Anda di halaman 1dari 11

10/22/2015

TugasanEDU3053PENDIDIKANMORALTAHUN5

PENDIDIKANMORALTAHUN5
INSANYANGBERMORAL..INSANYANGBERJAYA...

HOME

NILAIBERKAITANALAMSEKITAR

MAKLUMATDIRI

NILAINILAIMORAL

LAMANINFO

TUGASANEDU3053

TugasanEDU3053

October2015
T

SOALANA

10

11

12

merupakanelemenutamayangdijalankandisekolah.

13

14

15

16

17

18

19

MelaluiprosesPengajarandanPembelajaranini,ilmu

20

21

22

23

24

25

26

pengetahuandapatdisampaikankeadamuridmurid.

27

28

29

30

31

ProsesPengajarandanPembelajaran(PdP),merupakan

Sesuatuperkarayangakankitalaukanperlulahdirancang

Jul

dengantelitisupayakeberkesananperjalananperkara
tersebutlancardansepertiyangkitainginkan.Perkara

TIME IS GOLD

yangsamadiaplikasikandalamprosesPengajarandan
Pembelajaran.Prosespengajaranyangakandijalankan
olehgurupadakeesokanharinyaperlulahdirancangawal.
Bagimerancangprosespengajaranyangberkesanguru
bolehmenggunakanrekabentukpengajaransebagaisatu
panduan.
PembelajaranRekabentukpengajaranmerupakansuatu
prosesuntukmembinabahanpengajaransepertimodul
bercetak,videopengajaran,perisiankomputer,bahan
multimediadansebagainya.Prosesrekabentukinitelah
bermuladaripadaprosesrekabentuksehinggamembina

CAN YOU SOLVE THIS PUZZLE?

bahanpengajarandanpembelajaran.MenurutDickdan
Reiser(1988),rekabentukpengajaranialahprosesuntuk
merekabentuk,membangun,melaksanadanmenilai

pengajaranyangdilakukansecarasistematikdan
http://jtppismp.com/jtpwp005/6048rbt3/?page_id=282

1/11

10/22/2015

TugasanEDU3053PENDIDIKANMORALTAHUN5

terancang.MenurutGustafson(1991),pularekabentuk

pengajaranadalahprosesyangdibuatsecarasistematik
untukmerekabentuk,membinaaktivitidanbahan,menilai
danmenggunakanseluruhprosespengajaran.Antara
faktoryangmempengaruhihasilpembelajaranmelalui
pendekatanrekabentukialahmenentukanpencapaian
objektif,tahapkesediaanpelajaruntukmembolehkan
objektiftercapai,strategipengajaranyangdapatmemenuhi

Steps:0

kehendakobjektifdanpelajar,mediadanbahanyang
sesuaidenganperingkatumurpelajardansebagainya.
Terdapatbeberapamodelrekabentukpengajaran.Model
rekabentukpengajaranditakrifkansebagaikerangkakerja
yangdapatmembantupengaturcaradanpembangunan
perisiandalammelaksanakanpembentukanperisian.
Komponenpentingyangperluadadalamrekabentuk
pengajaranyangbersistemialahmerancang,mereka
bentuk,melaksanadanmenilai.Terdapattigafokusutama
modelrekabentukpengajaraniaitu,modelberasaskan
sistem,modelberasaskanbilikdarjahdanmodel
berasaskanhasil.Berikutnyamerupakanmodelmodel
rekabentukpengajaranyangsangatterkenal.
ModelModelRekaBentukPengajaranModelADDIE,
ModelASSURE,ModelHanaffindanPeck,ModelRobert
Glasea,ModelBranson,ModelResierandDick,Model
VanPattern,ModelGentry,ModelDickandCarey,Model
AirTerjun,ModelPrototyping,ModelSmithandRagan,
ModelJeroldKemp,ModelGerlachandElydanModel
Diamon.
SayatelahmemilihModelASSUREsebagaipanduan
untukmenghasilkanrekabentukpengajaranbagi
matapelajaranPendidikanMoralbagipelajartahun5.
MODELASSURE
PenggubalbagiModelASSUREialahHeinichetalpada
http://jtppismp.com/jtpwp005/6048rbt3/?page_id=282

2/11

10/22/2015

TugasanEDU3053PENDIDIKANMORALTAHUN5

tahun1996bagitujuanuntukmenyediakanpanduan
merancangdanmengendalikanpengajaranyang
memerlukanpenggunaanmedia.Modeliniberfokus
kepadaperancanganpengajarandalamsituasibilikdarjah
danbukanmerangkumisatuskoprekabentukpengajaran
yangluas.Modelinitelahmengalamiperubahandan
penambahbaikanpadatahun2002.

Analisispelajarialahprosesmenganalisissemuaciri
yangadapadasekumpulanpelajar.Antaraciriciriumum
yangbiasadianalisisataupundiambilkiraadalahdeskripsi
umumtentangumurmuridtahaptingkatan,latarbelakang,
sosioekonomidansebagainya.Menurutaspekinisaya
telahmenghasilkanrekabentukpengajaransayabagi
pelajartahun5.Dalamaspekpemilihanpelajar,sayatelah
menghasilkanrekabentukpengajaraninibagimuridyang
beradadalamkategoribaikdancemerlang.Sayajuga
telahmempertimbangkanlatarbelakangdan
sosioekonomimurid.Daripadakajianyangtelahsaya
buatdiSekolahJenisKebangsaanTamilDengkil(S.J.K(T)
Dengkil),sayatelahdapatibahawaterdapatduabuah
kelasbagisetiapdarjah.Pelajaryangbaikdancemerlang
telahdimasukkandalamdarjahpertamaiaitu5Suriyan
danbagipelajaryangsederhanadanlemahpula
dimasukkandalamdarjah5Kathirawan.Muridmuridyang
belajardalamkelas5Suriyan,kebanyakkannyaadalah
http://jtppismp.com/jtpwp005/6048rbt3/?page_id=282

3/11

10/22/2015

TugasanEDU3053PENDIDIKANMORALTAHUN5

golonganyangberada.Daripadakajianyangtelahbuat,
sayadapatibahawaramaimurisyangmemilikikomputer
ribabersertadengantalianlamansesawang.Justeru,reka
bentukpengajaranyangsayahasilkanpastiboleh
digunakanolehsemuamuridtahun5Suriyan.
AspekseterusnyaialahNyatakanObjektif,iaituguru
perlulahmenyatakanobjektifrekabentukpengajaran
tersebutdihasilkan.Objektifyangdinyatakanperlulah
beradadalambentukeksplisitsupayadapatdiukurdan
dandapatdicapai.Sayatelahmenyatakanobjektifsaya
melaluikandunganakademik.Dalamkandunganakademik
tersebutterdapatperkarayangakandipelajariolehmurid
dalamnilaitersebut.Justeru,paramuridtidakakanberasa
kelirudanmerekaakanmembuatgambarantentangapa
yangmerekaakanbelajardalamnilaitersebutmelalui
kandunganakademikyantelahsayanyatakan.
Aspekyangberikutnyaialah,pemilihankaedah,bahan
danmedia.Pemilihankaedahmerupakanperkarayang
pentingsebelummemulakanprosespengajarandan
pembelajaran.Sayajugatelahmenggunakanbeberapa
kaedahsewaktumemperkenalkansesuatusubtajuk.
Sayaakanmemperkenalkantiganilaidalamrekabentuk
pengajaranini.justeru,sayaakanmemperkenalkandefinisi
baginilainilaitersebutterlebihdahulu.Seterusnya,saya
telahmemberipengenalanbagisetiaptopikdanjuga
kesimpulan.
Seterusnyabahanyangsayagunakanadalahbukuteks
PendidikanMoralTahun5,bukulatihandanjuganota
notadarilamansesawang.Sayatelahmenggunakan
banyakmediadalampenghasilanrekabentukpengajaran,
contohnyavideo,audio,grafikdanjugalagu.
Seterusnyaialah,doronganpenglibatanpelajar.Aspek
inidapatdilihatdaripadapenilaianformatifyangdijalankan
kepadaparamurid.Melaluiaspekmuridakanmelibatkan
http://jtppismp.com/jtpwp005/6048rbt3/?page_id=282

4/11

10/22/2015

TugasanEDU3053PENDIDIKANMORALTAHUN5

diridalamrekabentukpengajarantersebut.Justeru,web
rekabentukpengajaranakanmenjadibahanyang
bermanfaatkepadaparamurid.
Aspekyangterakhirialahnilaidansemakiaitusatu
prosesuntukmelihatkeberkesananprosespengajaran
danpembelajaranyangdijalankandidalambilikdarjah.
Penilaianberasaskanjugakeberkesananataukekuatan
bahandanmediayangdipilihsertapencapaianmurid
mengikutaraskebolehan.Setelahtamatproses
pengajarandanpembelajaran,penilaianperludilakukan
untukmelihatkekuatandankelemahanserta
keberkesananbahandanmediasecaramenyeluruhagar
penambahbaikandapatdijalankansupayapenggunaan
mediadapatdilaksanakansemaksimummungkindalam
pembelajaran.Berikutandaripadarekabentukpengajaran
yangdilaksanakansetiapmuridmuridtelahdiberisoalan
penilain.Muridmuridakanmembuatsoalandanakan
menyemakjawapanmerekadenganmerujukkepadanota
yangdiberikan.

SOALANB
Mediamerupakanalatyangmenyampaikanmaklumatdan
jugapadaketikadahulumediatelahmenjadialathibur.
Padawaktusekarangpunmediaadalahslsthiburantetapi
dalampendidikanpulabagitujuanyangpositif.Terdapat
beberapajenismediaantaranyaialah,televisyen,radio,
video,audio,grafiklagu,persembahanPowerPointan
lainlanlagi.Biasanyasewaktuprosespengajarandan
pembelajaranguruakandanmestilahmenggunakansalah
satuataupun2atautigajenismedia.Halinikerana,media
dapatmenarikperhatianmurid.Kalauguruhanya
mengajarsecaralisanmuridtidakakanmemberiperhatian
http://jtppismp.com/jtpwp005/6048rbt3/?page_id=282

5/11

10/22/2015

TugasanEDU3053PENDIDIKANMORALTAHUN5

danaadajugamuridyangakantidurdalamkelas.Justeru,
penggunaanmediadapatmemberiimpakyangpositif
kepadaprosesPdP.
Salahsatumediayangsayagunakandalamrekabentuk
pengajaranadalahvideo.Videomerupakanteknologi
menangkap,merakam,memprosesdanmenataulang
gambarbergerak.Videojugabolehdihasilkanmelalui
penggabunganbeberapagambar.Contohnya,sayatelah
memasukkansatuklipvideoyangsayadapatkandaripada
YouTube,iaitutentangkesanhujanasidterhadapalam
sekitar.Maklumatyangdisampaikanmelaluivideodapat
difahamiolehmurddengancepatdanjugaberkesan.Saya
telahmenayangkanvideotersebutkepadamuriddalam
kelas5Surianiaitukumpulansasaranbagisaya.Mereka
dapatmemahamivideotersebut.Halinikerana,mereka
telahbelajartentangtajukinidalammatapelajaranyang
lainataupunmerekamungkinbacadengansendiri.
Justeru,menurutmodelASSURE,sayatelahmembuat
analisispelajardenganbetul.Denganmemilihkumpulan
sasaranyangsesuaibagibahanbahanrekabentuk
pengajaranini.
Seterusnya,sayatelahmenggunakanbahanaudiodalam
webrekabentukpengajaransaya.Audiomerupakan
bahanmuzikyangdihasilkantanpaadanyaapaapa
gambar.Sayatelahmasukkaaudiodalamwebsaya
sebagaimuziklatarbelakang.Bagimenilaibunyimanakah
yangsesuaibagimuridmurid,sayatelahmemberisatu
tugasandantelahmemainkanbeberapajenismuzik.Saya
telahapatibahawaramaimuridtelahterganggudengan
jenisjenismuzikyanghangatdanjugakuat.Sayajuga
telahdapatibahawamridmuriddapatmenjawabsoalan
denganbetuldantenangkalaumuziknyatenangdanjuga
lembut.Justeru,sayatelahtetapkanmuzikyanglembut
bagiweblatarbelakangwebsaya.Apabilawebsaya
dibukamuzikiniakandimainkansecaraautomatik.Halini
http://jtppismp.com/jtpwp005/6048rbt3/?page_id=282

6/11

10/22/2015

TugasanEDU3053PENDIDIKANMORALTAHUN5

dapatdikaitkandenganaspekpemilihanmedia.Sayatelah
menggunakanmediayangsesuaibagimurid.Audio
tersebutdapatmenenangkanmindamuriddanakan
membuatmerekalebihfokusdalamapayangmereka
lakukan.Bahanaudioyangtelahsayamasukkanjuga
dapatdiberhentkandenghanmenggunakanbutang
(pause)ataupunjeda.Olehitu,paramuriddapat
memainkandanmemberhentikanaudiotersebutmengikut
kesukaanmereka.justeru,merekaakanrasalebihtenang
danjugadenganmindacergas.
Seterusnyaadalahbahangrafikdalamwebrekabentuk
pengajaransaya.SayatelahmenggunakanperisianSmart
ArtyangterdapatdalamMicrosoftWord.Bahangrafikini
telahmembantusayauntukmemasukkannotanota
pentingyangberkaitandengantajuk.Halinikeranabahan
bahanyangsayasediakanadalahuntukmuridmurid
sekolahrendah.Kalausayamasukkankesemuanota
sayadalambentukeseiataupunpetikanmuridmurid
akanberasabosanuntukmembacanotayangtelahsaya
masukkandanmerekaakanberasakeliru.Muridmurid
yangpandaijugaakanberasalebihsusahuntukmembaca
apayangtelahsayamasukkandalamweb.Justeru
penggunaangrafikadalahcarayangpalingsesuaiuntuk
menarikminatmuridmembacadanmendapatkan
maklumatdaripadaapaapayangkitasampaikankepada
mereka.Maksudyanglebihmendalamadalah,kita
sebagaigurumestilahmencerakinkannotanotayang
kurangpentingdanmestilahlebihberfokuskepadaisiisi
pentingsahaja,terutamanyabagimuridsekolahrendah.
Contohgrafikyangtelahsayagunakanialahseperti
berikut,

http://jtppismp.com/jtpwp005/6048rbt3/?page_id=282

7/11

10/22/2015

TugasanEDU3053PENDIDIKANMORALTAHUN5

Dalambahangrafikdiatas,hanyaisipentingsahaja
dimasukkan.Denganmembacabahangrafikinimurid
muridakanlebihmemahamimaklumatyangingin
disampaikandenganlebihmudahdanjugacepat.Selain
itu,bahangrafiksepertiiniakanlebihmenarikminatmurid
terhadapprosespembelajaran.Halinikerana,kanak
kanaksentiasasukabendayangberwarnawarni.Oleh
itu,bahangrafikinimerupakanbahanyangpalingsesuai
bagimemasukkannotadaninimuriddapatmemahami
apaapayangdiajarolehgurutanpaadaapaapa
masalah.Aspekinidapatdikaitkandenganpemilihan
bahandanjugamediadalamModelASSURE.
Bahanseterusnyaadalahlagu.Kanakkanaksecara
biasantasukauntukmenyanyilagu..Inimerupakanaspek
kelimadalammodelASSUREiaitudorongpenglibatan
murid.Apabilalaguditayangkanmuridmuridakannyanyi
bersamasamasecaraberseronok.Sayatelahmenulis
liriklagudengansendiridanmemuatturunmuzikdari
lamanYouTube.Mmulamulasayatelahmenyanyilagu
tersebutdanmerekodkannyadalamtelefonbimbit.
Seterusnya,sayapindahkannyakedalamcomputer,dan
sayatelahgabungkanlagudenganmuzikdalamperisian
UleadVideoStudio11.Sayajugatelahmemasukkanlirik
lagudalamlaguyangsayahasilkantersebut.Halini
kerana,liriklagutersebutakanmemudahkanmuridmurid
untukbersamasamamenyanyilagutersebut.Ini
http://jtppismp.com/jtpwp005/6048rbt3/?page_id=282

8/11

10/22/2015

TugasanEDU3053PENDIDIKANMORALTAHUN5

merupakancontohlagubersamaandenganliriklagudan
jugagambaryangbersesuaian.Halinidapatdikaitkan
denganaspekgunakanmediadanbahan.

Bahanseterunyaadalahgambar,sayatelahmasukkan
gambaryangberwarnawarnidalamsaizyangboleh
dinampakolehmuridmurid.Gambargambarinitelah
dimuatturunmelauiGoogleImages.Gambaryang
berwarnawarniakanmenjaditarikanmuridmurid
sekolah,terutamanyagambargambaranimasi.Mereka
akanlebihseronokdanpadamasayangsamameraka
dapatmemahamimaklumatyangingindisampaikan
melaluiganbartersebutdenganlebihcepatdanjuga
mudah.Gambargambaryangberwarnawarniakan
merangsangmindamuriddanmerekaakanmenjadilebih
aktifdanmerekatidakakanberasabosanataupuntidur.
InimerupakansalahsatuaspekdalamModelASSURE,
iaitudorongpeglibatanmurid.Contohgambaranimasi
yangtelahsayamasukkanadalahsepertiberikut,

http://jtppismp.com/jtpwp005/6048rbt3/?page_id=282

9/11

10/22/2015

TugasanEDU3053PENDIDIKANMORALTAHUN5

Gambarsepertiiniakandifahamiolehmuridmuriddengan
lebihmudahberbandingdenganmenulisteksteksyang
panjang.
Mediayangterakhiradalahteks.Maklumatdanisiyang
disampaikanperlulahmelaluiteks.Sayatelahmembuat
notasayadenganmemasukkanteksteksyangringkas
dalambahangrafikdanjugasebagailirikdalamlagu.
Sekainitu,sayajugatelahmenyediakanlatihanbagi
muridmuridpadabahagianbawahsetipatajukyangyang
dibincangkan.Iniadalahuntukmengujitahapkefahaman
muridterhadaptajukyangtelahdibincangkan.Dengan
adanyapenilaian,muridmuridbukanhanyamembaca
tetapiakanmembuatlatihanyangberkaitannya.Ini
merupakanaspekyangterakhiryangterdapatdalam
ModelASSURE,iaitunilaidansemak.Muriddapat
membuatlatihandanblehmenyemakjawapanpadanota
notayangdiberikan.
Kesimpulannya,modelmodelrekabentukpengajaran
merupakanpanduanyangsangatbaguskepadaguru
guruuntukmerancangrancanganpengajaranmereka.
Justeru,gurubolehmenggunakanmodelmodelreka
bentukpengajaranuntukmerancangkanproses
pengajaranyanglebihefektifdanjugaberkesan.

LEAVEAREPLY
http://jtppismp.com/jtpwp005/6048rbt3/?page_id=282

10/11

10/22/2015

TugasanEDU3053PENDIDIKANMORALTAHUN5

Youremailaddresswillnotbepublished.Requiredfieldsare
marked*

Name*

Email*

Website

Comment

YoumayusetheseHTMLtagsandattributes:<ahref=""title="">
<abbrtitle=""><acronymtitle=""><b><blockquotecite="">
<cite><code><deldatetime=""><em><i><qcite=""><strike>
<strong>

PostComment

ThistextcanbechangedfromtheMiscellaneoussectionofthesettingspage.
Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit,crasutimperdietaugue.
POWEREDBYPAABOLA&WORDPRESS.

http://jtppismp.com/jtpwp005/6048rbt3/?page_id=282

11/11

Anda mungkin juga menyukai