Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Mata Pelajaran : Pendidikan Islam


Kelas

: 1 Cerdas

Tarikh

: 24 Ogos 2014

Masa

: 9:15 9:45 pagi

Bilangan murid

: 25 orang

Bidang

: Ibadah

Tajuk

: Berwudhuk

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Menyatakan pengertian wudhuk
STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Menyatakan pengertian wudhuk


Membaca lafaz niat wudhuk serta ertinya
Menyebut rukun-rukun wudhuk mengikut urutan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1. Dapat menyebut maksud wudhu, menghafaz niat wudhu
dengan fasih dan betul.
2. Dapat menunjukkan kawasan anggota wudhu yang betul.
KEMAHIRAN BERFIKIR
1. Murid mampu mengaitkan wudhuk dengan bersuci daripada hadas kecil.
2. Murid boleh berwudhuk dengan betul mengikut urutan.
PENYERAPAN
Teknologi penggunaan video, tayangan slide beranimasi, bahan bantu mengajar 3D.
PENERAPAN NILAI
1. Berdisiplin dan tertib dalam melakukan sesuatu perkara.
2. Sentiasa memastikan diri dalam keadaan bersih.
3. Mengamalkan cara berwudhuk yang betul dalam kehidupan.
BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM):

1.
2.
3.
4.

Komputer riba
LCD
Papan gulung
ABM Objek 3D Kolah mini.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti

Pendahuluan

Bacaan doa:

Pembelajaran
1. Guru meminta murid yang

(2 minit)

Pengajaran

dan

Catatan/ Alat

bertugas untuk membaca


doa.
2. Murid-murid lain bersama
guru mengikuti bacaan doa
yang dibimbing oleh murid
tersebut

Set Induksi
(3 minit)

mengaminkannya.
1. Guru mempamerkan baha

Objek 2D/3D:
Kolah mini

Bahan 3D

3D di hadapan kelas kepada

Mengaitkan
induksi

sambil

set
dengan

murid.
2. Guru bersoal jawab dengan
murid tentang bahan 3D

pembelajaran.

yang dipamerkan.
3. Guru mengaitkan jawapan
murid
Langkah 1
(5minit)

Tayangan slide
Pengertian wudhuk

dengan

tajuk

pelajaran.
1. Guru mempamerkan slide
yang

mengandungi

pengertian

Komputer
riba, LCD

wudhuk

menggunakan LCD.
2. Guru membaca pengertian
wudhuk
murid

dan
mengikut

kelas.
3. Guru

Langkah 2
(5 minit)

Lafaz

niat

wudhuk

serta niatnya.

kepada

sebenar
murid-

murid.
1. Guru memaparkan lafaz
niat

wudhu

menggunakan
"

secara

menjelaskan

pengertian
wudhuk

meminta

dengan
papan

gulung di hadapan kelas.

Papan gulung

"

2. Guru membaca lafaz niat

Sahaja

aku

mengangkat
kecil

hadas

kerana

Allah

serta maksudnya kepada


murid-murid.
3. Guru
meminta
membaca

taala.

murid

bacaan

wakil

murid.
4. Latih tubi menyebut lafaz
niat serta maksudnya.
5. Guru
memilih
secara
rawak
Langkah 3
(10 minit)

Berniat
Membasuh

muka
Membasuh

cara-cara
melalui

berwudhu
LCD

kepada

murid-murid.
2. Guru meminta murid untuk

pergelangan
tangan hingga
ke siku
Menyapu

menonton video dengan


teliti.
3. Guru

membuat

penerangan

sedikit air di
-

orang

murid untuk ditasmik.


1. Guru memaparkan video

Rukun wudhu :

beberapa

secara

terperinci berkenaan rukun

kepala
Membasuh

wudhu.

kedua-dua
belah

kaki

hingga

ke

Penutup

buku lali
- Tertib
-Pengertian wudhu

1.

(5 minit)

-Lafaz

pembelajaran.

niat

serta

Guru

membut

maksudnya

2.

Murid

-Rukun wudhu

mengulangkaju

-Latihan

yang dipelajari.

rumusan
diminta

semula

apa

Video P&P