Anda di halaman 1dari 10

Kesan saiz bahan tindak balas terhadap kadar tindak

balas.
Tujuan : Mengkaji kesan saiz bahan tindak balas terhadap kadar tindak
balas

Pernyataan Masalah: Bagaimanakah saiz bahan tindak balas


mempengaruhi kadar tindak balas?

Hipotesis: Jika saiz ketulan marmar adalah lebih kecil, kadar tindak balas
antara marmar dan asid hidroklorik lebih tinggi

Pemboleh Ubah:
a. Yang dimanipulasikan: Saiz marmar
b. Yang bergerak balas: Kadar tindak balas
c. Yang dimalarkan: Kepekatan dan isipadu asid hidroklorik

Bahan: Ketulan marmar, CaCO3 (calcium carbonate), 0.1 mol dm-3


hydrochloric HCl

Radas: Kelalang kon 100ml, besen, penyumbat getah dengan salur


penghantar, silinder penyukat, jam randik, kaki retort dengan pengapit,
neraca kimia

Prosedur:

1. Besen dan buret diisikan dengan air. Kemudian buret ditelangkupkan


ke dalam besen dan meniscus air ditanda pada senggatan 50cm3.
2. 6g ketulan marmar yang besar(berlebihan) ditimbang dan dimasukkan
ke dalam kelalang kon.
3. 50cm3 asid hidroklorik 0.1mol cm-3 disukat dengan silinder penyukat
dan dituang ke dalam kelalang kon.
4. Kelalang kon ditutup dengan segera dengan penyumbat getah dan
kelalang kon itu digoncang. Jam randik dimulakan pada masa yang
sama.
5. Isi padu gas yang terkumpul dalam buret setiap 30 saat selama 300
saat (5 minit) dicatat.
6. Eksperimen diulangi dengan 6g ketulan marmar yang kecil.
7. Jisim ketulan marmar, isi padu dan kepekatan asid hidroklorik yang
digunakan adalah sama.
8. Bagi kedua-dua eksperimen,graf isi padu karbon dioksida yang
terbebas melawan masa diplotkan pada paksi yang sama.
Eksperimen 1 : Dengan ketulan marmar besar
Masa
(s)
Bacaan
buret
(cm3)
Isi padu
gas
(cm3)

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

50.0
0

44.0
0

39.0
0

34.0
0

30.0
0

26.0
0

22.0
0

18.0
0

15.0
0

13.0
0

12.0
0

6.00

11.0
0

16.0
0

20.0
0

24.0
0

28.0
0

32.0
0

35.0
0

37.0
0

38.0
0

Eksperimen II : Dengan ketulan marmar kecil


0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

Bacaan
buret
(cm3)

50.0
0

42.0
0

34.0
0

27.0
0

22.0
0

17.0
0

14.0
0

9.00

5.00

2.00

Isi padu
gas

8.00

16.0
0

23.0
0

28.0
0

33.0
0

36.0
0

41.0
0

45.0
0

48.0
0

50.0
0

Masa
(s)

(cm3)

Graf isi padu karbon dioksida terbebas melawan masa

Analisis
1. Tulis persamaan kimia untuk tindak balas antara marmar dengan asid
hidroklorik
CaCO3(p)+2HCL(ak)

CaCl2(ak)+H2O

2. Nyatakan factor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam keduadua eksperimen itu.
Saiz bahan tindak balas
3. Tentukan kadar tindak balas purata bagi
a. Ketulan marmar besar dalam 300 saat

b. Ketulan marmar kecil dalam 300 saat

4. Tentukan kadar tindak balas dalam Eksperimen 1( ketulan marmar


besar) dan Eksperimen II (ketulan marmar kecil) pada saat ke-120.
(Tunjukkan pada graf bagaimana kadar tindak balas itu dapat
ditentukan)

a. Experimen 1 :

b. Experimen II:

5. Eksperimen II mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi


berbanding dengan Eksperimen 1. Bagaimanakah graf itu
menunjukkan situasi ini?
Kecerunan graf bagi Eksperimen II adalah curam.

6. a. Nyatakan hubungan antara saiz bahan tindak balas dengan kadar


tindak balas.
Semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak
balas.
b.Terangkan jawapan anda di 6(a).
Semakin kecil saiz bahan tindak balas,jumlah luas permukaan untuk
bertindak balas.
7. a.Bagaimanakah kadar tindak balas berubah mengikut masa dalam
kedua-dua eksperimen?
Kadar tindak balas berkurang mengikut masa dalam kedua-kedua
eksperimen
b.Beri satu sebab untuk jawapan anda di 7(a).
Kepekatan asid hidroklorik semakin berkurang mengikut masa

8. a. Adakah jumlah isi padu gas yang terkumpul pada akhir Eksperimen
1 berbeza daripada Eksperimen II?
Tiada perbezaan
b.Berikan dua sebab bagi jawapan anda di 8(a).
1. Jisim marmar yang digunakan dalam kedua-dua eksperimen adalah
sama.
2. Isipadu dan kepekatan asid hidroklorik yang digunakan dalam
kedua-dua
eksperimen adalah sama.
9. Hitung isi padu maksimum karbon dioksida yang terbebas dalam
eksperimen ini. (Isi padu malar= 24 dm3 mol-1 pada keadaan bilik)

10.
Terangkan mengapa isi padu karbon dioksida yang terkumpul
dalam eksperimen ini didapati kurang daripada nilai teorinya.
Sedikit gas karbon dioksida telah larut dalam air

Conclusion:
1. Adakah hipothesis diterima?
Ya,hipothesis diterima.
2. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat dalam eksperimen ini?
Semakin kecil saiz permukaan bahan,semakin tinggi kadar tindak balas

Kesan kepekatan bahan tindak balas terhadap kadar


tindak balas.
Tujuan : Mengkaji kesan kepekatan bahan tindak balas terhadap kadar
tindak balas

Pernyataan Masalah: Bagaimanakah kepekatan bahan tindak balas


mempengaruhi kadar tindak balas?

Hipotesis: Jika kepekatan larutan natrium tiosulfat bertambah, kadar tindak


balas antara larutan natrium tiosulfat dan asid sulfurik juga bertambah.

Pemboleh Ubah:
a. Yang dimanipulasikan: Kepekatan larutan natrium tiosulphate
b. Yang bergerak balas: Masa yang diambil untuk tanda X tidak
kelihatan
c. Yang dimalarkan: Kepekatan asid

Bahan: Asid sulfuric,H2SO4, 1 mol dm-3 Larutan natrium tiosulfat ,


Na2S2O3,0.2 mol dm-3, Kertas putih

Radas: Kelalang kon 100cm3, silinder penyukat 10cm3 dan 50cm3, jam
randik

Procedur :

1. X ditandakan pada sehelai kertas putih dengan menggunakan pensel.


2. 50cm3 larutan natrium tiosulfat 0.2 mol dm-3 disukat dengan
menggunakan silinder penyukat 50cm3 dan dituangkan ke dalam
kelalang kon.Kelalang itu diletakkan di atas tanda X pada kertas
putih itu.
3. 5 cm3 asid sulfurik 1mol dm-3 disukat dengan menggunakan silinder
penyukat 10cm3.
4. Asid sulfurik dituangkan dengan segera ke dalam kelalang kon yang
mengandungi 50cm3 larutan natrium tiosulfat dan goncang kelalang
itu.Jam randik dimulakan pada yang sama.
5. Pembentukan mendakan kuning sulfur pada bahagian atas kon
diperhatikan.Masa dicatatkan apabila tanda pangkah X pada kertas
putih mula tidak kelihatan.
6. Eksperimen ini diulangi dengan menggunakan isi padu larutan natrium
tiosulfat 0.2mol dm-3 yang berlainan yang dicairkan dengan air suling
untuk dijadikan 50cm3 larutan seperti yang ditunjukkan dalam jadual.
7. Isi padu dan kepekatan asid sulfurik yang digunakan adalah sama.
8. Kemudian, dua graf diplotkan.
a. Graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan masa.
b. Graf kepekatan larutan
tindak balas)

Keputusan

natrium tiosulfat melawan (kadar

Eksperimen
Isi padu asid
sulfurik (cm3)
Isi padu larutan
natrium tiosulfat, V
(cm3)
Isi padu air suling
(cm3)
Kepekatan larutan
natrium tiosulfat,
V x 0.2
(mol dm3
)
50
Masa yang diambil
(s)
(

50

40

30

20

10

10
40 x 0.2
50
= 0.16

20
30 x 0.2
50
= 0.12

30
20 x 0.2
50
= 0.08

40
10 x 0.2
50
= 0.04

12

16

20

30

78

0.0
83

0.0625

0.05

0.032

0.0128

0.2
0

-1

Analisis
1. Apakah bahan berwarna kuning yang terbentuk?
Sulfur
2. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara natrium tiosulfat dan
asid sulfurik
Na2S2O3(aq) + H2SO4(aq)

SO2(g) + S(s) + Na2SO4(aq) + H2O(l)

3. Lengkapkan persamaan ion untuk mewakili tindak balas yang berlaku


di 2.
S2O32-(aq)+2H+(aq)

H2O(+SO2+S

4. Daripada graf yang dilukis, nyatakan hubungan antara


a. kepekatan larutan natrium tiosulfat dengan masa tindak balas.
Masa tindak balas akan berkurang jika kepekatan larutan natrium
tiosulfat bertambah.

b. kepekatan larutan natrium tiosulfat denga nilai


Nilai

akan bertambah jika kepekatan larutan natrium

tiosulfat
bertambah.
5. a. Apakah yang

dimaksudkan

dalam tindak balas ini?

Kadar tindak balas


b.Daripada jawapan anda di 4, nyatakan hubungan antara
kepekatan larutan
natrium tiosulfat dengan kadar tindak balas.
Jika kepekatan larutan natrium tiosulfat bertambah, kadar tindak
balas akan
bertambah.
6. Nyatakan definisi secara operasi bagi kadar tindak balas dalam
eksperimen ini.
Masa yang diambil bagi mendakan kuning terbentuk untuk menutupi
tanda X sehingga tanda X tidak kelihatan.
7. Ramalkan masa yang diambil bagi tanda X tidak kelihatan lagi jika
eksperimen itu diulangi dengan menggunakan laturan natrium tiosulfat
0.25mol dm-3.
Kurang daripada 12 saat.

Kesimpulan
1. Adakah hipotesis yang telah dibuat dapat diterima?
Ya
2. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat?
Semakin pekat larutan, semakin tinggi kadar tindak balas.