Anda di halaman 1dari 1

No.

Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN
PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

: JKR.PK(O).04-SKC.AM.3

: 04
: 00
: 1 Disember 2015
: 1/ 1

BORANG PERMOHONAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN/BAHAN/MOCK UP (RFI)


Nama Projek :
Bidang :

Sivil

Struktur

Senibina

Mekanikal

Elektrik

Lain-Lain

Keterangan Kerja:
Kerja/Alatan sedia untuk diperiksa/diujiterima pada
No. RFI

(masa)

Tarikh Permohonan:

No. RFI lama:


(Jika Ulangan)
Bil.
Borang Pemeriksaan / Pengujian /
Bahan / Mock-up

No.Siri

(tarikh)

RFI Baru

Tarikh
Kelulusan

Ulangan

Lokasi

Grid

(Jika berkaitan)

Dimohon Oleh Kontraktor:

Diterima Oleh JKR (PTB):

Tandatangan: . ........................
Nama
: .........................
Masa
: .........................
Tarikh
: .

Tandatangan: ..........................
Nama
: ..........................
Masa
: ..........................
Tarikh
: . .........................

A.

Maklumbalas Kelulusan Pemeriksaan / Pengujian


/ Bahan / Mock-up
Lulus. Kontraktor dibenarkan untuk memulakan kerja

B.

Pembaikan kerja diperlukan semula dan diperiksa/diuji semula

C.

Kerja tidak bersedia untuk diperiksa/diuji. Mohon semula


menggunapakai borang RFI yang baru.

JKR
(Sila tanda diruang berkaitan)

Ulasan:
JKR (PTB):

Disahkan Oleh JKR:

Diterima Oleh Kontraktor:

Tandatangan: . ........................
Nama
: .........................
Masa
: .........................
Tarikh
: .

Tandatangan: ..........................
Nama
: ..........................
Masa
: ..........................
Tarikh
: . .........................

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL