Anda di halaman 1dari 24

BORANG

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik)

JKR MALAYSIA

PEMERIKSAAN UJIAN ALATAN DI KILANG

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi oleh SR semasa memeriksa menyaksi ujian alatan elektrik dikilang.
Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q.
Pembuat / Pembekal

Tarikh Pemeriksaan:
Alamat Kilang:

A. BUTIRAN TEKNIKAL ALATAN


Bil

Alatan / Mesin Elektrik

Kapisiti

Jenama

Model

1
2
3
4
5
6
B. PENGESAHAN
Arahan: Tandakan Jika ujian memuaskan diterima.
X Jika ujian tidak memuaskan/ tidak diterima
Alatan / mesin elektrik yang telah di uji di kilang adalah sebagaimana berikut:
Ulasan
No.

Alatan / Mesin elektrik

Perakuan JKR

gunakan lampiran tambah

1
2
3
4
5
6
Wakil Kontraktor Elektrik

Wakil P.P(S.O.R.) / Wakil Tapak JKR

Tandatangan
Nama:
Cop:

Tandatangan
Nama:
Cop:

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.

mre/borang ujian/pemeriksaan/j

mre/borang ujian/pemeriksaan/JKR

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

No. Siri

(Sila

unakan lampiran tambahan jika perlu)

O.R.) / Wakil Tapak JKR (SR):

re/borang ujian/pemeriksaan/jkr

mre/borang ujian/pemeriksaan/JKR

BORANG

Ruju
Mukas
No. Ed
No. Pind
Ta

(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik)

PENERIMAAN BARANGAN / ALATAN KERJA

JKR MALAYSIA

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi oleh SR semasa memeriksa menyaksi ujian alatan elektrik dikilang.
Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Lokasi / Tempat

Tarikh Pemeriksaan:

A. JENIS / KATEGORI BARANGAN

Kabel / Aksesori pendawaian


Kelengkapan Elektrik
Papan Suis / Gear Suis
Peralatan / Mesin Elektrik

(Contoh: Kabel, wayer, suis, socket alir keluar, konduit, kotak simpang, dll.)
(Contoh: Lampu, kipas, pemanas air, loceng elektrik, jam elektrik, telefon, dll.)

(Contoh: MSB, SSB, DB, ACB, MCCB, RCD, EFR, Contactor, P.F. Correction, dl
(Contoh: Generator, motor, transformer, UPS, bateri, alat X-ray, PABX, dll.)

B. BUTIRAN LENGKAP BARANGAN YANG DI TERIMA


Arahan: Tandakan Jika barang-barang diluluskan.
X Jika barang-barang tidak diluluskan.
No.

Nama Barangan

Jenana/ Model tawaran


Kontraktor

Rujukan Bil Penghanta


(D.O.)

Barang-barang yang diterima di tapak bina telah disemak dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik

Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

..
Tandatangan
Nama
Cop

Tandatangan
Nama
Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.

mre/borang ujian/pemeriksaan

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

on, dll.)

orrection, dll.)

Penghantaran
D.O.)

KR(SR):

..

/pemeriksaan/jkr

Semakan JKR

BORANG

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik)

KERJA PEMASANGAN KABEL BAWAH TANAH

JKR MALAYSIA

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan kerja-kerja pemasangan kabel bawah tanah di tapak
peparit).
Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q.
Lokasi / Tempat

bina. (i.i. sebelum penut

Rujukan Spesifikasi
Tarikh Pemeriksaan

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KERJA


Arahan: Tandakan

Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X

Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No.

Perkara

A.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

PEPARIT - KAWASAN TERBUKA


Dalam ( > 750mm )
Tapat peparitan bersih dari berbatu/bahan keras
Pengisian pasir bersih ( 75mm/75mm )
Penutup Perlindungan (Protective Cover)

B.
i.
ii.
iii.

SESALUR ( DUCTING )
Dalam peparit ( > 900mm )
Jenis Sesalur (duct)
Saiz sesalur

C.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

PEMASANGAN KABEL
Jenis kabel/pembuat
Saiz kabel
Panjang ( Anggaran BQ )
Panjang ( Sebenar yang dipasang )

Tali nilon (Nylon Rope) berwarna oreng


permukaan tanah )

JKR

Catitan

( 300mm dari

Pemasangan penanda kabel (ukuran/saiz/jarak).


(Jarak setiap 10
meter pada laluan lurus, setiap pertukaran arah, dan setiap sambungan kabel).
Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik

Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

Tandatangan
Nama
Cop

Tandatangan
Nama
Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.
mre/borang ujian/pemeriksaan/jkr

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

i. sebelum penutupan penimbusan

Catitan

KR(SR):

n/pemeriksaan/jkr

BORANG

Rujuk
Mukasu
No. Eda
No. Pinda
Tari

(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik)

KERJA PEMASANGAN ELEKTROD BUMI

JKR MALAYSIA

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa kerja-kerja pemasangan elektrod bumi ditapakbina.
Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q.
Lokasi / Tempat

Rujukan Spesifikasi
Tarikh Pemeriksaan

Arahan: Tandakan

Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X

Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No.

Perkara

A.

PENGALIR TURUNAN KE BUMI

i.
ii.
iii.
iv.

Pengalir perlindungan antara MSB/DB - Elektrod:


Pita tembaga ( > 25mm x 3mm ).
Pita sambungan antara dua pepeti bumi: ( > 25mm x 3mm ).
Penanaman wayer/pita pembumian : ( Dalam > 450mm ).
Konduit perlindung 'pengalir turunan' jenis G.I./PVC.

B.
i.
ii.
iii.

ELEKTROD BUMI
Saiz elektrod : Panjang / Garipusat ( > 1.5mm / 16mm )
Jenis Elektrod :
Ujian Rintangan Bumi

C.
i.
ii.
iii.

PENYAMBUNGAN DAN PENAMATAN


Bonding' & 'Testing Joint'
Brass / Copper Screw Coupling'.
Brass Connecting Clamp c/w Brass screw'

D.
i.
ii.
iii.

PEPETI BUMI
Jenis Pepeti bumi
Pembuat Pepeti Bumi
Tanda Label : Safety Electrical Connection - Do Not Remove.

JKR

Catit

Waver Cu. PVC /

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik

Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

..
Tandatangan
Nama
Cop

Tandatangan
Nama
Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

Catitan

KR(SR):

..

BORANG

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik)

JKR MALAYSIA

PEMASANGAN
PENDAWAIAN/KONDUIT/TRUNKING

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan kerja pemasangan pendawaian ditapak.
Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q.
Lokasi/Tempat

Rujukan Spesifikasi
Tarikh Pemeriksaan

Arahan: Tandakan
X
No.
A.
i.
ii.
iii.
iv.
B.
i.

ii.
iii.
C.
i.

Perkara
KONDUIT
Jarak Pelana (Saddle) sama atau < 750mm
Pasang 'Brass bush' pada setiap hujung konduit /
logam / trunking.
Cat enamel warna Oren
Sambung-ikat dan pembumian yang sempurna.
TRUNKING
Saiz Nominal
50 x 50
75 x 50 to 100 x 100
150 x 50 to 300 x 150
Above 300 x 150
Bracket sokongan: Jarak Setiap < 1m
Pembumian dengan 'copper bridging'.

JKR

Catitan

penyambung kotak berperisai

1.0mm
1.2mm
1.6mm
2.0mm

PENDAWAIAN
Pendawaian Terbenam
Penebatan wayer jenis PVC/PVC

ii.

Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

Pasang 'bush/gasket' untuk kemasukkan di kotak terbenam dan papan agihan jenis
logam.
Penyambung kabel pembumian

Pendawaian Konduit (Permukaan & terbenam)


Nisbah jumlah wayer/size konduit
Pasang konduit mudah lentur ke kipas/lampu/
bergerak/ bergegar.
Pasang kabel pembumian

alat/ mesin

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik

Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

..
Tandatangan
Nama
Cop

..
Tandatangan
Nama
Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

Catitan

KR(SR):

..

BORANG

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik)

BILIK SUIS / MESIN ELEKTRIK

JKR MALAYSIA

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan bilik suis mesin elektrik ditapak.
Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q.

Rujukan Spesifikasi

Lokasi/Tempat

Tarikh Pemeriksaan

Arahan: Tandakan

Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.
T.B. Tidak Berkaitan.

No.

Perkara

A.

LANGKAH/TANDA KESELAMATAN.

i.

Papan tanda BILIK SUIS UTAMA, BILIK SUIS atau BILIK ALATAN/ MESIN ELEKTRIK

ii.

Tanda BAHAYA

iii.

Tanda DILARANG MASUK

iv.

Tanda DILARANG MEROKOK

v.

Kunci Pintu

vi.

Alat melawan kebakaran: 9 kg CO2

vii.

Gambarajah Litar skematik

viii.

Gambarajah Kaedah Rawatan CPR

ix.

Tikar Getah keselamatan (ketebalan > 6 mm )

B.

KELENGKAPAN BILIK/RUANG

i.

Lampu kecemasan

ii.
iv.

Sistem Pengedaran Udara ( louvre / exthaust fan )


Jaringan dawai penahan unggas ( Anti-vermin )
Peparit kabel/penutup peparit / 'dust seal'

v.

Sistem Pembumian dan sambung-ikat.

iii.

JKR

Catitan

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik

Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

..
Tandatangan
Nama
Cop

..
Tandatangan
Nama
Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

Catitan

KR(SR):

..

BORANG
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik)

KERJA PEMASANGAN MSB/SSB/PANEL SUIS

JKR MALAYSIA

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan pemasangan MSB/SSB/PANEL SUIS ditapak bina.
Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q.

Rujukan Spesifikasi

Lokasi/Tempat

Tarikh Pemeriksaan

Pemasangan

MSB / SSB / PANEL / PANEL SUIS

Arahan: Tandakan

Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X

Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No.

Jenis MSB/SSB

Perkara

JKR

Geganti Perlindungan
(Penatahan oleh Jurutera Perkhidmatan Elektrik):

Earth-Fault Relay

)
)

Voltmeter
Ammeter
Power Factor Meter
Indicating Light
ACB
MCCB
Fuse-suis

Penbetulan Angkadar Kuasa 9 uji fungsi ) :


Capacitors, reactors, contactors, power factor relay

Label

Proctection relay
Instrumentation
Switchgear
Circuit Marking Tag
MSB / SSB Schematic Diagram
MSB / SSB Label / Nameplate

Penamatan

Binaan Panel

(tarikh ujian:

Earth-Leakage Relay (tarikh ujian:

Suisgear ( uji fungsi ):

Instrumentasi (uji fungsi):

Over-Current Relay (tarikh ujian:

Di pasang dengan betul dan tahan


Lubang masukkan kabel dipasang dengan gasket/bush.
Cat Panel memuaskan
Kunci pintu yang berkesan.

Pembumian

Sambung-ikat (bonding) pada trunking/konduit besi.


Pemasangan elektrod bumi: Rujuk borang FF/4.10/1/2/4

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.

Catitan

BORANG
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik)

JKR MALAYSIA

KERJA PEMASANGAN MSB/SSB/PANEL SUIS

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik

Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

..
Tandatangan
Nama
Cop

.
Tandatangan
Nama
Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

Catitan

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

KR(SR):

..

BORANG
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik)

KERJA PEMASANGAN PAPAN AGIHAN (DB)

JKR MALAYSIA

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan pemasangan papan agihan (DB) ditapak.
Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q.

Rujukan Spesifikasi

Lokasi/Tempat

Tarikh Pemeriksaan

PENGAWASAN & PEMERIKSAAN KERJA


Arahan: Tandakan

Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X

Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No.
1

Perkara
RCCB (

mA)

ELR

mA)

MCB (IEC 898)


MCCB (IEC 947)
Fuse-way

Label

Protection Relay
Final Circuit / DB schematic Diagram
DB label / nameplate

Penamatan

Binaan Panel

Suisgear ( Ujian fungsi )

Catitan

Geganti Perlindungan (Ujian Fungsi)

JKR

Dipasang dengan betul & tahan


Lubang masukkan kabel dipasang dengan gasket/bush.
Cat Panel memuaskan
Kunci Pintu yang berkesan

Pembumian:

Sambung-ikat (bonding) pada trunking/konduit besi

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:


1.
2.
3.
Wakil Kontraktor Elektrik

Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

..
Tandatangan
Nama
Cop

..
Tandatangan
Nama
Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.

atitan

BORANG

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik)

KERJA KELENGKAPAN ELEKTRIK

JKR MALAYSIA

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan pemasangan kelengkapan elektrik ditapak.
Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q.

Rujukan Spesifikasi

Lokasi/Tempat

Tarikh Pemeriksaan

PENGAWASAN & PEMERIKSAAN KERJA


Arahan: Tandakan

Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X

Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No.

Perkara

Pemeriksaan
Ujian fungsi

PEPASANGAN DALAMAN

i.

Lampu

ii.
iii.

Lampu kecemasan
Lampu tanda KELUAR

iv.

Lengkapan suis-suis

v.
vii.

Kipas
Kipas Pelawas
Mata Kuasa SSO ( 13A / 15A )

viii.

Mata Kuasa Pemanas Air

ix.

Mata Kuasa Pendingin Udara


Pengasing

vi.

x.

i.

PEPASANGAN LUARAN
Lampu Kawasan / Jalan

ii.

Lampu Limpah

iii.

Lampu Taman
Tiang Lampu
Panel Suis (Feeder Pillar): Rujuk Borang FF/4.10/1/2/7

B.

iv.
v.

Pemasangan selamat & kemas

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik

Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

..

..

Tandatangan

Tandatangan

Nama

Nama

Cop

Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.

Catitan

Catitan

BORANG
(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik)

PEMASANGAN SISTEM PERLINDUNGAN KILAT

JKR MALAYSIA

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi semasa pemeriksaan kerja pemasangan sistem perlindungan kilat ditapak.
Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Rujukan B.Q.

Rujukan Spesifikasi

Lokasi/Tempat

Tarikh Pemeriksaan

Arahan: Tandakan

Jika kerja-kerja menepati spesifikasi dan memuaskan.


X

Jika kerja-kerja tidak menepati spesifikasi dan tidak memuaskan.

No.

Perkara

A.

AIR TERMINATION

i.

Saiz Pita Kuprum - 25mm x 3mm.

ii.

Sambung - ikat pada semua logam terdedah.

iii

Kekemasan dan keteguhan kaedah pemasangan.

B.

DOWN CONDUCTOR

i.

Saiz pita Kuprum - 25 mm x 3 mm

ii.

Dipasang diatas 'Base Phospher Bronze Screw' dengan jarak < 1m

iii.

Penutup Perlindungan jenis UPVC.

C.

JOINT / BONDS & TEST JOINT

i.

Pemasangan 'test joint' betul dan tahan.

ii.

Tinggi pemasangan 'test joint' 2.5mm dari lantai

iii.

Pemasangan 'Copper Clamp'.

iv.

Panjang Pita hujung Bertindih > 20 mm

D.

EARTH TERMINATION

i.

Pemasangan elektrod bumi : Rujuk Borang FF/4.10/1/2/4

JKR

Catitan

Semua kerja-kerja telah di periksa dan ulasan sebagaimana berikut:

Wakil Kontraktor Elektrik

Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

..
Tandatangan
Nama
Cop

..
Tandatangan
Nama
Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.

atitan

BORANG

Rujukan:
Mukasurat:
No. Edaran
No. Pindaan:
Tarikh:

(Pemeriksaan & Pengujian: Kerja Elektrik)

PENGESAHAN MEMULAGUNA (COMMISSIONING)


PEMASANGAN/ALATAN ELEKTRIK

JKR MALAYSIA

ARAHAN: Borang ini hendaklah diisi oleh SR semasa pemeriksaan memulaguna pemasangan elektrik ditapak.
Nama Kontrak
No. Kontrak
Kontraktor
Lokasi/Tempat

Tarikh Pemeriksaan

A. KEHADIRAN
Bil

Nama

Jawatan

Organisasi

Tanda tangan

B. PENGESAHAN
Arahan: Tandakan Jika ujian memuaskan diterima.
X Jika ujian tidak memuaskan/ tidak diterima
Sistem / alatan elektrik yang telah dimulagunakan adalah sebagaimana berikut:
No.

Pemasangan/Alatan Elektrik

Perakuan
JKR

Ulasan
( Sila guna lampiran tambahan jika perlu )

Wakil Kontraktor Elektrik

Wakil P.P. (S.O.R./ Wakil Tapak JKR(SR):

..
Tandatangan
Nama
Cop

..
Tandatangan
Nama
Cop

Nota: Satu salinan hendaklah diserahkan kepada kontraktor untuk rekod / tindakan.

Tanda tangan

erlu )