Anda di halaman 1dari 78

PELAN TINDAKAN

PROGRAM SEKOLAH
SELAMAT
UNIT HAL EHWAL MURID
2016
NAMA AGENSI : SK ST MARK
KOD SEKOLAH : NEA 5057
NO. TELEFON : 06-4414479
N0. FAKS : 06 -4413502
E-MAIL : smktamanindah@gmail.com
LAMAN WEB : http://myhemSKSM.blogspot.com

Orang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi;
manakala orang yang tidak cemerlang menganggap setiap halangan sebagai alasan yang
menyebabkan kemundurannya.. Jadilah anda seorang yang berfikiran cemerlang..

KANDUNGAN
1. KONSEP SEKOLAH SELAMAT SKSM
- Pengenalan
- Polisi Sekolah Selamat
- Jawatankuasa Induk dan Pelaksana
- Fungsi dan Peranan Sekolah, Keluarga dan Komuniti
- Anggaran Perbelanjaan
- Perancangan Aktiviti Tahunan
2. POLISI SEKOLAH SELAMAT SKSM
- Bidang Keselamatan Semasa Perjalanan Pergi dan
Balik Sekolah
- Bidang Keselamatan Semasa Menjalankan Aktiviti
Kokurikulum, Perkhemahan dan Lawatan
- Bidang Keselamatan Fizikal dan Banguan Sekolah
- Bidang Sosial
- Bidang Keselamatan daripada Bencana Alam
- Bidang Disiplin Pelajar
3. LAMPIRAN
- Carta carta Aliran
- Brosur Polisi Sekolah Selamat SKSM
- Manual Keselamatan Sekolah
- Borang Aduan

PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 2016


1.0 KONSEP SEKOLAH SELAMAT
Konsep Selamat didefinisikan sebagai persekitaran sekolah yang selamat di mana
warga sekolah selamat tanpa gangguan daripada mana-mana pihak samada dari dalam
mahu pun dari luar.
Bagi merealisasikan polisi sekolah selamat berjalan dengan baik dan terancang maka
segala usaha ke arah meningkatkan keselamatan sekolah dan penghuninya haruslah
dipikul bersama oleh semua pihak. Mengawal keselamatan di sekolah adalah terletak
kepada pihak pengurusan sekolah yang bertanggungjawab mewujudkan peraturanperaturan
, latihan-latihan yang berteraskan pendidikan demi mengelak, mengawal
dan mengurangkan kemungkinan berlakunya insiden-insiden negative di kalangan
murid. Manakala di rumah, amalan keselamatan adalah merupakan pengukuhan
kepada segala nilai yang diterapkan melalui pengajaran , asuhan dan amalan.
Dalam konteks masyarakat yang lebih luas pula, keselamatan adalah merupakan satu
manifestasi bangsa yang berdisiplin, bertanggungjawab, berpengetahuan dan
memiliki jati diri yang cemerlang.
2.0 MATLAMAT
Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan
sokongan keluarga dan komuniti.
3.0 OBJEKTIF
Meningkatkan kefahaman mengenai tatcara dalam menghadapi sebarang isu
keselamatan , kecemasan dan kemalangan
Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan dalam
perancangan dan pelaksanna aktiviti-aktiviti sekolah.
Mewujudkan persekitaran sekolah sihat, selamat dan menyeronokkan.
Memastikan hak setiap individu warga sekolah dipertahan dan dijaga.
Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
Memujudkan panduan bagi setiap tindakan yang perlu diambil
Mewujudkan persekitaran untuk mental dan emosi yang sihat
Meningkatkan tahap penumpuan kepada pembelajaran dan kerja di kalangan
warga sekolah.
Menimbulkan rasa lebih mudah dan rela untuk menyumbang secara positf kepada
sekolah.
4.0 RASIONAL
Dalam banyak keadaan keselamatan kerap diabaikan dan jarang dijadikan asas
pertimbangan .
Warga sekolah dewasa ini terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal,emosi dan
teknikal. Jesteru itu, polisi yang berterusan perlu diwujudkan.
Kurang mendapat kerjasama daripada keluarga dan masyarakat dengan institusi
pendidikan dan segi keselamatan.
Page 1

Keupayaan sekolah dalam menangani isu-isu keselamatan amat terbatas tanpa


sokongan keluarga dan komuniti.
5.0 SASARAN
Semua warga SK ST MARK yang terdiri daripada:
o Pelajar
o Guru-guru

o Staf sokongan
6.0 PERNYATAAN POLISI SEKOLAH SELAMAT SKSM
SEKOLAH SELAMAT,WARGA HARMONI, MASYARAKAT BERKAT
Selamat semasa pergi dan balik sekolah
Selamat semasa menjalankan aktiviti kokurikulum, perkhemahan dan
lawatan.
Selamat dalam persekitaran sekolah
Selamat daripada gangguan Emosi dan Rohani
Selamat daripada Bencana Alam
Mematuhi peraturan sekolah
7.0 PROGRAM / AKTIVITI
o Penubuhan AJK Induk
o Mesyuarat AJK Induk
o Mesyuarat AJK Pelaksana
o Majlis Pelancaran Sekolah Selamat
o Taklimat Keselamatan Lalu Lintas
o Taklimat Keselamatan Fizikal dan Bangunan Sekolah
o Taklimat Keselamatan Menjalankan Aktiviti Kokurikulum
o Taklimat Keselamatan daripada Gangguan Emosi dan Rohani
o Taklimat Keselamatan Bencana |Alam
o Taklimat Disiplin
o Bahan edaran / brosur kepada warga sekolah/waris
o Pameran/Ceramah dengan agensi/Jabatan yang berkaitan
o Poster/Tayangan video
o Proram interaksi dengan jabatan tertentu dan waris serta masyarakat setempat.
o Kaunseling/Bimbingan individu/Kelompok
o Program-program lain yang bersesuaian.
Page 2

8.0 JAWATANKUASA INDUK:


Pengerusi : Pn. Soon Loi Thai
(Pengetua SKSM)
Naib Pengerusi I : En. Abd. Aziz b Abd Rahman
(GPK 1 )
Naib Pengerusi II : En. Mohammad b Said
(GPK HEM)
Naib Pengerusi III : En. Vikraman a.l Vellayuthan
(GPK Kokurikulum)
Setiausaha I : En. Aris bin Mihat
Setiausaha II : Cik Tan Soo Shin
Pen. Setiausaha : Pn. Hjh Faridah bt Deman
Ahli Jawatankuasa : En. Hashim bin Ismail(YDP PIBG)
En. Norsham b Mohd Safian(Pegawai AADK)
C/Insp. Pn. Puspa a/p Palaniandy(Polis)
(Bomba)
(Kesihatan)
(Penghulu)
En. Khairuddin b Mohd Taufik(Wakil Guru)

En. Mazlan bin Lambak(Guru Disiplin)


(Keselamatan Persekitaran)
(Keselamatan Lalulintas)
En. Kunasegar a/l Mookiah(Penyelaras Kokurikulum)
Pn. Geeta a/p Dhirajlal(Guru Disiplin )
(Ketua Pelajar)
9.0 JAWATANKUASA PELAKSANA
a) Keselamatan Fizikal dan Bangunan Sekolah
Pengerusi : Pn. Ramlah bt Yunus (GK Math/Sains)
Setiausaha : Pn. Fatimah Zaharah bt Mohd Kadzri
AJK : En. Hamzah bin Hamid
Cik Norazlina bt Mohamad
Pn. Norhasidah bt Ismail
b) Keselamatan Lalu Lintas (Pergi dan Balik Sekolah)
Pengerusi : Pn. Rosna bt Mohamad(GK Tek./Vok.)
Setiausaha : Pn. Alizarinah bt Ali
AJK : Pn. Norfarain bt Yaakob
En. Zamri bin Mohd Zin
Pn. Hamidah bt Mansor
En. Foo Wah Phang
Page 3

c) Keselamatan Menjalankan Aktiviti Kokurikulum , Perkhemahan dan lawatan


Pengerusi : En. Vikraman a/l Velayuthan (GPK Kokurikulum)
Setiausaha : En. Kunasegar a/l Mookiah
AJK : Semua Guru Penasihat Kelab / Persatuan / Badan
Beruniform
d) Keselamatan Sosial
Pengerusi : Cik Hjh Nor Azizah bt Ismail (GK Kemanusiaan)
Setiausaha : Pn. Natrah Rulam Ahmad
AJK : Semua Guru Mata pelajaran Pendidikan Islam dan
Guru Mata pelajaran Pendidikan Moral
e) Bencana Alam
Pengerusi : Pn. Hjh Faridah bt Deman (GK Bahasa)
Setiausaha : Pn. Hjh. Norhunaini bt Tahir
AJK : Pn. Azira bt Hassan
En. Safri bin Jamaludin
Cik Chua Hui Wen
Pn. Zanariah bt Md Saaid
f) Disiplin Murid
Pengerusi : En. Mohammad b Said (GPKHEM)
Setiausaha : En. Mazlan b Lambak
AJK : En. Khairuddin b Mohd Taufek
En. Murali a/l Mookiah
Pn. Chiang Cheng Kim
En. Ng Chan Heng
En. Azman bin Mohd Din
Pn. Geeta a/p Dhirajlal
Pn. Tengku Hapizah bt Raja Hamzah
En. AP Rajan

Page 4

10.0 FUNGSI JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT


Menyediakan kod etika dan tanggungjawab semua warga sekolah.
Menyediakan kod etika dan tanggungjawab pihak lain(Komuniti,keluarga)
Mempromosi secara aktif kod dan etika semua warga sekolah dan komuniti setempat.
Mendidik dan melatih guru, kakitangan sekolah dan ahli komuniti akan prosedur
keselamatan yand ada.
Memastikan wujud kesedaran di kalangan semua pihak akan isu sekolah selamat.
Melaksana , menilai dan mengkaji semua dasar dan prosedur Sekolah Selamat dari
masa ke semasa.
11.0 PERANAN
Warga sekolah, keluarga dan komuniti perlu memainkan peranan masing-masing bagi
merealisasikan Polisi Sekolah Selamat contoh peranan boleh dilakukan adalah seperti
berikut:
A. PERANAN SEKOLAH
o Menyediakan prasarana yang selamat dan kondusif untuk proses pengajaran dan
pembelajaran.
o Memastikan semua warga sekolah(guru,pelajar,staf sokongan) sentiasa selamat
semasa pergi dan balik sekolah termasuk selamat semasa menjalankan aktiviti
kokurikulum dan lain-lain aktiviti luar darjah.
o Mempamerkan semua polisi,peraturan dan tatacara yang berkaitan dengan amalan
selamat di tempat yang sesuai.
o Melaksanakan Pelan Pengurusan Krisis.
o Menyediakan prosedur/sistem amaran awal akan isu keselamatan seperti banjir, ribut,
dan lain-lain.
o Mewujudkan sistem pelaporan bagi sebarang kes yang melibatkan isu-isu
keselamatan pelajar.
o Mewujudkan Jawatankuasa Sekolah Selamat.
o Menyediakan Buku Panduan Polisi Sekolah Selamat untuk diedarkan kepada semua
warga sekolah dan ibu bapa/penjaga.
o Menguatkuasa semua peraturan sekolah dengan bersungguh-sungguh dan tegas.
B. PERANAN KOMUNITI
DI DALAM SEKOLAH:
o Menyokong semua polisi , peraturan dan panduan yang disediakan oleh pihak
sekolah.
o Memberi sumbangan perkhidmatan mengawal keselamatan pelajar di sekolah.
o Menerap nilai-nilai kerohanian.
o Melibatkan secara aktif dalam semua aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah.
Page 5

DI LUAR SEKOLAH
o Menyokong dan menjadi ahli dalam pertubuhan yang membantu meningkatkan
keselamatan komuniti.
o Mewujudkan sistem pemantauan kawasan sekitar sekolah bagi mencegah jenayah.
o Mengelola dan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang boleh menimbulkan kesedaran
kepada keselamatan sekolah adalah tanggungjawab bersama.
o Membimbing, menasihat dan menegur golongan muda agar Budaya Selamat sentiasa
diutamakan.
C. PERANAN KELUARGA

o Menyokong semua polisi dan peraturan sekolah.


o Melibatkan diri secara aktif dalam semua aktiviti sekolah dan komuniti.
o Memperkukuh nilai-nilai agama /moral kepada anak-anak.
o Kerap berkomunikasi dengan anak-anak.
o Bekerjasama dengan ibu bapa lain.
o Menjadi ahli dalam pertubuhan yang boleh membantu membenteras isu-isu
keselamatan.
o Mendidik anak-anak bagaimana menjaga keselamatan diri.
12.0 TATACARA PENGURUSAN POLISI SEKOLAH SELAMAT
A. PRINSIP
Setiap aduan hendaklah diambil perhatian serius.
Setiap aduan hendaklah diambil tindakan serta merta.
Perasaan setiap orang yang terlibat harus diambil kira.
Semua pihak yang terlibat dengan aduan hendaklah dilayan secara adil dan tidak ada
pihak yang teraniaya.
Sesuatu kes tidak dianggap selesai selagi kedua-dua pihak tidak berdamai dan
diterima semula oleh warga sekolah.
Maklumat tentang dasar dan tatcara seharusnya mudah dirujuk.
Tatacara seharusnya boleh difahami oleh semua pihak yang terlibat.
B. TATACARA MEMBUAT ADUAN
Sesiapa yang ingin membuat aduan, pelajar atau ibu bapa/penjaga atau wakil boleh
memilih satu atau beberapa tatacara berikut:
Berbincang terus dengan pihak yang terlibat.
Dapatkan khidmat orang tengah yang sesuai contohnya kaunselor.
Berjumpa dengan Pengetua atau wakilnya untuk memastikan aduan itu disiasat. Jika
aduan itu terbukti, hukuman yang setimpal dikenakan dan dimaklumkan kepada
pengadu.
Page 6

13.0 ANGGARAN PERBELANJAAN


BIL. BAHAN/PERALATAN KOS(RM)
1 Papan tanda Sekolah Selamat 1000.00
2 Brosur/edaran 300.00
3 Penutup longkang 4 Penyelenggaraan Alat Pemadam Api 300.00
5 Kemaskini laluan kebakaran 30.00
6 Pendawaian semula elektrik 7 Majlis Pelancaran 250.00
Jumlah
14.0 PENUTUP
Pelaksanaan konsep sekolah selamat diharap dapat mewujudkan suasana yang kondusif agar
sekolah dapat berfungsi sebagai tempat mendidik dan menimba ilmu tanpa gangguan fizikal,
mental dan emosi. Seterusnya masalah-masalah seperti merasa tidak selamat, takut, bimbang
, risau takut membuat aduan, terancam , dibuli, tertekan , tidak menyeronokkan , tidak selesa
, benci melarikan diri dari alam persekolahan dan sebagainya yang selama ini menghantui
perasaan dan pemikiran sebilangan warga sekolah, ibu bapa serta penjaga dan masyarakat
seharusnya dicegah dan ditangani.
Page 7

SEKOLAH MENGENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH,

TAMPIN.
PERANCANGAN AKTIVITI PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 2016
BIDANG JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT
A. KESELAMATAN FIZIKAL
BANGUNAN SEKOLAH
- Manual Kawalan Keselamatan semua
bangunan sekolah
1234123412341234123412341234123412341234
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Pemeriksaan Pendawaian Elektrik x x x x x x x x x x
- Latihan Kebakaran x x
- Keselamatan parit/longkang x x
- Pertandingan kelas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Bekalan air bersih & selamat x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xx
- Ceramah / Demontrasi oleh Bomba x
- Bilik sakit x x x x
- Peti Bantuan Awal x
- Keselamatan persekitaran sekolah,
pondok rehat , kantin x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Kesedaran keselamatan fizikal dan
Bangunan sekolah x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Kad kebenaran keluar kelas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xx
Page 8

BIDANG JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT
B. KESELAMATAN PERGI DAN
BALIK SEKOLAH
- Sistem kawalan keluar masuk sekolah
1234123412341234123412341234123412341234
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Peraturan kawalan pergerakan murid x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xxxxxxx
- Sistem kawalan lalu lintas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x
- Papan tanda keselamatan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Rekod kemalangan lalu lintas dalam /
luar sekolah x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Hebahan keselamatan pergi / balik
sekolah x x x x x
- Ceramah keselamatan lalu lintas x
- Edaran / poster keselamatan lalu
lintas x x x
Page 9

BIDANG JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT
C. KESELAMATAN
KOKURIKULUM / LAWATAN /
PERKHEMAHAN
- Hebahan mengenai keselamatan

semasa menjalankan aktiviti


1234123412341234123412341234123412341234
xxx
- Poster / panduan pertolongan cemas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Memastikan kesihatan pelajar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Peraturan semasa menjalankan
aktiviti kokurikulum x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Papan tanda di padang permainan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Surat kebenaran waris x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Edaran/brosur keselamatan
kokurikulum/perkhemahan/lawatan x x x
- Rekod kemalangan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Page 10

BIDANG JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT
D. BIDANG SOSIAL
Keselamatan dari gangguan emosi dan
rohani
- Program KPI
1234123412341234123412341234123412341234
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Kursus Pengurusan Diri x x x x x x x
- Ceramah/Pameran Kesihatan x x x
- Kem motivasi pemantapan sahsiah x x x
- Program Keibubapaan x x x
- Program Kepimpinan x x x x
- Program Minggu 3K x
- Ceramah AADK/Urine Test x
- Edaran / Brosur x x x
- Kaunseling/Bimbingan
Individu/Kelompok x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Kempen sifar rokok/dadah x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Page 11

BIDANG JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT
E. BIDANG BENCANA ALAM
- Sistem perparitan/longkang
1234123412341234123412341234123412341234
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Latihan bencana alam x x
- Peraturan bencana alam x x
- Taklimat kepada pelajar x x
- Menyediakan tempat selamat x
- Menyediakan laluan kecemasan x
- Pemeriksaan makanan kantin x x x x x x x x x
- Poster kesihatan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Pemeriksaan doktor x x
- Loceng kecemasan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Hubungan dengan komuniti luar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Edaran kepada pelajar x
Page 12

BIDANG JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT
F. DISIPLIN PELAJAR
Mengemaskini peraturan sekolah.
- Sistem kawalan ponteng
kelas/sekolah
1234123412341234123412341234123412341234
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Pakaian/lencana/rambut x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Sistem pelajar datang lewat/ balik
awal x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Pelekat motor/kereta x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Lesen memandu / cukai jalan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Buku undang-undang sekolah x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
xx
- Rokok x x x x x x x x x
- Tindakan disiplin x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Hebahan disiplin sekolah x x x x x x x x x x
Page 13

BIDANG KESELAMATAN
SEMASA PERJALANAN
PERGI DAN BALIK
SEKOLAH
Page 14

PERGI DAN BALIK SEKOLAH SK ST MARK


A.MATLAMAT
Memastikan murid-murid selamat dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.
B. OBJEKTIF
(i) Menyediakan atau menyebarkan maklumat tentang tatacara tindakan
keselamatan diri murid pergi dan balik sekolah.
(ii) Mengenal pasti masalah berkaitan penggunaan laluan perjalanan pergi/balik
sekolah.
C. RASIONAL
Ramai murid yang pergi dan balik sekolah terdedah dengan bahaya akibat kecuaian
atau pun tidak mementingkan aspek keselamatan.
D. PERANAN MURID
1. Pastikan kenderaanyang dinaiki selamat
2. Memahami dan mengamalkan peraturan mengenai diri dalam perjalanan ke sekolah.
3. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan:
a. Berjalan dalam kumpulan
b. Ikut jalan yang selamat
c. Lengkapkan diri dengan kemahiran mempertahankan diri

d. Tidak menumpang kenderaan orang yang tidak dikenali


E. PERANANAN IBU BAPA
1. Bergotong royong membersihkan kawasan semak-laluan murid
2. Memastikan anak selamat pergi dan balik sekolah
3. Mendidik anak dalam aspek keselamatan diri.
4. Kenderaan yang dibawa ke sekolah dalam keadaan baik.
5. Menasihatkan anak supaya jangan menumpang mereka yang tidak dikenali.
Page 15

1.0 PEJALAN KAKI


Sebagai pejalan kaki murid-murid/pelajar-pelajar haruslah menjaga keselamatan diri dengan
mengamalkan peraturan yang sepatutnya apabila menggunakan jalan raya seperti:
1.1 Melintas Jalan
Perkara penting yang patut didkuti ketika melintas jalan:
a. Cari tempat yang terdekat dan selamat untuk melintas.
b. Hendaklah berdiri di atas kaki lima jalan.
c. Awasi lalu lintas sekeliling. Lihat kanan, lihat kiri dan lihat kanan sekali lagi.
Pastikan tiada kendaraan dan melintaslah apabila selamat.
d. Undur kebelakang, 1 meter apabila melihat kenderaan besar.
e. Ikut arahan trafik waden jika ada.
1.2 Tempat-tempat yang selamat untuk melintas Jalan raya.
a. Lintasan pejalan kaki
b. Laluan bawah
c. Jejantas
d. Dekat lampu isyarat
e. Menggunakan pemisah jalan atau pulau lalulintas
f. Di tempat tempat yang terdapat angggota polis, waden trafik dan pengawal
lalulintas sekolah yang bertugas.
1.3 Cara melintas jalan di lintasan pejalan kaki
a. Berilah kesempatan untuk pemandu melihat anda dan memberhentikan
kenderaannya sebelum anda melintas.
b. Pastikan semua kenderaan berhenti dan berjalan dengan cermat bila melintas.
1.4 Cara melintas jalan di lampu isyarat.
a. Melintaslah apabila lampu untuk pejalan kaki menyeberang berwarna hijau.
b. Bila lampu untuk pejalan kaki menyeberang berkelip ia bererti lampu akan
bertukar kepada merah dan anda dinasihatkan berhenti daripada melintas. Jika
anda sedang melintas percepatkan langkah anda.
1.5 Berjalan kaki
a. Hendaklah berjalan kaki di atas kaki lima jika ianya disediakan.
b. Jika tiada kaki lima, hendaklah berjalan kaki di sebelah kanan jalan raya dan
sentiasa memandang lalulintas yang dating dari arah hadapan.
c. Anda hendaklah berjalan di tepi jalan dan janganlah sekali-kali berjalan
bergandingan kecuali memimpiun orang buta atau tua.
1.6 Berjalan kaki di waktu malam
Pejalan kai hendaklah memakai menggunakan alat-alat berikut bagi membolehkan
pemandu melihat anda.
a. Pakaian cerah atau bersinar.
b. Membawa suratkhabar atau benda-benda yang putih.
c. Memakai pemantul cahaya.
d. Menggunakan lampu picit.

Page 16

1.7 Berjalan kaki di waktu hujan


a. Diutamakan memakai baju hujan.
b. Jika pakai payung, pegang paying dengan betul supaya tidak menghalang
pandangan depan dan gunakan payung yang berwarna terang.
c. Berjalan dengan cermat kerana jalan licin dan mudah tergelincir.
d. Berjalan tengok hadapan.
1.8 Perkara-perkara yang patut dielakkan
a. Menyeberang jalan di tempat-tempat yang bukan dikhaskan seperti melompat atau
memanjat pagar pembahagi jalan.
b. Bermain atau bergurau senda di jalan raya.
c. Menggunakan jalan sibuk.
d. Tidak mematuhi arahan lampu isyarat.
e. menyeberang di celah-celah kenderaan.
2.0 Menunggang basikal / motosikal
a. Menunggang basikal di sebelah kiri jalan raya.
b. Ditegah menunggang basikal bergandingan dan mencelah-celah di antara
lalulintas.
c. Mengekori kenderaan pada jarak yang selamat.
d. Semasa menunggang hendaklah sentiasa memandang ke hadapan.
e. Awasilah semasa memotong kereta yang berhenti kerana mungkin ada penumpang
yang membuka pintu.
f. Memegang hendal dengan kedua-dua belah tangan kecuali member isyarat tangan
sebelum membelok.
g. Apabila mendaki bukit, anda hendaklah turun daripada basikal dan menyorongnya.
h. Gunakan karier untuk membawa barang-barang atau buku-buku.
i. Jangan menggunakan payung semasa hujan.
j. Jangan membawa penumpang di atas basikal.
k. Semasa menunggang jangan berpaut kepada belakang atau tepi kenderaan.
l. Di waktu malam pastikan semua lampu dalam keadaan baik.
m. Jika menunggang pada waktu malam pakai pakaian yang membolehkan pemandu
kenderaan dan pengguna jalan raya dapat melihat anda dengan lebih baik.
n. Periksa lampu, brek, tayar, rantai, dan jarak tinggi hendal.
0. Sentiasa patuh kepada undang-undang dan semua peraturan-peraturan lalu lintas.
p. Gunakan jalan yang paling selamat dari lalulintas yang sibuk.
q. Awasi sebelum membelok kanan atau kiri, beri isyarat dari lalulintas yang sibuk.
r. Penunggang basikal/motosikal hendaklah meletakkan basikal atau motosikal di
tempat yang disediakan.
3.0 Menaiki Bas/kereta
a. Jangan menaiki atau turun dari kenderaan ketika kenderaan masih bergerak.
b. Menggunakan pintu yang disediakan untuk masuk dan keluar.
c. Jangan sengaja menghimpit penumpang-penumpang lain ketika menaiki atau turun
dari kenderaan.
d. Jangan merosakkan mana-mana bahagian kenderaan.
Page 17

e. Elakkan menggangu tumpuan pemandu tanpa sebarang sebab seperti berbual atau
bermain.
f. Jagalah kebersihan kenderaan.
g. Jangan membaling sesuatu keluar dari kenderaan.

h. Jangan meletakkan atau mengikatkan sebarang benda yang bergantungan atau


berjuntai pada badan kenderaan.
i. Hendaklah sentiasa bersopan dan beratur seperti tidak berebut-rebut ketika
menaiki kenderaan.
j. Jangan membuka pintu kenderaan untuk keluar sehingga dipastikan selamat.
k. Sentiasa patuh undang-undang dan peraturan lalulintas.
l. Ketika kenderaan sedang bergerak janganlah bermain-main dalam kenderaan
seperti melambaikan tangan keluar, menghulurkan kepala dan sebagainya.
4.0 Semasa Menunggu Kenderaan
a. Semasa menunggu kenderaan murid-murid adalah dilarang bermain seperti kejar
mengejar dan sebagainya yang boleh mendatangkan bahaya.
b. Ibu bapa pemandu kenderaan hendaklah memimpin murid-murid ke kenderaan
mereka sekiranya murid-murid itu menunggu di seberang jalan.
F. JAWATAN KUASA PELAKSANA
Pengerusi : Pn. Rosna bt Mohamad(GK Tek./Vok.)
Setiausaha : Pn. Alizarinah bt Ali
AJK : Pn. Norfarain bt Yaakob
En. Zamri bin Mohd Zin
Pn. Natrah Rulam Ahmad
En. Foo Wah Phang
Page 18

5.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN


STRATEGI J F M A M J J O S O N
1.Sistem kawalan keluar masuk sekolah x x x x x x x x x x x
2.Peraturan kawalan pergerakan murid x x x x x x x x x x x
3.Sistem kawlan lalu lintas x x x x x x x x x x x
4.Papan tanda keselamatan x x x x x x x x x x x
5.Rekod kemalangan lalu lintas di luar/dalam
kawasan sekolah x x x x x x x x x x
6.Hebahan keselamatan pergi/balik sekolah x x x x x x x x x x
7.Ceramah keselamatan lalu lintas x x x x
8.Edaran/poster keselamatan lalu lintas x x x x
6.0 PENUTUP
Semoga dengan panduan pelaksanaan ini akan menjadi amalan kepada seluruh warga
sekolah. Pelaksanaan yang menyeluruh dan berkesan akan membawa kepada kejayaan pihak
sekolah dalam menjamin keselamatan pelajar pergi dan balik. Semua pihak yang terlibat
secara langsung akan menikmati manfaatnya.
Page 19

BIDANG KESELAMATAN
SEMASA MENJALANKAN
AKTIVITI

KOKURIKULUM,
PERKHEMAHAN DAN
LAWATAN
Page 20

KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN AKTIVITI


KOKURIKULUM
1.0 RASIONAL
Dewasa ini banyak aktiviti kokurikulum yang ditawarkan sama ada oleh pihak
sekolah ataupun pihak-pihak lain terutamanya NGO. Oleh itu satu tatcara tindakan
yang dapat menjadi panduan semua pihak perlu disediakan untuk menjaga
keselamatan semua pihak.
Guru menghadapi masalah apabla murid yang di bawah jagaannya mendapat
kemalangan disebabkan masalah kesihatan yang sepatutnya boleh dikesan lebih awal.
2.0 OBJEKTIF
Memastikan tiada kemalangan berlaku semasa menjalankan aktiviti kokurikulum.
Memastikan aktiviti yang dijalankan, dirancang dengan mengambil kira tatacara
keselamatan dan mematuhi dasar Kementerian Pelajaran.
Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.
3.0 PERANAN IBUBAPA
Mengambil tahu aktiviti kokurikulum yang diikuti oleh anak-anak jagaan masingmasing.
Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang
berakitan dengan aktiviti yang dijalankan. Memastikan anak berada dalam keadaan
sihat.
Memaklumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masingmasing.
Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk mengikuti
sebarang aktiviti.
Menandatangan borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti.
Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.
Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon
guru berkenaan/pihak sekolah.
Page 21

4.0 PERANAN GURU


4.1 AKTIVITI KOKURIKULUM
Peka terhadap surat pekeliling yang diedarkan serta memahami isi kandungannya.
Memahami dan mematuhi tatcara tindakan sebelum, semasa dan selepas aktiviti
dijalankan.
Menyimpan rekod pofil dan juga kegiatan pelajar serta dikemaskini.
Merekodkan sebarang kemalangan semasa aktiviti dalam buku rekod kemalangan.
Mengenalpasti pelajar yang tidak sihat atau mempunyai surat pengesahan perubatan
tentang sesuatu penyakit yang perlu dikecualikan daripada menjalankan aktiviti.
Menyediakan surat makluman kepada ibubapa / penjaga tentang sesuatu aktiviti yang
dijalankan.
Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk dipenuhkan dan

dikumpulkan semula aktiviti dijalankan. Borang ini difailkan dalam fail Kebenaran
Menyertai Aktiviti di bilik GPK Kokurikulum.
Hadir di tempat aktiviti 10 minit sebelum aktiviti dimulakan dan mengawasi murid
sepanjang masa untuk mengelakkan berlakunya sebarang masalah yang tidak diingini.
Mencatat kehadiran pelajar.
Memastikan aktiviti yang dilakukan mengikut kesesuaian dan kemampuan pelajar.
Memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan yang selesa dan selamat.
4.2 AKTIVITI PERKHEMAHAN DAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR
Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu
aktiviti yang dijalankan.
Jika guru tidak mempunyai sijil kelayakan yang diperlukan, tenaga pengajar atau
kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai sijil
kelayakan yang diperlukan.
Memohon kebenaran daripada Jabatan Pelajaran Negeri dan juga pihak polis
bergantung kepada jenis aktiviti dijalankan.
Menyediakan senarai barang-barang keperluan pelajar.
Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa / penjaga.
Mengedarkan borang keperluan ibu bapa dan dikumpulkan semula sebelum aktivtiti
dijalankan.
Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan.
Pengawasan dan penyeliaan yang rapi.
Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan.
Mengatur program yang sesuai.
Page 22

5.0 TATACARA PELAJAR SEMASA MENJALANKAN AKTIVITI


KOKURIKULUM
5.1 SUKAN DAN PERMAINAN
Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini sebelum menjalankan
aktiviti.
Memakai pakaian yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan.
Bergerak ke kawasan sukan setelah menerimaarahan daripada guru.
Mesti mengikut arahan guru semasa melakukan kemahiran asas pergerakan dan
permainan.
Laporkan segala kerosakan alat kepada guru yang bertugas jika alat yang rosak
selepas digunakan. Jika terdapat alatan yang rosak, jangan digunakan dan laporkan
kepada guru .
Melaporkan kemalangan yang berlaku kpad guru bertugas.
5.2 UNIT BEUNIFORM
Mesti sihat untuk menjalankan aktiviti dan memakai pakaian yang sesuai.
Berada di lokasi aktiviti pada tempat dan masa yang ditentukan.
Ketua Pasukan merekodkan kdatangan ahli .
Aktiviti dijalankan secara berkumpulan.
Tunggu arahan daripada guru penasihat.
Sentiasa mematuhi arahan guru penasihat.
Sekiranya berlaku kemalangan ikut tatacara menghadapi kemalangan dan beri
rawatan.
5.3 KELAB / PERSATUAN
Pelajar berada di tempat tepat pada masa yand ditetapkan.

Setiausaha merekodkan kehadiran ahli.


Memakai pakaian yang telah ditetapkan.
Mengikut arahan guru sepanjang aktiviti.
Sekiranya berlaku kemalangan/kecemasan hendaklah diberi rawatan kecemasan
dengansegera dan laporkan kepada guru.
Sekiranya pelajar tidak dapat meneruskan akiviti ,guru penasihat hendaklah
melaporkan kepada ibu bapa dan menghantar pelajar pulang atau ke hospital.
5.4 AKTIVITI GOTONG ROYONG
Melengkapkan borang kebenaran ibu bapa .
Memakai pakaian yang sesuai semasa aktiviti gotong royong.
Mematuhi arahan dan pembahagian kerja oleh guru
Penggunaan peralatan yang tajam mesti mendapat pengawasan guru.
Memaklumkan dengan segera kepada guru sekiranya ternampak serangga/binatang
yang berbahaya.
Page 23

Sentiasa bekerja dalam kumpulan.


Tidak bergurau atau bermain semasa menggunakan peralatan.
Memastikan peralatan yang digunakan adalah sesuai dalam keadaan sempurna.
Jika peralatan yang digunakan rosak, maklumkan dengan segera kepada guru.
Memulangkan semula peralatan gotng royong yang digunakan.
Membersihakn diri selepas aktiviti gotong-royong tamat.
5.5 LAWATAN SAMBIL BELAJAR
Pelajar melengkapkan borang kebenaran waris yang disediakan dan menyerahkannya
kepada guru penasihat.
Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai.
Pastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing.
Bawa peti kecemasan yang lengkap.
Catat kedatangan dan naik kenderaan yang digunakan dengan mengutamakan
keselamatan.
Setelah tiba ke tempat yang dituju ikut arahan guru.
Lakukan aktiviti dalam kumpulan.
Sekiranya terpisah daripada kumpulan, jangan panik , tunggu di satu tempat dan
minta bantuan sehingga bantuan sampai.
5.6 AKTIVITI PERKHEMAHAN
Lengkapkan borang kebenaran ibu bapa / penjaga dan serahkan kepada guru.
Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru.
Pakai baju lengan panjang dan kasut sukan.
Dirikan khemah di kawasn sesuai .
Tabur serbuk belerang di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap
yang berbisa.
Bersihkan kawasan sekeliling khemah.
Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana mungkin beracun.
Ketua kumpulan jalankan aktiviti kumpulan.
Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku.
Sekiranya diganggu oleh haiwan liar atau kecemasan jangan panik menjeritlah minta
pertolongan kecemasan dengan segera.
Laporkan kepada guru / penyelamat keselamatan.
Sekiranya berterusan, keluar dari kawasan perkhemahan dan dapatkan rawatan di

klinik/hospital berdekatan.
Bawa peralatan yang lengkap dan peti kecemasan.
Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru / pegawai bertugas /
penyelamat kelemasan.
Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air.
Page 24

6.0 AHLI JAWATAN KUASA


Pengerusi : En. Vikraman a/l Velayuthan (GPK Kokurikulum)
Setiausaha : En. Kunasegar a/l Mookiah
AJK : Semua Guru Penasihat Kelab/Persatuan/Badan
Beruniform
7.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN
STRATEGI J F M A M J J O S O N
1.Mesyuarat Ahli Jawatankuasa x x x x x x x x x x
2.Pasukan petugas x x x x x x x x x x
3.Poster/Panduan kecemasan x x x x x x x x x x x
4.Memastikan kesihatan pelajar x x x x x x x x x x x
5.Surat kebenaran waris x x x x x x x x x x x
6.Peraturan semasa di padang x x x x x x x x x x x
7.Edaran Brosur keselamatan kokurikulum,
lawatan dan perkhemahan x x x
8.Borang rawatan dan peti keselamatan x x x x x x x x x x x
9.Pakaian aktiviti kokurikulum x x x x x x x x x x x
8.0 PENUTUP
Aktiviti kokurikulum, perkhemahan dan lawatan sering dijalankan di dalam dan di luar
sekolah sepanjang tahun, oleh itu keselamatan pelajar perlu dititikberatkan, supaya
aktiviti yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan keselamatan mereka
terjamin. Kerjasama dari pihak keluarga dan komuniti amatlah diharapkan.
Page 25

BIDANG KESELAMATAN
FIZIKAL DAN
BANGUNAN SEKOLAH
Page 26

KESELAMATAN FIZIKAL DAN BANGUNAN SEKOLAH


1.0 DEFINISI
Menjadikan sekolah tempat yang selamat.Mewujudkan sausana persekitaran yang
kondusif yang mempunyai peraturan yang dapat membantu keselamatan semua. Ia
termasuk pendawaian dan peralatan elektrik di sekolah, kelas, bilik-bilik khas sekolah,
tandas asrama gelanggang pemainan dan persekitaran dalam kawasan sekolah berada
dalam keadaan baik & selamat.
2.0 OBJEKTIF
Menjadikan kawasan sekolah selamat untuk diduduki oleh semua warga sekolah.
Bahagian bangunan sekolah sesuai digunakan mengikut fungsi dan kegunaannya.

Memastikan sistem perparitan berada dalam keadaan sempurna.luar dengan mengambil


kira aspek keselamatan
Memastikan alat pemadam kebakaran mencukupi dan boleh berfungsi dengan baik.
Memastikan alatan elektrik dan sistem pendawaian berfungsi dengan baik.
Memastikan bangunan kantin sekolah baik dan sesuai untuk proses penyediaan
makanan.
3.0 PERANAN IBU BAPA
Melaporkan kepada pihak sekolah sebarang kerosakan yang dikesan.
Menolong pihak sekolah membaiki kerosakan menggunakan kepakaran yang ada.
Mengadakan gotong royong membersihkan kawasan sekolah.
Selalu mengingatkan anak-anak tentang keselamatan.
4.0 KESELAMATAN PENDAWAIAN DAN PERALATAN ELEKTRIK
4.1 Definisi
Merupakan langkah-langkah keselamatan yang sharusnya diambil semasa menghadapi
apa juga keadaan , ketika berlaku kerosakan sistem pendawaian & peralatan elektrik di
dalam kawasan sekolah
4.2 Tatacara murid
Laporkan dengan kadar segera kepada pentadbir guru/pekerja.
Jangan ubah suai peralatan elektrik yang rosak.
Jangan cuba baiki/menyentuh alatan elektrik yang terdedah dan merbahaya.
Memaklum dan melabelkan serta menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan
larangan sementara.
Jangan hampiri tempat yang berlabel atau bertanda BAHAYA/AWAS.
Patuh kepada peraturan dan arahan yang ditetapkan dan dikeluarkan.
Page 27

5.0 TANDAS
5.1 Definisi
Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa berada dan
menggunakan tandas. Manual ini untuk memastikan tandas digunakan dengan selamat
dan mengikut peraturan.
5.2 Tatacara murid
Memahami peraturan penggunaan yang telah ditetapkan.
Pastikan telah menjalani latihan menggunakan tandas jika perlu.
Jika didapati sebarang kerosakan, jangan cuba perbaiki atau menyentuhnya, sila
laporkan dengan segera kepada guru, pegawai bertugas atau pihak pentadbir.
Pastikan tandas digunakan dengan betul dan mengikut peraturan.
6.0 KESELAMATAN PERALATAN
6.1 Defisini
Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil oelh murid semasa
menggunakan bilik darjah dan laluan yang mengalami kerosakan dan cermin tingkap dan
pemegang besi serta yang berkaitan dengannya.
6.2 Tatacara murid
Murid hendaklah memaklumkan kepada pihak pentadbir, guru , pekerja jika terjumpa
atau mendapati pemegang besi dan tingkap yang pecah atau rosak.
Murid hendaklah menjauhi kawasan-kawasan yang dikategorikan sebagai merbahaya.
Murid hendaklah mematuhi peraturan dan arahan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh
pihak sekolah.
Murid jangan sentuh dan cuba memperbaiki bahagian yang pecah atau rosak itu.

7.0 MANUAL KESELAMATAN STOR, KEBUN SAINS PERTANIAN


7.1 Definisi
Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi
apa juga keadaan ketika menggunakan stor dan kebun Sains Pertanian.
7.2 Tatacara murid
Memahami dengan jelas peraturan keselamatan ketika menggunakan peralatan di
kebun.
Memastikan sebarang peralatan kebun selamat digunakan.
Menyediakan perlindungan diri yang sesuai dan secukupnya seperti pakaian, sarung
tangan dan lain-lain.
Membersihkan diri selepas kerja-kerja meracun.
Mengikut arahan dan berhati-hati ketika menggunakan jentera pertanian.
Laporkan kepada guru jika peralatan yang digunakan berfungsi atau tidak.
Page 28

8.0 MANUAL KESELAMATAN DI KAWASAN SUNYI DAN GELAP


8.1 Definisi
Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi
apa juga keadaan, kita melalui/menggunakan kawasan sunyi dan gelap. Kawasan sunyi
dalam manual ini merujuk kepada kawasan yang bukan laluan utama/jauh daripada
penempatan murid. Manakala kawasan gelap merujuk kepada kawasan yang tidak
mendapat bekalan elektrik/tidak diterangi caha lampu.
8.2 Tatacara murid
Murid mestilah mengenalpasti kawasan yang sunyi dan gelap.
Pastikan meurid menggunakan kawasan tersebut berkumpulan (melebihi 3 orang).
Jika terjumpa orang yang diragui / mencurigakan atau sebarang masalah hendaklah
segera menggelakkan diri dan melaporkan kepada pihak pentadbir / guru / pegawai
bertugas.
9.0 MANUAL KESELAMATAN SEMUA BANGUNAN DALAM KAWASAN
SEKOLAH ( 24 JAM )
9.1 Definisi
Merupakan langkah-langkah menghindari pencerobohan ke atas semua bangunan dalam
kawasan sekolah. Semua bangunan dalam kawasn sekolah merujuk kepada bangunan
yang menjadi hak milik dan tanggungjawab pentadbiran sekolah.
9.2 Tatacara murid
Laporkan segera kepada guru jika didapati berlaku pencerobohan.
Jangan mengambil tindakan secara bersendirian untuk menyelesaikan masalah
pencerobohan.
Jangan cuba memperbaiki mana-mana kerosakan akibat pencerobohan.
Jika kerosakan teruk akibat pencerobohan, elak daripada menggunakan kawasan
tersebut.
Patuh arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.
Murid dilarang/dicegah sama sekali menyentuh, mengusik dan mengubah alatan/bahan
yang sedia ada tanpa arahan/kebenaran guru.
Murid dilarang bermain, membuat bising atau berkelakuan tidak seninoh semasa
dibengkel.
Jika berlaku kebakaran, murid mestilah menggunakan alat pemadam api yang tersedia.
Page 29

10.0 MANUAL KESELAMATAN PUSAT SUMBER/PERPUSTAKAAN


10.1 Definisi

Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil menghadapi apa juga


keadaan ketika berada dan menggunakan pusat sumber / perpustakaaan.
10.2 Tatacara murid
Sebarang penggunaan perlu mendapat kebenaran terlebih dahulu.
Pastikan peralatan yang digunakan baik dan selamat.
Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas jika didapati sebarang kerosakan.
Pengguna mestilah patuh kepada peraturan. Penggunaan sedia ad dan dikeluarkan dari
semasa ke semasa.
Jika berlaku sebarang kecenasan, jangan panik, patuhlah kepada peraturan yang telah
ditetapkan.
Jika berlaku kebakaran, murid mestilah menggunakan alat pemadam menggunakan alat
pemadam api yang tersedia.
11.0 MANUAL KESELAMATAN PADANG DAN GELANGGANG PERMAINAN
11.1 Definisi
Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi
apa juga keadaan, ketika menggunakan padang dan gelanggang pemainan.
11.2 Tatacara murid
Penggunaan padang atau gelanggang permainan mestilah mendapat kebenaran guru
atau pegawai yang diamanahkan/pentadbir sekolah.
Memastikan alatan yang digunakan selamat dan berkeadaan baik.
Sebarang aktiviti di apdang MESTI dalam pengawasan guru/jurulatih dan pegawai
yang diamanahkan.
Menjalankan aktiviti semasa apabila cuaca mengizinkan.
Selesai permainan padang perlu dibersihkan, meletakkan kembali alatan di tempat yang
ditetapkan.
12.0 MANUAL KEROSAKAN PERABOT KELAS
12.1 Definisi
Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya di ambil oleh murid semasa
menggunakan perabot kelas. Maksud perabot kelas di dalam manual ini ialah kerusi dan
meja murid, kerusi dan meja guru, almari buku, papan tulis dan papan kenyataan.
12.2 Tatacara murid
Pastikan tidak menggunakan perabot kelas yang rosak dan merbahaya.
Melaporkan kepad guru atau pentadbir jika terdapat perabot kelas yang rosak dan tidak
dapat digunakan.
Jangan cuba memperbaiki perabot kelas yang rosak atau tidak dapat digunakan.
Page 30

Murid hendaklah patuh kepada peraturan dan arahan yang dikeluarkan dari semasa ke
semasa.
Murid hendaklah patuh kepada tatcara penggunaan yang betul.
13.0 MANUAL KESELAMATAN MAKMAL SAINS
13.1 Definisi
Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi
apa juga semasa berada atau menggunakan makmal sains.
13.2 Tatatcara murid
Penggunaan makmal mestilah mendapat kebenaran daripada pegawai yang bertugas.
Berhati-hati menggunakan bahan kimia berlabel (beracun).
Peralatan yang digunakan hendaklah di dalam keadaan yang baik dan selamat.
Melaporkan segera kepada pembantu makmal tentang kerosakan alatan.

Penggunaan bahan-bahan kimia mestilah dengan pengetahuan dan kebenaran guru.


Sekiranya berlaku sebarang kecemasan , jangan panik patuhlah kepada arahan
keselamatan yang telah ditetapkan.
Murid adalah dicegah/dilarang sama sekali menyentuh, mengusik dan mengubah
alatan/bahan ayng sedia ada tanpa arahan/kebenaran guru.
Murid juga dilarang bermain, membuat bising atau berkelakuan yang tidak senonoh
semasa berada di makmal.
Murid dinasihatkan sentiasa mematuhi peraturan ketika berada di makmal sains.
Jika berlaku kebakaran, murid mestilah menggunakan alat pemadam kebakaran yang
tersedia.
14.0 MANUAL KESELAMATAN BENGKEL
14.1 Definisi
Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya di ambil semasa menghadapi
apa juga keadaan ketika berada dan menggunakan bengkel.
14.2 Tatacara murid
Murid mestilah mendapat kebenaran sebelum mengggunakan bengkel.
Murid hendaklah melaporkan kepada guru jika peralatan yang digunakan tidak
berfungsi dan tiada dalam simpanan yang dipamerkan.
Penggunaan sebarang peralatan, mestilah mengikut prosedur dan tunjuk ajar guru.
__________Jika berlaku sebarang kecemasan, jangan panik dan patuhlah kepada arahan
keselamatan yang dikeluarkan.
Murid hendaklah mematuhi peraturan dari semasa ke semasa.
Murid hendaklah memastikan tangan dibersihkan selepas aktiviti dijalankan.
Page 31

15.0 AHLI JAWATANKUASA


Pengerusi : Pn. Ramlah bt Yunus (GK Math/Sains)
Setiausaha : Pn. Fatimah Zaharah bt Mohd Kadzri
AJK : En. Hamzah bin Hamid
En. AP Rajan a/l Murugan
Cik Norazlina bt Mohamad
Pn. Norhasidah bt Ismail
16.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN
STRATEGI J F M A M J J O S O N
1.Manual Keselamatan Sekolah x x x x x x x x x x x
2.Pendawaian semula elektrik x x x x x x x x x x x
3.Latihan Kebakaran/laluan kebakaran x x
4.Keselamatan perparitan/longkang x x x x x x x X x x x
5.Pertandingan Kelas x x x x x x X x x x
6.Bekalan air bersih dan selamat x x x x x x x X x x x
7.Ceramah/Demontrasi Bomba x x x x x x X x x x
8.Bilik Sakit x x x x x x X x x x
9.Peti Bantuan Kecemasan x x x x x x X x x x
10. Kad kebenaran keluar kelas x x x x x x x X x x x
11.Edaran / Brosur x x X
17.0 PENUTUP
Persekitaran sekolah selamat merupakan elemen yang penting bagi memastikan proses
pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan lancar serta menjadikan sekolah sebagai
pusat menimba ilmu dan pembentukan individu yang seimbang sepertimana dalam
falsafah Pendidikan Negara.

Page 32

KESELAMATAN
BIDANG SOSIAL
Page 33

KESELAMATAN BIDANG SOSIAL


Dewasa ini isu sosial di sekolah sering menjadi tajuk utama yang kerap terpapar di dadadada
akhbar. Sayugia itu, Kementerian Pelajaran amat prihatin dengan gejala ini. Atas
dasar inilah, maka konsep dan manual Sekolah Selamt dihasilkan, di mana manual ini
boleh digunapakai oleh warga sekolah yang terdiri daripada murid (sekolah rendah dan
menengah), guru dan kakitangan sokongan. Di antara isi sosial yang akan dibincangkan
dalam manual ini ialah :
Gangguan Emosi dan Rohani
KESELAMATAN DARIPADA GANGGUAN EMOSI DAN ROHANI
1.0 PENGENALAN
Kestabilan emosi dapat melahirkan insan yang berfikiran positif. Gangguan emosi boleh
menjadikan seseorang itu berasa dirinya terasing, tidak berkeyakinan dan tidak selamat.
Memandangkan kestabilan emosi dapat membantu meningkatkan pencapaian dalam
pelajaran dan pembelajaran, diharapkan konsep dan manual ini akan membantu mereka
yang menghadapi gangguan emosi di sekolah. Oleh itu, mereka dapat mengetahui
langkah-langkah menghindari gangguan emosi , menghadapi situasi yang sedang berlaku
dan tindakan yang perlu diambil jika situasi telah berlaku.
2.0 DEFINISI
Bebas daripada sebarang masalah dalaman diri, yang menganggu kestabilan emosi dan
rohani. Kestabilan tersebut menjejaskan keselamatan dan hubungan baik terhadap
manusia , alam dan penciptanya. Emosi dan rohani yang stabil menjadikan manusia lebih
tenteram dan harmoni dalam kehidupan mereka.
3.0 OBJEKTIF
Mewujudkan sekolah yang ceria dan damai bagi membantu kecemerlangan
pendidikan.
Mewujudkan budaya Sekolah Penyayang sebagai asas institusi masyarakat
penyayang.
Membangunkan potensi insan secara sepadu dan seimbang berasaskan pegangan
agama.
Mempertingkatkan ketahanan diri warga sekolah melalui nilai-nilai murni.
Mempereratkan hubungan kasih sayang serta mengurangkan gejala negatif di
kalangan warga sekolah.
4.0 PUNCA-PUNCA GANGGUAN EMOSI DAN ROHANI
Diri sendiri
Keluarga
Sekolah
Page 34

Rakan-rakan
Komuniti sekeliling
Baka/keturunan
Alat Audio Visual/Media

5.0 TANDA-TANDA GANGGUAN EMOSI DAN ROHANI


Suka menyendiri
Panas baran
Murung
Ponteng kelas/sekolah
Termenung
Penyakit
Merendah diri
Meninggi diri
6.0 PANDUAM UNTUK MEMILIKI EMOSI & ROHANI YANG TENTERAM
DAN SELAMAT
Perlu memahami dan mematuhi ajaran agama.
Perlu berfikiran positif dan menghindari gejala negatif.
Perlu memahami bahawa mental dan rohani yang sihat asas kecemerlangan
pendidikan.
Patuhi jadual harian kehidupan anda.
Kasihi orang lain seperti mana mengasihi diri sendiri.
Amalkan gaya hidup sihat
Tidur dan rehat yang cukup
Berfikiran terbuka dan logik
Libatkan diri secara aktif dalam kegiatan berfaedah
Sekiranya menghadapi masalah gangguan emosi,dapatkan bimbingan dari rakan
sebaya,guru,ibubapa, kaunselor sekolah.
7.0 PERANAN IBU BAPA
Peka terhadap perubahan sikap dan tingkah anak seperti
- selalu mengasingkan diri
-muram dan bersedih
-memberontak
- tidak betah berada di rumah
- bercakap kasar
Menyediakan didikan asas agama yang cukup untuk anak/keluarga
Berkerjasama dengan kaunselor sekolah,guru dan semua pihak untk menyelesaikan
masalah anak.
Menyediakan pemakanan berzat dan seimbang untuk anak
Menyediakan peralatan dan keperluan belajar yang mencukupi
Mengenali rakan anak-anak
Page 35

8.0 TATACARA PELAJAR


Berjumpa dengan orang yang dipercayai
Ceritakna masalah yang dihadapi
Ikut nasihat orang yang lebih tua (guru,ibu dan bapa)
Luahkan perasaan anda dalambentuk:
-tulisan
-lisan(menjerit,menyanyi,berserita)
Aktivi riadah
Mendengar muzik yang menyenangkan
Melibatkan diri dalam kokurikulum
Jangan menyendiri

Isi borang aduan untuk tindakan selanjutnya


9.0 TATACARA GURU
Peka terhadap tingkah laku pelajar
Menerima aduan dan perhatian kepada masalah yang diceritakan
10.0 AHLI JAWATAN KUASA PELAKSANA:
Pengerusi : Cik Hjh Nor Azizah bt Ismail (GK Kemanusiaan)
Setiausaha : Pn. Hamidah bt Mansor
AJK : Cik Rosmarina bt Mohd Yusof
En. Shukri bin Hamzah
Pn. Chithara a/p M.Ganesan
Pn. Rohana bt Wahab
Pn. Rohaya bt Ithnin
11.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN
STRATEGI PELAKSANAAN
J F MAM J J O S O N
1.Kursus Pengurusan diri x x x x x x x x x
2.Ceramah/Pameran Kesihatan x x X
3.kempen Sifar Rokok/Dadah x x x x
4.Kem Motivasi dan Pemantapan Sahsiah x x x x X x x x x
5.Program Keibubapaan x x x x x x X
6.Program Kepimpinan x x x x X
7.Program Minggu 3K x
8.Ceramah AADK/Urine test x
9.Kaunseling/Bimbingan Individu/Kelompok x X
10.Edaran Brosur x x x x x x x x x x x
11.Program KPI x x x x x x x x x x x
12.0 PENUTUP
Pelajar merupakan aset penting kepada sesebuah negara di masa hadapan, oleh itu guru,
ibubapa, komuniti mestilah memainkan peranan penting untuk menangani masalah
remaja sekarang demi mencapai wawasan 2020. Sekiranya seseorang itu mempunyai
emosi dan rohani yang stabil menjadikan seseorang itu lebih tenteram dan harmoni dalam
kehidupan mereka.
Page 36

BIDANG KESELAMATAN
SEMASA BENCANA
ALAM
Page 37

KESELAMATAN PELAJAR SEMASA BENCANA ALAM


1.0 PENGENALAN
Negara Malaysia adalah sebuah Negara mempunyai bentuk muka bumi yang pelbagai
dan mengalami iklim monsun tropika. Perubahan iklim boleh menyebabkan berlakunya
bencana alam seperti banjir,kebakaran,ribut. Kesan perubahan cuaca tersebut akan
menyebabkan berlakunya wabak penyakit.

2.0 OBJEKTIF
Mengambil langkah keselamatan untuk menghindari kemalangan dikalangan warga
sekolah.
Menyediakan peraturan bagi menghadapi bencana alam secara selamat.
Mengadakan latihan menghadapi bencana alam
Menjadi warga sekolah yang prihatin dan sentiasa bersedia menghadapi kecemasan.
Mewujudkan permuafakatan dan perasan bertanggungjawab dikalangan warga
sekolah dan komuniti bencana alam.
3.0 BANJIR
Banjir merupakan satu keadaan di mana sesuatu kawasan ditenggelami air atau lumpur.
Banjir boleh dikategorikan sebagai: banjir kilat, nnamjir lumpur,banjir musim tengkujuh.
3.1 TATACARA KETIKA BANJIR KILAT
o Jangan panik
o Tutup atau matikan semua suis
o Guru hendaklah membawa pelajar ke tempat yang selamat
o Guru/ketua memastikan bilangan pelajar yang mencukupi
o Pelajar yang tiada hendaklah dicari
o Bawa barangan peribadi yang perlu sahaja
o Ikut arahan guru
o Lapor diri kepada guru sewaktu di tempat perpindahan
o Guru dikehendaki menghubungi pihak waris/penjaga
o Guru dikehendaki menghubungi pihak bomba dan penyelamat serta unit
pertolongan cemas
o Pelajar tidak perlu ke sekolah sekiranya banjir membahayakan diri pada hari
berikutnya.
4.0 KEBAKARAN
Kebakaran yang berlaku disebabkan oleh litar pintas , pembakaran terbuka dan kecuaian
pengguna.
4.1 TATACARA KETIKA KEBAKARAN
Jangan panik dan lapor kepada guru sekiranya kelihatan tanda-tanda kebakaran.
Tutup suis utama
Susun kerusi meja supaya ada ruang laluan
Page 38

Pelajar diminta meninggalkan kelas apabila mendengar loceng kecemasan.


Ikut laluan kecemasan yang diberikan/disediakan.
Guru memastikan bilangan pelajar yang mencukupi.
Menghubungi pihak bomba
Menjerit meminta pertolongan sekiranya terperangkap
Guru/pasukan bomba sekolah boleh menggunakan alat pemadam api sekiranya
kebakaran kecil
Hantar pelajar ke hospital sekiranya mengalami kecederaan
Hubungi waris pelajar yang terlibat
Buat laporan polis sekiranya kecederaan serius.
Buat tuntutan Insuran kebakaran takaful dengan menyediakan
- slip hospital
- laporan polis
- borang takaful lengkap
5.0 WABAK JANGKIT BERJANGKIT

Wabak penyakit berlaku akibat dari jangkitan kuman dan keracunan makanan akibat
kurang penjagaan kebersihan,persekitaran dan kebersihan.
5.1 PENYAKIT BERJANGKIT
5.1 TATACARA PELAJAR , IBU BAPA/SEKOLAH
Penjaga mesti memaklumkan taraf kesihatan pelajar kepada pihak sekolah
Dapatkan surat kebenaran mendapat rawatan daripada pihak sekolah
Dapatkan rawatan daripada doktor
Dapatkan surat cuti sakit dan menyerahkan kepada pihak sekolah
Sekiranya tinggal di asrama pelajar akan dihantar balik ke rumah
Pelajar dinasihatkan mengutamakan kebersihan diri. pakaian dan tempat tinggal.
Prihatin kepada poster/brosur kesihatan
Mengadakan ceramah kesedaran kesihatan
5.2 TATACARA PELAJAR
Lapor kepada guru bertugas
Jangan mengambil sebarang ubat tanpa nasihat daripada doktor
Minum seberapa banyak air masak
Dapatkan surat kebenaran rawatan daripada sekolah
Segera ke hospital atau pusat kesihatan
Buat aduan ke pejabat kesihatan
Maklumkan kepasa penjaga
Pelajar dinasihatkan supaya berehat / hospital senhingga di rumah/hospital
Kantin/dewan makan hendaklah ditutup atas arahan Pengetua
5.3 PERANAN IBU BAPA
Sentiasa mengikut perkembangan semasa laporan kaji cuaca dan amaran banjir
Menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan maklumat terkini
Memberi bantuan dan kerjasama kepada pihak sekolah semasa banjir
Page 39

6.0 AHLI JAWATAN KUASA PELAKSANA:


Pengerusi : Pn. Hjh Faridah bt Deman (GK Bahasa)
Setiausaha : Pn. Hjh. Norhunaini bt Tahir
AJK : Pn. Azira bt Hassan
En. Safri bin Jamaludin
Cik Chua Hui Wen
Pn. Zanariah bt Md Saaid
7.0 STRATEGI DAN PELAKSANAAN
STRATEGI PELAKSANAAN
J F MAM J J O S O N
1. Sistem perparitan/longkang x x x x x x x x x x
2.Latihan bencana alam x x x
3.Peraturan bencana alam x x
4.Hebahan kepada pelajar x
5.Menyediakan tempat yang selamat x
6.Menyediakan laluan kecemasan X
7.Pemeriksaan makanan di kantin x x x x x x x x x x x
8.Poster Kesihatan x x x x x x x x x x
9.Surat rawatan hospital x x x x x x x x x x x
10.Pemeriksaan Kesihatan
11.Loceng kecemasan x x x x x x x x x x x

12.Hubungan komuniti luar x x x x x x x x x x


13.Edaran kepada pelajar
8.0 PENUTUP
Bencana Alam seperti ribut, banjir, kebakaran dan wabak penyakit boleh berlaku pada
bila-bila masa sahaja, oleh itu semua warga sekolah mestilah sentiasa berwaspada dan
berhati-hati sekiranya perkara yang tidak diingini berlaku. Sesungguhnya adalah menjadi
hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia menjadi sekolah sebagai tempat yang selamat
tanpa gangguan fizikal, mental dan emosi.
Page 40

BIDANG DISPLIN
PELAJAR
Page 41

A. DEFINISI DISIPLIN
Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan Tahun
1979 mentakrifkan disiplin sebagai:
..........Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi
undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan
kerelaan sendiri. Disipilin juga bermakna kesanggupan seseorang itu
bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib, kesanggupan
menghormati hak individu lain, kesanggupan mengamalkan tingkah laku
yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain, kesanggupan
hormat menghormati di antara satu dengan lain dan mempunyai semangat
tolong menolong, dan kesanggupan memaiki keadaan yang sedia ada
menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat kepada
masyarakat.
B. WAWASAN DISIPLIN SK ST MARK
Pelajar SK ST MARK mempunyai tahap disiplin kendiri yang tinggi di mana
berupaya mendisiplinkan diri tanpa arahan atau kawalan dari luar, dan seterusnya
berupaya untuk memajukan diri ke arah kecemerlangan.
C. KENYATAAN MISI DISIPLIN PELAJAR SK ST MARK
C1 Mengurangkan masalah tidak kemaskan diri.
C2 Mengurangkan kes-kes ponteng kelas dan sekolah.
C3 Mengurangkan kadar kes-kes serius
C4 Mengurangkan tingkahlku negatif semasa P&P.
C5 Meningkatkan disiplin kendiri pelajar
Page 42

D. SASARAN DISIPLIN SK ST MARK


E. STRATEGI PENINGKATAN TAHAP DISIPLIN
E.1 Menubuhkan Jawatankuasa atau Lembaga Disiplin murid yang berfungsi
menguruskan bidang disiplin pelajar dengan pengurusan yang sistematik
dan berkesan.
E.2 Menyediakan
E.2.1 Carta Organisasi Lembaga Disiplin Murid untuk memperlihatkan
`aliran kuasa serta jawatan-jawatan. ( Carta I ), Carta I.
E.2.2 Carta Aliran Kerja Pengelolaan ke Disiplin dan Proses/cara

pengendalian kes Disiplin .(Carta II), Carta II.


E.2.3 Senarai Etika Pelakuan pelajar semasa di sekolah.
E.3 Tindakan bersepadu penguatkuasaan isiplin dan kaunseling.
E.4 Penglibatan ibubapa dan agensi-agensi luar ( PIBG, Jabatan-Jabatan
Kerajaan , sebagainya ) untuk menangani masalah disiplin.
E.5 Memperkukuhkan Pengurusan Pembelajaran di bilik darjah melalui
kelaziman latihan dan bimbingan dalam aktiviti-aktiviti semasa P & P,
iaitu di samping kawalan kelas yang mantap.
PERKARA
KEADAAN / POPULASI
PELAJAR TERLIBAT
2010
SASARAN SELEPAS
1 TAHUN(2016)
0.1 Kes ponteng kelas dan sekolah 5% Sifar
0.2 Tidak kemaskan diri Baik Sangat Baik
0.3 Kes Serius Kurang 100% Sifar
0.4 Tingkahlaku negatif semasa P&P Baik Sangat Baik
0.5 Disiplin kendiri Baik Sangat Baik
Page 43

CARTA ORGANISASI

LEMBAGA DISIPLIN PELAJAR 2010


SK ST MARK

PENGERUSI
Pn. Soon Loi Thai
TIMB. PENGERUSI
En. Mohammad b Said
NAIB PENGERUSI 1
En. Abd. Aziz b Abd Rahman
NAIB PENGERUSI II
En. Vikraman a/l Veluthan
SETIAUSAHA
En. Mazlan b Lambak
GURU PENASIHAT LEMBAGA PENGAWAS
Ketua Guru Penasihat: En. Murali a/l Mookiah
Pen. Guru Penasihat: En. Ng Chan Heng
AJK Guru:
En. Khairuddin b Mohd Taufek
Pn. Geeta a/p Dhirajlal
Pn. Azira bt. Hassan
GURU PENASIHAT LEMBAGA DISIPLIN
Ketua Guru Disiplin: En. Mazlan b Lambak
Pen. Guru Disiplin : En. Tan Eng Chon
AJK Guru :
YM.Tg. Hapizah bt. Raja Hamzah
En. Kunasegar a/l Mookiah
En. A.P. Rajan a/l Arumugam
PEN. SETIAUSAHA
En. Aris b Mihat

GURU TINGKATAN
GURU
MATAPELAJARAN

PELAJAR PELAJAR SKSM


KETUA &
P.KETUA KELAS

Ketua Pengawas I:
Ketua Pengawas II:
P.Ketua Pengawas I:
P.Ketua Pengawas II:
Carta I
Page 44

CARTA ALIRAN KERJA

PENGELOLAAN KES DISIPLIN


GURU
MATAPELAJARAN
Rayuan kepada
Pengarah JPNS

MURID BIASA
1. Menerima Aduan
2. Siasatan
3. Buang Kes
4. Tindakan Disiplin
5. Amaran 6.1 Dirotan/Hukuman
lain
7. Mata Demerit
6.2 Dinasihat 8. Gantung Sekolah
12. Gantung Lebih 2
Minggu
13. Buang Sekolah
9. Ibubapa/Penjaga
berjumpa Pengetua
10. Kaunseling
11. Kerja Amal
Murid Dipulih
Rayuan kepada
Pengetua
Rayuan kepada
PPD
Carta II
Page 45

F. PROSES KERJA PENGELOLAAN KES DISIPLIN


(Sila rujuk Carta Aliran Kerja untuk nombor proses & penjelasan)
F.1 MENERIMA ADUAN - Aduan pelanggaran dibuat oleh Ketua Darjah,
Pengawas, Guru Mata Pelajaran, Guru Tingkatan atau Ahli Lembaga Disiplin
dan Pengawas. Semua Kumpulan ini digelar penguasa disiplin.
F.2 SIASATAN - Aduan disiasat oleh Penguasa Disiplin
F.3 BUANG KES Sekiranya aduan didapati tidak benar, remeh-temeh, tidak

cukup bukti dan tidak dianggap sebagai pelanggaran Etika Pelakuan Murid SMK
Taman Indah aduan dianggap `buang kes.
F.4 TINDAKAN DISIPLIN Kuasa mengenakan tindakan disiplin oleh Ahli-ahli
Penguasa Disiplin berbeza seperti pada Carta III
F.5 AMARAN Tindakan disiplin ini perlu direkod dalam Borang Kes
Disiplin/Borang Merit Demerit dan dimajukan kepada Guru Tingkatan pelajar
berkenaan. Seterusnya Guru Tingkatan akan merekod tindakan ini dalam Borang
Disiplin pelajar tersebut.
F.6.1 & F.6.2 DIROTAN/HUKUMAN LAIN DAN DINASIHAT
Tindakan disiplin ini harus direkod dalam Buku Rekod Merotan Pelajar dan
dimaklum (melalui Borang Kes Disiplin) kepada Guru Tingkatan untuk tujuan
merekod. Selepas hukuman rotan atau hukuman lain murid harus diberi
kaunseling secara tidak formal atau formal ( Guru Kaunselor).
F.7 MATA DEMERIT Mata demerit yang dikenakan direkod dalam Borang Kes
Disiplin/Borang Demerit dan dimajukan kepada Guru Tingkatan. Jumlah mata
demerit yang dikenakan dimasukkan ke dalam Borang Disiplin Pelajar oleh
Guru Tingkatan. Rayuan untuk tidak dikenakan mata demerit boleh dibuat
dengan pihak pentadbiran sekolah.
Page 46

KUASA MENGENAKAN PENALTI PELANGGARAN DISIPLIN


NO.
AHLI
LEMBAGA
DISIPLIN
MURID
JENIS KUASA
MEMBERI
AMARAN/
TEGURAN/
NASIHAT
MENGENA
KAN
MATA
DEMERIT
MEMBERI
MATA
MERIT
GANTUNG
SEKOLAH
ROTAN/
HUKUMAN
LAIN
GANTUNG
TANPA
HAD/BUANG
SEKOLAH
1. Ketua dan
Penolong Kelas
X
5 mata
setiap kes

sahaja
2. Pengawas X
5 mata
setiap kes
sahaja
3. Guru Mata
Pelajaran X X
4. Guru Tingkatan X X 10 mata
merit sahaja
5.
Penyelaras
Disiplin
Tingkatan
XXXXX
6.
Pihak
Pentadbiran
Sekolah
XXXXX
7.
Pegawai
Pelajaran
Daerah Tampin
X
8. Pengarah
Pelajaran JPNS X

F.8 PENGENDALIAN SISTEM MERIT DEMERIT


[Proses 8 13 seperti pada Carta Aliran II]
F.8.1 Mata Demerit
25 MATA: Apabila pelajar telah mengutip 25 mata, ibu/bapa akan dijemput
datang berbincang dengan pihak sekolah tentang langkah-langkah
yang wajar diambil oleh ibubapa/penjaga bagi memperbaiki
kelakuan pelajar.
50 MATA: Sekiranya pelajar terbabit masih berdegil dan mengutip 50 MATA
atau lebih , maka pelajar tersebut akan digantung persekolahannya
selama 7 hari(hari perekolahan). Selepas pergantungan itu, pelajar
itu akan dirujuk kepada kaunseling sekolah dan dikehendaki
melakukan kerja kebajikan ataupun diberi hukuman lain. Mata
Carta III
Page 47

bonus/merit akan diberi apabila pelajar berjaya menjalani aktivitiaktiviti


tersebut.
75 MATA: Seterusnya jika pelajar mengutip 75 mata atau lebih, pergantungan
kedua selama 14 hari akan dijalankan. Ibubapa/penjaga pelajar
tersebut diminta menandatangani surat perjanjian dengan pihak
sekolah untuk tujuan menjamin tatakelakuan pelajar itu. Pelajar itu
akan dirujuk sekali lagi kepada pihak kaunselor sekolah, dan
seterusnya menjalani kerja kebajikan untuk mengurangkan mata
demerit.
100 MATA: Jika kutipan mata terus meningkat kepad 100 mata, pembelajaran
pelajar tersebut akan dihentikan(gantung tanpa had) dan pihak

sekolah akan memulakan proses pembuangannya dari sekolah


dengan merujuk kes pelajar tersebut untuk pertimbangan Pegawai
Pelajaran Daerah Tampin dan jika perlu, kepada Pengarah
Pelajaran Negeri .
Ibubapa/penjaga dijemput berbincang dengan pihak sekolah setiap
kali surat dikeluarkan. Jika gagal berbuat demikian anak/jagaan
mereka dikena 10 mata demerit setap gagal berjumpa dengan pihak
pentadbiran sekolah{bagaimana pun jumlah mata demerit yang
boleh dikena atas sebab sedemikian terhad kepada 25 mata sahaja).
Di samping itu pelajar berkenaan tidak dibenarkan masuk ke kelas.
F.8.2 Mata merit
F.8.2.1 Pemberian mata merit/bonus adalah untuk pelajar yang telah mengutip 50
mata demerit dan ke atas sahaja, kecuali F.8.2.4 & F.8.2.5
F.8.2.2 Pemberian mata merit/bonus dicadang oleh guru tingkatan dan diperakui
oleh AJK Disiplin Sekolah atau pihak Pentadbir Sekolah.
F.8.2.3 Jumlah mata merit/bonus yang boleh diberi untuk setiap kerja haruslah
Tidak melebihi 10 MATA BONUS. Walau bagaimanapun jumlah ini
boleh melebihi 10 mata sekiranya mendapat persetujuan
GPKHEM/GPK1/Pengetua.
F.8.2.4 Sekira pelajar tersebut menunjukkan perubahan sikap/kelakuan kepada
sikap yang lebih baik/positif, mata bonus diberi dengan kadar 10 MATA
BONUS setiap bulan.
F.8.2.5 Ibubapa dan penjaga merupakan faktor penting dalam pembentukan
sahsiah dan disiplin pelajar. ( Empat faktor lain adalah pendidikan,
kawan, masyarakat dan agama). Sekiranya ibubapa/penjaga pelajar
berkenaan datang berjumpa dengan pihak pentadbiran sekolah untuk
tujuan berbincang dan menguruskan bersama masalah anak/jagaan
mereka maka anak/jagaan berkenaan layak diberi 30 MATA BONUS.
F.8.2.6 Kaunselor sekolah boleh memberi 30 mata bonus sekiranya pelajar
terlibat menjalani proses kaunseling.
Page 48

F.8.3 Hukuman Lain


F.8.3.1 Jenis hukuman dan jumlah mata dikenakan terhadap seorang
pelajar harus direkod dalam Borang Kes Disiplin/Borang Demerit
dan dimajukan kepada guru tingkatan untuk simapanan dan
tindakan selanjutnya.
F.8.3.2 Disamping memberi mata demerit, hukuman berikut boleh
dikenakan terhadap pelajar yang melanggar peraturan sekolah:
F.8.3.2.1 Rotan untuk pelajar yang ponteng kelas dan sekolah,
kesalahan berkenaan pengajaran & pembelajaran,
mengulangi kesalahan ringan 3 kali, dan kesalahan
berat.
F.8.3.2.2 Membersihkan kelas atau persekitarannya.
F.8.3.2.3 Menulis esei, buat latihan tambahan dan sebagainya.
F.8.3.2.4 Membawa ibubapa berjumpa guru matapelajaran/guru
tingkatan atau AJK Disiplin Sekolah.
G. KAUNSELING
G.1 Dalam kntek Sistem Disiplin SK ST MARK pelajar yang telah
mengumpul 50 mata demerit ke atas dirujuk oleh guru tingkatan kepada

Kaunselor sekolah. Pelajar tersebut akan dirujuk semula sekiranya jumlah


mata demerit meningkat kepada 75 mata dan seterusnya, selepas 100 mata.
G.2 Definisi Kaunseling: Mizan Adhiah, Ahmad Ibrahim dan Halimatun
Halaliah Moktar 1996 telah mendefinasikan kaunseling sebagai:
Proses pertolongan yang profesional yang bertujuan untuk
membantu indiviu memahami dirinya dan alam sekelilingnya.
G.3 Objektif Am Kaunseling
G.3.1 Memberi khidmat bersifat pemulihan dengan tujuan
mengorientsikan semula pelajar yang bermasalah peribadi,
pelajaran, kerjaya dan sosial supaya mempu menghadapi dan
mengatasi masalah mereka.
G.3.2 Memberi khidmat pencegahan , iaitu menghindarkan pelajar
daripada terlibat dalam perbuatan salahlaku tidak berdisiplin,
merokok, laku musnah, peras ugut dan tingkahlaku anti sosia yang
lain.
G.3.3 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar-pelajar yang
memerlukannya.
G.4 Kaunseling dikendalikan secara individu atau secara kelompok. Sila rujuk
kepada Carta Aliran/proses Kaunseling individu dan kelompok berikut.
Page 49

G.4.1 LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES KAUNSELING INDIVIDU

Menyediakan Prasesi
Mengetahui serba sedikit
tentang profil klien

Membina Hubungan

Mewujudkan hubungan
yang baik dengan klien
Meneroka,Menganalisis Masalah
Meneroka masalah untuk membantu
klien memahami permasalahan
dengan betul dan menganalisis
dengan lebih objektif
Mengenalpasti Punca Masalah
Melihat di mana punca masalah
untuk memudahkan proses
intervensi
Membincang Alternatif
Mengumpul, menimbang dan
mendapat plihan untuk menghadapi
masalah
Mengambil Tindakan
Membincang langkah dan masa
membuat tindakan
Menamatkan Sesi
Dibuat di setiap sesi atau setelah
satu permasalahan dapat diuruskan
Page 50

G.4.2 TAHAP-TAHAP PROSES KAUNSELING KELOMPOK

Pendedahan Diri
Menjalin hubungan, kepercayaan,
kerjasama, dan membina matlamat
Konflik
Meneroka, memahami dan
menganalisa
Integrasi
Kesediaan untuk bekerjasama ke
arah tindakan yang lebih positif
Mencari Penyelesaian
Meneliti dan mencuba pilihan
memberi sokongan
Penamat
Menberi keyakinan dan sokongan.
Kelompok dibubar apabila matlamat
tercapai
Page 51

H. SENARAI ALAT-ALAT ( INSTRUMENTS ) SISTEM MERIT DEMERIT


H.1 Diari Sekolah yang mengandungi Undang-Undang dan Peraturan Sekolah ,
SK ST MARK . Semua pelajar wajib membelinya apabila mendaftar di
sekolah ini.
H.2 Borang Kes Masalah Disiplin Murid/Borang Demerit: Borang ini digunakan
oleh semua yang bertanggungjawab (empowered) mengenakan mata demerit
( Sila rujuk Carta III). Ia dimajukan kepada Guru Tingkatan untuk direkod dalam
Fail Disiplin Kelas berkenaan.
H.3 Borang Merit / Mata Bonus: Sila rujuk Carta III untuk senarai pihak yang
dibenarkan memberi mata bonus.
H.4 Fail Disiplin Guru Tingkatan: Borang merit-demerit pelajar disimpan dalam
fail berdasarkan kelas. Urusan perkeranian dibuat setiap penghujung minggu.
Salinan surat kepada ibubapa/penjaga disimpan dalam fail yang sama.
H.5 Surat kepada Ibubapa: Surat adalah standard; iaitu guru tingakatan berkenaan
hanya perlu mengisi tempat tertentu dan maju kepada kerani sekolah untuk ditaip.
I. AHLI JAWATAN KUASA SEKOLAH:
Pengerusi : Pn. Soon Loi Thai
Naib Pengerusi : En. Mohammad b Said
Setiausaha : En. Mazlan b Lambak
AJK : En. Khairuddin b Mohd Taufek
Pn. Chiang Cheng Kim
En. Ng Chan Heng
Pn. Geeta a/p Dhirajlal
Pn. Tengku Hapizah bt Raja Hamzah
J. STRATEGI DAN PELAKSANAAN
STRATEGI PELAKSANAAN
J F MAM J J O S O N
1. Pengukuhan struktur,sistem organisasi Badan
Disiplin x

2.Pengukuhan pengurusan dan tugas Badan


Pengawas sekolah x
3.Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan
sekolah x x x x x x x x x x x
4.Mengadakan ceramah motivasi dan Kem
Kepimpinan Pelajar x x
5.Sifar ponteng sekolah dan ponteng sekolah x x x x x x x x x x x
6.Pemeriksaan mengejut /motosikal x x x x x x x x x x x
7.Mengadakan kempen anti merokok dan
bahayanya x x x x x x x x x x x
8.Ceramah bahaya rokok/dadah/Ujian urin x x
9.Mengadakan perjumpaan waris dengan
kerjasama PIBG x x x x
10.Kursus Bina Insan dengan kerjasama Unit
Bimbingan dan Kaunseling x x
Page 52

K. PENUTUP
Apabila gejala-gejala negatif, jenayah dan keganasan di dalam dan di luar sekolah dapat
ditangani dengan sebaiknya maka tugas menyediakan persekitaran yang selamat untuk
pembelajaran akan menjadi lebih mudah.Sesunnguhnya adalah menjadi harapan warga
pendidikan agar institusi pendidikan dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan dan ilmu
yang kondusif dan selamat untuk menimba ilmu tanpa gangguan fizikal, mental dan
emosi.
Page 53

KES DISIPLIN PELAJAR MENGIKUT JENIS DAN KEKERAPAN


JANUARI-OKTOBER 2010
JENIS KES BILANGAN
KES JENIS KES BILANGAN
KES
ARSON GANGGUAN VERBAL
MENCEDERAKAN ORANG GANGGUAN FIZIKAL
BULI GANGGUAN PERKAUMAN
DADAH/ARAK GANGGUAN SEKSUAL
PERGADUHAN MENCURI
VANDALISME MENCEROBOH
KEMALANGAN PEJALAN
KAKI MEROKOK
KEMALANGAN BAS SAMSENG
KEMALANGAN KERETA BERKAITAN
PENGANGKUTAN
KEMALANGAN MOTOSIKAL MELANGGAR PERATURAN
SEKOLAH
KEMALANGAN SEMASA
AKTIVITI KOKURIKULUM
KEMALANGAN SEMASA
AKTIVITI SUKAN
Page 54

JADUAL BERTUGAS GURU DISIPLIN


SESI PAGI TAHUN 2016

HARI MASA PAGAR A PAGAR B KANTIN


ISNIN 1 En. Mazlan b Lambak En. Ng Chan Heng
2 En. Murali a/l Mookiah G.Bertugas/G.Kantin
SELASA
1 En. Tan Eng Chon En. Khairuddin b Mohd
Taufek
2 En. AP Rajan G.Bertugas/G.Kantin
RABU
1 En. Mohd Safri bin
Jamaludin
Pn. Chiang Cheng Kim
2 En. Kunasegar a/l
Mookiah
G.Bertugas/G.Kantin
KHAMIS
1 En. Aris Mihat En. AP Rajan
2 YM Tg. Hapizah bt Raja
Hamzah
G.Bertugas/G.Kantin
JUMAAT
1 En. Khairuddin b Mohd
Taufek
En. Mazlan b Lambak
2 Pn. Geeta a/p Dhirajlal G.Bertugas/G.Kantin
Masa 1 : 7.20 pagi
Masa 2 : 1.50 petang
Masa 3 : 10.20 10.40 (KANTIN)
1. Berada di tempat bertugas pada masa yang ditetapkan.
2. Mengawasi disiplin, kawalan masuk dan lalulintas.
3. Membuat laporan kepada pihak pengurusan sekiranya timbul masalah.
4. Memantau pegawai keselamatan berada di pintu pagar menjalankan tugas dengan
baik.
*****Berkuatkuasa 1 Januari 2016*****
Page 55

LAMPIRAN
1

SK ST MARK
73000 TAMPIN
N.SEMBILAN

POLISI KESELAMATAN MURID


PERGI DAN BALIK SEKOLAH

SKSM
DISEDIAKAN OLEH:
UNIT HEM
(http://myhemSKSM.blogspot.com)

MATLAMAT
Memastikan muridmurid selamat
dalam perjalanan pergi dan balik
sekolah.
OBJEKTIF
(i) Menyediakan atau menyebarkan
maklumat tentang tatacara tindakan
keselamatan diri murid pergi dan
balik sekolah.
(ii) Mengenal pasti masalah berkaitan
penggunaan laluan perjalanan
pergi/balik sekolah.

RASIONAL
Ramai murid yang pergi dan balik
sekolah terdedah dengan bahaya
akibat kecuaian atau pun tidak
mementingkan aspek keselamatan.
PERANAN MURID
1.Pastikan kenderaan yang dinaiki
selamat
2.Memahami dan mengamalkan
peraturan mengenai diri dalam
perjalanan ke sekolah.
Mengamalkan langkahlangkah
keselamatan:
a.Berjalan dalam kumpulan
b.Ikut jalan yang selamat
c.Lengkapkan diri dengan kemahiran
mempertahankan diri
d.Tidak menumpang kenderaan orang
yang tidak dikenali
PERANANAN IBU BAPA
1.Bergotong royong membersihkan
kawasan semaklaluan murid
2.Memastikan anak selamat pergi dan
balik sekolah
3.Mendidik anak dalam aspek
keselamatan diri.
4.Kenderaan yang dibawa ke sekolah
dalam keadaan baik.
5.Menasihatkan anak supaya jangan
menumpang mereka yang tidak

dikenali.
1.0 PEJALAN KAKI
Sebagai pejalan kaki muridmurid/
pelajarpelajar haruslah
menjaga keselamatan diri dengan
mengamalkan peraturan yang
sepatutnya apabila menggunakan jalan
raya seperti:
1.1 Melintas Jalan
Perkara penting yang patut didkuti
ketika melintas jalan:
a.Cari tempat yang terdekat dan
selamat untuk melintas.
b.Hendaklah berdiri di atas kaki lima
jalan.
c.Awasi lalu lintas sekeliling. Lihat
kanan, lihat kiri dan lihat kanan sekali
2

lagi. Pastikan tiada kendaraan dan


melintaslah apabila selamat.
d.Undur kebelakang, 1 meter apabila
melihat kenderaan besar.
e.Ikut arahan trafik waden jika ada.
1.2 Tempattempat yang selamat
untuk melintas Jalan raya.
a. Lintasan pejalan kaki
b. Laluan bawah
c. Jejantas
d. Dekat lampu isyarat
e. Menggunakan pemisah jalan atau
pulau lalulintas
f. Di tempat tempat yang terdapat
angggota polis, waden trafik dan
pengawal lalulintas sekolah yang
bertugas.
1.3 Cara melintas jalan di lintasan
pejalan kaki
a. Berilah kesempatan untuk pemandu
melihat anda dan memberhentikan
kenderaannya sebelum anda
melintas.
b. Pastikan semua kenderaan berhenti
dan berjalan dengan cermat bila
melintas.
1.4 Cara melintas jalan di lampu
isyarat.

a. Melintaslah apabila lampu untuk


pejalan kaki menyeberang berwarna
hijau.
b.Bila lampu untuk pejalan kaki
menyeberang berkelip ia bererti
lampu akan bertukar kepada merah
dan anda dinasihatkan berhenti
daripada melintas. Jika anda sedang
melintas percepatkan langkah anda.
1.5 Berjalan kaki
a. Hendaklah berjalan kaki di atas kaki
lima jika ianya disediakan.
b. Jika tiada kaki lima, hendaklah
berjalan kaki di sebelah kanan jalan
raya dan sentiasa memandang
lalulintas yang datang dari arah
hadapan.
c. Anda hendaklah berjalan di tepi jalan
dan janganlah sekalikali berjalan
bergandingan kecuali memimpin
orang buta atau tua.
1.6 Berjalan kaki di waktu malam
Pejalan kai hendaklah memakai
menggunakan alatalat berikut bagi
membolehkan pemandu melihat anda.
a.Pakaian cerah atau bersinar.
b.Membawa suratkhabar atau bendabenda
yang putih.
c.Memakai pemantul cahaya.
d.Menggunakan lampu picit.
1.7 Berjalan kaki di waktu hujan
a.Diutamakan memakai baju hujan.
b.Jika pakai payung, pegang payung
dengan betul supaya tidak menghalang
pandangan depan dan gunakan payung
yang berwarna terang.
c.Berjalan dengan cermat kerana jalan
licin dan mudah tergelincir.
d. Berjalan tengok hadapan.
1.8 Perkaraperkara yang patut
dielakkan
a.Menyeberang jalan di tempattempat
yang bukan dikhaskan seperti
melompat atau memanjat pagar
pembahagi jalan.
b.Bermain atau bergurau senda di jalan

raya.
c.Menggunakan jalan sibuk.
d.Tidak mematuhi arahan lampu
isyarat.
e.Menyeberang di celahcelah
kenderaan.
2.0 Menunggang basikal / motosikal
a.Menunggang basikal di sebelah kiri
3

jalan raya.
b.Ditegah menunggang basikal
bergandingan dan mencelahcelah di
antara lalulintas.
c. Mengekori kenderaan pada jarak
yang selamat.
d.Semasa menunggang hendaklah
sentiasa memandang ke hadapan.
e.Awasilah semasa memotong kereta
yang berhenti kerana mungkin ada
penumpang yang membuka pintu.
f.Memegang hendal dengan keduadua
belah tangan kecuali member isyarat
tangan sebelum membelok.
g.Apabila mendaki bukit, anda
hendaklah turun daripada basikal dan
menyorongnya.
h.Gunakan karier untuk membawa
barangbarang atau bukubuku.
i. Jangan menggunakan payung semasa
hujan.
j.Jangan membawa penumpang di atas
basikal.
k.Semasa menunggang jangan berpaut
kepada belakang atau tepi
kenderaan.
l.Di waktu malam pastikan semua
lampu dalam keadaan baik.
m.Jika menunggang pada waktu
malam pakai pakaian yang
membolehkan pemandu kenderaan
dan pengguna jalan raya dapat
melihat anda dengan lebih baik.
n.Periksa lampu, brek, tayar, rantai,
dan jarak tinggi hendal.
0.Sentiasa patuh kepada undangundang
dan semua peraturanperaturan

lalu lintas.
p. Gunakan jalan yang paling selamat
dari lalulintas yang sibuk.
q. Awasi sebelum membelok kanan
atau kiri, beri isyarat dari lalulintas
yang sibuk.
r.Penunggang basikal/motosikal
hendaklah meletakkan basikal atau
motosikal di tempat yang
disediakan.
3.Menaiki Bas/kereta
a.Jangan menaiki atau turun dari
kenderaan ketika kenderaan masih
bergerak.
b. Menggunakan pintu yang disediakan
untuk masuk dan keluar.
c.Jangan sengaja menghimpit
penumpangpenumpang lain ketika
menaiki atau turun dari kenderaan.
d.Jangan merosakkan manamana
bahagian kenderaan.
e.Elakkan menggangu tumpuan
pemandu tanpa sebarang sebab
seperti berbual atau bermain.
f. Jagalah kebersihan kenderaan.
g.Jangan membaling sesuatu keluar
dari kenderaan.
h.Jangan meletakkan atau
mengikatkan sebarang benda yang
bergantungan atau berjuntai pada
badan kenderaan.
i.Hendaklah sentiasa bersopan dan
beratur seperti tidak berebutrebut
ketika menaiki kenderaan.
j.Jangan membuka pintu kenderaan
untuk keluar sehingga dipastikan
selamat.
k.Sentiasa patuh undangundang dan
peraturan lalulintas.
l.Ketika kenderaan sedang bergerak
janganlah bermainmain dalam
kenderaan seperti melambaikan
tangan keluar, menghulurkan kepala
dan sebagainya.
4.Semasa Menunggu Kenderaan
a.Semasa menunggu kenderaan muridmurid

adalah dilarang bermain


seperti kejar mengejar dan
sebagainya yang boleh
mendatangkan bahaya.
b.Ibu bapa pemandu kenderaan
hendaklah memimpin muridmurid
ke kenderaan mereka sekiranya
muridmurid itu menunggu di
seberang jalan.
1

SK ST MARK
73000 TAMPIN
N.SEMBILAN

POLISI SEKOLAH SELAMAT

POLISI KESELAMATAN
KESELAMATAN FIZIKAL DAN
BANGUNAN SEKOLAH
DISEDIAKAN OLEH:
UNIT HEM
(http://myhemSKSM.blogspot.com)

KESELAMATAN FIZIKAL SEKOLAH


A. DEFINISI
Menjadikan sekolah tempat yang
selamat.Mewujudkan sausana
persekitaran yang kondusif yang
mempunyai peraturan yang dapat
membantu keselamatan semua. Ia
termasuk pendawaian dan peralatan
elektrik di sekolah, kelas, bilikbilik
khas sekolah, tandas asrama
gelanggang pemainan dan persekitaran
dalam kawasan sekolah berada dalam
keadaan baik & selamat.
B. OBJEKTIF
Menjadikan kawasan sekolah
selamat untuk diduduki oleh semua
warga sekolah.
Bahagian bangunan sekolah sesuai
digunakan mengikut fungsi dan
kegunaannya.
Memastikan sistem perparitan
berada dalam keadaan
sempurna.luar dengan mengambil
kira aspek keselamatan

Memastikan alat pemadam


kebakaran mencukupi dan boleh
berfungsi dengan baik.
Memastikan alatan elektrik dan
sistem pendawaian berfungsi dengan
baik.
Memastikan bangunan kantin
sekolah baik dan sesuai untuk proses
penyediaan makanan.
C. PERANAN IBU BAPA
Melaporkan kepada pihak sekolah
sebarang kerosakan yang dikesan.
Menolong pihak sekolah membaiki
kerosakan menggunakan kepakaran
yang ada.
Mengadakan gotong royong
membersihkan kawasan sekolah.

Selalu mengingatkan anakanak tentang


keselamatan.
2

KESELAMATAN PENDAWAIAN DAN


PERALATAN ELEKTRIK
Definisi
Merupakan langkahlangkah
keselamatan yang sharusnya diambil
semasa menghadapi apa juga keadaan
, ketika berlaku kerosakan sistem
pendawaian & peralatan elektrik di
dalam kawasan sekolah
Tatacara murid
Laporkan dengan kadar segera
kepada pentadbir guru/pekerja.
Jangan ubah suai peralatan elektrik
yang rosak.
Jangan cuba baiki/menyentuh alatan
elektrik yang terdedah dan
merbahaya.
Memaklum dan melabelkan serta
menjadikan kawasan tersebut
sebagai kawasan larangan
sementara.
Jangan hampiri tempat yang berlabel
atau bertanda BAHAYA/AWAS.
Patuh kepada peraturan dan arahan
yang ditetapkan dan dikeluarkan.
TANDAS

Definisi
Merupakan langkahlangkah
keselamatan yang seharusnya diambil
semasa berada dan menggunakan
tandas. Manual ini untuk memastikan
tandas digunakan dengan selamat dan
mengikut peraturan.
Tatacara murid
Memahami peraturan penggunaan
yang telah ditetapkan.
Pastikan telah menjalani latihan
menggunakan tandas jika perlu.
Jika didapati sebarang kerosakan,
jangan cuba perbaiki atau
menyentuhnya, sila laporkan dengan
segera kepada guru, pegawai
bertugas atau pihak pentadbir.
Pastikan tandas digunakan dengan
betul dan mengikut peraturan.
KESELAMATAN PERALATAN
Defisini
Merupakan langkahlangkah
keselamatan yang seharusnya diambil
oelh murid semasa menggunakan bilik
darjah dan laluan yang mengalami
kerosakan dan cermin tingkap dan
pemegang besi serta yang berkaitan
dengannya.
Tatacara murid
Murid hendaklah memaklumkan
kepada pihak pentadbir, guru ,
pekerja jika terjumpa atau
mendapati pemegang besi dan
tingkap yang pecah atau rosak.
Murid hendaklah menjauhi kawasankawasan
yang dikategorikan sebagai
merbahaya.
Murid hendaklah mematuhi
peraturan dan arahan yang
dikeluarkan atau ditetapkan oleh
pihak sekolah.
Murid jangan sentuh dan cuba
memperbaiki bahagian yang pecah
atau rosak itu.
3

MANUAL KESELAMATAN STOR,

KEBUN SAINS PERTANIAN


Definisi
Merupakan langkahlangkah
keselamatan yang seharusnya diambil
semasa menghadapi apa juga keadaan
ketika menggunakan stor dan kebun
Sains Pertanian.
Tatacara murid
Memahami dengan jelas peraturan
keselamatan ketika menggunakan
peralatan di kebun.
Memastikan sebarang peralatan
kebun selamat digunakan.
Menyediakan perlindungan diri yang
sesuai dan secukupnya seperti
pakaian, sarung tangan dan lainlain.
Membersihkan diri selepas kerjakerja
meracun.
Mengikut arahan dan berhatihati
ketika menggunakan jentera
pertanian.
Laporkan kepada guru jika peralatan
yang digunakan berfungsi atau tidak.
MANUAL KESELAMATAN DI
KAWASAN SUNYI DAN GELAP
Definisi
Merupakan langkahlangkah
keselamatan yang seharusnya diambil
semasa menghadapi apa juga keadaan,
kita melalui/menggunakan kawasan
sunyi dan gelap. Kawasan sunyi dalam
manual ini merujuk kepada kawasan
yang bukan laluan utama/jauh
daripada penempatan murid.
Manakala kawasan gelap merujuk
kepada kawasan yang tidak mendapat
bekalan elektrik/tidak diterangi caha
lampu.
Tatacara murid
Murid mestilah mengenalpasti
kawasan yang sunyi dan gelap.
Pastikan meurid menggunakan
kawasan tersebut berkumpulan
(melebihi 3 orang).
Jika terjumpa orang yang diragui /
mencurigakan atau sebarang

masalah hendaklah segera


menggelakkan diri dan melaporkan
kepada pihak pentadbir / guru /
pegawai bertugas.
MANUAL KESELAMATAM SEMUA
BANGUNAN DALAM KAWASAN
SEKOLAH ( 24 JAM )
Definisi
Merupakan langkahlangkah
menghindari pencerobohan ke atas
semua bangunan dalam kawasan
sekolah. Semua bangunan dalam
kawasn sekolah merujuk kepada
bangunan yang menjadi hak milik dan
tanggungjawab pentadbiran sekolah.
Tatacara murid
Laporkan segera kepada guru jika
didapati berlaku pencerobohan.
Jangan mengambil tindakan secara
bersendirian untuk menyelesaikan
masalah pencerobohan.
Jangan cuba memperbaiki manamana
kerosakan akibat
pencerobohan.
Jika kerosakan teruk akibat
pencerobohan, elak daripada
menggunakan kawasan tersebut.
Patuh arahan yang dikeluarkan dari
semasa ke semasa.
Murid dilarang/dicegah sama sekali
menyentuh, mengusik dan
mengubah alatan/bahan yang sedia
ada tanpa arahan/kebenaran guru.
4

Murid dilarang bermain, membuat


bising atau berkelakuan tidak
seninoh semasa dibengkel.
Jika berlaku kebakaran, murid
mestilah menggunakan alat
pemadam api yang tersedia.
MANUAL KESELAMATAN PUSAT
SUMBER/PERPUSTAKAAN
Definisi
Merupakan langkahlangkah
keselamatan yang seharusnya diambil
menghadapi apa juga keadaan ketika

berada dan menggunakan pusat


sumber / perpustakaaan.
Tatacara murid
Sebarang penggunaan perlu
mendapat kebenaran terlebih
dahulu.
Pastikan peralatan yang digunakan
baik dan selamat.
Laporkan segera kepada
guru/pegawai bertugas jika didapati
sebarang kerosakan.
Pengguna mestilah patuh kepada
peraturan. Penggunaan sedia ad dan
dikeluarkan dari semasa ke semasa.
Jika berlaku sebarang kecenasan,
jangan panik, patuhlah kepada
peraturan yang telah ditetapkan.
Jika berlaku kebakaran, murid
mestilah menggunakan alat
pemadam menggunakan alat
pemadam api yang tersedia.
MANUAL KESELAMATNA PADANG
DAN GELANGGANG PERMAINAN
Definisi
Merupakan langkahlangkah
keselamatan yang seharusnya diambil
semasa menghadapi apa juga keadaan,
ketika menggunakan padang dan
gelanggang pemainan.
Tatacara murid
Penggunaan padang atau gelanggang
permainan mestilah mendapat
kebenaran guru atau pegawai yang
diamanahkan/pentadbir sekolah.
Memastikan alatan yang digunakan
selamat dan berkeadaan baik.
Sebarang aktiviti di apdang MESTI
dalam pengawasan guru/jurulatih
dan pegawai yang diamanahkan.
Menjalankan aktiviti semasa apabila
cuaca mengizinkan.
Selesai permainan padang perlu
dibersihkan, meletakkan kembali
alatan di tempat yang ditetapkan.
5

MANUAL KEROSAKAN PERABOT

KELAS
Definisi
Merupakan langkahlangkah
keselamatan yang seharusnya di ambil
oleh murid semasa menggunakan
perabot kelas. Maksud perabot kelas di
dalam manual ini ialah kerusi dan meja
murid, kerusi dan meja guru, almari
buku, papan tulis dan papan
kenyataan.
Tatacara murid
Pastikan tidak menggunakan perabot
kelas yang rosak dan merbahaya.
Melaporkan kepad guru atau
pentadbir jika terdapat perabot kelas
yang rosak dan tidak dapat
digunakan.
Jangan cuba memperbaiki perabot
kelas yang rosak atau tidak dapat
digunakan.
Murid hendaklah patuh kepada
peraturan dan arahan yang
dikeluarkan dari semasa ke semasa.
Murid hendaklah patuh kepada
tatcara penggunaan yang betul.
MANUAL KESELAMATAN MAKMAL
SAINS
Definisi
Merupakan langkahlangkah
keselamatan yang seharusnya diambil
semasa menghadapi apa juga semasa
berada atau menggunakan makmal
sains.
Tatatcara murid
Penggunaan makmal mestilah
mendapat kebenaran daripada
pegawai yang bertugas.
Berhatihati menggunakan bahan
kimia berlabel (beracun).
Peralatan yang digunakan hendaklah
di dalam keadaan yang baik dan
selamat.
Melaporkan segera kepada
pembantu makmal tentang
kerosakan alatan.
Penggunaan bahanbahan kimia

mestilah dengan pengetahuan dan


kebenaran guru.
Sekiranya berlaku sebarang
kecemasan , jangan panik patuhlah
kepada arahan keselamatan yang
telah ditetapkan.
Murid adalah dicegah/dilarang sama
sekali menyentuh, mengusik dan
mengubah alatan/bahan ayng sedia
ada tanpa arahan/kebenaran guru.
Murid juga dilarang bermain,
membuat bising atau berkelakuan
yang tidak senonoh semasa berada di
makmal.
Murid dinasihatkan sentiasa
mematuhi peraturan ketika berada di
makmal sains.
Jika berlaku kebakaran, murid
mestilah menggunakan alat
pemadam kebakaran yang tersedia.
6

MANUAL KESELAMATAN BENGKEL


Definisi
Merupakan langkahlangkah
keselamatan yang seharusnya di ambil
semasa menghadapi apa juga keadaan
ketika berada dan menggunakan
bengkel.
Tatacara murid
Murid mestilah mendapat kebenaran
sebelum mengggunakan bengkel.
Murid hendaklah melaporkan kepada
guru jika peralatan yang digunakan
tidak berfungsi dan tiada dalam
simpanan yang dipamerkan.
Penggunaan sebarang peralatan,
mestilah mengikut prosedur dan
tunjuk ajar guru.
Jika berlaku sebarang kecemasan,
jangan panik dan patuhlah kepada
arahan keselamatan yang
dikeluarkan.
Murid hendaklah mematuhi
peraturan dari semasa ke semasa.
Murid hendaklah memastikan tangan
dibersihkan selepas aktiviti

dijalankan.
1

SK ST MARK
73000 TAMPIN
N.SEMBILAN

POLISI SEKOLAH SELAMAT

PELAKSANAAN POLISI
MEMBASMI PONTENG
SEKOLAH
DISEDIAKAN OLEH:
UNIT HEM
(http://myhemSKSM.blogspot.com)
MEMBASMI PONTENG SEKOLAH/KELAS
Definisi
Seseorang pelajar dianggap ponteng
apabila ia meninggalkan kelas atau
sekollah tanpa kebenaran dan seterusnya
mereka tidak mengikuti proses pengajaran
dan pembelajaran.Mereka juga dianggap
ponteng apabila mereka tidak hadir tanpa
sebabsebab munasabah.
Matlamat
Mewujudkan kesedaran kepada semua
pelajar bahawa pada waktu berlakunya
sesi persekolahan mereka sepatutnya
berada di dalam kawasan sekolah dan
bukan berada di tempat lain di luar
kawasan sekolah tanpa tujuan dan juga
pengawasan yang ada kaitannya dengan p
& p.
Objektif
Membentuk pelajar berdisiplin, beretika,
bertanggungjawab dan hargai masa.
Mewujudkan suasana tenteram dan
teratur supaya p&p dapat berjalan dengan
sempurna dan berkesan.
Rasional
Perlakuan ponteng akan menimbulkan
pelbagai masalah yang saling mengait
sama ada kepada pelajar atau pada pihak
lain.
Tatacara bagi pelajar
*Pelajar dilarang keluar kelas tanpa
memakai pas keluar.
* Tidak dibenarkan meninggalkan kelas
tanpa sebarang alasan munasabah.
* Pelajar tidak dibenarkan keluar kelas

melebihi dua orang dalam satu masa.


* Pelajar dilarang keluar kelas tanpa
kebenaran sewaktu pertukaran kelas.
* Ketua tingkatan/pelajar hendaklah
melaporkan kepada guru tingakatan/guru
matapelajaran/pentadbir sekolah jika ada
pelajar ponteng atau ada rancangan untuk
ponteng.
* Mencadangkan kepada guru tingkatan
atau guru matapelajaran/pentadbir
sekolah tentang langkahlangkah yang
perlu untuk menarik minat pelajar
terhadap pengajaran dan pembelajaran.
Tatacara bagi guru matapelajaran
* Menyemak dan menanda kehadiran
pelajar melalui buku kawalan kelas
sebelum sesuatu p&p dimulakan.
* Buku kawalan kelas hendaklah
ditandatangani oleh guru mata pelajaran
yang berkenaan.
* Laporkan kepada guru tingkatan jika
pelajar tiada di dalam kelas.
2
* Wujudkan pengajaran dan pembelajaran
yang kondusif untuk menarik minat
pelajar.
* Wujudkan suasana kelas yang ceria
kemas dan menarik.
* Sentiasa berhubung dan berbincang
dengan guru tingkatan dan pihak
pengurusan tentang perkembangan
pelajar.
Tatacara Guru Tingkatan
* Menyemak/menanda kehadiran para
pelajar ke dalam buku daftar/jadual
kehadiran pelajar.
*Semak buku kawalan kelas bagi sesuatu
mata pelajaran.
* Sentiasa bekerjasama dan mendapat
maklumat tentang pelajar daripada guru
mata pelajaran.
* Mendapat sijil/surat akaun sakit yang
sah.
* Memanggil /menasihati dan mendapat
maklumat tentang pelajar daripada guru
matapelajaran.
* Melaporkan kepada pihak pengurusan
sekolah jika terdapat pelajar yang
melakukan kesalahan berulang.
Tatacara untuk Pihak

Pengurusan/Pentadbiran
* Menyemak buku daftar kehadiran
pelajar dan buku kawalan kelas.
* Mendapatkan laporan daripada guru
tingkatan tentang kehadiran pelajar.
* Kenalpasti pelajar yang melakukan
kesalahan ponteng yang berulang.
* Mewujudkan suasana sekolah yang
mendapat menarik minat pelajar untuk
berada di dalam kelas.
* Penggunaan pas keluar /masuk khas bagi
pelajar yang berurusan di luar bilik darjah.
* Mengadakan langkahlangkah yang
berbentuk pemulihan bagi pelajar yang
dikesan kerap melakukan kesalahan
ponteng kelas.
* Menghubungi ibubapa atau penjaga
pelajar untuk kenalpasti masalah pelajar.
* Menghantar pelajar ke Unit Bimbingan
dan kaunseling sekolah.
* Melaksanakan program motivasi bagi
pelajar bermasalah.
* Tindakan adalah berdasarkan garis
panduan yang ditetapkan oleh KPM.
* Beri penghargaan kepada pelajar
cemerlang dari segi penglibatan dan
kehadiran dalam sesuatu aktiviti.
CARTA ALIRAN TATACARA MENANGANI
PONTENG KELAS
Kenalpasti kes
ponteng
Guru
Matapelajaran
Guru
Tingkatan
Menyiasat Kes
Khidmat
Nasihat
Prosedur KPM
Tamat
1

SK ST MARK
73000 TAMPIN
N.SEMBILAN

POLISI SEKOLAH SELAMAT

KESELAMATAN DARIPADA
GANGGUAN EMOSI DAN

ROHANI
DISEDIAKAN OLEH:
UNIT HEM
(http://myhemSKSM.blogspot.com)
KESELAMATAN DARIPADA GANGGUAN
EMOSI DAN ROHANI
A. Pengenalan
Kestabilan emosi dapat melahirkan insan
yang berfikiran positif. Gangguan emosi
boleh menjadikan seseorang itu berasa
dirinya terasing, tidak berkeyakinan dan
tidak selamat. Memandangkan kestabilan
emosi dapat membantu meningkatkan
pencapaian dalam pelajaran dan
pembelajaran, diharapkan konsep dan
manual ini akan membantu mereka yang
menghadapi gangguan emosi di sekolah.
Oleh itu, mereka dapat mengetahui
langkahlangkah menghindari gangguan
emosi , menghadapi situasi yang sedang
berlaku dan tindakan yang perlu diambil
jika situasi telah berlaku.
B. Definisi
Bebas daripada sebarang masalah
dalaman diri, yang menganggu kestabilan
emosi dan rohani. Kestabilan tersebut
menjejaskan keselamatan dan hubungan
baik terhadap manusia , alam dan
penciptanya. Emosi dan rohani yang stabil
menjadikan manusia lebih tenteram dan
harmoni dalam kehidupan mereka.
C. Objektif
Mewujudkan sekolah yang ceria dan
damai bagi membantu kecemerlangan
pendidikan.
Mewujudkan budaya Sekolah
Penyayang sebagai asas institusi
masyarakat penyayang.
Membangunkan potensi insan secara
sepadu dan seimbang berasaskan
pegangan agama.
Mempertingkatkan ketahanan diri
warga sekolah melalui nilainilai
murni.
Mempereratkan hubungan kasih
sayang serta mengurangkan gejala
negatif di kalangan warga sekolah.
D. Puncapunca Gangguan Emosi dan
Rohani
Diri sendiri

Keluarga
Sekolah
Rakanrakan
Komuniti sekeliling
Baka/keturunan
Alat Audio Visual/Media
E. Tandatanda Gangguan Emosi dan
Rohani
Suka menyendiri
Panas baran
Murung
2
Ponteng kelas/sekolah
Termenung
Penyakit
Merendah diri
Meninggi diri
F. Panduan untuk Memiliki Emosi &
Rohani Yang Tenteram dan Selamat
Perlu memahami dan mematuhi
ajaran agama.
Perlu berfikiran positif dan
menghindari gejala negatif.
Perlu memahami bahawa mental dan
rohani yang sihat asas kecemerlangan
pendidikan.
Patuhi jadual harian kehidupan anda.
Kasihi orang lain seperti mana
mengasihi diri sendiri.
Amalkan gaya hidup sihat
Tidur dan rehat yang cukup
Berfikiran terbuka dan logik
Libatkan diri secara aktif dalam
kegiatan berfaedah
Sekiranya menghadapi masalah
gangguan emosi,dapatkan bimbingan
dari rakan sebaya,guru,ibubapa,
kaunselor sekolah.
G. Peranan ibu bapa
Peka terhadap perubahan sikap dan
tingkah anak seperti
selalu mengasingkan diri
muram dan bersedih
memberontak
tidak betah berada di rumah
bercakap kasar
Menyediakan didikan asas agama yang
cukup untuk anak/keluarga
Berkerjasama dengan kaunselor
sekolah,guru dan semua pihak untk

menyelesaikan masalah anak.


Menyediakan pemakanan berzat dan
seimbang untuk anak
Menyediakan peralatan dan keperluan
belajar yang mencukupi
Mengenali rakan anakanak
H. Tatacara Pelajar
Berjumpa dengan orang yang
dipercayai
Ceritakna masalah yang dihadapi
Ikut nasihat orang yang lebih tua
(guru,ibu dan bapa)
Luahkan perasaan anda dalam bentuk:
tulisan
lisan(menjerit,menyanyi,berserita)
Aktivi riadah
Mendengar muzik yang
menyenangkan
Melibatkan diri dalam kokurikulum
Jangan menyendiri
Isi borang aduan untuk tindakan
selanjutnya
I. Tatacara Guru
Peka terhadap tingkah laku pelajar
Menerima aduan dan perhatian
kepada masalah yang diceritakan
Menenangkan pelajar yang dalam
keadaan stress
Memberi nasihat kepada pelajar
berkenaan
Jika tidak dapat diselesaikan rujuk
kepada kaunselor
Sekiranya kes berat, rujuk kepada
pakar psikologi.
J. Tatacara Ibu Bapa / Komuniti Setempat
Peka terhadap tingkah laku anak
Mendengar masalah yang dihadapi
oleh anak
Jika perlu, berjumpa dengan kaunselor
sekolah , pengetua
Ikut nasihat kaunselor
Jika kaunselor sekolah tidak dapat
selesaikan, bawa berjumpa dengan
pakar psikologi di hospital.
1

SK ST MARK
73000 TAMPIN
N.SEMBILAN

POLISI SEKOLAH SELAMAT

POLISI KESELAMATAN
PELAJAR SEMASA BENCANA
ALAM
DISEDIAKAN OLEH:
UNIT HEM
(http://myhemSKSM.blogspot.com)
KESELAMATAN PELAJAR SEMASA
BENCANA ALAM
A. PENGENALAN
Negara Malaysia adalah sebuah Negara
mempunyai bentuk muka bumi yang
pelbagai dan mengalami iklim monsun
tropika. Perubahan iklim boleh
menyebabkan berlakunya bencana alam
seperti banjir,kebakaran,ribut. Kesan
perubahan cuaca tersebut akan
menyebabkan berlakunya wabak penyakit.
B. OBJEKTIF
Mengambil langkah keselamatan
untuk menghindari kemalangan
dikalangan warga sekolah.
Menyediakan peraturan bagi
menghadapi bencana alam secara
selamat.
Mengadakan latihan menghadapi
bencana alam
Menjadi warga sekolah yang prihatin
dan sentiasa bersedia menghadapi
kecemasan.
Mewujudkan permuafakatan dan
perasan bertanggungjawab
dikalangan warga sekolah dan
komuniti bencana alam.
C. BANJIR
Banjir merupakan satu keadaan di
mana sesuatu kawasan ditenggelami
air atau lumpur.
Banjir boleh dikategorikan sebagai:
banjir kilat, nnamjir lumpur,banjir
musim tengkujuh.
D. Tatatcara Ketika Banjir Kilat
o Jangan panik
o Tutup atau matikan semua suis
o Guru hendaklah membawa
pelajar ke tempat yang selamat
o Guru/ketua memastikan
bilangan pelajar yang
mencukupi

o Pelajar yang tiada hendaklah


dicari
o Bawa barangan peribadi yang
perlu sahaja
o Ikut arahan guru
o Lapor diri kepada guru sewaktu
di tempat perpindahan
o Guru dikehendaki menghubungi
pihak waris/penjaga
o Guru dikehendaki
menghubungi pihak bomba dan
penyelamat serta unit
pertolongan cemas
o Pelajar tidak perlu ke sekolah
sekiranya banjir
membahayakan diri pada hari
berikutnya.
2
E. KEBAKARAN
Kebakaran yang berlaku disebabkan oleh
litar pintas , pembakaran terbuka dan
kecuaian pengguna.
F. TATACARA KETIKA KEBAKARAN
Jangan panik dan lapor kepada guru
sekiranya kelihatan tandatanda
kebakaran.
Tutup suis utama
Susun kerusi meja supaya ada ruang
laluan
Pelajar diminta meninggalkan kelas
apabila mendengar loceng kecemasan.
Ikut laluan kecemasan yang
diberikan/disediakan.
Guru memastikan bilangan pelajar
yang mencukupi.
Menghubungi pihak bomba
Menjerit meminta pertolongan
sekiranya terperangkap
Guru/pasukan bomba sekolah boleh
menggunakan alat pemadam api
sekiranya kebakaran kecil
Hantar pelajar ke hospital sekiranya
mengalami kecederaan
Hubungi waris pelajar yang terlibat
Buat laporan polis sekiranya
kecederaan serius.
Buat tuntutan Insuran kebakaran
takaful dengan menyediakan
slip hospital
laporan polis

borang takaful lengkap


G. WABAK JANGKIT BERJANGKIT
Wabak penyakit berlaku akibat dari
jangkitan kuman dan keracunan makanan
akibat kurang penjagaan
kebersihan,persekitaran dan kebersihan.
H. PENYAKIT BERJANGKIT
TATACARA PELAJAR , IBU BAPA/SEKOLAH
Penjaga mesti memaklumkan taraf
kesihatan pelajar kepada pihak
sekolah
Dapatkan surat kebenaran mendapat
rawatan daripada pihak sekolah
Dapatkan rawatan daripada doktor
Dapatkan surat cuti sakit dan
menyerahkan kepada pihak sekolah
Sekiranya tinggal di asrama pelajar
akan dihantar balik ke rumah
Pelajar dinasihatkan mengutamakan
kebersihan diri. pakaian dan tempat
tinggal.
Prihatin kepada poster/brosur
kesihatan
Mengadakan ceramah kesedaran
kesihatan
I. TATACARA PELAJAR
Lapor kepada guru bertugas
Jangan mengambil sebarang ubat
tanpa nasihat daripada doktor
Minum seberapa banyak air masak
Dapatkan surat kebenaran rawatan
daripada sekolah
Segera ke hospital atau pusat
kesihatan
Buat aduan ke pejabat kesihatan
Maklumkan kepasa penjaga
Pelajar dinasihatkan supaya berehat /
hospital senhingga di rumah/hospital
Kantin/dewan makan hendaklah
ditutup atas arahan Pengetua
J. PERANAN IBU BAPA
Sentiasa mengikut perkembangan
semasa laporan kaji cuaca dan amaran
banjir
Menghubungi pihak sekolah untuk
mendapatkan maklumat terkini
Memberi bantuan dan kerjasama
kepada pihak sekolah semasa banjir
1

SK ST MARK

73000 TAMPIN
N.SEMBILAN

POLISI SEKOLAH SELAMAT

PELAKSANAAN POLISI
MENANGANI PERSELISIHAN
KAUM
DISEDIAKAN OLEH:
UNIT HEM
(http://myhemSKSM.blogspot.com)
MANUAL MENANGANI PERSELISIHAN
KAUM
Definisi
Bermaksud membina perasaan hormat
menghormati, kasih mengasihi, tolong
menolong dan bermuafakat.
Objektif
* Mengenal dan memahami perbezaan
kaum.
* Menjalinkan persefahaman antara kaum
* Mewujudkan bangsa yang bersepadu
* Menghormati perlembagaan Negara dan
Rukun Negara
CARACARA MEWUJUDKAN INTEGRASI
KAUM
HORMAT MENGHORMATI ANTARA SATU
SAMA LAIN
Agama
Kebudayaan/kepercayaan/adat
Semangat patrotik
Persatuan dan pertubuhan
BENTUKBENTUK PROGRAM /AKTIVITI
Jamuan
Perkhemahan
Hari Muhibbah
Program Tiga Penjuru
Drama
PERANAN PELAJAR
* Menghormati kaum lain.
* Memupuk semangat muhibbah antara
kaum.
* Saling tolong menolong antara kaum.
* tidak menyemai perasaan anti kaum.
PERANAN GURU
* Pengajaran tiada unsurunsur
perkauman.
* Bersifat adil dengan semua kaum.
PERANAN KAUNSELOR
* Memastikan aktiviti sekolah melibatkan

semua kaum.
* Tidak berhujah berkaitan kaumkaum
lain.
* Mengenalpasti isuisu perkauman
* Bersikap adil dengan kaumlain.
2
PERANAN IBU BAPA
* Menyertai aktiviti melibatkan semua
kaum.
* Menyemai nilainilai perpaduan
* Menjadikan PIBG sebagai forum dalam
penyatuan kaum.
TATACARA MURID.
* Sila laporkan kepada guru apabila ada
unsur perkauman.
* Amalkan budaya ziarah menziarahi.
* Menyertai aktiviti melibatkan
perkauman.
* Menghormati budaya kaum lain.
* Jangan menyindir antara kaum.
TATACARA KAUNSELOR
* Memastikan semua pelajar terlibat
dengan aktiviti perkauman.
* Merekodkan peristiwa melibatkan
perkauman umum.
* Tidak berhujah berkaitan isu perkauman.
* Mengenalpasti isuisu perkauman.
* Memberi pendedahan nilainilai murni.
* Tanamkan semangat cintakan sekolah.
TATACARA IBU BAPA
* Menyertai aktiviti sosial di kawasan
masingmasing.
* Memupuk penyatuan melalui PIBG
sekolah.
CARTA ALIRAN MENANGANI
PERSELISIHAN KAUM
Kejadian
Menerima
laporan
Menyiasat
kes
Merekod
kes
Merujuk kes kepada
Pengetua/Kaunselor
Ambilan
Tindakan
Laporan
bertulis
Laporan kepada

PPD/PNS
Selesai

CARTA ALIRAN TATACARA APABILA BERLAKU KEMALANGAN


DI LUAR / DALAM SEKOLAH
Kemalangan
Laporkan kepada guru/guru bertugas
Rekod
Dapatkan rawatan kecemasan mengikut
jenis kemalangan
Ya
Tidak
Serius
Bawa ke hospital
Beritahu Penjaga
Ya
Tidak
Kes Polis/Laporkan untuk tuntutan
Laporkan kepada polis
Sedia laporan Hospital dan laporan
polis untuk tuntutan
Pergi ke sekolah seperti biasa
CARTA ALIRAN TATACARA
KESELAMATAN FIZIKAL SEKOLAH
Taklimat
Mesyuarat dan bentuk AJK
keselamatan
Melabel fizikal/tempat yang
bahaya
Mengadakan taklimat
Pemantauan (kenal pasti
fizikal/tanda bahaya)
Bahaya
Rujuk
Pentadbir Tiada bahaya (memuaskan)
Mesyuarat
Staf/PIBG
Penilaian
Bantuan
Pihak luar
Tindakan
susulan/penambaikan
CARTA ALIRAN TATACARA RAWATAN KECEMASAN
Kemalangan
Laporkan kepada guru/guru bertugas
Rekod
Dapatkan rawatan kecemasan mengikut
jenis kemalangan

Ya
Tidak
Serius
Bawa ke hospital
Beritahu Penjaga
Ya
Tidak
Kes Polis/Laporkan untuk tuntutan
Laporkan kepada polis
Sedia laporan Hospital dan laporan
polis untuk tuntutan
Pergi ke sekolah seperti biasa
CARTA ALIRAN TATACARA
KESELAMATAN PERSEKITAN/LOKASI SEKOLAH
Taklimat
Mesyuarat dan bentuk AJK
keselamatan
Melabel fizikal/tempat yang
bahaya
Mengadakan taklimat
Pemantauan (kenal pasti
fizikal/tanda bahaya)
Bahaya
Rujuk
Pentadbir Tiada bahaya (memuaskan)
Mesyuarat
Staf/PIBG
Penilaian
Bantuan
Pihak luar
Tindakan
susulan/penambaikan
CARTA ALIRAN TATACARA GURU MENGHADAPI KEBAKARAN
Taklimat
Guru Kelas PK HEM/Kaunselor Warden Blok
Lapor kepada polis,
bomba, pasukan
penyelamat
Pastikan
semuamurid
meninggalkan
bangunan
Murid beratur
untuk keluar
Edar buku
kedatangan

Ambil
kedatangan
Lapor kepada
GPKHEM
Hilang
Terima laporan
kedatangan
Hilang
Cari
Kes kehilangan lapor
kepada polis, pasukan
penyelamat
Lapor kepada
PK HEM
kecemasan
CARTA ALIRAN TATCARA IBUBAPA BAGI KES
GANGGUAN EMOSI DAN ROHANI
Mula
Mendengar masalah anak
Selesai
Memaklumkan kepada pihak
sekolah
Selesai
Tamat
Tindakan lanjut(Jumpa Kaunselor)
Dirujuk kepada pakar sakit jiwa
di hospital-jika perlu
Tamat
CARTA ALIRAN TATACARA
BEBAS ROKOK DAN DADAH
Kenal pasti pelajar terbabit
Hubungi Kunselor sekolah
Siasat Kes
Beri bimbingan dan kaunseling
Lapor kepada Pengetua jika kes
yang menyalahi undang-undang
Lapor kepada pihak polis
Buat laporan bertulis
Failkan

MANUAL KESELAMATAN
SKSM 2010

PERATURAN KESELAMATAN BILIK DARJAH


SK ST MARK

1. Hanya pelajar kelas berkenaan sahaja boleh berada di dalam


kelas
tersebut.
2. Pelajar lain yang ingin menggunakan kelas lain perlu
mendapatkan
kebenaran daripada kelas tersebut.
3. Jika terdapat orang luar yang tidak berkenaan, laporkan kepada
guru
tingkatan atau Pihak Sekolah dengan kadar segera.
4. Jangan berada di dalam kelas sewaktu rehat.
5. Padamkan suis lampu dan kipas apabila berada/meninggalkan
kelas.
6. Jangan berlari-lari dan membuat bising di dalam kelas.
7. Pastikan tiada benda tajam atau berbahaya di dalam kelas.
8. Pastikan sampah disapu setiap hari.
9. Tidak dibenarkan makan di dalam kelas.
10.Sila pastikan bakul sampah sentiasa nosong dan pelajar
hendaklah menjalankan tugas harian agar kebersihan dan
keceriaan
kelas dijaga.
11.Sekiranya berlaku sebarang keadaan kecemasan, sila keluar dari
kelas
mengikut pelan tindakan keselamatan dan arah yang disediakan.
12.Pelajar bertanggungjawab memastikan semua peralatan kelas
masingmasing
(penyapu, pemadam, bakul sampah dsb) berada dalam kelas
sepanjang masa.
SKSM 2010

PERATURAN KESELAMATAN PENGGUNAAN TANDAS


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN
INDAH
1. Pelajar digalakkan agar menggunakan tandas hanya pada
waktu rehat sahaja.

2. Penggunaan tandas pada waktu selain waktu rehat


hendaklah
mendapat kebenaran daripada guru pada waktu tersebut
dengan menggunakan Pas Kebenaran Keluar.
3. Jangan membuang tisu atau sebarang sampah ke dalam
sinki
tandas.
4. Gunakan pam/flash selepas menggunakan tandas

"UTAMAKAN

KESELAMATAN
DAN KEBERSIHAN TANDAS
KITA"
SKSM 2010

PERATURAN KESELAMATAN PENGGUNAAN


PERALATAN STOR PERTANIAN
SK ST MARK
1. Sila masuk dengan kebenaran guru.
2. Rekodkan peralatan yang dipinjam/bahan yang
digunakan dalam buku rekod yang telah disediakan.
3. Berhati-hati denganperalatan yang tajam.
4. Jangan bergurau atau bermain-main di dalam stor ini.
5. Sila bersihkan peralatan yang telah digunakan.
6. Simpan semula peralatan yang telah dipinjamkan ke
tempat yang betul/asal.
7. Rekodkan tarikh pinjaman dan pemulangan
peralatan.

"UTAMAKAN KESELAMATAN"
"KERJASAMA ANDA SANGAT

DIHARAPKAN"
SKSM 2010

PERATURAN KESELAMATAN
MENGGUNAKAN
MAKMAL SAINS
SK ST MARK
1. Kebenaran guru hendaklah diperoleh sebelum
memasuki
makmal sains dan bilik persediaan.
2. Peralatan dan bahan dalam makmal sains tidak boleh
di
bawa keluar tanpa kebenaran guru sains.
3. Peralatan dan bahan sains hanya boleh digunakan atas
arahan guru.
4. Semua peralatan dan bahan-bahan sains yang telah
digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asal atau
seperti yang diarahkan oleh guru.
5. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan
selepas
digunakan.
6. Kerja amali hanya boleh dilakukan dengan
pengetahuan
dan kebenaran guru.
7. Peralatan yang rosak atau pecah perlu dilaporkan
segera
kepad guru atau staf sokongan makmal tersebut.
8. Sebarang kemalangan yang berlaku perlu dilaporkan
segera.
SKSM 2010

9. Pelajar dikehendaki menjaga kebersihan dan susunan


perabot supaya kemas da teratur.
10. Penunu bunsen hendaklah dinayalakan dengan
pemetik
api, kertas , lidi dan mancis tidak dibenarkan.
11. Sebarang benda yang masih menyala atau berbara
tidak
boleh dibuang ke dalam tong sampah.
12. Elakkan membuang sebarang sampah dalam bentuk
pepejal ke dalam sinki. Sisa-sisa bahan sains hendaklah
dibuang ke dalam bekas yang berlabel sisa bahan.
13. Hanya buku dan peralatan pelajar yang dibenarkan
sahaja
boleh di bawa masuk ke dalam makmal sains semasa
pengajaran dan pembelajaran sains.
14. Bahan dan alat dalam kit pertolongan cemas boleh
digunakan dengan kebenaran dan pengurusan guru.
15. Pelajar dilarang bermain-main di dalam makmal
sains.
SKSM 2010

PERATURAN PENGGUNAN BENGKEL


SK ST MARK
1. Dilarang masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru.
2. Tinggalkan beg anda di luar bengkel.
3. Gunkan apron dan pakaian yang sesuai semasa menjalani
tugasan amali.
4. Jika memakai baju lengan panjang, butangkan cekak
atau
gulung lengannya hingga ke siku.
5. Jangan bermain, bergurau atau berlari semasa berada di

bengkel.
6. Semasa penggunaan mesin mestilah di bawah pengawasan
guru.
7. Dilarang sama sekali mengeremuni mesin yang sedang
digunakan oleh rakan anda.
8. Laporkan segala kecederaan atau kemalangan dan
kerosakan
kepada guru dengan segera.
9. Jangan bawa keluar sebarang peralatan tanpa kebenaran
guru.
10.Tutup suis lamu, kipas dan mesin sebelum keluar dari
bengkel.
11.Pastikan bengkel berada dalam keadaan bersih dan
kemas
sebelum anda meninggalkannya.
SKSM 2010

PERATURAN PENGGUNAAN ALATAN


SK ST MARK
1. Gunakan alatan pertukangan mengikut fungsinya dengan
betul.
2. Jika anda tidak tahu menggunakan sesuatu alatan,
bertanyalah kepada guru terlebih dahulu.
3. Jangan gunakan alatan yang tumpul kerana ia mudah
tergelincir dan boleh mengakibatkan kecederaan.
4. Jika anda mengasah sesuatu alatan, gunakan gogal untk
mengelakkan serpihan besi memasuk mata.
5. Kembalikan alatan yang telah digunakan ke tempat
asalnya.
6. Laporkan segala kecederan atau kemalangan dan
kerosakkan
kepada guru dengan segera.

"BERINGAT SEBELUM KENA"


TERIMAKASIH DI ATAS KERJASAMA
ANDA...
SKSM 2010

PERATURAN DAN KESELAMATAN STOR


PERALATAN MPV
SK ST MARK
1. Asingkan bahan kimia dengan peralatan yang lain.
2. Susun peralatan mengikut kedudukan yang betul dan
selamat.
3. Periksa dahulu peralatan sebelum digunakan.
4. Berhati-hati semasa menggunakan peralatan yang tajam
dan
merbahaya.
5. Jangan bergurau dengan kawan-kawan semasa berada
dalam
stor.
6. Bersihkan peralatan selepas digunakan dan disimpan di
tempat
asalnya semula.
7. Beritahu guru dengan segera jika berlaku sebarang
kemalangan.
8. Pastikan stor sentiasa dalam keadaan bersig, kemas dan
teratur.
SKSM 2010

PERATURAN KESELAMATAN
MENGGUNAKAN
BILIK SUMBER KEMANUSIAAN
SK ST MARK

1. Semua pelajar dibenarkan menggunakan bilik dengan


iringan
guru mata pelajaran masing-masing.
2. Bahan banu mengajar yang rosak seperti TV, video , radio
dan
OHP perlulah dimaklumkan kepada guru bertugas.
3. Pelajar-pelajar dan guru matapelajaran diharapkan
dapat
memastikan semua suis, tingkap dan pintu ditutup dengan
rapi
semasa meninggalkan bilik untuk keselamatan.
4. Untuk mengelakkan sebarang risiko atau kejutan
elektrik,
pastikan tangan anda kering ketika membuka atau menutup
suis.
5. Keluarkan palam jika tidak digunakan sebelum
memasang atau
membuka sebarang alatan.
SKSM 2010

PERATURAN DAN LANGKAH KESELAMATAN


MENGGUNAKAN BILIK SUMBER PJK DAN STOR
SUKAN
SK ST MARK
1. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan masuk tanpa kebenaran
guru
atau pengawas yang bertugas.
2. Guru-guru yang mengajar PJPK atau ketua kelas sahaja
dibenarkan mengambil peralatan di stor sukan.
3. Setiap pinjaman peralatan, si peminjam hendaklah
mencatatkan nama alatan yang dipinjam dan bilangan
dibuku

rekod pinjaman di stor sukan.


4. Selepas tamat PJPK, alat-alat yang dipinjam hendaklah
dikembalikan ke tempat asal dan tandatangani pemulangan
alat
dalam buku rekod pinjaman.
5. Awas! Guru-guru atau pelajar yang meminjam peralatan
yang
berat dan tajam peluru, cakera atau lembing diminta
berhatihati
semasa mengambil dan memulangkan peralatan tersebut.
6. Sebarang kerosakan peralatan semasa penggunaan, sila
laporkan kepada guru atau pengawas yang bertugas. Alatalat
yang rosak semasa penggunaan akan diganti dengan alat
yang
baru.
7. Kerjasama anda sekelian mematuhi dan mengikuti
peraturan
serta langkah keselamatan menggunakan stor sukan amat
dihargai.
SKSM 2010

PERATURAN KESELAMATAN
PENGGUNAAN
PERPUSTAKAAN
SK ST MARK
1. Pakai pakaian yang kemas.
2. Bawa masuk perlu untuk membaca/menelaah sahaja.
3. Jaga kebersihan/keceriaan dan harta perpustakaan.
4. Sila susun semula kerusi pada tempat/asalnya semula.

5. Sila letakkan buku yang telah dibaca di atas troli yang


telah
disediakan.
6. Jangan membuat bising semasa berada di dalam
perpustakaan.
7. Simpan majalah dan akbar di tempatnya semula.
8. Hanya 2 buah buku sahaja dibenarkan meminjam dalam
tempoh sekali pinjaman.
9. Hantar/pulangkan buku berkenaan sebelum/tamat tarikh
pinjaman.
10.Proses peminjaman buku hendaklah melalui penggunaan
kad
pelajar itu sendiri.
SKSM 2010

RULES AND REGULATIONS OF THE SAL


ROOM
SK ST MARK
1. Leave your bags outside the room before enter.
2. A teacher must be present before you enter.
3. Do not scribbe on the tables.
4. Do not remove any chairs from their original places.
5. Put back the chairs neatly before you leave.
6. Handle all materials and equipment with care.
7. Switch all materials and equipment with care.
8. Put back whatever material you have taken in their
original
places.
9. Dot not litter. Please keep the room clean.
10. Every student must observe all the rules and regulations
when

using the room.


SKSM 2010

PERATURAN MENGGUNAKAN BILIK


INKLUSIF
SK ST MARK
1. Waktu operasi:
a) Sebelum dan selepas waktu persekolahan
b) Waktu rehat
c) Waktu Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Seni
d) Waktu malam (pelajar lelaki sahaja)
2. Tidak dibenarkan makan dan minum di dalam bilik resos.
3. Pelajar-pelajar normal(reader) sahaja diberi kebenaran
menggunakan bilik resos.
4. Pelajar pelajar hendaklah sentiasa berpakaian kemas
semasa
berada di bilik resos.
5. Sebarang peralatan bilik resos yang hendak dikeluarkan
mestilah mendapat kebenaran daripada mana-mana guru
resos
yang bertugas.
6. Orang luar ataupun waris dikehendaki mendapatkan
kebenaran terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan
pelajar
resos.
7. Semua pelajar resos bertanggungjawab menjaga
kebersihan
bilik resos.
8. Pelajar tidak dibenarkan membuat bising semasa berada
di
bilik resos.

9. Sila buang sampah ke dalam tong sampah yang telah


disediakan.
10.Segala peralatan bilik resos yang telah digunakan
hendaklah
disimpan semula di tempat asal.
SKSM 2010

PERATURAN KESELAMATAN
PENGGUNAAN
STUDIO LUKISAN KEJURUTERAAN
SK ST MARK
1. Dilarang memasuk studio LK tanpa kebenaran guru.
2. Tanggalkan kasut dan susun kasut di atas rak dengan
kemas.
3. Pelajar dilarang memasuk beg dan diminta menyusun beg
dengan kemas di luar studio LK.
4. Pelajar dilarang membawa memasuk makanan ke dalam
studio.
5. pelajar hendaklah membuat dua barisan sebelum masuk
ke
dalam.
6. Pelajar tidak dibenarkan mengubah meja melukis.
7. Pelajar haruslah berkelakuan baik semasa berada dalam
studio
8. Gunakan peralatan yang diperlukan sahaja.
9. Gunakan peralatan dengan tertib dan cermat.
10.Dilarang menconteng dan merosakkan sebarang
peralatan.
11.Simpan peralatan dengan kemas di dalam almari
sebelum
keluar dari studio.

12.Pelajar tidak dibenarkan membawa keluar sebarang


peralatan dari studio tanpa kebenaran guru.
13.Pastikan kerusi disusun dengan kemas sebelum keluar
dari
studio.
14.Pastikan tingkap ditutup dan semua suis lampu dan kipas
angin ditutup sebelum keluar dari studio.
SKSM 2010

MANUAL/PERATURAN KESELAMATAN
BILIK
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SK ST MARK
1. Waktu berurusan:
- para pelajar atau individu yang ingin menggunakan bilik/unit
Khidmat Bimbingan dan Kaunseling perlu mengisi borang
temujanji atau berjumpa dengan Kaunselor.
2. Waktu Perkhidmatan adalah seperti berikut:
**Sesi pagi ( Isnin Jumaat)
8.00pagi 12.45 tgh.
**Sesi petang ( Isnin Khamis)
2.30 ptg 5.00 ptg
3. Etika di bilik kaunseling:
-setiap pelajar atau individu yang mengunjungi bilik kaunseling
seharusnya memelihara tingkah laku dan menjaga keharmonian
bilik
kaunseling.
-para pelajar tidak dibenarkan melepak dan membuat bising ketika
mengunjungi bilik ini pada waktu rehat/waktu kelas.
4. Penggunaan peralatan atau bahan pembelajaran:
-penggunaan peralatan serta bahan pembelajaran perlu didahului
dengan kebenaran kaunselor.
-sila pastikan penggunaan peralatan tidak akan menyebabkan
kerosakan dan dijaga dengan baik.

5. Kebersihan:
-para pelajar tidak dibenarkan makan atau minum di dalam
bilik ini.
-aspek kebersihan harus dijaga dari semasa ke semasa.
SKSM 2010

PERATURAN MENGGUNAKAN BILIK BOSS


SK ST MARK
1. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bilik Boss jika tiada
urusan.
2. Pelajar hanya dibenarkan masuk untuk mengambil buku
pinjaman dengan ditemani oleh guru SPBT.
3. Buku-buku pinjaman hendaklah diletakkan di bilik stor
yang
selamat da berkunci.
4. Memastikan bilik Boss sentiasa bersih dan kemas.
5. Menyediakan rak buku yang dibuat daripada logam agar
terhindar daripada serangga perosak anai-anai, tikus dan
lipas.
6. Gunakan racun perosak atau perangkap dan sistem
ventilasi
mestilah baik.
7. Menyediakan alat pemadam api yang berfungsi.
8. Bilik Boss hendaklah ditempat berhampiran punca air
agar
tindakan mudah diambil jika berlaku kebakaran.
9. Sentiasa memeriksa sistem pendawaian elektrik.

SK ST MARK
73000 TAMPIN
N.SEMBILAN DARUL KHUSUS

BUKU KAWALAN PERGERAKAN


MURID
WARGA BERHEMAH, SEKOLAH SELAMAT,
MASYARAKAT HORMAT
Disediakan oleh :
Unit HEM SKSM
(http://myhemSKSM.blogspot.com)

ARAHAN :
1.Ketua Tingkatan diminta mencatat bilangan kehadiran pelajar setiap hari dan nama pelajar
yang tidak
hadir dalam ruangan yang disediakan.
2.Ketua Tingkatan dipertanggungjawabkan unuk menjaga keselamatan Buku Kawalan Kelas ini.
3.Ketua Tingkatan hendaklah mengambil buku ini sebelum 7.25 pagi dan memulangkannya
selepas tamat
waktu pembelajaran setiap hari kepada Cikgu Mazlan b Lambak, Guru Disiplin.
4.Ketua Tingkatan hendaklah membawa Buku Kawalan Kelas ini ke Makmal Sains, Makmal
Komputer,Bengkel
Kemahiran Hidup, Bilik MPV, Bilik Pendidikan Seni dan sebagainya sewaktu P & P berjalan.
5.Guru Mata Pelajaran / Guru Ganti ( Relief ) diminta mencatat bilangan pelajar yang ada dalam
kelas setiap
kali P & P berjalan dan sila tandatangan ruang yang disediakan.
6.Sekiranya terdapat pelajar ponteng atau melanggar disiplin sekolah sepanjang P & P
berjalan sila catatkan dalam Buku Kawalan Kelas dan laporkan kepada Guru Disiplin untuk
tindakan
selanjutnya.
NAMA GURU TINGKATAN :
NAMA KETUA TINGKATAN :
NAMA PEN. KETUA TINGKATAN: ..
BIL. MURID : .
MASA
HARI
ISNIN R
SELASA E
RABU H
KHAMIS A

JUMAAT
Catatan :

07.40-08.20 T/T
GURU 08.20-09.00 T/T
GURU 09.00-9.40 T/T
GURU 09.40-10.20 T/T
GURU 10.20-10.40 10.40-11.20 T/T
GURU 11.20-12.00 T/T
GURU 12.00-12.40 12.40-01.20 T/T
GURU
T/T
GURU 01.20-02.00 T/T

GURU 02.00-02.40 T/T


GURU
07.50-08.30 T/T
GURU 08.30-09.10 T/T
GURU 09.10-9.50 T/T
GURU 09.50-10.30 T/T
GURU

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH, 73000 TAMPIN,


N.SEMBILAN
BULAN
T/T
GURU

MINGGU

1/2/3/4/5
( Bulatkan bahagian berkenaan)
10.30-10.50 10.50-11.30 T/T
GURU 11.30-12.10

PELAJAR PONTENG
TARIKH MASA NAMA GURU T/T GURU CATATAN CATATAN GURU:

PELAJAR TIDAK HADIR


ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT
1 1 1 1 1
22222
3 3 3 3 3
44444
5 5 5 5 5
66666
7 7 7 7 7

HARI
TARIKH
NAMA
PELAJAR
NAMA PELAJAR