (Persekolahan 9 thn,
perpaduan Keseragaman Bahasa, Kurikulum –
(Bahasa, kurikulum, kemahiran/ agama &
peperiksaan) Persekolahan 6 moral)
thn
Rang Undang-undang Laporan Jk Kabinet 1979
Pendidikan 1995 (Mahathir Muhamad)
Dasar Pendidikan. Penegasan kepada Kualiti
Falsafah Pend. Negara. & pengurusan pendidikan.
Kurikulum : KBSR & Kurikulum corak Malaysia:
KBSM Pendidikan bertaraf Persekolahan
Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 11 thn. 18
dunia
AKTA PENDIDIKAN NEGARA
ORDINAN PELAJARAN 1957 Dasar Pelajaran

Penubuhan
AKTA PELAJARAN 1961 satu sistem
pelajaran +
Laporan Jawatan-kuasa Mengkaji Pelaksanaan bahasa
Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979). pengantar

AKTA PENDIDIKAN 1996


i. Menyatakan kepentingan dan hala tuju Dasar
Pendidikan Kebangsaan.
ii. Rasional kandungan pendidikan kebangsaan.
iii. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai landasan
kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan
Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 19
Pelaksanaan Dasar Pendidikan
Kebangsaan
Melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan:
• Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar
utama.
• Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama.
• Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya.
Yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk
Perpaduan negara

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 20


Sistem Pendidikan Kebangsaan
Sistem Pendidikan Negara hendaklah terdiri daripada :
a) Pendidikan Prasekolah
b) Pendidikan Rendah
c) Pendidikan Menengah
d) Pendidikan Lepas Menengah, dan
e) Pendidikan Tinggi
tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat

Maka hendaklah ada tiga kategori institusi pendidikan


dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan,
a) institusi pendidikan kerajaan
b) institusi pendidikan bantuan kerajaan, dan
c) institusi pendidikan swasta

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 21


SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA
DIP/ IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI
3 – 5 Thn Kolej/ IPTA/ IPTS

STPM/ Matrik
SMK & Pusat Matrikulasi
2 thn
SPM
PENDIDIKAN MENENGAH
2 thn
PMR
SMK Harian KBSM
SMK Asrama Penuh
SMK Agama
3 thn SM Pensendirian/swasta
Pendidikan UPSR PENDIDIKAN RENDAH
Khas Sekolah Rendah Kebangsaan
6 thn SRJK Cina
SRJK Tamil
KBSR
SR Persendirian/swasta

Pra sekolah
Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 22
Bagaimanakah rupa
bentuk pendidikan
masa kini dan masa
depan negara?

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 23


Rumusan
1. Perkembangan pendidikan di Malaysia berlaku secara
horizonal dan vertikal.
i. Secara horizontal (mengikut siri masa)
ii. Secara vertikal (tahap & kandungan pendidikan)
2. Perkembangan pendidikan berlaku berdasarkan
ideologi negara dan diterjemahkan menerusi beberapa
laporan: Barnes (1951), Fenn Wu (1951), Razak
(1956) Rahman (1960), Mahathir (1979).
3. Akta Pendidikan mendasari perkembangan pendidikan
Malaysia.

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 24


PERBINCANGAN

1. Apakah yang dimaksudkan perkembangan


pendidikan di malaysia dari dimensi horizontal dan
vertikal?
2. Bandingkan halatuju pendidikan negara pada era
sebelum dan selepas FPK didokumentasikan.
3. Analisis kandungan Laporan Razak (1956) dan
sumbangannya dari aspek dasar dan sistem
pendidikan negara.
4. Perkembangan pendididkan masa kini adalah
berteraskan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979,
bincangkan.

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 25


LATIHAN
1.
2.
3.
4.
5.

Zaini Abdullah (Nota EDU 3012) 26