Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Tarikh

4 September 2013

Masa

8.15 9.15 pagi (60 minit)

Tahun

2 Melur

Bilangan Murid

28 orang

Matapelajaran

Matematik

Bidang Pembelajaran :

Sukatan dan Geometri

Tajuk

Ruang

Standard Kandungan :

Murid dibimbing untuk:


Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D).

Standard Pembelajaran:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:


(i)

Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan

(ii)

huraian.
Melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi:
Segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan
bulatan.

Pengetahuan Sedia Ada:

Murid telah belajar nama dan sisi bentuk dua dimensi.

Resos Matematik

komputer riba, video, kertas jadual, kotak ajaib, kertas

(bentuk), dan lembaran kerja.


Istilah Matematik

Kemahiran Berfikir :

bentuk, sisi
Menaakul, menyelesaikan masalah dan membuat kaitan

Elemen Merentas Kurikulum:


Nilai Murni

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

kerjasama, teliti, kemas, penyayang dan berdisiplin.

Fasa dan Masa

Isi Kandungan dan

Cadangan Komunikasi

Catatan

Cadangan Aktiviti
1. Persediaan
(8 minit)
Orientasi idea
berasaskan
pengetahuan sedia
ada

Strategi:
Menamakan bentuk 2D

i.

a. Guru menayangkan

Apakah bentuk yang

Berpusatkan

ditayangkan dalam

murid dan

video?

bahan

video bertajuk The


Shapes Song.
b. Murid diminta

Kaedah:
-

memerhatikan video
dengan teliti.
c. Murid diminta

Soal jawab
Perbincangan

Resos:

menamakan bentuk

2D yang terdapat

Komputer riba
Video

dalam video.
Nilai murni:
Contoh:

Berdisiplin

Kemahiran
berfikir (KB) :
-

d. Guru menunjukkan
beberapa resos yang
mempunyai bentuk
segiempat sama,
segiempat tepat,
segitiga dan bulatan.

ii.

Apakah bentuk bagi

iii.

setiap resos?
Berapakah jumlah sisi
bagi setiap bentuk?

Membuat kaitan
Kontekstual
Konstruktivisme

EMK:
-

TMK

Istilah Matematik:
-

Bentuk
Sisi

Contoh:

e. Murid diminta
menamakan bentuk
f.

bahan tersebut.
Murid menjawab
secara lisan
beberapa soalan
berdasarkan resos
yang ditunjukkan.

2. Imaginasi
(15 minit)

Menyenaraikan bahan

Strategi:

mengikut bentuk 2D

Berpusatkan murid

a. Guru menerangkan

i.

ciri-ciri setiap bentuk


2D.
b. Guru mengedarkan

ii.

Apakah bahan yang


mempunyai bentuk

Kaedah:

segiempat sama?
Apakah bahan yang

Sumbangsaran

sekeping kertas yang

mempunyai bentuk

mengandungi jadual

bulatan?

Resos:
Kertas jadual

kepada setiap murid.


c. Murid-murid diminta
menyenaraikan 3
bahan bagi setiap
bentuk.

Nilai:
Penyayang

Contoh:

KB:

Bulatan tayar kereta

Kontekstual

d. Guru berbincang
dengan murid
tentang bahan yang
disenaraikan.
e. Guru menerima
semua idea murid.
3. Perkembangan
(20 minit)

Lukis satu bahan

Strategi:

berdasarkan bentuk 2D

Berpusatkan murid

a. Murid-murid

i.

dikehendaki
membentuk
kumpulan yang terdiri

ii.

Kaedah:

kertas tersebut?
Bincang dan hasilkan

Perbincangan
Penyelesaian
masalah

berdasarkan bentuk

kumpulan
mencabut satu kertas

disenaraikan pada

satu lukisan

daripada tujuh orang.


b. Setiap wakil
dikehendaki

Apakah bentuk yang

iii.

tersebut.
Tunjukkan hasil kerja di
hadapan kelas.

Resos:
Kotak ajaib
Kertas (bentuk)

dari kotak ajaib yang


disediakan oleh guru.
Contoh :

Nilai:
Kerjasama

Segitiga
Segiempat sama
Segiempat Tepat
Bulatan
c. Secara berkumpulan
murid dikehendaki
berbincang dan
menghasilkan satu

lukisan berdasarkan
bentuk 2D yang
dicabut.
d. Ketua kumpulan
dikehendaki
menunjukkan hasil
kerja kumpulan
masing-masing di
hadapan kelas.
4. Tindakan
(12 minit)
Penilaian

Menamakan dan

i.

melukis bentuk 2D

Selesaikan tugasan

Strategi:

yang diberi.

Berpusatkan murid

a. Edarkan Lembaran
Kerja 1 dan 2 kepada

Kaedah:

setiap murid.
b. Bincangkan hasil

Penyelesaian
masalah

kerja murid.
Resos:
Lembaran kerja
Nilai:
Kerjasama, teliti,
kemas
KB:
Menyelesaikan
masalah
5. Penutup
(5minit)

a. Guru dan murid

i.

membuat rumusan
berkaitan pengajaran
dan pembelajaran
pada hari ini.

ii.

Apakah yang telah

Strategi:

kamu pelajari pada hari

Berpusatkan murid

ini?
Apakah yang perlu
diberi perhatian

Kaedah:
Perbincangan

semasa melukis
bentuk 2D?

Nilai:

Kerjasama, teliti,
jujur
KB:
Menyelesaikan
masalah
Pentaksiran

Berdasarkan hasil kerja murid menama dan melukis bentuk 2D dengan betul
pada lembaran kerja yang diberikan.

Refleksi Kendiri: