Anda di halaman 1dari 574

TITAS 1 ..............................................................................................................................

11
BAB 1 .................................................................................................................................. 11
PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN ................................................................. 11
1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA .................................... 11
1.1.1 Hubungan Tamadun dengan Agama ..................................................................... 13
1.1.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya .................................................................... 14
1.1.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa ..................................................................... 14
1.1.4 Ciri-ciri Asas Tamadun ........................................................................................... 15
1.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN ...................................... 16
1.3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN...................................................................... 20
1.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN ................................. 24
1.4.1 Alam sekitar............................................................................................................ 24
1.4.2 Keluarga ................................................................................................................... 25
1.4.3 Komuniti ................................................................................................................... 26
1.4.4 Kerajaan .................................................................................................................. 26
1.4.5 Kegiatan Ekonomi ................................................................................................... 27
1.4.6 Pendidikan ............................................................................................................... 27
1.4.7 Kesihatan.................................................................................................................. 28
Bab 2.................................................................................................................................... 29
PENGENALAN TAMADUN ISLAM........................................................................... 29
2.1 KONSEP TAMADUN ISLAM ................................................................................ 29
2.1.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam ........................................................... 29
2.1.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan ............................................................ 31
2.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM ........................................................................ 32
2.2.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam .............................................. 34
2.2.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia ................................................................... 37
2.2.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat ........................................................... 38
2.3 DASAR TAMADUN ISLAM................................................................................... 40
2.3.1 Hak-hak Hidup ......................................................................................................... 41
2.3.2 Memelihara Akal Fikiran ........................................................................................ 42
2.3.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan ............................................................. 43
2.3.4 Memelihara Harta Benda ........................................................................................ 44
2.3.5 Memelihara Hak dan Kebebasan ........................................................................... 45
2.4 SIFAT.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM .......... 47
2.4.1 Sifat-sifat Tamadun Islam ..................................................................................... 47
2.4.2 Ciri-ciri Utama Islam............................................................................................... 48
Bab 3.................................................................................................................................... 50
3.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH.................................................... 51
3.1.1 Jahiliah dan Pengertiannya ................................................................................... 51
3.1.2 Sistem Kepercayaan dan Agama ........................................................................... 53
3.1.3 Sistem Politik dan Pentadbiran ............................................................................. 56
3.1.4 Sistem Perekonomian .............................................................................................. 57
3.1.5 Sistem Sosial dan Kebudayaan ............................................................................. 59
3.1.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan ............................................................... 60
3.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA ........ 64
3.2.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah ......................................... 68
3.2.3 Piagam Madinah ...................................................................................................... 70
3.2.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin ...................... 73
Bab 4.................................................................................................................................... 80
SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM................................................................... 80
4.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM ........................................................................... 80
4.1.1 Wahyu daripada Tuhan ......................................................................................... 80
4.1.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman ............................................................... 86
4.1.3 Kitab Mukjizat ....................................................................................................... 88
4.1.4 Keistimewaan Al-Quran ........................................................................................ 93
4.1.5 Kandungan al-Quran ............................................................................................. 100
4.1.6 Hubungan al-Quran dengan Sains ....................................................................... 102
4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain............................................... 104
4.2 AL-HADIS ................................................................................................................. 106
4.2.1 Pengenalan Hadis ................................................................................................... 106
4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis .................................................................. 107
Bab 5.................................................................................................................................. 112
ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM .............. 112
5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU ................................................................. 112
5.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM .......................................... 115
5.3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM .. 116
5.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM ...................................................... 116
5.4.1 Perkahwinan .......................................................................................................... 117
5.4.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga .......................................... 119
5.5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM .......................................................... 120
5.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT .................. 122
5.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA ................................ 123
Bab 6.................................................................................................................................. 124
6.1 IBN SINA.................................................................................................................. 124
6.2 IBN KHALDUN ....................................................................................................... 127
6.2.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah................................................ 128
6.2.2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi ............................................. 129
6.3 IMAMAL-GHA2ALI ............................................................................................... 131
6.4.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi..................................................................... 133
6.4.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains ............................................................................... 136
6.5.1 Sumbangan Al-Khawarizmi ................................................................................. 140
Bab 7.................................................................................................................................. 145
KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM .............................................................. 145
7.1 KEADILAN DALAM ISLAM ............................................................................... 146
7.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG ...................................................................... 147
7.3 KEADILAN SOSIAL .............................................................................................. 153
7.4 KEADILAN SEJAGAT ........................................................................................... 160
Bab 8.................................................................................................................................. 163
ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA ................................................................................ 163
8.1 SENI DALAM ISLAM ............................................................................................ 163
8.1.1 Sumber Pengetahuan Seni ................................................................................... 166
8.1.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam ........................................................................ 168
8.1.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat............................................... 171
8.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM ....................................................... 173
8.2.1 Kedudukan Wanita dalam Islam .......................................................................... 174
8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya...................................................... 183
8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita.............................................. 184
Bab 9.................................................................................................................................. 188
PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT
............................................................................................................................................ 188
9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT ............................................. 188
9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan ................................................................... 189
9.1.2 Akhbar dan Media Massa ..................................................................................... 192
9.1.3 Serangan Sosial ..................................................................................................... 193
9.2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM ......................................... 195
9.3 CABARAN UMAT ISLAM ................................................................................... 196
9.3.1 Cabaran Sekularisme ............................................................................................. 196
9.3.2 Cabaran Orientalisme ............................................................................................ 199
9.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM .......................... 201
9.4.1 Tajdid Tamadun ..................................................................................................... 201
9.4.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini .................................................... 205
Bab 10 ............................................................................................................................... 212
10.1 KONSEP TAMADUN MELAYU ....................................................................... 213
10.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU .............. 219
10.5.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha ........................................... 221
10.5.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha ............. 222
10.5.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam ............................. 223
Bab 11 ............................................................................................................................... 226
11.2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM ............................. 229
11.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR ........................... 229
11.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU .................................................................... 238
11.6.1 Seni dan Kehidupan ........................................................................................... 239
11.6.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu ................................................................................ 242
11.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN .......................................... 244
11.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI ................................................... 246
11.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL....................... 247
11.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL .................................................................. 248
Bab 12 ............................................................................................................................... 250
TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN
MALAYSIA ..................................................................................................................... 250
12.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA ......... 251
12.1.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan.......................................................... 251
12.1.2 Sistem Perundangan Tradisional ....................................................................... 253
12.1.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu ........................................................... 253
12.1.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam ................................................................. 254
12.1.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang- Undang
Adat ................................................................................................................................... 255
12.1.6 Semangat Kebangsaan ...................................................................................... 255
12.1.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan ................................................. 257
12.1.8 Akta Pendidikan, Rukun Negara, dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .... 258
12.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN
MALAYSIA ..................................................................................................................... 259
12.2.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia.................................................. 259
12.2.2 Dasar Ekonomi Baru ........................................................................................... 260
12.2.3 Pembinaan Golongan Profesional, Perniagaan, dan Industri......................... 261
12.2.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam ................................................. 262
12.2.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 ......................................................................... 263
12.2.6 Cabaran-cabaran Kontemporari ......................................................................... 264
TITAS 2 ............................................................................................................................ 266
Bab 13 ............................................................................................................................... 266
TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA........................................................................ 266
13.1 PENDAHULUAN .................................................................................................. 267
13.2 KONSEP PERIBUMI ............................................................................................ 268
13.3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA .......................................................... 269
13.4 PRASEJARAHDANSEJARAH ........................................................................... 270
13.5 ADAT ....................................................................................................................... 272
13.5.1 Organisasi Sosial.................................................................................................. 274
13.5.2 Ekonomi Tradisional ........................................................................................... 279
13.5.3 Agama dan Pantang Larang ............................................................................... 282
13.5.4 Nilai dan Norma................................................................................................... 291
13.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI ....................................... 295
13.7 KESIMPULAN ....................................................................................................... 295
Bab 14 ............................................................................................................................... 297
TAMADUN INDIA: SEJARAH, KERAJAAN DAN PENTADBIRAN ............... 297
14.1 ZAMAN PRASEJARAH ...................................................................................... 298
14.2 ZAMAN PROTOSEJARAH................................................................................. 298
14.3 ZAMAN SEJARAH AWAL ................................................................................. 300
14.3.1 Zaman Vedik (1,500-500SM) ............................................................................ 301
14.3.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) ....................................................... 302
14.3.3 Empayar Maurya (321-185SM) ......................................................................... 304
14.3.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) ....................................................... 306
14.3.5 Zaman Gupta (300-600 TM) .............................................................................. 308
14.3.6 Zaman Sangam..................................................................................................... 310
14.3.7 Zaman Pallava (600-900) ................................................................................... 310
14.3.8 Zaman Chola (850-1200).................................................................................... 312
14.3.9 Hubungan India dengan Dunia Luar ................................................................. 314
14.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) ....................................... 316
14.4.1 Zaman Muslim ..................................................................................................... 316
14.4.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) ................................................................... 319
14.5 ZAMAN MODEN (1750-1947) ........................................................................... 320
Bab 15 ............................................................................................................................... 322
TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA ......................................... 322
15.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA ...................................................................... 323
15.2 SISTEM KELUARGA........................................................................................... 323
15.2.1 Ashrama Dharma ................................................................................................. 324
15.2.2 Purusartha ............................................................................................................. 326
15.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA. ..................................................................... 327
15.3.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya............................................................................ 327
15.3.2 Dalam Masyarakat Dravida ................................................................................ 328
15.4 SISTEMKASTA ..................................................................................................... 329
15.4.1 Sistem Varna ........................................................................................................ 329
15.4.2 Sistem Jati ............................................................................................................. 331
15.5 BAHASADANKESUSASTERAAN ................................................................... 332
15.5.1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa ................................................................ 332
15.5.2 Kesusasteraan ....................................................................................................... 334
15.6 AGAMA DAN FALSAFAH................................................................................. 343
15.6.1 Hinduisme ............................................................................................................. 343
15.6.2 Agama-agama Heterodoks ................................................................................. 347
15.6.3 Sistem Falsafah India .......................................................................................... 349
15.7 SENI HALUS .......................................................................................................... 355
15.7.1 Seni Muzik ............................................................................................................ 355
15.7.2 Seni Tarian ............................................................................................................ 356
15.7.3 Seni Drama ........................................................................................................... 357
15.7.5 Seni Lukis ............................................................................................................. 358
15.8 BIDANG SAINS..................................................................................................... 359
15.8.1 Ilmu Matematik .................................................................................................... 359
15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar ........................................................................... 360
15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia .......................................................................................... 361
15.3.4 Bidang Logam ...................................................................................................... 362
15.8.5 Bidang Perubatan ................................................................................................. 362
Bab 16 ............................................................................................................................... 363
IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI
............................................................................................................................................ 363
16.2 PANDANGAN SEMESTA................................................................................... 364
16.2.1 Sifat Penerimaan .................................................................................................. 364
16.2.2 Sifat Toleransi ...................................................................................................... 370
16.2.3 Relevansi kepada Malaysia ................................................................................ 374
16.2 NILAI-NILAI .......................................................................................................... 376
16.2.1 Dharma .................................................................................................................. 376
16.2.2 Kepercayaan kepada Tuhan ............................................................................... 378
16.2.3 Karma .................................................................................................................... 380
16.2.4 Ahimsa .................................................................................................................. 381
16.2.5 Satya ...................................................................................................................... 382
16.2.6 Perpaduan.............................................................................................................. 383
Bab 17 ............................................................................................................................... 388
TAMADUN CINA: ASAL-USUL, UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI
SISTEM NILAI ............................................................................................................... 388
17.1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG ........................ 389
17.1.1 Kebudayaan Yangshao........................................................................................ 389
17.1.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa ..................................................... 390
17.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA ..................................................... 392
17.2.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina ........................................... 392
17.2.2 Sistem Pertanian Purba ....................................................................................... 392
17.2.3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina ....................................................................... 394
17.2.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa ........................................................................ 395
17.2.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina ...................................................... 395
17.2.6 Falsafah dan Agama Cina ................................................................................... 397
17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan........................................................ 400
17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina .......................................................................... 401
17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina .................................................. 402
Bab 18 ............................................................................................................................... 404
TAMADUN CINA: KESUSASTERAAN, KESENIAN, SAINS DAN
TEKNOLOGI CINA ....................................................................................................... 404
18.1 PENGENALAN ...................................................................................................... 405
18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK .................................... 405
18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK................................. 406
18.3.1 Puisi ....................................................................................................................... 406
18.3.2 Prosa ...................................................................................................................... 408
18.3.3 Drama .................................................................................................................... 409
18.3.4 Fiksyen .................................................................................................................. 411
18.4 KESENIAN CINA.................................................................................................. 412
18.4.1 Muzik Klasik ........................................................................................................ 412
18.4.2 Kaligrafi ................................................................................................................ 415
18.4.3 Seni Lukis ............................................................................................................. 417
18.4.4 Seni Pembinaan .................................................................................................... 421
18.4.5 Seni Cina yang Lain ............................................................................................ 423
18.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ...................................................................... 424
18.5.1 Bidang Astronomi................................................................................................ 425
18.5.2 Bidang Matematik ............................................................................................... 425
18.5.3 Bidang Perubatan ................................................................................................. 425
18.5.4 Bidang Optik ........................................................................................................ 427
18.5.5 Bidang Alkimia .................................................................................................... 427
18.5.6 Teknologi Cina..................................................................................................... 428
18.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG ....................................................................... 429
18.7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA .......................................... 430
18.8 PENUTUP................................................................................................................ 431
Bab 19 ............................................................................................................................... 432
TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN
RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA ................................................... 432
19.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN .................................. 432
19.2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN
BUDAYA ......................................................................................................................... 434
19.2.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea ............................................................... 434
19.2.2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun ................................................................ 436
19.2.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam ........................................................... 439
19.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN
BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA, INDIA, DUNIA
ISLAM DAN BARAT .................................................................................................... 440
19.3.1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun ............................................. 441
19.3.2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara................................................. 442
19.3.3 Interaksi Budaya Cina dengan India ................................................................. 445
19.3.4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam..................................................... 450
19.3.5 Dampak Barat dan Respons China .................................................................... 453
19.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA
DAN DUNIA ................................................................................................................... 458
19.4.1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran ..................................................... 458
19.4.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia.................................... 461
Bab20................................................................................................................................. 466
TAMADUN JEPUN ....................................................................................................... 466
20.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN
............................................................................................................................................ 466
20.1.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi ................................................................ 466
20.1.2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun ................................. 468
20.1.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai
Jambatan Kemasukan Tamadun Cina ........................................................................... 471
20.2 PEMBINAAN, PERKEMBANGAN, DAN PEMANTAPAN TAMADUN
JEPUN SEHINGGA 1912.............................................................................................. 472
20.2.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho .................................................................. 473
20.2.2 Zaman Nara (710-784 M) ................................................................................... 474
20.2.3 Zaman Heian (794-1185 M)............................................................................... 475
20.2.4 Zaman Kamakura (1185-1331 M)..................................................................... 477
20.2.5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M)............................................................. 479
20.2.6 Zaman Sengoku Jidai .......................................................................................... 481
20.2.7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) ........................................................... 483
20.2.8 Zaman Meiji (1868-1912 M) ............................................................................. 484
20.3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN
AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN .......................................... 490
20.3.1 Pandangan Semesta ............................................................................................. 491
20.3.2 Agama Shinto ....................................................................................................... 492
20.3.3 Pengaruh Agama Buddha ................................................................................... 495
20.3.4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme ..................................................... 497
20.3.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun ................................. 499
20.4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT ............ 501
20.4.1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian................ 502
20.4.2 Komodor Perry dan Peranannya ........................................................................ 503
20.4.3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat ............................................................... 505
20.5 JEPUN MASA KINI .............................................................................................. 509
20.5.1 Aspek Ekonomi Jepun ........................................................................................ 509
20.5.2 Perindustrian......................................................................................................... 510
20.5.3 Pertanian ............................................................................................................... 512
20.5.4 Perikanan .............................................................................................................. 512
20.5.5 Pembalakan........................................................................................................... 513
20.5.6 Penjanaan Kuasa Elektrik ................................................................................... 513
20.5.7 Tenaga Nuklear .................................................................................................... 514
20.6 ASPEK POLITIKJEPUN ...................................................................................... 514
20.6.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan .................................................................. 514
20.6.2 Diet ........................................................................................................................ 515
20.6.3 Kabinet .................................................................................................................. 516
20.6.4 Kehakiman ............................................................................................................ 516
20.6.5 Parti-parti politik .................................................................................................. 516
20.7 ASPEK AGAMA DAN FALSAFAH.................................................................. 518
20.8 SISTEM PENDIDIKAN DI JEPUN .................................................................... 523
20.9 WANITA JEPUN MODEN .................................................................................. 525
20.10 ASPEK KESUSASTERAAN JEPUN ............................................................... 528
20.10.1 Aspek Seni Lukis, Seni bina dan Kraftangan ................................................ 530
20.10.2 Pakaian Tradisional Jepun: Kimono ............................................................... 533
20.10.3 Sistem Tulisan .................................................................................................... 534
20.10.4 Perayaan-perayaan Orang Jepun ..................................................................... 535
20.10.5 Kegemaran Masa Lapang Masyarakat Jepun ................................................ 537
20.10.6 Teater................................................................................................................... 538
20.10.7 Upacara Minum Teh ......................................................................................... 539
20.10.8 Ikebana ................................................................................................................ 539
20.10.9 Seni Mempertahankan Din dan Sumo ............................................................ 540
20.11 KESIMPULAN ..................................................................................................... 540
bab 21 ................................................................................................................................ 542
TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA: CABARAN KONTEMPORARI
DAN MASA DEPAN ..................................................................................................... 542
21.1 PENILAIAN TERHADAP TAMADUN ............................................................ 542
21.2 INTERAKSI ASAS TAMADUN ISLAM, TAMADUN ASIA DAN BARAT
............................................................................................................................................ 544
21.3 DAMPAK BARAT ................................................................................................ 545
21.3.1 Dominasi Terhadap Politik................................................................................. 547
21.3.2 Dominasi Terhadap Ekonomi ............................................................................ 548
21.3.3 Dominasi Terhadap Media ................................................................................. 549
21.3.4 Dominasi Terhadap Budaya ............................................................................... 549
21.4 CABARAN PERADABAN ABAD KE-21 ........................................................ 553
21.4.1 Kepentingan Dialog Peradaban ......................................................................... 554
21.4.2 Ke Arah Memperkembangkan Dialog Peradaban........................................... 555
BIBLIOGRAFI ................................................................................................................ 558
TITAS 1

BAB 1

PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Chandra Muzaffar
Che WanJasimah Wan Mohd Radzi
Hashim Hj. Musa
Mohd. Zuhdi Marsuki

Takrif Tamadun, Ciri-ciri Tarnadun, Hubungan Tamadun dengan Agama,


Hubungan Tamadun dengan Budaya, Hubungan Tamadun dengan Agama,
Hubungan Tamadun dengan Bangsa, Ciri-ciri Asas Tamadun, Kelahiran
dan Perkembangan Tamadun, Interaksi antara Tamadun, Persamaan dan
Perbezaan antara Tamadun, Alam Sekitar, Keluarga, Komuniti, Kerajaan,
Kegiatan Ekonomi, Pendidikan, Kesihatan.

1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA


Perkataan 'tamadun' sering digunakan untuk menggambarkan kemajuan
kebendaan (material) sesebuah masyarakat. Dari perspektif semasa pula,
perkataan 'tamadun' selalunya merujuk kepada pencapaian yang tinggi
dalam sains dan teknologi (S&T) selari dengan penonjolannya dalam
tamadun Barat pada zaman ini. Sebenarnya perkataan 'tamadun' dari sudut
etimologi berasal daripada perkataan maddarm dalam bahasa Arab.
Maddana yang merupakan kata kerja yang meruJuk kepada perbuatan
membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti.
Daripada perkataan maddana ini diterbitkan perkataan madani yang
merupakan sifat nama. Madani merujuk kepada sifat sesuatu yang
berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti
yang terpuji. Kedua-dua perkataan maddana dan madani sendiri
sebenarnya berasal daripada deen yang bermaksud agama, iaitu
menggambarkan kehidupan beragama. Pengertian tamadun berdasarkan
etimologi seperti yang dikemukakan, secara tidak langsung menekankan
dua perkara yang penting dalam memberi takrifan

Halaman 3

yang lengkap terhadap tamadun. Pentakrifan tamadun yang lengkap harus


menggabungkan kedua-dua perkara tersebut yang berkaitan dengan
kehalusan budi pekerti dan pembangunan perbandaran atau penempatan.
Secara lebih sempurna, tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah
pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan
kemajuan (seperti S&T, kesenian, kesusasteraan dan lain-lain) yang tinggi,
baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang
memiliki personaliti, tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk
membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa.

Perkataan bahasa Arab lain yang turut digunakan untuk mentakrifkan


tamadun lalah hadarah yang berasal danpada perkataan hadara yang
merujuk kepada perbuatan duduk di bandar dan penlaku kehidupan yang
tinggi. Tamadun )uga senng disamakan pengertiannya dengan peradaban
yang membawa maksud keadaan dan tingkat kemajuan pada kehidupan
jasmani dan rohani dalam sesebuah bangsa dan masyarakat. Selam
danpada itu, perkataan yang senng digunakan dalam bahasa Inggeris untuk
memberi maksud tamadun ialah civilization. Perkataan ini berasal daripada
perkataan civitas dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar atau kou.
Seperti hadarah dan peradaban, civilization juga membawa maksud yang
menekankan penggabungan antara ketinggian budaya dan kemajuan
kebendaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan, konsep


ketamadunan sepatutnya dilihat dari perspektif yang meliputi pencapaian
tatasusila dan moral yang tinggi serta kemajuan penempatan dan
kemudahan yang sempurna. Bagaimanapun, konsep ketamadunan yang
sering difahami oleh masyarakat manusia hari ini lebih menjurus kepada
perkara yang berkaitan dengan kemajuan penempatan dan kemudahan
yang sempurna semata-mata. Lebih buruk danpada itu, tasawur terhadap
kemajuan penempatan dan kemudahan disempitkan lagi kepada persoalan
kebendaan yang menjadi simbol kemewahan. Kemuncak kewujudan
sesebuah tamadun bukanlah digambarkan oleh limpahan kemewahan
tetapi suasana kemakmuran sebagaimana ungkapan umra.n yang
digunakan oleh Ibn Khaldun.

1.1.1 Hubungan Tamadun dengan Agama

Seperti yang telah diterangkan sebelum ini kehidupan yang berbudi pekerti
mulia dan bermoral tinggi merupakan satu perkara yang penting dalam
kehidupan bertamadun. Pembinaan sifat yang seperti ini pada diri
seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima,
manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya
sebagai manusia beragama. Peranan agama dalam membentuk
pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta penlaku
tindakan mereka dalam kehidupan sememangnya begitu penting. Di sini
dapat diperlihatkan bagaimana agama mempunyai kaitan yang begitu rapat
dengan tamadun sebagaimana yang digambarkan oleh tamadun-tamadun
silam.

Halaman 4

kemuculan tamadun-tamadun silam sebelum ini merupakan manifestasi


kepada kehidupan beragama yang berperanan membentuk pandangan
semesta dan nilai kehidupan yang terpuji dalam masyarakat ketika itu.
Perkara ini dapat dilihat sendiri kepada peninggalan bangunan dan
barangan tamadun-tamadun silam yang dapat menggambarkan
penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Namun begitu,
bukan semua tamadun dipengaruhi dengan kuat oleh agama sebagaimana
tamadun Barat kontemporari yang lebih cenderung memencilkan nilai-nilai
keagamaan dalam kehidupan masyarakatnya. Selam daripada itu, terdapat
beberapa tamadun yang turut mengumpulkan pelbagai agama yang
berbeza sebagai pegangan masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dalam
zaman tamadun Islam yang lalu, apabila tidak semua yang bernaung di
bawah tamadun itu terdiri dari kalangan masyarakat Islam.
1.1.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya
Tamadun dan budaya mempunyai perhubungan yang rapat kerana budaya
masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang
bertamadun. Budaya kehidupan sesebuah mesyarakat merujuk kepada
tatacara mereka bertindak ke atas persekitaran mereka (termasuk
persekitaran sosial) dalam menguruskan kehidupan secara kolektif.
Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah pasti mempunyai kehalusan budi
dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri- cin kehidupan
bertamadun. Bagaimanapun tamadun berbeza daripada budaya sekiranya
dilihat dari dua keadaan berikut:

a. Pengaruh dari natijah tamadun berkekalan lebih lama berbanding dengan


pengaruh dari natijah budaya. Dengan pengertian lain sesuatu natijah
budaya yang kekal lama dalam sesebuah masyarakat merupakan natijah
tamadun. Sebagai contoh, kesetiaan kepada maharaja merupakan satu
natijah tamadun dalam masyarakat Jepun meskipun sistem politik mereka
telah jauh berbeza daripada keadaan silam. Manakala cara mereka
berpakaian dan pemilihan jenis makanan pula merupakan natijah budaya
kerana telah mengalami banyak perubahan dalam tempoh seratus tahun
ini.

b. Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah sedangkan


budaya selalunya dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu. Tamadun
Islam misalnya mengandungi beberapa budaya mengikut negara atau
wilayah yang berbeza. Sebagai contoh, budaya masyarakat Islam di rantau
Melayu berpakaian berbeza daripada masyarakat Islam di Semenanjung
Arab sungguhpun mereka berada di bawah naungan ketamadunan Islam.

Halaman 5

1.1.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa

Hubungan antara tamadun dengan bangsa tidaklah begitu ketara sekalipun


terdapat beberapa tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah
bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India. Lazimnya sesebuah
bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah, tradisi dan
budaya kawasan geografi tertentu. Sebaliknya sifat tamadun melintasi
sempadan geografi yang secara langsung melampaui batasan kebangsaan.
Terdapat beberapa tamadun yang mengandungi lebih daripada satu
bangsa seperti tamadun Barat yang mengandungi beberapa bangsa
Eropah dan Amerika Utara. Tamadun dan bangsa sebenarnya tidaklah
mempunyai kaitan yang jelas kerana selalunya tamadun melampaui
batasan kebangsaan.

1.1.4 Ciri-ciri Asas Tamadun

Sepanjang sejarah telah muncul tamadun-tamadun yang besar dan


masyhur seperti tamadun Mesir, tamadun India, tamadun Cina, tamadun
Yunani, tamadun Islam dan tain-lain. Setiap tamadun dilihat mempunyai
penonjolan yang tersendiri seperti tamadun Yunani yang masyhur dengan
falsafah dan keseniannya, manakala tamadun Islam pula masyhur dengan
perspektif kehidupan yang menyeluruh di samping perkembangan sains
dan teknologi. Meskipun terdapat keistimewaan tertentu pada tamadun-
tamadun yang berbeza, kesemua tamadun yang telah muncul mempunyai
cin-cin dasar yang sejagat seperti benkut:

a. Kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau


beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota, bandar, kepolisan
atau madinah.
b. Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna berbanding
sebelumnya seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat penghidupan
yang lebih stabil dan panjang.
c. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik,
pentadbiran, ekonomi dan pendidikan yang sempurna dan teratur.
d. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan
satu sistem tulisan yang tersendiri bagi menjadi perantaraan komunikasi,
perakaman, penyampaian dan pewansan khazanah tamadun dalam
pelbagai bidang ilmu.
e. Kewu)udan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral
yang berwibawa yang dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak
tanduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan.
Halaman 6

f. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi


dan pembinaan bagi menyempurnakan lagi keselesaan kehidupan.
g. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati
falsafah, kesenian, kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri.

1.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

Sorotan terhadap kemunculan tamadun-tamadun di dunia sebelum ini


sememangnya begitu menarik. Tidak dapat dinafikan bahawa bukan mudah
untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana boleh berlakunya
perubahan pada sesebuah masyarakat daripada kehidupan mereka yang
tidak bertamadun kepada kehidupan bertamadun. Perubahan tersebut
boleh jadi berlaku secara beransur-ansur atau secara drastik. Setiap
tamadun yang muncul kadangkala didorong oleh faktor-faktor yang tertentu
baginya. Bagaimanapun secara lebih menyeluruh faktor-faktor yang dilihat
mendorong kepada kemunculan tamadun- tamadun dunia sebelum ini
adalah seperti berikut:
a. Kelahiran sesebuah tamadun banyak didorong oleh kedudukannya
yang strategik yang memungkinkan penempatan masyarakat memperoleh
sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan kehidupan. Faktor lokasi
seperti ini yang merujuk kepada kesesuaian faktor-faktor geografi telah
dilihat menggalakkan kemunculan tamadun Cina di lembah Huang-He dan
Yong Tse, tamadun India di Lembah Ganges dan Brahmaputra, tamadun
Mesopotamia di Lembah Tigris dan Euphrates, tamadun Mesir di Lembah
Nil, dan juga tamadun Melaka di pinggiran Selat Melaka.
b. Kemunculan sesebuah tamadun juga boleh dikaitkan dengan
rangsangan keagamaan dan kerohanian. Ajaran agama dan amalan rohani
sebenarnya mendorong manusia supaya menghayati nilai- nilai kehidupan
yang tulus dan suci yang mendorong kepada kehidupan bertamadun.
Sesebuah masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan
berusaha untuk membangunkan kehidupan mereka menuju kepada
kesempurnaan kemanusiaan dan seterusnya melahirkan ketinggian
budaya. Daripada pembangunan kehidupan seperti ini bermulalah bibit-bibit
kehidupan bertamadun. Kemunculan tamadun Islam misalnya begitu
dipengaruhi oleh rangsangan nilai daripada penghayatan cara hidup Islam
yang kamil berserta dorongan langsung daripada risalah wahyu.

Halaman 7

c. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh penghayatan yang


tinggi terhadap moral dan nilai yang terpuji. Nilai-nilai murni yang wujud
pada masyarakat sudah pasti menggalakkan kecintaan kepada ilmu dan
nilai-nilai murni yang lain seperti kreativiti, ketekunan, kerajinan, semangat
berdisiplin dan sebagainya. Nilai-nilai murni yang wujud pada pemimpin
sudah pasti menggalakkan kepimpinan yang berhemat, bertanggungjawab
dan jujur yang seterusnya mendorong rakyatnya barganding bahu untuk
membangunkan negara. Penghayatan nilai-nilai murni telah dilihat wujud
pada hampir kesemua tokoh tamadun silam seperti Plato dan Aristotle
dalam tamadun Yunani, Lao Tze dan Kung Fu-Tze dalam tamadun Cina,
Kautilya dan Samkara dalam tamadun India serta al-Farabi, al-Mawardi, al-
Ghazah dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam.

d. Kemunculan sesebuah tamadun dikaitkan juga dengan kesengsaraan


hidup. Situasi kehidupan yang sengsara dan menderita boleh mendorong
masyarakat untuk bekerjasama menggemblengkan tenaga untuk
membebaskan diri mereka daripada belenggu tersebut. Kesengsaraan dan
pendentaan menjadikan sesebuah masyarakat itu lebih berdisiplin dan
kreatif dalam membangunkan kehidupan mereka. Hakikat ini bersesuaian
dengan pepatah Inggeris yang menyatakan 'keperluan kehidupan
merupakan ibu segala reka cipta' (necessity is mother of invention). Dalam
konteks zaman moden, kemunculan negara Jepun seringkali dikaitkan
dengan penderitaan masyarakatnya selepas kekalahan mereka dalam
Perang Dunia Kedua.

e. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh toleransi yang tinggi


terhadap sumbangan tamadun-tamadun yang lain. Semangat untuk
mewujudkan interaksi antara tamadun merupakan satu rangsangan kepada
pemupukan kehidupan bertamadun. Toleransi terhadap sumbangan
tamadun-tamadun yang lain menggambarkan sikap terbuka untuk
menerima sumber-sumber yang baik daripada tamadun-tamadun tersebut
dan seterusnya membantu kemunculan tamadun baru. Sikap tokoh-tokoh
penting dalam tamadun-tamadun sebelum ini jelas menampakkan toleransi
dan saling hubungan antara tamadun. Tamadun Islam contohnya
merupakan tamadun yang telah bersikap terbuka untuk menerima sumber-
sumber ilmu daripada tamadun Yunani, tamadun Parsi, tamadun India dan
tamadun Cina. Seterusnya natijah kemunculan sesebuah tamadun dapat
digambarkan oleh perilaku dan budaya masyarakat yang tinggi dalam
kegiatan kehidupan mereka. Tatacara yang tersusun dalam pentadbiran
dan perekonomian memakmurkan kehidupan masyarakat yang seterusnya
mendorong ke kemuncak kegemilangan. Pada zaman kegemilangan
sesebuah tamadun dapat diperhatikan pencapaian-pencapaian yang

halaman 8

luar biasa dalam pelbagai bidang termasuklah kesenian, kesusasteraan,


pemikiran dan falsafah. Kegemilangan sesebuah tamadun juga dapat dilihat
dari segi penciptaan teknologi yang seterusnya berkembang dalam
tamadun-tamadun selepas itu. Hakikat ini menerangkan bahawa
kegemilangan dan kecemerlangan bukanlah monopoli sesebuah tamadun
tertentu. Bagaimanapun, setiap tamadun dalam sejarah mengalami zaman
kemerosotan masing-masing. Tidak dapat dinafikan bahawa dalam sejarah
terdapat beberapa tamadun berlangsung untuk satu tempoh masa yang
begitu panjang. Sebagai contoh tamadun Romawi berlangsung dari zaman
Augustas sehingga ke zaman Aurelius (30SM -180 M). Begitu juga dengan
tamadun Islam Uthmaniyyah dari tahun masehi 1299 sehingga 1922, lebih
daripada enam kurun. Benarkah kemerosotan sesebuah tamadun itu
disebabkan hukum sejarah yang pasti berputar setiap masa? Menurut Ibn
Khaldun kemerosotan sesebuah tamadun itu adalah putaran sejarah. Pada
penngkat permulaan la berjaya kerana nilai- nilai baik, tetapi selepas
mencapai kejayaan, nilai-nilai tersebut merosot kerana limpahan
kemewahan dan penyelewengan.

Sebaliknya para sarjana yang lain berpendapat sesebuah tamadun itu


merosot bukanlah disebabkan hukum sejarah. Kemerosotan sesebuah
tamadun itu boleh dielakkan sekiranya mereka belajar dari sejarah dengan
mengekalkan nilai-nilai yang baik. Berdasarkan sejarah, sesebuah tamadun
itu boleh merosot kerana faktor-faktor berikut:

a. Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan yang


begitu ketara antara golongan kaya dengan miskin. Sebagai contoh, situasi
seperti ini dapat diperhatikan di penghujung tamadun Romawi pada kurun
ketiga dan keempat Masehi.

b. Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga persoalan hak- hak


kemanusiaan diketepikan sama sekali. Kehidupan bertamadun sudah tidak
bermakna lagi apabila sistem ketatanegaraan dan perundangan tidak
dihormati malah dicabuli dengan sewenang- wenangnya. Sebagai contoh,
wilayah-wilayah kolonial yang merupakan sebahagian daripada tamadun
Barat telah tumbang disebabkan penindasan dan kezaliman yang
dilakukan.'

c. Berlakunya keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama di


kalangan pemimpin yang menandakan musnahnya penghayatan terhadap
budi pekerti yang murni dan mulia. Berdasarkan sejarah kemerosotan
tamadun Yunani, tamadun Romawi dan tamadun Islam boleh dikaitkan
dengan keruntuhan moral dan nilai terutama di kalangan pemimpin.
Seorang penyair Arab, Ahmad Shauqi Bek pernah menukilkan:
"Sesungguhnya tertegaknya sesebuah umat itu

halaman 9

adalah disebabkan ketinggian moralnya. Sekiranya moral mereka hilang


maka umat tersebut akan lenyap".

d. Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan


terutamanya dari segi perubahan teknologi atau perubahan dalam struktur
politik, ekonomi dan sosial. Sikap tertutup seperti ini sudah tentu
merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat yang
seterusnya menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang beku atau
jumud berpanjangan. Seorang tokoh pemikir masa kini, Edward de Bono
menyatakan bahawa sikap tertutup merupakan halangan yang paling besar
terhadap penganjakan paradigma (paradigm shift). Dalam sejarah dapat
dilihat bagaimana tamadun Islam Uthmaniyyah mengalami keruntuhan dari
dalam disebabkan sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan
teknologi dan sosial.

e. Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan


kerosakan secara besar-besaran. Faktor seperti ini juga merupakan salah
satu penyebab kemerosotan sesebuah tamadun. Bagaimanapun, faktor ini
di luar kawalan manusia untuk menghalangnya daripada berlaku.

1.3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN

Walaupun setiap tamadun mempunyai keistimewaaan tersendiri, sifat


sebenar sesebuah tamadun tidak tertutup. Sesungguhnya wujud saling
hubungan atau interaksi antara tamadun sama ada di peringkat
perkongsian nilai, pemikiran, mstitusi dan keinsanan yang berlaku
sepanjang sejarah. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan
kesan-kesan positif meskipun terdapat juga kesan- kesan negatif.
Kewujudan interaksi antara tamadun lahir disebabkan oleh semangat
toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah
tamadun dengan sesebuah tamadun yang lain. Keterbukaan seperti ini
memungkinkan berlakunya percambahan pemikiran dan budaya lalu
mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang boleh menyebabkan
kemerosotan sesebuah tamadun.

Sebagai contoh, interaksi antara tamadun Hinduisme dan tamadun


Buddhisme pada zaman silam pada keseluruhannya membuahkan kesan
positif. Buddhisme sebagai sebuah agama yang lahir dalam masyarakat
Hindu, memiliki ciri-ciri tertentu dari falsafah Hinduisme, termasuklah Karma
(Rebirth), Dhamma (Righteousness) dunMokhsa (Liberation). Selepas
Buddha dan misinya, reformasi Hinduisme dipengaruhi pula oleh pemikiran-
pemikiran tertentu dari Buddhisme termasuklah kritikannya terhadap sistem
kasta, pemusatan kuasa rohaniah dengan golongan Brahmin, penafian hak-
hak tertentu kaum wanita dan lain-
halaman 10

lain. Situasi seperti ini menunjukkan kedua-dua pihak memperoleh manfaat


daripada kewujudan interaksi antara tamadun. Demikian juga interaksi
antara Islam dengan Yahudi dan Islam dengan Kristian pada saat kelahiran
Islam di Semenanjung Arab turut memperlihatkan beberapa kesan
yangpositif. Hak masyarakat Yahudi, Kristian dan kelompok- kelompok
kaum yang lain diberi jaminan perlindungan dalam Piagam Madinah yang
digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w. sendiri. Tempat-tempat peribadatan
kedua-dua kaum ini diberi perlindungan, malah penganut agama Yahudi
dan Kristian bebas mengamalkan agama mereka tanpa sebarang
ketakutan. Pengiktirafan hak agama-agama bukan Islam untuk
mengamalkan agama mereka selagi mereka tidak mengganggu atau
menceroboh Islam atau masyarakat Muslim merupakan salah satu prinsip
yang penting dalam sistem keadilan Islam. Sepanjang sejarah
ketamadunan Islam dari zaman pemerintahan Umayyah sehingga zaman
pemerintahan Uthmaniyyah, masyarakat Yahudi dan Kristian hidup harmoni
dan damai di tengah-tengah masyarakat Muslim yang merupakan majoriti.
Selain bebas mengamalkan agama masing-masing, beberapa individu
Yahudi dan Kristian diberi kepercayaan menduduki tempat-tempat tinggi
dalam pentadbiran kerajaan Islam, terutamanya di bumi Andalusia
(Sepanyol). Penulis dan sarjana dan kalangan masyarakat Yahudi dan
Kristian terus memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun Islam.

Interaksi antara masyarakat Muslim dan Buddhisme di Asia Tenggara juga


bersifat positif. Dalam konteks hubungan sosial, masyarakat Muslim
bermteraksi dengan masyarakat Buddha di Thailand, Kemboja, Indonesia
(Jawa) dan Malaysia sebelum zaman kolonial lagi. Meskipun agama
mereka begitu berbeza dari segi metafizik dan teologi, hak-hak masyarakat
Buddha untuk mengamalkan agama mereka begitu dihormati di negara-
negara yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada penganut-penganut
Islam. Kewujudan kuil-kuil seperti Borobudur di PulauJawa yang majoriti
penduduknya penganut-penganut Islam merupakan lambang kepada sikap
toleransi seperti ini. Saling hubungan masyarakat Muslim dan Hindu di India
sebelum zaman kolonial juga memberi manfaat kepada kedua-dua pihak
meskipun hubungan ini tidak bebas daripada cabaran-cabaran tenentu.
Sebagai contoh, budaya dalam berpakaian, pemakanan dan sent bina
masyarakat di India Utara mengalami beberapa perubahan positif akibat
daripada pertemuan dengan tamadun Islam. Manakala masyarakat Muslim
di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk sent bina, muzik,
pemakanan dan gaya hidup masyarakat India. Lahirnya bahasa Urdu
merupakan hasil daripada interaksi bahasa Parsi (Islam) dan bahasa Hindi
(Hindu). Kelahiran bahasa Urdu ini merupakan contoh yang paling
bermakna berhubung dengan interaksi antara dua tamadun ini. Saling
hubungan dan interaksi antara Islam dan Konfusianisme pula bermula dan
kurun Masehi ketujuh lagi. Pada peringkat awal, interaksi ini berlaku dalam
bentuk perdagangan, iaitu antara saudagar-saudagar Arab dan Parsi
dengan

halaman 11

saudagar-saudagar Cina. Terdapat saudagar-saudagar Arab dan Pars!


yang bermastautin di China, dan melalui proses interaksi termasuklah
perkahwinan, mereka menjadi sebahagian daripada masyarakat tempatan.
Dalam Dinasti Tang, Dinasti Sung, Dinasti Yuan dan Dinasti Ming,
beberapa tokoh-tokoh Islam muncul memberikan sumbangan yang penting
kepada perkembangan tamadun Cina. Terdapat di kalangan mereka yang
dipertanggungjawabkan menjadi gabenor wilayah dan terdapat pula di
kalangan mereka yang ditugaskan menjadi panglima tentera laut seperti
Zheng He.

Beberapa tokoh Islam yang lain turut memberi sumbangan kepada


pemikiran Konfusianisme seperti Liu Zhi dan Ma Zhu di samping
sumbangan kepada bidang astronomi, sent bina dan juga penghasilan
peralatan ketenteraan. Yang lebih menarik lagi, sarjana-sarjana Cina yang
beragama Islam mendapati bahawa dalam bidang etika, terdapat banyak
kesejajaran antara pengajaran Islam dan pengajaran Konfusianisme.
Disebabkan hal tersebut, beberapa sarjana Islam berbangsa Cina
mempelajari Konfusianisme seperti juga terdapat sarjana-sarjana
Konfusianisme menunjukkan minat yang sama terhadap Islam.
Kesemuanya ini dapat menggambarkan kesan yang positif daripada
interaksi antara tamadun. Bagaimanapun, tidaklah tepat sekiranya kita
memberi gambaran bahawa pertembungan antara tamadun semuanya
membawa kesan positif. Hubungan antara Kristian dan Yahudi kurang
memuaskan sejak dari permulaan lagi. Berlaku di Eropah antara kurun
Masehi kesembilan dan kelapan belas, beberapa pembunuhan Yahudi
secara beramai-ramai. Faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi,
ekonomi dan sosial bertanggungjawab terhadap keadaan seperti ini.

Demikian juga, terdapat putera-putera Kristian Eropah di zaman


pertengahan melancarkan beberapa sin Perang Salib (Crusades) terhadap
masyarakat Islam Timur Tengah sehingga begitu ramai orang Islam dan
Yahudi dibunuh. Sekali lagi, faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi,
ekonomi dan sosial bertanggungjawab selain daripada faktor politik.

Dalam sejarah terdapat beberapa kes di India, panglima dan tentera Islam
bertindak menghancurkan kuil-kuil Hindu sungguhpun perkara sebegini
dilarang oleh hukum Islam sendiri. Keadaan yang sama turut berlaku
apabila raja-raja Hindu bertindak membunuh rakyatnya yang beragama
Islam. Sebelum kedatangan Islam ke India, terdapat kejadian golongan
Buddha memusnahkan kuil-kuil Hindu, seperti juga golongan Hindu
melakukan tindakan yang sama menghancurkan kuil-kuil Buddha. Kesemua
ini merupakan contoh-contoh kesan negatifyang timbul hasil daripada
pertembungan tamadun. Namun begitu secara keseluruhannya, situasi di
benua Asia sebelum zaman penjajahan Barat tanpa mengambil kira
hubungan Kristian dan Yahudi, penganut-penganut Islam, Hindu, Buddha,
Konfusianisme, Taoisme dan termasuklah penganut Kristian sendiri berjaya
hidup harmoni dan damai. Faktor- faktor yang dilihat dapat membawa
kesan yang positif hasil pertembungan antara tamadun lalah:

halaman 12

a. Sifat pemerintah dan pemimpin yang bertoleransi, memerintah negara


dengan penuh keadilan dan kesaksamaan.

b. Sikap golongan beragama seperti sami dan paderi yang sentiasa cuba
mewujudkan suasana harmoni, memberi tafsiran yang sejagat dan
cenderung kepada semangat keinsanan.

1.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN

Disebabkan tamadun-tamadun yang pernah lahir di dunia mempunyai latar


belakang yang tersendiri, maka terdapat begitu banyak perbezaan antara
satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. Namun begitu, tidak dapat
dinafikan terdapat juga banyak persamaan yang dikongsi antara beberapa
tamadun tersebut. Ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara tamadun boleh
dilihat terutamanya dalam konteks teologi dan etika. Sebagai contoh,
persoalan teologi berhubung dengan konsep monoteisme Islam begitu
berbeza daripada metafizik Buddhisme yang tidak menerima konsep Tuhan
Pencipta (Creator God). Hinduisme pula sebaliknya, menerima konsep
Tuhan walaupun mamfestasi monoteismenya berbeza daripada Islam,
Kristian dan Yahudi. Islam, Kristian dan Yahudi dilihat secara umum
merupakan agama-agama monoteistik, tetapi kepercayaan monoteisme
mereka berbeza antara satu sama lain.

Persoalan-persoalan teologi, sering dilihat menimbulkan percanggahan


pendapat. Percanggahan pendapat yang dimaksudkan tidak semestinya
berlaku antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain, tetapi boleh
juga berlaku dalam sesebuah tamadun, malah dalam sesebuah agama itu
sendiri. Sekiranya dibandingkan dengan persoalan teologi, persoalan etika
sebenarnya kurang menimbulkan kontroversi. Hakikat ini dapat
menjelaskan bahawa dialog tamadun atau peradaban boleh berlangsung
dalam keharmonian sekiranya fokus lebih ditumpukan kepada persoalan
etika. Dalam konteks melihat perbezaan dan persamaan antara tamadun,
tujuh persoalan etika berikut dikemukakan:

1.4.1 Alam sekitar

Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang
diterima oleh kesemua agama. Berdasarkan pengajaran sesetengah
agama, alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan. Manusia pula
dipertanggungjawabkan sebagai khalifah (Custodian atau Steward) yang
berperanan sebagai penjaga alam sekitar. Bagi Islam, Buddhisme dan
beberapa aliran Kristian memelihara alam sekitar bermakna menggunakan
anugerah Tuhan secara bertanggungjawab. Tetapi dalam beberapa
tamadun tertentu, memelihara alam sekitar diben pentafsiran pasif sehingga
alam sekitar itu disembah dan dilihat sebagai Divine Power. Sungguhpun
terdapat perbezaan ini, tamadun-tamadun tradisional secara umumnya
tidak

halaman 13

memusnahkan alam sekitar. Sesetengah pihak mempunyai tanggapan


bahawa keadaan ini mungkin disebabkan tahap teknologi yang masih
rendah pada zaman itu. Bagaimanapun, haruslah disedari bahawa
penciptaan teknologi dan penggunaannya sangat dipengaruhi oleh
pandangan semesta sesuatu tamadun atau pengamalan budaya.

1.4.2 Keluarga

Prinsip yang meletakkan keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat


begitu dihayati oleh tamadun-tamadun tradisional. Keluarga yang
dimaksudkan pada lazimnya adalah keluarga extended. Dalam sesebuah
keluarga wujud hierarki kuasa yang menentukan kedudukan kaum lelaki
dan kedudukan kaum perempuan. Pengamalan seperti ini telah menjadi
warisan turun-temurun dalam sesebuah keluarga tradisional. Menurut
konfusianisme kesetiaan dan pertalian yang erat merupakan konsep
kekeluargaan yang paling penting. Pengabaian terhadap konsep
kekeluargaan seperti ini merupakan penafian hak seseorang dan
bertentangan dengan keadilan. Konsep kekeluargaan dalam pengajaran
Islam pula begitu mementingkan kasih sayang dan hormat-menghormati.
Berdasarkan hakikat tersebut, bukanlah persoalan kedudukan kaum lelaki
dan kaum perempuan dalam sesebuah keluarga itu yang menjadi persoalan
utama, tetapi setlap mereka harus menunaikan tanggungjawab masing-
masing dalam lingkungan kasih sayang dan hormat-menghormati.
1.4.3 Komuniti

Komuniti merupakan satu persoalan yang begitu penting dalam setiap


tamadun tradisional. Tidak boleh dinafikan bahawa komuniti sangat
berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia.
Komuniti juga dapat memastikan bahawa nilai-nilai dan norma-norma murni
dalam masyarakat sentiasa dihormati. Di samping itu, komuniti dapat
memberi sokongan moral, material dan psikologikal kepada anggota-
anggotanya. Dikotomi perseorangan (individu) dan komuniti jarang wujud
dalam masyarakat tradisional. Kedua- dua pihak berpegang pada nilai-nilai
moral tertentu yang lazimnya bersumberkan agama atau kuasa transenden.
Bagaimanapun, fenomena seperti ini bukanlah bermakna seseorang itu
tidak mempunyai identiti tersendiri dalam komuniti tradisional. Dalam
sejarah ketamadunan manusia, dapat diperhatikan bagaimana identiti
seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan dalam
beberapa tradisi tertentu seperti Islam dan Buddhisme.

1.4.4 Kerajaan

Falsafah tamadun-tamadun tradisional begitu menekankan persoalan moral


atau akhlak sebagai dasar sesebuah kerajaan. Peranan dan
tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan dan tanggungjawab
seseorang raja. Sifat-sifat raja

halaman 14

yang saksama dan adil merupakan tema utama tamadun-tamadun silam.


Dalam tamadun Cina, tulisan Moh-Tze, Lao-Tze, Kung Fu-Tze, Meng Tze
dan beberapa tokoh-tokoh yang lain sangat menekankan perkara ini. Begitu
juga dalam tamadun India, Kautilya membincangkan ciri-ciri kepimpinan
yang saksama dan adil, seperti juga al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali dan
Ibn Khaldun dalam lamadun Islam yang turut menumpukan perhatian
kepada persoalan yang sama. Kesetiaan kepada raja dan perlindungan
yang diberikan oleh raja kepada rakyat merupakan dimensi penting
kerajaan dalam tamadun-tamadun tradisional. Namun demikian, kesetiaan
yang diberikan oleh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai moral. Sekiranya
seseorang raja melanggar lunas-lunas keadilan, maka ketika itu rakyat
boleh menyanggah dengan tujuan untuk membetulkannya.

1.4.5 Kegiatan Ekonomi

Dalam tamadun-tamadun tradisional, kegiatan ekonomi berlaku dalam


konteks 'Moral Semesta' (Moral Universe). Dengan sebab itu wujud konsep
hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme sebagaimana yang termaktub
dalam salah satu daripada eight fold path. Dalam ajaran Islam, prinsip yang
berkaitan dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat
dengan persoalan akhlak. Hakikat ini menjelaskan bahawa wujud kegiatan
ekonomi yang boleh mempertingkatkan tahap moral manusia sebagaimana
juga wujud kegiatan ekonomi yang boleh merosakkan moral manusia.
Konsep 'wang', 'laba', 'ganjaran', 'pasaran' dan sebagainya sangat
dipengaruhi oleh pertimbangan- pertimbangan moral. Bagaimanapun,
kenyataan ini bukanlah bermakna tidak terdapat penipuan, rasuah atau
bentuk-bentuk penyelewengan yang lain seperti yang berlaku dalam
kegiatan ekonomi moden. Perkara yang membezakan ekonomi tamadun
tradisional dan ekonomi zaman moden adalah kayu pengukumya.

1.4.6 Pendidikan

Matlamat paling utama pendidikan dalam tamadun-tamadun tradisional


adalah pembmaan sifat-sifat seseorang (character-building). Proses
pengajaran ilmu mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan matlamat
murni ini. Dengan menyedari perkara tersebut, dimensi Inner-Being begitu
penting dalam konsep pendidikan Islam, Kristian, Hinduisme dan agama-
agama yang lain. Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran
melalui pengetahuannya tentang alam tanpa perubahan dalaman yang
dapat dilakukan melalui pengetahuan tentang dirinya sendiri. Cuma cara
transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi yang lain. Dalam
ajaran Islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam
transformasi manusia, tetapi dalam ajaran Buddha dan beberapa aliran
ajaran Hindu, transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri
sendiri.

Halaman 15

1.4.7 Kesihatan

Seperti bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan kerajaan dan bidang-


bidang masyarakat yang lain, konsep kesihatan dalam tamadun-tamadun
tradisional tidak boleh dipisahkan daripada pandangan semesta sesebuah
agama. Sifat penting konsep kesihatan tamadun-tamadun tradisional ialah
pandangan dan pendekatan holistiknya. Holistik di sini bermakna suatu
pandangan yang mengakui bahawa kesihatan seseorang dipengaruhi oleh
alam sekitarnya yang lebih luas dan lebih menyeluruh. Konsep holistik
berdasarkan idea bahawa segala-galanya yang -wujud adalah saling
berhubungan. Kesan besar daripada konsep holistik bagi rawatan penyakit
begitu mendalam. Mengubati penyakit bermakna memulihkan
keseimbangan seseorang dan melalui proses ini dapat dipulihkan
keharmonian dalam tubuh badan pesakit dan seterusnya keseimbangan
dalam kehidupannya.

Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun, jelas bahawa


teras kepada konsep-konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup
dalam tamadun-tamadun tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan.
Namun begitu, dalam persoalan-persoalan tertentu, terutamanya yang
berkaitan dengan teologi wujud beberapa perbezaan yang harus kita
fahami. Memahami persamaan dan perbezaan antara satu tamadun
dengan tamadun yang lain seharusnya mendorong kita untuk lebih bersikap
toleransi ke arah mewujudkan keharmonian sejagat. Kesimpulannya,
mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu
ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi
secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama.

Halaman 16
Nota

1. Esposito, J. L., The Oxford Encylopaedia of The Modem Islamic World,


Vol. Ill, (Oxford: University Press, 1995), him. 11.
2. Al-Attas, S. M. Naquib, "Masyarakat Madani Malaysia: Satu Gagasan",
Konvensyen Masyarakat Madani, September 19-21, Bangi: Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM), 1996, him. 1.
3. The New Encylopaedia Britannica, Vol.. XVI, Chicago, 1998, him. 874.

Halaman 17

Bab 2

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Ishak Suliaman

Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam, Hubungan Tamadun dengan


Kebudayaan, Matlamat Tamadun Islam, Hubungan Manusia dengan Allah
Pencipta Alam, Hubungan Manusia dengan Manusia, Hubungan Manusia
dengan Alam Sejagat, Dasar Tamadun Islam, Hak-hak Hidup, Memelihara
Akal Fikiran, Memelihara Kehormatan dan Keturunan, Memelihara Haifa
Benda, Memelihara Hak dan Kebebasan, Sifat-sifat Tamadun Islam, Ciri-ciri
Utama Islam.

2.1 KONSEP TAMADUN ISLAM

2.1.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam

Secara umumnya pengertian tamadun dan tamadun Islam mempunyai


perkaitan daripada aspek bahasa dan istilah. Pengertian tamadun atau
peradaban secara keseluruhannya dapat dilihat melalui sudut bahasa Arab,
sudut epistemologi bahasa Inggeris dan Latin. Dari sudut bahasa Arab,
terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam konteks tamadun. Antara
istilah-istilah tersebut ialah madaniah, tamadun, dan hadarah. Ibn Khaldun,
seorang sarjana Islam yang unggul dalam bidang ilmu kemasyarakatan
Islam dalam karyanya Muqaddimmah telah menggunakan istilah urnran,
Umran digunakan dalam kajian tentang bandar- bandar atau ibu kota yang
memiliki kawasan tanah yang didiami dan penempatan, keadaan tinggal
menetap, berkembang subur dan maju. Selain itu, Ibn Khaldun juga
menggunakan istilah hadarah sebagai berlawanan dengan istilah badi atau

halaman 21

badiah. Hadarah ialah suatu daerah, kota, bandar, kampung atau tanah
yang riinsahakan. Dalam penggunaan bahasa Arab moden masa kini,
perkataan tamadun bererti memiliki ciri-ciri hidup bandar, dan kota-kota
dipanggil mudu.n yang memiliki ciri-ciri tamadun. Dari sudut epistemologi,
istilah civilization dalam bahasa Inggeris berhubung kait dengan kemajuan
dalam kehidupan manusia yang membentuk peradaban dan tamadun. Ini
menunjukkan, bahawa istilah civilization yang dimaksudkan sebagai
tamadun manusiawi lebih merujuk kepada kemajuan jati diri manusia di
dalam membangunkan kehidupan dalam pelbagai peringkat terutamanya di
peringkat negara.

Selain daripada definisi di atas, terdapat di kalangan sarjana Islam yang


memberikan definisi berhubung dengan tamadun Islam. Di antara sarjana
tersebut ialah Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Beliau telah memberikan
takrif tamadun Islam sebagai "keadaan kehidupan insan bermasyarakat
yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur
bagi seluruh masyarakatnya" . Ibn Khaldun, sebelum ini menghuraikan
maksud tamadun Islam atau peradaban sebagai "pencapaian manusia
yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka
jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan
mempunyai nilai-nilai sent." Tamadun Islam bersumberkan wahyu iaitu al-
Quran dan al-Hadis (al- Sunnah) dan tamadun ini didirikan oleh masyarakat
yang digelar dan menggelarkan diri mereka sebagai Muslim. Ini bermakna,
tamadun Islam tidak didirikan atas peranan atau kepentingan sesuatu
bangsa, budaya atau bersifat kebangsaan semata-mata. Tamadun Islam
didirikan dan didukung sama ada oleh bangsa Arab, Turki, Parsi, India,
Sepanyol, Melayu dan sebagainya yang dianggap saling melengkapi atau
dikenali sebagai kesatuan ummah dan berpegang kepada unsur penyatuan
iaitu konsep tauhid (meng-Esakan Allah s.w.t.). Manakala golongan minoriti
bukan beragama Islam yang bernaung di bawah pemenntahan Islam
dianggap sebagai penyumbang kepada pencapaian tamadun Islam. Antara
sumbangan golongan minoriti bukan Islam ialah menterjemahkan buku-
buku daripada tamadun-tamadun sebelum Islam ke dalam bahasa Arab dan
sumbangan dalam bidang pengkhususan tertentu yang dianggap tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

2.1.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan

Selain beberapa istilah yang telah digunakan untuk merujuk kepada


tamadun atau peradaban, istilah tamadun dapat dihubungkan dengan istilah
kebudayaan. Namun begitu, antara tamadun dengan budaya wujud jurang
pengertian yang berbeza terutamanya dari segi jangka hayat, iaitu tamadun
mempunyai jangka hayat yang panjang dan berkekalan manakala budaya
mempunyai jangka hayat yang pendek dan sentiasa mengalami perubahan
dan pembaharuan. Unsur-

halaman 22

unsur kebudayaan yang berkekalan hayatnya akan dianggap sebagai


unsur-unsur tamadun. Kebudayaan mengandungi beberapa unsur yang
bersifat sejagat atau universal, iaitu yang terkandung dalam semua
kebudayaan di dunia ini. Antara unsur-unsur bersifat sejagat ini ialah
pertama, peralatan dan kelengkapan keperluan kehidupan manusia
termasuklah pakaian, perlindungan (rumah), peralatan senjata, alat-alat
pengeluaran dan sebagainya. Kedua, sistem perekonomian dan mata
pencarian kehidupan. Ketiga, sistem kemasyarakatan, sistem keluarga,
organisasi politik dan sebagainya. Keempat, bahasa sebagai alat
komumkasi sama ada bahasa secara lisan ataupun melalui sistem tulisan;
dan kelima, sistem ilmu pengetahuan.
Dalam konteks ini, terdapat sekumpulan sarjana sains kemasyarakatan,
antaranya pengikut aliran Max Weber, yang membahagikan kebudayaan
kepada dua kategon iaitu pertama, kebudayaan berbentuk kerohaman dan
kedua, kebudayaan berbentuk kebendaan. Kategori kedua, kebudayaan
berbentuk kebendaan inilah yang dinamakan civilization yang bermakna
tamadun atau peradaban.

Berdasarkan ketamadunan Islam, kebudayaan Islam diertikan sebagai


suatu cara kehidupan, cara berfikir dan cara berasa ketakwaan dalam
seluruh bidang kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan
sosial dalam satu ruang dan waktu. Dalam konteks ini, kebudayaan
tertakluk kepada prinsip dan merupakan lanjutan dari agama dan
membentuk integrasi yang lengkap dengan agama. Pembentukan
kebudayaan atau kebudayaan Islam ini tunduk kepada peraturan yang telah
ditentukan melalui sumber-sumber asas perundangan Islam, iaitu al-Quran
dan al-Hadis. Sekiranya berlaku sebarang pertentangan antara kebudayaan
dengan Islam, maka ia dianggap sebagai kebudayaan bukan Islam.

2.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM

Tamadun Islam dipelajari dan diperkenalkan secara sistematik kepada


semua pengkaji dan pelajar kerana mempunyai dua matlamat yang utama
iaitu matlamat umum dan khusus. Secara umumnya matlamat utama
tamadun Islam ialah untuk mengangkat Islam sebagai al-Deen iaitu satu
cara hidup yang lengkap dan komprehensif. Memandangkan Islam
mempunyai satu cara hidup yang lengkap kepada manusia, maka melalui
ilmu tamadun Islam ini kesemua sistem hidup tersebut akan dihuraikan
secara ilmiah.

Matlamat tamadun Islam secara umumnya juga akan memaparkan keadilan


sistem pemerintahan Islam yang pernah ditegakkan pada zaman Nabi
Muhammad s.a.w., khulafa' al-Rashidin dan pada zaman pemerintahan
Islam yang seterusnya. Keadilan sistem pemerintahan Islam pada zaman
awal kebangkitan Islam dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang
telah
halaman 23

disepakati oleh sejarawan. Ciri-ciri ketamadunan Islam yang telah


dipaparkan melalui sistem pemerintahan Islam daripada pelbagai zaman
sewajarnya difahami dan dihayati oleh semua generasi umat Islam dan
bukan Islam.

Matlamat khusus tamadun Islam adalah untuk menjalinkan hubungan


manusia dengan Allah Pencipta Alam. Di samping itu, tamadun Islam juga
mempunyai matlamat khusus untuk mewujudkan hubungan manusia
dengan sesama manusia serta mewujudkan hubungan manusia dengan
alam sejagat. Dalam usaha untuk mencapai matlamat tamadun Islam,
terdapat beberapa ciri yang dianggap sebagai bersifat alat bantu yang
diperlukan dan dilaksanakan seperti pengenalan dan penggunaan sistem
tulisan. Tulisan merupakan salah satu ciri penting tamadun Islam kerana ia
berperanan mempercepat proses penyebaran kebudayaan Islam dan
seterusnya meningkatkan perkembangan ilmu yang member! kesan penting
terhadap perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan
umat Islam. Kedua, kemunculan kota dan bandar yang berkemampuan
untuk menampung peningkatan jumlah penduduk yang sedia ada di
samping yang datang berhijrah atau bermigrasi. Ketiga, wujudnya
ketidakseragaman jenis bangsa yang memeluk Islam dan membentuk suatu
masyarakat Islam yang mengandungi pelbagai bangsa dengan pelbagai
peranan. Perbezaan peranan ini pula melahirkan pembahagian
pengkhususan kerja dan seterusnya terbentuklah suatu ekonomi bandar.
Dan keempat, kewujudan bangunan-bangunan atau monumen bersejarah
yang menjadi lambang keagungan dan kebanggaan generasi kemudiannya,
seperti istana, masjid dan sebagainya.

Ciri-ciri yang bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan akan
dapat melahirkan matlamat tamadun Islam dalam aspek-aspek berikut iaitu,
pertama, hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam; kedua,
hubungan manusia dengan sesama manusia; dan ketiga, hubungan
manusia dengan alam sejagat.
2.2.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam

Islam tidak menentukan bahawa pemikiran manusia hanya terhad sekadar


untuk memikirkan tentang alam ini semata-mata. la menyuruh manusia
berfikir lebih jauh daripada itu, dengan menumpukan pemikiran kepada
Allah Pencipta Alam ini dan segala yang terkandung dalam alam ini. Islam
menyeru penganutnya agar menghidupkan rasa perhubungan dengan
pencipta-Nya kerana Dialah (Allah s.w.t.) yang memudahkan dan
mengurniakan kepada ahli-ahli fikir untuk mencipta pelbagai ciptaan dari
semasa ke semasa untuk memenuhi keperluan dan manfaat manusia
sejagat. Ini bermakna, tumpuan tidak hanya sekadar pada bidang
pembangunan dengan menggunakan atau mengeksploitasi sepenuhnya
segala sumber dalam alam ini.

Hubungan manusia dengan pencipta-Nya, Allah s.w.t. merupakan matlamat


yang terpenting dan terakhir untuk dituju dalam kehidupan. Inilah

halaman 24

hubungan yang paling tinggi berbanding dengan hubungan-hubungan lain;


seperti hubungan dengan keluarga, kaum dan bangsa, jenis manusia,
kebendaan dan sebagainya. Hubungan-hubungan lain ini merupakan
makhluk Allah yang lain daripada perhubungan manusia dengan-Nya.
Hakikatnya, hubungan mulia manusia dengan manusia dan alam lainnya
akan kembali kepada perhubungan yang kudus dengan Pencipta Alam itu
sendiri. Maka itu, hubungan dengan Allah s.w.t. adalah perhubungan yang
tertinggi, unggul, kudus, bahagia dan suci murni. Perhubungan dengan
Allah s.w.t. adalah setinggi-tinggi martabat perhubungan, yang melahirkan
suatu kenikmatan tidak terhingga kepada jiwa yang bersih dan suci.

Dalam konteks ini, Pencipta Alam inilah yang memerintah dan


menguasainya tanpa membatalkannya. Firman Allah s.w.t. bermaksud:

Katakanlah; Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara- saudara, isteri-isteri,


kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang
kamu khuatiri kerugian, dan rumah-rumah kediaman yang kamu sukai
adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul- Nya dan daripada
berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampal Allah mendatangkan
keputusan-Nya. Dan Allah tidak member! petunjuk kepada orang- orang
fasik. (Surah At-Taubah: Ayat 24)

Oleh sebab itu, hubungan manusia dengan pencipta-Nya, Allah s.w.t.


adalah suatu bentuk hubungan yang unik, berkekalan dan mutlak serta
tidak menyamai atau dapat dibandmgkan dengan sebarang bentuk
hubungan lain. Bentuk hubungan lain tidaklah sebegitu serta tidak dapat
menyamai atau dibuat perbandingan. Umpamanya, hubungan dengan para
rasul merupakan hubungan untuk mengambil petunjuk dan teladan
daripada tingkah laku dan aktiviti mereka (sunnah), serta mematuhi ajaran
yang dianjurkan oleh mereka, di samping mencintai sifat-sifat peribadi
mereka yang begitu unggul, tetapi bukanlah hubungan perhambaan, kerana
para rasul itu sendiri ialah hamba-hamba Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t.
bermaksud: Isa itu tidak lain hanyalah seoranghamha yangKami kumiakan
kepadanya nikmat (kenabian)dan Kamijadikan dia sebagai taw/a bukti
(kekuasaan Allah) untuk Bani Israel (Surah Az Zukhruf: Ayat 59).

Hubungan antara manusia dengan Allah s.w.t telah melahirkan beberapa


implikasi dan tanggapan yang tersendiri. Pertama, pengiktirafan manusia
yang dicipta terhadap Penciptanya, Pencipta Manusia dan Alam Semesta.
Pencipta ke atas segala-galanya termasuk undang-undang dan peraturan-
peraturan yar.g manusia dan alam tunduk di bawahnya, yang dikenali
dengan nama 'undang-

halaman 25

undang sebab-musabab'. Dalam pengiktirafan ini, manusia di dalam


genggaman Allah s.w.t dan di bawah tadbiran-Nya, dan tidak dapat
terpesong daripada- Nya. Segala kejadian yang berlaku mendorong
timbulnya perasaan manusia, bahawa ia adalah suatu makhluk yang dimiliki
Allah s.w.t., dan daripadanya terbit perasaan bertawakal ketika ia
melaksanakan undang-undang sebab- musabab itu. Maka itu, terbentuklah
pergantungan hati terhadap Penciptanya dan permohonan pertolongan
adalah semata-mata kepada Allah s.w.t.
Kedua, pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap keagungan
pemerintahan-Nya dan kebesaran kekuasaan-Nya. Pengiktirafan ini
termasuklah sikap mengagungkan dan membesarkan Allah s.w.t. serta
mentakdiskan-Nya, di samping tunduk dan khusyuk kepada-Nya, serta
patuh kepada suruhan dan larangan-Nya, reda dan menyerah diri kepada
segala hukuman-Nya, setelah manusia itu sendiri menghabiskan daya
usahanya dalam setiap kegiatan wajib yang berhubung dengan duniawi dan
akhirat.

Ketiga, pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap nikmat-nikmat Allah


s.w.t. Pengiktirafan ini merupakan suatu kewajipan manusia yang berbudi
tinggi dan mengenang jasa, kerana nikmat-nikmat Allah s.w.t. kepada
manusia tidak ternilai dan tidak terhingga. Maka itu, sebagai makhluk yang
dicipta, manusia membalasnya dengan mengucap kata puji-pujian dan
kesyukuran yang layak bagi sifat-sifat ketinggian-Nya dengan membuktikan
melalui amal yang ikhlas, lahir dari batin semata-mata untuk-Nya.

Keempat, manusia yang dicipta sentiasa menyedari dan mengharapkan


rahmat dari Penciptanya. Penganugerahan Allah s.w.t. adalah meliputi
dirinya dengan apa yang diusahakan melalui jalan-jalan yang
mendampingkan dirinya dengan Allah s.w.t. dan rahmat-Nya.

Kelima, manusia yang dicipta mempunyai perasaan bertanggungjawab.


Melalui satu hubungan yang murni, hendaklah wujud perasaan
bertanggungjawab kepada Allah s.w.t. sebagai Penciptanya yang
memegang teraju kehidupannya, penguasa ke atas dirinya dan untung
nasibnya.

Keenam, penumpuan hanya kepada Allah s.w.t. melalui permohonan dan


doa. Permohonan dan permintaan hanyalah kepada Penciptanya sahaja
kerana selain-Nya, semuanya adalah makhluk yangjuga dicipta-Nya, yang
lemah dan tidak berdaya. Oleh itu permohonan kepada yang lain, adalah
merendahkan ketinggian dan kemurahan Allah s.w.t. yang tiada tolok
bandingnya itu, dan ini merupakan suatu kepercayaan yang menyeleweng
dan sesat.
Dan ketujuh, bagi manusia yang dicipta, cinta dan rindukan Allah s.w.t.
adalah sebagai matlamat kehidupan. Cinta dan rindukan Allah s.w.t.
sebagai sumber bagi segala yang maivjud (wujud) dan sumber bagi segala
kenikmatan dan rahmat umum di alam ini, di samping mencari keredaan-
Nya yang sejati, agar dapat menikmati kebahagian di dunia dan akhirat.

Halaman 26

2.2.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia

Masyarakat Islam merupakan suatu masyarakat yang berbentuk sejagat,


yakni tidak bersifat perkauman, tidak bersifat kebangsaan dan tidak
terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik, lebih berbentuk
kesatuan ummah. Hubungan dengan masyarakat bukan Islam tidak
dibataskan sama ada kerana perbezaan jenis, warna kulit, bahasa dan
bangsa, malah tidak juga memandang keyakinan dan kepercayaan individu
tetapi sebaliknya mementingkan hubungan baik, saling menghormati,
bertoleransi dan berdisiplin. Bagi masyarakat Islam, hanya terdapat satu
ukuran untuk mendapat tempat utama di sisi Khaliq, iaitu ketakwaan dan
ketaatan kepada-Nya, di samping berbuat baik kepada hamba- hamba-Nya.
Firman Allah s.w.t. bermaksud: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah
menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan semang iwanita, lalu
Kamijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu
saling berkenal-kenalan. Sesungguhnyayangpaling mulia di sisiAllah
ialahyangpaling takwa di antara kamu (Surah Al-Hujuraat: Ayat 13). Dalam
konteks ini, Rasulullah s.a.w. juga telah memberikan penegasan tentang
umat dan berkait pula dengan masyarakat Islam, dalam sebuah hadis
Baginda yang bermaksud: Tidak ada kelebihan seorangArah dengan
seorang 'Ajam, kecuali kerana takwanya (diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim).

Ini menunjukkan bahawa idea diskriminasi ras atau perkauman sudah


dihapuskan dalam masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah s.a.w. lagi,
dan sebaliknya, membuka pintunya kepada seluruh umat manusia di atas
muka bumi ini atas dasar persamaan yang sempurna, dan di atas landasan
perikemanusiaan yang murni. Atas dasar ini, maka semua manusia berhak
untuk berhimpun dalam pangkuan Islam dan di bawah perlindungan sistem
sosialnya. Namun begitu, dalam Islam wujud peranan dan tanggungjawab
yang berbeza antara orang Islam (Muslim) dengan orang Islam yang lain,
dan antara orang Islam dengan bukan Islam di dalam sesuatu masyarakat.
Dengan itu, Islam mewajibkan kepada pemerintah-pemerintah Islam supaya
menjaga kepentingan bukan Islam dengan seadil-adilnya, di samping
terhadap orang Islam sendiri. Kezaliman, kekerasan dan penganiayaan
sesama manusia tanpa mengira orang Islam atau bukan Islam ditolak
dengan keras menurut ajaran Islam.

Kepentingan hubungan antara manusia dengan sesama manusia


ditonjolkan dalam ajaran Islam. Ini termasuklah sebagaimana dinyatakan
dalam beberapa hadis Rasulullah s.a.w. antaranya yang bermaksud;
OrangMukmin itu dengan mukminyanglainadalahlaksariasatu bangunan,
bahaffanyangsatu mengwttkan bahagian yang lain (diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim). Menurut sabda Rasulullah s.a.w. lagi, yang
bermaksud: Bandingan orang-orangmukmin mengenai kasih sayang
mereka, belas kasihan mereka dan timbang rasa mereka adalah laksana
sebatang tuhuh,jika satu anggota mendapat sakit, maka seluruh anggota
yang lain turut merasai sakit tanpa tidurdan merasa demam (panas)
(diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Halaman 27

Berdasarkan hubungan manusia sesama manusia, hubungan yang begitu


erat dan kasih sayang yang kukuh, merupakan satu bentuk keharmonian
dan disiplin yang tinggi. Ini merupakan gambaran yang jelas bahawa
tamadun Islam begitu mementingkan hubungan sesama manusia.

2.2.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat

Tidak dapat diragukan lagi, bahawa manusia itu merupakan sebahagian


daripada alam sejagat, tetapi berada di kedudukan yang istimewa dan
berbeza antara bahagian-bahagian lain. Berbanding makhluk lain di alam
ini, manusia dikurnia atau dianugerahkan dengan pancaindera yang
berkembang dan subur, di sampmg akal fikiran yang dapat mengumpulkan
segala hasil yang dicapai oleh pancaindera sambil menyelaraskan hasil
yang dicapai oleh pancaindera itu hmgga dapat menjelaskan tentang
hakikat alam itu sendiri. Manusia dikurniai roh yang mempunyai keupayaan
untuk subur dan membesar serta meningkat ke arah ketinggian.

Maka itu, hubungan manusia dengan alam sebagaimana yang


dibentangkan dalam al-Quran ialah pertama, hubungan dalam bidang
pengambilan kepentingan dan penundukan segala yang terdapat padanya
untuk faedah, maslahat dan kepentingannya. Dalam al-Quran, ternyata
banyak ayat yang menyentuh mengenai kemanfaatan yang diperolehi
manusia. Antaranya, mengenai hubungan manusia dengan binatang.
Firman Allah s.w.t. bermaksud: Dan Kami tundukkan binatang-hinatang itu
untuk mereka, maka seixihagiannya menjadi tunggangan mereka dan
sebahagiannya mereka makan (Surah Yaa Slin: Ayat 72). Manfaat
hubungan manusia dengan laut, sebagaimana firman Allah s.w.t. yang
bermaksud,

Dan Dialah Allah yang memudahkan lautan (untukmu) agar kamu dapat
memakan daripadanya daging yang segar (ikan) dan kamu mengeluarkan
dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera
belayar di dalamnya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari kurnia-
Nya dan supaya kamu bersyukur. (Surah An Nahl: Ayat 14)

Manfaat hubungan manusia dengan air dan tumbuh-tumbuhan, menurut


firman Allah s.w.t. yang bermaksud, Dialah yang telah menurunkan air
hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan

halaman 28

sebahagiannya menyuburkan tumbuhan yang pada (tempat tumbuhnya)


kamu menggembala ternak. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air
hujan, tanam- tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan bermacam- macam
buah-buahan, sesungguhnya padahal demikian itu tanda (kekuasaan Allah)
bagi kaum yang berfikiran. (Surah An Nahl: Ayat 10-11;

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Allah s.w.t. sebagai Pencipta manusia dan


alam ini memerintahkan hamba-Nya, manusia mengambil daya usaha
untuk memanfaatkan segala ciptaan. Pemanfaatan terhadap ciptaan Allah
s.w.t. ini, hendaklah dipergunakan dengan sepenuh tanggungjawab untuk
kemaslahatan dan kepentingan manusia.

Keduanya, dalam hubungan manusia dengan alam sejagat ini, alam sejagat
merupakan pentas yang dijadikan renungan dan kajian serta mendalamkan
pemikiran terhadapnya termasuk isi kandungannya. Tentang alam sejagat
ini, al-Quran telah mengulang-ulangkan beberapaperkataan mengenai
pmglihatan,pemanclangan,pendengamn, selain yang menunjukkan
pemikiran iaitu mereka memahami, mereka berfikir, mereka mengetahuinya
dan sebagainya. Melalui perkataan-perkataan ini, manusia hendaklah
membuka mata terhadap alam sekitarnya, memerhatikan dan mendalami
renungan terhadapnya dengan menggunakan akal yang sempurna.
Sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan apakah mereka
tidak, memerhatikan bahawasanya Kami menghalau (awan yang
mengandungi, air) kebumiyangtandus,lalu Kami tumbuhkan dengan air
hujan itu tanam-tanaman (Surah As-Sajdah: Ayat 27).

Sebagai kesimpulan, manusia dengan fitrah dan tabii yang semula jadi
akan tunduk akur kepada Allah Yang Maha Bijaksana sebagai Pencipta
Sekalian Alam, termasuk manusia. Maka itu hubungan manusia dengan
Penciptanya, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan
manusia dengan alam sejagat akan melahirkan kekukuhan iman di dalam
jiwa serta ketakwaan yang padu daripada aspek rohani dan jasmani, dan
akhirnya akan tunduk dan patuh hanya kepada Penciptanya, Allah Yang
Maha Perkasa.

2.3 DASAR TAMADUN ISLAM

Dasar utama tamadun Islam ialah untuk memelihara dan memulihkan serta
menghormati hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Allah s.w.t.
kepada hamba-hamba-Nya di dunia ini, termasuk lain-lain makhluk ciptaan-
Nya. Dasar utama tamadun Islam ini ditentukan, didorong dan didukung
oleh beberapa aspek penting iaitu memelihara jiwa atau nyawa atau hak-
hak hidup; memelihara

halaman 29

akal fikiran; memelihara kehormatan dan keturunan; memelihara harta


benda; dan memelihara hak dan kebebasan.

2.3.1 Hak-hak Hidup

Allah s.w.t., Pencipta Yang Maha Berkuasa terhadap sekalian alam telah
mengurniakan kepada setiap makhluk termasuk manusia tentang
kehidupan. Oleh kerana kehidupan adalah hak masyarakat, tanpa
kebenaran-Nya tidak ada sesiapa berhak untuk mencabar hak ini. Tentang
kehidupan ini, Allah s.w.t. telah menegaskannya dalam firman-Nya, yang
bermaksud: Dan sesungguhnya Kamilahyangmenghidupkandan
mematikan, dan Kamillah yangmenjadi 'waris (Surah Al-Hijr: Ayat 23).

Dalam hal ini, seseorang yang menceroboh kehidupan seseorang yang lain
bermakna menceroboh masyarakatnya. Firman Allah s.w.t. yang
bermaksud, Siapayangmembunuh orangtanpakesalahanatau
berbuatkerosakan di bumi, maka seolah-olah ia membunuh manusia
semuanya (Surah Al-Maaidah: Ayat 32).

Manakala seseorang yang membunuh dirinya atau orang lain dianggap


melakukan jenayah sosial yang besar iaitu melawan qadak Allah s.w.t. dan
kekuasaan-Nya. Maka itu ia berhak untuk menerima azab di akhirat
sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Siapa yang melakukan
yang demikian secara ceroboh dan zaiim, maka Kami akan membakamya
dengan api (Surah An-Nisaa': Ayat 30).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan pertamanya, setiap


perkara yang berhubung dengan kehidupan dan kawalannya adalah wajib
seperti memelihara kesihatan, melawan penyakit dan melawan wabak
untuk mengawal hidup. Kedua, setiap perkara yang boleh memudaratkan
atau merosakkantubuh badan manusia atau mengancam nyawa kehidupan
atau melemahkannya adalah haram seperti mabuk (meminum minuman
keras, menghisap dadah), memakan benda yang mendatangkan bahaya
kepada kesihatan tubuh badan dan yang membawa kepada lemah anggota
untuk melakukan ibadat kepada Allah s.w.t. Sabda Rasulullahs.a.w. yang
bermaksud: Sesungguhnya terhadap dirikamu, kamu ada mempunyai hak,
dan terhadap tuhuh kamu, kakamu mempunyai hak. (Diriwayatkan oleh
Bukhari). Ketiga, setiap perkara yang bermatlamat untuk kehidupan seperti
makan dan minum, pakaian dan sebagainya, sebagaimana firman Allah
s.w.t. yang bermaksud: Makan dan minumlah kamu, tetapijangan
melampaui batas (Surah Al-A'raaf: Ayat 31). Dan keempat, setiap perkara
yang boleh mengelakkan daripada kematian adalah wajib dilakukan seperti
seseorang yang terlampau lapar atau dahaga yang dikhuatiri akan
membawa maut, maka wajiblah ia minum atau makan yang asalnya
dilarang atau diharamkan (babi, anjing), kiranya dengan perbuatan itu dapat
menghindarkan diri daripada kematian.

Halaman 30

2.3.2 Memelihara Akal Fikiran

Dalam konteks ini, Islam sangat mengambil berat tentang pemeliharaan


akal fikiran. Pemeliharaan akal fikiran wajib ke atas manusia kerana
membawa kesempurnaan akal, dan ini menunjukkan kesempurnaan
makhluk manusia daripada makhluk-makhluk lain. Oleh itu, Islam telah
menggariskan beberapa panduan agar akal fikiran manusia berfikiran baik
dan terkawal. Dalam Islam, diwajibkan ke atas setiap penganutnya supaya
menuntut ilmu pengetahuan sebanyak mungkin tanpa dibatasi oleh had
masa, tempat atau bangsa. Ini ditegaskan oleh sebuah hadis Rasulullah
s.a.w. yang bermaksud: Tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang
lahad (Diriwayatkan oleh Muslim). Bersesuaian dengan kewajipan menuntut
ilmu, tidak terdapat tempat dalam Islam kepada orang-orang yang jahil,
seperti yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah s.w.t. yang bermaksud:
Manusia itu ada dua golongan; orangpandai danpelajar, tidak ada kebajikan
selain daripada kedua-duanya (Diriwayatkan oleh Muslim). Mengenai
pemeliharaan akal fikiran manusia, dilarang penganutnya untuk minum dan
makan makanan yang dilarang atau member! kesan negatif. Ini akan
mempengaruhi kesiuman atau tahap kesedaran seseorang manusia
sebagai lambang manusia untuk bertakwa dan berbakti kepada Allah s.w.t.
Maka itu, Islam melarang umatnya meminum minuman yang memabukkan,
dan kemabukan boleh menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan serta
melahirkan sifat-sifat kebinatangan.

Islam menggalakkan pemikiran yang berbentuk takwa, ketauhidan kepada


Allah s.w.t., fikiran yang terbuka dan lapang serta bersih daripada segala
unsur keburukan, kepalsuan, khayalan, keraguan dan waswas. Fikiran-
fikiran negatif ini memungkinkan pelaksanaan tingkah laku negatif dalam
kehidupan manusia yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Sebagaimana
yang telah dijelaskan oleh Allah s.w.t. melalui firman-Nya, yang bermaksud:
Perumpamaan-perumpamaan itu Kami adakan untuk manusia, tetapi tidak
difahaminya, keamli orang-orangyangpandai (Surah Al- 'Ankabuut: Ayat
43).

2.3.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan

Allah s.w.t., Pencipta Yang Maha Berkuasa telah mencipta manusia sebaik-
baik makhluk-Nya di dunia, dan kehormatannya telah tetap dengan sifat
insan Bani Adam tanpa diambil kira agama, asal keturunan, bahasa dan
keadaannya. Kehormatan bagi setiap manusia itu menentukan tiap-tiap
seseorang mendapat hak yang sama terhadap kehormatan diri, kedudukan
maruah, habuan dan sebagainya.

Maka itu, diturunkan segala peraturan dan hukum yang menyentuh semua
manusia tanpa pengecualiannya. Mereka sama-sama dihukum dan sama-
sama diberi pengajaran. Allah s.w.t. telah menjelaskan dengan terang
fungsi manusia itu dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan sesungguhnya
manusia itu tidak akan dapat, melainkan menumt apa yang telah
diusahakannya (Surah An-Najm:
halaman 31

Ayat 39). Rasulullah s.w.t. juga menerangkan bahawa seluruh umat


manusia adalah berasal daripada satu bapa dan satu ibu. Sabda baginda
yang bermaksud: Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu
(tunggal)dan kamu sekalian berasal daripada Adam dan Adam berasal
daripada tanah (DiriwayatkanolehBukharidan Muslim).

Dengan undang-undang dan peraturan-peraturan ini, manusia dapat


menjalinkan roh kerjasama di antara seluruh anggota masyarakat. Setiap
orang mempunyai kewajipan masing-masing untuk membina masyarakat
dan mempunyai kehormatan sebagai manusia tanpa pengecualian.
Jaminan tegas mempertahankan kehormatan ini jelas terkandung di dalam
pidato terakhir Rasulullah s.a.w. di Padang Arafah. Sabda baginda
bermaksud: Sesungguhnya, nyawa, harta dan kehormatan kamu adalah
suci, seperti kesuciannya hari haji ini (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Dalam Islam juga, ditekankan tentang pemeliharaan keturunan. Untuk itu,


terdapat undang-undang dan peraturan-peraturan dalam urusan nikah
perkahwinan dengan lengkap, semata-mata untuk menjamin keturunan
manusia yang sejati dan benar. Segala larangan terhadap perkara-perkara
negatif seperti perzinaan, seks bebas, hubungan di luar tabii (liwat) dan
sebagainya adalah untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan keturunan
manusia daripada sifat-sifat kebinatangan.

2.3.4 Memelihara Harta Benda

Dalam konteks ini, Islam telah menetapkan dan memberikan garis panduan
mengenai hak untuk memiliki harta benda dan kewajipan untuk
mempertahankan haknya. Di samping itu, Islam melalui kaedah ilmufaraid
telah menggariskan cara untuk menafkahkan harta tersebut secara halal
mengikul fitrah manusia sendiri.

Dalam usaha memenuhi kehidupan dari aspek pemilikan harta benda,


semua orang dituntut mencan haluan hidup dan pencanan rezeki kehidupan
adalah terbuka kepada semua orang. Kekayaan di dunia ini tidak ditentukan
kepada sesuatu golongan sahaja, malah tiap-tiap orang hendaklah
berusaha menurut tenaga kemampuan dan kebolehan masing-masing.
Allah s.w.t. meluaskan bidang memiliki harta benda seluas-luasnya kepada
makhluk-Nya di dunia tanpa sekatan yang di luar tabii manusia. Firman
Allah s.w.t. yang bermaksud: A llah yang telah memudahkan bagi kamu
akan lautan, supaya kamu holeh berjalanpadanya dengan kapal-kapal
dengan izin-Nya, dan supaya kamu holeh mencan daripada kekayaannya,
dan supaya kamu berterima kasih, dan la telah memudahkan kamu apa-
apa yang di langit dan apa-apa yang di humi semuanya (Surah Al-
Jaatsiyah: Ayat 12-13).

Apabila seseorang dikurniakan kekayaan melalui titik peluhnya, maka


kekayaan itu tidak harus dilucutkan daripadanya dengan paksa atau
dirampas.

Halaman 32

Islam mengurniakan pahala yang besar di akhirat kepada pemilik harta


untuk mempertahankan hartanya walaupun ke titisan darah terakhir. Ini
jelas danpada sebuah hadis Rsulullah saw yang bermaksud: Abdullah bin
Omar berkata, Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda, Siapa
yang terbnnuh kerana mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid
(Diriwayatkan oleh Bukhari). Manakala, sesiapa yang bertujuan untuk
melucutkan harta tanpa kebenaran seperti pencun, penyamun dan penipu
akan dikenakan seksaan yang berat.

2.3.5 Memelihara Hak dan Kebebasan

Islam telah menetapkan hak dan kebebasan seseorang individu sejak ia


dilahirkan. Kata-kata Saidina Umar al-Khattab berbunyi, Bagaimanakah
kamu memperhambakan manusia, sedangkan ia diperanakkan dengan
bebas. Hak dan kebebasan manusia tidak boleh dilucutkan dalam keadaan
tertentu, kecuali ketika seperti mempertahankan diri (kemerdekaan) dan
untuk keselamatan ummah. Kekalahan umat Islam bermakna musuh-
musuh telah melucutkan hak kebebasan manusia.

Maksud kebebasan manusia ialah tiada pengabdian seseorang ke atas


seseorang atau sesuatu benda di dunia ini melainkan kepada Allah s.w.t.,
Pencipta Yang Maha Berkuasa. Maka itu, syiar Islam iaitu tiada Tuhan yang
disembah melainkan Allah s.w.t. dan lambang ketaatan ialah, Kepada-
Mulah kami sembah dan kepada Mulah kami memohon pertolongan (Surah
Al-Faatihah) yang diulang- ulang sekurang-kurangnya 17 kali sehari
semalam di dalam solat lima waktu.

Oleh yang demikian, setiap orang Islam hendaklah bebas daripada segala
unsur kezaliman yang merupakan kongkongan kebendaan dan nafsu
yangjahat. Sejahat-jahat pengabdian manusia ialah perhambaan kepada
hawa nafsu yang ganas. Allah s.w.t. dengan tegas mengingatkan mereka
yang berbuat demikian melalui firman-Nya, yang bermaksud: Tidakkah
engkaufikirkan (bagaimana peliknya) orangyang menjadikan hawa nafsunya
sebagai tuhannya (Surah Al-Furqaan: Ayat 43). Teras bagi segala
kebebasan ialah kebebasan fikiran yang tiangnya kemerdekaan beragama.
Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Tiadapaksaan dalam beragama
(Surah Al-Baqarah: Ayat 256).

Mengenai kebebasan seseorang individu dalam tanah airnya, Islam telah


menjelaskan kedudukan tersebut sebagai waris. Firman Allah s.w.t. yang
bermaksud: Dan Kami hendak memberi kumia kepada orang-orangyang
tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan
menjadikan mereka orang- orangyang mewarisi (humi) (Surah Al-Qashash:
Ayat 5).

Mengenai kebebasan setiap penduduk untuk memberi pendapat,


pandangan dan kritikan terhadap masyarakat, pentadbiran dan
pemerintahnya, Islam telah membuka ruang ini kepada mereka yang
berkemampuan berbuat demikian. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
Mereka yang sekiranya Kami berikkan kedudukan yang baik di bumi
nescaya mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan
halaman 33

zakatdan menyuruh mamisia herbuat kebaikan dan melarang mereka


daripada melakukan mungkar (Surah Al-Hajj: Ayat 41).

Panduan dan bimbingan ini juga ditujukan kepada pemerintah agar mereka
dapat memenuhi dua aspek penting, iaitu pertama, melaksanakan
kebajikan dan kedua, melarang kemungkaran demi kestabilan masyarakat
dan negara, serta mereka sentiasa mendapat sokongan dari rakyat. Segala
kebebasan ini terikat kepada hak-hak tabii manusia dan maslahat umum.
Maka itu, Islam telah meletakkan kebebasan di bawah kepentingan umum.

2.4 SIFAT.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM

2.4.1 Sifat-sifat Tamadun Islam

Tamadun Islam, dalam proses kelahiran dan perkembangannya


mengandungi beberapa bahagian atau sifat-sifat yang dianggap unik
berbanding tamadun- tamadun dunia lain. Pertama, sifat tamadun Islam
ialah sejagat. Kesejagatan tamadun Islam bermakna ia tidak terikat kepada
bangsa tertentu atau disandarkan kepada tempat tertentu, sebaliknya
seluruh umat manusia yang berpegang kepada al-Din. Tamadun Islam
dapat dilihat di mana-mana kawasan di seluruh dunia ini tanpa dibatasi
sama ada oleh batasan politik, budaya, bangsa ataupun sempadan geografi
moden.

Kedua, sifat tamadun Islam itu ialah terbuka dan tidak bersifat tertutup.
Dalam konteks ini, keterbukaan bermakna tamadun Islam yang dilahirkan
dan dicipta itu tidak dibatasi oleh had-had tertentu tetapi ia masih diletakkan
di atas garis panduan syariat Islam yang tetap dan berkembang selaras
dengan perubahan masa. Tamadun Islam terbuka kepada semua tamadun
yang tidak bercanggah dengan syariat Islam terutamanya dalam dialog
antara tamadun atau interaksi antara tamadun. Ini bermakna, keterbukaan
ini menunjukkan wujudnya sifat toleransi iaitu unsur-unsur tamadun selain
Islam boleh diamalkan dan dikembangkan selagi tidak melanggar garis
panduan syariat. Sebaliknya, Islam membenarkan dan menggalakkan
penerusan sesuatu unsur tamadun yang membawa kebaikan selagi tidak
menjejaskan hak orang lain dalam tamadun tersebut.

Ketiga, tamadun Islam juga bersifat sepanjang zaman iaitu


berkesinambungan dan mengalami proses kesinambungan sehingga masa
kini. Perkembangannya bermula dengan turunnya wahyu pertama, Surah
Al-'Alaq dan tidak pernah berhenti, kerana ia tidak dibatasi oleh ruang
sempadan atau ruang waktu sehingga hari kiamat.

Keempat, sifat tamadun Islam ialah toleransi terhadap sistem agama atau
kepercayaan atau kebudayaan yang lain. Tamadun Islam pernah

halaman 34

berkembang dalam dunia yang tidak dikenali, tetapi tetap mempertahankan


toleransi. Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pentadbiran dan
perkembangan tamadun Islam tidak dilarang untuk mengamalkan agama
dan kepercayaan mereka, sebagai usaha untuk mengekalkan hubungan
balk dalam masyarakat dan kepentingan kestabilan.

Dan kelima, tamadun Islam mempunyai ciri kesatuan dalam kepelbagaian.


Sebarang bentuk kemajuan dan pencapaian dalam tamadun Islam, dan
dalam pelbagai bidang semuanya di bawah kesatuan akidah Islam yang
menjurus ke arah meng-Esakan Tuhan, Allah Pencipta Sekalian Alam.
Penemuan dan hasil ciptaan baru yang dicapai dalam tamadun manusia
semuanya dikembalikan kepada kebesaran dan keagungan Tuhan Pencipta
Seluruh Alam.

2.4.2 Ciri-ciri Utama Islam

Setelah mengetahui sifat-sifat tamadun Islam secara menyeluruh di dalam


topik di atas, maka amat wajar untuk kita mengetahui pula ciri-ciri utama
Islam yang mendasari kehidupan umat Islam dalam membina sebuah
ketamadunan yang suci. Ciri-ciri utama Islam ini juga disebut oleh Dr. Karim
Zaidan dalam bukunya Usul al-Dakwah sebagai ciri-ciri khusus Islam.

Di antara ciri-ciri utama Islam ialah menyeluruh (sempurna). Islam meliputi


seluruh aspek kehidupan manusia termasuklah undang-undang (syariah),
akidah, akhlak, hubungan dengan Allah s.w.t. dan hubungan sesama
manusia. la juga menekankan dan menyeru keadilan untuk semua insan,
sama ada Islam atau bukan Islam, kawan atau lawan dan sama ada
mempunyai hubungan keluarga atau sebaliknya. Dalam bidang kehakiman,
tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang
berhak, sebagaimana dalam sejarah. la juga meliputi sudut kenegaraan
yang meliputi hubungan di peringkat antarabangsa, ilmu pengetahuan dan
peribadatan.

Ciri utama yang kedua bagi agama Islam ialah umum. Tamadun Islam
bersesuaian dengan semua orang setiap masa dan setiap tempat kerana
ciri umumnya yang bersifat sejagat dan terbuka. Setiap manusia di seluruh
pelosok dunia dapat menyesuaikan dirinya dengan ciri tersebut. Dengan ciri
yang umum ini juga, terbukalah ruang kepada manusia untuk membina
tamadun yang sejagat. Agama Islam juga mempunyai ciri yang bersifat
tetap dan anjal. Ini bermakna Islam merupakan suatu yang tetap dan tidak
berubah dari segi tujuan dan matlamat pembinaan tamadun manusia, tetapi
anjal dari sudut cara dan teknik pelaksanaannya. Islam memberikan
kebebasan kepada umatnya dari sudut untuk merealisasikan tamadun
dengan mengambil kira matlamat yang harus dicapai, bukan kemajuan
kebendaan semata-mata dengan mengetepikan unsur kerohanian
(spiritual). Ciri utama Islam yang berikutnya adalah ideal dan realistik. Islam
sentiasa menekankan dan meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan
yang

halaman 35

paling tinggi dan dapat dicapai, dengan mengawasi seluruh kegiatan


manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah s.w.t. Tunjangnya lalah
kesederhanaan dan kesempurnaan. la realistik dan segi mengambil kira
realiti alam sejagat atas dasar bahawa alam sejagat merupakan suatu
hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan kewujudan Allah
s.w.t

halaman 36

Ibn Manzur, Lisan al-Arah, (Beirut: Dar Ihya al-Turath, 1997), Juz. 3,
him. 215.
Ibn Khaldun, Muqaddimah, (Beirut: Dar Ihya al-Turath, 1990), him: 49.
Ibid.., him. 132.
Ibn Manzur, op.dt, him. 56.
A.S. Hornby, 1995. him 201,dan Kamus Dwihahasa, (Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), him. 196.
Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Preliminary Statement on A General
Theory ofthelslamization of the Malay—Indonesian Archipelago, (Kuala
Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972), him. 10.
Ibn Khaldun, op.dt., him. 52.
Abd. Karim Zaidan, Usul al-Dakwah, (al-Manaral-Islamiyah,1987), him
4-14.

Halaman 37

Bab 3

KELAHIRAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA PADA


PERINGKAT AWAL

Roslan Mohamed

Manusia dan MasyarakatJahiliah,Jahiliah dan Pengertiannya, Sistem


Kepercayaan dan Agama, Sistem Politik dan Pentadbiran, Sistem
Perekonomian, Sistem Sosial dan Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan
Keintelektualan, Kelahiran Masyarakat Islam dan Keistimewaannya, Nabi
Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam,
Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah, Piagam Madinah,
Dasar Utama Pentadbiran Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, Ketua
Negara, Majlis Syura, Kementerian danJabatan, Pentadbiran Kawasan dan
Wilayah, Institusi Kehakiman, Institusi Masjid.

3.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH

3.1.1 Jahiliah dan Pengertiannya

Jahiliah berasal daripada akar kata jahala dan kata terbitan jahalun atau
jahalatun yang bererti bodoh dan sesat. Pengertian ini selaras dengan
firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Apakah hukum jahiliah yang mereka
kehendaki dan hukum siapakah yang lehih baik daripada (hukum) Allah
hagi orang yang yakin (Surah Ali Imran: Ayat 154) dan firman Allah s.w.t.
yang bermaksud: Dialah yang mengutus kepada kamu yang buta huruf
'(Arab Jahiliah) seorang rasul antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-
Nya kepada mereka, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada
mereka Kitab

halaman 39

dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam


kesesatan yang nyata (Surah Al-Jumu'ah: Ayat 2).

Melalui penelitian terhadap ayat-ayat dalam al-Quran, ciri-ciri masyarakat


Jahiliah meliputi antaranya pertama, zaman yang tidak mempunyai nabi
dan kitab suci sebagai petunjuk kehidupan. Kedua, zaman yang tidak
mempunyai tamadun atau peradaban. Ketiga, zaman masyarakatnya tidak
berakhlak, angkuh dan bongkak. Dan keempat, zaman yang
masyarakatnya jahil kerana tidak boieh membaca dan menulis. Ciri-ciri
masyarakat Jahiliah ini sememangnya terdapat dalam masyarakat Arab
sebelum turunnya kitab suci al-Quran al-Kanm atau sebelum zaman pra-
Islam. Sesuatu masyarakat atau zaman itu boleh dianggap sebagai Jahiliah
sekiranya memiliki salah satu daripada ciri-ciri tersebut.

Dalam al-Quran, zaman Jahiliah tidak dibataskan menurut masa dan


dinyatakan secara umum, begitu juga dengan kamus-kamus Arab yang
hanya menyatakan Jahiliah itu zaman sebelum Islam. Dalam konteks
Semenanjung Tanah Arab, tempoh masa Jahiliah ialah berlangsung selama
kira-kira tiga kurun. Bermula selepas keruntuhan kerajaan Saba' di
penngkat ketiga atau di penngkat akhir kerajaan Himyar (Tubba) sekitar
tahun 300SM sehmgga turun al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad
s.a.w.pada tahun 610 Masihi. Pada zaman itu, tiada nabi diutuskan dan
tidak ada kitab suci diturunkan sebagai petunjuk kepada masyarakat. Ciri-
ciri pembangunan dan ketamadunan hampir lenyap benkutan runtuhnya
empangan Ma'arib. Masyarakat ketika itu kehilangan pedoman kerana
dilanda kejahilan iaitu tidak mewarisi ilmu pengetahuan sebelumnya, dan
seterusnya berlaku krisis akhlak atau moral sehinggalah diturunkan kitab
suci al-Quran al-Karim. Dengan sebab itulah, masyarakat Arab sebelum
Islam dianggap sebagai masyarakat Jahiliah.

Menurut seorang tokoh orientalis, iaitu P. K. Hitti beliau menyatakan


Jahiliah bukan membawa pengertian jahil dari segi ilmu pengetahuan, tetapi
sebenarnya jahil dalam aspek keagamaan sahaja. Beliau berpendapat,
pada zaman masyarakat Jahiliah tersebut tidak terdapat nabi atau kitab
sebagai sumber petunjuk. Namun begitu, orang Arab di kawasan selatan
Semenanjung Tanah Arab tidak boleh dianggap jahil atau bodoh kerana
mereka telah pun mempunyai tamadun yang tinggi. Pendapat beliau
berhubung dengan makna Jahiliah ini hampir-hampir diterima oleh penulis-
penulis moden, terutamanya di kalangan penulis berbangsa Arab antaranya
Ahmad Syalabi dan Hasan Ibrahim Hasan. Di dalam dunia Islam, orang
Arab dan bangsa-bangsa tertentu sememangnya suka dipuji dan disanjung,
dan kadangkala mereka sebenarnya terperangkap dengan puji-pujian dan
sanjungan ini. Dalam rangka gerakan golongan orientalisme pihak orientalis
sentiasa berusaha memperkukuh semangat nasionalisme di kalangan
orang Islam dan cara paling mudah dengan membangkitkan zaman tradisi
mereka. Dengan harapan agar sejarah bangsa Arab zaman Jahiliah dapat
membayangi sejarah mereka selepas Islam dan inilah usaha yang hendak
dilaksanakan oleh golongan orientalis termasuk P. K. Hitti.
Halaman 40

Adakah pernyataan P. K. Hitti ini tepat? Pendapat P. K. Hitti tidak tepat jika
dilihat dari segi kronologi sejarah. Tidak dapat dinafikan dari segi sejarah,
bahawa kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab terutamanya pada
zaman kegemilangan kerajaan Saba' telah mencapai kemajuan, tetapi pada
waktu itu telah terdapat seorang nabi iaitu Nabi Sulaiman a.s. Kerajaan
Saba' telah menerima ajaran Nabi Sulaiman a.s. dan dengan itu, Allah
s.w.t. mengurniakan kerajaan tersebut sebagaimana firman-Nya yang
bermaksud: Negeri yang makmur dan mendapatpengampunan Tuhan
(Surah Saba': Ayat 15), Begitu juga kerajaan Himyar, di peringkat awal
menerima nikmat dan pengampunan dari Allah s.w.t. Setelah kedua-dua
kerajaan ini ingkar terhadap Allah s.w.t, maka diturunkan bala dan sejak itu
tamadun Arab yang dibina di kawasan selatan Semenan)ung Tanah Arab
mengalami keruntuhan.

Sepanjang zaman Jahiliah, masyarakat Arab berada dalam keadaan


kekufuran, kemaksiatan, keangkuhan, dan kebodohan dalam ilmu
pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran. Selain mengalami
keruntuhan dan segi nilai agama dan akhlak, mereka juga mengalami
keruntuhan dari aspek politik dan pemerintahan, ekonomi dan sosiobudaya.

3.1.2 Sistem Kepercayaan dan Agama

Pada zaman Jahiliah, kesesatan dalam sistem kepercayaan dan agama


memiliki pertalian dengan ciri-ciri zaman tersebut dan masyarakat Arab
ketika itu sedang menempuhi zaman kegelapan. Pengaruh asing
merupakan faktor penting yang membawa tersebarnya pelbagai agama di
Semenanjung Tanah Arab. Semenanjung Tanah Arab sentiasa terdedah
atau menjalinkan hubungan luar terutama dalam urusan perdagangan,
hubungan diplomatik atau kegiatan- kegiatan keagamaan. Kawasan di
persisiran pantai dan bandar-bandar strategik iaitu Makkah, Hirah, Yaman,
Oman dan Bahrain telah memainkan peranan penting dalam penyebaran
pelbagai agama kerana merupakan pusat tumpuan perdagangan dan
kebudayaan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Makkah, misalnya
merupakan pusat kegiatan agama dan penyembahan berhala.

Dalam konteks ini, golongan beragama di Semenanjung Tanah Arab


dikategorikan kepada lima iaitu pertama, penyembah berhala (agama
Wathani); kedua, penyembah apt (Majusi); ketiga, Yahudi; keempat,
Nasrani (Kristian); dan kelima, Hanif (Samawi). Agama menyembah berhala
mepJpakan agama paling penting dan berpengaruh di kalangan orang
Arab. Menurut Ibn Kaibi, agama menyembah berhala bermula bila Umar bin
Luai yang melawat ke Syam (Syria) untuk mendapatkan ubatan, dan ketika
itu beliau melihat kaum Balqa' menyembah berhala. Beliau membawa
agama ini kembali ke Makkah. Pendapat lain pula menyatakan, selepas
mengerjakan haji mereka mengutip batu-batu di Kaabah dan sekitarnya,
dibawa ke tempat masing-masing untuk disembah sebagai mengagungkan
Kaabah. Satu lagi pendapat iaitu, kepercayaan sesetengah orang Arab
terhadap Hajar as-Aswad yang berada di Kaabah

halaman 41

dikatakan berpunca dari langit, maka disembah sebagaimana mereka


menyembah bintang-bintang di langit. Berhala-berhala yang disembah
diperbuat daripada emas atau perak yang berbentuk asli atau replika.
Antara berhala-berhala yang masyhur disebut dalam al-Quran ialah berhala
al-Lat (Taif), al-Uzza (Nakhlah), al-Manar (antara Makkah dengan Madinah)
dan Hubal (kota Makkah). Makkah merupakan pusat agama berhala dan di
sekeliling kaabah, dianggarkan terdapat sejumlah 360 buah berhala yang
disembah.

Agama menyembah api atau Majusi berasal dari Parsi. Kaum Majusi tidak
mempunyai kitab suci dan tidak mengakui nabi yang diutuskan oleh Allah
s.w.t. tetapi mereka mengikut nabi-nabi palsu. Agama ini terbahagi kepada
tiga aliran iaitu Kayumarthiah, Zarwaniyah dan Zaradushtiyah. Penganut
agama Majusi menetap di Yaman, Oman, dan Bahrain kerana semua
kawasan ini terletak di bawah pengaruh Parsi.

Agama Yahudi ialah agama yang dibawa oleh Nabi Musa a.s. dan baginda
diutuskan membawa kitab suci Taurat. Penganut asal agama ini ialah dari
kalangan bani Israel di utara Semenanjung Tanah Arab. Namun begitu,
golongan agama bani Israel telah mengubahsuai kandungan kitab suci
Taurat dan ini dilaknat oleh Allah s.w.t. dalam firman-Nya yang bermaksud:
Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab
dengan tangan mereka sendiri, lain dikatakannya: 'Ini dari Allah', (dengan
maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu
(Surah Al Baqarah: Ayat 79). Antara yang menganut agama Yahudi ini ialah
YusufDhu Nawas, pemerintah terakhir kerajaan Himyar.

Nasrani merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Isa a.s. yang diturunkan
Allah s.w.t kepadanya bersama-sama kitab suci Injil dan penganut asalnya,
juga dari kalangan bani Israel. Mereka juga mengingkari ayat-ayat Allah
s.w.t. dengan mengubahsuai kitab injil menurut keperluan dan kepentingan
mereka. Agama Nasrani berkembang ke utara Semenanjung Tanah Arab
menerusi peranan penduduk Ghassan dan Hirah dan di sebelah selatan
melalui peranan penduduk Habsyah pada kurun ke-6 Masihi. Terdapat
beberapa suku Arab yang menerima agama ini iaitu suku Ghassan,
Judham, Salih, Lakhm (di timur), Tayy dan Tha'labah (di tengah). Pusat
agama Nasrani yang terkenal ialah di Najran, kawasan barat daya
Semenanjung Tanah Arab. Di kota Makkah sendiri, terdapat beberapa
orang tokoh yang menganut agama ini antaranya Waraqah bin Naufal.

Agama Hanif atau digelar Hunafa' dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s dan dianuti
segelintir orang Arab. Al-Quran menyatakan bahawa Nabi Ibrahim a.s.
adalah hanifQamak: hunafa'} yang mentauhidkan Allah s.w.t. Baginda
seorang hanif dan Muslim, bukan Yahudi atau Nasrani. Antara yang
menganut agama ini ialah Nabi Muhammad s.a.w. dan Zaid Ibn Amru bin
Naufal. Penganut agama ini tidak menyembah berhala, berjudi, minum
arak, melakukan maksiat dan tidak melakukan perbuatan keji dan dikutuk
oleh Allah s.w.t.

halaman 42

Namun begitu, sebahagian masyarakat Arab tidak beragama dan


sebahagian pula mengamalkan kepercayaan animisme seperti menyembah
roh, penunggu atau kuasa ghaib; dan corak penyembahan dan pemujaan
yang dilakukan bergantung kepada suasana tempat tinggal dan pekerjaan
mereka. Antaranya masyarakat Petra dan Palmyra menyembah matahari,
sementara bulan dipuja oleh masyarakat Ma'in. Matahari dan bulan
disembah kerana kedua-duanya dianggap menghidupkantanaman mereka.

Selain itu, masyarakat Arab juga mempunyai kepercayaan terhadap adat


(sunnah) yang dianggap sebagai unsur-unsur karut dan tahyul. Antara yang
diamalkan ialah menilik nasib bagi melihat masa depan mereka sama ada
baik atau buruk. Mereka juga mempercayai kekuasaan ahli sihir dan kuasa
azimat.

Kepercayaan dan agama masyarakat Arab im dibahagikan kepada dua


bahagian iaitu pertama, kepercayaan beragama dan kedua, kepercayaan
animisme. Secara umumnya, sejumlah besar masyarakat Arab Jahiliah
berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesesatan dan terpesong dari
akidah yang sebenar. Maka itu, kedatangan Islam pada tahun 610 Masihi
menerusi Nabi Muhammad s.a.w. telah mengubah masyarakat Arab
khasnya dan dunia amnya, tidak setakat pada akidah tetapi juga aspek-
aspek ketamadunan manusia.

3.1.3 Sistem Politik dan Pentadbiran

Pada zaman Jahiliah, tidak terdapat sebuah kerajaan yang mempunyai


struktur pemerintahan yang teratur dan berkuasa penuh kerana negara-
negara tersebut telah tergugat akibat penjajahan. Sejumlah besar kawasan
penting di Semenanjung Tanah Arab diletakkan di bawah kuasa-kuasa
penjajah asing terutama empayar Rom (Barat dan Utara) dan Parsi (Timur).
Empayar Rom (Kristian) dan Parsi (Majusi) menguasai sebelah utara
manakala di selatan dikuasai oleh Habsyah-Rom (Kristian) dan Parsi.
Kawasan tengah iaitu Makkah tidak dijajah tetapi menerima kesan buruk
daripada penjajahan asing ini. Makkah menerima kesan buruk berikutan
pendudukan tentera Habsyah-Rom di Yaman yang secara tidak langsung
telah menggugat ketenteraman dan keamanan. Dalam waktu ini, Makkah
pernah diserang oleh tentera Yaman pada tahun Gajah tetapi ia mengalami
kegagalan. Ini menunjukkan, kestabilan politik Makkah tergugat dengan
kehadiran kuasa-kuasa penjajah asing di Semenanjung Tanah Arab.

Di kawasan yang ditakluki kuasa-kuasa asing, suasana dan keadaan


adalah lebih teruk seperti Ghassan, Hirah dan Yaman yang serba
mengalami kesusahan dan kepayahan. Kesan penjajahan menyebabkan
mereka hidup secara berpuak-puak atau berkabilah, sering berperang
sesama mereka untuk mendapatkan pengiktirafan dan perlindungan
daripada kerajaan-kerajaan yang memerintah atau yang menjajah kawasan
itu. Keadaan ini tidak jauh berbeza dengan masyarakat di luar bandar, iaitu
kaum Badwi.

Halaman 43

Walaupun kawasan-kawasan tersebut telah memiliki pemerintahan atau


pentadbiran tersendiri tetapi masih tidak boleh dianggap sebagai
pemerintahan yang maju atau bertamadun kerana masing-masing dijajah
dan tidak merdeka. Ternyata, bentuk politik yang terdapat dalam
masyarakat Arab Jahiliah jauh bertentangan atau berbeza dengan keadaan
politik pada zaman Islam yang bebas daripada cengkaman penjajahan, dan
berstatus merdeka.

3.1.4 Sistem Perekonomian

Kehidupan masyarakat Arab di beberapa kawasan di Semenanjung Tanah


Arab antaranya di Yaman, Makkah dan di beberapa kawasan di utara agak
mewah, terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian. Kemewahan
ini tidak berkekalan apabila ekonomi mengalami kemerosotan berikutan
keruntuhan empangan Ma'arib dan kejatuhan beberapa kawasan yang kaya
ekonominya di tangan penjajahan kuasa-kuasa asing terutama Rom dan
Parsi. Ini menunjukkan ketidakstabilan politik menjejaskan sistem
perekonomian dan sebaliknya. Di kawasan selatan, selepas keruntuhan
empangan Ma'arib, pengeluaran pertanian mengalami kemerosotan teruk
kerana tiada sistem pengairan yang baik dan ini mendorong sejumlah
masyarakatnya berpindah ke kawasan utara untuk mencari sumber-sumber
ekonomi baru. Di bahagian utaranya, kawasan ini hanya sesuai untuk
kegiatan perdagangan kerana dilitupi oleh kawasan padang pasir. Ramai
pedagang dan selatan berdagang di kota Makkah, Hirah dan Ghassan
namun perdagangan tidak menguntungkan kerana terdapat beberapa
halangan. Antaranya ialah kesan penjajahan kuasa asing dan berlakunya
pertelagahan sesama kabilah Arab, yang membantutkan perkembangan
ekonomi.

Berikutan pecahnya empangan Ma'arib, kerajaan Himyar yang mengalami


keadaan ekonomi merosot telah mencari sumber kekayaan ekonomi lain
iaitu melaksanakan dasar perluasan kuasa. Melalui dasar perluasan kuasa,
Himyar berjaya mengumpulkan sejumlah harta yang banyak tetapi
kemudiannya kerajaan ini terus mengalami kemelesetan ekonomi yang
semakin teruk sehingga membawa kejatuhannya pada tahun 534 di tangan
tentera Habsyah. Sejak itu pertumbuhan ekonomi bangsa Arab semakin
lemah kerana ketidakstabilan politik di Semenanjung Tanah Arab.

Dalam urusan perdagangan, percubaan tentera Habsyah di Yaman untuk


menakluki kota Makkah telah menjejaskan hubungan perdagangan antara
kedua- dua kawasan ini. Manakala hubungan perdagangan Yaman dengan
Hirah juga terjejas kerana Yaman dikuasai kerajaan Habsyah yang
bernaung di bawah pemerintahan Rom sedangkan Hirah di bawah
kekuasaan Parsi. Apabila Yaman jatuh ke tangan Parsi, hubungannya
dengan Syam menjadi runcing kerana Syam dikuasai oleh Rom. Maka itu,
kedudukan kota Makkah yang terletak di tengah- tengah jalan perdagangan
tersepit di antara kedua-dua kuasa besar ini, sehingga menyekat
perkembangan perdagangannya. Tekanan dan desakan ini menyebabkan
orang Quraisy Makkah mengeksploitasi perdagangan satu hala

halaman 44

dengan kaum Badwi di kawasan padang pasir; dan sebagai tindak balas
kaum Badwi melancarkan rompakan terhadap kafilah-kafilah dagang
Quraisy. Manakala di kota Makkah sendiri, wujud persaingan kuasa dan
ekonomi antara plongan yang kaya dengan golongan miskin, dan ini
menjejaskan lagi kegiatan ekonomi masyarakatJahiliah.
Manakala masyarakat Arab di kawasan padang pasir iaitu kaum Badwi
nidup secara nomad dengan menternak binatang seperti unta, kambing dan
bin- biri. Mereka hidup berpindah-randah mencari kawasan air dan bekalan
rumput untuk keperluan mereka dan binatang ternakan. Unta merupakan
binatang yang penting, iaitu selain sebagai pengangkutan ia juga
membekalkan susu, bulu dan belulang. Kaum Badwi menetap di khemah-
khemah yang diperbuat daripada kulit kambing dan unta. Corak ekonomi
mereka melambangkan kehidupan yang primitif berbanding dengan
masyarakat Quraisy iaitu masyarakat bandar yang hidup dalam keadaan
yang lebih selesa.

3.1.5 Sistem Sosial dan Kebudayaan

Pada zamanJahiliah, tidak banyak terdapat perbezaan struktur masyarakat


Arab sama ada yang tinggal di bandar (Arab Hadari) atau di padang pasir
(Arab Badwi). Mereka tertakluk kepada sistem kabilah kerana kabilah
merupakan satu unit sosial yang mengawal sistem pentadbiran masyarakat.
Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan
keturunan yang berdasarkan semangat asabiyah, memandang mulia
kabilahnya dan memandang hina kabilah- kabilah lain. Penyatuan ini
diperkukuh dengan jalinan kekeluargaan di peringkat yang lebih kecil
kepada peringkat lebih besar; mereka mempunyai nama dan kemegahan
masing-masing.

Semangat asabiyah dan perasaan setiakawan setiap golongan terjalin rapat


dan ini menyebabkan sering berlaku persengketaan dan semakin kecil
kelompok keluarga itu, semakin kuat pula semangat asabiyahnya. Suasana
kejahilan ini digambarkan melalui peperangan sesama mereka dengan
tujuan untuk mendapat nama, kuasa, pengaruh dan harta benda sebagai
lambang kemegahan kabilah mereka walaupun punca kepada
persengketaan itu amat kecil. Seandainya sesuatu kabilah itu kalah dalam
peperangan, maka dia akan dijadikan hamba abdi sekiranya tidak ada
sesiapayang ingm menebus atau mehndungi mereka. Mengenai kedudukan
wanita pada zamanJahiliah, mereka tidak mendapat tempat yang
sewajarnya sama ada di dalam keluarga atau masyarakat. Wanita tidak
dianggap sebagai maruah keluarga yang tertinggi dan kerana itu mereka
dibawa bersama-sama berperang untuk member! perangsang kepada
kaum lelaki. Terdapat kepercayaan tradisi dan tanggapan bahawa anak
perempuan akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi termasuk nasib
sial, dan kesannya terdapat di kalangan mereka yang sanggup menanam
hidup-hidup anak perempuan dan lebih suka mempunyai ramai anak lelaki.
Tradisi ini dilakukan

halaman 45

oleh kabilah Bani Tamin dan Asad, dan mereka juga melangsungkan
perkahwinan tanpa had dan batasan.

Golongan hamba merupakan kedudukan yang paling rendah dalam struktur


sosial masyarakat Arab. Mereka dipandang hina dan rendah serta diberikan
tugasan yang berat. Pemilik-pemilik atau tuan-tuan hamba ini, selalunya
melakukan perkara-perkara di luar batas perikemanusiaan terhadap
hamba-hambanya itu.

Keadaan keruntuhan masyarakat serta sosialnya yang kucar-kacir berlaku


kerana akhlaknya telah runtuh dan sering melakukan kemaksiatan; dan
kehidupan mereka mengamalkan unsur-unsur yang ternyata bertentangan
dengan kehidupan manusia bertamadun.

3.1.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan

Dari segi ilmu pengetahuan dan keintelektualan, orang Arab zaman


sebelum Islam mempunyai sedikit ilmu pengetahuan dalam bidang seperti
politik dan ekonomi. Walaupun mereka mempunyai pengetahuan dalam
bidang perniagaan, namun kepandaian dan kebolehan yang dimiliki itu tidak
mencukupi untuk meletakkan mereka sebagai bangsa bertamadun.
Masyarakat Arab Jahiliah bukanlah masyarakat bertamadun dan
mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Sejak sebelum zaman Jahiliah,
ilmu pengetahuan telah tersebar meluas di kawasan-kawasan pinggir, sama
ada di bahagian selatan atau barat laut Semenanjung Tanah Arab, kerana
hubungan antara masyarakat tempatan dengan antarabangsa. Namun
begitu, penyebaran ilmu pengetahuan agak terbatas kerana para pedagang
lebih berminat dalam ilmu pelayaran berbanding ilmu pengetahuan. Pada
zaman Jahiliah, tradisi menuntut ilmu hampir dilupakan. Kegagalan untuk
mewarisi ilmu pengetahuan menyebabkan mereka gagal untuk membina
semula empangan Ma'arib dan ditambah dengan masalah politik yang
semakin runcing.

Tradisi ilmu pengetahuan hampir tiada kerana kebanyakan orang Arab buta
huruf. Menurut al-Baladhuri, kaum Quraisy yang dikatakan paling maju,
hanya terdapat 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. Mereka
ini antaranya Umar al-Khattab, Alt bin Abi Talib, Uthman Ibn Affan, Abu
'Ubaidah bin al-Jarrah dan lain-lain. Berbanding dengan jumlah penduduk
Semenanjung Tanah Arab, jumlah mereka yang celik huruf ini adalah
sangat kecil. Maka secara umumnya, masyarakat ini merupakan
masyarakat buta huruf selaras dengan firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
Sungguh Allah telah memberi kumia kepada orang-orangyang beriman
ketikaA llah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan
mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ay'at-ayat Allah,
membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab
dan AlHikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka
adalah henar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Ali 'Imran: Ayat
164).

Dalam masyarakat yang buta huruf ini, perkembangan ilmu hanyalah dalam
bentuk lisan (ingatan dan hafalan) dan ini membolehkan ilmu itu luput.

Halaman 46

Maka itu, tidak terjumpa inskripsi atau bahan-bahan yang bertulis pada
zaman tersebut. Terdapat hanya dua inskripsi Arab tertua yang diternui di
pinggir barat laut Semenanjung Tanah Arab, pertama bertarikh tahun 56
Masihi dan kedua bertarikh tahun 328 Masihi. Itu pun jika berdasarkan
tarikh-tarikh tersebut, maka kedua-duanya bukan dihasilkan pada zaman
Jahiliah. Maka itu adalah sukar untuk menyatakan masyarakat Arab berjaya
dalam bidang intelektual, termasuk kegagalan untuk membina semula
empangan Ma'anb dan mengekalkan ketamadunan sebelum ini. Keadaan
politik yang tidak stabil menyebabkan ilmu pengetahuan sukar untuk
berkembang.

Dalam bidang kesusasteraan, sebilangan masyarakat Arab tahu bersyair,


bersajak dan berpidato atau berkhutbah. Antaranya Imru al-Qais, Tarafah,
Zuhair, Labib, 'Antarah, Amr bin Kulthum dan Harith bin Hilliza. Mereka
dikatakan menghasilkan karya-karya bermutu yang disebut al-Mu'allaqatal-
Sab' yang pernah digantung di Kaabah dan syair-syair ini diperdengarkan
dalam temasya tahunan seperti di pasar-pasar, antaranya Pasar Ukaz.
Akan tetapi, karya-karya Jahiliah ini sama ada bentuk ghazal (sajak cinta),
ritha' (sajak ratapan), madh (sajak pu)ian) atau haja' (sajak sindir-cerca)
hanyalah bertupan untuk berhibur dan berseronok semata-mata. Dalam
sajak-sajak ini, terdapat kata- kata kurang sopan, termasuklah mengenai
perempuan, judi dan arak. Kesemua karya ini lahir daripada kreativiti dan
bakat semula jadi yang dimiliki oleh seseorang penyair atau penyajak, dan
karya yang dihasilkan berbentuk kreatif.

Karya-karya yang berbentuk kreatif biasanya dihasilkan secara bersahaja,


menerusi pengalaman dan khayalan penults. Sementara karya berbentuk
ilmiah adalah berdasarkan kajian yang mendalam tentang sesuatu perkara
sehingga berupaya menghasilkan satu karya yang kritis yang diistilahkan
sebagai kritikan sastera (al-Naqd al-Adabi). Namun begitu, kajian serupa ini
jarang dilakukan oleh sasterawan-sasterawan zaman Jahiliah. Mereka ini
hanyalah menghafaz atau mencipta syair dan sajak yang didasarkan
kepada pengalaman pada masa- masa lampau yang terkandung dalam
cerita-cerita seharian. Syair dan pidato yang dihasilkan oleh pujangga-
pujangga Arab juga dianggap tidak berkualiti dan lemah.

Kekufuran dan kejahilan dalam bidang ilmu pengetahuan di kalangan


masyarakat Arab pada zaman Jahiliah berakhir apabila Allah s.w.t.
menurunkan kitab suci al-Quran al-Karim kepada Nabi Muhammad s.a.w.
Nabi Muhammad s.a.w. diutuskan ke atas muka bumi ini sebagai seorang
rasul (utusan) untuk menyampaikan ajaran Islam kepada bangsa Arab dan
sekalian manusia di atas muka bumi ini, dan seterusnya menjadi pedoman
dan petunjuk kepada mereka. Kitab suci al-Quran yang diturunkan,
sesungguhnya bukan hanya mengandungi ajaran mengenai bentuk akidah
dan akhlak semata-mata, tetapi juga menyentuh mengenai bidang-bidang
berkaitan kehidupan duniawi antaranya politik dan pentadbiran, ekonomi,
sosial, perundangan, perubatan, sains dan teknologi, dan cabang-cabang
pendidikan lain. Kitab suci al-Quran merupakan

halaman 47

sumber tamadun Islam yang syumul (lengkap). Dalam al-Quran, ayat


pertama yang diturunkan berhubung kait dengan bidang pengajaran dan
pembelajaran, termasuk membaca dan menulis, dan bidang akidah dan
tauhid, iaitu Surah Al 'Alaq, ayat 1-4, yang bermaksud: Bacalah dengan
menyebut nama Tuhanmu yang mendptakan. Dia yang telah mendptakan
manusia daripada segumpaldarah. Bacalah, dan Tuhan mulah yang paling
pemurah yang mengajarkan kepada manusia dengan pena,. Dialah yang
mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Daripada ayat tersebut,
jelas bahawa bidang akidah dan ilmu pengetahuan amat penting, dan tidak
boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia. Pembacaan dan penulisan
merupakan faktor untuk membina kemajuan dan tamadun serta mengenali
dan mengingati Allah s.w.t. Ayat-ayat yang diturunkan mempunyai sebab-
sebab tertentu (ashab al-nuzu!) dan diturunkan sesuai dengan masyarakat
Jahiliah yang hidup dalam kekufuran dan kejahilan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tamadun umat Islam khasnya dan


tamadun dunia umumnya, merupakan kesan dan pengaruh pendidikan
Islam yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Beberapa sar)ana Barat
telah mengakui kemajuan umat Islam, dan antaranya menurut Roger
Bacon, The greater part of Aristotle's philosophy failed to have any effect (in
the west)... until afrer the time of Mohamet when Advicenna and Averros
and the rest brought back A ristotle's philosophy into the light of
comprehensive exposition. Manakala menurut Stanwood Cobb, Islam,
impinging culturally upon adjacent Christian countries, was the virtual
countries, was the virtual creator of the Renaissance in Europe,

Maka itu, sekiranya dibuat perbandingan antara sumbangan tamadun Islam


dengan masyarakat Jahiliah dari aspek ilmu pengetahuan ke atas tamadun
dunia, ternyata wujud jurang perbezaan yang luas. Masyarakat Arab
Jahiliah tidak membenkan sumbangan dan aspek ilmu pengetahuan,
sebagaimana menurut Robert L. Gullick, The andent Arabs, during the
many centuries preceding the appearance of Muhammad, did not, so far as
we know, contribute anything of significance to the body of scientific
knowledge to scientific method. Begitulah tanggapan Barat mengenai ilmu
pengetahuan, dengan masyarakat Arab Jahiliah dianggap tidak
memberikan sumbangan bermakna kepada perkembangan ilmu
pengetahuan ketika itu.

3.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA

3.2.1 Nabi Muhammad s.a.w. dan Khulafa Ar-Rasyidin: Pembentukan


Tamadun Islam

Nabi Muhammad s.a.w. diputerakan pada 12 Rabi'l al-Awwal tahun Gajah


bersamaan 20 April 571 Masihi, daripada keturunan Quraisy yang
merupakan suku Arab yang paling mulia ketika itu. Baginda merupakan
seorang yatim sejak kecil lagi dan setelah ayahanda dan bondanya
meninggal dunia, dipelihara

halaman 48

oleh datuk dan bapa saudaranya. Bersesuaian dengan latar belakang


kehidupannya, baginda sejak kecil lagi telah hidup secara berdikari, terdidik
dengan sifat sabar dan lasak, sesuai dengan perjuangan hidupnya di
penngkat dewasa yang penuh dengan perjuangan dan nntangan. Di
kalangan masyarakatnya, Nabi Muhammad s.a.w. sangat dihormati
sehingga digelarkan sebngai al-Amin (yang jujur).

Setelah meningkat dewasa baginda selalu mengasingkan din (berkhalwat)


dari masyarakat yang dikasihinya. Ketika itu, masyarakatnya digelar
Jahiliah kerana kerosakan akhlak, di samping kejahilan dari segi
kepercayaan dan agama. Semasa pengasingan diri di Gua Hira', berlakulah
peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah s.w.t. kepada baginda iaitu
Surah Al 'Alaq. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadhan (6 Ogos 610 M)
dan merupakan tarikh kelahiran tamadun Islam dan tamatnya zaman
Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab. Dengan turunnya wahyu pertama,
Muhammad s.a.w. dilantik sebagai Nabi dan kemudiannya, apabila turun
wahyu yang kedua baginda dilantik sebagai rasul oleh Allah s.w.t., melalui
perantaraan malaikatJibril.

Dalam proses perkembangan dakwah Islam di peringkat awal, selama kira-


kira tiga tahun Rasulullah s.a.w. menyebarkan syiar Islam secara rahsia
(bersembunyi-sembunyi) terutama di kalangan kaum keluarganya dan para
sahabat handainya di kota Makkah. Dengan penerimaan wahyu Allah s.w.t.
yang memenntahkan baginda berdakwah secara terbuka, maka dakwah
disampaikan secara terang-terangan di kalangan kaum kerabatnya,
masyarakat Makkah dan kabilah-kabilah Arab yang datang menunaikan
Haji di Makkah. Detik dakwah secara terbuka ini yang kemudian
menyerlahkan segala nntangan dan halangan terutama dan kaum
keluarganya sendiri dalam perjuangan baginda untuk menegakkan syiar
Islam di kota Makkah. Dakwah yang disampaikan di kota Makkah lebih
bertemakan atau ditumpukan kepada Tauhid iaitu meng- Esakan Allah
s.w.t. dan menentang sebarang perbuatan syirik iaitu menyekutukan Allah
s.w.t., kepercayaan tahyul dan khurafat. Inilah yang menyebabkan akidah
masyarakat ketika itu bersifat Jahiliah. Maka itu tauhid dalam Islam
merupakan satu perkara utama, dan asas utama dalam kelahiran dan
perkembangan tamadun Islam.

Dakwah yang disampaikan secara terbuka, mendapat perhatian dari orang


ramai. Ini membangkitkan penentangan yang hebat daripada kaumnya
sendiri, terutama orang Quraisy. Penentangan, penindasan dan halangan
dilakukan terhadap orang Islam sama ada melalui tindakan berbentuk
tekanan kejiwaan atau berbentuk fizikal. Kemuncak penentangan ini, iaitu
setelah 13 tahun berdakwah di kota Makkah, orang Islam dan Nabi
Muhammad s.a.w. telah diperintahkan berhijrah ke kota Yathrib. Peristiwa
Hijrah ini berlaku pada tahun 622 Masihi yang disertai beratus-ratus orang
Islam dari kota Makkah ke Yathrib. Masyarakat Yathrib terutama bangsa
Arab suku Aus dan Khazraj menyambut baik kedatangan orang Islam
malahan sesetengah daripada mereka telah pun

halaman 49

menganut agama Islam. Menerusi perjanjian Aqabah I dan Aqabah II yang


dimeterai secara rahsia, jaminan diberi kepada orang Islam untuk berhijrah
ke Yathrib dan kemudiannya bandar ini dikenali sebagai Madinat al-Nahiy
(Bandar Nabi). Selain bangsa Arab Madinah, bandar ini juga dihuni oleh
sejumlah besar orang Yahudi. Madinah merupakan bandar pertapakan
kegiatan syiar dan syariat Islam yang tunggal di Semenanjung Tanah Arab.
Di Madinah, Rasulullah s.a.w. melaksanakan beberapa langkah yang
bermatlamat pertamanya, membentuk sebuah masyarakat dan negara
Islam dan keduanya, untuk memelihara dan mempertahankan masyarakat
dan negara Islam ini. Madinah merupakan negara Islam pertama dan
merupakan pusat tamadun Islam, sehingga kemunculannya memberikan
saingan kepada negara-negara kota di Semenanjung Tanah Arab terutama
kota Makkah dan kuasa-kuasa penjajah, empayar Rom dan Parsi.
Kegagalan masyarakat musyrikin Makkah mematuhi Perjanjian Hudaibiyah
yang dimeterai dengan negara Islam Madinah telah membuka ruang
kepada orang Islam untuk memasuki kota Makkah pada tahun 630 Masihi
bersamaan tahun 8 Hijrah. Melalui peristiwa penguasaan terhadap kota
Makkah ini, ia merupakan detik yang membawa pengislaman secara
beramai-rarnai di Semenanjung Tanah Arab, terutama di kalangan kabilah-
kabilah Arab. Dengan penguasaan dan pengislaman ini, kota Makkah
muncul sebagai salah satu pusat tamadun Islam yang terpenting selain
Madinah; dan seterusnya merupakan pusat kegiatan peribadatan Islam
terpenting terutama haji dan umrah.

Akhirnya, sebagaimana insan biasayang mempunyai hayat kehidupan, Nabi


Muhammad s.a.w. sebagai insan yang kamil telah wafat pada tahun 11
Hijrah bersamaan tahun 632 Masihi. Dengan kewafatan baginda, maka
tiada lagilah nabi atau rasul selepasnya dan agama Islam merupakan ad-
din, yang lengkap dan serba sempurna bersumberkan kitab suci al-Quran
dan al-Hadis, yang merupakan sumber kepada tamadun Islam.
Setelah kewafatan Rasulullah s.a.w., negara Islam dan masyarakat Islam
dipimpin oleh Khalifah, iaitu jawatan bagi menggantikan Rasulullah s.a.w.
untuk mentadbir dan memastikan perlaksanaan syiar dan syariat Islam.
Dalam sistem khalifah, empat khalifah yang mentadbir negara Islam
selepas Rasulullah s.a.w. dikenali sebagai Khulafa' al-Rasyidin (Yang
Bijaksana). Khalifah pertama yang dilantik ialah Saidina Abu Bakar al-
Siddiq pada tahun 11H (632M) yang memerintah antara tahun 11H-13H
(632-634M); khalifah kedua ialah Saidina Umar al-Khattab antara tahun
13H-23H (634-644M); khalifah ketiga ialah Saidina Uthman b. 'Affan antara
tahun 23H-35H (644-655M); dan khalifah terakhir, Saidina Alt b. Abi Talib
antara tahun 35H-40H (655-661M). Zaman Rhalifah Umar al-Khattab
merupakan zaman kegemilangan tamadun Islam kerana pencapaian dan
kemajuan penting terutama dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran;
dan dasar penyebaran syiar dan syariat Islam di seluruh Semenanjung
Tanah Arab selain dapat menyaingi kuasa Rom dan Parsi.

Halaman 50

Khalifah Saidina All b. Abi Talib akhirnya digantikan dengan pelantikan


Mu'awiyyah b. Abi Sufyan, dan dengan pelantikan ini maka berakhirnya
sistem khalifah, Khulafa' al-Rasyidin. Mengapakah berlaku sedemikian? Ini
kerana Mu'awiyyah b. Abi Sufyan, telah memperkenalkan dan
menghidupkan semula sistem monarki melalui pelantikan anaknya sebagai
putera mahkota untuk menggantikan beliau serta membentuk kerajaan Bani
Umaiyyah. Walaupun gelaran Khalifah dikekalkan penggunaannya, tetapi
sistem monarki merupakan institusi yang dikekalkan antaranya oleh
kerajaan-kerajaan terkemudiannya, kerajaan Bani Abbasiyah dan akhirnya
tamat dengan kejatuhan empayar Uthmaniyyah pada tahun 1924 yang
berpusat di Turki. Ketika itu, di Turki dan negara-negara orang Islam
fahaman sekular begitu cepat berkembang terutama di kalangan
masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat. Fahaman
sekular ini merupakan salah satu cabaran terhadap keutuhan pendukung
tamadun Islam. Ini adalah natijah daripada kolonialisme Barat.
3.2.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah

Rasulullah s.a.w. telah mengambil peluang untuk berdakwah dan


menyampaikan Islam secara terbuka kepada mereka yang datang
mengerjakan Haji di Makkah. Ini menunjukkan asas-asas kepada
pembentukan sebuah masyarakat Islam dan sebuah pusat pertapakan
Islam (negara Islam) telah bermula sejak baginda berdakwah di Makkah
lagi. Kegagalan untuk menjadikan Ta'if sebagai pusat pertapakan Islam
ternyata tidak melemahkan semangat perjuangan baginda. Di antara
golongan yang datang mengeqakan Haji ini, sesetengah danpadanya
menunjukkan minat dan tertarik dengan dakwah Rasulullah s.a.w.
Antaranya orang Arab Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj. Melalui
hubungan di Makkah lagi, maka termeterai dua perjanjian antara Rasulullah
s.a.w. dengan orang Madinah iaitu Perjanjian Aqabah I dan Perjanjian
Aqabah II.

Dalam Perjanjian Aqabah I pada tahun 621 Masihi, orang Madinah telah
berikrar untuk tidak mensyirikkan Allah, mencuri, berzina, membunuh anak,
mengumpat, memfitnah dan menolak perbuatan yang baik. Dalam
Perjanjian Aqabah II pada tahun 622 Masihi, Rasulullah s.a.w. sebagai
mewakili orang Islam Makkah dan orang Islam Madinah berikrar untuk
bersatu sehidup semati. Kedua-dua perjanjian ini begitu penting kepada
perjuangan untuk menyebarkan syiar dan syariat Islam. Dengan meneliti isi
kandungan perjanjian ini, ternyata ia berunsurkan akidah, syariah, akhlak
dan kesatuan Islam. Ternyata, ini merupakan langkah awal serta persiapan
untuk menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Islam yang akan
dibentuk, dan tumbuhnya pusat tamadun Islam di Semenanjung Tanah
Arab ketika itu.

Rasulullah s.a.w. akhirnya berhijrah ke Madinah secara rahsia dan


perjalanan yang penuh dengan cabaran dan dugaan, setelah diperintahkan
Allah s.w.t. menerusi wahyu yang diturunkan. Di Yathrib (Madinah
kemudiannya), Rasulullah s.a.w. telah mula menyusun sebuah masyarakat
Islam dan negara

Halaman 51
Islam. Di peringkat ini, wahyu-wahyu yang diturunkan lebih menekankan
kepada aspek-aspek kenegaraan, hukum dan perundangan,
kemasyarakatan, pertahanan dan seumpamanya yang sesuai ketika itu.
Dengan itu segala langkah dan tindakan yang dilaksanakan Rasulullah
s.a.w. sentiasa tepat, walaupun baginda sebenarnya seorang yang buta
huruf sebelum menjadi rasul dan tidak pernah mempelajari mana-mana
aspek tersebut. Hakikatnya, penyusunan masyarakat Islam dan
pembentukan negara Islam di Madinah sebagai pusat tamadun Islam
dibentuk dan dipimpin melalui sumber wahyu, iaitu kitab suci al-Quran.

Di peringkat awal penyusunan masyarakat Islam dan ke arah pembentukan


negara Islam, Rasulullah s.a.w. telah memperkenalkan beberapa
perubahan dan pembaharuan. Terdapat dua langkah terpentmg dalam
memperkenalkan perubahan dan pembaharuan ini iaitu pertama, institusi
mas)id dan kedua, mempersaudarakan golongan Muhajirin (penghijrah dari
Makkah) dan golongan Ansar (masyarakat tempatan Islam Madinah).
Langkah terawal baginda apabila memasuki Yathnb lalah dengan membina
Masjid Nabi. Melalui masjid, baginda mengatur strategi dan langkah-
langkah ke arah penyusunan masyarakat dan negara Islam. Masjid
merupakan institusi terpenting terutama kepada masyarakat dan sebagai
pusat ummah Islam, dan tidak sekadar berfungsi sebagai tempat
peribadatan yang biasa semata-mata, sebagaimana difahami oleh orang
Islam berfahaman sekular masa kini. Rasulullah s.a.w. telah bertindak
mempersaudarakan antara golongan Muhajinn dengan golongan Ansar
termasuk melalui perkahwinan. Rasulullah s.a.w. sendiri bersaudara
dengan All b. Abi Talib; Abu Bakar dengan Kharija b. Zaid; Ja'far b. Abi
Talib dengan Mu'az bin Jabal; Umar al-Khattab dengan Itban b. Malik al-
Khazraji; dan Hamzah dengan Zaid b. Hanthah. Persaudaraan ini
dihukumkan sebagai persaudaraan kandung dan imlah merupakan titik
penting di peringkat keluarga kepada pembentukan perpaduan ummah.
Perpaduan ummah merupakan asas penting sebagai pendukung kepada
kebangkitan dan keutuhan tamadun Islam.

Madinah merupakan pusat tamadun Islam yang dapat dibentuk oleh


Rasulullah s.a.w. dan negara Islam pertama. Masyarakat Madinah
terbahagi kepada dua iaitu bangsa Arab dan bukan bangsa Arab terutama
orang Yahudi, dan di kalangan mereka ini mengamalkan sistem suku dan
kabilah; selain dari golongan penghijrah dari Makkah (Muhajirin).
Perbezaan suku dan bangsa membawa kepada jurang pemisah perpaduan
terutamanya fahaman asabiyah begitu kukuh mencengkam. Namun begitu,
dengan penerimaan Islam masyarakat Madinah dapat dipersaudarakan dan
disatukan. Konsep takwa iaitu kedudukan seseorang di sisi Allah s.w.t. tidak
ditentukan oleh kedudukan atau keturunan dan konsep tauhid sebagai
unsur penyatuan ummah iaitu meng- Esakan Allah s.w.t telah
menggantikan sistem suku dan kabilah. Perpaduan ummah dan sumber
kekuataan dalaman imlah yang membawa kepada kebangkitan tamadun

halaman 52

Islam dan menyumbang kepada proses perkembangan peradaban duma


berbentuk universal.

3.2.3 Piagam Madinah

Berasaskan kepada sumber wahyu, al-Quran, Rasulullah s.a.w. telah


menggubal dan membentuk Piagam Madinah (Sahifah al-Madinah) sebagai
asas pembentukan negara Islam pertama, Madinah. Bersesuaian dengan
masyarakat Madinah, piagam ini dibahagikan kepada dua bahagian penting
iaitu bahagian pertama mengenai umat Islam, terutama golongan Muhajirin
dan golongan Ansar; dan bahagian kedua, mengenai orang Islam dan
orang Yahudi. Menurut sesetengah pendapat, piagam ini mengandungi 47
Fasal iaitu 23 Fasal dalam bahagian pertama dan 24 Fasal dalam bahagian
kedua.

Piagam Madinah sebagai sebuah perlembagaan telah menggariskan


peranan dan tanggungjawab pemerintah terhadap yang diperintah; dan
tanggungjawab yang diperintah sebagai warganegara kepada pemerintah
(negara Islam). Antara mtipati piagam ini lalah bahawa sumber
perundangan negara Islam lalah al-Quran dan al-Hadis. Sebagai ketua
negara Islam, Rasulullah s.a.w. berperanan sebagai ketua hakim dengan
bertindak mentafsirkan, menunjukkan dan melaksanakan syariat Islam.
Kesatuan ummah dan negara, memperlihatkan bagaimana orang Yahudi
dianggap sebagai 'ummah' bersama dengan masyarakat Islam; dengan
digariskan peranan, hak dan tanggungjawab kepada negara iaitu menerima
sistem Islam dan tidak menggugat kedaulatan negara. Di sini, perbezaan
agama tidak bermakna menolak kewarganegaraan seseorang dan sama
ada warganegara beragama Islam atau tidak, tetapi kedua-duanya lengkap-
melengkapi dengan mempertahankan kedaulatan negara. Wujudnya
kebebasan untuk bergerak dan menetap di Madinah. Setiap warganegara
bebas untuk bergiat, memiliki harta, menuntut ilmu dan lain-lain selagi tidak
mengancam kepentingan negara dan mereka diberikan kebebasan untuk
menetap di mana-mana kawasan. Hak dan tanggungjawab dalam
pertahanan negara juga ditegaskan. Ancaman musuh atau negara asing
hendaklah ditangani secara bersama oleh warganegara beragama Islam
atau tidak. Mereka mesti bantu-membantu dan tidak dibenarkan bersekutu
dengan musuh. Kos pertahanan adalah dikongsi bersama. Hubungan
kebajikan di antara warganegara dengan setiap anggota masyarakat
berasaskan semangat bantu-membantu antara satu sama lain terutama
jiran; kerjasama dibentuk untuk kebajikan.

Tanggungjawab menegakkan keadilan sosial merupakan peranan


pemerintah dan yang diperintah. Setiap golongan yang melakukan
kesalahan akan menerima hukuman dan masyarakat hendaklah memupuk
nilai-mlai murni yang balk bagi mencegah berlakunya kemungkaran ini.
Manakala setiap orang yang dizalimi berhak untuk mendapat pembelaan
dan penzalim boleh dibicarakan dan dihukum tanpa mengira kedudukan
dalam struktur sosial masyarakat. Undang-undang untuk keselamatan
warganegara dan ummah dilaksanakan seperti

Halaman 53

hukuman qisas ke atas pembunuh. Kebebasan beragama menunjukkan


warganegara Islam atau bukan Islam berhak untuk mengamalkan ajaran
agama, selain tiada gangguan atau paksaan kepada orang lain untuk
menganut agama mereka. Terdapat tanggungjawab negara terhadap
warganegara bukan Islam, iaitu orang kafir zimmi wajib dilayan oleh
pemerintah Islam selagi mereka menunjukkan taat setia kepada negara
Islam ini. Semua pihak berkewajipan untuk melaksanakan perdamaian,
kerana sebelum ini masyarakat Arab terikat dengan sistem kabilah yang
mementingkan semangat asabiyah dan kesukuan; dan sentiasa
bermusuhan terutama dengan orang Yahudi. Perdamaian yang dipupuk
akan melahirkan sikap toleransi dalam masyarakat dan memelihara
keamanan dan kestabilan negara. Sekiranya pihak musuh meminta
perdamaian, ia merupakan sesuatu yang tidak boleh ditolak dan hendaklah
bersama-sama menyertai perdamaian ini. Berdasarkan kepada intipati
Piagam Madinah, negara Islam ketika itu telah memperlihatkan sikap
toleransi, mementingkan peranan dan tanggungjawab, dan nilai-nilai murni
dalam perpaduan ummah dalam proses perkembangan tamadun Islam.

Dalam konteks umum, piagam ini menunjukkan konsep kesatuan atau


persekutuan yang diperkenalkan dan diamalkan di waktu itu. Kesatuan ini
meliputipertama, kesatuan perlembagaan atau undang-undang yang
dilandaskan kepada sumber asas Islam iaitu al-Quran, dan ditunjukkan
melalui al-Hadith (al-Sunnah) dalam bentuk perlaksanaan; kedua, kesatuan
kepimpinan iaitu Rasulullah s.a.w. sebagai ketua negara; ketiga, kesatuan
negara, iaitu Madinah yang mengandungi masyarakat Islam dan bukan
Islam yang dianggap sebagai ummah; keempat, kesatuan dalam sikap dan
suara, misalnya terhadap keadilan, perang dan perdamaian; kelima,
kesatuan matlamat, iaitu masyarakat yang toleransi dan berharmoni,
bersatu dan teguh tanpa mengira anutan agama; dan keenam, hak dan
tanggungjawab sama ada pemerintah terhadap yang diperintah atau
sebaliknya, yang diperintah terhadap yang memerintah. Berdasarkan
konsep kesatuan ini, maka ia menandakan kewujudan sesebuah kerajaan
yang berkesan, tersusun dan bertamadun tinggi.

Piagam Madinah merupakan model sebuah perlembagaan negara Islam. la


dibincangkan, dibahaskan dan dimuzakarahkan sehingga masa kini, kerana
kepentingannya kepada perkembangan negara Islam dan tamadun Islam.
Dalam konteks ini, sistem zimmah (golongan bukan Islam) dalam
pemerintahan negara Islam lalah memberikan keadilan dan hak sama rata.
Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah selagi patuh kepada negara,
dan akan dikenakan hukuman selaras dengan kesalahan yang dilakukan
tanpa pengecualian.

3.2.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin

Ketua Negara: Ketua negara merupakan jawatan tertinggi dalam negara


Islam Madinah. Di zaman Rasulullah s.a.w., baginda sendiri merupakan
ketua negara dan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin, jawatan ini disandang
dengan gelaran

halaman 54

Khalifah. Peranan dan tanggungjawab hakiki ketua negara ialah untuk


melaksanakan tuntutan agama Islam (keagamaan) dan mentadbir
berlandaskan syariat Islam (kenegaraan). Dalam konteks ini, Rasulullah
s.a.w. dan Khulafa' al-Rasyidin memainkan dua peranan penting iaitu
sebagai ketua hal-hal biasa agama Islam dan ketua pentadbiran dalam
negara Islam. Sebagai ketua urusan biasa agama Islam, mereka
menunjukkan teladan di peringkat paling asas iaitu menjadi imam dalam
sembahyang; dan untuk memastikan syariat Islam dilaksanakan tanpa
halangan di kalangan rakyat. Manakala sebagai ketua pentadbiran, mereka
melaksanakan urusan kenegaraan berlandaskan tuntutan syariat Islam.

Pelantikan khalifah pertama dalam negara Islam, iaitu Khalifah Saidina Abu
Bakar al-Siddiq menank perhatian umat Islam terutama melalui ucapan
sulungnya apabila memegang jawatan tersebut. Ucapan beliau yang cukup
menarik mengenai kepimpinan dalam Islam ialah:

"Aku telah dilantik sebagai pemerintah kamu, dan aku bukanlah orang yang
terbaik di antara kamu. Sekiranya aku melakukan kebaikan maka bantulah
aku. Sekiranya aku melakukan kesalahan, maka betulkan aku. Kebenaran
adalah suatu amanah dan pendustaan adalah pengkhianatan. Orang yang
lemah di antara kamu adalah kuat di sisiku sehingga aku memberikan hak
kepadanya dengan izin Allah (dengan cara yang diizinkan Allah). Orang
yang terkuat antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil
hak daripadanya dengan izin Allah. Patuhilah aku selagi aku mematuhi
Allah dan Rasul-Nya, sekiranya aku menderhakai Allah dan Rasul-Nya,
makajangan kamu mematuhiku."

Berdasarkan intipati ucapan beliau, kepimpinan merupakan suatu amanah


yang dilaksanakan berlandaskan syariat agama Islam. Pemimpin dan yang
dipimpin merupakan bahagian masyarakat yang saling lengkap-melengkapi.
Dalam konteks ini, pemimpin berhak untuk diberikan teguran, nasihat dan
pandangan, kerana kepimpinan yang berteraskan kepada syariat Islam
merupakan pemimpin yang taat kepada perintah Allah s.w.t. dan Rasul-
Nya. Maka pemimpin yang mentaati perintah Allah s.w.t. dan Rasul-Nya
wajib ditaati dan tidak wajib dipatuhi apabila pemimpin tersebut ingkar
terhadap perintah Allah s.w.t. dan Rasul-Nya.

Majlis Syura: Ketua negara memiliki badan penasihat yang berperanan dan
bertanggungjawab untuk memberikan pandangan, pendapat, memutuskan
sesuatu dasar dan membuat keputusan dalam sesuatu mesyuarat atau
muzakarah.

Halaman 55

Pada zaman Rasulullah s.a.w. secara tidak rasminya, baginda telah


membentuk majlis ini yang dianggotai oleh kalangan para sahabat.

Dasar pemerintahan dan pentadbiran berbentuk permesyuaratan ini


seterusnya dilaksanakan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin, tetapi lebih
berbentuk rasmi apabila ditubuhkan Majlis Syura (Dewan Senat). Khalifah
menerima nasihat, pandangan, pendapat atau memutuskan sesuatu dasar
berasaskan peranan Majlis Syura ini. Majlis Syura dianggotai oleh para
sahabat Rasulullah s.a.w. terutama yang terdekat, ketua-ketua kabilah dan
suku-suku, dan tokoh- tokoh penring daripada pelbagai kota dan bandar.
Antara para sahabat Rasulullah s.a.w. yang dilantik menganggotai Majlis
Syura pada zaman Khalifah Umar al- Khattab lalah Saidina Alt b. Abi Talib
(ketua suku Bani Hashim); Saidina Uthman b. Affan (ketua suku Bani
Umayyah); Talhah b. Ubaidillah (ketua suku Bani Tamim); al-Zubair b.
Awam (ketua suku Bani Asad); Saad b. Abi Waqqas dan Abd Rahman b.
Auf (ketua suku Bani Zahrah).
Kementerian dan Jabatan: Secara rasminya, jawatan wazir (menteri) dan
sistem wi-zarah (kementerian) belum wujud dalam kerajaan-kerajaan Islam
sebelum zaman Abbasiyah. Namun begitu, dengan merujuk kepada
pemerintahan zaman Rasulullah s.a.w., telah dibentuk apa yang dmamakan
pembahagian tugas, walaupun belum terdapat kementerian dan jabatan
secara rasmi, Rasulullah s.a.w. telah membentuk pembahagian tugas
dengan melantik pengurus zakat, jurutulis, penjaga cop mohor dan lain-lain.
Di peringkat awal Islam ini, Rasulullah s.a.w. dibantu oleh para sahabat
dalam bidang pentadbiran dan antara sahabat yang paling banyak memberi
bantuan ialah Saidina Abu Bakar al-Siddiq, sehingga beliau digelar 'menteri
nabi', selain gelaran yang diberikan Saidina Umar al-Khattab.

Semasa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin, khalifah mempunyai pembantu-


pembantu terutama dan kalangan para sahabat yang terdekat, selain
terdapat Majlis Syura. Semasa Saidina Abu Bakar al-Siddiq memerintah
negara Islam, Saidina Umar Al-Khattab merupakan 'menteri' kepada
kerajaan dan berperanan sebagai pembahagi zakat, dan di samping
sebagai hakim. Saidina All Abi Talib (setiausaha-jurutulis) dan Uthman
Affan (penasihat mengenai kabilah) merupakan menteri kepada Saidina
Umar al-Khattab.

Pembentukan pentadbiran di peringkat Jabatan (Diwan) secara rasminya


dilaksanakan oleh Khalifah Saidina Umar al-Khattab. Beliau membentuk
Jabatan Cukai (DiwanJibayah) dan Jabatan Ketenteraan. Jabatan Cukai
merupakan perbendaharaan negara yang bertanggungjawab terhadap
pengurusan harta negara termasuk mencetak wang, menguruskan
kemasukan dan pengeluaran wang dan sebagamya. Manakala Jabatan
Ketenteraan menguruskan ketenteraan termasuk dari segi pakaian dan
pengangkutan; dan membuat bayaran gaji serta elaun kepada tentera dan
orang di bawah tanggungan mereka. Dengan perkembangan

halaman 56

tamadun Islam, beberapa jabatan penting dibentuk untuk memenuhi


keperluan dan perubahan masa.
Pentadbiran Kawasan dan Wilayah: Pada zaman Rasulullah s.a.w., baginda
telah rnenjadikan Madinah sebagai pusat pentadbiran seluruh negara Islam
dan dibahagikan kepada dua puluh jajahan. Setiap jajahan ini diketuai
Naqib (ketua), dibantu beberapa Arif (timbalan ketua) dan memiliki pusat
pertemuan atau balai (saqifah). Naqib berperanan dan bertanggungjawab
terhadap keamanan dan ketenteraman dalam jajahannya dan beliaulah
yang akan menyelesaikan perselisihan di kalangan kumpulannya sebelum
dirujuk kepada Rasulullah s.a.w. Dengan perluasan negara Islam, ianya
dibahagikan kepada beberapa buah wilayah iaitu Yaman, Umman, Najran,
Bahrayn dan Hadralmaut. Di peringkat wilayah, dilantik seorang Gabenor
(Wall) sebagai wakil ketua negara dan mengetuai urusan pentadbiran.
Sebagaimana tugas Rasulullah s.a.w. di peringkat pusat, gabenor
merupakan imam dalam sembahyang, ketua angkatan tentera, ketua
eksekutif pentadbiran, dan sebagainya di wilayah pentadbirannya.
Sesetengah gabenor dilantik menjadi hakim dan kadang-kadang diberikan
kebenaran untuk melantik hakim-hakim di wilayahnya. Dalam urusan
kutipan zakat, Rasulullah s.a.w. telah melantik amil-amil untuk membantu
gabenor.

Pada zaman pemenntahan Khalifah Saidina Umar al-Khattab,


perkembangan kawasan negara Islam telah menyebabkan ia dibahagikan
kepada lapan wilayah iaitu Madinah, Makkah, Syria, Jazirah
(Mesopotamia), Basrah, Kufah, Mesir dan Palestin. Walaupun kota Makkah
muncul sebagai sebuah pusat perdagangan dan pusat keagamaan Islam
tetapi peranan ibu negara sebagai pusat pentadbiran tetap dikekalkan di
kota Madinah. Ketua pentadbir wilayah iaitu Gabenor dibantu oleh ketua
polls, panglima tentera, ketua cukai (amil), setiausaha negara (katib) dan
hakim, yang merupakan jawatan tertinggi di peringkat wilayah.

Institusi Kehakiman: Mengenai institusi kehakiman, pada zaman Rasulullah


s.a.w, baginda merupakan hakim tertinggi negara Islam Madinah dan tidak
semua perkara yang berlaku perlu diselesaikan oleh baginda. Perselisihan
di peringkat suku akan diselesaikan oleh Naqib, ketua suku di Madinah dan
kegagalan menyelesaikan pertikaian ini hendaklah dirujuk kepada
Rasulullah s.a.w. Manakala perselisihan antara suku akan dirujuk terns
kepada baginda. Semuanya ini bersesuaian dengan kedudukannya sebagai
nabi dan rasul yang ditugaskan untuk menunjukkan bagaimana
perlaksanaan undang-undang Islam.

Manakala di peringkat wilayah, Rasulullah s.a.w. akan melantik salah


seorang sahabatnya untuk menggantikan baginda terutama dalam
menyelesaikan sesuatu perselisihan. Rasulullah s.a.w. misalnya, melantik
Saidina All b. Abi Talib sebagai Hakim di Yaman. Dengan perlantikan ini,
Rasulullah s.a.w. telah berpesan menurut sabdanya yang bermaksud:
Sekiranya dua orangyang bermusuhan berada di hadapan rnu maka
janganlah kamu putuskan sesuatu hukuman melainkan setelah kamu
mendengar dan orang yang kedua seperti kamu dengar dari orang pertama,

halaman 57

kerana itu lebih menolong engkau mendapatkan hukuman yang hetul.


Mengenai pelantikau seseorang untuk memegang jawatan Hakim,
Rasulullah s.a.w. tidak akan melantik seseorang yang menuntut jawatan itu,
lebih-lebih lagi sekiranya seseorang itu lemah dan tidak berkemampuan
untuk menegakkan kebenaran. Penolakan pelantikan seperti ini pernah
berlaku ke atas seorang yang menuntut jawatan ini, Abu Zar. Sabda
Rasulullah s.a.w. kepada Abu Zar yang bermaksud: Wahai Ahu Zar!
Engkau seorang yang lemah. Tugas tersebut adalah suatu amanah. Pada
hari Qiamat kelak ia mempakanpenghinaan dan penyesalan kecuali mereka
yang menjawatnya dengan benar dan menunaikan tanggungawah yang ada
padanya. Pada zaman Rasulullah s.a.w. dan Khalifah Saidina Abu Bakar al-
Siddiq, seseorang pesalah akan ditahan di masjid dengan dikawal oleh
orang yang mendakwanya atau wakilnya. Tujuan Rasulullah s.a.w. adalah
untuk menghalang pesalah daripada bercampur dengan orang lain.

Pada zaman pemerintahan Khalifah Saidina Umar al-Khattab, beliau telah


memisahkan jawatan pentadbiran dengan kehakiman. Langkah sedemikian
dilaksanakan kerana beban tugas seseorang gabenor semakin berat
berikutan perkembangan atau perluasan daerah-daerah atau wilayah-
wilayah yang menerima agama Islam. Beliau melantik beberapa orang
hakim di daerah-daerah tertentu antaranya Syuraih (Rufah), Uthman b.
Qais b. Al-As (Mesir) dan Abu Musa al-Ashari (Basrah). Saidina Umar al-
Khattab sering memberikan arahan dan peringatan kepada hakim-hakim
dengan menggariskan kepentingan pengadilan dan keadilan dalam Islam.
Beliau juga mengarahkan supaya tidak menangguhkan hukuman sebagai
mengikut jejak Rasulullah s.a.w. Namun begitu, hakim mempunyai kuasa
autonomi sendiri iaitu bebas untuk membuat dan menjatuhkan keputusan
pengadilan tanpa campur tangan dari khalifah, dan mereka begitu dihormati
kerana keadilan dan kebijaksanaannya. Beliau juga memperkenalkan
tempat tahanan khas atau penjara terhadap pesalah-pesalah.

Dengan berakhirnya pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin, seseorang hakim


atau kadi tidak lagi bebas sepenuhnya sebaliknya wujud campur tangan
menurut kepentingan politik tertentu.

Institusi Masjid: Rasulullah s.a.w. telah membina masjid pertama di


Madinah yang dikenali sebagai Masjid Nabi. Masjid Nabi berperanan
sebagai ibu pejabat pemerintahan dan pusat pentadbiran negara Islam
Madinah, dan tempat berkumpul para sahabat untuk mentadbir negara,
Melalui peranan masjid ini, Rasulullah s.a.w. menulis surat dan melantik
pendakwah untuk dikirim ke kerajaan-kerajaan asing; menyambut wakil-
wakil ketua kabilah dan kerajaan- kerajaan asing; mengeluarkan arahan
kepada gabenor dan pegawai-pegawai kerajaan; menerima pengaduan
daripada rakyat dan mengadakan perbicaraan; di samping peranan
hakikinya sebagai pusat hal-hal biasa keagamaan. Di peringkat wilayah,
masjid memainkan peranan serupa sebagaimanadi peringkat

halaman 58

pusat. Ini menunjukkan di zaman baginda Rasulullah s.a.w. masjid


merupakan institusi penting terhadap perkembangan tamadun Islam.

Pada zaman pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin, institusi masjid kekal


memainkan peranan penting dalam semua aspek pemerintahan negara
Islam di peringkat pusat dan wilayah. Namun begitu, selepas pemerintahan
Khulafa' al- Rasyidin, bermula semasa pemerintahan Bani Umaiyyah,
institusi masjid telah dipersempitkan peranan dan tanggungjawab kepada
hanya sebagai pusat peribadatan agama; dan digantikan melalui peranan
istana-istana raja dan pembesarnya.

Halaman 59

Nota

Jubrab Mas'ud, Kamu sal-Raid, (Beirut: Lubnan, 1986), him. 531.


Muhammad Qutb,fahilliyahal-Quran al-'Ishyrin, (Kaherah: Dar al-Syuruq,
1981), him. 17-21.
Maulai Muhammad All, MuhammadRasul-Allah, (Mesir: Maktabah Mesir,
t.t), him. 10-11.
Abi al-fida' Ismail Ibn Khst.\iir,Al-SirahAl-Nahawiyyah,][\[d 1, (Beirut: Dar al
Ma'rifah, t.t), him. 61.
Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri, al-Rahiq al-Makhtum, al-Wafa' Lial-
taba'ah wa al-nasyr, t.t, him.34.
Abu Hassan All al-Nadawi, ai-Sirah al-Nahawiyyah, (Jeddah: Dar al-Syuruq,
1979), him. 76-78.
Muhamad al-Khudn Bak, Muhadharat Tarikh al-Imam al-Islamiah, (Mesir: al-
Maktabah al-Tijaruyyah al-Kubra, 1969), him. 60.
Muhammad al-Ghazali, al-Quran, (Mesir: Dar Nahdah, 1996), him. 8-9.
Abu Hassan Ah al-Nadawi, op.cit., him. 35.
Muhammad al-Khudn Bak, Nural-Yakinfi Sirah Sayyidal-Mursalin, (Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), him. 20.
Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri, al-Rahiq al Makhtum, op. cit., him 452.
Ibid.Mm. 144-145.
Ibid., him. 171.
Muhammad Said Ramadhan al-Buti, Fiqh al-Sirah, (Beirut: Maktabah al-
Maaruf,t.t.), hlm.206.
'Imaduddin Khalil, Dirasahfir al-Sirah, (Muassah al-Risalah/ Dar al-Nafais,
1985), him. 150-151.
Abu Muhammad Abd' al-Malik ibn Hisyam ibn Abu al-Humairi, Sirah al-
Nabis.a.m, Jilid 4, Maktabah Muhammad All Sabih, him. 1075.
Mustafa HJ. Daud, Pengantar Politik Islam, (Kuala Lumpur: Dewn Bahasa
danPustaka, 1994), him. 111.
'Imaddudin Khalil, op.cit., him. 149.
Halaman 60

Bab 4

SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM

Ab. Aziz Mohd. Zin

Kitab al-Quran al-Kanm, Wahyu, Mukjizat, Mukjizat dalam Perundangan,


Keistimewaan al-Quran, Kandungan al-Quran, al-Quran dan Sams, al-
Quran dan kitab Samawi lain, al-Hadis, Hubungan al-Quran dengan al-
Hadis.

4.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM

Apakah al-Quran? Untuk mengenali al-Quran, marilah kita lihat ciri-cirinya,


asal-usul dan perbandingan dengan kitab-kitab samawi yang lain.

4.1.1 Wahyu daripada Tuhan

Kitab suci al-Quran al-Karim merupakan kitab suci samawi (langit) terakhir
bagi umat manusia, selepas turunnya kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kitab
suci samawi ini diturunkan kepada penyudah segala rasul, iaitu Nabi
Muhammad s.a.w. dan ajaran yang disampaikan ini dikenah sebagai Islam,
Melalui kitab ini, wahyu daripada Allah s.w.t. diturunkan dan disampaikan
kepada umat Islam dengan matlamat untuk menjadi garis panduan dan
membentuk umat manusia dengan suatu cara kehidupan yang diredai oleh
Pencipta Semesta Alam, RabbuJalil. Ini selaras dengan firman Allah s.w.t.
yang bermaksud: Sesungguhnya al-Quran jalan yang amat betul (agama
Islam) dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin. yang
mengerjakan amalan baik bahawa mereka disediakan pembalasan yang
baik (Surah Al-Israa: Ayat 9).
Halaman 61

Berbanding dengan kitab-kitab suci samawi lain, al-Quran menyatakan


dengan terang dan jelas bahawa ia merupakan wahyu dan terlalu banyak
ayatnya yang menerangkan bahawa ia datang dari Allah s.w.t. Antara ayat-
ayat suci yang menerangkan maksud tersebut ialah firman Allah s.w.t. yang
bermaksud: Dan sesungguhnya al-Quran ini benar-benar diturunnkan oleh
Tuhan semesta alam (Surah Asy Syu'araa': Ayat 192); Wahai manusia,
sesungguhnya telah datang kepada kamu semua bukti kebenaran dari
Tuhan kamu (Muhammad dengan mukji'zatnya)dan telah Kami tumnkan
kepada kamu cahaya yang terang benderang al-Quran) (Surah An-Nisaa':
Ayat 174); Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) inipada
malam Lailatul- Qadar (Surah Al-Qadr: Ayat \};Dan sesungguhnya kamu
benar-benardiberi al-Quran dari sisi A llah •yang Maha Bijaksana lagi Maha
Mengetahui (Surah Al-NamI: Ayat 6); dan Yang tidak datang kepadanya (al-
Quran) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang
diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji (Surah
Fussilat: Ayat 42). Ayat-ayat suci ini memben perkhabaran yang sama iaitu
al- Quran merupakan kalam daripada Allah s.w.t., Pencipta Alam Semesta.

Namun begitu, terdapat beberapa sarjana Barat (orientalisme) yang


menolak dan sebaliknya, mengemukakan tuduhan bahawa al-Quran itu
merupakan ciptaan manusia, bukan kitab suci samawi. Tuduhan ini
sehingga masa kini, masih tersebar dengan matlamat untuk menimbulkan
keraguan dan kekeliruan kepada umat Islam. Seorang orientalis Barat,
H.A.R. Gibb mengemukakan pendapat bahawa Muhammad ingin
menguasai kepimpman Makkah. Oleh kerana agama memainkan peranan
penting dalam perkembangan ekonomi Makkah, maka Muhammad cuba
untuk mempergunakan pengaruh agama atau revolusi bercorak agama
untuk tujuan tersebut dengan mencipta sebuah agama yang dmamakan
Islam. Beliau beranggapan isi kandungan al- Quran sebenarnya telah
dibawa oleh agama Nasrani dan Yahudi. Maka berdasarkan ini, al-Quran
merupakan ciptaan manusia, iaitu Muhammad dengan agama ciptaannya,
Islam. Pendapat ini disokong oleh seorang orientalis Barat lain, iaitu D. B.
Mac Donald yang menuduh bahawa al-Quran merupakan ciptaan
Muhammad dan bukannya daripada Tuhan.

Untuk menghadapi dan menolak tuduhan-tuduhan tersebut, tidaklah


diperlukan kepada kajian mendalam. Sebaliknya, berdasarkan fakta-fakta
persejarahan dapat memperjelas kebenaran ini. Tuduhan-tuduhan tersebut
dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama, tuduhan bahawa
Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama; kedua, tuduhan
bahawa al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci terdahulu; dan
ketiga, tuduhan bahawa al- Quran itu ciptaan Muhammad, bukannya
Tuhan.

Mengenai tuduhan pertama, yang menyatakan bahawa Muhammad


inginkan kepimpinan Makkah melalui agama ternyata sangat bertentangan
dengan fakta sejarah. Berdasarkan sejarah, Rasulullah s.a.w. tidak pernah
melahirkan hasrat, keinginan dan sikap yang menjurus ke arah
perancangan itu sebaliknya sejak kanak-kanak lagi, baginda menggembala
kambing dan semasa mudanya

halaman 62

menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan perdagangan. Sekiranya


baginda Rasulullah s.a.w. mempunyai hasrat, keingman dan sikap
sedemikan, sudah tentu suatu perancangan telah diatur, paling tidak
bersama ahli keluarga dan para sahabat-sahabat yang terdekat. Keadaan
tersebut diperjelas melalui suatu peristiwa, iaitu tawaran orang Quraisy
Makkah kepada Rasulullah s.a.w. supaya meninggalkan dakwahnya
mengenai Islam dan sebagai ganjaran, baginda akan dianugerahi apa
sahaja yang dikehendaki sama ada pangkat yang lebih tinggi dan harta
kekayaan yang paling banyak. Sekiranya, Rasulullah s.a.w. ingin mencapai
matlamat sebagaimana tuduhan tersebut, sudah tentu ia akan diterima
kerana ini merupakan jalan mudah dan pintas untuk mendapatkan
kekuasaan kepimpinan Makkah. Sebaliknya, dengan tegas Rasulullah
s.a.w. menolak tawaran ini melalui bapa saudaranya yang menjadi wakil
orang Quraisy dengan sabdanya; yang bermaksud: Kalaulah orang-orang
Quraisy menawarkan matahari dan bulan sekalipun supaya dengan itu aku
meninggalkan dakivah ini, nescaya tidak aku meninggalnya, kecuali setelah
aku berjaya atau aku mati. Jawapan Rasulullah s.a.w. yang jelas dan tegas
ini menunjukkan dakwah yang dilaksanakan bukan untuk mendapat
kepentingan dunia, sama ada pangkat, kekayaan dan sebagainya tetapi
adalah untuk melaksanakan tanggungjawab yang ditentukan oleh Allah
s.w.t.

Bahkan, baginda setelah menerima wahyu pertama ketika mengasingkan


diri dan beribadat di Gua Hira', merasa sangat cemas, ketakutan dan balik
berjumpa dengan isterinya, Siti Khadijah. Berikutan peristiwa ini, Siti
Khadijah terus berjumpa dengan Waraqah b. Nawfal, sepupunya untuk
mengetahui dengan jelas rahsia di sebalik peristiwa yang berlaku terhadap
suaminya. Waraqah b. Nawfal merupakan seorang pendeta yang
mempunyai maklumat dan mengetahui tentang kitab-kitab suci samawi
terdahulu. Beliau menjelaskan kepada Siti Khadijah dan baginda bahawa
itulah malaikatJibnl yang pernah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi
dan rasul-rasul sebelumnya. Waraqah b. Nawfal berjanji akan membenkan
pertolongan bersungguh-sungguh jika beliau masih hidup kepada baginda
Nabi Muhammad s.a.w.'' Peristiwa tersebut di luar dugaan Nabi Muhammad
s.a.w. yang menunjukkan baginda tiada maklumat atau mengetahui tentang
itu.

Tuduhan kedua, ialah al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci samawi
yang terdahulu dalam penulisan isi kandungannya. Ini merupakan satu
tuduhan liar dan dapat dipertikaikan kerana ia ternyata di luar dari
kebenaran fakta sejarah. Sejarah membuktikan dengan jelas bahawa
Rasulullah s.a.w. tidak pernah menuntut dengan mana-mana tokoh pemikir
atau pendeta pada masa itu, malah baginda juga tidak mempelajari atau
mendengar isu-isu yang terkandung dalam kitab orang Nasrani dan Yahudi.
Mengenai Waraqah b. Nawfal, baginda hanya dipertemukan melalui Siti
Khadijah di peringkat pertama menerima wahyu, dan pendeta ini berjanji
akan membantu baginda sekiranya dipanjangkan usia. Waraqah b. Nawfal
tidak berkesempatan untuk melaksanakan janjinya kerana ditakdirkan
menmggal dunia. Di samping itu, baginda sendiri

halaman 63
tidak boleh membaca untuk mendapatkan bahan maklumat melalui tulisan.
Dari segi pergerakan, baginda Rasulullah s.a.w. tidak merahsiakan atau
bukan merupakan suatu rahsia. Antaranya perjalanan baginda dua kali ke
Syam iaitu semasa kanak-kanak dan keduanya remaja, tetapi atas urusan
perniagaan.

Dari segi kandungan pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w.,


sememangnya wujud persamaan dengan kitab-kitab suci samawi yang
lebih dahulu pada sesetengah bahagian. Ini kerana kitab al-Quran
merupakan kesinambungan dari kitab-kitab terdahulu yang berasal dan
sumber yang sama, iaitu wahyu dari Allah s.w.t. dan melalui perantaraan
malaikat Jibril. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dia telah
mensyarakkan hagi kamu tentangagama apa yang telah diwasiatkan-Nya
kepada Nahi Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa
yang Kami telah wasiatkan kepada Nahi Ihrahim, Nahi Musa, Nahi Isa ...
(Surah Asy Syu'araa': Ayat 13). Berdasarkan firman Allah s.w.t., maka nabi-
nabi dan rasul-rasul terdahulu diutuskan melalui Suhufdun kitab- kitab
samawi dari sumber yang sama dan ini membuktikan wujudnya beberapa
persamaan dalam syariat masing-masing. Kitab suci al-Quran merupakan
rangkuman danpada seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah s.w.t.
secara lengkap, dan dengan turunnya kitab suci ini, maka termansuhlah
kitab-kitab suci samawi sebelum ini.

Tuduhan ketiga ialah mereka menyatakan al-Quran merupakan ciptaan


manusia iaitu Muhammad, dan ini merupakan tuduhan yang sengaja direka-
reka dengan matlamat untuk menimbulkan syak, keraguan dan ketidak
yakinan terhadap Islam terutama kalangan umat Islam. Tuduhan-tuduhan
tidak berasas ini dapat diketepikan, sekiranya kita meneliti kepada
beberapa bukti mengenainya. Pertama, hakikatnya Rasulullah s.a.w. tiada
mempunyai idea atau maklumat atau rancangan untuk menyampaikan
kandungan dan al-Quran. Mengapakah dapat dikatakan sedemikian? Ini
kerana berdasarkan fakta sejarahnya dan menurut al-Quran sendiri,
Rasulullah s.a.w. tidak pernah menuntut ilmu atau mendengar dari mana-
mana mengenai idea-idea kandungan atau kitab- kitab terdahulu; baginda
sendiri tidak boleh membaca dan menulis; dan tiada orang di sebaliknya
yang memberitahu mengenai semua ini. Berdasarkan fakta sejarah juga,
sewaktu terputusnya wahyu seketika, Rasulullah s.a.w. merasa begitu risau
dan dukacita sehingga akhirnya turunlah Surah Adh Dhuhaa. Kedua,
dengan merujuk kepada latar belakang Rasulullah s.a.w. dan keadaan
masyarakat jahiliah di Makkah ketika itu, mungkinkah baginda atau mungkin
orang lain berkemampuan untuk mencipta sebuah kitab seperti yang ada
sekarang ini? Hakikatnya, berdasarkan latar belakang dan keadaan ini,
Rasulullah s.a.w. tidak mungkin dapat mencipta kitab suci al-Quran al-
Karim kerana ia merupakan sebuah kitab yang lengkap, sesuai dengan
fitrah manusia dan seimbang antara semua bahagian. Firman Allah s.w.t.
yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran?
Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat
pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa':

halaman 64

Ayat 82). Ketiga, al-Quran merupakan kitab suci samawi yang


mengandungi nilai mukjizat yang tinggi, sama ada dari sudut akidah dan
syariat, akhlak dan moral, bahasa, persejarahan, pemikiran dan
keintelektualan, ketamadunan, rahsia alam dan semesta, dan sebagainya;
sesuai sepanjang masa dan ruang; dan lengkap (syumul). Sesuai dengan
tahap pemikiran manusia dan ketamadunan dari sudut kajian dan
penemuan rahsia alam sangat rendah di zaman Rasulullah s.a.w., maka
rahsia-rahsia (mukjizat) tersebut hanya dapat ditemui oleh manusia
sebahagian besarnya semasa pencapaian ketamadunan Islam yang tinggi
dan pada kurun ke-20. Kajian-kajian dan penemuan-penemuan ini, sama
ada dilakukan oleh pengkaji Islam atau bukan Islam selaras dengan
kandungan al- Quran, dalam semua bidang kehidupan ketamadunan
manusia termasuk ilmu sains dan teknologi. Dan keempat, fakta sejarah
membuktikan bagaimana Allah s.w.t., menerusi al-Quran sejak awalnya
telah mencabar sesiapa sahaja untuk mengemukakan walau sebans ayat
seperti al-Quran, sekiranya mereka meraguinya dan sekiranya benar kitab
ini dicipta oleh Muhammad. Ternyata, tiada tokoh semasa ketika itu sama
ada ahli pemikir, pendeta atau penyair- penyair yang terkenal masyarakat
jahiliah yang boleh menghasilkannya walaupun pada bahagian yang kecil
sahaja.
Menerusi kajian dan penelitian, terdapat sarjana-sarjana Islam kontemporari
yang memperkatakan mengenai al-Quran sebagai sumber wahyu dan Allah
s.w.t. dan merupakan sebuah mukjizat. Antaranya ialah Dr. Yusuf al-
Qaradawi yang menjelaskan bahawa al-Quran adalah Kalam Allah yang
tulen, tidak dicampur dengan pemikiran dan hawa nafsu manusia yang
penuh dengan unsur-unsur penyelewengan, dan seratus peratus dari Allah
s.w.t. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. yang kemudian
menerima, menjaga dan menyampaikan kandungan ajarannya kepada
umat manusia melalui perantaraan malaikat, Jibril. Manakala Abd al-Qadir
'Audah pula menjelaskan bahawa syariat Islam sebagaimana terkandung
dalam al-Quran bukanlah ciptaan manusia, dan bukan juga sebagai kesan
daripada perkembangan manusia, sebagaimana yang berlaku ke atas
perundangan ciptaan manusia. Syariat merupakan ciptaan Pencipta Alam
Semesta ini yang bermatlamat untuk menyusun masyarakat supaya
menjadi contoh dan baik dalam semua aspek ketamadunan manusia.

Berdasarkan bukti-bukti dan hujah-hujah ini, termasuk dari fakta-fakta


sejarah dan kandungan al-Quran itu sendin, dapat disimpulkan bahawa al-
Quran itu merupakan suatu mukjizat dan tidak mungkin dicipta oleh
manusia, khasnya Rasulullah s.a.w. Pengakuan Allah s.w.t., menerusi
firman-firmannya dalam al- Quran membenkan pengukuhan kepada
pemikiran manusia bahawa ia adalah wahyu dari Allah s.w.t.

4.1.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman

Berdasarkan hakikat al-Quran itu merupakan mukjizat maka keistimewaan


Kalam Allah ini antaranya ialah masih asli atau tulen iaitu tiada perubahan
pada

Halaman 65

ayat-ayatnya, sama ada semasa mula-mula diwahyukan, zaman


kegemilangan tamadun Islam, sehingga masa kini, dan akan terus
terpelihara di masa depan.
Mengapakah al-Quran dapat dipelihara, dikekalkan dan terjamin keaslian
atau ketulenan bersesuaian dengan semua masa dan ruang (tempat)? Ini
dilihat melalui dua faktor terpenting iaitu pertama, al-Quran dituliskan sejak
mula- mula diwahyukan; dan kedua, al-Quran dihafal sejak mula-mula
diwahyukan oleh kalangan para sahabat, generasi seterusnya dan
sehingga masa kini.

Berdasarkan fakta sejarah, ayat-ayat al-Quran dituliskan pada peringkat


permulaan, iaitu selepas sahaja ia diturunkan. Di peringkat permulaan ini,
al- Quran tidak ditulis di atas kertas, sebaliknya di atas bahan-bahan yang
digunakan ketika itu untuk mencatatkan segala maklumat. Bahan-bahan
yang digunakan antaranya ialah kulit binatang terutama kulit kambing,
pelepah-pelepah pokok tamar, batu-batu yang licin dan sebagainya,
manakala kertas belum diperkenalkan ketika itu. Selepas tamadun Islam
berinteraksi dengan tamadun Cina, barulah teknologi membuat kertas
diperkenalkan.

Pada zaman Rasulullah s.a.w., baginda mempunyai beberapa orang


penulis wahyu terutama dari kalangan para sahabat, selain beberapa
sahabat yang menulis tanpa disuruh olehnya. Menurut Sheikh Muhammad
Alt Ash Shabuni, apabila turunnya mana-mana ayat al-Quran, Rasulullah
s.a.w. akan menyuruh mereka (penults wahyu) menulisnya dengan suatu
catatan yang jelas. Penults wahyu yang utama pada masa Rasulullah s.a.w.
ialah Zatd b. Thabit, Ubai b. Kaab. Muaz b. Jabal. Muawiyah b. Abi Sufian,
dan khalifah-khalifah yang empat (Khulafa' al-Rasyidin). Manakala dalam
sebuah hadis, Anas b. Malik memberitahu bahawa al-Quran dikumpul pada
masa Rasulullah s.a.w. oleh empat orang yang kesemuanya dari golongan
Ansar, iaitu Ubai b. Kaab, Muaz b. Jabal, Zaid b. Thabit dan Abu Zaid.

Dengan menggunakan penulisan (catatan dan rekod) terus pada ayat- ayat
al-Quran ini sejak dari peringkat permulaan, maka tidak mungkin ia berubah
dan terseleweng daripada yang apa yang telah diwahyukan di peringkat
awal atau aslinya.

Selain dari al-Quran itu direkod melalui tulisan, ia juga dihafal oleh para
sahabat sejak diwahyukan, generasi seterusnya dan sehingga masa kini.
Menurut al-Qattan, mana-mana ayat al-Quran yang diturunkan kepada
Rasulullah s.a.w. akan terus dihafal oleh sesetengah para sahabat, dan
orang Arab sememangnya terkenal sebagai golongan yang kuat ingatan
(hafal). Rasulullah sendiri pernah berpesan supaya mengambil al-Quran
dari empat orang iaitu Abdullah ibn Mas'ud, Salim, Muaz b. Jabal dan Ubai
b. Kaab. Namun begitu, penghafal al- Quran ketika itu bilangannya lebih
ramai daripada empat tokoh yang disebutkan dalam hadis tersebut, cuma
mereka kurang diketahui umum sebagai penghafal al-Quran. Ini dibuktikan
menerusi sesetengah riwayat, yang menyebutkan dalam peristiwa
pembunuhan Bi'r Ma'unah seramai 70 orang penghafal al-Quran terbunuh.
Bi'r Ma'unah ialah nama suatu tempat di luar Kota Madinah. Di situ

halaman 66

berlaku pembunuhan mubaligh Islam yang dihantar oleh Nabi Muhammad


s.a.w. untuk berdakwah. Manakala dalam peperangan al-Yammamah
seramai 70 orang penghafal al-Quran turut syahid.

Berdasarkan kepada al-Quran itu dituliskan sejak diwahyukan dan al-


Quran ku dihafal sejak diwahyukan maka keaslian al-Quran itu tetap
terpelihara sehingga bila-bila masa. Ini selaras dengan janji Allah dalam
firman-Nya, yang bermaksud: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-
Quran, dan Kam ilah yang memelihara dan menjaganya (Surah Al Hijr: Ayat
9).

4.1.3 Kitab Mukjizat

Berdasarkan perbincangan di atas, al-Quran merupakan kitab mukjizat


yang diturunkan (wahyu) dari Allah s.w.t., terpelihara dan berbeza
berbanding dengan kitab-kitab suci lain. Selain menerangkan suatu model
kehidupan manusia bertamadun, al-Quran juga memaparkan beberapa
pengetahuan asas tentang rahsia tabiat semula jadi yang ada pada alam
ini, memperkuatkan lagi bahawa kitab ini tidak syak lagi datangnya daripada
Pencipta Yang Maha Agung atas sifat-Nya yang mengetahui seluruh
perkara, sama ada yang tersembunyi atau terbuka. Pemikiran manusia
pada ketika al-Quran diturunkan tidak mungkin mengetahui ilmu dan
maklumat dalam bidang tersebut. Manusia tidak dapat menyahut cabaran
dari Allah s.w.t., sekiranya mereka merasa syak al-Quran itu merupakan
ciptaan manusia. Selaras dengan firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
Makajika kamu tidak dapat membuat (menyahut cabaran)danpasti kamu
tidak dapat membuatnya,... (Surah Al-Baqarah: Ayat 24). Allah s.w.t.
mengetahui kelemahan manusia untuk menyahut cabaran ini dan
membenkan penngatan. Firman Allah s.w.t. bermaksud: Peliharalah din
kamu dari api neraka yang bahan bakamya manusia dan batu, yang
disediakan bagi orang-orangkafir (Surah Al-Baqarah: Ayat 24).

Dalam konteks ini, mukjizat al-Quran dapat dilihat dalam beberapa aspek
penting, secara umumnya dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama,
mukjizat pada bahasa; kedua, muk}izat yang menyentuh rahsia tabiat
semula jadi alam; dan ketiga, mukjizat dalam perundangan.

Al-Quran Sebagai Mukjizat Pada Bahasa: Sukar bagi mereka yang tidak
mendalami bahasa Arab terutamanya orang bukan Arab untuk melihat
mukjizat al-Quran dan aspek bahasa. Ketinggian dan keindahan bahasa
tidak akan difahami dan dinikmati oleh orang yang bukan pakar di dalam
bidangnya. Untuk itu, perbincangan tentang mukjizat dalam bahasa tidak
perlu dipanjangkan.

Semasa keputeraan Rasulullah s.a.w., menurut beberapa pendapat


sejarawan, masyarakat ketika itu telah mencapai satu tahap yang tinggi
dalam bidang kesusasteraan khususnya mengenai syair dan ia merupakan
sesuatu yang istimewa bagi masyarakat Jahiliah. Menurut Ahmad Shalabi,
penyair-penyair mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi di kalangan
masyarakat Arab

halaman 67

jahiliah, malah setinggi-tinggi tempat di hati mereka. Apabila lahir penyair


yang baik di kalangan sesuatu kabilah, maka datanglah rombongan dari
kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan tahniah. Manakala menurut
Muhammad Subaih, sekiranya melihat pemikiran orang Arab jahiliah dari
sudut kesusasteraan, la jelas menunjukkan bahawa mereka telah sampai
ke satu peringkat pemikiran yang matang, melintasi perbatasan Badwi
(masyarakat luar bandar) dan telah sampai ke peringkat ketamadunan yang
tinggi. Inilah pendapat mereka mengenai pencapaian masyarakat Arab
jahiliah dalam bidang kesusasteraan. Hakikatnya, dalam bidang
kesusasteraan, karya-karya jahiliah sama ada berbentuk ghazal (sajak
cinta), ritha (sajak ratapan), madh (sajak pujian) atau haja' (sajak sindir-
cerca) hanyalah bertujuan untuk berhibur dan berseronok. Sajak-sajak yang
dihasilkan oleh penyair-penyair ini banyak mengandungi kata- kata kurang
sopan termasuklah mengenai wanita, arak dan judi, dan kelahiran karya-
karya seperti ini sebenarnya dicorakkan atau berlatarkan dan berlandaskan
kepada latar belakang penyair dan masyarakatnya yang hidup dalam
zaman jahiliah, terutama dari segi pegangan akidah dan akhlak.

Walaupun wujud pendapat, pencapaian begitu tinggi masyarakat Arab


jahiliah dalam bidang kesusasteraan, namun sekiranya dibandingkan
dengan apa yang dibawa oleh al-Quran ternyata terlampau berbeza dan
tidak terbanding. Melalui penggunaan bahasa yang sama, dengan huruf
yang sama dan kaedah yang sama, al-Quran dibentuk dan disampaikan
dalam keadaan yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia, sama ada masa
itu atau sampai bila-bila masa pun. Keindahan dari segi bahasa, susunan
ayat-ayat, gaya persembahan, ketepatan kaedah dan kekuatan hujah
menampakkan mutu al-Quran terlalu tinggi berbanding dengan bahasa
biasa yang ditulis, walaupun oleh pakar-pakar bahasa Arab.

Dapat disimpulkan, bahawa kelemahan manusia termasuklah pakar- pakar


bahasa Arab sama ada di zaman jahiliah, terkemudian dan sehingga masa
kini untuk meniru dan mencipta dan sudut bahasa merupakan suatu
mukjizat al-Quran yang menunjukkan la bukan hasil ciptaan manusia, tetapi
wahyu dan Allah s.w.t. yang tidak terbanding.

Al-Quran Sebagai Mukjizat yang Menyentuh Rahsia Tabiat Semula jadi


Alam; Pada zaman Rasulullah s.a.w., boleh dikatakan masih belum
terdapat kajian-kajian mengenai rahsia tabiat semula jadi alam atau disebut
kajian sains tabii dan sains astronomi. Maklumat mengenai rahsia tabiat
semula jadi alam mengenai proses kejadian manusia, tumbuh-tumbuhan,
binatang, air dan udara, angkasa lepas dan kandungannya, dan sebagainya
belum diketahui dengan baik oleh manusia pada ketika itu. Dalam konteks
ini, al-Quran memerintahkan manusia supaya mengkaji rahsia semula jadi
alam dengan matlamat hakiki iaitu untuk menernui kebenaran.

Dalam al-Quran, terlalu banyak ayat yang memerintahkan manusia supaya


meneliti dan mengkaji apa yang ada pada din mereka dan sekelilingnya

halaman 68

(alam semujadi). Antaranya menurut firman Allah s.w.t. yang bermaksud:


Dan juga pada din kamu sendiri, Mengapa kamu tidak mahu melihatserta
memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)? (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 51) dan
menurut firman Allah s.w.t. lagi, yang bermaksud: Katakanlah (wahai
Muhammad), perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di
bumi dan segala kejadian yang menajakjubkan, yang membuktikan
keesaan Allah dan kekuasaan-Nya),.. (Surah Yunus: Ayat 10).
Berpandukan ayat-ayat al-Quran ini, menerusi penelitian, manusia akan
dapat mengetahui rahsia pada diri mereka dan alam semulajadi dalam
mencan kebenaran, dan mengakui keagungan Pencipta Alam Semesta,
Allah s.w.t.

Melalui penelitian dan pengkajian ini, ayat-ayat al-Quran memberikan


panduan untuk cuba menyingkap pintu rahsia semula jadi alam. Menjelang
kurun ke-19 dan ke-20, penemuan-penemuan ahli sains terhadap segala
macam rahsia alam semula jadi adalah selaras dengan maklumat asas
yang diberikan oleh al-Quran, yang memerlukan pemikiran tentang asal
usul al-Quran. Antara contoh-contoh rahsia semula jadi alam (ilmu sains)
yang ditemui dan terdapat dalam al-Quran ialah langit dan bumi asalnya
adalah satu (Surah Al Anbiyaa': Ayat 30); semua cakerawala bergerak
terapung-apung (Surah Yaa Siin: Ayat 40); bumi dalam keadaan bergerak
(Surah An Nami: Ayat 88); atom benda paling kecil (Surah Yunus: Ayat 61);
pokok menghasilkan bahan bakar atau api (Surah Yaa Siin: Ayat 80);
semakin tinggi semakin sukar bernafas (Surah Al An'aam: Ayat 125);
semua makhluk berpasangan (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 49); langit
yangterkawal (Surah Al Anbiyaa': Ayat 32); proses kejadian manusia (Surah
Al Mu'minuun); peringkat-peringkat kehidupan manusia (Surah Ar Ruum:
Ayat 54); al-Quran dan fitrah hidup manusia (Surah Ali'lmran: Ayat 14); dan
sebagamya.

Oleh sebab pada masa turunnya al-Quran, manusia belum mengetahui


tentang maklumat-maklumat berhubung dengan ilmu sains, maka ia
menjadi bukti yang jelas bahawa al-Quran bukan dicipta oleh manusia.

Mukjizat dalam Perundangan: Islam mengandungi ajaran yang


mementingkan susunan kehidupan manusia yang bertamadun supaya tidak
sahaja mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia (duniawi) semata-
mata tetapi juga akhirat (ukhrawi), danjambatan ke akhirat ialah kehidupan
di dunia. Untuk menyusun kehidupan manusia, Islam datang membawa
peraturan dan perundangan dan ini telah diperakui oleh umat Islam
menerusi Kalimah Syahadah. Peraturan dan perundangan Islam yang
dibawa oleh al-Quran merupakan suatu yang lengkap (syumul)
mengandungi perkara-perkara berhubung dengan akidah dan akhlak,
ibadat-ibadat khusus, politik dan pentadbiran, perekonomian, sosial dan
kebudayaan, kemasyarakatan dan kekeluargaan, dan cabang-cabang
kehidupan lain.

Islam tidak melihat keperluan perundangan semata-mata untuk menyusun


kehidupan yang sejahtera, dan ia perlu disertakan terlebih dahulu dengan
akidah termasuk keyakinan dan kesedaran. Akidah Islam adalah asas

halaman 69

kepada pembinaan hukum syarak dan sesuatu pembinaan hukum syarak


tidak akan sempurna sekiranya tidak dilandaskan atas asas yang kukuh.
Maka itu Islam mementingkan pendidikan, untuk kekuatan akidah di
peringkat keluarga atau masyarakat."

Dalam konteks mementingkan keamanan dan kesejahteraan hidup


bermasyarakat, Islam telah menetapkan suatu bentuk undang-undang
jenayah yang mantap termasuk bentuk-bentuk hukuman dan bersifat adil.
Hukuman dijatuhkan setelah meneliti aspek-aspek tertentu dan bukan
berbentuk menghukum atau mendera, tetapi sebagai satu pengajaran dan
pemulihan. Untuk mencapai kehidupan sejahtera, manusia hendaklah
mengamalkan lima perkara asas dan jika melanggarnya, akan menerima
hukuman sesuai dengan hukum syarak. Pertama, agama iaitu kawalan
terhadap agama supaya tidak rosak; kedua, diri iaitu kawalan terhadap diri
supaya tidak binasa; ketiga, harta iaitu kawalan terhadap harta supaya
terjamin dan tidak tergugat pemilikannya; keempat, akal iaitu kawalan
terhadap akal supaya tidak rosak; dan kelima, keturunan iaitu kawalan
terhadap keturunan supaya dapat dipertanggungjawabkan.

Antara sebab mengapa berlakunya kemerosotan dalam tamadun manusia


masa kini, termasuk orang Islam ialah kerana tidak mementingkan nilai-nilai
keagamaan atau kerohanian, dan mementingkan keduniaan semata-mata
atau berfaham sekular. Dalam konteks ini, al-Quran telah meletakkan asas-
asas yang kukuh dalam pembinaan masyarakat dan tamadun Islam,
termasuk tamadun dunia. Segala peraturan dan perundangan sesuai
terhadap manusia pada semua masa dan semua ruang kehidupan. Maka
itu, masyarakat terdahulu iaitu di zaman kegemilangan tamadun Islam
mereka membentuk umat Islam yang bertamadun tinggi dan natijahnya
dapat dirasai sehingga masa kini.

4.1.4 Keistimewaan Al-Quran

Mementingkan Kesejahteraan Hidup: Menurut firman Allah s.w.t yang


bermaksud: Wahai Tuhan kami, henlah kami kebaikan di dunia dan
kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka (Surah Al-
Baqarah: Ayat 201). Berdasarkan firman Allah s.w.t., manusia
sememangnya disuruh berbuat demikian iaitu memohon permintaan untuk
kesejahteraan hidup, di dunia dan di akhirat. Untuk melahirkan dan
menikmati kehidupan yang baik dan sejahtera sebagaimana yang dipohon,
dua kepentingan perlu dipenuhi iaitu kepentingan tubuh badan (fizikal) dan
kepentingan kerohanian (spiritual), kerana kejadian manusia berdasarkan
bahagian-bahagian ini.

Kepentingan atau keperluan tubuh badan hendaklah sentiasa dijaga dan


dikawal dari segi keperluan memakan makanan yang baik, menjaga
kebersihan dan kesihatan, tidak mendedahkan diri kepada kerosakan dan
kebinasaan dan lain-lam aspek negatif. Kepentingan atau keperluan
kerohanian hendaklah dengan kawalan melalui kefahaman yang betui,
penjagaan akal fikiran, peribadatan dan pemujaan, keyakinan dan
kesedaran dan lain-lain aspek positif.

halaman 70

Dalam konteks ini, Islam begitu mementingkan kesejahteraan umat, dengan


kerosakan terhadap seseorang individu atau keluarganya atau
masyarakatnya akan menjejaskan kesejahteraan umat. Dalam keadaan ini,
Islam menekankan peri pentingnya mematuhi peraturan dan perundangan
yang dibahagikan kepada suruhan dan larangan. Antara suruhan dalam
ibadat ialah sembahyang, puasa, zakat dan haji yang wajib dilaksanakan
tetapi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah digariskan dalam Islam.
Ibadat sembahyang untuk mengelakkan keburukan dan kemungkaran,
supaya faham dan sabar ketika genting, mengajak kepada kebaikan, dan
berdisiplin dalam kehidupan. Puasa untuk mencegah sikap tamak dan
keras hati, penyakit dan buruk akhlak. Zakat untuk membersihkan hati,
tamak haloba, pertolongan dan persamaan perasaan. Haji untuk
menyucikan hati, membiasakan dengan perjalanan dan kesukaran hidup,
berkenal-kenalan, mengeratkan hubungan persaudaraan, pertolongan
berdasarkan kebaikan dan melawan keburukan.

Di peringkat sejagat, jaminan kesejahteraan dapat dilihat dalam beberapa


peraturan yang telah ditentukan oleh al-Quran yang menyentuh umat Islam
khususnya dan seluruh manusia umumnya. Antara nilai-nilai peraturan ini
ialah berbuat baik antara satu sama lain; memaafkan; bersederhana dalam
semua aspek; bertanggungjawab; tidak menuduh, mencaci, menghina dan
bermusuhan; hidup bersaudara; bertolong-tolongan; bekerja dan beramal;
benar; mematuhi janji; amanah; cekal; sabar; dan berlumba-lumba ke arah
membuat kebaikan dan kebajikan.

Berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang digariskan dalam Islam,


ianya bermatlamat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan
manusia. Kesejahteraan ini tidak hanya meliputi terhadap umat Islam
semata-mata tetapi kepada kesejahteraan di peringkat sejagat atau seluruh
manusia.

Melayan Tabiat Semulajadi Manusia: Dalam konteks ini, al-Quran melayan


segala keingman dan kebencian semulajadi manusia, iaitu menyuruh
manusia berbuat baik dan melarang atau menegah manusia berbuat buruk.
Misalannya, al-Quran menyuruh manusia berbuat demikian iaitu manusia
memerlukan makanan dan minuman, tidur, kebersihan, kasih sayang,
bekerjasama dan sebagamya. Manakala itu, al-Quran melarang manusia
berbuat demikian iaitu kezaliman, penipuan, kekotoran, permusuhan dan
perbalahan, dan sebagainya kerana ianya tidak disukai oleh manusia.

Suruhan dan larangan ini menunjukkan bahawa agama itu diasaskan di


atas fitrah manusia. Dengan itu wujudlah keselarasan antara agama
dengan manusia. Firman Allah s.w.t. bermaksud: Maka hadapkanlah
wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang
telah menciptakan manusiamenurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada
fitrah Allah. Itulah agama yang lurus.Tetapi kehanyakan manusia tidak
mengetahui (Surah Ar-Ruum: Ayat 30).

halaman 71

Kegagalan untuk mematuhi suruhan dan larangan tersebut dianggap telah


melanggar atau menyelewengkan fitrah manusia. Misalannya, seseorang
yang tamak, rendah akhlaknya dan mementingkan diri tidak bersetuju
dengan larangan al-Quran terhadap riba dan berjudi; minum arak dan seks
bebas; dan mengetepikan zakat dengan membiarkan orang lain susah
tanpa dibantu.

Fleksibel (Berubah, Bersesuaian): Kandungan al-Quran itu selalunya


fleksibel iaitu boleh berubah mengikut keadaan-keadaan tertentu, dan
bermakna sesuai sepanjang masa dan di setiap ruang atau tempat. Dengan
ini, mempermudahkan merupakan salah satu ciri al-Quran dan
sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Tuhan mahu
mempermudahkan dan tidak memayahkan (Surah Al-Baqarah: Ayat 185).
Menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi, al-Quran itu mudah bacaannya, mudah
memahaminya, mudah menghayatinya bagi orang yang mahu, tidak
membebankan, apalagi merasai dipaksa.

Segala perintah-Nya, masih di dalam keupayaan manusia untuk


mengikutmya. Malah, perintah-perintah biasa akan diubah mengikut
keadaan- keadaan tertentu, misalannya diharuskan sembahyang qasar dan
jamak dalam keadaan musafir atau dibenarkan untuk menqadak ibadat
puasa, sembahyang dan lain-lain, menurut syarat-syarat yang digariskan
dalam syariat Islam. Ini menunjukkan kandungan al-Quran yang fleksibel
sesuai untuk seluruh umat manusia yang dicorakkan melalui latar belakang
yang berbeza dan berlainan di antara satu sama lain.

Praktikal: Dari sudut akidah dan syariah, Islam merupakan satu agama
yang praktikal kerana ia merupakan agama yang senang difahami, jelas
dan selaras dengan akal yang fitrah. Di dalam al-Quran, semua ajaran
terutama di peringkat asas diterangkan dengan jelas dan nyata,
memudahkan untuk difahami dan tidak membawa kepada kekeliruan atau
silap pengertian.

Dalam konteks ini, Allah s.w.t. menjelaskan menerusi firman-Nya yang


bermaksud: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berhati-hatilah
kamu. jika kamu herpaling, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya
kewajipan Rasul Kamihanyalah menyampaikan agama Allah dengan
terangnyata (Surah Al-Maa'idah:Ayat 92). Berdasarkan firman Allah s.w.t.,
Rasulullah s.a.w. telah membawa ajaran yang menerangkan mengenai
perkara-perkara yang ditegah dan dilarang, dengan terang dan nyata. Maka
itu terpulanglah kepada setiap individu untuk mematuhinya atau
mengingkarinya dengan kesanggupan untuk menerima risikonya.

Praktikal dalam ajaran al-Quran juga dapat dilihat dalam imbangan


ajarannya antara satu bahagian dengan bahagian yang lain, dan dapat
dilaksanakan oleh seseorang yang faham dengan baik. Ajaran al-Quran
dilihat mempunyai dua kepentingan iaitu pertama, sesiapa yang
melaksanakan perintah dan suruhan dengan sempuma akan mendapat
kesejahteraan dan kebahagiaan sama
halaman 72

ada di dunia atau akhirat. Kedua, al-Quran merupakan kitab yang praktikal
bagi setiap masa dan tempat.

Syumul: Kesyumulan al-Quran bermakna bahawa apa sahaja perkara yang


membawa kebaikan dan kesejahteraan umat sejagat di dunia dan di akhirat
dijelaskan asas-asasnya dalam al-Quran. Firman Allah s.w.t. yang
bermaksud, ... Dan Kami tumnkan kepadamu al-Quran 'menjelaskan tiap-
tiap sesuatu dan menjadi petunjuk serta rahmat dan khabargembira bagi
orang-orangyang berserah din (Surah An-Nahl: Ayat 89). Berdasarkan
kepada ayat al-Quran ini, Allah s.w.t. telah menurunkan kitab ini kepada
Rasulullah s.a.w. untuk menjelaskan tentang semua aspek dalam ajaran
Islam; dan penjelasan ini secara langsung atau tidak langsung ditafsirkan
Rasul-Nya menerusi hadis (sunnah).

Menurut al-Sayyid al-Wakil, beliau menyatakan Islam merupakan satu


agama yang menyusun hubungan manusia dengan Pencipta, menyusun
hubungan manusia sesama manusia untuk melahirkan sebuah masyarakat
yang dibina di atas dasar kasih sayang dan keadilan, di samping
memerangi tingkatan kelas dan permusuhan, dan mengatur hal-ehwal
berkaitan dengan ekonomi dan politik yang berdasarkan kemuliaan akhlak.
Manakala Dr. Zaydan menyatakan bahawa Islam merupakan suatu
peraturan yang menyeluruh dalam semua urusan kehidupan dan pekerti
manusia. Maka itu, perbuatan seseorang dan urusannya dengan orang lain
tidak terkeluar dari lingkungan hukum agama sama ada wajib, sunat,
haram, makruh, harus, sah dan batal.

Dengan kesyumulan al-Quran ini, ianya begitu berbeza dengan kitab- kitab
lain, kerana kandungan kitab-kitab terdahulu tidak begitu lengkap
berbanding al-Quran yang memberikan dengan begitu mendalam
kandungannya.

Seimbang: Kandungan al-Quran adalah seimbang antara semua bahagian


dan antara satu sama lain, tersusun dan selaras. Misalannya, al-Quran
melarang perbuatan zina, maka segala dorongan ke arah itu dilarang
termasuk dilarang menghampirinya. Ini mendorong kepada pembentukan
institusi perkahwinan sebagai jalan keluar daripada zina, atau terdapatnya
pilihan lain yang selaras dengan tuntutan Islam.

Dalam menentukan ganjaran baik dan pembalasan buruk, al-Quran


memberikan keseimbangan iaitu apabila sesuatu suruhan itu penting, maka
ganjarannya lebih besar berbanding dengan yang kurang penting.
Sebaliknya, apabila sesuatu larangan itu begitu keras, maka balasan
kepada yang melanggarnya adalah lebih keras berbanding dengan
larangan yang kurang keras.

Dengan adanya keseimbangan dan keselarasan ini, menunjukkan bahawa


al-Quran datang dari Pencipta Yang Maha Agung. Firman Allah s.w.t. yang
bermaksud: Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? Kalau
kiranya al-Quran itu bukan darisisiAllah, tentulah inereka mendapat
pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82).
Berdasarkan ayat ini, ianya merupakan

halaman 73

suatu bukti bahawa al-Quran itu datangnya dari Allah s.w.t. kerana
wujudnya keseimbaugan, keselarasan dan tiada perselisihan dalam
kandungannya.

Keseimbangan al-Quran tidak tertentu kepada menyusun kehidupan


manusia semata-mata, sebaliknya terdapat juga keseimbangan antara
peraturan manusia dengan peraturan lain yang menyusun seluruh alam ini.
Peraturan pada alam kosmos, peraturan pada alam tumbuh-tumbuhan,
peraturan pada alam haiwan dan lain-lain, semuanya seimbang antara satu
sama lain.

Berdasarkan kepada penelitian dan kajian terhadap keistimewaan-


keistimewaan al-Quran, wujud persoalan, adakah al-Quran masih
diperlukan oleh manusia masa kini? Sedangkan diketahui bahawa al-
Quran, dari segi kandungan dan ajarannya bersesuaian atau fleksibel
dengan sepanjang masa atau zaman dan bersesuaian dalam semua ruang
(tempat). Untuk menjawab persoalan ini, maka beberapa aspek perlu diteliti
iaitu pertama, keadaan manusia pada masa kini dan perbezaannya dengan
masa dahulu. Pada asasnya tiada perubahan terhadap perwatakan dan
keperluan manusia. Perwatakan manusia menunjukkan, manusia
memerlukan perkara-perkara bersifat fizikal dan spiritual, yang mempunyai
beberapa sifat dan perasaan. Perubahan hanya berlaku dari segi teknik dan
cara untuk memenuhi perwatakan dan keperluan manusia. Dengan ini,
keperluan manusia pada masa kini sama dengan keperluan manusia ketika
14 kurun yang lalu, bermakna masyarakar sekarang memerlukan al-Quran
sebagaimana masyarakat terdahulu.

Kedua, al-Quran diperlukan oleh manusia di sepanjang masa dan ruang,


kerana kandungannya merupakan bimbingan untuk menyelamatkan
mereka daripada kehancuran dan kebinasaan di dunia dan akhirat. Pada
masa kini, manusia mendakwa mereka telah mencapal tahap ketamadunan
yang tinggi, terutama dari sudut sains dan teknologi tetapi mereka terlalu
rendah dari segi nilai kemanusiaan. Seorang sarjana Barat, Roger Graudy
melalui penelitian dan kajian terhadap tamadun Barat, mendapati tamadun
ini tidak berjaya untuk membawa manusia ke jalan kesempurnaan dan
kebaikan. Sebaliknya, ia merosakkan sistem nilai kemanusiaan itu sendiri
kerana krisis moral yang berlaku di Barat. Ini merupakan petanda-petanda
permulaan kejatuhan setiap peradaban dan tamadun manusia, natijah
daripada tindakan mengetepikan peranan agama (rohani) melalui fahaman
sekular.

Dan ketiga, al-Quran diperlukan kerana manusia bukanlah makhluk yang


sempurna, malah merupakan makhluk yang lemah. Manusia tidak
mengetahui beberapa perkara antaranya pertama, Siapakah Tuhan yang
sebenar untuk diberikan perhambaan diri dan taat setia? Firman Allah s.w.t.
yang bermaksud: Inilah agama kamu yang satu dan Aku Tuhan kamu,
maka hendaklah kamu menyembah Aku (Surah Al-Anbiyaa": Ayat 92).
Penyembahan kepada Tuhan, sebenarnya merupakan keperluan utama
manusia untuk membina kerohanian. Kedua, apakah yang akan berlaku
terhadap manusia dan masa depan? Firman Allah s.w.t. yang bermaksud,
Dan sesungguhnya Hari Kiamat itupastilah datang, tidak ada
halaman 74

Keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua


orang di dalam kubur (Surah Al-Hajj: Ayat 7). Manusia hidup di dalam dunia
berpenghujung, hari Kiamat berlaku dan manusia akan dibangkitkan dari
alam kubur. Ketiga, bagaimanakah cara untuk manusia mendapat
kesenangan di hari akhirat nanti? Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
Adapun orang-orangyang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh,
maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala
terhadap apa yang telah mereka kerjakan (Surah As-Sajdah: Ayat 19). Allah
s.w.t. menunjukkan cara-cara unruk mencapai kesenangan iaitu dengan
beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh, agar diberikan balasan
pahala dan syurga. Keempat, bagaimanakah cara menyusun kehidupan
yang sempurna di dunia dan bagaimanakah cara mengongkong nafsu jahat
dan sifat negatif yang terdapat pada manusia? Dan kelima, tidak akan
dapat menatap sebuah kitab yang boleh dibaca, diteliti dan dikaji, dan
dibuat panduan dalam pembentukan masyarakat manusia bertamadun.

Secara umumnya, berdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan iaitu al-


Quran sebuah kitab suci samawi yang mempunyai keistimewaan yang
tinggi dan manusia memerlukannya sepanjang zaman dan ruang. Maka itu,
al-Quran merupakan kitab yang sesuai untuk dijadikan petunjuk kepada
umat Islam dan seluruh manusia sejagat.

4.1.5 Kandungan al-Quran

Berdasarkan kandungan, kitab suci al-Quran al-Karim mengandungi tiga


perkara asas iaitu akidah, syariah dan akhlak. Tiga perkara asas ini
kemudiannya bercabang-cabang dan beranting-ranting dengan asas-asas
dalam semua kehidupan manusia. Walaupun al-Quran mengandungi
semua asas-asas kehidupan manusia yang terdapat pada tempat-tempat
yang bertaburan di dalamnya, namun ia tidak menunjukkan percanggahan
atau bertentangan antara satu sama lain, malah wujud keselarasan dan
jalinan sesamanya yang tetap terjamin. Firman Allah s.w.t. yang
bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau
kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat
pertentangan yang bariyak didalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82).
Percanggahan dan pertentangan antara satu sama lain tidak berlaku,
walaupun diketahui bahawa Rasulullah s.a.w. menerima wahyu selama 23
tahun dan di tempat-tempat yang berbeza.

Seorang sarjana Islam, 'Izzudin Baliq telah menggariskan bahawa Islam


yang dibawa oleh al-Quran itu secara kasarnya mengandungi Akidah, iaitu
untuk membebaskan pemikiran manusia dari kongkongan kebiasaan dan
pemujaan sesama makhluk ke arah pemikiran yang bebas luas dan
pemujaan kepada Yang Maha Agung. Asas akidah ini terdapat pada Rukun
Iman. la mengandungi Ibadat Khusus, iaitu untuk peningkatan kerohanian
yang akan membawa kepada kemantapan hidup. Asas dalam ibadat
khusus ini terdapat pada Rukun Islam. Akhlak, pula adalah untuk
membangunkan keperibadian yang membawa kepada

halaman 75

keharmonian hidup sejagat. Asas akhlak ini ialah seperti sikap tolong
menolong, bersatupadu, belas kasihan, murah hati dan suka pada
kebaikan. Peraturan, adalah untuk memastikan kemuslihatan hidup dan
menjamin keadilan sesama makhluk. Asas dalam peraturan ini ialah seperti
peraturan nikah kahwin, jual belt, kemasyarakatan dan kenegaraan.
Secara umumnya, menurut beliau lagi kandungan Islam yang dibawa oleh
al-Quran dan al-hadis merangkumi perkara- perkara ibadat dan ketaatan;
akhlak baik dan akhlak buruk, kekeluargaan; kemasyarakatan; kerajaan;
perekonomian; hukum tasyri'; adab-adab kemasyarakatan; jihad; politik dan
hubungan dalam dan luar; akidah; dan mengenali kelompok-kelompok
manusia, siapakah orang mukmin, orang kafir dan ahli kitab.

Kandungan al-Quran dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu


pertama, perkara-perkara yang disuruh, iaitu prasyarat kepada
kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat; dan kedua,
perkara-perkara yang dilarang kerana boleh menjejaskan kesejahteraan
dan kebahagian. Al-Quran ternyata berbeza dengan kitab-kitab agama lain
kerana kandungannya yang menyeluruh dan menjangkau keseluruhan asas
kehidupan manusia, sedangkan kitab-kitab agama lain lebih menumpukan
aspek cara-cara pemujaan, bacaan-bacaan dan sejarah-sejarah lampau.

4.1.6 Hubungan al-Quran dengan Sains

Kajian-kajian sains telah banyak menghasilkan penemuan (sains dan


teknologi) rahsia semula jadi alam yang membawa kemudahan dan
kesenangan kepada manusia, dalam kehidupan. Namun begitu, terdapat
penemuan ini yang disalahgunakan sehingga membawa kepada kerosakan
dan penderitaan terhadap manusia dan alam semula jadi. Pada masa kini,
penemuan dan ciptaan hasil kajian sains memainkan peranan yang besar
dalam kehidupan manusia.

Timbullah persoalan, kalaulah peranan penemuan dan ciptaan sains sangat


mempengaruhi kehidupan manusia hari ini, apakah pula pandangan al-
Quran terhadapnya? Apakah al-Quran akan menerimanya,
menggalakkannya, ataupun menolaknya atau tanpa sebarang pendapat
mengenainya? Untuk menjawab persoalan tersebut hendaklah diketahui
terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sains? Sains dari
perkataan bahasa Inggeris, science iaitu ilmu pengetahuan yang teratur
(sistematik) yang boleh diuji (dibuktikan) kebenarannya. Pengertian tersebut
tidak jauh bezanya dengan pengertian ijtihad dalam Islam. Ijtihad mengikut
penggunaan istilah ialah penumpuan usaha dan tenaga oleh ahli fikah
untuk menyelesaikan masalah hukum syarak amali berasaskan dalil-dalil
syarak yang terperinci, dengan kesedaran bahawa itulah usaha yang paling
maksimum untuk tujuan tersebut. Dari sudut konsepnya, terdapat dua
persamaan antara ilmu sains dan ilmu ijtihad, iaitu pertama, kesungguhan
dalam penumpuan usaha tenaga; dan kedua, ketelitian dan teratur.
Bahagian pertama adalah jelas wujud pada kedua-dua perkara di atas.
Manakala

halaman 76

bahagian kedua jelas wujud pada ilmu sains. Pada ijtihad juga wujud, iaitu
dengan adanya banyak syarat yang mesti diikuti oleh mujtahid. Dengan
demikian, seorang mujtahid berijtihad melakukan ijtihadnya dengan teliti
dan teratur.

Bagi memastikan lebih jelas tentang apakah hubungan antara al-Quran


dengan sains, telitikan kedudukan ilmu dalam Islam. Dilihat dari sudut
tersebut dapat ditegaskan bahawa al-Quran sangat mementingkan ilmu
pengetahuan dan ayat yang mula-mula tumn, Surah al 'Alaq membawa
pengertian suruhan terhadap membaca, yang membuktikan dengan jelas
betapa kuatnya penekanan al-Quran terhadap ilmu. Apakah pula ilmu yang
diperintahkan oleh al-Quran supaya dipelajari oleh orang Islam? Iaitu
semua ilmu yang berfaedah dan memberikan manfaat kepada manusia di
dunia dan di akhirat. Maka itu, pembahagian ilmu dalam Islam itu terdiri
daripada dua bahagian iaitu pertama, bahagian ilmu fardu ain. la
merangkumi pelbagai asas ilmu yang menjadi syarat ke arah pembinaan
individu muslim, seperti ilmu asas dalam akidah Islam dan ilmu asas untuk
melakukan ibadah khusus. Kedua, bahagian ilmu fardu kifayah. la
merangkumi berbagai-bagai ilmu yang membawa faedah kepada kehidupan
manusia, seperti ilmu sains tabii, teknologi dan sebagainya.

Al-Quran menyuruh manusia memerhati dan meneliti kejadian alam ini,


kerana di sebalik setiap kejadian alam ini ada rahsia yang tersembunyi. Ini
membuktikan, al-Quran mementingkan penelitian dan kajian, dalam
mencari ilmu pengetahuan. Semasa manusia masih diselubungi kejahilan
dalam bidang sains, al-Quran telah menyingkap beberapa isu berhubung
dengan sunnah alam, kemudian menyuruh manusia melakukan penelitian
dan kajian selanjutnya.

Sebagai kesimpulannya, al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan


dan berhubung rapat dengan bidang sains, dan oleh sebab itu Islam
menekankan peri pentingnya ilmu pengetahuan sebagai asas pembentukan
tamadun manusia. Terdapat beberapa sebab mengapa hubungan kedua-
dua, al-Quran dan ilmu pengetahuan (sains) dianggap rapat iaitu Islam
mementingkan ilmu pengetahuan dan menggalakkan umatnya untuk
melakukan penelitian dan kajian terhadap alam semula jadi ini; Islam
mementingkan kesejahteraan umat manusia sejagat yang boleh
disumbangkan melalui penemuan-penemuan sains; wahyu dan sunnah
alam ditentukan oleh Allah s.w.t. Dengan itu wahyu merupakan asas
kepada Islam dan sunnah alam yang merupakan asas kepada ilmu sains
datang dari sumber yang sama.

4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain

Hubungan kitab al-Quran dengan kitab samawi lain dikaitkan dengan tugas
dan peranan rasul. Rasul dilantik untuk menyampaikan ajaran agama Allah
s.w.t. kepada manusia dengan menerangkan jalan menuju keselamatan
dan menolak jalan yang membawa kepada kebinasaan. Firman Allah s.w.t.
yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul pada
tiap-tiap umat. untuk menyerukan masyarakat mereka supaya menyembah
Allahdan menjauhi taghut... (Surah An-Nahl:

halaman 77

Ayat 36). Ayat di atas menjelaskan mengenai tujuan dan peranan Allah
s.w.t. melantik rasul-rasul-Nya di kalangan masyarakat ialah untuk
menyembah Allah s.w.t. dan mengelakkan dari memperhambakan diri
kepada taghut, kerana ia akan membawa kebinasaan.

Rasul dilantik sebagai rantaian perutusan Allah s.w.t. kepada umat manusia
sepanjang zaman dan seramai 313 rasul utusan dilantik, dan pengakhir
kepada rasul-rasul ini ialah Rasulullah s.a.w. Di dalam al-Quran, disebutkan
25 orang rasul dan lima daripadanya digelar ulu al-‘azm iaitu Nabi Nuh a.s.,
Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s. (kitab Taurat), Nabi Isa a.s. (kitab Injil),
dan Nabi Muhammad s.a.w. (kitab al-Quran). Ketiga-tiga kitab suci samawi
iaitu Taurat, Injil dan al-Quran bersumberkan Allah s.w.t., maka ia saling
berkait rapat dan saling membenarkan antara satu sama lain. Firman Allah
s.w.t. bermaksud:

Dan (ingatlah) ketika itu Isa Putra Maryam berkata; "Hai Bani Israel,
sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab
(yang diturun) sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira
dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang
namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu datang kepada
mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini ialah
sihir yang nyata". (Surah Ash-Shaff: Ayat 6)

Ayat di atas menjelaskan hubungan rapat antara tiga orang rasul terakhir
ini, iaitu Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., dan Nabi Muhammad s.a.w., yang
saling benar-membenar antara satu sama lain. Apabila diutuskan
seseorang rasul, maka rasul yang terkini mesti diterima pakai ajaran yang
disampaikannya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud,

Katakanlah wahai orang-orang mukmin; Kami beriman kepada Allah dan


apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada
Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub dan anak cucunya, dan apa yang diturunkan
kepada Musa dan Isa serta apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari
Tuhannya. Kami tidak membeza- bezakan seseorang pun di antara mereka
dan kami hanya tunduk dan patuh kepada-Nya. (Surah Al-Baqarah: Ayat
136)

halaman 78

Berdasarkan ayat di atas, setiap umat Islam wajib mempercayai kepada


semua nabi dan rasul yang diutuskan Allah s.w.t., tanpa membeza-bezakan
antara mereka. Setiap rasul menyampaikan asas-asas dakwah yang sama
laitu mempercayai Allah s.w.t. dengan segala yang ada pada-Nya;
mempercayai semua rasul dan utusan Allah kepada manusia; mempercayai
wujudnya hari akhirat dan apa yang berlaku padanya; dan kelakuan dalam
kehidupan yang berasaskan keimanan dan kepercayaan.

Kitab suci al-Quran, kitab Taurat dan kitab Injil merupakan kitab yang
membawa petunjuk, hidayah dan cahaya dari Allah s.w.t. kepada seluruh
umat Islam dan umat manusia. Firman Allah mengenai kitab suci al-Quran
yang bermaksud: Dengan (al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan
keselamatan dan kesejahteraan kepada. sesiapa yang mengikut
keredhaan-Nya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dan gelap gelita
(kufur) kepada cahaya (iman)yang terang benderang, dengan izin-Nya dan
(dengannyajuga) Tnhan menunjukkan mereka kejalan 'yang lurus (Surah
Al-Maa'idah:Ayat 16). Firman Allah s.w.t. mengenai kitab suci Taurat yang
bermaksud: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitah Taurat, yang
mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi... (Surah Al-Maa'idah:
Ayat 44). Firman Allah mengenai kitab suci Injil yang bermaksud:... Dan
Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, yang mengandungi petunjuk
(hidayah) dan cahayayang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 46).
Berdasarkan kepada sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t., maka
wujud persamaan-persamaan yang ada pada kitab-kitab samawi dan ini
menolaktuduhan bahawa al-Quran meniru dari kitab-kitab suci samawi
terdahulu. Sebaliknya, ini merupakan kesepaduan kitab-kitab suci samawi
yang datang dari sumber yang sama, Allah s.w.t.

4.2 AL-HADIS

4.2.1 Pengenalan Hadis

Al-Hadis (al-Sunnah) ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah


s.a.w. sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian,
akhlak dan riwayat hidup baginda, sebelum dan sesudah baginda dilantik
menjadi Rasul. Al-Hadis diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w. oleh para
Sahabat, Tabiin dan seterusnya, sehingga dikumpulkan dan ditulis oleh
ulama-ulama hadis. Dalam konteks ini, umat Islam telah bersepakat (ijmak)
bahawa al-Hadis merupakan sumber hukum syariah (perundangan Islam).
Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Apa yang diberikan Rasul kepadamu
maka terimalah ia, dan apa yang ditegahnya maka tinggalkan ia (Surah Al-
Hasy: Ayat 7). Sebagai sumber hukum syariah, al-Hadis melengkapi al-
Quran dengan melalui tiga cara iaitu pertama, ia menegaskan hukum yang
terdapat dalam al-Quran; kedua, menjelaskan apa yang tidak diperincikan
oleh kitab al-Quran; dan ketiga, ia menetapkan sesuatu hukum yang tidak
terdapat dalam al-Quran tetapi hukum ini bertepatan dengan prinsip umum
dalam al-Quran.

halaman 79
Namun begitu terdapat sebahagian daripada al-Hadis yang bukan menjadi
hukum kepada umat Islam iaitu terdapat perkara-perkara yang dilakukan
oleh Rasulullah s.a.w. sebagai seorang insan seperti bangun, duduk, tidur,
dan makan; kecuali baginda memerintahkannya. Perkara-perkara duniawi
yang diperolehi dari pengalaman baginda sendiri, dari segi pertanian,
perniagaan, peperangan, dan sebagainya. Perkara-perkara yang khusus
bagi baginda sahaja seperti puasa tanpa buka, wajib bertahajud dan lain-
lain.

4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis

Mengenai hubungan kitab suci al-Quran al-Karim dengan al-Hadis, kedua-


duanya meniiliki hubungan rapat kerana berasaskan sumber yang sama
iaitu wahyu Allah s.w.t. Walaupun hadis itu dari Rasulullah s.a.w., namun
dari sudut ajarannya tetap berpandukan wahyu. Rasulullah s.a.w., sebagai
pesuruh Allah akan menerima ajaran dan arahan untuk disampaikan
kepada umat manusia, mesti diikuti dan ditaati oleh umatnya berdasarkan
wahyu. Rasulullah s.a.w. juga melakukan ijtihad, tetapi bukanlah bererti
terlepas dari panduan wahyu, kerana ijtihad itu lebih banyak bertujuan
untuk memberi pengajaran kepada umatnya.

Hubungan al-Quran dengan hadis dirapatkan lagi dengan pergantungan


antara satu sama lain. Al-Quran memerlukan hadis, kerana banyak perkara
umum ditafsirkan dan diberi secara terperinci oleh hadis. Seandainya, tiada
tafsiran dari hadis banyak perkara dalam al-Quran tidak dapat difahami dan
dilakukan. Begitu juga hadis memerlukan al-Quran, kerana al-Quran
merupakan induk kepada hadis dan tanpa al-Quran agama Islam tiada.

Menurut al-Sayyid Nawfal, al-Quran diturunkan untuk menerangkan urusan


Islam kesemuanya. Manakala peranan al-Hadis atau al-Sunnah ialah
menerangkan dan mentafsirkan al-Quran. Dengan itu, hadis diperlukan
untuk memahami al-Quran. Dari sudut ini, ada beberapa persamaan
dengan peranan mahkamah (hakim) yang mentafsirkan undang-undang,
termasuk undang-undang perlembagaan negara. Dr. Mustafa al-Siba'i
menerangkan bahawa banyak ayat al-Quran diturunkan dalam bentuk
umum, dengan tidak diperincikan. Maka itu banyak hukum tidak dapat
dilaksanakan jika tidak dirujuk kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengetahui
kedudukan yang jelas. Penjelasan hukumnya adalah Rasulullah s.a.w. yang
bertindak sebagai jurucakap dan penjelasan dari Tuhan.

Namun begitu, wujud satu fahaman yang berpendapat bahawa hadis tidak
diperlukan kerana al-Quran merupakan kitab yang sempurna dan terdapat
di dalamnya segala yang diperlukan. Antara hujah fahaman ini ialah kerana
terdapat ayat yang menyebut, firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan
tidaklah binatan-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang
terbang dengan kedua-dua sayapnya melainkan umat seperti kamu juga.
Tidaklah kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada
Tuhanlah mereka dihimpunkan (Surah Al-An'aam: Ayat 38). Ayat di atas,
jelas menyatakan bahawa setiap sesuatu terdapat di dalam al-Kitab, namun
yang dimaksudkan dengan al-Kitab di sini ialah Luh

halaman 80

Mahfuz. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat demikian, misalannya al-


Qurtubi dan al-Maraghi yang lebih bersetuju kepada Luh Mahfuz.
Berdasarkan hubungan ayat di atas dengan bahagian sebelum dan
selepasnya, ia menunjukkan hubungannya dengan ilmu Allah s.w.t.. Maka
ia lebih bersesuaian dengan maksud Luh Mahfuz.

Walaupun begitu, ulama tafsir yang berpendapat bahawa maksud al- Kitab
itu ialah al-Quran, tidaklah bererti bahawa mereka bersetuju terdapat
semua perkara di dalam al-Quran. Ini kerana, maksudnya ialah al-Quran
mengandungi semua perkara (lengkap) secara umum. Maksud tersebut
adalah jelas, iaitu perkara-perkara yang berhubung dengan sams dan
teknologi tidak disebut di dalam al-Quran, dan kalau disebut ia adalah
secara sepintas lalu sahaja.

Dalam perkara-perkara tertentu jelas bahawa al-Quran memerlukan tafsiran


hadis, kerana hadis lebih memperincikan. Misalannya, seseorang yang
mempelajari Islam melalui al-Quran sahaja, maka bagaimanakah dia dapat
melakukan ibadat sembahyang, haji dan sebagainya? Ini kerana
keterangan melakukan ibadat-ibadat tersebut dengan terperincinya tidak
disebut di dalam al-Quran.

Hubungan, saling bergantungan dan gandingan antara al-Quran dan hadis


dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran. Antaranya firman Allah s.w.t.
yang bermaksud:... Apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah
ia dan apa yang dilarangnya ke atas kamu maka tinggalkanlah dan
bertakwalah kepada A llah, kerana sesungguhnya Allah sangat keras
hukuman-Nya (Surah Al-Hasyr: Ayat 7). Ayat ini dengan jelas menyebut
mengenai kewajipan setiap orang untuk mematuhi semua perintah
Rasulullah s.a.w. dan mengikuti perintahnya. Kewajipan tersebut ditujukan
kepada umat terdahlulu dan umat kini, dan tidak terhad kepada para
sahabat atau yang sezaman dengan Rasulullah s.a.w. sahaja dan
berterusan.

Dalam hubungan ini Allah s.w.t. berfirman yang maksudnya: Dan taatlah
kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya kamu diberi rahmat (Surah All'
Imran: Ayat 132). Firman Allah s.w.t. lagi, yang bermaksud: Katakanlah,
Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir (Surah Ali' Imran:
Ayat 32) dan, Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan
taatlah Rasul-Nya dan ulilamridi antara kamu. Kemudian, jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-
Quran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama dan lebik baik akibatnya
(Surah An-Nisaa': Ayat 59). Ketiga-tiga ayat tersebut menyentuh tentang
orang Islam diperintahkan supaya taat kepada Rasul, pesuruh Allah s.w.t.
Ayat-ayat tersebut tidak boleh digunakan pada masa kini, sekiranya
ketaatan kepada Rasulullah itu berlaku hanya pada zaman kehidupan
baginda. Ini sudah tentu bercanggah dengan dasar ayat-ayat tersebut,
kerana ia tiada nas yang menunjukkan demikian. Perintah supaya kembali
kepada Allah s.w.t. dan Rasul-Nya jika berlaku kelainan pendapat ialah
kembali kepada al-Quran dan sunnah Rasul selepas wafatnya.

halaman 81
Maksud tersebut jelas kerana taat akan Allah membawa erti mengikut kitab-
Nya, al-Quran; taat akan Rasul bererti mengamalkan sunnah dan taat akan
ulul amri ialah mengikuti perintah-perintah yang tidak bercanggah dengan
kehendak Allah s.w.

halaman 82

Muhammad al-Bahi, a-Fikral-Islami al-Hadis iaa Silatuhu hi al-Isti'maral-


Gharh, (Kaherah: Wahbah, 1975), him. 206.
Ibid., him. 207-208.
'Abd. Al-HalimMahmod, al-Ghazwal-FikriwaAtharuhufial-Mujtama'al- Islami
al-Ma-asir, (Dar al-Buhuth, 1979), him. 36-37.
Abi Hassan All al-Hasani Al-Nadawi, al-Sirah al-Nabawuyah, (Jeddah: Dar
al-Syuruq, 1997), him. 96-97.
Ibid, him. 90.
Abu Muhammad 'And al-Malik Ibn Hisham, al-Sirah al-Nahawiyah li Ibn
Hisham, Bahagian I, (Beirut: Muasasah Ashwar, t.t), him. 238.
Muhammad 'Abd al-Azim Al-Zarqani, Manahilal-'Irfanfi 'Ulum al-Quran,
muj.2, (Beirut: Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), him. 317.
Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), him.
182.
Yusuf al-Qardawi, Thaqafah al-Da'iyah, (Beirut: Muasasah al-Risalah,
1978), him. 11.
Abd. Al-Qadir 'Audah, al-Tasyri al-Jina'i al-Islami, Jilid I, (Beirut: Dar al-
Kitab al-Arabi, t.t), him. 22.
Muhammad All al-Sabum,al-Tibyanfi 'Ulum al-Quran, 1980), him. 48.
Ab. Aziz Mohd. Zin, al-Quran Dan Mesej Kesejahteraan Sejagat, (Kuala
Lumpur: BAHEIS, 1997), him. 8.
Mana' al-Qattan, Mabahithfl 'Ulum al-Quran, (Beirut: Muasasah al-Risalah,
1976), him. 119.
Ahmad ibn All ibn Hajar, Fathal-Bari, (Riyadh: al-Riyadh al-Hadis, t.t.), him.
46.
Ibid., him. 52.
Muhammad Subaih, BathJadid 'an al-Quran al-Karim, (Kaherah/Beirut: al-
Syuruq, 1983), him. 130.
Mana' al-Qattan, Op.cit. him. 266.
Karim Zaydan, Usul al-Da'wah, (al-Manar al-Islamiyah, 1976), him. 49.
Ahmad Ghdush, al-Da'wah al-Islamiyah Usuluhawa Wasailuha, (Kaherah:
Dar al-Kitab al-Misri, t.t.), him. 34.

halaman 83

Ibid., 119.
Ibid., 119-120.
Muhammad Fathi 'Uthman, lal-Din lil-Waqi', (Kuwait: Dar Kuwait, t.t.), him.
22-3.
Ahmad Ghalush, op.cit., him. 201. Yusuf al-Qaradawi, op.cit., him. 13.
Muhammad Fathi 'Uthman, op-cit. him. 57.
Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Quran, (Beirut: Dar al-Syuruq,1977), him. 976,
Ahmad Mustafa al-Maraghi, op.cit., him. 127-128.
Muhammad al-Sayyid al-Wakil, Taqnin al-Da 'wah, (Jeddah: Dar al-
Mujtama', 1994), him. 22.
KarimZaydan,op.C!t. him. 49..
Dipetik oleh Shahnum Hanif dan Abdullah Shuhaimi, "Mengekang
Keruntuhan Moral Melalui Agama", Berita Harian, 17 Disember 1993, him.
10.
'Izuddin Baliq, Minhajal-Salhin, Beirut, 1978, him. 76.
Ibid., him. 1014-1023.
Kamus DBP, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), him.
1111.
Badran Abu al-'Ainnain, t.t. him. 471,
Al-Sabuni, op.cit., him. 12,14-15.
Hasan Isa Abd al Zahir, Fusul fi-al-Da'wah al-Thaqafahal-Islami'yah,
(Kuwait: Daral-Qalam, 1981), him. 151.
Abu al-Majd al-Sayyid Nawfal, al-Da'wah ila Allah Ta'ala Khasaisuha
Muqawwimatuha Manahijuha, (t.p, 1977), him. 137.
Mustafa al-Siba'i, al-Sunnah wa Makanatuhafial-Tashri'al-Islamu, (Beirut: al-
Maktab al-Islami, 1978), him. 49.
Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farah al-
Ansari al Khazarji al-Andalusi, al-fami' Al Ahkam al-Quran, Beirut, 1965.
him. 420
Al-Maraghi, op.cit., him. 118-119.
Karim Zaydan, op.cit., him. 32-33).
Al-Qurtubi, op-cit, him. 216.
Al-Sabuni, op. cit. him. 408.

halaman 84

Bab 5

ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM

Aizan All @ Mat Zin

Pengertian dan Konsep Ilmu, Kedudukan cendekiawan di sisi Islam,


Peranan Ilmu dalam Pembangunan Masyarakat, Pembentukan Masyarakat
Islam, Perkahwinan, Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga,
Konsep Kemasyarakatan Islam, Hak dan Tanggungjawab anggota
Masyarakat, Islam dan Masyarakat Berbilang Kaum.

5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU

Menurut Abd al-Jabbar, ilmu ditakrifkan sebagai kepercayaan yang


memuaskan jiwa bahawa objek yang dipercayai itu adalah menepati
perkara yang sebenarnya menurut realiti yang berlaku. Ini bermakna,
ketepatan maklumat selaras dengan realiti itulah yang dikatakan ilmu.
Profesor Abdullah Hassan, seorang tokoh akademik memberikan definisi
ilmu sebagai apa saja yang bererti, bernilai dan berguna. Manakala Kamus
Dewan pula mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan, kepandaian (dalam
perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain).

Ilmu merupakan pelengkap kepada kebijaksanaan manusia dalam


melakukan tindakan. Ilmu akan mengangkat darjat (martabat)
kebijaksanaan seseorang di peringkat individu, masyarakat, negara dan
seterusnya memberikan dampak kepada proses pembentukan sesuatu
tamadun manusia. Oleh yang demikian, konsep ilmu Islam amat ketara
perbezaannya dengan konsep ilmu- ilmu lain. Ilmu Islam mempunyai ciri-ciri
yang tersendiri iaitu ketuhanan (RabbamaV), terbuka dan global.

halaman 85

Konsep ilmu menurut ciri ketuhanan (rabbaniah): Ketuhanan dari segi


sumber, penggunaan dan matlamat ilmu. Ketuhanan dari segi sumber
bererti segala ilmu yang manusia perolehi berasal daripada Tuhan Yang
Maha Mengetahui sama ada secara terus iaitu wahyu (Zabur, Taurat, Injil
dan al-Quran) atau secara tidak langsung iaitu melalui penelitian dan kajian
terhadap alam semesta. Ini selaras dengan wahyu pertama yang diturunkan
kepada baginda Rasulullah s.a.w. dan ia termaktub di dalam surah al-'Alaq:
Ayat 1 yang memenntahkan manusia supaya mencari ilmu (membaca)
dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ini membuktikan bahawa semua
ilmu dikaitkan dengan Allah s.w.t.

Ketuhanan dari segi penggunaan pula bererti ilmu yang diperolehi


hendaklah dilaksanakan selaras dengan syariat Islam tanpa sebarang
penyelewengan. Manakala ketuhanan dari segi matlamat ilmu bermaksud
tujuan dan objektif pencapaian ilmu adalah untuk memenuhi keperluan
kehidupan manusia dan alam semesta secara keseluruhannya selaras
dengan syariat Islam. Ilmu menurut Islam bukan bersifat monopoli atau
digunakan untuk kepentingan individu semata-mata bagi menjadikan dirinya
seorang manusia yang agung, berkuasa dan terkenal. Ini amat
bertentangan dengan ciri ketuhanan tersebut.

Konsep ilmu Islam menurut ciri terbuka: Terbuka dalam dalam dua aspek
iaitu memperolehi ilmu dan menggunakan ilmu. la tidak membataskan
sumber perolehan daripada kitab al-Quran atau al-Hadis sahaja. Malah ilmu
Islam tidak hanya terbatas untuk kegiatan keagamaan semata-mata bahkan
untuk kegiatan keduniaan.

Dr. Yusuf al-Qaradawi membahagikan ilmu kepada dua bahagian. Pertama,


ilmu yang berkaitan dengan syariat (akidah, ibadah dan akhlak). Kedua,
ilmu yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia.
Ilmu yang berkaitan dengan syariat hanya bergurukan orang Islam yang
dipercayai keilmuannya (mursyid), Manakala ilmu berkaitan dengan
pengurusan pembangunan tamadun manusia boleh dituntut atau diperolehi
daripada guru bukan Islam.

Dalam konteks ini, Rasulullah s.a.w. sendiri telah membuktikan bahawa


sumber ilmu untuk memajukan tamadun manusia ini tidak terbatas kepada
orang Islam sahaja, malah dari orang bukan Islam. Pada zaman Rasulullah
s.a.w., baginda menerima cadangan yang dikemukakan oleh Salman al-
Farisi untuk menggunakan ilmu peperangan yang diperolehmya daripada
orang-orang Parsi. Ilmu peperangan tersebut ialah menggali parit untuk
membentengi kota Madinah ketika peperangan Khandak. Rasulullah s.a.w.
juga telah memberitahu bahawa segala ilmu yang berguna itu berhak
dimiliki oleh umat Islam sebagaimana sabdanya yang bermaksud: Hikmah
(ilmu yang berguna) adalah barang mukmin yang hilang, maka di mana
sahaja dia menjumpainya maka dia berhak mendapatkannya.

Manakala terbuka dalam penggunaan ilmu ialah ilmu yang diperoleh


hendaklah dikongsi sama ada di kalangan muslim atau bukan muslim.
Bahkan ilmu Islam tidak bersifat monopoli. Sejarah membuktikan sirat
keterbukaan

halaman 86

dalam penggunaan ilmu dipraktikkan di Cordova dan Sicily iaitu pada


zaman Kerajaan Islam Andalusia. Orang-orang Eropah datang ke sana
untuk mempelajari dan meneliti ilmu pengetahuan terutama daripada
sarjana-sarjana Islam. Kedatangan mereka tidak dihalang, malah diberikan
penghormatan. Sekiranya ilmu Islam tidak bersifat terbuka, sudah
semestinya mereka ini akan disekat dan dihalang untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan tersebut.

Konsep ilmu Islam menurut ciri global: Keseluruhan ilmu yang memberikan
manfaat kepada manusia sama ada ilmu syariat atau ilmu pengurusan
tamadun manusia. Hakikatnya, tidak wujud pemisahan antara ilmu Islam
dan ilmu sekular kerana keseluruhan ilmu yang bermanfaat telah terangkum
ke dalam ilmu Islam. Ibn Khaldun telah membahagikan ilmu Islam kepada
dua kategori: Ilmu naqliyyah dan ilmu 'aqliyyah. Ilmu naqliyyah merangkumi
ilmu syariat yang telah diwahyukan seperti akidah, ibadat dan akhlak.
Manakala ilmu 'aqliyyah pula meliputi ilmu yang terhasil daripada proses
pemikiran (kajian akal), pemerhatian dan penelitian tentang alam sekeliling.

5.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM

Islam meletakkan para cendekiawan dan sarjana di tahap yang tinggi. la


termaktub dalam al-Quran apabila Allah menyatakan kedudukan orang
yang berilmu di tahap yang tinggi dalam beberapa surah. Antaranya firman
Allah S.W.T yang bermaksud: Allah meninggikan kedudukan orang-
orangyang berimon di kalangan kamu dan orang-orangyang berilmu
beberapa darjat (Surah Al-Mujadalah: Ayat 11). Selam daripada itu, Islam
juga mengaitkan cendekiawan dengan orang- orang yang bertakwa kepada
Allah: Sesungguhnya orangyang taqwa (orangwang menaruh bimbingdan
takut melanggar perintah Allah), terdiri daripada orang-orang yang berilmu
Surah Al-Fathir:Ayat 28). Di sampmg itu, Allah turut mengakui bahawa
orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu: Adakah
sama orangyang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sesunggsuhnya
orang-orang yang dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang
berakal (Surah Al-Zumar: Ayat 9).

Rasulullah s.a.w. banyak menyebut tentang kelebihan orang yang berilmu.


Malah setlap individu muslim wajib menuntut ilmu. Antara hadis Baginda
s.a.w. ialah:

Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan. (Hadis
Riwayat Ibn Majah dan Baihaqi)

halaman 87

Ulama [cendekiawan] adalah pewaris para Nabi. (Hadis Riwayat al-Baihaqi)


Orang yang berpeluang memberi syafaat pada hari kiamat adatiga
golongan: Nabi, ulama dan syuhada. (Hadis Riwayat Ibn Majah)

5.3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM

Ilmu merupakan elemen terpenting yang memangkinkan pergerakan


manusia untuk melakukan penelitian, pengkajian dan menghasilkan
penemuan baru atau teknologi. Pencapaian-pencapaian ini merupakan
puncak keupayaan akal dan kejayaan manusia untuk membentuk sesuatu
ketamadunan bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia dan makhluk-
makhluk sekitarnya.

Imam al-Ghazali di dalam bukunya Ihya 'Ulum al-Din, menegaskan bahawa


Islam tidak menggalakkan umatnya memencilkan diri untuk beribadat dan
meninggalkan tuntutan mencari ilmu sama ada bagi kegunaan diri sendiri
iaitu fardu ain ataupun kegunaan masyarakat laitu fardu kifayah. Individu-
individu yang berilmu akan membentuk masyarakat yang cemerlang
manakala individu yang jahil akan menggagalkan proses pembangunan
masyarakat. Justeru, masyarakat yang gemilang merupakan representasi
individu yang berilmu.

5.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM

Apabila isu pembentukan masyarakat Islam dibincangkan, peranan


individu- individu muslim tidak dapat dipinggirkan. Ini kerana pembentukan
sesuatu masyarakat adalah berasaskan institusi keluarga. Manakala
institusi keluarga pula bermula dengan perkahwinan di antara dua individu
yang berlainan jantina. Kualiti ilmu yang dimiliki oleh individu-individu yang
membentuk keluarga dan seterusnya masyarakat adalah faktor penentu
kepada kualiti sesebuah masyarakat.

Perhatian yang khusus telah diberikan oleh Islam terhadap pembentukan


keluarga bagi mengekalkan generasi manusia (baka). Ini kerana,
pengabaian pembentukan institusi keluarga akan membawa kepada
keruntuhan dan kehancuran sesebuah masyarakat.

Justeru, Allah s.w.t. telah menurunkan undang-undang keluarga Islam


sebagai panduan kepada seluruh institusi keluarga. la diklasifikasikan oleh
fukaha di dalam kitab-kitab fikah sebagai Munakahat yang bermaksud
nikah-kahwin. Institusi keluarga dapat memelihara akhlak, tata susila dan
kemuliaan manusia

halaman 88

melalui ikatan perkahwinan. Di samping itu, ia mempunyai peranan yang


amat Denting dalam pembentukan peribadi individu kerana peribadi yang
balk akan membentuk keluarga yang baik, dari keluarga yang baik akan
melahirkan masyarakat yang baik dan seterusnya tertegak sebuah negara
yang cemerlang di bawah keredaan Allah s.w.t. Segala ilmu ini perlu
dipelajari oleh setiap individu muslim sebelum mendirikan sebuah rumah
tangga.

5.4.1 Perkahwinan

Perkahwinan merupakan ikatan antara dua individu; lelaki dan wanita


melalui akad nikah dan ijab kabul. Semasa proses pencarian jodoh,
kebiasaannya seseorang akan memilih pasangannya berdasarkan kepada
empat ciri iaitu berharta, berketurunan baik, cantik dan beriman (berakhlak).
Namun, Rasulullah s.a.w. menyarankan agar umatnya memberi keutamaan
kepada faktor yang keempat iaitu beriman (berakhlak). Dalam konteks ini,
keutamaan diberikan kepada calon yang beriman kerana menurut Baginda
Rasulullah s.a.w. hanya keimanan dapat menjamin keharmonian institusi
keluarga dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Undang-undang keluarga Islam juga turut memberikan garis panduan


mengenai pasangan yang boleh dikahwini dan golongan yang haram
dikahwini. Golongan yang haram dikahwini hukumnya terbahagi kepada
dua iaitu haram abadi dan haram sementara. Hukum haram abadi ada tiga
kategori iaitu mereka yang adapertalian darah seperti ayah, ibu dan anak;
pertalian kekeluargaan seperti anak tiri, mertua dan menantu; pertalian
penyusuan seperti ibu susu dan saudara sesusu. Manakala hukum haram
sementara pula ialah ipar iaitu apabila pasangan meninggal maka
perkahwinan antara suami dengan ipar atau isteri dengan ipar dibolehkan;
perempuan bukan Islam apabila dia memeluk Islam perkahwinan
dibolehkan; dan perempuan dalam idah (idah ialah tempoh menunggu bagi
wanita yang bercerai dengan suaminya sama ada hidup atau mati, sebelum
ia dibolehkan berkahwin lain selama 4 bulan 10 hari) apabila tamat
tempohnya maka dibolehkan berkahwin.

Terdapat beberapa kategori dalam hukum berkahwin. Fukaha menetapkan


hukum berkahwin ini berdasarkan kepada keadaan individu. Menurut
mazhab Syafie, hukum nikah terbahagi kepada lima. Pertama, harus: bagi
seseorang yang ingin melakukan seks. Kedua, sunat berkahwin: sekiranya
dia ingin menjaga kesuciannya, cukup syarat dan berkemampuan (zahir
dan batin). Ketiga, wajib nikah: bagi yang berkemampuan dari segi zahir
dan batin, serta nafsu syahwatnya begitu tinggi hingga boleh mendorong
kepada perzinaan. Bagi yang tidak berkemampuan dari segi perbelanjaan
perkahwinan, Islam menyarankan agar dia berpuasa, Keempat, haram
berkahwin: orang yang tidak mencukupi syarat, tidak berkemampuan zahir
dan batin serta tidak bertanggungjawab kerana dibimbangi akan
merosakkan rumah tangga serta masa

halaman 89

depan isteri dan anak. Kelima, makruh nikah: orang yang tidak berhajat
kepada seks, ahli ibadat, orang yang bend kepada perkahwinan dan
seumpamanya.

Perkahwinan bertujuan untuk memperolehi zuriat dan mengekalkan baka,


memelihara kehormatan diri, mencapai ketenangan hati, ketenangan jiwa
dan sebagai cara untuk menyalurkan naluri cinta dan kasih sayang. la
merupakan jalan penyelesaian kepada naluri tabii atau fitrah semula jadi
manusia iaitu hubungan seks antara lelaki dan wanita yang dijadikan Allah
s.w.t.
5.4.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga

Hak dan Tanggungjawab Suami Isteri: Dalam institusi keluarga Islam,


suami dan isteri memiliki hak ke atas satu sama lain lantaran
tanggungjawab yang dipikul sama ada bagi pihak suami, isteri atau
tanggungjawab bersama: suami dan isteri. Dalam konteks ini, isteri memiliki
hak untuk memperolehi nafkah zahir dan batin daripada suami,
memperolehi pakaian dan tempat tinggal yang sesuai daripada suami,
memperolehi jaminan keselamatan dan kebajikan daripada suami,
memperolehi nasihat yang baik daripada suami, suami bertanggungjawab
melindungi rahsia kecacatan atau kekurangan isteri kepada orang lain, dan
suami wajar mengasihi keluarga isteri. Hak ini hanya dimiliki oleh isteri
setelah tanggungjawab sebagai seorang isteri dilaksanakan dengan baik
seperti melayani keperluan batin suami, mentaati suami; ketaatan dan
kesetiaan isteri kepada suami selagi tidak bertentangan dengan ajaran
Islam; isteri bertanggungjawab merahsiakan kecacatan atau kekurangan
suami kepada orang lain dan menjaga kehormatan dan harta suami ketika
ketiadaannya.

Mengenai tanggungjawab suami, dia merupakan pemimpin dan ketua


dalam institusi keluarga. Apabila dia melaksanakan tanggungjawab sebagai
seorang suami, dia berhak menerima layanan yang munasabah dan kasih
sayang, termasuk zahir dan batin daripada isteri; isteri menjaga maruah dan
akhlak sama ada berada di hadapan ataupun di belakang suami; dan
meminta keizinan suami sebelum keluar rumah.

Hak dan tanggungjawab bersama suami isteri ialah suami dan isteri sama-
sama berhak untuk menikmati kemanisan, kemkmatan dan kebahagiaan
hidup berumah tangga; suami dan isteri bersama-sama bertanggungjawab
mengeratkan hubungan silaturrahim dengan keluarga kedua-dua belah
pihak; harta kedua- duanya boleh diwarisi oleh salah seorang daripada
keduanya apabila berlaku kematian; mendalami ilmu fardhu am bersama;
berbincang tentang kebaikan bersama; bantu membantu dalam hal
kebajikan dan meninggalkan kemungkaran; bersikap jujur dan menetapi
janji; saling memaafkan jika berlaku kesilapan dan saling menasihati;
digalakkan bersembahyang berjemaah; dan bertawakal kepada Allah s.w.t.
setelah berusaha untuk mencapai kebahagiaan hidup.

halaman 90

Hak dan Tanggungjawab Keibubapaan: Dalam konteks ini, Islam melihat


tanggungjawab dua hala iaitu ibu bapa terhadap anak dan tanggungjawab
anak terhadap ibu bapa. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak
merangkumi berdoa kepada hadrat Allah s.w.t. agar dikurniakan anak yang
soleh sebaik sahaja bernikah; mengazankan anak lelaki dan
mengqamatkan anak perempuan sebaik sahaja dilahirkan; memberikan
nama yang baik kepada anak; menyusukan anak sehingga berusia
duatahun; menyediakan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang sesuai
dengan kehidupan; mendidik anak supaya menjadi orang soleh dan
beriman serta memberi pendidikan yang sewajarnya; memberi kasih
sayang secukupnya dan bersikap adil terhadap anak-anak; dan
menguruskan perkahwinan mereka apabila sampai masa untuk berkahwin.

Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa merangkumi mentaati ibu bapa


dalam semua perkara selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam;
menyahut seruan dan panggilan mereka dan segera hadir apabila
diperlukan; jangan meninggikan suara apabila bercakap dengan kedua-
duanya; berdoa untuk kedua- duanya sama ada ketika hidup mahupun
sesudah meninggal dunia; dan menyebut segala kebaikan ibu bapa dan
melupakan segala kesilapan dan kekurangan.

5.5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM

Masyarakat Islam ialah kelompok manusia yang beragama Islam dan


mengamalkan ajaran Islam iaitu melaksanakan suruhan dan meninggalkan
larangan Allah s.w.t. Hakikatnya, masyarakat Islam ialah orang Islam yang
hidup bersama-sama dengan masyarakat bukan Islam dalam sesuatu
kelompok masyarakat dan masyarakat ini melaksanakan kehidupan
berlandaskan nilai- nilai Islam. Dalam Islam, mendirikan sesuatu
masyarakat yang melaksanakan nilai-nilai keislaman merupakan suatu
kewajipan yang terletak di atas bahu semua orang Islam.
Berdasarkan kelahiran dan perkembangan tamadun Islam, masyarakat
Islam yang penama terbentuk ialah masyarakat yang didirikan oleh
Rasulullah s.a.w. dan para sahabat di Madinah, sebaik sahaja baginda
berhijrah dari Makkah pada tahun 622 Masihi. Rasulullah s.a.w.
kemudiannya membentuk sebuah negara Islam pertama melalui
penggubalan Piagam Madinah (Sahifah Madinah). Umat Islam di bawah
kepimpinan Rasulullah s.a.w. pada ketika itu telah melaksanakan tugas
mendirikan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan cekal,
gigih dan jujur sehingga berjaya membentuk sebuah masyarakat yang
ideal, menjadi contoh dan model bagi masyarakat selepasnya sehingga
masa kmi.

Dalam proses pembentukan sesuatu masyarakat Islam, ia didasarkan


kepada ilmu tentang asas-asas ajaran Islam. Pada peringkat asasnya,
syariah (undang-undang Islam) merupakan garis panduan terpenting.
Dalam konteks

halaman 91

ini, akhlak perlulah ditanam dan disuburkan dalam pembinaan sesuatu


masyarakat dan kegagalan untuk menitikberatkan akhlak akan mengkucar-
kacirkan sesuatu masyarakat. Melalui akhlak, pembentukan peribadi mulia
Muslim merupakan tunggak masyarakat yang cemerlang dan ia akan
menentukan kestabilan serta keharmonian sesebuah masyarakat.

Selain daripada itu, ibadah juga merupakan asas kepada pembentukan


sesuatu masyarakat dan pembinaan tempat peribadatan juga diberi
penekanan. Persaudaraan merupakan suatu ikatan antara seseorang
individu dengan individu yang lain termasuk bantu-membantu dan
bekerjasama dalam semua perkara. Setiap daripada asas-asas yang
dibincangkan itu, saling berhubung kait dan lengkap-melengkapi antara
satu sama lain dalam proses pembentukan peribadi Muslim dan seterusnya
menentukan pembentukan sesuatu masyarakat Islam.
5.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT

Dalam kehidupan sesuatu masyarakat Islam, seseorang individu berhak


untuk hidup dengan aman dan tenteram menurut peruntukan undang-
undang. Setiap individu dilahirkan dalam keadaan bebas dan kebebasan ini
tidak boleh dicerobohi oleh sesiapa pun dengan sewenang-wenangnya.
Dalam konteks ini, maruah dan peribadi, nilai diri dan nama baik setiap
anggota masyarakat tidak boleh dicela dan dihina dengan sesuka hati.
Kebebasan berfikir untuk mencari kebenaran dengan bebas untuk menolak
dan menentang kezaliman; kebebasan untuk memilih agama yang dianuti;
dan melahirkan pendapat juga merupakan hak anggota masyarakat.

Dalam Islam, konsep pemisahan kawasan berdasarkan warna kulit dan


pegangan agama tidak wujud dan bertentangan dengan ajaran Islam.
Setiap individu dalam masyarakatnya bebas untuk bergerak dan melakukan
sebarang aktiviti yang bermanfaat tanpa dibatasi oleh warna kulit atau
pegangan agama; dalam menentukan hak keadilan dan kehakiman, tidak
wujud perbezaan dan pengecualian dalam pelaksanaan undang-undang
dan tertuduh berhak untuk membela dinnya. Menegakkan kebaikan dan
menentang kemungkaran atau kebatilan merupakah hak bagi setiap
anggota masyarakat. Oleh itu hendaklah ada segolongan daripada
masyarakat melaksanakan tugas menegakkan kebaikan dan menentang
kemungkaran.

Dalam bidang politik dan pentadbiran (pemerintahan), perlindungan politik


mestilah diberikan kepada sesiapa sahaja yang dianiayai tanpa mengira
bangsa, pegangan agama dan warna kulit. Anggota masyarakat
mempunyai hak untuk melantik pemimpm secara bebas dalam memilih
pemerintah yang dianggap layak untuk mentadbir sesuatu masyarakat atau
negara. Setiap individu berhak untuk bekerja dan mengusahakan sesuatu
kegiatan untuk mencari rezeki dan kekayaan secara halal, tanpa melanggar
batas-batas ajaran Islam. Individu diberi hak untuk menuntut ilmu, malah ia
merupakan

halaman 92
satu kewajipan bagi setiap individu. Begitu juga dalam hal membentuk dan
memperkukuh institusi keluarga, setiap anggota masyarakat melaksanakan
dengan cara yang bermaruah kerana keluarga menjadi institusi terpenting
dalam masyarakat.

5.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA

Menurut ahli sains sosial, masyarakat majmuk ditakrifkan sebagai


masyarakat yang berlainan bangsa, bahasa, kebudayaan dan agama.
Negara Islam Madinah merupakan sebuah negara yang mengandungi
komponen masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam. Justeru, ia
membentuk masyarakat majmuk. Dalam konteks ini, Islam mempunyai
pendekatan tersendiri dalam mengendalikan masyarakat majmuk dan ini
telah dilaksanakan dan dibuktikan di Madinah oleh Rasulullah s.a.w.

Masyarakat Islam wajib tunduk kepada semua peruntukan dalam sistem


perundangan Islam dan kewajipan ini ditentukan oleh dua faktor terpenting.
Pertama, kewajipan terhadap Allah s.w.t. iaitu apabila ia mengiktiraf Islam
sebagai agamanya (tanggungjawab akidah atau agama) melalui
pengucapan dua kalimah syahadah. Kedua, tanggungjawab individu
kepada pemenntah atau pemimpm yang mengambil dan melaksanakan
sistem perundangan Islam sebagai dasar pemerintahan negara
(tanggungjawab politik), dan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Ini menunjukkan bahawa semua masyarakat Islam mesti tunduk kepada
undang-undang Islam secara menyeluruh tanpa mengira aliran mazhab dan
tidak terdapat kebebasan untuk memilih hukum selain daripada hukum
Islam. Bagi masyarakat bukan Islam, mereka yang tinggal dengan aman di
bawah pemerintahan menurut sistem Islam dan menurut undang-undang
Islam, maka ia bertanggungjawab untuk tunduk kepada undang-undang
Islam kerana ia tertakluk kepada tanggungjawab politik, bukan
tanggungjawab akidah atau agama.

halaman 93

NOTA
1. Lihat Siham MahdiJabbar, al-Tiflfial-Syari'ahal-Islamiyah
waManhajal-Tarbiyah al-Nabawiyah, (Beirut, 1997).
2. Ibn Khaldun, al-Muqaddimah, terj. Franz Rosenthal, (New Jersey,
1969), him. 213-214.
3. WillDurrant, The Story of Civilization, Second Editon, (New Jersey,
1939), him. 338-346. Lihat juga Wan Mohd Nor Wan Daud,
Penjelasan Budaya Ilmu, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1991), him. 13.
4. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wo. Adillatuh, (Damsyik, 1997),
him. 6515-6519.
5. Abd. Rahman al-Juzairi, Kitabal-Fiqh 'ala al-Ma'zahib a.l-Arba'ah,
jilid 2, (Beirut, 1990), him. 12. Lihat juga Wahbah al-Zulaihi, Ibid.,
dan Sayyid Sabiq, Fiqhal-Sunnah,]ilid3. (Kaherah, 1990), him. 10-
12.
6. Lihat Afzalur Rahman, Ensiklopedia Sirah: Sunah, Dakwah dan
Islam, terj. Zaharah Salleh, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1993).

halaman 94

Bab 6

TOKOH-TOKOH ISLAM DAN SUMBANGANNYA DALAM PEMBINAAN


TAMADUN MANUSIA

Ali Mohamad

Ibn Sina, Ibn Khaldun, Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah, Imani
Al-Ghazali, Al-Biruni, Al-Khawarizmi.

6.1 IBN SINA

Ibn Sina atau dikenali sebagai Avicenna di kalangan masyarakat Barat


merupakan ahli falsafah dan doktor perubatan yang berpengaruh dalam
kebudayaan Eropah. Hasil karya beliau berjudul al-Qanunfial-Tibb
(Peraturan Perubatan) merupakan suatu himpunan perbendaharaan
mengenai ilmu perubatan yang mengandungi 14 jilid. Dari segi penggunaan
ubat, diagnosis dan pembedahan dalam ilmu perubatan moden banyak
diambil danpada Ibn Sina.

Pada kurun ke-12 Masihi, Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo


(Sepanyol) telah menterjemahkan hasil karya Ibn Sina ini ke dalam bahasa
Latin. Hasil karya Ibn Sina ini menjadi rujukan utama dalam bidang
perubatan di universiti-universiti Eropah sehingga kurun ke-17. Karyanya ini
telah disalin (dicetak) 16 kali, iaitu 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah
edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). Menjelang kurun ke-16, hasil karya
ini dicetak sebanyak 21 kali. Penulis-penulis Barat menganggap Ibn Sina
sebagai "Bapa Doktor" kerana beliau telah menyatupadukan teori
perubatan Yunani Hippocrates dan Galen, dan pengalaman daripada ahli-
ahli perubatan dari India dan Parsi serta pengalaman beliau sendiri. Dalam
perkara Tauhid (ketuhanan), Ibn Sina telah terpengaruh dengan falsafah
Plato dan Aristotle, sebagaimana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali dalam
karyanya berjudul Tahafut al-Falasifah (Ketidaksinambungan Dalam
Pemikiran Falasauf), Sumbangan umat Islam yang

halaman 95

ketara dalam ilmu perubatan adalah dari segi pengalaman dan kebolehan
mereka untuk mengubat.

Dalam konteks ini, Ibn Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam
perubatan dan membuat beberapa penemuan dalam ilmu yang dikenali hari
ini sebagai ilmu perubatan psikosomatiks (psychosomatic medicine). Beliau
memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse
diagnosis') untuk mengenal pasti (dalam masa beberapa detik sahaja)
ketidakseimbangan yang berkenaan. Diagnosis melalui denyut jantung ini
masih dipraktikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan,
Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. Seorang
doktor tabii dari Amerika Syarikat (1981) melaporkan bahawa para hakim di
Afghanistan, China, India dan Parsi sangat berkebolehan dalam penentuan
penyakit melalui 'denyutan jantung'. Kaedahnya bukan sahaja mengira
berapa denyut jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai
merangkumi sama ada kuat atau tidak denyutan, masa antara denyutan,
kandungan kelembapan di paras kulit dekat denyutan itu dan sebagainya.
Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin
mengetahui dengan tepat penyakit yang dihadapi di dalam tubuh si pesakit.

Ibn Sina juga menyedari pentingnya emosi dalam pemulihan seseorang


pesakit. Apabila seseorang pesakit mengalami sakit jiwa kerana dipisahkan
dengan kekasihnya, maka beliau boleh mendapatkan nama dan alamat
kekasihnya itu. Menurut beliau, Caranya adalah untuk menyebut banyak
nama-nama dan mengulangnya dan semasa itu jarinya diletakkan atas
denyutan nodi (pulse) apahila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampir-
hampir terhenti, seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut.
Dengan cara sedemikian, nama jalan, rumah dan keluarga disebutkan.
Selepas itu, jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya melainkan dengan
menemukan si pesakit dengan kekasihnya, menurut peraturan syariah
maka buatlah, (terjemahan). Ibn Sina adalah doktor perubatan yang
pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (pulmonary tuberculosis)
adalah suatu penyakit yang boleh berjangkit (contagious). Beliau
memberikan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan kesan
atau masalah yang timbul daripadanya. Beliau sangat bermmat dalam
bidang berkenaan kesan minda atas jasad dan telah banyak menulis
berkenaan gangguan psikologi.

Sepanjang riwayat hidupnya, Ibn Sina telah menghasilkan 250 buah karya
yang kekal sehingga masa kini termasuk 116 buah karyanya dalam bidang
ilmu perubatan. Banyak karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab dan juga
beberapa karya dalam bahasa Parsi. Karya beliau iaitu al-Qanunfi al-Tibh
merupakan karya terkenal di Eropah dan dicetak berulang kali pada zaman
Renaissance. Karya beliau ini mempunyai pengaruh asas dalam ilmu
perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan merupakan buku
rujukan yang utama di universiti- universiti sehingga kurun ke-17.

halaman 96
6.2 IBN KHALDUN

Nama lengkap Ibn Khaldun ialah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Bin
Khaldun. Beliau dilahirkan di Tunis pada tahun 732H (1331M) dan
meninggal dunia pada tahun 808H (1406 M). Keluarganya berasal dari
Hadramaut yang kemudiannya berpindah ke Seville (Sepanyol) dan
akhirnya ke Tunis tempat beliau dilahirkan. Ibn Khaldun merupakan
seorang sarjana Islam yang terkenal dalam bidang sejarah dan sosiologi,
selain sebagai tokoh agama dan politik yang terkenal pada kurun ke-8
Hijrah (kurun 14 Masihi).

Ibn Khaldun telah menuntut ilmu-ilmu agama dalam bidang fikah, tafsir,
hadis dan ilmu-ilmu berbentuk akii seperti ilmu logik, falsafah dan
matematik serta ilmu bahasa Arab daripada beberapa sarjana yang terkenal
ketika itu. Beliau kemudiannya mengajar dan memegangjawatan-jawatan
penting di Tunis, Algeria, Maghribi dan Mesir. Antaranya beliau pernah
dilantik menjadi Ahli Persuratan di Istana Fas, hajib (menyamai taraf
PerdanaMenteri) di Bougie, bertugas menjadi seorang kadi dan khatib.
Sewaktu di Mesir beliau telah dilantik memegang jawatan Hakim
Mahkamah Raja.

Pada tahun 789 H (1387 M), sekembalinya dari menunaikan ibadat haji
beliau menumpukan pula perhatian kepada bidang penulisan. Minat beliau
terhadap penulisan adalah cetusan daripada pembelajaran dan
pengalaman yang kaya dalam disiplin ilmu-ilmu tradisional dan ilmu
pengetahuan semasa, terutamanya dalam bidang politik. Gabungan ilmu
dengan pengalaman ini menyebabkan beliau peka dengan makna dan
pengertian sejarah. Ketika itu umat Islam sedang menempuhi zaman
kemerosotan kuasa politik dan peradaban Islam semakin tergugat benkutan
ancaman dari kemunculan dunia Barat. Ini membangkitkan semangat beliau
untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Islam tentang erti dan
maksud tamadun yang sebenar berdasarkan perubahan- perubahan yang
berlaku dalam sejarah ketamadunan manusia.

Ketokohan Ibn Khaldun turut diperakui oleh ramai sarjana Barat yang
menyifatkannya sebagai tokoh dan ahli fikir yang tidak ada taranya. Arnold
Toynbee berpendapat bahawa falsafah sejarah yang dihasilkan oleh Ibn
Khaldun merupakan sumbangan yang terbesar pernah dilahirkan oleh
manusia di atas muka bumi ini. R. Flint pula berpendapat bahawa Ibn
Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada bandingannya. Menurut
G. Sarton, Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan
sahaja pada kurun-kurun pertengahan malah sepanjang zaman, bermula
dari zaman ahh-ahli sejarah klasik sehinggalah ke zaman Machiavelli,
Bodin dan Vico. R. Nicholson berpendapat bahawa tidak ada seorang
Muslim yang cuba mengesan secara mendalam akan sebab-sebab
peristiwa yang berlaku bagi mendedahkan kuasa-kuasa moral dan spiritual
yang mendasari permukaannya, atau untuk mentakdiskan (menyucikan)
undang-undang mengenai jatuh bangunnya sesuatu bangsa kecuali Ibn
Khaldun. Kebolehan Ibn Khaldun telah melewati usianya, dan rakan-rakan
senegara dengannya hanya berasa takjub tetapi tidak mengikuti jejaknya.
Manakala

halaman 97

menurut P. K. Hitti, Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam, sejarawan


Islam yang agung dan seorang daripada sarjana teragung sepanjang
zaman.

6.2.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah

Dalam bidang penulisan, satu-satunya karya teragung beliau dalam bidang


persejarahan ialah Muqadimah iaitu pendahuluan kepada karyanya yang
kedua al- 'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wo al-Khabarfi Ayyam al- 'A rah wa al-
'Ajam wa al- Barbar. Menurut B. Lewis, Muqadimah karya Ibn Khaldun
merupakan sebuah ensiklopedia sintesis metodologi sains kebudayaan
yang sangat penting dan boleh membantu ahli sejarah untuk menghasilkan
kajian-kajian yang tepat dan ilmiah.

Muqadimah telah membincangkan secara terperinci mengenai sejarah dan


persejarahan. Ibn Khaldun membahagikan karyanya ini kepada enam bab
iaitu bab pertama, mengenai risalah umum tentang masyarakat manusia.
Bab kedua, mengenai masyarakat Badwi atau masyarakat yang dianggap
primitif. Bab ketiga, mengenai pemerintahan khalifah-khalifah dan raja-raja.
Bab keempat, mengenai masyarakat bandar atau masyarakat yang
dianggap sudah maju. Bab kelima, mengenai pekerjaan dan kehidupan
manusia seharian serta hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi secara
umum. Dan bab keenam, mengenai ilmu pengetahuan dan pendidikan.
Setiap bab dalam karya ini didahului dengan bahagian pendahuluan dan
diikuti oleh tajuk-tajuk kecil yang dipanggil fasal.

Kandungan Muqadimah terbahagi kepada dua bahagian iaitu yang asasi


dan tidak asasi. Bahagian yang asasi ialah mengenai disiplin sejarah atau
falsafah sejarah dan disiplin sosiologi atau falsafah sains sosial. Bahagian
yang tidak asasi pula merangkumi pelbagai aspek termasuk geografi,
kebudayaan, ilmu pengetahuan, perusahaan, peradaban dan lain-lain yang
berkaitan dengan politik, agama dan falsafah. Bahagian kedua yang tidak
asasi ini hanya merupakan gagasan-gagasan umum, nukilan atau
ringkasan daripada berbagai-bagai sumber yang diambil oleh Ibn Khaldun
bagi menyuarakan pandangan dan pendapatnya mengenai perkara-perkara
yang berkenaan. Akan tetapi yang lebih penting dalam Muqadimah ialah
mengenai ilmu sejarah dan sosiologi. Dalam konteks ini, ketokohan dan
kesarjanaan Ibn Khaldun hendaklah dilihat dari kedua-dua aspek ini.

6.2.2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi

Berdasarkan latarbelakang dan karyanya Muqadimah ini, ketokohan dan


kesarjanaannya dilihat dari aspek ilmu sejarah dan sosiologi. Muqadimah
dianggap sebagai suatu sumbangan agung dalam bidang ilmu sejarah atau
persejarahan kerana ia merupakan percubaan terawal yang pernah
dilakukan oleh ahli sejarah bagi memahami pola perubahan yang berlaku
pada organisasi politik dan sosial manusia. Dalam karyanya ini dijelaskan
bagaimana sesuatu peristiwa sejarah itu harus dikaji, diteliti dan difahami.
Pendekatannya yang rasional, kaedah dan

halaman 98
perbahasan yang analitikal serta terperinci menyebabkan karya ini menjadi
suatu bahan kajian penting lagi menarik. la telah mengambil pendiriannya
sendiri dengan mengetepikan persejarahan tradisional dan sikap
konservatif golongan ahli-ahli sejarah tradisi. la berusaha mencari suatu
penyelesaian yang baru dan dengan itu mewujudkan suatu falsafah sejarah
yang baru.

Kaedah penyelidikan yang digunakan oleh Ibn Khaldun lebih mirip kaedah
sosiologi. Beliau menekankan dua aspek penting iaitu pertama, mengenai
sifat-sifat semula jadi dan kedua, mengenai sebab-sebab peristiwa sejarah
berlaku. Persoalan penting di sini ialah sejauh manakah seorang ahli
sejarah itu dapat memahami kedua-dua aspek tersebut? Jika dia hanya
mengkaji sesuatu peristiwa yang berlaku tanpa memahami sifat-sifat
semula Jadi atau latar belakang bagi sesuatu peristiwa itu maka sejarah
yang ditulisnya itu hanya boleh dianggap sebagai sejarah yang umum
sahaja. Tetapi jika sebaliknya, dia mengkaji dan memahami secara
mendalam akan sifat-sifat semula jadi dan tindak-tanduk masyarakat yang
melakukan sesuatu peristiwa tersebut maka sejarah yang ditulisnya boleh
dianggap sebagai sejarah khas. Sejarah khas mempunyai dua kualiti iaitu
zahir dan batin. Pada zahirnya, sejarah itu tidak lebih daripada benta-benta
perang, peristiwa yang telah lalu, maju atau mundurnya sesuatu
masyarakat. Tetapi pada batinnya ialah tinjauan dan penyelidikan serta
keterangan-keterangan yang nyata mengenai kehidupan manusia dan
pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu peristiwa dan sebab-
sebabnya.

Menurut Ibn Khaldun, manusia ialah makhluk sosial yang mempunyai roh,
akal dan tubuh badan serta masing-masing mempunyai tugas dan
keperluannya. Kesemua unsur ini seharusnya bekerjasama untuk
memenuhl kebahagian dan kepuasan kehidupan. Menerusi perkembangan
roh, akal dan tubuh badan manusia inilah yang akan melahirkan peradaban
dan peradaban ini jugalah yang melahirkan sejarah sains. Sejarah
mempunyai hubungan sangat rapat dengan latar belakang sesuatu
masyarakat, maka itu Ibn Khaldun sangat menekankan aspek dalaman
sesuatu peristiwa.
Ahli sejarah Islam sebelum Ibn Khaldun dianggap kurang mengetahui
sosiologi masyarakat. Mereka ini hanya menulis berdasarkan maklumat-
maklumat yang disalurkan kepada mereka tanpa mengkaji asal usul, sifat
semula jadi atau sebab-sebab sesuatu peristiwa itu berlaku. Inilah yang
dikatakan penulis- penulis sejarah am, termasuk al-Mas'udi.

6.3 IMAMAL-GHA2ALI

Al-Ghazali dilahirkan di Thos pada tahun 450 Hijrah. Beliau berketurunan


Parsi dan hidup di sekitar berlakunya Perang Salib. Beliau sangat terkenal
dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan terutamanya dalam falsafah
akhlak. Pengertian akhlak bagi al-Ghazali bersesuaian dengan yang
ditetapkan oleh

halaman 99

syariat Islam. Maka itu pelbagai nama yang digunakan untuk akhlak
antaranya sifat-sifat hati, rahsia-rahsia amal ibadat, agama dan budi pekerti
yang baik.

Menurut al-Ghazali, dasar budi pekerti manusia dibahagikan kepada tiga


sebab asas iaitu akal, hawa nafsu dan marah. Memperbaiki budi pekerti
ialah dengan cara memperseimbangkan ketiga-tiga sifat dasar itu. Untuk
membentuk peribadi yang baik, kadangkala terpaksa mengorbankan
perkara yang baik pada pandangan manusia, sesuai dengan firman Allah
s.w.t. yang bermaksud: Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal
perkara itu adalah baik untukmu, begitu juga boleh jadi kamu mencintai
sesuatu, padahal perkara itu tidak baik untukmu (Surah Al-Baqarah: Ayat
216). Ukuran untuk menilai sesuatu itu sama ada baik atau buruk adalah
berpandukan syariat sebagai ukuran yang tetap dan tidak berubah-ubah. Ini
berbeza daripada apa yang berlaku di dunia Barat kerana yang menjadi
ukuran ialah pendapat umum.

Dalam bidang pendidikan kanak-kanak pula, al-Ghazali memberikan


peringatan bahawa hendaklah membentuk kanak-kanak ke arah suatu
matlamat, bukan membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang
disukainya. Walaupun terdapat kecenderungan pendapat daripada ahli-ahli
pendidik sekarang bahawa mereka lebih suka membiarkan kanak-kanak
memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya. Menurut beliau, sekiranya
dibiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya,
berkemungkinan berlakunya pemilihan yang tidak tepat dan membawa
kepada perkara yang negatif. Dengan sebab itu beliau menekankan
bimbingan ke arah pemilihan itu sangat penting lantaran kanak-kanak
sangat terhad pemikiran mereka.

6.4 AL-BIRUNI

Nama penuh al-Biruni ialah Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni
daripada keluarga Tajik. Beliau dilahirkan pada 3 Zulhijah tahun 362 H (4
September 973M) di negeri Parsi. Bagaimanakah timbulnya gelaran al-
Biruni ini? Menurut kitab al-Ansab yang ditulis oleh Sam'ani dan kitab
Mu'jam al- Buldan yang ditulis oleh Yaqut al-Hamawi, penduduk Khawarizm
memanggil orang asing sebagai Biruni (dalam bahasa Parsi). Maka atas
alasan inilah yang menyebabkan Abu Rayhan dikenali sebagai al-Biruni
kerana beliau merupakan orang asing bagi penduduk Khawarizm.
Beberapa sarjana lain pula menyatakan al-Biruni bukan dilahirkan di
Khawarizm tetapi di Birun iaitu sebuah bandar di luar Kath. Bandar
Khawarizm terletak kira-kira 20 farsakh (60 km) dari Kath yang menjadi ibu
kota kerajaan pemerintahan putera-putera Ma'muniyah. Oleh itu ada
kemungkinan apabila Khawarizm menjadi ibu kota Ma'muniyah, maka
penduduk Kath yang berhijrah ke bandar itu digelar Biruni. Oleh kerana Abu
Rayhan orang yang lebih terkenal di kalangan mereka, maka gelaran ini
diberikan kepadanya. Beliau turut digelar 'Khawarizmi' kerana nama
kawasan itu juga dipanggil Khawarizm.

halaman 100

Al-Biruni banyak mendapat ilmu pengetahuan daripada seorang putera


Raja Parsi iaitu Abu Nasr Mansur bin AliJilani, seorang pakar ilmu
matematik. keluarga Abu Nasr begitu mengambil berat mengenai al-Biruni.
Al-Biruni merupakan sarjana agung pada akhir kurun ke-4 Hijrah (kurun ke-
10 Masihi) dan merupakan pakar dalam bidang astronomi, sejarah dan
bahasa serta hidup sezarnan dengan sarjana Islam, Ibn Sina. Antara karya
beliau yang dianggap teragung ialah Rasa 'il al-Biruni, sebuah ensiklopedia
astronomi dan matematik. Serdasarkan latar belakangnya, sebagai seorang
yang dahagakan ilmu pengetahuan beliau tidak suka membuang masa.
Sepanjang hayat kehidupannya ditumpukan kepada bidang penyelidikan
dan penulisan. Dengan itu, beliau dapat menguasai dua buah tamadun
besar pada ketika itu iaitu tamadun Arab dan tamadun Yunani. Beliau
mempunyai hubungan erat dengan para sarjana Islam dan Kristian. Salah
seorang daripadanya ialah ahli fizik Kristian iaitu Abu Sahl. Beliau juga
berhubung rapat dengan para saudagar Kristian Syria yang bertujuan untuk
mempelajari nama-nama orang Yunani serta sebutan dan ejaan istilah
perubatan yang betul.

Akhirnya, al-Biruni meninggal dunia pada tahun 440 Hijrah (11 September
1048M), ketika pemerintahan Mawdud iaitu selepas beliau hidup pada
zaman Dinasti Yamini selama 31 tahun. Meskipun beliau uzur kerana
usianya yang lanjut, namun beliau masih sempat menyiapkan sebuah
karyanya berjudul Kitahal-Saydanah.

6.4.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi

Bidang kajian, minat dan aktiviti al-Biruni merangkumi skop yang luas. Ini
termasuklah teori-teori abstrak tentang falsafah sehingga kepada sains
praktis matematik, geografi, fizik dan astronomi. Bidang pengajiannya yang
utama ialah astronomi berdasarkan pengakuannya sendiri iaitu

"Oleh kerana bidang saya ialah bidang astronomi, dan sejak awal wujud di
dunia ini lagi saya terkenal kerana ilmu itu dan saya tidak berniat untuk
keluar dari disiplin ilmu itu, maka saya mahu berkhidmat kepada
perbendaharaan baginda (Mas'ud) yang dikenali sebagai nikmat, dengan
menulis kanun (undang-undang) Sina'at al-Tanjim (seni astronomi)."

Al-Biruni mengemukakan contoh tentang kegunaan harian pengetahuan


matematik dan astronomi. Contoh ini menunjukkan pengaruh matahari dan
bulan ketika menentukan musim dan pasang surut air laut. Ilmu
pengetahuan tentang bmtang-bintang dan kedudukannya sangat penting
bagi menentukan arah pengembaraan dan perjalanan. la juga sangat
berguna ketika menentukan arah kiblat, waktu solat dan kedudukan garisan
lintang atau bujur sesuatu bandar.

halaman 101

Maka beliau telah menunjukkan bahawa astronomi sangat berguna dan


sesuai menurut Islam. Teori-teori astronominya yang penting antaranya
ialah teori alam semesta, kosmogeni, teori geosentrik, kalendar dan
kronologi, matahari dan sebagainya.

Dalam teori alam semesta, al-Biruni beranggapan bahawa alam semesta


terletak di luar permukaan sfera yang terhad. Pada masa yang sama, beliau
tidak bersetuju dengan konsep graviti alam semesta sebagai kuasa sebenar
yang terlibat seperti yang dilihat daripada pengalaman. Beliau menyatakan
bahawa,

"Apabila sesuatu bahagian anggota jisim tegar bergerak secara garis lurus
dari bahagian ke satu bahagian yang lain, sebaliknya jasad itu mengelilingi
jasad lain dalam gerakan bulatan yang menggambarkan gerakan
mengelilingi satu titik tetap seperti pusat bumi ketika jasad lain itu tegar.
Walau bagaimanapun, kawasan persekitaran matahari menyebabkan
planet bergerak dalam bentuk elips."

Mengenai kosmogeni, walaupun Qanunal-Mas'udi tidak membincangkan


asal- usul alam semesta tetapi al-Biruni membincangkannya secara
terperinci dalam bukunya al-Tahdid. Beliau menolak pandangan yang
menyatakan bahawa dunia ini kekal. Beliau mengumpul pelbagai arus
pertukaran bumi di zamannya dan melengkapkan karya Abdul al-Malik al-
Tayyib al-Bustri yang mempunyai muka surat.

Mengenai teori geosentrik, al-Biruni dan cendekiawan sezaman dengannya


sering memikirkan tentang kontroversi geosentrik dan heliosentrik. Beliau
menyatakan bahawa sebarang teori baru tidak dapat diterima tanpa bukti
sains yang kukuh. Selagi sesuatu teori alternatifyang sebenar belum
ditemui maka wajarlah seseorang itu mempercayai serta menerima teori
dan penerangan yang terdahulu. Al-Biruni menulis mengenai pergerakan
matahari dalam sebuah karyanya yang berjudul Kitab al- Tatbiqfi Tahqiq
Harakat al-Syams yang berkaitan dengan teori ini.

Mengenai kalendar dan kronologi, al-Biruni telah menulis satu risalah kecil
yang menerangkan tentang siang dan malam yang juga dapat membuktikan
panjang siang dalam setahun di kutub. Beliau telah mencipta sejenis alat
untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta menulis buku
mengenainya yang berjudul Ta'hiral-Mizanwa Ta'bir al-Azman. Karyanya
yang berjudul Tanqihal- Tawarikh membincangkan tarikh. Manakala buku
TasawwurAmral-Fajr wa al- Shafiq fiJihat al-Gharb wa al-Sharq pula
membincangkan terbitnya fajar. Qanun al-Mas'udi merupakan karya
terakhirnya yang membincangkan perkara di atas dengan lebih terperinci. la
membincangkan siang dan malam, bulan dan tahun, bulan dan matahari,
penerangan terperinci mengenai perbezaan takwim, maklumat

halaman 102

tambahan mengenai kalendar orang India, mengubah takwim Sakkala


kepada takwim Hijrah dan sebagainya.

Mengenai matahari, al-Biruni membuat kajian tentangnya dan perkara-


perkara yang berkaitan. Antaranya ialah mengenai sifat fizikal matahari. Al-
Biruni cekap dalam pengajian ilmu fizik dan kadangkala memberikan
sumbangan asli. Misalnya, beliau membuat kajian mengenai sifat fizikal
waktu matahari. Menurutnya, matahari ialah jasad yang panas bagi letusan
solar yang boleh diperhatikan apabila gerhana penuh, samajuga seperti
nyalaan yang muncul di sekeliling jasad yang membakar. Al-Biruni
mempercayai teori geosentrik dan menganggap matahari bergerak
mengelilmgi bumi. Beliau berfikir bahawa gerakan matahari yang perlahan
dan cepat menggambarkan sesuatu orbit. Semasa mengkaji panjang tahun
solar (tropika), al-Biruni memerhatikan perubahan dan perbezaan pendapat
mengenai zaman lepas. Beliau melaporkan terdapat empat rumusan yang
berbeza iaitu 365.2426, 365.2421, 365.2398 dan 365.248 hari. Al-Biruni
membuat pengiraan bahawa terdapat 365 han, 5 jam dan 46 minit.
Kalendar Jalali juga mendapat 365 hari, 5 jam, 49 minit. Kiraan al-Biruni ini
tidak jauh perbezaannya dengan kiraan moden iaitu 365 hari, 5 jam, 48
minit dan 47 saat. Ketika menulis Qanun, beliau mengira titik yang tertmggi
di antara matahari dengan bumi bergerak satu darjah dalam masa 1/3
tahun dan 0, 0, 7, 44, 54 dalam satu hari. Perkiraan yang telah dibuat oleh
al- Biruni ini hampir sama dengan angka moden iaitu 52.2 setlap tahun dan
satu darjah dalam masa 72 tahun.

6.4.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains

Walaupun al-Biruni lebih melibatkan dinnya dalam bidang astronomi namun


beliau juga berkemahiran dalam ilmu matematik. Al-Biruni dapat menguasai
geometn, antmetik dan menggunakan algebra dengan mahir. Beliau Juga
berminat dalam bidang fizik namun tidak meminati bidang muzik.

Al-Biruni, sebagai seorang sarjana dalam bidang sains telah menghasilkan


beberapa aspek mengenainya antaranya trigonometri sfera, aritmetik orang
India, cahaya dan bunyi, graviti, ketumpatan, mekanik, berat dan ukuran,
geografi, geodesi dan stratografi dan sebagainya.

Al-Biruni menghasilkan sebuah karya berjudul Maqalid 7lm al-Haiahfi Basit


al-Kurah sebagai satu karya yang setanding dengan buku astronomi
berjudul al-Tafhim kerana penguasaan bahasa dan subjeknya yang balk
serta mudah difahami. Ketika ahli sains ini berusia 60 tahun, beberapa
karya beliau dilengkapkan lagi. Salah satu daripadanya diberi judul Jami’al
al Tarq al Sa’irah fi Ma’rafah Awtar al Da’irah yang membincangkan
kaedah-kaedah dalam penemuan ukur lilit bulatan. Al-Biruni patut diberi
penghargaan kerana beliau menganggap trigonometri sebagai bidang yang
terpisah dengan astronomi serta mengembangkannya dengan cara yang
sistematik. Beliau tidak membataskan dirinya setakat huraian yang ringkas
tetapi membandingkannya dengan bahan

halaman 103
dan keterangan lain yang berkaitan, menilai, mengkritik dan memben
pengolahan yang balk.

Karangan Qanun. al-Mas'udi yang berkaitan dengan trigonometri


mengandungi 10 bab. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan
sisi- sisi daripada pelbagai gambar rajah seperti segi tiga sisi dan segi
empat sama hingga segi sepuluh jejari sesuatu bulatan. Dalam bab
seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai garis rentak
lentuk. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut
yang berganda.

Di samping trigonometri sfera ini, al-Biruni turut menguasai aritmetik orang


India. Beliau telah menghasilkan beberapa buah karya berhubung dengan
subjek itu antaranya ialah Rashikat al-Hind Zodiak di India, kaedah aritmetik
yang berbeza dalam Brahma Siddhant, kaedah-kaedah orang India (Rusum
al- Hind) dalam pengajaran aritmetik, dan Mansuhat al-Darah yang
menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza.

Mengenai cahaya dan bunyi, al-Biruni mempercayai bahawa cahaya lebih


laju daripada bunyi. Menurut beliau sinaran membawa haba dari matahari
dan ia dapat menembusi air serta udara. Beliau juga mendapati bahawa
senjakala bermula atau berakhir apabila matahari berada di bawah kaki
langit. Penemuan al-Biruni ini sama dengan penemuan dalam penyelidikan
moden.

Mengenai graviti, beliau membenkan sumbangan yang pentmg dalam


aspek ini. Beliau menolak pendapat Aristotle yang menganggap langit tidak
mempunyai kuasa graviti. Beliau menolak idea bahawa tempat asal bagi air
ialah di atas muka bumi kerana tidak ada tempat asal bagi sesuatu objek.
Menurutnya jika air mengalir ia akan sampai ke pusatnya.

Mengenai ketumpatan, al-Biruni dapat menyukat dengan betui ketumpatan


bahan-bahan. Al-Biruni menggunakan suatu alat yang berfungsi sebagai
dosimeter untuk menyukat ketumpatan. Beliau dapat menyukat air dengan
begitu tepat sehinggakan hasil percubaannya itu selaras dengan nilai
moden. Beliau turut memberikan sumbangan yang tulen dalam bidang
hidrostatik. Beliau menerangkan fenomena tentang banjir, mata air dan
prinsip- prinsip yang berkaitan. Al-Biruni menggunakan emas, raksa,
zamrud dan kuartza untuk menentukan ketumpatan. Dalam bidang
mekanik, beliau telah mengukur ketumpatan relatif beberapa logam dan
bahan bukan logam dengan kejituan yang tinggi. Beberapa keputusan
dicatatkan seperti berikut:

Bahan Ukuran dengan emas Ukuran dengan raksa Moden


Emas 19.26 19.05 19.26
Raksa 13.74 13.59 13.59
Tembaga 8.92 8.83 8.85
Loyang 8.67 8.58 8.40
Besi
Plumbum 7.82
11.40 7.74
11.29 7.79
11.35

halaman 104

Jadual di atas merupakan penemuan al-Biruni yang kiraannya hampir sama


dengan kiraan moden. Sumbangan beliau dalam menyukat ketumpatan
sangat bermanfaat kerana beliau berjaya membuat ukuran tepat.

Al-Biruni juga memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang mekanik


dan beliau mahir dalam bidang pengetahuan tentang peralatan. Beliau telah
mencipta dua alat yang istimewa dan salah satu daripadanya ialah
pengimbang hidrostatik. Melalui alat ini, beliau dapat mencari ketumpatan
18 bahan. Satu lagi alat ialah sejenis balai cerap yang baru. la dinamakan
al- Ustawani yang digunakan untuk mengukur bmtang-bintang, ketinggian
menara dan bukit, dan ke dalam telaga atau sungai.

Minatnya yang mendalam dalam matematik menyebabkan al-Biruni


mempelajari berat dan ukuran. Ini berkait rapat dengan bidang kajian
astronomi dan fizik. Ketumpatan sebenar 18 bahan yang diukur oleh beliau
menunjukkan kepakarannya dalam menyediakan berat dan ukuran yang
paling tepat. Al-Biruni juga telah memberikan sumbangan yang sangat
penting dalam bidang geografi. Antaranya ialah beliau telah membezakan
antara kuala dan teluk. Beliau menganggap semua kelompok Eurasia dan
Afrika sebagai satu benua yang didapati terletak di Barat dan Timur. Ahli
geografi agung ini tahu tentang banjaran gunung di India yang dikenali
sebagai Himalaya. Dalam karyanya berjudul India, beliau membincangkan
peranan kawasan pergunungan dalam menyumbang hu)an lebat dan
melindungi bahagian daerah Kashmir. Pengetahuan al-Biruni mengenai
Asia sangat luas dan beliau dapat mempenhalkan dengan terperinci negara
Turki, yang berkaitan dengan Sungai Augarer dan kawasan Tasik Baikal.
Namun sumbangan utama beliau ialah tentang India dan memberikan
maklumat tentang kawasan barat laut India. Al- Biruni telah mengarang
beberapa karya geografi, antaranya Tahdidi Nihayatal- Amakin (Penentuan
Batas Daerah). Beliau telah menghasilkan kaedah baru untuk mengukur
latitud (darjah lintang), longitud (darjah bujur) dan membuat pengukuran
sendiri untuk menetapkan antupoda dan kebulatan bumi juga ketinggian
dan sifat-sifat geografi bandar-bandar. Beliau telah membuat ukuran bagi
mentafsirkan lilitan bumi dan mendapat anggarannya 25,000 batu. Melalui
al- Biruni, dapat diketahui saudagar-saudagar Muslim telah sampai ke
pulau-pulau Lautan India berhampiran dengan Pulau Jawa pada kurun ke-
11.

6.5 AL-KHAWARIZMI Mohammad bin Musa Al-Khawarizmi, dikenali juga


dengan panggilan Abu Abdullah, seorang ahli matematik, astronomi dan
sejarah. Beliau dilahirkan pada 780 M di daerah Hawarizmi yang sekarang
ini dikenali dengan nama Khiwa (satu daerah ke selatan Laut Arab). Beliau
telah dilantik oleh Khalifah Al- Ma'mun sebagai penasihat astronomi dan
pengawas Khalifah di Baghdad. Pada

halaman 105

tahun 830M Al-Ma'mun telah membina sebuah Marsod (bilik memerhati


bintang) berhubungan dengan Khizanatul-hik'mahnya (perbendaharaan
hikmah atau perpustakaan).

Selain daripada mengumpul serta menterjemahkan kerja-kerja Sarjana


Greek, beliau sendiri telah menulis beberapa buah buku. Ada di antaranya
yang telah diterjemahkan kepada bahasa Latin, contohnya Hisah al-Jabr
isa. al-Muqabalah buku yang memperkenalkan al-jabar dan menjadi buku
teks matematik yang utama di universiti-universiti Eropah semenjak
diterjemahkan pada abad ke-12 M hingga abadke-16M.

Al-Khawarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan sistem angka kita


sekarang ini kepada kebudayaan Barat. Dengan sistem angka yang salah
satu daripadanya adalah sifar (angka kosong) telah membuka jalan bagi
kefahaman kepada konsep nombor positif dan negatif, memudahkan
wakilan bagi nombor-nombor besar serta memudahkan perhitungan
dilakukan ke atas nombor-nombor tersebut. Hanya apabila sistem ini telah
digunakan di Barat barulah mereka dapat mengembangkan ilmu matematik
dengan pesatnya.

Hasil kerja Al-Khawarizmi juga terdapat di dalam bidang astronomi,


trigonometri, geometri dan kaedah berangka. Oleh sebab sumbangannya
yang begitu besar kepada matematik dan selalu disebut oleh penulis-
penulis Barat, sehingga namanya ditulis dengan beberapa variasi ejaan,
contohnya al-Karismi, al-Chowarizmi, al-Goritmi, al-Chwarizmi dan
sebagainya. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 850 M.

6.5.1 Sumbangan Al-Khawarizmi

Nombor: Setlap tamadun yang terdahulu mempunyai sistem nombor atau


angka masing-masing. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa satu sistem
nombor yang baik adalah suatu perkara yang penting bagi perkembangan
sesuatu tamadun.

Setiap Muslim itu perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan satu, dua,
banyak dan sangat banyak, sekurang-kurangnya dalam bahasa masing-
masing kerana dengan adanya konsep bilangan inilah, seseorang itu
mampu memahami apa yang diserukan oleh setiap Rasul yang diutuskan
ke dunia ini, iaitu supaya manusia ini mengesakan Allah s.w.t. dan jangan
menduakan-Nya dengan yang lain.

Untuk menyempurnakan amalan-amalan agama, manusia Muslim itu perlu


tahu tentang bilangan waktu sembahyang dan rakaatnya. Begitu juga
dengan amalan puasa (hari), zakat (berat / jumlah harta) dan haji, yang
seseorang itu perlu tahu membilangnya. Bukan sahaja nombor paling
diperlukan bahkan juga nombor pecahan, supaya pembahagian zakat dapat
dikeluarkan dengan lebih tepat.

Sistem angka yang dipakai sekarang ini adalah lebih layak dipanggil sistem
angka Islam dan bukan sistem angka Hindu, apatah lagi sistem angka

halaman 106

Inggeris kerana yang memperkenalkan sistem ini ialah orang-orang Islam.


Kenyataan ini tidak boleh diragui lagi kerana didapti buku pertama di Arab
yang menggunakan angka Islam ini ditulis pada tahun 873 M. Sedangkan
buku pertama di India yang menggunakan sistem angka ini diterbitkan dua
tahun kemudiannya.

Sebelum angka Islam ini digunakan, operasi-operasi aritmetik ke atas


nombor-nombor adalah begitu terhad sekali. Dengan sistem angka Islam ini
bukan sahaja operasi tambah, tolak, darab dan bahagi dapat dilaksanakan
dengan mudah, bahkan dalam berpuluh-puluh operasi yang lain contohnya
kuasa, log, kosinus dan sebagainya. Sebelum diperkenalkan sistem angka
Islam ini, perkembangan ilmu sains dan teknologi agak lembab sedikit,
tetapi apabila orang Barat mula menerimanya perubahan yang pesat
berlaku dalam bidang tersebut.

Penulis-penulis sejarah matematik termasuk penults Barat mengakui


bahawa tanpa sistem angka Islam ini, kebanyakan daripada kesenian yang
ada sekarang tidak mungkin diimpikan, malah matematik sendiri mungkin
masih di dalam buaiannya. Dengan sistem ini manusia telah dilengkapi
dengan kuasa yang menakjubkan seperti meramal gerhana, menentukan
planet-planet atau komet-komet yang baru, menghantar roket menjelajah
ruang angkas berjuta batu jauhnya, menganggar umur duma dan
sebagainya,

Orang yang memperkenalkan sistem ini ialah sarjana matematik Muslim


yang teragung "Al-Khawanzmi". Dialah yang telah menerangkan
penggunaan sistem angka ini dalam salah sebuah bukunya (hanya naskhah
Latin sahaja yang dijumpai—De Numero Indorum—iaitu berkaitan
aritmetik), setelah mengkaji sistem angka Hindu yang telah menank
perhatiannya sebelum itu. Beliau juga telah menerangkan angka sifar di
dalam bukunya itu.

Aljabar: Kemajuan aritmetik membawa kemajuan kepada aljabar, iaitu satu


bidang matematik yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-hurf untuk
mewakili nombor, nilai atau pembolehubah atau nngkasnya ilmu
persamaan. Bagi masyarakat umum, aljabar membicarakan kaedah
memanipulasikan simbol- simbol dengan hukum-hukum atau petua-petua
tertentu, iaitu suatu penjurusan kepada aritmetik.

Pada abad ke-9 M, Al-Rhawarizmi telah menulis tentang aljabar bertajuk Al-
fahar wa al-Muqabalah, Di sini "al-Jabar" bermaksud mengubahkan satu
kuantiti dari sebelah persamaan ke sebelah yang satu lagi, dan "al-
Muqabalah" bermaksud memudahkan atau menngkaskan ungkapan yang
terhasil (dengan menghapuskan sebutan yang sama di kedua-dua belah
persamaan).

Al-Khawanzmi orang yang pertama sekali mengajar aljabar dalam bentuk


yang mudah dan menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh
masyarakat Islam di dalam kehidupan harian, seperti masalah perwarisan,
pembahagian hana dan perniagaan. Walaupun kebanyakan masalah
tersebut mudah diselesaikan

halaman 107

mengikut ketetapan al-Quran dan al-Hadis, kerapkali juga masalah-masalah


yang timbul memerlukan perhatian yang lebih teliti.

Ketika bertugas mengawasi astronomi di Baghdad dan Istanbul, Al-


Khawarizmi telah menulis sebuah lagi bukunya al-Kitabal-Mukhtasarfi
Hisahal- Jabr wa al-Muqabalah yang bertujuan khusus untuk mencari
penyelesaian kepada masalah praktikal di dalam kehidupan orang-orang
Islam ketika itu.

Peranan Al-Khawarizmi sebagai ahli matematik agung yang


memperkenalkan aljabar kepada tamadun dunia, jelas kelihatan daripada
perkataan yang digunakan dalam bidang ini seperti algebra daripada
namanya iaitu Al-Kawarizmi, roots (punca) daripada perkataan Latin radix
yang diterjemahkan oleh Al-Khawarizmi. Dalam hal ini beliau telah dikenali
sebagai bapa aljabar.

Geometri: Geometri merupaka satu bidang matematik tentang ciri dan


hubungan antara titik, garis, sudut, permukaan dan pepejal di dalam ruang.
Ilmu ini adalah berkenaan dengan masalah magnitud dan ciri-ciri ruang.

Al-Khawarizmi juga telah memberi satu teorem tentang segi tiga sudut
tegak sama kaki serta menghitung luas segi tiga, segi empat selari dan
bulatan. Di dalam satu bab daripada buku aljabarnya tentang sukatan, Al-
Khawarizmi menumpukan perhatiannya khusus kepada geometri sahaja.
Bab itu bertajuk "Bab al-Misaha" (bab sukatan luas). Kerjanya dalam
geometri tidak mempunyai pengaruh Euklid (sarjana geometri Greek yang
terkenal) kerana tidak kedapatan unsur Euklid dm segi kandungan atau
istilah-istilah yang digunakan.

Tigonometri (dan Astronomi): Trigonometri merupakan satu bidang


matematik mengenai segi tiga, sukatan sisi dan sudutnya. Ilmu yang
berkaitan dengan aljabar ini pada asalnya (ketika tamadun Greek) hanya
dilihat sebagai perkembangan daripada geometri. Perkembangan
trigonometri berikutnya (pada abad ke-12 M) didorong oleh keperluan
penyelesaian berangka berhubung dengan astronomi yang dipelopori oleh
sarjana-sarjana Muslim. Maka bolehlah dikatakan bahawa trigonometri
adalah sebagai suatu ilmu yang memenuhi keperluan praktikal bagi kedua-
dua bidang astronomi dan geometri.

Dengan itu, bukan sahaja trigonometri bergantung kepada aljabar bahkan


juga dengan alat-alat pelayaran seperti Kuadran (alat untuk menyukat sudut
dan altitud) dan Astrolab (satu alat untuk menentukan altitud bintang,
matahari dan planet). Astrolab juga boleh digunakan untuk mengukur
waktu, ketinggian gunung serta dalamnya perigi.

Al-Khawarizmi merupakan salah seorang yang pertama menghitung jadual


astronomi dan sifar trigonometri, yang kemudiannya diterjemahkan kepada
bahasa Inggeris oleh Adelard. Antara kandungan kerja Al-Khawarizmi di
dalam bidang trigonometri ialah 100 sifir sinus dan kotangen. Al-Biruni salah
seorang

halaman 108

sarjana matematik pada abad ke-11 M telah menulis sebuah buku


berkenaan dengan jadual astronomi yang dihasilkan oleh sarjana Muslim
Al-Khawanzmi.

Walaupun trigonometri dan astronomi mula berkembang pesat pada


penghujung abad ke-9M dengan Al-Battani memainkan peranan terpenting,
sumbangan Al-Khawarizmi sebagai seorang yangterawal mengkaji dan
menulis dalam bidang ini tidak boleh diperkecilkan, lebih-lebih lagi apabila
karyanya diterjemahkan dan diperkatakan oleh ahli-ahli matematik
kemudiannya.

Kaedah Berangka: Dalam matematik, penyelesaian kepada masalah-


masalah boleh dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Cara kualitatif
baru menampakkan kesannya pada abad ke-10 M ini dengan kejayaan
yang besar dalam sesetengah bidang matematik.

Cara kualitatif terbahagi kepada dua. Satu melibatkan analisis umum yang
memberi penyelesaian tepat tetapi tidak menggunakan angka. Satu lagi
ialah yang disebut sebagai kaedah berangka yang boleh menghasilkan
penyelesaian dalam bentuk angka walaupun mungkin tidak tepat tetapi
untuk praktikalnya mencukupi kerana penyelesaian itu memenuhi kejituan
yang ditetapkan.

Dengan kemajuan teknologi komputer sekarang ini, bidang kaedah


berangka ini telah mencapai kemajuan yang mengagumkan. Ini tidaklah
menghairankan kalau dilihat kepada peranan yang dimainkan oleh
komputer sebagai pembantu, malah boleh dikatakan sebagai pendorong
para penyelidik dalam bidang ini.

Kesan daripada kemajuan dalam kaedah berangka ini adalah menyeluruh


dalam kehidupan masyarakat sama ada disedari ataupun tidak. Keadaan ini
jelas apabila kaedah-kaedah ini digunakan dalam pelbagai ilmu, antaranya
dalam bidang fizik, statistik, kejuruteraan, ekonomi, pengurusan dan lain-
lain lagi.

Sebagai sarjana terawal dalam bidang ini dan pemikirannya yang begitu
jauh ke hadapan, memang sudah sewajarnya Al-Khawarizmi digelar "Bapa
Kaedah Berangka". Ini secara tidak langsung diakui apabila namanya
tertera pada setiap penulisan tentang kaedah atau analisis berangka dalam
bahasa Inggens, atau nama "algorithm" yang bermaksud suatu susunan
langkah-langkah aturcara bagi menyelesaikan sesuatu masalah secara
berangka.

Malangnya asal-usul istilah ini tidak diketahui oleh kebanyakan ahli


matematik sendin. Ini Jelas kehhatan apabila istilah tersebut diterjemahkan
sebagai "algontma" dalam bahasa Malaysia yang tidak langsung
menggambarkan pengaruh Arab atau perkataan asalnya sendiri "Al-
Khawarizmi".

halaman 109

Bab 7

KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM

Ab. Aziz Mohd. Zin


Norrodzoh Hj. Siren

Keadilan dalam Islam, Keadilan Undang-Undang, Keadilan Sosial, Keadilan


Sejagat.
7.1 KEADILAN DALAM ISLAM

Keadilan berasal daripada perkataan adil yang bermaksud pertimbangan


yang wajar atau berpatutan, tidak memihak kepada mana-mana dan tidak
dilakukan secara sewenang-sewenangnya. Keadilan merujuk kepada
perbuatan dan tindakan yang wajar dan boleh diterima oleh orang lain.

Oleh itu, sebarang tindakan dan perlakuan yang apabila dilakukan


menimbulkan tindak balas yangpositifkerana kepuasan maka keadilan
sedang berlangsung. Tetapi apabila hasil daripada sesuatu tindakan atau
perlakuan telah menimbulkan kekecohan, pemberontakan dan kemarahan
orang lain maka ketidakadilan sedang berlaku.

Islam melihat keadilan secara menyeluruh kerana keadilan mutlak adalah


syiar bagi peraturan Islam dan menjadi lambang kesucian agama Islam.
Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan,


memberi kepada kaum kerabat apa yang mereka perlukan dan melanang
dari perbuatan keji, kemungkarandanpermusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran."

halaman 111

Keadilan merupakan syiar bagi seluruh agama Ilahi yang dibawa oleh para
Anbia, firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah
mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan
telah Kami turunkan bersama-sama mereka al-Kitab dan neraca keadilan
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Surah Al-Hadiid:Ayat 25).

Keadilan merupakan asas bagi setiap penyusunan perseorangan,


masyarakat atau negara. la merupakan pembahagian kekuasaan manusia
di alam wujud ini supaya tiap-tiap kekuasaan itu menuju ke arah yang
dirancangkan serta mengikut dasarnya. Kekuasaan yang berbagai-bagai itu
akan bertemu akhirnya pada pusat kekuasaan sesuatu bangsa atau dalam
kekuasaan kemanusiaan seluruhnya. Melalui keadilan pembahagian
kemanusiaan ini, manusia dapat menyempurnakan tugasnya sebagai
khalifah Allah dengan cara yang sempurna atau hampir kepada yang
sempurna ke arah kebaikan dan mengatasi unsur-unsur keburukan yang
merosakkan.

Berdasarkan kenyataan ini, keadilan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu


pertama, keadilan undang-undang; kedua, keadilan sosial; dan ketiga,
keadilan sejagat. Setiap bahagian ini merupakan komponen yang lengkap-
melengkapi dalam pembentukan keadilan dalam Islam.

7.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG

Keadilan undang-undang ialah bahawa undang-undang itu dikenakan atau


dikuatkuasakan ke atas semua orang secara sama rata tanpa dibezakan di
antara yang kaya dengan yang miskin dan tanpa sebarang perbezaan
berdasarkan warna kulit, bangsa dan agama, juga tanpa sebarang
perbezaan di antara orang yang jahil dengan orang yang terpelajar dan
sebagainya. Ini menunjukkan kesemua mereka adalah sama sahaja di
hadapan undang-undang, tidak ada unsur lebih melebihi di dalam
melaksanakan undang-undang itu di kalangan manusia, kalau pun ada
kelebihan, maka itu adalah dari kebaikan perseorangan yang dilakukan oleh
seseorang manusia.

Menurut al-marhum Saad Zaglul, kita berbeza antara satu sama lain, tetapi
di hadapan undang-undang kita adalah sama sahaja. Kata-kata ini
merupakan kesimpulan yang paling baik mengenai pandangan Islam
tentang keadilan undang-undang. Saidina Abu Bakar al-Siddiq yang
menjadi khalifah kepada Rasulullah s.a.w., umpamanya lebih mulia dari
seorang Arab dusun dari segi budi pekerti dan agama, tetapi beliau di
hadapan undang-undang adalah sama sahaja dengan orang Arab dusun
itu.

Rasulullah s.a.w. telah menekankan tentang persamaan yang mutlak pada


pandangan hukum-hukum syarak. Sabda baginda bermaksud, semua kamu
adalah dari ketumnan Adam dan A dam Hawa itu dari tanah, tidak ada
kelebihan bagi orang Arab ke atas yang bukan Arab kecuali dengan sifat
takwa (Riwayat Bukhari dan Muslim). Sabda baginda lagi yang bermaksud,
manusia semua adalah sama seperti

halaman 112

gigi sikat. Rasulullah s.a.w. mengambil sikap tegas di dalam melaksanakan


hukum- hukum syarak dan baginda melarang sama sekali sikap pilih kasih.

Pernah diriwayatkan bahawa seorang wanita dari keturunan Quraisy telah


mencuri selepas pembukaan Makkah. Orang Quraisy sangat khuatir
sekiranya Rasulullah s.a.w. akan memotong tangannya dan ini sudah tentu
akan mencemarkan sekali nama baik suku ini di kalangan bangsa Arab.
Orang Quraisy telah mengutus Usamah bin Zaid seorang yang dikasihinya
dan anak kepada bekas hambanya yang dimerdekakan. Usamah telah
menemui Rasulullah s.a.w. untuk meminta Syufaat' terhndap wanita itu.
Lalu baginda berkata kepadanya, apakah kamu meminta syufaat terhadap
suatu kesalahan yang dilakukan terhadap Allah? Kemudian baginda berdiri
di hadapan orang ramai sambil memberi ucapan, katanya, Apa halnya
dengan snatu kumpulan yang memohon syufaat terhadap kesalahan
yangdilakukan terhadap Allah, sesungguhnya orang yang terdahulu
daripada kamu binasa disebabkan mereka apabila seseorang bangsawan
di antara mereka mencari, maka dia dibiarkan tanpa dihukum, tetapi apabila
orang yang lemah melakukannya, maka ia dikenakan hukuman keatasnya.
Demi Allah, kiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan
potong tangannya,

Para sahabat di zaman pemerintahan Khalifah Saidina Abu Bakar al-


Siddiq, Saidina Umar al-Khattab dan Saidina Uthman ibn Affan
melaksanakan keadilan seperti ini secara yang paling sempurna. Saidina
Umar al-Khattab pernah menekankan kepada para sahabat, katanya, yang
kuat di antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak
daripadanya dan yang lemah di antara kamu adalah kuat sehingga aku
pulangkan hak kepadanya, Beliau telah melaksanakan kata-katanya itu
dengan sepenuhnya kerana merasa khuatir sekiranya keluarganya melebih-
lebihkan diri mereka ke atas orang ramai disebabkan hubungan dengannya.
Apabila beliau mengeluarkan sesuatu arahan atau membuat sesuatu
larangan, maka beliau memanggil anak-anaknya sambil berkata kepada
mereka, aku telah mengeluarkan kepada, orang ramai hari ini sekian, demi
Allah kalau aku dapati kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
arahan itu, maka aku akan lipat gandakan hukuman ke atas sesiapa di
antara kamu yang melakukannya. Beliau juga pernah berkata kepada Abu
Musa al-Ashaari sewaktu melantiknya sebagai seorang Kadi, katanya,
hendaklah kamu samaratakan di antara yang menuduh dan yang dituduh di
dalam majlis engkau dan juga di dalam masa kamu menerima kedua-
duanya.

Pernah diriwayatkan tentang sikap Saidina Umar di dalam melayani orang


ramai secara sama rata di hadapan undang-undang. Antaranya diceritakan
bahawa salah seorang amir dari keturunan Ghassan semasa melakukan
tawafdi Baitullah, maka salah seorang pemuda dari suku Fazzarah telah
terpijak jubah yang dipakai oleh amir itu. Amir itu telah bertindak memukul
pemuda itu sehingga berdarah hidungnya lalu pemuda itu mengadu kepada
Saidina Umar dan Amir itu juga mengadu hal yang sama kepadanya. Beliau
lalu berkata kepada Amir itu, pemuda itu berhak bertindak balas ke atas
kamu, ataupun dia memaafkan kamu, maka kata

halaman 113

Amir itu, bagaimana boleh berlaku demikian, saya seorang bangsawan


sedangkan dia adalah seorang biasa. Maka Saidina Umar berkata,
sesungguhnya agama Islam telah menyamaratakan antara kamu berdua,
kamu tidak melebihinya melainkan dengan sifat takwa sahaja. Mendengar
jawapan itu, maka si Amir tadi cuba memujuk pemuda itu tetapi ia enggan
mengampunkannya, malah menuntut memukul balas. Oleh sebab Amir itu
yakin bahawa Saidina Umar akan membiarkan pemuda itu bertindak balas
terhadapnya, maka amir itu pun melarikan dirinya ke negeri Rom dan
seterusnya keluar dari agama Islam. Peristiwa tersebut tidak sedikit pun
menyedihkan Saidina Umar kerana adalah lebih baik bagi agama Islam
sekiranya ada beberapa ribu orang yang tidak tebal imannya keluar dari
agama Islam daripada ia mengakui di atas sesuatu kezaliman atau
memandang ringan terhadap sesuatu kezaliman yang dilakukan. Kezaliman
akan menjauhkan orang yang benar, sebaliknya keadilan pula akan
mendekatkan mereka yang mempunyai jiwa yang suci yang sentiasa
menuju ke arah kebenaran. Mereka ini biar betapa kecil pun bilangan
mereka adalah lebih baik dan lebih member! kesan.

Agama Islam tidak sahaja menyamaratakan antara yang kuat dengan yang
lemah di dalam menghadapi hukuman, malah ia mengambil suatu sikap
yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana peraturan pun, mahupun
pada hari ini, iaitu ia mengukur besar kecilnya sesuatu kesalahan itu
mengikut orang yang melakukannya. Hukuman dijatuhkan selaras dengan
kesalahan, maka dengan itu hukuman hendaklah dijatuhkan setimpal
dengan kedudukan orang yang melakukan kesalahan itu. Perkara ini jelas
sekali daripada hukuman yang dikenakan ke atas seseorang hamba
dengan hukuman yang dikenakan ke atas seseorang yang merdeka.
Seorang hamba hanya dikenakan separuh sahaja dari hukuman yang
dikenakan ke atas seorang yang merdeka. Maka itu seseorang. yang
merdeka melakukan kesalahan zina, ia disebat sebanyak 100 rotan dan
seorang hamba yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan
sebanyak 50 rotan; seorang merdeka yang meminum arak dikenakan sebat
sebanyak 80 rotan, manakala seorang hamba hanya dikenakan sebanyak
40 rotan sahaja. Begitu juga kedudukannya di antara seorang amah (jariah)
dengan seorang wanita yang merdeka, hukumannya hanya separuh sahaja
dari yang dikenakan ke atas wanita yang merdeka.

Sebaliknya, undang-undang Roman (Romawi) berbeza sekali dengan apa


yang dilaksanakan menurut agama Islam. Seorang hamba yang melakukan
kesalahan zina dijatuhkan hukuman mati tetapi seorang anggota majlis
senat yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan denda
dengan wang sahaja. Undang-undang Roman tersebut adalah undang-
undang zaiim yang tidak terdapat unsur-unsur keadilan di dalamnya,
manakala hukuman Islam pula mencermmkan keadilan yang sebenar. Ini
kerana kesalahan itu sendiri merupakan penghinaan ke atas diri orang yang
melakukannya. Seorang hamba sememangnya seorang yang sudah hina,
kerana ia dimiliki oleh orang lain, jadi sudah tentu seorang yang hina mudah
melakukan sesuatu yang hina dan orang yang rendah

halaman 114

kedudukannya selalu menuju ke arah melakukan kesalahan-kesalahan.


Sebaliknya, seseorang yang tinggi kedudukannya tidak terdapat kehinaan
pada dirinya, jadi dengan melakukan sesuatu kesalahan, maka orang itu
telah mencemar serta merendahkan kedudukannya mengikut kesalahan
yang dilakukan itu. Jadi kesalahannya itu lebih besar bahaya dan kesannya
lebih menimbulkan keburukan di dalam jiwa individu serta masyarakat.
Tidak syak lagi kalau seseorang yang mempunyai kedudukan melakukan
kesalahan zina, maka perbuatan itu akan menggalakkan orang yang lebih
rendah kedudukannya melakukan kesalahan itu. Manakala kesalahan yang
dilakukan oleh orang biasa tidak akan mendorong orang lain untuk
melakukannya. Maka dengan sebab itulah agama Islam membesarkan
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang
tinggi dan berikutnya hukuman yang dikenakan ke atasnya adalah lebih
besar selaras dengan kedudukannya itu.

Demikianlah dapat kita lihat keagungan penyusunan undang-undang Islam


yang tidak dapat ditandingi oleh mana-manapun undang-undang sekarang
ini. Kebanyakan undang-undang, walaupun berjalan di atas dasar
persamaaan yang tidak melebih-lebihkan mana-mana pihak, tetapi dalam
pelaksanaannya akan bertindak untuk meringankan kesalahan yang
dilakukan oleh golongan yang mempunyai kedudukan dan sebaliknya
membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang tidak
mempunyai kedudukan dalam masyarakat.

Kebanyakan undang-undang yang berjalan sekarang ini tidak menjatuhkan


hukuman ke atas kesalahan yang dilakukan oleh "ketua negara", Ini kerana
ketua negara itu tidak sepatutnya akan melakukan kesalahan. Undang-
undang ciptaan manusia sehingga kini menganggap peribadi ketua negara
sebagai peribadi yang terlindung dan tidak boleh disentuh, di samping
mendewa- dewakannya sehingga seolah-olah mereka itu dari golongan
yang suci. Ungkapan- ungkapan yang dilahirkan oleh sesetengah para
hakim dan penolong pendakwa raya membayangkan bahawa ketua-ketua
negara itu sebagai peribadi yang suci dan tidak boleh disentuh. Realitinya,
walaupun corak pemerintahan beraja mulai terhapus, tetapi kesannya
masih ada, kerana peribadi ketua negara masih lagi disalut oleh pandangan
tadi.

Agama Islam tidak mengenal semua ini dan para ulama fikah
bersependapat bahawa gabenor-gabenor dan juga pemerintah tertinggi
(imam) akan menghadapi perbicaraan dan hukuman terhadap kesalahan-
kesalahan yang dilakukannya seperti yang dikenakan ke atas orang lain
tanpa sebarang pengecualian. Sekiranya ia melakukan kesalahan
membunuh maka ia boleh dihukum bunuh balas dan kadi berhak
memerintahkan supaya harta itu dirampas daripadanya. Ini menunjukkan
tidak wujud sebarang perbezaan di antara pemerintah yang tertinggi, iaitu
Khalifah, dengan orang ramai di dalam menghadapi perbicaraan dan
hukuman kalau ia melakukan sesuatu kesalahan. Jawatan dan kedudukan
yang disandangnya itu tidak boleh mengecualikan atau

halaman 115

memberikan keistimewaan kepadanya terhadap perbicaraan dan kesalahan


yang dilakukan.

Ini merupakan pandangan mengenai keadilan undang-undang dan


hukuman-hukuman di dalam Islam, iaitu keadilan yang tidak mengenai
sebarang perbezaan di antara penganut berbagai-bagai agama. Orang
bukan Islam yang hidup dalam masyarakat Islam juga dikenakan hukuman-
hukuman yang dijalankan ke atas orang-orang Islam tanpa sebarang
perbezaan antara mereka dalam apa bentuk sekalipun kecuali dalam
perkara-perkara yang berhubung dengan hal ehwal perseorangan mereka
seperti perkahwinan dan perceraian, hukuman adalah dijatuhkan
berdasarkan kepada peraturan agama yang dianuti mereka. Ini kerana
terdapatduaperkara yang membentukperhubungan antara mereka dengan
orang Islam. Pertama, mereka mempunyai hak dan tanggungjawab yang
sama dengan hak dan tanggungjawab orang Islam. Ini menyebabkan
mereka berhak dikenakan hukuman di dalam soal-soal kira bicara dan
keadilan seperti yang dikenakan ke atas orang Islam tanpa sebarang
perbezaan. Keduanya, orang Islam diperintahkan supaya membiarkan
orang bukan Islam dengan agama mereka dan tidak harus bagi orang Islam
menyentuh soal-soal ibadat, perkahwinan dan perceraian mereka, kerana
peraturan-peraturan ini adalah dipetik dari agama mereka. Jadi untuk
memelihara kebebasan beragama, maka mereka hendaklah dibiarkan
menjalankan sendiri soal-soal yang berhubung dengan hal-hal tadi.

7.3 KEADILAN SOSIAL

Keadilan sosial bertujuan supaya setiap orang dapat hidup di dalam


masyarakatnya secara yang mulia tanpa sebarang penindasan. la memberi
kesempatan kepada masyarakat untuk mempergunakan kebolehan yang
dimilikinya untuk kemanfaatan diri dan masyarakat.

Kemiskinan sukar untuk dihapuskan sepenuhnya. Sebaliknya keadilan


sosial hanya bertujuan untuk meringankan sedikit kesengsaraan yang
dihadapi oleh golongan miskin, mengikiskan rasa iri hati dan dengki
terhadap golongan kaya serta memberi peluang kepada mereka untuk
mendapat makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kesannya, tenaga yang
ada boleh dipergunakan dan boleh membawa kebaikan untuk masyarakat
serta dapat menghindarkan keburukan ke atas diri mereka dan juga ke atas
masyarakat sendiri.

Manusia akan berbeza dari segi kemiskinan dan kekayaan mereka


sehinggalah bumi ini dan makhluk-makhluk diambil semua oleh Allah s.w.t.
Kemiskinan tidak mungkin dapat dibanteras melainkan setelah semua
kekuatan dapat disatukan, punca-punca rezeki dan gejala-gejala
kebendaan serta pemikiran dapat disatukan. Ini kerana manusia adalah
berbeza sesama mereka

halaman 116

dalam segi kekuatan. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, manusia adalah


seperti unto, seratus daripadanya tidak mempunyai penunggang.
Manusia dilihat dari segi kekuatan pemikiran dan kekuatan fizikal, umpama
segi tiga piramid. Orang yang berada tidak ramai di kemuncaknya,
manakala bilangan bertambah apabila kedudukan semakin ke peringkat
bawahan.

Walaupun daya pengeluaran dapat disatukan di kalangan individu dalam


sesuatu masyarakat, tetapi punca kekayaannya tidak dapat disatukan. Ini
kerana seseorang itu mungkin mempunyai sumber yang tidak dimiliki oleh
orang lain atau pengeluaran belum dapat dipastikan sekiranya mereka
menggunakan punca- punca tersebut, tetapi akibat ditimpa bencana,
kekayaannya tidak dapat diselamatkan, sedangkan yang lain pula tidak
menghadapi bencana tersebut. Berdasarkan perbandingan, manfaat-
manfaat yang didapati oleh para pengusaha dari pekerjaan mereka
bolehlah dibandingkan dengan peladang-peladang. Walaupun mereka ini
menanam tanaman yang sama, menggunakan baja yang sama serta sama-
sama melindungi tanaman mereka dari ancaman musuh, tetapi kadang-
kadang berlaku ke atas salah seorang daripada mereka perkara-perkara
yang di luar dugaan, umpamanya peladang yang tanahnya berhampiran
dengan sungai dilanda banjir, sedangkan peladang yang tanahnya agak
berjauhan sedikit terselamat dari bencana tersebut, atau dapat
menyelamatkan tanamannya sebelum dilanda banjir. Jadi sudah tentu
orang ini akan mendapat pendapatan yang berlebihan, sedangkan
peladang yang tanamannya dilanda banjir mendapat hasil yang kurang.

Berdasarkan kemiskinan dan kekayaan, agama Islam menganggap ia suatu


hakikat yang tetap dan menganggap gejala-gejala ini sebagai suatu perkara
semula jadi bagi kehidupan manusia. Hakikat ini telah diakui oleh al-Quran
di dalam firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Kami telah menentukan
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Walau
bagaimanapun ini tidak bererti bahawa agama Islam mengakui wujudnya
kasta atau kelas berdasarkan kemiskinan atau pemilikan kekayaan. Di
dalam Islam tidak terdapat sebarang peraturan kasta seperti yang dapat
kita saksikan di dalam pelaksanaannya terhadap keadilan undang-undang.
Agama Islam juga memastikan bahawa orang kaya tidak akan bersikap
tinggi diri terhadap golongan miskin berdasarkan kekayaan. Kelebihan
manusia di sisi Allah s.w.t. hanya berdasarkan sifat ketakwaan dan
ketaatan, serta kedudukan yang tinggi di sisi Allah s.w.t. itu hanya diukur
dari segi amalan soleh. Sabda Rasulullah s.a.w. bahawa A llah tidak
melihat kepada rupa bentuk kamu, tetapi ia melihatpada hati dan pekerjaan
kamu.

Segala perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam


kehidupannya memperlihatkan sikap untuk menghapuskan kasta di
kalangan manusia. Baginda pernah melarang sikap bermegah-megah
dengan keturunan yang menjadi tradisi pegangan masyarakat Arab kerana
melahirkan semangat

halaman 117

asabiyah berdasarkan sistem suku atau kabilah. Diriwayatkan bahawa


seorang sahabat telah "menggiat" seorang sahabat yang lain kerana
ibunya. Rasulullah berkata kepada sahabat itu, Apakah kamu menggiatnya
kerana ibunya? Sesungguhnya terdapatpada engkau unsur-unsur jahiliyah.
Di samping itu Rasulullah s.a.w. bersabda, bukan dan kami orang yang
menyeru kearah sikapfanatik. Kesemuanya ini adalah bertujuan untuk
menyatukan masyarakat Islam, dan seluruhnya.

Para pemerintah Islam telah melebihkan golongan yang lemah dan mulia
iaitu dengan mendekatkan golongan ini kepada mereka supaya perasaan
asabiyah dan kasta dapat dihapuskan. Ada diriwayatkan bahawa pada
suatu ketika Bilal, Abu Sufian dan beberapa orang lagi pembesar Quraisy
meminta kebenaran untuk menemui Saidina Umar al-Khattab, maka
penjaga pintu bilik masuk memberitahu beliau, Abu Sufian dan Bilal ada
menunggu di luar pintu. Mendengar itu Saidina Umar merasa marah kerana
penjaga pintu itu mendahulukan nama Abu Sufian dari nama Bilal. Beliau
berkata kepada penjaga pintu itu, katakan bahawa Bilal dan Abu Sufian ada
menunggu di luar. Saidina Umar kemudiannya membenarkan Bilal
menemuinya dan enggan menemui Abu Sufian. Saidina Umar juga telah
mengeluarkan arahan melarang pembesar-pembesar Quraisy berpindah ke
daerah-daerah pembukaan Islam. Ini kerana dibimbangi mereka akan
dijadikan golongan bangsawan yang menguasai orang ramai atas nama
pemerintah.
Agama Islam telah berusaha untuk menghapuskan sistem kasta ini dan
mengikisnya dari jiwa manusia melalui penbadatan-peribadatannya. Di
dalam ibadat sembahyang, umpamanya, seorang miskin berdiri dalam satu
baris dengan orang kaya, masing-masing dengan perasaan tunduk dan
khusyuk kepada Allah s.w.t. dan sama-sama mengucapkan kata-kata Allah
Maha Besar. Di dalam ibadat haji pula segala perbezaan sosial terhapus
sama sekali baik dari segi bangsa, warna kulit, baik miskin atau kaya,
kesemuanya menjadi tetamu Allah s.w.t. di Baitullah al-Haram dan
kesemuanya memakai pakaian yang sama diperbuat daripada kapas.
Begitulah keadaannya dengan peribadatan-peribadatan Islam yang lain,
kesemuanya mendidik hati manusia menuju ke atas persamaan tanpa
sebarang perbezaan dan tanpa memandang kedudukannya, kaya atau
miskin, dari keturunan yang mulia atau tidak, malah semuanya adalah sama
di hadapan Allah s.w.t. seperti pada mula-mula mereka diciptakan.

Islam mengakui hakikat realiti yang berlaku iaitu bahawa di kalangan


manusia itu terdapat golongan yang miskin dan yang kaya. Agama Islam
telah berusaha untuk mengatasi kemiskinan dan cuba menghalang agar
kemiskinan ini tidak merendahkan atau menghinakan umat Islam. Oleh itu,
beberapa pendekatan dilakukan untuk mengelakkan timbulnya suatu
golongan yang mengancam masyarakat serta mencetuskan perasaan iri
hati di kalangan orang miskin yang kelak akan memberontak terhadap
peraturan-peraturan masyarakat sehingga sanggup melakukan kegiatan
mencuri, merampas, merompak dan mungkin juga membawa kepada
mengubah peraturan sesuatu masyarakat.

halaman 118

Pertama, memberi peluang kepada setiap orang untuk berusaha dengan


menyediakan peluang pekerjaan. Sekiranya tidak berpeluang untuk
melakukannya, maka ia boleh melakukan sebarang pekerjaan dengan
menggunakan tenaga tangannya. Rasulullah s.a.w. pernah memberi
galakan agar seseorang itu bekerja dengan tangannya (usahanya). Sabda
baginda bermaksud: Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan
oleh anak Adam dari usaha tangannya sendiri, sesungguhnya Nabi Allah
Daud makan dari pekerjaan tangannya sendiri. Hadis ini menyebut
mengenai Nabi Allah Daud, seorang pemimpin yang agung dan seorang
raja yang berkuasa, maka kekuasaan serta kekayaan terletak di bawah
tangannya. Baginda lebih suka makan dari hasil usaha tangannya sendiri
untuk mendapatkan rezeki yang halal dan itulah rezeki yang sebaik-
baiknya, walaupun baginda boleh mengambil sebahagian dari kekayaan itu
secara yang benar untuk diri dan keluarganya.

Pada zaman Rasulullah s.a.w., seorang lelaki telah datang menemui


baginda untuk meminta sedekah dari harta Baitulmal. Baginda mendapati
lelaki itu masih kuat dan bertenaga, maka tidak diberikan wang sebaliknya
dibelikan sebilah kapak untuknya mencari kayu api dan dengan itu dia
dapat mencari rezeki dari hasil tangannya sendiri. Rasulullah s.a.w.
menggalakkan orang yang bertenaga untuk bekerja dan sabda baginda,
seandainya seseorang itu mencari kayu api dengan menggunakan
kapaknya, maka itu adalah lebih baik baginya dari meminta- minta kepada
orang yang mungkin akan memberikan sesuatu kepadanya atau tidak
memberikannya. Baginda memuliakan pekerjaan seperti ini supaya orang
tidak memandang rendah terhadapnya dan juga bertujuan untuk
meningkatkan bilangan pekerja-pekerja dan tukang-tukang yang membuat
perkakas-perkakas dengan tangan mereka, kerana usaha-usaha mereka ini
sangat diperlukan untuk proses pembangunan.

Sekiranya pekerjaan seperti ini dipandang rendah maka sudah tentulah


kemakmuran tidak dapat dicapai dan perusahaan tidak dapat
dipertingkatkan. Selain daripada itu pandangan tinggi yang disarankan oleh
hadis tadi dapat mengelakkan orang ramai dari memandang rendah
terhadap sebahagian dari mereka. Dengan itu terhindarlah sesuatu
masyarakat yang memandang rendah golongan pekerja sedangkan
golongan yang tidak melakukan sebarang pekerjaan, tetap dihormati dan
dimuliakan.

Kedua, untuk mengatasi kemiskinan ini ialah dengan menyediakan


peluang-peluang supaya mereka yang mempunyai kemampuan dapat
mengambil faedah dari keupayaan dan kebolehan yang mereka miliki.
Ulama fikah menegaskan bahawa setiap usaha yang membawa
kemakmuran iaitu pertanian, kilang-kilang perusahaan, dan melakukan
jihad untuk menegakkan agama Allah adalah wajib ke atas umat Islam. la
adalah wajib secara khusus ke atas setiap orang yang mampu dalam salah
satu usaha-usaha tadi dan wajib secara umum ke atas umat Islam. Setiap
dari usaha-usaha ini hendaklah dikekalkan,

halaman 119

dikembangkan dan dipertingkatkan kepentingan di kalangan umat Islam


terutama golongan muda.

Ahli fikah juga menekankan bahawa cara untuk menyediakan peluang yang
seluas-luasnya kepada semua orang ialah dengan menyediakan
pendidikan. Pendidikan dalam peringkat pertama adalah untuk setiap orang
(umum), di peringkat kedua, berdasarkan kelayakan untuk meningkatkan
kemahiran, maka mereka ini disalurkan kepada bidang-bidang yang
diperlukan untuk pembangunan. Namun begitu ada di antara mereka yang
boleh berusaha dengan tenaga tangan sendiri dengan bertani, berniaga,
membuat perusahaan tangan, membuka perusahaan-perusahan sendiri
atau lain-lain bidang yang tidak memerlukan tahap kemahiran dan teknologi
tinggi.

Selepas menyempurnakan peringkat kedua, maka sudah tentu ada di


antara mereka yang mempunyai kelayakan untuk meneruskan pengajian
mereka ke peringkat akhir, iaitu peringkat seseorang itu akan membuat
pengkhususan dalam sesuatu bidang. Pengkhususan merangkumi pelbagai
bidang ilmu pengetahuan antaranya bidang ketenteraan, kehakiman dan
lain-lain. Mereka yang tidak mempunyai kelayakan untuk meningkat dari
peringkat ini akan disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan oleh
masyarakat. Usaha-usaha pembangunan memerlukan kepada orang yang
mahir di dalam bidang perangkaan dan juga dalam bidang perusahaan
untuk menyelia kilang-kilang perusahaan dan lain-lain bidang yang
memadai dengan kelulusan setakat peringkat ini.

Seandainya sistem ini lengkap dan diikuti, maka ia akan dapat


menyediakan peluang bagi semua orang di samping dapat mencungkil
bakat- bakat yang ada pada mereka. Maka, sesuatu tugas tidak akan
diletakkan ke atas seseorang yang tidak mempunyai kelayakan untuknya.

Ketiga, untuk mengatasi kemiskinan ialah dengan menyediakan


kemudahan hidup bagi golongan yang tidak berdaya untuk bekerja, selain
kemudahan yang disediakan untuk para pekerja dan juga bagi mereka yang
memiliki bakat untuk mencungkil kebolehan mereka. Golongan yang tidak
berdaya antaranya orang-orang tua, golongan wanita dan anak-anak yatim
yang sudah tentu kehilangan tempat bergantung hidup. Maka, wajar bagi
agama Islam untuk menyediakan kemudahan hidup bagi golongan ini dan
tidak mengabaikannya. Rasulullah s.a.w. bersabda, maksudnya: sesiapa
yang meninggalkan harta, maka ia adalah untuk waris-warisnya dan siapa
yang ditinggalkan tanpa sebarang harta, maka ia terpulang kepada aku dan
menjadi tanggung jawabku (diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim). Hadis
ini jelas menunjukkan bahawa sesiapa yang mati dan meninggalkan harta,
maka harta itu adalah untuk waris- warisnya, dan sesiapa yang mati
meninggalkan tanggungan tanpa sebarang harta, maka Rasulullah s.a.w.
menegaskan bahawa mereka itu adalah terpulang kepadanya dan
pembiayaan mereka adalah menjadi tanggungjawabnya. Ini bermakna
tanggungjawab terhadap anak-anak yatim ini memberikan perlindungan,
bimbingan dan pemeliharaan terhadap mereka sehingga

halaman 120

membolehkan mereka menjadi seorang insan yang berguna di masa


hadapan. Tugas ini terletak ke atas Rasulullah s.a.w. kerana pembiayaan
mereka adalah dijalankan mengikut syariat Islam.

Agama Islam telah mengemukakan tiga sumber untuk memenuhi keperluan


golongan kurang berdaya ini iaitu pertama, sumber harta Baitulmal. Setiap
pungutan atau kemasukan ke dalam Baitulmal adalah untuk orang miskin
kerana ia merupakan hak mereka dan wajib dikeluarkan kepada mereka
secara teratur, amanah dan adil. Kedua, sumber zakat iaitu pengeluaran
dari sumber ini hendaklah didahulukan kepada fakir miskin dan mereka
yang terputus perbelanjaan semasa dalam perjalanan. Jadi mereka
hendaklah diberi peruntukan dari harta zakat. Dan ketiga, melalui dasar
'nafkah' terhadap kaum keluarga, kerana agama Islam mewajibkan
keluarga yang kaya memberi nafkah kepada keluarga yang miskin dan tidak
mampu.

7.4 KEADILAN SEJAGAT

Hubungan antara orang Islam dengan bukan Islam telah ditegakkan sejak
dari mulanya di atas dasar kasih sayang. Sebagaimana firman Allah s.w.t.
yang bermaksud: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan
berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana
agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya
Allah menyukai orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kamu
menjadikan sebarang kawan kamu dari orang yang memerangi kamu
kerana agama dan mengusirkamu dari negeri kamu dan membantu untuk
mengusirkamu, dan barangsiapa yang menjadikan mereka itu sebagai
kawan, maka mereka itulah orang yang zalim (Surah Al-Mumtahanah: Ayat
8 dan 9).

Perasaan kasih sayang merupakan asas perhubungan kemanusiaan.


Apabila berlaku permusuhan dan meletus peperangan, maka "keadilan"
adalah menjadi kata pemutus dalam keadaan ini. Orang Islam mesti
melaksanakan keadilan biar betapa kuat sekalipun permusuhan itu. Allah
s.w.t. telah berfirman yang bermaksud: Danjanganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku
adil, berlaku adillah, kerana adil itu lebih hampir kepada takwa (Surah Al-
Maa'idah: Ayat 8).

Ini menunjukkan sifat kebencian yang melulu akan mendorong berlaku


sikap tidak adil. Keadilan merupakan hak suci yang ditentukan dan sama-
sama dinikmati bahkan oleh pihak musuh. Maka, apabila berlaku
permusuhan, undang-undang keadilan mengehendaki supaya ditentang
permusuhan tersebut selaras dengan firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
barangsiapa yang menyerang kamu, maka serangilah ia selaras dengan
serangannya terhadap kamu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah
bahawa Allah berserta orang-orang yang bertakwa (Surah Al- Baqarah:
Ayat 194). Sekiranya mereka tidak melahirkan permusuhan, maka orang
Islam tidak berhak untuk menyerang mereka kecuali sekiranya diyakini
mereka membuat persediaan untuk melakukan permusuhan. Orang Islam
tidak seharusnya menunggu sehingga mereka melancarkan serangan,
malah harus

halaman 121

menyerang terlebih dahulu sebelum diserang. Ini kerana sebaik-baik


pertahanan ialah melakukan serangan apabila terdapat tanda-tanda yang
jelas bahawa mereka akan melancarkan serangan terhadap orang Islam.

Agama Islam juga mewajibkan umatnya sentiasa "menepati janji" apabila


membuat ikatan perjanjian dengan pihak musuh. Firman Allah s.w.t. yang
bermaksud: hendaklah kamupenuhi janji kerana sesungguhnya janji itupasti
diminta pertanggungjawabnya. Islam menekankan bahawa menunaikan
janji itu merupakan suatu "kekuatan", dan Islam menekankan supaya janji
itu ditepati dan ditunaikan. Di dalam al-Quran terdapat suatu ayat yang
tegas menekankan supaya janji hendaklah ditunaikan, iaitu firman Allah
s.w.t. yang bermaksud: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah, apabila kamu
berjanji danjanganlah kamu membatalkan sumpahmu itu sesudah
mengukuhkannya, sedangkamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu,
sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu buat. Danjanganlah kamu
seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah
dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kernbali dengan menjadikan
sumpahmu sebagai alat menipu di antara kamu disebabkan adanya satu
golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain,
sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan
sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskannya kepada kamu apa
dahulunya kamu perselisihkan itu, dan kalau Allah mengehendaki, nescaya
ia menjadikan kamu satu umat sahaja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang
dikehendaki-Nya dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang
telah kamu kerjakan dahulu. Danjanganlah kamujadikan sumpahmu
sebagai alatpenipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincir kaki kamu
sesudah kukuh tegaknya dan kamu rasakan kemelaratan di dunia kerana
kamu menghalangi manusia darijalan Allah dan bagi, kamu azabyang besar
(Surah Al-Nahl, Ayat 91).

Berdasarkan ayat al-Quran tadi, dapat dijelaskan tiga perkara pokok


terpentmg. Pertama, janji yang paling diutamakan ialah janji terhadap Allah
s.w.t. dan sesiapa yang mencabulnya maka ia mencabul janji Allah s.w.t..
Kedua, perjanjian itu sendiri merupakan "kekuatan" dan menunaikannya
adalah merupakan suatu "kekuatan" pula. Dengan sebab itu, dibandingkan
orang yang mengkhianati janji itu seumpama seorang perempuan yang
menghuraikan benang yang sudah dipintal kemas kemudian terburai.
Mengkhianati janji akan menggelincirkan kaki seseorang sesudah kukuh
tegaknya. Perjanjian mengukuhkan perdamaian, dan di dalam perdamaian
itu terdapat kekuatan dan pengukuhan, mengkhianatinya akan
menghapuskan pengukuhan tersebut. Dan ketiga, tidak sepatutnya
masyarakat yang ramai dan pemerintah yang banyak dijadikan sebab untuk
mengkhianati janji. Dengan sebab itu diterangkan di antara sebab-sebab
mengkhianati janji yang tidak benar ialah "disebabkan adanya satu
golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain."

Penegasan untuk menunaikan janji itu sendiri merupakan "keadilan",


kerana di dalam "janji" terdapat hak-hak dan pembahagiannya, iaitu yang
diistilahkan oleh ahli-ahli undang-undang dengan "perundangan ikatan".
Jadi menunaikan janji itu adalah melaksanakan keadilan yang terkandung
di dalamnya.

halaman 122

Janji ini tidak boleh dikhianati hanya didasarkan kepada sangkaan bahawa
pihak lain akan mengkhianatinya. Persediaan yang dilakukan oleh pihak
musuh itu sendiri tidak boleh dijadikan sebab untuk mengkhianati janji
kecuali jika terbayang niat dan tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan
mengkhianati janji tersebut, maka ketika itu baru boleh dikhianati janji
dengan mereka. Pernah diriwayatkan bahawa orang-orang Islam telah
mengadu kepada Rasulullah s.a.w. bahawa orang-orang Musyrikin Makkah
membuat persediaan perang selepas Perjanjian Hudaibiyah. Sebaliknya,
Rasulullah s.a.w. bersabda kepada mereka, tunailah janji terhadap mereka
dan mintalah pertolongan dan Allah terhadap mereka. Tetapi seandainya
terdapat tanda-tanda pengkhianatan dari mereka, maka hendaklah
dikembalikan perjanjian itu dan mereka hendaklah diberitahu tentang itu.
Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: dan jika kamu mengetahui
pengkhianatan dari satu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu
kepada mereka dengan cara yang jujur (Surah Al-Anfal: Ayat 58).

halaman 123

Bab 8

ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA

Norrodzoh Hj. Siren

Kesenian, Sumber Pengetahuan Sent, Seni bina Islam, Seni bina dan
Falsafah, Perbezaan antara seni Islam dengan seni Barat, Kedudukan
Wanita, Keadilan dan Tanggungjawab, Kedudukan Wanita Pra-Islam, Hak
wanita dan Jaminan Hak, Peranan Wanita, Prinsip Perkahwinan Poligami,
Hikmah Poligami, Syarat Poligami, Gerakan Pembebasan Wanita.

8.1 SENI DALAM ISLAM

Seni disebut dalam perkataan Inggeris sebagai art, yang berasal daripada
bahasa Yunani yang bermaksud kecekapan dan kebolehan. la meliputi
kecekapan dan kebolehan dalam segala usaha penciptaan bentuk-bentuk
atau karya yang member! kesenangan estetika. Estetika atau aisthesis
dalam bahasa Yunani membawa makna kepekaan iaitu tertumpu kepada
penciptaan yang berkaitan dengan keindahan. Bagi Plato (428 -348 S.M),
bentuk-bentuk atau objek-objek yang indah dikesan melalui kuasa deria
tetapi pemahaman tentang keindahan hanya wujud di alam akiiah sahaja.

Islam pula merupakan agama yang merangkumi segala aspek kehidupan


manusia termasuklah menggalakkan seni dan penciptaan yang indah-
indah. Keinginan manusia terhadap seni dan keindahan merupakan satu
fitrah kejadian manusia itu sendiri. Rasulullah s.a.w. bersabda yang
bermaksud: Allah itu indah dan sukapada keindahan. Baginda juga
menerangkan: keindahan itu menenangkan segala hati dan ubat untuk luka,
sesungguhnya keindahan merupakan perhiasan

halaman 125

dan kebahagiaan hidup. Seni sebagai pengungkap keindahan itu


mempunyai makna tersendiri yang merupakan perjalanan hidup manusia
mencari keredaan Allah.

Al-Ghazali, mengungkapkan bahawa setiap yang indah merupakan sesuatu


yang sempurna dan manusia akan terdorong untuk memilikinya sebagai
penyokong kepada kewujudan manusia itu. Malah kegemaran manusia
menikmati keindahan akan dapat melupakan manusia terhadap segala
resah dan risau dan mampu memulihkan kemantapan fizikal, mental dan
jiwa.

Beliau juga memperkatakan keindahan sesuatu seni itu hanya akan


dinikmati apabila terdapat rasa cinta terhadap apa yang dihadapinya. Cinta
akan menggerakkan segala-galanya. Kemurnian cinta terhadap kesenian
akan mampu memunggahkan kerinduan kepada sesuatu yang dicari. Cinta
juga yang menjadi bukti akan hakikat hubungan kasih sayang antara
makhluk terhadap Penciptanya.

Oleh itu, kesenian merupakan satu penghasilan dari jiwa yang jujur dan
tercipta bagi menyatakan suara jiwa terhadap al-Khalik. la ibarat pengaduan
rasa dan ucap syukur akan keindahan yang diciptakan-Nya kepada diri
manusia.

Sidi Gazalba pula mentakrifkan sent sebagai sebahagian daripada


kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana fitrah
manusia yang cinta kepada sesuatu yang menyenangkan had melalui
pancaindera yang lima. Penciptaan bentuk-bentuk kesenian tersebut
mengandungi nilai estetika yang berpadu dengan nilai estetika Islam. Nilai
dalam estetika Islam itu ialah akhlak.

Oleh itu, kesenian yang diutamakan dalam Islam ialah kesenian yang
mampu meningkatkan kehalusan dan keindahan budi manusia dalam
membentuk hubungan antara manusia dengan al-Khalik dan antara
manusia dengan manusia. Penghasilan sent bertujuan untuk meninggikan
apresiasi manusia tentang semua nilai baik, murni dan diredai Allah s.w.t.
Kesemuanya ke arah mendorong manusia mencapai tingkat ketakwaan,
kemakrufan, kesolehan dan budi yang lebih mantap. Ini kerana manusia
diberi akal dengan kelebihan daya cipta, imaginasi, intuisi dan lisan untuk
menghasilkan penciptaannya sendiri sebagai anugerah Allah yang menjadi
amanah dan penggunaannya perlu dipertanggungjawabkan.

Kesenian merupakan antara aspek terpenting dalam kehidupan manusia


yang bertamadun selagi kesenian tersebut berada di atas landasan syariah
Allah s.w.t. Kesenian yang tidak membawa mudarat atau kerosakan
diharuskan oleh Islam. Tetapi seni yang mungkin boleh membawa
kemudaratan dan kerosakan adalah dimakruhkan, manakala yang pasti
membawa mudarat dan kerosakan diharamkan.

Manusia adalah pendukung utama kepada kemunculan kesenian. Seni


yang dihasilkan oleh manusia mempunyai dua matlamat penting iaitu
sebagai suatu alat (instrumen) untuk mencapai matlamat lebih tinggi dan
bermakna iaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan sebagai
suatu penawar

halaman 126

hati, penghibur bagi seseorang yang mengembara di dunia untuk menuju


alam akhirat.

Islam melihat seni begitu murni untuk tujuan mencantikkan dan


meninggikan martabat, jiwa dan nyawa manusia. la bukan untuk
mencantikkan dan memperbaiki perkara-perkara sampingan kehidupan
manusia atau sebagai aksesori kehidupan. Malah seni bukan sesuatu yang
diberi keutamaan berbanding dengan nyawa manusia. Contohnya seni
lukisan dan ukiran. Ulama dan para cerdik pandai Islam bersepakat
mengatakan bahawa seni yang melahirkan lukisan dan ukiran yang
dibenarkan perlu menurut had-had tertentu selaras dengan tuntutan syariah
Islam. Bentuk-bentuk haiwan dan manusia lengkap dan sempurna adalah
haram hukumnya walaupun tidak bernyawa kerana mempunyai hubungan
dengan penyembahan berhala sama ada pada zaman pra-Islam atau masa
kini.

Oleh itu, kesenian dalam Islam adalah kesenian yang mengikuti batas-
batas seni yang ditetapkan. Ini kerana, segala peraturan hidup yang selaras
dengan tuntutan Islam akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat,
termasuk peraturan dalam menunaikan keinginan kesenian itu sendiri.

Persoalannya, apakah perbezaan di antara kesenian Islam dengan


kesenian Muslim? Seni Islam ialah seni yang bersumberkan kepada ajaran
Islam iaitu kitab suci al-Quran dan al-Hadis. Manakala seni Muslim ialah
pendukung seni itu mengaku sebagai orang Islam atau muslim tetapi
karyanya belum tentu berasaskan prinsip-prinsip Islam. Ini menunjukkan
bahawa orang Islam atau muslim itu merupakan pendukung utama kepada
seni Islam dan seni Muslim. Pengamalan terhadap prinsip-prinsip Islam
dalam kehidupan atau dalam kesenian itu berbeza antara seseorang
Muslim dengan seseorang Muslim. Perbezaan ini wujud kerana seseorang
Muslim itu tidak mendalami ilmu yang berkaitan dengan Islam atau tidak
mahu mengamalkan ilmunya dengan baik.

8.1.1 Sumber Pengetahuan Seni

Kesenian telah lahir sejak zaman Jahiliah lagi. Apabila masyarakat Islam
terbentuk dengan pembentukan negara Islam yang membawa tamadun
Islam yang unggul, corak kesenian juga turut berubah. Berdasarkan
kesinambungan latar belakang pra-Islam, umat Islam telah mempelajari
seni tradisi purba dari segala bangsa dan tamadun. Tetapi Islam telah
menapis, menyaring dan mengambil yang terbaik, bersesuaian serta
meninggalkan kesenian yang tidak mendatangkan manfaat.
Pemilihan terhadap kesenian oleh umat Islam dilakukan secara hikmah
(bijaksana) iaitu pertama, umat Islam menggunakan daya kreativiti dan
inovasi untuk mengubahsuai seni yang ada dan mengharmonikannya
selaras dengan tuntutan Islam terhadap alam semesta. Kedua, umat Islam
mencipta seni yang asli dan tulen, bersumberkan dan berlandaskan syariah
Islam.

halaman 127

Al-Ghazali mengatakan, seni dan keindahan melahirkan persoalan-


persoalan mengenai nilai-nilai kebatinan (dalaman) yang wujud di sebalik
rupa dan bentuk sesuatu. Keindahan rupa dan bentuk merupakan
penghasilan berbentuk zahir (fizikal) yang dihasilkan atau dicorakkan dari
nilai-nilai kebatinan.

Secara umumnya, seni dan keindahan seperti seni rupa, seni bina atau sent
kraftangan merupakan penghasilan proses fikiran dan perasaan manusia
yang disampaikan dalam bentuk zahir, iaitu rupa, bentuk, corak, garisan,
tone, warna, ruang dan elemen-elemen lain. Seni merupakan instrumen
perantara yang menghubungkan suatu jiwa (pencipta) dengan suatu jiwa
yang lain (pengamat) melalui fikiran dan pancaindera.

Seni dalam Islam mempunyai beberapa ciri penting iaitu pertama,


mempunyai asas hubungan dengan kesenian Arab yang dipengaruhi oleh
unsur- unsur kesenian kebudayaan di kawasan Asia Barat terutama di
Semenanjung Arab dan Parsi. Contohnya kesenian kesusasteraan, seni
khat dan seni suara (pembacaan al-Quran).

Ciri kedua, kebudayaan Islam telah mewujudkan suatu bentuk seni rupa
yang mempunyai nilai-nilai dan sifat-sifat yang tersendiri. la mempunyai
keagungan yang tersendiri sebagaimana seni rupa dalam tamadun Barat,
Cina dan lain-lain.

Ciri ketiga ialah seni rupa Islam bukanlah seni rupa yang mewakili
sesebuah bangsa, budaya, atau negara. la mewakili kepelbagaian bangsa,
budaya dan negara yang mempunyai kepercayaan akidah yang sama
sebagai unsur penyatuan dan kesatuan ummah melalui konsep tauhid.

8.1.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam

Seiring dengan sejarah awal kelahiran dan perkembangan tamadun Islam,


kesenian Islam berkembang bersumberkan ajaran Islam. Islam melihat
kesenian bukan sahaja pada perkara yang bercanggah bahkan turut
menitikberatkan tujuan kesenian itu dipersembahkan. Antara kesenian yang
diberi perhatian dalan Islam meliputi bidang kesusasteraan iaitu natijah dari
pengaruh kitab suci al- Quran yang mengandungi nilai-nilai kesusasteraan
yang tinggi dan berwibawa; bidang retorika yang berkembang untuk
kepentingan dakwah dan syiar Islam; bidang seni suara natijah dari
pembacaan al-Quran dan azan dengan suara yang indah; bidang kaligrafi
(tulisan indah) dari ayat-ayat al-Quran, hadis dan kata- kata hikmah yang
diukirkan dan dipahat; bidang seni sulam untuk keperluan alas
sembahyang; bidang seni bina; dan sebagainya.

Walau apapun tujuan kesenian itu berlangsung, Islam mengutamakan


pengabdian diri kepada Allah. Allah telah berfirman, Aku tidak jadikan
manusia danjin melainkan untuk mereka dapat menyembah dan beribadat
kepada-Ku. (Surah Al-Zariyat: Ayar 56)

halaman 128

Pengabdian diri seseorang pencipta dan penikmat kesenian akan


membawa mereka mematuhi perintah-Nya dan mampu meninggalkan
segala larangan-Nya. Oleh itu kesenian Islam sebagai media dakwah perlu
dipersembahkan dengan niat yang ikhlas kerana Allah semata-mata. Malah
penyebaran seni tersebut melambangkan syiar Islam yang tersebar luas di
muka bumi ini.

Seni bina Islam dan Ciri-ciri: Ibn Khaldun dalam kitabnya berjudul al-
Muqadimah menyatakan, Kedudukan rohani setiap bangsa, pandangan
hidupnya, cita-citanya, telah dilahirkan pada bangunan-bangunan yang
didirikannya. Tiap bangsayang mendorong ke arah kemajnan pasti
mempunyai kepintaran ilmu bangunan sebagai pembuktian betapa
tingginya tamadun dan cita-cita kebatinannya.

Berdasarkan pernyataan ini, seni bina merupakan suatu bukti mengenai


ketinggian tamadun dari sudut fizikal dan nilai-nilai kebatinan. Seni bina
Islam, dibentuk berlandaskan kepada nilai-nilai kebatinan yang selari
dengan tuntutan dan ajaran Islam.

Di peringkat awal, seni bina Islam muncul dan berkembang secara


berperingkat seiring dengan perkembangan seni pembinaan kota dan
tradisi ilmu. Seni bina Islam bermula melalui pembinaan masjid (Masjid
Nabi) di Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah s.a.w. Pada peringkat
awal ini, masjid tidak mempunyai menara mihrab atau kubah. Hanya
terdapat satu alat di dalam masjid iaitu satu mimbar yang diperbuat
daripada batang palma.

Pembinaan kubah masjid dikatakan bermula apabila ia dibina berdekatan


dengan masjid yang didirikan oleh Khalifah Umar al-Khattab pada tahun
636 Masihi berhampiran dengan Masjid al-Aqsa di Jerusalem, Palestin.
Pada masa kini, di seluruh pelosok dunia, masjid secara umumnya
mengandungi mimbar, menara mihrab atau kubah untuk melambangkan
identiti institusi masjid di peringkat zahir, yang secara tidak langsung
menggambarkan identiti Islam dari sudut nilai-nilai kebatinan.

Menurut Islam, seni bina Islam mengandungi beberapa ciri-ciri utama.


Antaranya pertama, di peringkat negara Islam dan seluruh pelosok dunia
terdapat kesatuan dalam seni bina, natijah dari kesatuan dalam Islam,
melalui konsep tauhid. Kedua, ciri-ciri kesatuan dalam seni bina Islam ialah
pengaruh dari pusat- pusat ketamadunan Islam seperti Madinah dan
Makkah (Semenanjung Arab), Baitui Muqaddis (Palestin), Baghdad (Iraq)
dan Damsyik (Syria). Ketiga, oleh sebab Islam itu merupakan suatu cara
hidup (ad-Din) yang menyeluruh dan sempurna, maka ia menyerap dan
berkembang secara menyeluruh ke dalam kehidupan manusia serta tidak
disempitkan atas dasar ibadat semata-mata.

Seni bina dan Falsafahnya: Terdapat dua falsafah yang terkemuka


dihubungkaitkan dengan seni bina iaitu Naturalisme dan Tauhidullah (ke-
Esaan A llah). Falsafah naturalisme merujuk kepada penghasilan seni bina
terutama

halaman 129

dalam tamadun Barat dan tauhidullah merujuk kepada penghasilan seni


bina tamadun Islam.

Naturalisme (tabii sebagai pencipta) merupakan suatu fahaman dalam


tamadun Yunani yang beranggapan bahawa tuhan dan tabii adalah satu
laitu tabii dan Tuhan mempunyai hakikat dalam konsep 'kesatuan dalam
kejadian' (unity in being).

Pengaruh naturalisme ini telah meresap masuk ke dalam sent bina


tamadun Barat pada zaman Renaissance (Pemulihan Budaya) di Eropah.
Naturalisme beranggapan bahawa manusia merupakan suatu penghasilan
yang teragung oleh kuasa tabii dalam alam dunia. Manusia tidak tertakluk
kepada sebarang kuasa sebaliknya ditentukan oleh nasib, dan perjuangan.
Kematian merupakan suatu proses tabii dan norma. Oleh itu tragedi
merupakan suatu intipati dalam kehidupan yang berasaskan kepada
pertarungan dan pertentangan.

Falsafah sedemikan telah melahirkan ciri-ciri seni bina naturalisme yang


berikut iaitu, pertama, seni bina menggambarkan kekuatan kekuasaan
manusia dalam ruang untuk berjuang dalam arena fizikal Tuhan; kedua,
bahagian ruang yang dibina menpunyai sempadan-sempadannya.
Sempadan sesuatu bangunan adalah sisi tegaknya dan yang terlihat pada
kaki langit. Ketiga, Struktur tanah dipilih dari yang tinggi atau membuang
segala struktur berhampiran supaya menonjolkan autonomi bangunan
dalam ruang berkenaan.

Seni bina Islam dan falsafah tauhidullah, ternyata melahirkan ciri-ciri yang
bertentangan dengan ciri-ciri seni bina naturalisme. Seni bina Islam
berlandaskan mentauhidkan atau meng-Esakan Allah s.w.t. Berdasarkan
ajaran Islam, manusia merupakan hamba Allah s.w.t. Manusia sebagai
hamba tidak akan menentang ketentuan Allah s.w.t, bahkan reda kepada
ke-Esaan Allah s.w.t.

Oleh itu, istilah yang biasa digunakan mtu.percubaan-percubaan sains


untuk menundukkan tabii (scientific afford to conquer nature), sekiranya
dirujuk kepada Islam maka diubahsuai kepada percubaan-percubaan sains
untuk memahami rahsia-rahsia tabii, supaya dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan manusia. Oleh kerana tabii tidak dapat ditundukkan, maka ahli
sains perlu memahami rahsia-rahsianya dan bekerja berharmoni
dengannya.

Allah s.w.t. merupakan Pemilik kepada segala ciptaan dan ruang. Sekiranya
manusia berkeinginan untuk membuat tempat kediaman atau petempatan
maka mestilah dilangsungkan dengan sikap rendah diri, dan bukannya
dengan sikap pertentangan atau pertarungan dengan tabii.

8.1.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat

Seni rupa Islam dihasilkan untuk mencerminkan nilai-nilai yang merangkumi


seluruh aspek kehidupan manusia Muslim. la dicipta bukan untuk
melahirkan watak individu tertentu atau melahirkan perasan jiwa individu
atau melahirkan sifat keegoan. Berbanding dengan seni Barat yang
berakar-umbi kepada tradisi

halaman 130

seni Eropah yang sifatnya untuk melahirkan watak individu dan pernyataan
perasaan jiwa individu. Sifat ini merupakan faktor penting dalam seni barat
terutamanya sejak zaman Renaissance (Pemulihan Budaya).

Seni barat juga dapat dihubungkaitkan dengan kelahiran fahaman


humanisme (kemanusiaan), yang lebih menientingkan manusia sebagai
objek penentu dan agama adalah bersifat ritual (ibadat) semata-mata
(sekularisme). Manusia merupakan pendukung utama dan sumber inspirasi
kepada kesenian Barat yang ternyata memisahkan aspek duniawi dengan
akhirat. Berbanding dengan Islam, seni Islam tetiap bersumberkan kepada
prinsip-prinsip Islam yang memperlihatkan unsur kesatuan dalam
kepelbagaian. Meneliti kesenian Islam udak sekadar menilai dan melihatnya
dari ruang atau kebendaan semata-mata retapi di peringkat konsep (nilai
kerohanian).

Terdapat banyak perbezaan antara seni menurut Islam dengan seni Barat
sama ada yang berbentuk abstrak atau natural. Islam tidak memisahkan
antara Islam sebagai ad-din dan cara kehidupan manusia seharian. Aspek
kesenian dilihat oleh orang Islam berlandaskan tumpuan fikiran kepada ilmu
matematik. Susunan abstrak geometri diatur dan diadun menjadi susunan
aneka kemungkinan dan sambungan yang tidak terhad.

Seni rupa Islam menekankan logik tampak lebih dari pernyataan emosi.
Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud. Malaikat tidak akan masuk
rumah yang terdapat gambar atau anjing (diriwayatkan oleh al-Bukhari).
Berdasarkan sumber syanat Islam ini, maka penggunaan lukisan haiwan
dan manusia adalah kurang sekali berbanding penggunaan reka bentuk
abstrak geometri terutama di tingkap- tingkap dan dinding-dinding best.
Bentuk-bentuk geometri dibahagi-bahagikan kepada variasi yang sama,
seimbang dan dimajukan dengan susunan imbangan yang harmoni. Hiasan
geometri juga digunakan dalam pertukangan kayu bertatah dan hiasan
pada kitab suci al-Quran.

Berbanding dengan kesenian Barat pada zaman moden, seni rupa abstrak
diterima sebagai bentuk seni yang menghasilkan daya gambaran yang tidak
menyekat imagmasi dan tidak tenkat kepada cara kehidupan manusia
seharian, tidak berlandaskan kepada sumber-sumber keagamaan dan
kerohanian.

Seni lukis Islam tidak menggambarkan drama atau potret-potret yang


beremosi sebaliknya menggambarkan atau meliputi ke-Esaan Allah s.w.t.
melalui konsep tauhid. Kebanyakan lukisan ditumpukan kepada tulisan khat
yang indah, ditulis dengan pelbagai cara dan kaedah (naskh, dewani,
ruq'ah dan lain-lain) untuk tujuan mengagungkan ayat-ayat al-Quran,
ataupun melukis reka bentuk geometri yang menunjukkan wujudnya
keseimbangan, keharmonian dan kesatuan.

Ketiadaan potret manusia mewujudkan suasana tenang atau tidak beremosi


yang menghasilkan perwujudan yang tidak berbelah bagi untuk bermeditasi.
Tetapi bagi kesenian Barat, mereka menjadikan manusia sebagai

halaman 131

objek potret bagi melahirkan sifat watak individu tertentu, berperasaan


emosi dan bersifat keegoan.

Motif tumbuhan merupakan elemen-elemen yang memben sifat


persendirian dalam seni rupa Islam. Bentuk pohon-pohon yang biasa
digunakan ialah pohon anggur dengan tangkainya yang melengkuk-
lengkuk. Motif tumbuhan sering digunakan untuk membuat sent tembikar,
batu jubin, ukiran (batu pada bangunan), tenunan kain, permaidani dan lain-
lam. Motif-motif digunakan mengikut susunan geometri untuk mewujudkan
keadaan yang tenteram dan harmoni melalui kesenian.

8.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

Persoalan mengenai wanita dan institusi keluarga merupakan unsur yang


amat penting dalam perkembangan sesebuah tamadun sama ada Tamadun
Islam atau Tamadun yang lain. Wanita berperanan dalam pembentukan
sesebuah keluarga dan keluarga merupakan asas kepada pembentukan
masyarakat. Islam begitu menitikberatkan persoalan wanita dan keluarga di
dalam al-Quran bahawa satu pertiga dari hukum-hakamnya berkaitan
dengan institusi keluarga dan peraturan- peraturan kekeluargaan yang baik.

Institusi keluarga meliputi beberapa matlamat antaranya, pertama, untuk


memelihara lelaki dan isterinya daripada melakukan perbuatan yang
dilarang; kedua, untuk memelihara supaya insan ini tidak musnah dan
menjadi pupus dengan adanya keturunan dan peranakan; dan ketiga, untuk
memelihara keselamatan zuriat atau keturunan.
Wujudnya institusi keluarga merupakan suatu kurniaan dan masyarakat
menjadi lebih sempurna. Institusi keluarga akan membentuk konsep bantu-
membantu, kasih-mengasihi dan bergotong-royong (bekerjasama) bagi
memenuhi keperluan dan kepentingan bersama. Firman Allah yang
bermaksud: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya
dan rahmat-Nya bahawa la menciptakan untuk kamu (wahai kaurn lelaki),
isteri-isteri darijenis kamu sendiri, supaya kamu hersenang hati dan hidup
mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami
isteri)perasaankasihsayangdan helas kasihan... (Surah Al-Rum 30: Ayat
21).

8.2.1 Kedudukan Wanita dalam Islam

Lelaki dan Wanita: Keadilan dan Tanggungjawab: Bersesuaian dengan


fitrah semula jadi manusia sama ada lelaki atau wanita, Islam telah
member! mereka keadilan. Lelaki dan wanita dicipta sebagai makhluk yang
berlainan sifatnya. Oleh itu, hak dan tanggungjawab serta kedudukan
mereka dalam masyarakat mempunyai kaitan yang rapat dengan
perbezaan tabii mereka.

halaman 132

Namun begitu, wanita telah diberikan hak asasi yang sama dengan lelaki.
Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: Hai sekelian manusia, bertakwalah
kepada Tuhanmu yang telah mendptakan kamu dari seorangdiri, dan
daripadanya Allah mendptakan isterinya dan daripada keduanya Allah
memperkembangbiakkan laki-laki danperempuan (Surah Al-Nisa': Ayat 1).
Berdasarkan firman Allah s.w.t. ini, lelaki atau wanita mempunyai
kedudukan yang sama, kerana berpegang kepada ke-Esaan Allah s.w.t.

Kedua-dua lelaki dan wanita ini telah diberi oleh Tuhan, hak dan kewajipan
yang sesuai dengan keadaan jasmani dan peribadi mereka. Lelaki yang
bertubuh kuat perkasa, ditugaskan untuk memimpm dan melmdungi wanita
yang bertubuh lemah, berperasaan halus dan agak sentimental. Allah
menegaskan melalui hrmannya yang bermaksud: Kaum lelaki itu adalah
pemimpin bagi kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan sebahagian
mereka atas sebahagian yang lain, dan kerana lelaki telah menafkahkan
harta mereka (Surah Al-Nisa':Ayat 34).

Walaupun tugas memimpin dan memben nafkah itu merupakan kelebihan


lelaki, tetapi tidak timbul sama sekali tentang siapa yang berkuasa dan
siapa yang dikuasai. Ini kerana hubungan antara lelaki dan wanita bukan
hanya dnkat dengan ikatan harta benda dan pengajaran sahaja, tetapi
dnkat oleh ikatan kasih sayang. Allah berfirman yang bermaksud: Mereka
pakaian kamu dan kamupun pakaian mereka (Surah Al-Baqarah: Ayat 187).

Menurut Islam, semua aktiviti kehidupan sama ada lelaki atau wanita
merupakan suatu ibadah. Maka itu tanggungjawab seseorang lelaki atau
wanita adalah sama terhadap Allah s.w.t. Firman Allah s.w.t. yang
bermaksud, Dan orangyang beriman lelaki danperempuan sebaliagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi bahagian yang lain. Mereka
menyumh (mengerjakan) yang makmf, mencegah dari yang mungkar,
mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taatkepada Allah
dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diben rahmat oleh Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Surah Al-Taubah: Ayat 71).

Islam juga tidak mengabaikan peluang pendidikan kepada wanita.


Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud, Mencan ilmu itu wajib bagi
semua orang Islam lelaki dan perempuan (Riwayat Ibn Majah). Ini
menunjukkan, Islam tidak membezakan lelaki atau wanita dari segi mencari
ilmu pengetahuan sebagai suatu bentuk tanggungjawab kepada umat
Islam.

Kedudukan Wanita Pra-Islam: Pada zaman pra-Islam, kedudukan wanita


secara umumnya dapat ditemui dalam beberapa agama dan tamadun-
tamadun dunia. Di Semenanjung Tanah Arab pra-Islam, iaitu selepas
keruntuhan empangan Ma'arib sehinggalah Nabi Muhammad s.a.w. dilantik
sebagai Nabi dan Rasul, dikenali sebagai zaman masyarakat jahiliah.
Masyarakat Jahiliah meletakkan wanita dalam kedudukan terendah dari
segi peranan dan moralnya, iaitu sebagai hamba dan harta. Wanita
dianggap oleh masyarakat Jahiliah sebagai pemuas hawa nafsu lelaki,
sehingga terdapat tradisi di kalangan kabilah-kabilah

halaman 133

tertentu yang menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana


dianggap membawa sial.

Tamadun Romawi menganggap wanita hanya sebagai hamba. Leiaki


mengahwini wanita untuk kepentingan dirinya sendiri. Wanita tidak
mempunyai sebarang hak ke atas dirinya sendiri sama ada hak memegang
jawatan, persetujuan akad, mewarisi harta, menjadi saksi dan sebarang hak
dalam undang-undang.

Keadaan wanita yang hanya dijadikan pelepas nafsu atau kehidupan seks
bebas menyebabkan punca utama kejatuhan pemerintahan Romawi dan
ketamadunannya.

Masyarakat Tamadun Greek juga turut memandang rendah kepada kaum


wanita. Mereka menganggap wanita hanya sekadar barang perhiasan yang
boleh dijual beli dan hanya layak melahirkan anak sahaja. Malah jika wanita
melahirkan anak yang hodoh, mereka akan dibunuh. Wanita juga akan
dieksploitasi oleh saudara maranya dan dilayan sebagai hamba untuk
bekerja keras mengikut kehendak mereka. Layanan terhadap wanita
tersebut juga dikatakan menjadi punca kejatuhan kerajaan Parsi yang
dianggap hebat.

Pada zaman pemerintahan Parsi dan Byzantium, kaum wanita dihina oleh
ahli agama fanatik. Mereka menjadi sasaran segala kejahatan tanpa proses
pengadilan. Kaum lelaki boleh melakukan apa sahaja terhadap wanita
sebagaimana barang kepunyaan mereka. Apabila wanita di dalam keadaan
haid, mereka akan diasingkan ke luar kota khas kerana dianggap bernajis.

Kedatangan Islam melalui Rasulullah s.a.w. dan membawa kitab suci


sebagai petunjuk daripada Allah s.w.t., merupakan suatu sinar baru untuk
mentamadunkan bangsa Arab dan meletakkan martabat wanita pada
kedudukan yang tinggi, setaraf dengan lelaki, menurut tuntutan-tuntutan
Islam selaras dengan proses pembentukan tamadun Islam. Al-Quran telah
mengeluarkan kaum Jahiliah dari kehinaan dengan sentiasa mengingatkan
mereka terhadap peristiwa wanita di masa lalu, Dan apabila roh-roh
dipertemukan dengan tubuhnya, Dan apabila anak perempuan yang
dikuburkan hidup-hidup ditanya, kerana dosa apakah dia dibunuh (Surah
Al-Takwir: Ayat 7-9).

Kedatangan Islam menjadikan wanita sebagai penggerak dalam menuju


keagungan Islam, membentuk manusia-manusia gagah untuk
mempertahankan kebenaran dan membasmi kemungkaran. Mereka
mengisi hidup mereka dengan amal bakti yang ikhlas dan menjauhkan
segala rupa kemaksiatan.

Kemuliaan wanita Islam terserlah apabila dikurniakan darjat yang amat


mulia iaitu seperti sabda Rasulullah s.a.w., Syurga itu di hawah telapak kaki
ibu, Tetapi kemuliaan tersebut tidak akan mendatangkan sebarang
pengertian, melainkan mereka menunaikan kewajipan-kewajipan yang
ditentukan dalam rumah tangga sebagai ibu.

Kedudukan, Hak Wanita Islam danJaminan Hak: Sejak kedatangan Islam


kira-kira 1400 tahun yang lalu, kedudukan dan hak wanita telah diletakkan
di

halaman 134

tempat yang sewajarnya dan diberikan tanggungjawab yang sama, setaraf


dengan lelaki dalam segala aspek kehidupan yang bersesuaian. Firman
Allah s.w.t. yang bermaksud: Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-hangsa dan hersuku- suku supaya kamu
soling/serial mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (Surah Al-
Hujurat: Ayat 12).

Berdasarkan ayat di atas, tidak wujud perbezaan antara lelaki atau


perempuan, atau satu bangsa dengan bangsa yang lain sama ada berkulit
putih atau berkulit warna, dan digalakkan menjalin hubungan serta kenal-
mengenal menurut tuntutan dan batasan kehidupan manusia Islam.
Perbezaan di sisi Allah s.w.t. adalah sifat takwa iaitu mentaati perintah-Nya
dan menjauhi segala larangan- Nya.

Menurut firman Allah s.w.t. lagi yang bermaksud: Dan para 'wanita
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang
makruf (Surah Al-Baqarah: Ayat 228). Ini membuktikan, Islam telah
memperkenalkan konsep persamaan antara lelaki dan perempuan dengan
menyatakan bahawa setiap jantina ini sebenarnya adalah saling
melengkapi atau saling menyempurnakan antara satu sama lain. Ini
bermakna, wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang seimbang
dengan lelaki.

Walaupun terdapat persamaan antara lelaki dan perempuan, Islam tidak


mengabaikan perbezaan-perbezaan antara kedua-duanya dalam
melaksanakan hak dan tanggungjawab tertentu. Lelaki dan wanita saling
melengkapi dalam perkahwinan dan institusi keluarga, termasuk
menegakkan rumah tangga dengan saling membantu dan berkasih-sayang.
Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-
Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri darijenismu sendiri, supaya
kamu cenderungdan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di
antaramu rasa kasih dan sayang (Surah Al-Ruum: Ayat 21).

Menurut undang-undang syariah, wanita diberikan hak untuk memilih


jodohnya; menggunakan nama sendiri yang diberikan oleh ibu bapanya;
mempunyai hak untuk memiliki dan menerima harta; berhak berpisah dari
suammya dan hakim atau kadi; dan sebagamya.

a. Wanita sebagai anak

Islam memberi hak kepada anak perempuan untuk mewarisi harta


peningggalan iaitu setengah dari anak lelaki. Kekurangan dengan anak
lelaki ini berlaku kerana lelaki secara umumnya mempunyai keluarga yang
perlu ditanggung dan perlu membayar mas kahwm.
b. Wanita sehagai isteri

Islam memandang wanita sebagai antara perhiasan yang diciptakan oleh


Allah untuk manusia. Wanita sebagai teman hidup lelaki yang memberi
rahmat sebagai

halaman 135

sumber ketenangan dan hiburan kepada lelaki di kala kesusahan. Wanita


juga dicipta khas sebagai pasangan bagi kaum lelaki hasil dari perkahwinan
yang sah dan mengembangbiakkan umat di muka bumi ini. Sabda
Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: Dunia umumnya adalah perhiasan.
Sebaik-baik perhiasan ialah 'wanita (isteri) yang solehah. Wanita dengan
sifatnya yang lemah, sensitif dan penyayang memerlukan belaian dan kasih
sayang serta pertolongan daripada suaminya. Oleh itu suami berkewajipan
membenkan kasih sayang dan nafkah berdasarkan keperluan isterinya.
Manakala isteri diberi tanggungjawab mentaati suami dan memelihara diri
serta harta suaminya. Wanita juga turut menjadi pemimpm dalam urusan
rumah tangganya. Rasulullah s.a.w. mengiktiraf kemuliaan dan kekuasaan
wanita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, Seorang isteri adalah
pemimpin rumah tangga suaminya dan dia akan diminta bertanggungjawab
tentang soalkeluarganya.

c Wanita sebagai Ibu

Kedudukan wanita sebagai ibu amat mulia dan tinggi berbandmg dengan
kedudukan lelaki sebagai bapa. Wanita lebih berhak ke atas ketaatan anak-
anak terhadapnya kerana kesusahan dan kepayahan ibu melahirkan,
membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Anak-anak pula mesti melayani
dan mentaati ibunya selagi tidak melanggar syariat Islam serta
bertanggungjawab memberikan keselesaan hidup kepada kedua orang
tuanya. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud, Daripada Abu
Hurairah r.a dia berkata: Datang seorang lelaki kepada Rasulullah s.a.w.
lalu bertanya: Ya Rasulullah! Siapakah yang lebih berhak aku taati?
Baginda menja'wab, Ibumu! Orang itu bertanya lagi, Sesudah itu siapa?
Baginda menjawab, Ibumu! Orang itu bertanya lagi, Sesudah itu siapa lagi?
Bagmda menja'wab, Ibumu! Lalu dia bertanya lagi, Sesudah itu siapa lagi?
Baginda menjawab, Ayahmu.

Hadis ini menunjukkan bahawa ibu bapa mesti dihormati dan ditaati
terutama ibu yang bersusah payah membesarkan anak-anaknya.

d. Wanita sebagai Anggota Masyarakat

Islam memberi kebebasan kepada wanita untuk menentukan hidupnya


dalam masyarakat. Islam membenarkan wanita mencari harta kekayaan
terutama jika tiada yang menanggung kehidupannya. Walau
bagaimanapun, Islam mengutamakan pekerjaan yang sesuai dengan
kewanitaan dan menjauhkan segala bentuk penghinaan dan kesusahan
serta mengelakkan diri dari berlaku fitnah dalam masyarakat.

Wanita juga boleh terlibat dalam politik mengikut batas yang tertentu. Islam
tidak membenarkan wanita menjadi Ketua Negara, tetapi membenarkan
sebagai ketua di peringkat bawah. Menurut Said Abdullah Seif al-Hatimy,
ketua negara bukan sahaja sebagai ketua yang memerintah negara, tetapi
termasuk ketua keadilan (hakim), ketua sembahyang (imam) terutama
sembahyang Jumaat, dan ketua dalam peperangan menentang musuh. Ini
kerana keadaan kekuatan

halaman 136

fizikal wanita yang tidak setanding dengan lelaki dan keadaan psikologi
wanita sendin yang bersifat emosional.

Wanita Teladan dalam Bidang Rohani, Kewajipan Agama dan Ciri-ciri


Penting Wanita: Berdasarkan kitab suci al-Quran, dinyatakan mengenai
beberapa wanita yang menjadi teladan dalam sejarah terutama dalam
bidang kerohanian. Antara mereka ialah isten kepada Firaun, ibu Nabi
Musa a.s. dan ibu Nabi Isa a.s., Maryam.

Mengenai isteri kepada Firaun, firman Allah s.w.t. dalam al-Quran yang
bermaksud: Dan A llah memiwat isteri Firaun misalan (perempuan) bagi
orang yang beriman, ketika ia berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku
sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkan aku dari Firaun dan
perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim (Surah Al-
Tahrnm: Ayat 11).

Mengenai ibu Nabi Musa a.s., firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan
Kami ilhamkan kepada ibu Musa (Surah Al-Qashash: Ayat 7). Mengenai ibu
Nabi Isa a.s., firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan (ingatlah) ketika
Malaikat (fibril) berkata:Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih
kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia
(Surah All Imran: Ayat 42).

Wanita diberikan kedudukan seimbang dengan lelaki dalam semua aspek


akidah, syariat dan akhlak. Namun begitu, dalam beberapa perkara tertentu
terutamanya peribadatan, wanita diberikan kekecualian menurut fitrahnya
berbanding dengan lelaki dalam hukum fardu ain dan fardu kifayah.
Antaranya wanita dikecualikan daripada melakukan ibadat sembahyang
dan berpuasa semasa didatangi haid dan nifas; bersembahyang Jumaat;
mengerjakan sembahyang jenazah; perang sabil; dan sebagainya.

Wanita mempunyai ciri-ciri yang penting yang membezakannnya dengan


lelaki. Ciri-ciri wanita dilihat dari dua aspek iaitu sifat jasmani (fizikal) dan
sifat rohani (spiritual). Secara umumnya, dan aspek jasmani, Rasulullah
s.a.w. menjelaskan bahawa kaum wanita mengalami keuzuran pada
sebahagian besar dan kehidupannya antaranya keuzuran bulanan,
keuzuran ketika mengandung dan sesudah bersalin. Semasa berada dalam
situasi tersebut, wanita merupakan insan yang mudah tersinggung dan
fikirannya mudah terganggu untuk seketika.

Aspek rohani pula melihat perasaan wanita lebih halus dan lembut
berbanding lelaki, penyayang dan berkecenderungan untuk menerima
pimpinan daripada lelaki.

Kelebihan Lelaki dan Wanita: Lelaki dan wanita merupakan insan manusia
yang saling melengkapi terutama dalam institusi keluarga. Mereka
mempunyai kelebihan atau kekurangan di antara satu dengan yang lain
dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan. Tetapi secara umumnya,
lelaki mempunyai kelebihan- kelebihan tetapi bukan secara mutlak.
Kelebihan-kelebihan lelaki berdasarkan fitrah dan tabii manusia yang
bersesuaian dengan peranan, hak dan

halaman 137

tanggungjawabnya sebagaimana digariskan oleh Islam. Firman Allah s.w.t.


yang bermaksud: Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan
kelebihan daripada istennya {Surah Al-Baqarah: Ayat 228). Kelebihan lelaki
ke atas wanita hanya dalam bidang keluarga dan bidang siasah, tetapi
bukan dalam hak insaniah atau sifat-sifatnya. Al-Quran menyatakan suami
diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Manakala isteri
dipertanggungjawabkan untuk mentadbir hal ehwal rumahtangganya
termasuk anak-anak. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Kamu
semua (lelaki dan wanita) adalah ketua (pengembala) dan kamu semua ada
bertanggungjawab atas mereka yang di baivah jagaan kamu. (Diriwayatkan
oleh al-Bukhari).

Wanita pula memiliki sifat keibuan, dibenkan penghormatan tinggi dalam


keluarga sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: Syurga itu
terletak di bawah telapak kaki ibu. Oleh sebab tanggungjawab ibu adalah
berat maka dalam Islam, Allah s.w.t. tidak mewajibkannya untuk mencari
nafkah keluarganya. Pada masa kini, terdapat wanita yang memilih untuk
memiliki kerjaya dan pekerjaan. Sesetengah daripada mereka bekerja untuk
membantu suaminya dalam memenuhi keperluan rumah tangga. Keadaan
seperti ini tidak dilarang oleh Islam dengan syarat kehormatan dan
kejujuran dipelihara. Wanita tetap diberi peranan, hak dan tanggungjawab
dalam bidang kerjaya dan pekerjaan sesuai menurut fitrah manusia dan
tiada halangan untuk menjawat kedudukan tinggi. Namun begitu, terdapat
larangan terhadap wanita untuk menduduki jawatan sebagai ketua negara
dan terdapat beberapa mazhab yang melarangnya untuk menjadi hakim
atau kadi.
8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya

Secara umumnya, peranan wanita lalah sebagai isteri, dan merupakan suri
rumah tangga atau wazir kepada suaminya dalam institusi keluarga.
Sebagai ibu, wanita merupakan pengasuh dan pendidik kepada anak-
anaknya. Kegagalan wanita untuk memenuhi tanggungjawab yang
diamanahkan ini akan mengakibatkan institusi keluarga menjadi goyah dan
kucar-kacir. Fitnah akan berlaku apabila berlaku pengabaian peranan, hak
dan tanggungjawab dan akhirnya, anak-anak terbiar tanpa asuhan dan
didikan, serta kasih sayang yang sempurna.

Pengabaian tanggungjawab dan peranan akan melahirkan masyarakat


yang rosak akhlaknya terutamanya anak-anak yang tidak lagi menghormati
ibu bapa (menderhaka) dan terpengaruh dengan gejala-gejala sosial yang
tidak sihat. Institusi keluarga yang goyah dan kucar-kacir akan memberikan
kesan kepada institusi masyarakat dan akhirnya, institusi negara.

Bagi wanita yang beriman, rumahnya merupakan sambungan kepada


masjid, dan sebagaimana institusi masjid wajib diimarahkan, begitu juga
institusi rumah tangga (rumah). Wanita yang mengimarahkan rumah
dengan perkara- perkara berlandaskan tuntutan Islam akan menjadi tempat
untuk mendapat

halaman 138

ketenangan, tempat turunnya sakinah, tempat perlindungan dari fitnah, dan


tempat untuk mengumpul kekuatan rohani dan jasmani untuk keluarganya.

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Bahawa apabila seseorang


wanita mencari keredaan suaminya dan menguruskan kerja-kerja rumahnya
dengan puas hati suaminya, maka la mendapat ganjaran yang sama
dengan lelaki dalam amal-amalnya kerana Allah itu. Berdasarkan
kenyataan ini, tidak bermakna peranan, hak dan tanggungjawab wanita
hanya terhadap institusi keluarga sahaja. Sebaliknya, dengan keizinan
suaminya ia tidak dilarang untuk berkhidmat kepada institusi
masyarakatnya setelah memenuhi kewajiban institusi keluarga, dengan
syarat menjaga kehormatan dan menjaga pergaulan.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Katakanlah kepada wanita yang


beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara
kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali
yang (biasa) nampak dan padanya (Surah Al-Nur: Ayat 31). Berdasarkan
ayat tersebut, Allah s.w.t. memerintahkan supaya wanita Islam memelihara
penglihatannya daripada perkara yang menaikkan keinginan nafsu dan
menutup aurat menurut tuntutan syariat Islam. Sesungguhnya, memelihara
penglihatan, memelihara keinginan nafsu dan menutup aurat merupakan
sebahagian daripada tujuan untuk memelihara akhlak dan kehormatan
wanita dan mengelakkan berlakunya gejala-gejala tidak bermoral.
Peraturan tersebut membuktikan Islam bukan sahaja memberikan
kebebasan yang cukup sempurna kepada wanita tetapi menurut batasan-
batasan tertentu. Batasan-batasan kebebasan ini demi untuk memelihara
keturunan manusia atau zunat yang mulia dan bermaruah.

8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita

Prinsip Perkahwinan Poligami: Islam merupakan ad-Din al-fitrah iaitu ia


tidak menentang fitrah manusia tetapi mengawal dan menyusunnya dengan
baik. Islam memberikan sistem dan aturan kepada semua keperluan
kehendak manusia untuk kepentingan dan kebahagian manusia itu sendiri,
sama ada di dunia atau akhirat. Sehubungan dengan itu, Islam telah
mengiktirafprinsip perkahwinan poligami sebagai sebahagian institusi
keluarga kerana tujuan kemaslahatan kemasyarakatan. Menurut
sesetengah alim ulama, poligami merupakan sesuatu pengecualian, bukan
suatu yang biasa kerana dalam aspek-aspek tertentu poligami diperlukan.
Islam mengharuskan poligami untuk melindungi wanita dan sebagai Jalan
keluar dan kesulitan.

Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: Maka kahwimlah oleh kamu wanita-
wanita yang kamu sukai, dua, tiga atau empat, Kemudian jika kamu takut
tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja (Surah al-Nisa':
Ayat 3). Walaupun pada permulaan ayat tersebut menyuruh berpoligami
tetapi dinyatakan juga ugutan dan peringatan supaya tidak
menyalahgunakan poligami di tempat yang tidak wajar. Di Barat, undang-
undangnya tidak membenarkan poligami sebaliknya membenarkan hidup
bersekedudukan terutama dengan wanita

halaman 139

simpanan. Antara kesannya ialah wanita menjadi permainan lelaki,


menggalakkan perzinaan (seks bebas) yang boleh membawa penyakit
AIDS atau penyakit kelamin yang lain dan kelahiran anak luar nikah
(haram). Kesannya anak-anak yang dilahirkan tidak akan mendapat
pendidikan sempurna dan akan mengakibatkan masyarakat yang rosak
zuriat dan keturunannya.

Hikmah Poligami: Kehidupan berpoligami membawa banyak hikmah yang


tersembunyi dalam sesuatu institusi keluarga dan masyarakat. Antaranya
ialah pertama, seseorang isteri itu mungkin mengalami penyakit jasmani
(sakit anggota badan), atau mandul atau sakit jiwa. Poligami dibenarkan
untuk menghindari keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh penyakit-
penyakit tersebut dan akan melenyapkan sebab-sebab atau mengurangkan
penceraian.

Kedua, penyelidikan-penyelidikan di penngkat antarabangsa menunjukkan


bilangan wanita melebihi lelaki dalam masa aman damai. Poligami akan
mengurangkan ketidakseimbangan ini dengan membentuk institusi keluarga
yang lebih besar. Ketiga, dalam suasana kini, bilangan wanita akan
mengatasi bilangan lelaki. Peningkatan sejumlah besar wanita akan
melahirkan masalah moral yang sekiranya tidak diselesaikan akan
menyebabkan merebaknya kegiatan pelacuran. Kegiatan pelacuran berlaku
tidak hanya disebabkan keruntuhan moral sahaja, tetapi untuk memenuhl
keperluan kehidupan berkeluarga kesan daripada kehilangan atau
ketiadaan lelaki sebagai ketua keluarga. Poligami secara tidak langsung
akan dapat mengurangkan masalah pelacuran ini, melalui perkongsian
kehidupan. Dan keempat, poligami boleh membentuk perkahwinan yang
sihat termasuk melenyapkan jumlah gadis-gadis yang diserang penyakit
perempuan yang begitu berleluasa sama ada di dunia Timur atau Barat.
Dalam sejarah sebelum Islam, iaitu masyarakat Arab turut menggalakkan
poligami dan sesetengahnya memiliki seramai sepuluh orang isteri.
Manakala di negara China, menurut Encyclopedia Britannica, seseorang
lelaki berkahwin dengan isteri utama tetapi isteri sampingan dibenarkan.
Agama Hindu, menurut Manu's Dharma Shastra, digalakkan berpoligami. Di
India pada tahun 1961, menerusi suatu bancian kebangsaan, penganut
Hindu yang berpoligami adalah lebih tinggi berbanding dengan penganut
Islam yang berpoligami. Ajaran Yahudi pula mengatakan berkahwin lebih
dari satu merupakan suatu amalan biasa. Dalam agama Kristian, dalam
kitab Bible hah 2 Samuel 3, ayat 2-5, dinyatakan bahawa Nabi Daud
(David) mempunyai lebih dari satu isteri dan ini menggambarkan, baginda
mengamalkan kehidupan berpoligami. Pada tahun 1650, di Nurenberg
(Eropah) berlaku perjumpaan yang mengambil keputusan untuk
membenarkan rakyat berkahwin lebih dari satu isteri bagi mengatasi
masalah kekurangan bilangan rakyat akibat daripada peperangan.

halaman 140

Syarat Poligami Islam: Amalan dalam kehidupan berpoligami Islam tidak


memberikan kebebasan mutlak kepada lelaki semata-mata untuk mencari
keseronokan sahaja. Sebaliknya, poligami diharuskan dengan bersyarat
kepada lelaki iaitu hendaklah berlaku adil kepada isteri-isterinya. Keadilan
kepada isteri- isterinya meliputi keadilan dalam pemberian nafkah zahir dan
batin seperti pergaulan suami isteri, pemberian nafkah zahir dari segi harta
benda dan terpenting ialah memberikan layanan baik, sama rata dan
menunaikan kewajiban suami isten.

Poligami juga diharuskan jika aman daripada kezaliman. Firman Allah s.w.t.
yang bermaksud: Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
maka (kahwinilah) seorang sahaja! (Surah Al-Nisa': Ayat 3). Berdasarkan
ayat di atas, poligami bukanlah suatu perkara yang dibenarkan secara
sewenang- wenangnya tanpa mengambil kira kesannya terutama
kezaliman. Kezaliman dianggap merupakan kegagalan suami untuk
memenuhi tanggungjawab berpoligami dengan menzalimi tidak hanya
dirinya, malah isteri-isteri, keluarganya dan seterusnya menggugat institusi
masyarakat. Menyedari hakikat ini, poligami adalah dilarang sekiranya tidak
dapat berlaku adil dan zalim.

halaman 141

NOTA

1. Hamidah Abdulhamid, PengantarEstetik, (Kuala Lumpur: Dewan


Bahasa dan Pustaka, 1995), him. 3.

2. Sidi Gazalba, Pandangan Islam TentangKesenian, (Kuala Lumpur:


Dewan Bahasa dan Pustaka, 1977), him. 10.

3. Mohd. Kamal Hassan, "Konsep Keindahan dalam Islam dan


Hubungannya dengan Sen! dan Sastera: Suatu Pandangan Umum",
Dr. Farid M. Onn (ed.), Stilistik Simposium Keindahan Bahasa,
(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), him. 11.

4. Hamidah Abdulhamid, op.cit. him. 28.

5. Mustafa Sibaie, al-Mar'ah bain al-Faqh wa al-Quran, (Damsyik:


Matba'ah Jami'ah, 1962), him. 22.

6. N.M Shaik, Women In Society, NusratAU NasriforKitahBharan,


(India: New Delhi, 1991), him. 3.

7. Muhammad b. Abdullah Sulaiman Arafah, Hak dan


PerananAktifWanita Muslimah, KathurSuharji (terjem.), (PasarJogIa:
Hazanahllmu, 1994), him. 34.

8. Islamic Concepts (3), The Muslim Family, (Iran: al-Balagh


Foundation, 1988), him. 7.

9. Ali Abd. Halim Mahmud (Dr), (t.t), Al-Mar'ah alMuslimah 'wa Fiqh al-
Dakwah ila Allah, Al-Mansurah, him. 37.
10. Khamsiah Ahmad, Wanita Islam, (Singapura: Pustaka Nasional,
1981), him. 9.

11. Al-Hafiz Abi Abd. Al-Rahman bin Syuaib al-Nasa'1,1964, al- Mujtabi,
him. 57.

12. Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, Sunan A hi Dawud, Juz ke-3.


(Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah, t.t), him. 130.

13. Kamal Buyuni al-Abyiani, Mukhtasar Sahih al-Bukhari, (Riyard:


Maktabah al-Muayyad al Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah,
1992), him. 519.

14. Said Abdullah, Seifal-Hatimy, Woman In Islam: A Comparative


Study, Pakistan, (Lahore: Islamic Publication Ltd), him. 48 - 49.

halaman 142

Bab 9

PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT

Mohamad Kamil Abdul Majid

Cabaran-cabaran Penjajahan Barat, Sistem Pengajaran dan Pendidikan,


Akhbar dan Media Massa, Medium Serangan Sosial, Gerakan Pemesongan
Pemikiran Islam, Cabaran Umat Islam dari Fahaman Sekularisme dan
Orientalisme, Cabaran Sekularisme, Cabaran Orientalisme, Kesan-kesan
Penjajahan Fizikal dan Fikiran Barat ke atas Umat Islam, Tajdid Tamadun,
Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa Kini.

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT

Sejak kurun ke-18 dan ke-19, masyarakat dan dunia Islam telah dilanda
kebekuan (sifat jumud) terutama dari aspek pemikiran dan memiliki ciri-ciri
kejahilan. Islam sebagai suatu cara kehidupan, syiar dan syariat hanya
tinggal pada nama dan lambangnya, ini membuka ruang dan peluang yang
luas serta terdedah kepada serangan pemikiran dan fizikal termasuk
budaya, politik dan ketenteraan. Serangan berbentuk pemikiran dan fizikal
ini merupakan sebagai suatu tindak balas dunia Barat terhadap kekalahan
dan keaiban mereka di dalam beberapa siri Perang Salib, di samping untuk
menguasai sumber kekayaan ekonomi negara- negara Islam. Dari segi
psikologi, ia berjaya menyogok falsafah penguasaan 'orang putih' dan
kemenangan materialisme (kebendaan) ke atas konsep ketuhanan dan
iman.

Seorang sarjana Islam kontemporari iaitu Dr. Yusufal-Qaradawi telah


merumuskan tiga medium (alat) utama ke arah penguasaan kolonial Barat
ke

halaman 143

atas umat Islam. Pertamanya, melalui medium sistem pengajaran dan


pendidikan; kedua, melalui medium media massa; dan ketiga, melalui
medium serangan sosial.

9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan

Dalam proses penjajahan ini, pihak kolonial Barat menggunakan sistem


pengajaran dan pendidikan sebagai salah satu medium atau saluran utama
umat Islam. Natijahnya, berlaku perubahan terhadap moral umat Islam
sehingga menjadikan mereka lemah, lupa dan jahil mengenai kekuatan diri
dan keupayaan sendiri, serta merasa rendah diri sehingga menjadi mundur
dan ketertinggalan. Umat Islam telah kehilangan personaliti dan
kedinamisan serta menjadi murid (pengikut) yang sentiasa patuh kepada
tamadun Barat dan merasa rendah diri terhadap tamadunnya, tamadun
Islam.

Dalam sistem pengajaran dan pendidikan ini, sekolah-sekolah dan institusi-


institusi pendidikan Barat ditubuhkan di negara-negara umat Islam dengan
matlamat mengambil kanak-kanak muslim yang masih lembut ubun- ubun
untuk dibentuk. Ini menjadikan mereka semakin jauh dari ajaran Islam
malah lebih dekat kepada kebudayaan Barat. Lahirnya golongan muslim
yang semakin mengkagumi tamadun Barat dan merasa rendah diri serta
kurang selesa dengan tamadun Islam dan nilai-nilai ketimuran. Sistem
pendidikan Barat diperkukuh melalui sekolah-sekolah moden Barat dan
misionari selaras dengan buku teks, kurikulum, guru-guru yang lebih
cenderung kepada pemikiran Barat termasuk faham sekular. Menurut
seorang sarjana Islam, Malik bin Nabi, ia (kolonial Barat) telah
memperkenalkan unsur budaya baru kepada dunia Islam. Malahan
Muhammad Iqbal sendiri telah mengakui begitu cepatnya perkembangan
rohani umat Islam bergerak ke Barat. Dr. Alt Syari'ati mengakui bahawa
kejayaan Barat yang mahukan semua orang di dunia hidup serupa,
berfikiran serupa dan tidak dibezakan lagi oleh keperibadian dan jiwa
seperti juga agama, sejarah, kebudayaan, peradaban lampau, pendidikan
dan tradisi. Bentuk kehidupan manusia sejagat ciptaan dan cita-cita dunia
Barat ini, pada hari ini secara umumnya dikenali sebagai glohalisasi
(keseyagatan).

Dalam konteks ini juga, atas dasar untuk pemodenan dan pembaratan
beberapa negara umat Islam seperti Turki dan Mesir telah menghantar
pelajar- pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan Barat ke dunia Barat
terutama Eropah. Di peringkat ini, tumpuan terutamanya dalam bidang
pengajian sains sosial dan kesusasteraan sehingga akhirnya membentuk
golongan manusia yang berfikiran Barat, nilai, neraca, cita rasa, aliran dan
tingkah laku kebaratan. Akhirnya golongan muslim ini sekembalinya ke
tanah air kecuali mereka yang dipelihara Allah s.w.t. dikenali sebagai
manusia celupan Barat, faham sekular dan tidak beragama. Golongan ini
secara rasminya tidak menukar nama atau agama tetapi pemikiran mereka
telah mengalami perubahan yang berlandaskan kepada pengaruh dalam
tamadun Barat. Nilai dan pandangan hidup mereka terhadap

halaman 144

agama, kehidupan manusia, masa lampau dan pada masa kini ternyata
berbeza. Malah pandangan mereka terhadap sistem perundangan, budi
pekerti dan budaya yang menjadi ruang lingkup peraturan kehidupan sudah
berubah. Ini dapat dilihat melalui tingkah laku, akhlak serta pemikiran-
pemikiran mereka melalui tulisan-tulisan yang dihasilkan. Golongan ini
berfahaman sekular iaitu memisahkan agama atau sesuatu yang berunsur
transenden dengan kehidupan dunia manusia. Sebagai contohnya di Turki,
seorang tokoh nasionalis iaitu Ziya Gokalp (1875-1924) yang kemudian
dikenali sebagai Bapa Nasionalisme Turki merupakan seorang pemuja
tamadun Barat. Berlandaskan pemikiran sekular, beliau menganggap
agama hanya merupakan suatu kepercayaan atau ritual. Dengan itu ilmu
pengetahuan psikologi, sosiologi, biologi, fizik, matematik itu tidak ada
hubungan dengan agama. Seorang lagi tokoh nasionalis Turki yang berjaya
dibaratkan ialah Mustafa Kamal Ataturk (1881-1934) sehingga digelar
sebagai Bapa Sekular Turki. Beliau berjaya melaksanakan penghapusan
institusi keagamaan dan apa sahaja yang berkaitan dengan agama Islam
disingkirkan. Malah selepas memegang tampuk kuasa pada tahun 1923,
beliau memusnahkan agama Islam sebagai suatu cara kehidupan dengan
menggantikan sistem pemerintahan berasaskan sekulansme dan
nasionalisme. Mustafa Kamal Ataturk dalam proses pembaratan ini, betul-
betui merupakan pengikut setia berkiblatkan Barat dalam semua aspek
serta memutuskan Turki dari tradisi Islam. Di kemuncak sekularismenya,
masjid-masjid ditutup, pakaian Barat diwajibkan malah memakai tarbus atau
songkok merupakan suatu kesalahan jenayah. Pada tahun 1926, diluluskan
Turkish Civil Codeuntuk menggantikan undang-undang syariah. Sehingga
kini, Turki merupakan sebuah negara umat Islam yang berfikiran
sekularisme dan mempertahankan nilai-nilai Barat dalam semua aspek
kehidupan. Ini selaras dengan kesetiaannya kepada Bapa Sekular Turki,
Mustafa Kamal Ataturk dan pengaruh Barat, di samping untuk membentuk
identitinya sebagai sebahagian dan benua Eropah (Barat), tidak
beridentitikan Islam atau Asia.

Manakala di Mesir pula ia bermula dengan kejatuhan negara ini ke tangan


Napoleon Bonarparte (kolonial Perancis) pada tahun 1798. Namun begitu
proses pembaratan Mesir secara meluas bermula di zaman pemerintahan
Muhammad All (1795-1845) apabila dikirim para pelajar Mesir ke England,
Perancis, Itali dan Austria. Selepas itu, berkembanglah aliran pemikiran
tamadun Barat ke negara Mesir melalui kemunculan al-Tahtawi (1801-
1873) kemudian diikuti oleh Qasim Amin, Alt 'Abd al-Raziq, Taha Husin dan
lain-lain. Menerusi golongan yang menerima pendidikan Barat seperti inilah,
menurut Dr. All Syari'ati, orang- orang Asia, Afrika diajar bagaimana cara
berfikir, berpakaian, berkeinginan, malah bagaimana harus bersedih dan
bergembira. Mereka diajar bagaimana membina hubungan sosial dan
berbelanja. Ini bererti, suatu kebudayaan baru diperkenalkan dan
diwujudkan secara tidak langsung melalui golongan masyarakat tempatan
yang menerima pendidikan Barat. Menurut Dr. Alt Syari'ati

halaman 145

lagi, modenisasi merupakan kaedah yang paling berkesan menyesatkan


dunia bukan Eropah (Barat) dari segi susunan dan bentuk pemikiran serta
keperibadian (jati diri)

Secara umumnya, sistem pengajaran dan pendidikan Barat telah


melahirkan segolongan masyarakat tempatan yang menerima sistem
pendidikan Barat sebagai perantara, dalam proses kemasukan dan
perkembangan pengaruh Barat, sama ada di negara-negara umat Islam
atau di negara-negara bukan Barat. Memetik pendapat Macauly mengenai
pengaruh Barat ke atas benua India, iaitu India dalam bentuk warna kulit
dan darah, tetapi Inggerispada cita rasa pemikiran, bahasa dan idea.

9.1.2 Akhbar dan Media Massa

Pengenalan sistem pendidikan Barat di peringkat rendah, menengah dan


tinggi turut diperkukuhkan lagi di peringkat awam melalui saluran media
massa terutama persuratkhabaran. Ini merupakan saluran kepada massa
yang memungkinkan berlakunyaperubahan cara berfikir, nilai, neraca malah
pendapat umum. la dilakukan dalam bentuk berita, rencana, kesusasteraan
yang kreatif malah menggunakan gambar-gambar, di samping ruangan
penyelidikan wartawan dan temu ramah. Penguasaan, cengkaman dan
arah aliran maklumat oleh akhbar dan media massa semakin memperkukuh
cengkaman serta pengaruh kolonial Barat.
Dengan melihat di negara Mesir, akhbar-akhbar digunakan oleh para
misionari bagi mengungkapkan pandangan Kristian lebih daripada apa yang
dilakukan di negara Islam lainnya. H. A. R. Gibb dalam bukunya yang
berjudul, Modern Trends in Islam menyatakan bahawa institusi sekolah dan
kolej sahaja belum cukup. la hanya merupakan langkah pertama kerana ia
mampu memimpin aliran politik dan pentadbiran. Untuk sampai ke situ
mestilah diberikan perhatian kepada pembentukan 'pendapat umum 'yang
dapat dibentuk melalui peranan media massa terutama akhbar. Menurut
beliau lagi, akhbar merupakan alat atau saluran paling berkesan dan
berpengaruh di dunia Islam.

9.1.3 Serangan Sosial

Selain sistem pendidikan dan media massa, diperkukuh pula medium


serangan sosial terutama dalam aspek kebudayaan. Serangan sosial
berlaku dalam proses sama ada berbentuk evolusi atau revolusi meliputi
asimilasi adat, tradisi dan cita rasa nilai-nilai Barat ke dalam institusi
keluarga dan masyarakat Islam. Institusi keluarga dan masyarakat Islam
semakin longgar kesepaduannya, sehingga akhirnya tunduk kepada arus
kemasukan pengaruh Barat.

Berdasarkan kepada penelitian dan kajian, ternyata strategi serampang tiga


mata ini tidak mampu untuk dihadapi oleh umat Islam yang sedang
mengalami kejumudan terutama pemikiran. Taklid menjadikan umat Islam
tidak mampu

halaman 146

bangkit untuk memberi jawapan yang tepat dan sepadan, malahan mereka
menyedari peranan musuh yang sudah menyisihkan mereka dan semua
kekuatan tenaga, keyakinan diri dan tindakan berkesan. Natijah daripada
pertembungan antara Barat dengan bukan Barat, ialah kemasukan pelbagai
fahaman atau isme- isme yang dianggap moden terutamanya sekularisme
dan modenisme. Ini telah melahirkan segolongan masyarakat Islam
tempatan yang mengagumi dan menganuti aliran ini, menerima jiwa serta
pendidikan Barat. Malahan sehingga masa kini, terdapat golongan yang
menerima pendidikan Barat di negara-negara Islam, yang masih
meneruskan dan mengagumi Barat.

Menurut Malik bin Nabi, aliran pengkagum Barat yang disebut modenis ini
merupakan peniru tanpa keaslian.12 Di India, muncul Syed Ahmad Khan
(1817-1898) yang berusaha untuk mentafsirkan al-Quran berasaskan
semangat modenisme Barat iaitu berasaskan nilai-nilai rasionalisme,
materialisme, saintisme, naturalisme, relativisme, evolusionisme dan
sebagainya. Antara pendapat serta tindakan beliau ialah menolak mukjizat
di dalam Islam, menolak hukum Islam yang dianggap tidak sesuai lagi
dengan zaman moden seperti hukum potong tangan bagi kesalahan
mencuri atau hukuman rejam atau sebatan bagi kesalahan berzina. Beliau
beranggapan, hukuman syariat Islam seperti ini hanya sesuai untuk
masyarakat primitif dan tidak sesuai di zaman moden. Di bidang
pendidikan, melalui sokongan kolonial British, beliau telah menubuhkan
Muhammadan Anglo-Oriental College (Aligarh) menurut model Universiti
Cambridge yang bercorak pendidikan sekular dan liberal. Menurut penilaian
seorang sarjana kontemporari Islam, Abu'l Hasan All al-Nadwi menyatakan
sistem ini mempunyai dua kelemahan iaitu bersifat sekular dan dualisme,
bukannya bersifat sepadu. la menerima tentangan daripada ulama kerana
tunduk kepada nilai tamadun Barat kerana sistem seumpama ini akan
mempengaruhi akidah dan akhlak masyarakat Islam.

Ini menunjukkan modenisme menurut pandangan atau acuan Barat sama


ada di negara Turki, Mesir, India atau negara-negara Islam lain bukan
sahaja gagal untuk memperbaiki keadaan kelemahan umat Islam secara
keseluruhannya, malah menjadikan ia semakin jauh jaraknya dengan
tamadun Islam. Nyata, ini menambahkan lagi kemunduran yang semakin
tenat dan berpecah-belah. Selain kelahiran golongan berfahaman Barat di
kalangan masyarakat tempatan, ini juga disebabkan umat Islam gagal untuk
menggembleng nilai-nilai akidah, ideologi, dorongan jiwa dan sebagainya.
Malahan mereka ini mengambil nilai-nilai Barat yang terlalu asing bagi diri
mereka untuk menjadi dasar hidup mereka sehingga akhirnya mereka ini
kehilangan jati diri (identiti).
Menurut Malik bin Nabi, masyarakat Islam telah bercerai dari budayanya,
warisan rohani dan aspek teknikal yang hanya sudah menjadi catatan
sejarah. Malah mereka menjadi umat yang waham dan berbicara dengan
lidah yang kelu. Lebih dari itu kebangkitan semula negara-negara Islam
tidak mencerminkan evolusi sosial umat Islam.

halaman 147

9.2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM

Gerakan pemesongan pemikiran umat Islam digerakkan melalui tiga


medium tersebut. Gerakan pemesongan pemikiran ini dilaksanakan dalam
aspek-aspek atau tempat-tempat tertentu. Pertama, memesongkan fikiran
terhadap kefahaman al-Quran supaya tidak difahami oleh orang Islam
dengan kefahaman yang sebenarnya. Kedua, memesongkan pemikiran
terhadap al-Hadis supaya orang Islam tidak memahami hadis dengan yang
sebenarnya. Ketiga, memesongkan pemikiran terhadap keperibadian mulia
Rasulullah s.a.w. dengan matlamat untuk menjatuhkan keperibadiannya.
Keempat, memesongkan pemikiran umat Islam terhadap sirah dan sejarah
Islam. Kelima, memesongkan pemikiran umat Islam terhadap peraturan
hidup dalam Islam. Dan keenam, memesongkan pemikiran umat Islam
terhadap warisan Islam supaya tidak memahami dengan sebenar tentang
Islam. Gerakan pemesongan pemikiran terhadap Islam ini dilaksanakan di
zaman penjajahan atau kolonialisme Barat malahan berkesinambungan di
masa kini, walaupun dari segi politiknya, banyak negara-negara Islam telah
mencapai kemerdekaan.

Menjelang akhir kurun ke-20, terdapat tanda-tanda bahawa orang Islam


mula bangkit dengan kembali kepada ajaran Islam sebenar untuk
membentuk suatu umat yang kuat. Dengan itu, golongan yang memimpin
ke arah kebangkitan ini mula berusaha untuk memahami kehendak Islam
(landasan syariah) sebagaimana agama ini diturunkan untuk memberi
panduan kepada manusia bagi membina kesejahteraan sejagat manusia.
9.3 CABARAN UMAT ISLAM

9.3.1 Cabaran Sekularisme

Golongan sekular, sama ada dari kalangan masyarakat Barat atau


golongan tempatan (umat Islam) yang menerima sistem pendidikan moden
Barat merupakan cabaran utama kepada umat Islam. Gerakan golongan
sekular ini menganut fahaman sekular iaitu yang memisahkan sistem
agama atau kepercayaan berbentuk transenden dengan aspek kehidupan
manusia duniawi. Sistem agama atau kepercayaan merupakan suatu
berbentuk ritual dan peribadi, tidak memiliki hubungan atau menentukan
atau dijadikan landasan kehidupan manusia. Melalui proses penjajahan,
sekularisme diterap masuk dalam semua aspek terutama sistem
pentadbiran dan ia kemudiannya berkesinambungan sehingga masa kini di
negara-negara Islam, walaupun sudah mencapai kemerdekaan.

Antara aspek yang menjadi tumpuan ialah mengenai hal-ehwal keluarga


atau hubungan di antara lelaki dan perempuan, yang diperkenalkan Barat
ke dunia Islam iaitu pergaulan bebas. Pengenalan budaya ini tidaklah sukar
untuk diterima pada masa umat Islam tidak lagi memahami kandungan al-
Quran malahan

halaman 148

al-Quran sekadar digunakan untuk mencari keberkatan. Aspek yang tidak


kurang bahayanya ialah ajaran yang memisahkan secara keseluruhan
antara ilmu pengetahuan dengan agama yang diperkenalkan di Barat oleh
Copernicus, Kepler, Galileo dan Newton. Kajian mereka inilah pada masa
berlakunya revolusi sains (1500-1700) di Barat tidak langsung menggugat
sendi-sendi dasar agama. Antara yang paling berpengaruh ialah Sir Francis
Bacon (1561-1626), pendukung utama aliran empirisisme. Baginya sumber
ilmu pengetahuan yang lebih dipercayai hanya melalui ujian dan
pengalaman. Beliau menyatakan, sains akhirnya akan menggantikan
agama dengan memberikan kepada manusia kuasa mutlak atas alam tabii,
malah akan mewujudkan di atas muka bumi ini syurga dengan
kesejahteraan dan kemakmuran. John Lock (1632-1704) bukan sahaja
salah seorang tokoh aliran empirisisme, malah mempelopori aliran
liberalisme dalam bidang politik dan ekonomi. Pengaruh pemikiran beliau
dapat dilihat dalam politik Perancis dan Amerika Syankat. Dalam aspek
ekonomi, pemikirannya sangat mendalam kesannya kepada sistem
ekonomi bebas atau laissez-faire, terutama teori-teori AdamSMith.
Perkembangan selanjutnya mengenai aliran liberalisme, mengambil bentuk
utilitarianisme iaitu satu aliran falsafah moral yang mengutamakan faedah
(utility) sebagai ukuran nilainya. Kemudiannya muncul Bentham (1748-
1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) ukuran baik buruk sesuatu dikira
dan segi akibatnya. la dianggap mendatangkan kesusahan. Apa yang
penting bukan pada motifnya, tetapi akibatnya. John Stuart Mill
berpendapat bahawa segala tindakan masyarakat tidak berhak untuk
disekat selagi ia tidak merosakkan orang lain. Masyarakat berhak untuk
menyekat individu sekiranya ia melibatkan orang lain. Maka itu, falsafah
hidup ini membawa faham mdividualistik atau bersifat mementingkan diri
sendiri.

Perkembangan di benua Eropah terutama kesan daripada Zaman


Renaissance membawa kemunculan tokoh-tokoh seperti Montesquiens
(1689- 1755), Voltaire (1692-1778) dan Rousseau (1712-1778). Pada waktu
itu, ia merupakan kemuncak penolakan orang Barat terhadap agama iaitu
Kristian atau apa sahaja yang berhubung dengan agama. Dalam konteks
ini, memperolehi ilmu pengetahuan dan kebenaran hanya dapat dilakukan
melalui kaedah saintifik sahaja menurut aliran sainstisme. Selepas itu
muncul perbahasan epistemologi antara aliran rasionalisme, empirisme
sehingga munculnya aliran idealisme. Maka muncullah nama-nama seperti
Immanuel Kant (1772-1804), Fachte (1762- 1814), Hegel (1770-1831) dan
kin-lain. Teori-teori ahli falsafah meletakkan mereka mengatasi golongan
agama sebagai tempat rujukan dalam menyelesaikan masalah kehidupan.
Pada kurun ke-19, kemajuan sains telah mencapai kemuncaknya sebagai
The Golden Age of Sciences. Di sinilah berkembangnya teon evolusi
Charles Darwin yang selepas itu menjadi dasar kepada pemikiran dan
pandangan hidup. Kurun ke-19 pernah diungkap sebagai idea
perkembangan {idea of development) yang mencapai bentuk yang
sempurna di tangan Charles Darwin. Teori ini menyarankan manusia
berasal dari haiwan iaitu mawas-

halaman 149

manusia. Semua haiwan pula berasal daripada nenek-moyang yang sama


iaitu suatu sel purba. Beliau menolak agama Kristian dan menjadi penganut
ateisme. Teori ini sama sekali menolak Adam sebagai manusia pertama
malah ia menjadikan orang percaya bahawa segala sesuatu itu terjadi
dengan sendirinya, dan bukan diciptakan Tuhan. Kurun ke-19 juga
menyaksikan kelahiran Karl Marx (1818-1883), bapa aliran komunisme.
Teori komunismenya banyak dipengaruhi oleh dialektik Hegel dan teori
Darwin. Akhirnya bertukarlah, Dialectical Idealisme kepada Dialectical
Materialisme. Dari teorinya ini timbul pula teori historical materialisme iaitu
suatu bentuk teori yang menekankan faktor kebendaan untuk memahami
sejarah.

Pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20, muncul pula aliran pemikiran
yang amat berpengaruh di Amerika Syarikat iaitu pragmatisme. Aliran ini
semakin kukuh melalui peranan William James (1842-1910) dan John
Dewey (1859-1952) yang menerapkannya melalui bidang pendidikan. John
Dewey menyarankan pendidikan yang bersifat problem solving iaitu dapat
menyelesaikan masalah atau menyesuaikan diri dengan dunia yang
sentiasa berubah-ubah. Teori pragmatisme merupakan suatu doktrin
tentang perubahan dan perkembangan, suatu aliran relativisme dalam
pandangan hidup. Suatu idea itu dikira benar jika ia dapat dilaksanakan.
Salah seorang tokoh yang berpengaruh pada kurun ini iaitu Sigmund Freud
(1856-1939). Pengaruh pemikirannya dalam bidang psikologi khususnya
meletakkan asas-asas materialisme dan atheisme di dalamnya. Justeru itu
dalam psikologi moden, agama sudah tidak penting, malah dianggap
sebagai suatu khayalan.

Kemudian muncul beberapa nama seperti Jean-Paul Sarte (1905-1980),


Albert Camus (1913-1960) dan Jaspers (1883-1969) yang menghebahkan
aliran eksistensialisme iaitu seseorang itu tidak dapat memahami sesuatu
dengan baik tanpa mengenali latar belakang suasana yang melahirkannya.
la sebagai tindak balas terhadap masyarakat moden serta kehilangan arah
pada ciri-ciri individualismenya. Jean-Paul Sarte khususnya
menggambarkan manusia sebagai pencipta dirinya serta bertanggungjawab
ke atas dirinya. Manusia tidak memerlukan Tuhan untuk meringankan
bebannya. Beliau cukup mempertahankan konsep kebebasan malah
selama 51 tahun beliau bersekedudukan dengan Simone de Beavoir tanpa
nikah, kerana bagi mereka perkahwinan adalah obscene bourgeois
institution. Manakala Simone de Beavoir (1940-1986) pula merupakan
seorang yang mempelopori gerakan emansipasi wanita. Demikianlah
secara umumnya mengenai falsafah Barat yang dianggap dapat
dihubungkaitkan dengan sekularisme sehingga merupakan suatu tema
cabaran kepada tamadun Islam dan tamadun bukan Barat lain.

Dalam konteks ini, pengalaman Barat pada hari ini mencabar umat Islam
sebagai pendukung tamadun Islam terutama kelahiran golongan intelektual
yang menerima pendidikan Barat sama ada di institusi-institusi pendidikan
moden atau di dunia Barat. Dari aspek lain, golongan yang dianggap
tradisional

halaman 150

(intelektual Islam) pula kebanyakannya kurang memahami perkembangan


ini. Golongan tradisional masih berlawan dengan aliran Jabariyya,
Qadanyah dan Muktazilah yang semakin pupus. Ini menunjukkan ramai
alim ulama termasuk intelektual Islam dan umatnya berjuang di medan
yang tidak ada musuh sebaliknya gagal untuk menghadapi musuh di depan
mata dalam bentuk baru.

9.3.2 Cabaran Orientalisme

Peranan golongan orientalis atau golongan yang mendukung aliran


orientalisme merupakan antara cabaran penting terhadap umat Islam dan
tamadun Islam. Cabaran orientalisme merupakan sebahagian dari cabaran-
cabaran terhadap umat Islam kontemporari dan kurun pada masa depan
selain cabaran kolonialisme atau masa kini, penjajahan bentuk baru, politik,
ekonomi, sekularisme ilmu dan pandangan hidup. Menurut Maiek Bennabi,
orientalis merujuk kepada penulis- penulis Barat yang menulis mengenai
pemikiran Islam dan peradaban Islam, dan lebih tepat lagi mereka menulis
tentang hal-ehwal ketimuran termasuk hal keislaman dan penganutnya.

Mengenai tujuan dan matlamat golongan orientalis, menurut Dr. Mustafa al-
Siba'i mereka ini sama ada untuk mengacau atau memutarbelitkan agama
Islam melalui penyemaian bibit-bibit keraguan terhadap Islam seperti
memalsukan sejarahnya. Kadangkala tulisan mereka ini cuba mengingkari
al-Quran sebagai kitab wahyu atau mendatangkan keraguan terhadap hadis
Rasulullah s.a.w. Dalam konteks ini, ia tidak dapat disangkal untuk
melemahkan keyakinan umat Islam di samping melaksanakan penjajahan
dalam semua aspek. Di negara kita, sebelum mencapai kemerdekaan
(pentadbiran British) golongan orientalis ini terdiri dari kalanganpentadbir
kolonial British dan mubaligh-mubaligh Kristian antaranya W. G. Shellabear,
R. J. Wilkinson dan R. 0. Winstedt. Namun begitu, terdapat beberapa hasil
penuhsan golongan ini bersifat ilmiah dan keilmuan tetapi jumlahnya sangat
sedikit. Beberapa orang dari golongan orientalis ini akhirnya secara jujur
menyatakan mereka telah bertemu dengan kebenaran apabila mengkaji
mengenai Islam antaranya Muhammad Asad, M. M. Pickthall,
MaryamJameelah, T. B. Irving, Abdul Ahad Daud dan lain-lain lagi. Di
kalangan golongan ini juga terdapat yang bersikap objektif seperti H.A.R.
Gibb, A.J. Arberry dan Arnold Toynbee tetapi di kalangan mereka ini pun
tidak terlepas dari melakukan kesalahan dan penyelewengan terhadap
Islam. H.A.R. Gibb pernah menganggap al-Quran merupakan suatu yang
sulit, menjemukan malah bercampur aduk dan tidak teratur. A. J. Arberry
pula meremehkan hadis atau sunnah.

Malah menurut Malik bin Nabi, golongan yang memuji Islam pun dari suatu
segi memberi hiburan secara terpesona dan mengasingkan fikiran dan
perasaan yang tidak membawa apa-apa faedah. Ini disamakan
sebagaimana menceritakan kekayaan kepada orang yang kebuluran.
Perkara atau penyakit seperti ini dihidapi oleh umat Islam kerana mereka
memiliki suatu sifat pasif

halaman 151
iaitu inferiority (rasa rendah diri) apabila berhadapan dengan tamadun
Barat, yang dianggap lebih gagah dan berpengaruh. Dalam konteks ini,
jelas ia menunjukkan bahawa kegemilangan Islam hanya seperti
digambarkan menurut Cerita Serihu SatuMalam (Hikayat 1001 Malam)
untuk kemudiannya terjaga betapa jauhnya realiti masa kini dengan
idealisme masa lampau. la tidak lebih dari longgokan maklumat yang tidak
membawa faedah malah lebih banyak mengkhayalkan dan menghiburkan
sahaja.

9.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM

9.4.1 Tajdid Tamadun

Dari perspektif masa kini, tajdid merupakan suatu kebangkitan yang


merangkumi kesedaran politik, intelektualisme, pendidikan, media,
ekonomi, jihad dan ijtihad baru yang bersepadu sepadan dengan cabaran
semasa iaitu suatu tajdid tamadun.

Tamadun adalah penciptaan terhadap penghasilan, bukannya produk yang


mencipta tamadun. Maka itu menurut Maiek Bin Nabi, apabila orang Islam
menyarungkan pakaian Eropah (Barat) ke badan mereka kira-kira setengah
kurun yang lalu di kebanyakan negara umat Islam, malah bercakap dengan
bahasa mereka, umat Islam masih juga tidak maju seperti orang Barat.
Keadaan ini berbeza dengan orang Jepun yang sejak 50 tahun dahulu
berpindah dari zaman pertengahan ke zaman moden. Mereka ini
berkemampuan untuk menyediakan alat untuk menjadi negara maju, iaitu
kebendaan dan akhlak berikutan daripada reformasi sosial berasaskan
moral yang membolehkan mereka berkemampuan untuk menangani segala
cabaran itu.

Dalam dunia Islam, bibit-bibit yang telah ditanam oleh mujaddid dakwah
dan juru islah klasik telah memberikan sumber inspirasi kepada generasi
Islam pada kurun ke-20. Natijahnya, muncullah gerakan tajdid di Asia Barat
dan benua India, kemudiannya tersebar ke Afrika, dan Asia Tenggara
terutamanya di Tanah Melayu. Tajdid dan islah era baru ini lebih dikenali
dengan kebangkitan semula Islam (al-Ba'th al-Islami) untuk memperbaharui
kefahaman dan amalan Islam, serta melaksanakan metodologi Islam
secara menyeluruh. Pada masa kini, kebangkitan Islam telah bertapak dan
sedang berkembang di beberapa buah negara umat Islam terutamanya di
Mesir, Sudan, Turki, Pakistan, Indonesia dan tidak terkecuali di Malaysia.
Bagi umat Islam aliran Syiah, kejayaan Ayatullah Khomeini merubah wajah
Iran kepada kepimpinan Islam telah meletakkan ia menjadi suatu kuasa
Islam yang dihormati. Iran sebelum ini dianggap sebagai sekutu Barat
paling berpengaruh di Asia Barat ketika di bawah pimpinan Maharaja Shah
Reza Pahlawi malahan memiliki hubungan serta perjanjian rahsia dengan
rejim Yahudi (Israel). Tajdid yang berlaku di negara Iran ini ternyata
memberikan kesan ke atas gerakan Islam di seluruh dunia selepas tahun
1980- an sehingga masa kini.

halaman 152

Namun begitu, walaupun kebangkitan Islam sehingga masa kini sudah


menghampiri satu kurun lamanya, ia masih jauh untuk sampal kepada
matlamatnya iaitu menerajui kepimpinan tamadun kemanusiaan, biarpun ia
mempunyai segala potensi. Menurut Sayyid Qutb, ia hanya akan berjaya
apabila dilaksanakan oleh jam'ah (golongan) yang penuh dengan keimanan
dan istiqamah. Dalam konteks ini, peri pentingnya tajdid masa kini lalah
dengan menemukan metodologi yang sesuai dan menggabungkan seluruh
potensi yang ada. Inilah yang cuba diperbaharui oleh Hasan al-Banna
melalui dasar lOPerkara (Usul al-Isyrin). Malik bin Nabi meletakkan fikrah
(idea) suatu sumber yang paling utama. Justeru itu, dalam tempoh masa
lima puluh tahun yang lampau, Jepun berjaya mencapai kejayaan
sedangkan negara-negara umat Islam gagal melepaskan diri dari
cengkaman kemunduran.' Muhammad al-Ghazali bersetuju dengan
pandangan Malik bin Nabi yang meletakkan kesalahan umat Islam atas
kejahilan mereka dengan ilmu kehidupan. Sesetengah umat Islam ini begitu
mementingkan atau terlampau memberikan perhatian hanya kepada
sebahagian ilmu sahaja. Antara misalannya merujuk kepada mentafsirkan
sembahyang dan wuduk mengambil masa berbulan-bulan malah bertahun-
tahun. Menurut Malik bin Nabi, bukan sahaja idea tetapi idea praktikal umat
Islam di mana- mana sahaja amat kaya dengan ucapan dan karya tetapi
kurang keberkesanannya seperti khutbah mingguan di seluruh dunia Islam
yang begitu banyak, dibandingkan pula dengan praktikalnya atau
perlaksanaannya. Persoalannya di sini ialah ia bukan sekadar idea semata-
mata tetapi mengenai keberkesanannya. Ini dikaitkan dengan persoalan
budaya iaitu kebudayaan lebih dipengaruhi oleh persekitaran berbanding
dengan ilmu.

Menjelang kurun ke-18, secara umumnya umat Islam yang berpaksikan


kepimpinannya kepada Empayar Uthmaniyyah di Turki telah menjadi
'pengikut' kepada dunia Barat (Eropah) dari segi pemindahan ilmu,
kepakaran, teknik malah ketenteraan yang bukan sahaja tidak
memperkuatkan mereka malah melemahkan. Ini termasuklah mengirim
para pelajar dan intelektual ke Barat dan kembali semula untuk
mengadakan reformasi pemikiran, sosial dan lain- lain tetapi kesemuanya
berakhir dengan kegagalan sebaliknya tamadun Islam menerima ancaman
dari kalangan pendukungnya sendiri. Di negara Mesir, keadaan yang sama
berlaku sebagaimana di Turki semasa di bawah kepimpinan Muhammad All
pada kurun ke-18. Negara Mesir semakin bertambah sakit, hancur dan
mundur kerana semuanya ini berpunca dari peniruan yang membuta tuli.
Suatu contoh yang nyata, wujud persoalan sejauh manakah kesan sistem
perbankan Barat yang dieksport ke dunia Islam? Sedangkan mereka (umat
Islam) memiliki akidah dan nilai yang berbeza—jawapannya negatif. Dalam
konteks ini, sistem perbankan Barat tidak mampu membantu kemajuan
ekonomi umat Islam kerana ia meletakkan umat Islam dalam keadaan
serba salah di antara dua keadaan iaitu mencapai kemajuan ekonomi dan
menjadi kaya tetapi mengamalkan riba, yang memungkinkan mereka
menikmati kesenangan hidup

halaman 153

di dunia tetapi akan menerima azab yang dahsyat di akhirat nanti. Ataupun
mereka tetap papa dan miskin di dunia kerana menolak riba tetapi tetap
iltizam (kukuh pendirian) dengan nilai-nilai Islam dan syariat. Bagi
seseorang umat Islam yang sejati, mereka akan sentiasa berusaha untuk
mencapai pembangunan ketamadunan di dunia tetapi tidak mengabaikan
akhiratnya. Menurut Abdul Hamid Abu Sulayman, beliau menggambarkan
sikap umat Islam menghadapi metodologi penyelesaian secara import
(Barat) bagaikan penonton yang tidak memiliki peranan kecuali bersikap
negatif dengan menjerit dan bertepuk tangan, bukan sebagai pelakon
utama. Inilah yang dinamakan kegagalan kepimpinan dunia Islam dalam
memahami dimensi pemikiran dan budaya kerana metodologi asing diguna
sebagai jalan penyelesaian. Mereka ini terapung-apung antara sekularisme
dan marxisme, nasionalisme dan liberalisme yang beratus-ratus tahun terus
menyumbang kepada kemunduran dan kegagalan, umat dan dunia Islam.

Dalam konteks masa kini, tajdid dilangsungkan melalui peranan institusi-


institusi dan gerakan-gerakan (harakah) Islam untuk mengajak kepimpinan
umat supaya kembali semula kepada agama, akar umbi (jati diri), sejarah
dan dorongan Islam bagi menghadapi cabaran masa kini. Sekiranya usaha-
usaha ke arah tajdid ini tidak digerakkan maka sejarah kegagalan umat
Islam akan berulang semula. Kegagalan juga akan dialami umat Islam
sekiranya mereka terus mengamalkan metodologi klasik Islam yang tidak
mengambil kira dimensi zaman, lingkungan dan perjalanan sejarah.
Golongan ini dianggap sebagai menentang proses tajdid apabila cuba
mengembalikan umat Islam kini kepada kehidupan zaman lalu dalam erti
tidak mampu membuat tafsiran baru, iaitu ertinya meletakkan fikah lama
sebagai syariat. Aliran klasik yang diwarisi ini merupakan zaman kekalahan
pemikiran dan mereka lebih senang mengikut apa sahaja amalan lampau
dengan mengajak kembali kepada gambaran-gambaran lampau. Aliran ini
lebih mengambil sikap uzlah dan intiwa.

Dalam konteks ini, aliran pemikiran Islam semasa (tajdid) yang mula
dicanangkan olehJamaluddin al-Afghani mampu memberikan penyelesaian
bagi menghadapi masalah tamadun semasa iaitu tamadun berasaskan
kepada Islam dari segi tujuan, akidah, nilai dan tasawwur. Ini bererti, kita
berperanan untuk memastikan ketulenan prinsip dengan pendekatan
semasa. la mesti bertolak dari akidah, nilai dan kecenderungan Islam
dengan kefahaman terhadap realiti umat serta mengambil kira dimensi
zaman dan lingkungan dalam memahami turath (warisan) dan tajrihah
(pengalaman) zaman awal Islam. la juga harus mengambil kira perubahan
kualiti dan kuantiti dalam kehidupan umat secara menyeluruh, mendalam,
teliti, kepakaran dan analisis. Dengan ini, ia berbeza dengan metodologi
klasik dan metodologi import. Dengan erti lain, metodologi Islam semasa
menuntut kemampuan, pengalaman teknikal dan ketepatan serta
pendekatan yang memerlukan pula kepada penyelidikan dan analisis.
Kesemuanya ini bertolak dari kaedah saintifik Islam memastikan ilmu
terhadap

halaman 154

fitrah dan tabiat di samping kaedah pengalaman terhadap realiti, masalah,


kemampuan dengan kesyumulan teori dan amali.

Berdasarkan hakikat ini, barulah dapat berlakunya pemindahan pemikiran


dan tamadun daripada masyarakat biasa kepada tamadun yang lebih
kompleks masa kini. Apa yang lebih penting dan utama ialah ia harus
ditunjangi oleh tujuan syariah {Maqasidal-Syari'ah). Tujuan syariah dengan
segala nilai dan prinsip asasi dijadikan asas pemikiran sosial Islam pada
masa kini yang berdin pada tunggak asal; keadilan, syura, kerjasama,
persaudaraan malah seluruh nilai Islam lain.

9.4.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini

Krisis pemikiran umat Islam diakui oleh Malik bin Nabi, Yusuf al-Qaradawi,
Muhammad al-Ghazali, Abdul Hamid Abu Sulayman, TahaJabir dan lain-
lain sebagai membelenggu tajdid termasuk kelemahan memahami realiti
masa kini. Secara umumnya, umat manusia sememangnya bersifat jahil
dengan apa yang ada pada orang lain tetapi lebih memburukkan keadaan
ialah mereka sendiri jahil mengenai kekuatan dan kelemahan diri sendiri.
Keadaan seperti ini antara lain ditandai oleh sikap membesar-besarkan
perkara yang remeh-temeh atau meremehkan perkara yang serius. la biasa
berlaku di kalangan orang awam tetapi yang lebih malang sebenarnya
apabila ia juga berlaku di kalangan pemimpin politik, intelektual atau
pendukung institusi-institusi atau gerakan-gerakan Islam. Untuk
menghadapi dan mengatasi perkara ini, Yusuf al-Qaradawi menyarankan
institusi Islam memahami ilmu fikah baru iaitu Fiqh al-Sunan, Fiqh al-
Awlawiyat, Fiqh al-Ikhtilafdun Fiqh al-Muwazanat. Abdul Hamid Abu
Sulayman pula mencadangkan kesepaduan pembelajaran aspek roh dan
nilai dengan aspek teknikal dan amali dalam semua peringkat. Falsafah
Islam semestinya menjadi teras dalam bidang pengetahuan khususunya
sains sosial dan sains kemanusiaan. Bukan itu sahaja malahan diseru
supaya dikembalikan urusan hierarki ilmu, mengembalikan semula
Siyaghah metodologi dan pemikiran yang dikira cukup dalam pendidikan
Islam yang sebenar. Di samping itu, dikembalikan semula institusi sistem
dan peraturan politik sosial yang bersifat lengkap-melengkapi (takamul) dan
berurutan (tasalsul) yang tepat dalam gerakan sosial ke arah
mengembalikan pembinaan semula berasaskan nilai Islam.

Di sinilah tercapainya tajdid Islam dan kepimpinan tamadun manusia masa


kini dengan dua tunggak yang kukuh iaitu pertama, iman dan keduanya,
pemikiran. Malahan tajdid sepanjang sejarah manusia mempersaksikan
akidah Islam yang murni lagi membina dan ketinggian pemikiran yang
berkesan telah menjayakannya sehingga dapat memutuskan saluran
perdagangan Quraisy, mengatasi diplomasi kekuatan tentera musuh pada
Perang Khandak mahupun mengatasi musuh dalam Perjanjian Hudaibiyah
malah ketika pembukaan Kota Makkah. Lebih jauh dari itu, unsur ini jugalah
yang menjayakan peperangan apabila berhadapan dengan Empayar Rom
dan Parsi malah menjalankan siasah,

halaman 155

kaedah dan peraturan Islam. Institusi masjid didirikan menjadi pusat


pendidikan, pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan yang akhimya
telah melahirkan sarjana-sarjana dan tokoh-tokoh Islam penting.

Ternyata, sejarah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Abu


Hurairah memperlihatkan bahawa pada setiap zaman tajdid berlaku apabila
munculnya tokoh-tokoh yang mengetuai usaha ini. Menurut seorang sarjana
Islam, al-Maududi menyatakan pemimpin itu sebagai kepala kereta api yang
bagaimana panjang pun gerabaknya tidak akan bergerak ke hadapan tanpa
ditarik oleh enjin yang berkuasa tinggi. Institusi Islam selain berfungsi yang
tersebut di atas memerlukan calon-calon pemimpin Islam yang berwibawa
inteiek, berilmu, berhikmah, berani, tegas, lemah-lembut malah
berperwatakan kepimpinan. Meninjau tajdid sepanjang sejarah dan
perspektif umat Islam masa kini, maka umat Islam mestilah memahami
kaedah-kaedah syariat, memahami realiti semasa dan bagaimana
mengaplikasikan nas dan ijtihad kepada suasana semasa. la juga
bergantung kepada kejayaan untuk menggerakkan seluruh potensi dengan
mengurangkan perbezaan pendapat atau mengurangkan karenah remeh
temeh di antara pendukung Islam, mengetepikan sikap ego diri yang
menuding kelemahan diri orang lain dengan tidak meneliti (bermuhasabah
diri) diri sendiri.

Dalam konteks ini, tajdid atau kebangkitan Islam tidak akan mencapai
kejayaan hanya dengan retorika kosong yang menyedapkan telinga
mendengarnya. Sebaliknya hendaklah melaksanakan secara praktikal
dengan turun ke lapangan untuk merawati penyakit sosial, menghapuskan
kejahilan dan kemiskinan hidup. Malah mampu menghadapi aktiviti-aktiviti
kumpulan atau pertubuhan yang bergerak atas landasan nama
kemanusiaan dan kebajikan tetapi tujuannya untuk mengubah identiti umat
dan akidah mereka.

Dari sudut ekonomi, pembaharuan yang diperkenalkan haruslah


membebaskan umat dari belenggu sistem riba dan eksploitasi pemodal
(kapitalis). Tajdid politik pula meneruska.n jihad Siyasi untuk membebaskan
umat Islam dari cengkaman kuasa kufar. Tajdid dakwah menyebarkan
fikrah yang tepat dengan segala Syumuliyyah dan Wasatiyyah tanpa
mengetepikan wasilah termoden dan teknik tercanggih sehinggakan
tasawwur Islam benar-benar jelas dari segi idea dan praktis di kalangan
orang Islam dan difahami oleh bukan Islam. Turut juga diperjelaskan
kefahaman yang salah, fatwa yang lemah, malah mampu mewujudkan fikah
baru yang berasaskan realiti semasa.

Tajdid amali masa kini tentunya tidak semudah fikrah semata-mata.


Beberapa peristiwa menjadi contoh antaranya al-Maududi telah dikecam
hebat kerana menyokong Fatimah Jinnah yang berhadapan dengan
pemerintah pimpinan rejim Ayub Khan. Hasan al-Turabi, di negara Sudan
mendapat kecaman keras apabila menyertai parti sosialis pimpinan Jaafar
Numairi, apa lagi setelah menerima jawatan rasmi. Di negara Syria,
gerakan Islam telah mengambil keputusan untuk membentuk kerjasama
dengan golongan bukan Islam bagi

halaman 156

menghadapi sistem politik yang lebih zaiim. Selain di bidang politik,


keadaan ini juga berlaku di bidang ekonomi. Beberapa seminar ekonomi
Islam antarabangsa yang mengumpulkan ulama fikah dan pakar ekonomi
telah mengambil beberapa keputusan penting. Antaranya mengharuskan
terlibat dalam institusi dan syarikat yang ditubuhkan di negara Islam dan
menawarkan saham kepada awam, asalkan asas urusannya 'hams'
meskipun mungkin sedikit sebanyak bercampur urusan riba. Manakala di
pihak yang lain lebih suka menjawab 'tidak' atau 'haram' atas segala
perkara yang memerlukan pemikiran mendalam dan ijtihad. Ditambah pula
terdapat kalangan orang Islam yang lebih menekankan perkara remeh
temeh dari soal dasar, menekankan isu-isu kecil yang bersifat umum, malah
lebih suka berselisih dari berbaik sangka. Ramai orang Islam yang
berkemampuan dari segi ekonomi berlumba-lumba untuk mengerjakan
ibadat haji dan umrah berulang-ulang kali tetapi keberatan untuk
menghulurkan derma kepada umat Islam yang tertindas di Palestin,
Kashmir, Kemboja, Bosnia, Somalia, Indonesia atau di mana-mana sahaja.

Malahan sesetengah umat Islam lebih selesa menunggu kehadiran al-


Mahdi al-Muntazar dari Mujadid Muntazar meskipun sebelum ini
kemunculan al-Mahdi palsu lebih banyak membawa kepada perpecahan
malahan pertumpahan darah. Maka itu sebelum benar-benar terlaksana,
umat Islam memerlukan bank maklumat iaitu maklumat tentang orang lain
dan diri sendiri.

Dalam konteks ini, institusi dan gerakan Islam hendaklah terlebih dahulu
mesti berada di kedudukan realiti masa kini dan tidak berdiri di awang-
awangan. Harapan dan cita-cita tanpa infrastruktur yang cukup hanyalah
tidak lebih dari sekadar membina istana di atas air. Di sinilah peranan
institusi-institusi pengajian tinggi Islam berperanan dalam alam realiti
bukannya dalam keadaan berkabus dan kebekuan. Dalam aspek sistem
kepimpinan, kumpulan yang tangkas, berwawasan, serius dan beriltizam
merancang secara rapi dan tersusun serta mampu melaksanakan secara
berterusan. Menurut Dr. Ali Syari'ati, fikiran yang segar hams dibebaskan
dari kerangka agama tradisional yang kaku sehingga pemikiran tersebut
dapat menerima Islam melalui bentuknya yang paling sublim iaitu dalam
bentuknya sebagai satu ideologi, bukan Islam yang ortodoks dan fanatik.
Pada waktu yang sama, para pemimpin institusi Islam tidak harus muncul
sebagai kelas yang gilakan kekuasaan dan pencinta wang. Menurut Dr. Ali
Syari'ati lagi, sikap inilah yang membina fikiran ilmuan yang membuat
asumsi umum bahawa ilmu bersifat natural dan tidak natural dari tidak
memihak serta berhubungan dengan keperluan kemanusiaan yang lebih
tinggi. Dengan meletakkan ilmu menjadi natural, para pemikir dan ilmuan
kurun ini melepaskan diri mereka dari ideal-ideal dan hanya menyediakan
diri mereka menjadi 'hamba' kekuasaan dan wang.

Dalam konteks ini, hanya para intelektual, sarjana, ilmuan, mahasiswa dan
golongan terpelajar yang mengabdikan diri kepada tujuan-tujuan ideologi
akan mampu memimpin pergerakan yang progresif dalam sejarah dan

halaman 157

menyedarkan umat terhadap kenyataan kehidupan. Namun begitu, tajdid


bukan bererti bermula dari menara gading tetapi dari tengah-tengah rakyat
jelata dari suatu gerakan ideologis. Tajdid akan muncul dari kalangan
mereka yang dapat menyedarkan fikiran yang tumpul, membangkitkan
semangat yang lemah dan tidak berkeyakinan, malah menggerakkan
agama yang sudah menjadi tradisi kepada agama yang mempunyai jiwa.
Peranan golongan terpelajar boleh menjadi titik awal yang paling berkesan,
tetapi orang awam yang dapat mewujudkannya dalam bentuk tindakan.

Halaman 158

NOTA

1. Yusuf al-Qaradawi, al-Hululal-Mustawradah, (Kaherah: Dar al-


Risalah, t.t.), him. 23.
2. Ibid.

3. Malik bin Nabi, Wijhah al- Alam al-Islami, (Kaherah: Dar al-Fikr,
1970), him. 59-68.

4. Muhammad Iqbal, Tajdid al-Tafkir al-Dinifial-Islam, (Kaherah, tanpa


penerbit,1968), tanpa halaman.

5. All Syari'ati, Ideologi Kawn Intelektual, (tanpa tempat: Penerbit


Mi2an, 1989), him. 151.

6. Abdul Rahman Hj Abdullah, Pemikiran Islam MasaKini, (Kuala


Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987), him. 91-97.

7. Ibid..

8. Ali Syari'ati, op.cit., him. 151.

9. H.A.R. Gibb, dipetik daripada, Yusuf al-Qaradawi, op.cit., him. 31.


Malik bin Nabi, op.cit., him. 93. Muhammad al-Bahi, al-Fikr al-Islami
al-Hadith, (Kaherah: tanpa penerbit, 1970), him. 19-25.

10. Abdul Rahman Haji Abdullah, Op.cit., him. 91-97.

11. Abdul Hamid Abu Svlsyman.Azmahal- 'Aqlal-Muslim, (USA:


International Institute of Islamic Thought, 1991), him. 31.

12. Ibid., him. 34.

13. Abdul Rahman Haji Abdullah, op.cit., him. 41-46.

14. Ibid.

15. Ibid.
16. Ibid..

17. Mohamad Kamil Ab Majid, "Skop, Sejarah dan Aliran Pemikiran


Islam", dlm.jumal Usuluddin, Bil. 5, Disember 1996, him. 128-129.

18. Malik bin Nabi, t.t., him. 167.

19. Abdul Rahman Haji Abdullah, op.cit., 61-68.

20. Malik bin Nabi, al-Qadayaal-Kuhra. (tanpa tempat: tanpa penerbit,


t.t.), him. 170-173.

halaman 159

21. Ibid..

22. Ibid., him. 50-51.

23. Mohamad Kamil Ab Majid, TajdidPerspektifSejarah dan Masa Kini,


(Kuala Lumpur: Penerbit Universiri Malaya, 2000), him. 22.

24. Hasan al-Banna, Majmu'ah al-Rasail, (tanpa tempat: tanpa penerbit,


t.t.), tanpa halaman.

25. Malik bin Nabi, op.cit. him. 30,50,51.

26. Muhammad al-Ghazali, Turathuna olFiknfiMazan al-Shar'wa-Al-oql,


(USA: International Institute of Islamic Thought, 1991), him. 22.

27. Abdul Hamid Abu Sulayman, op.cit., him. 31.

28. Ibid., him. 40.

29. Ibid., him. 41.

30. Ibid.,hlm.42.
31. Ibid.,hlm.42.

32. Ibid., him. 42.

33. Ibid, him. 43.

34. Yusuf al-Qaradawi, op.cit., him. 16.

35. Ibid., him. 16.

36. Ibid., him.. 31.

37. Ibid., him. 32, 37.

38. Ibid., him. 195.

39. Ali Syari'ati, op.cit., him. 105.

40. Ibid, him. 123.

halaman 160

Bab 10

KONSEP, LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN SEMESTA


MASYARAKAT MELAYU

Hashim Musa

Zainal Abidin Borhan

Othman Mohd Yatim


Konsep dan Pusat Tamadun Melayu, Kerajaan Agraria dan Maritim, Teori
Kedatangan Islam, Pandangan Semesta, Animisme, Dinamisme, Estetik
Rasional, Mitos Epik Roman, Adat Sebenar, Adat Konsep al-Din, Tawhid,
Konsep Lambang.

10.1 KONSEP TAMADUN MELAYU

Tamadun Melayu ialah sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok


manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang
Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali
dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu (Malay
Archipelago) atau Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia, Nusantara, Alam
Melayu, Tanah Jawi dan sebagainya. Dua elemen yang menjadi faktor
utama yang mewarnai wilayah ini sebagai Melayu ialah pertama, bahasa
Melayu yang menajdi lingua franca atau bahasa perhubungan luas di
seluruh kawasan ini, dan kedua, agama Islam yang dianuti oleh majoriti
penduduknya. Islam juga disampaikan dengan perantaraan bahasa Melayu
dengan kitab-kitabnya tertulis di dalam tulisan Jawi.

Istilah Melayu boleh juga ditakrifkan berdasarkan rumpun bangsa dan


bahasanya iaitu Melayu tergolong di dalam cabang Melayu-Indonesia yang
mengelompokkan bersama-samanya suku Jawa, Sunda, Madura, Aceh,
Minangkabau, Sasak, Melanau, Iban, Bajau, Murut, Bugis, Melanau, Sulu
dan sebagainya. Cabang Melayu-Indonesia terangkum pula di dalam
Rumpun Bahasa Austronesia daripada keluarga bahasa sumbernya iaitu
Keluarga Bahasa Austric, seperti berikut:

halaman 163

10.2 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT KERAJAAN DAN TAMADUN


MELAYU

Kerajaan-kerajaan pra-Islam di Alam Melayu terbahagi kepada dua bentuk.


Pertama, berbentuk agraria yang menjadikan kegiatan pertanian sebagai
latarbelakang ekonomi negara. Antaranya ialah empayar Funan dan
kerajaan Angkor di Tanah Besar Asia Tenggara dan Majapahit di Jawa.
Kerjaan Funan merupakan negeri pertama yang menerima pengaruh
kebudayaan India (Hindu- Buddha), sejak kurun pertama Masihi.

Seterusnya Funan telah berkembang menjadi kerajaan berbentuk maritim,


iaitu bentuk kerajaan yang kedua, yang menjadikan kegiatan perdagangan
laut sebagai latarbelakang ekonomi negara. Kerajaan demikian memiliki
sebuah atau beberapa buah pelabuhan entrepot. Pelabuhan entrepot
memainkan peranan penting sebagai pusat persinggahan pedagang-
pedagang dan pengumpulan dan penyebaran barangan dari Barat ke Timur
dan sebaliknya. Melalui peranan pelabuhan entrepot ini, pusat-pusat
demikian menjadi pintu masuk pengaruh asing yang melahirkan interaksi
antara tamadun. Antara pelabuhan-pelabuhan entrepot dan kerajaannya
ialah Oc Eo di Funan (kurun ke-2), Ligor dan Singora di Langkasuka (kurun
ke-2), Lembah Bujang di Kedah (kurun ke-4), Kuala Selinsing di Perak
(kurun ke-5), di Sumatra Kan-t'o-li (kurun ke-5), Jambi/Melayu (kurun ke-
6/7) yang dicantumkan dengan Srivijaya di Palembang (kurun ke-7),
Surabaya dan Tuban di Jawa Timur (pada zaman Airlangga kurun ke-11
dan kerajaan Majapahit kurun ke-13).

Srivijaya dari kurun ke-7 hingga ke-11 merupakan kerajaan maritim Melayu
yang terpenting yang mendominasi seluruh pesisir laut di utara dan barat
Sumatara, Semenanjung Tanah Melayu dan Jawa Barat dan juga perairan
Selat Malaka dan Selat Sunda. Di Pulau Jawa, empayar Majapahit di
peringkat awal merupakan kerajaan berbentuk agraria di lembah Sungai
Berantas, tetapi melalui dasar peluasan kuasa dan perdagangan ia bertukar
menjadi kerajaan maritim

halaman 164

terpenting dari kurun ke-13 hingga ke-15/16. Kemunculan dan pembinaan


negara-negara kota dan kerajaan pada zaman ini telah menjadi pusat-pusat
kepada pembinaan dan pembentukan tamadun Melayu seterusnya.
10.3 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT TAMADUN MELAYU PADA ZAMAN
ISLAM

Dalam konteks kemasukan atau kedatangan agama Islam ke rantau ini,


terdapat tiga teori mengenainya yang telah dikemukakan oleh beberapa
orang sarjana. Teori-teori ini menunjukkan perbezaan pendapat mengenai
tarikh dan punca kedatangannya, dan juga kawasan manakah yang
menerima agama Islam. Teori pertama menyatakan bahawa Islam dibawa
terus dari Semenanjung Tanah Arab pada kurun ke-7. Teori ini
dikemukakan oleh John Crawford dan juga oleh Niemann dan de Hollander
yang seterusnya mendapat sokongan "Seminar Masuknya Islam ke
Indonesia" dan juga Prof. S. M. Naquib al-Attas. Pendapat ini berdasarkan
antaranya, kegiatan hubungan perdagangan orang Arab dengan Alam
Melayu sejak zaman sebelum munculnya Islam di Semenanjung Tanah
Arab. Ini diperkukuh dengan laporan yang menyatakan hakikat bahawa
telah terdapat beberapa buah perkampungan atau koloni orang Islam
berketurunan Arab di kawasan pantai timur dan barat Sumatera seperti
tercatat dalam dokumen kerajaan China. Selain itu, S. M. Naquib al-Attas
menegaskan hakikat bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan
konsep dan istilah dan sistem tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan
sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya.

Teori kedua menyatakan Islam dibawa daripada China melalui Canton dan
Hainan pada kurun ke-9. Teori ini dipelopori oleh seorang penults Sepanyol,
Emanuel Godinho de Eredia. Antara bukti dan hujah rasional yang
dikemukakan ialah penemuan batu bersurat di Campa bertarikh 1039, di
Brunei bertarikh 1048, di Laren,Jawa bertarikh 1082, dan batu bersurat di
Terengganu bertarikh 1303. Kesemua bukti sejarah ini mencatatkan adanya
masyarakat Islam dan menunjukkan arah kedatangan Islam ke rantau ini
melalui negara China. Ini diperkukuhkan dengan hujah bahawa wujudnya
hubungan perdagangan di antara Tanah Arab dengan negara China yang
membawa kepada kemasukan agama Islam ke negeri China. Daripada
negeri China, Islam telah dibawa ke Alam Melayu.

Teori ketiga punca kedatangan Islam adalah daripada India melalui Gujerat.
Teori ini telah dikemukakan oleh seorang sarjana Belanda Pijnappel yang
diperkukuh oleh Snouck Hurgronje dan J. P. Moquette. Teori ini didasarkan
pada bukti bahawa wujudnya persamaan batu nisan yang ditemui di Pasai
iaitu batu nisan Sultan Malik al-Saleh bertarikh tahun 1297 dan batu nisan
Maulana Malik Ibrahim di GrisekJawa dengan yang di Gujerat India namun
ini ditentang hebat oleh G. E. Marrison. Pendapat ini diperkukuh dengan

halaman 165

wujudnya hubungan perdagangan di antara India dengan rantau ini sejak


zaman pra-Islam lagi. Apabila agama Islam bertapak kukuh di India,
pedagang-pedagang India yang telah memeluk agama Islam, datang
berdagang ke Asia Tenggara dengan membawa Islam bersama-sama
mereka dan menyebarkannya. Secara umumnya, ketiga-tiga teori ini telah
membuktikan secara mutlak bahawa agama Islam telah dibawa masuk ke
rantau Asia Tenggara dan ini telah membuahkan interaksi antara tamadun.

Siapakah yang memainkan peranan dan, bagaimanakah agama Islam


dapat tersebar di Alam Melayu? Peranan menyebarkan agama Islam telah
dijalankan oleh beberapa golongan, iaitu para pedagang yang juga
pendakwah (ada yang berkahwin dengan wanita tempatan dan melahirkan
zuriat penyebar Islam seterusnya). Juga golongan bangsawan tempatan
yang terawal memeluk agama Islam, menyebarkannya kepada
rakyat/pengikutnya. Para mubaligh, pendakwah, ulama dan ahli sufi juga
berperanan menyebarkan Islam secara hikmah dengan akhlak yang mulia,
rasional dan bijaksana. Melalui penyebaran ini, maka muncullah kerajaan-
kerajaan Melayu Islam seperti Perlak-Samudera-Pasai (840) dan
kemudiannya kerajaan Islam Aceh (1507), Minangkabau (1500) di
Sumatera, Kesultanan Melayu Melaka (1400-1511), Kerajaan Johor-Riau-
Lingga (1673), Patani di Selatan Thailand (1500); Brunei (1480), Sambas
(1580); Demak (1450), Bantan (1572), Sunda Kelapa (1527) dan Mataram
(1586) di Pulau Jawa, Makassar (1600), Ternate (1490), Sulu (1450) dan
Magindanao (1490) di Indoesia timur. Manakala di Tanah Besar Asia
Tenggara, muncul Campa di Indo-China. Kemunculan kerajaan-kerajaan
Melayu Islam ini menunjukkan juga peranan yang dimainkan oleh raja dan
golongan pemerintah melalui istana dengan memberikan naungan kepada
Islam. Kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini memainkan peranan penting
sebagai pusat penyebaran dan penegakan tamadun Melayu di Alam
Melayu.

Mengenai agama Islam itu sendiri, terdapat beberapa ciri istimewa yang
menyebabkan ia dapat diterima dengan meluas oleh masyarakat Melayu di
Alam Melayu. Ciri-ciri istimewa ini antaranya agama Islam merupakan
agama yang mudah difahami, yang menekankan kesamarataan antara
lapisan masyarakat, bersifat rasional dan logikal, yang mengutamakan
akhlak dan kehalusan budi bahasa yang dianggap serasi dengan budaya
orang Melayu.

Seperti yang dinyatakan, kerajaan Perlak dan Samudera-Pasai merupakan


pusat tamadun Melayu Islam terawal. Perlak merupakan kerajaan Melayu
Islam pertama yang ditubuhkan pada tahun 840 dengan raja pertamanya,
Sultan Syed Maulana Abdul Aziz Syah. Samudera-Pasai pula telah muncul
sekitar tahun 1042 sehingga tahun 1450 dengan raja pertamanya, Meurah
Giri yang menggunakan gelaran Maharaja Mahmud Syah. Pada zaman
pemerintahan Sultan al-Mukammil seorang ulama bernama Abdullah Ariff
telah sampai dengan membawa kitab BahrLahut (Lautan Ketuhanan) yang
membicarakan ilmu tasawuf. Raja Pasai bernama Meurah Silau telah
diislamkan dan diberi nama Sultan

halaman 166

Malik al-Saleh oleh Syeikh Ismail, seorang utusan dari Sharif Makkah. Di
Sumatera Utara ini kemudiannya muncul kerajaan Islam Aceh. Aceh
berkembang selepas kejatuhan Melaka dan mengambil alih peranan
penting sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam terutama di
kawasan barat Alam Melayu sekitar kurun ke-17. Antara raja Aceh yang
penting dan terkenal ialah Sultan Allaudin Ri'ayat Shah (1588-1604), Sultan
Iskandar Muda Mahkota Alam (1606- 1636), Sultan Iskandar Thani (1636-
1641). Aceh seterusnya dikuasai oleh raja- raja perempuan apabila
Sultanah Safiatuddin (1641-1675) ditabalkan sebagai pemerintah Aceh.
Peranan Aceh sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam telah
menyebabkan ianya digelar Serambi Makkah, selain peranannya sebagai
pusat perdagangan dan kuasa politik orang Melayu Islam.
Di Semenanjung Tanah Melayu, Melaka muncul sebagai sebuah pusat
tamadun Melayu Islam yang menguasai persisiran Selat Melaka sekitar
kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. Melaka telah dibuka sekitar tahun 1400
oleh Parameswara, seorang keturunan Raja Srivijaya yang telah berundur
dari Palembang apabila ianya diserang oleh kerajaan Jawa. Mula-mula
baginda ke Temasik kemudian membuka Melaka yang seterusnya
menerima Islam di tangan Makhdum Syed Abdul Aziz, seorang mubaligh
dari Makkah sekitar 1414. Melaka mencapai zaman kegemilangannya pada
pertengahan kurun ke-15; menjadi pelabuhan perdagangan berbentuk
entrepot antara dunia timur dan barat yang sibuk; juga sebagai pusat
penyebaran dan pengajaran agama Islam; dan melalui dasar peluasan
kuasa (imperialisme) telah berjaya menguasai wilayah-wilayah di pesisiran
Semenanjung dan juga bahagian timur Sumatera di persisiran Selat Melaka
sehinggalah kejatuhan ibu kotanya di tangan kuasa Portugis pada tahun
1511.

Di Pulau Borneo, muncul sebuah pusat tamadun Melayu Islam terulung iaitu
Kesultanan Melayu Brunei sebagaimana kemunculan kerajaan Islam Aceh
dan Kerajaan Johor-Riau-Lingga. Brunei dikatakan menerima Islam apabila
rajanya bernama Awang Alak Betatar memeluk Islam dengan
menggunakan gelaran Sultan Muhammad (1363-1402, setengah pengkaji
mengatakan pada 1480) Namun penemuan batu nisan bertarikh tahun
1048, menunjukkan wujudnya penempatan orang Islam lebih awal lagi di
kawasan ini. Sebagaimana Aceh yang mengambil alih peranan Melaka,
Brunei juga menjadi lebih teguh dan berkembang menjelang kurun ke-16
terutama selepas kejatuhan Melaka. Ini didorong oleh tindakan pedagang-
pedagang dan penyebar (mubaligh) agama Islam yang telah mencari
pelabuhan alternatif selain Melaka yang terletak di bawah penguasaan
kuasa Portugis yang beragama Kristian. Kekuasaan dan pengaruh Brunei
telah berkembang sampai ke Kepulauan Filipina (Sulu, Luzon, Mindanao)
sehinggalah wilayah-wilayah ini jatuh ke tangan kuasa Sepanyol, dan di
bahagian utara Pulau Borneo pula iaitu pantai barat Sabah dan Sarawak
dikuasai oleh pihak Inggeris.

halaman 167
Berdasarkan kemunculan dan peranan kerajaan-kerajaan Melayu Islam
atau pusat-pusat tamadun Melayu Islam itu, ternyata kejatuhan Melaka
telah mendorong kemunculan puat-pusat itu secara bertaburan hampir di
setiap pelosok kawasan di rantau ini. Pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini
mengambil alih peranan Melaka, walaupun kemunculannya tidak dapat
menyaingi Melaka kecuali kerajaan Islam Aceh.

10.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU

Kedatangan dan penerimaan agama Islam telah membuahkan beberapa


ciri utama dalam tamadun Melayu sebagai kesan atau natijah
terpentingnya. Mengenai sistem politik dan pentadbiran, sistem
pemerintahan empayar Uthmaniyah telah diperkenalkan dengan
meletakkan 'sultan' sebagai ketua negara dan ketua agama Islam. Di dalam
pelaksanaan pentadbiran, sultan dijadikan 'Khalifah Allah di bumi' dibantu
oleh golongan penasihat yang terdiri daripada alim ulama dan mufti.
Undang-undang yang berdasarkan hukum syariah telah diperkenalkan
walaupun ia tidak secara menyeluruh, sebagaimana yang ditunjukkan di
dalam Hukum Kanun Melaka di zaman Melaka dan Batu Bersurat
Terengganu 1303. Kedatangan kuasa-kuasa Eropah iaitu kuasa Portugis,
Sepanyol, Belanda, dan kemudiannya Inggeris untuk menakluki dan
mendominasi pusat-pusat tamadun Melayu telah memunculkan dan
meningkatkan semangat jihad di kalangan masyarakat Islam untuk
menentang kuasa-kuasa Eropah yang beragama Kristian ini. Persaingan
dan pertembungan antara pusat tamadun Melayu Islam dengan kuasa
Eropah Kristian menggambarkan penerusan siri Perang Salib tetapi
berlangsung di kawasan dunia timur.

Mengenai sistem pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan


pandangan semesta ternyata agama Islam telah membawa beberapa
perubahan dan pembaharuan kepada peradaban Melayu. Oleh sebab
agama Islam menerima naungan daripada istana raja-raja Melayu, maka
istana telah dijadikan pusat kegiatan dan penyebaran ilmu pengetahuan.
Institusi-institusi pendidikan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi
antaranya ialah pendidikan di peringkat madrasah, pondok atau pesantren
atau di masjid-masjid dan surau-surau telah wujud. Ini menunjukkan semua
golongan tanpa mengira kedudukan sosial berpeluang untuk mendapat dan
mempelajari ilmu pengetahuan terutama ajaran Islam. Kesannya,
muncullah golongan intelektual terutama alim ulama di beberapa pusat
tamadun Melayu Islam dengan karya-karya utama mereka terutama karya-
karya berbentuk keagamaan yang disampaikan dalam bentuk persuratan
yang dinamakan sastera kitab.

Mengenai kehidupan masyarakat Melayu di pusat-pusat tamadun Melayu


Islam ini, mereka juga menerima kesan daripada pancaran tamadun Islam
ini. Antaranya institusi kesultanan dan sultan sebagai 'Khailfah Allah di
bumi' atau Khalifatullahfi l-Ardhi bagi menggantikan sistem beraja
berteraskan pengaruh

halaman 168

kosmologi Hindu-Buddha. Sultan menerima nasihat dan panduan daripada


golongan alim ulama dan mufti termasuk dalam melaksanakan undang-
undang syariah terhadap masyarakat tersebut.

Secara umumnya, pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini menjadikan


agama Islam sebagai agama rasmi dan ini secara langsung meletakkan
tamadun Melayu di dalam jaringan tamadun Islam global yang berhubungan
dengan kerajaan Uthmaniah Turki, Safawiyah Parsi, Mughal India dan
kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah dan Afrika. Walaupun terletak di
dalam lingkungan jaringan tamadun Islam global, tamadun Melayu dari
sudut kebudayaan temyata terus berkembang subur dan bersifat dinamik
dengan menyerap unsur-unsur tempatan selagi ia tidak bercanggah dengan
akidah dan syariah Islam yang berteraskan konsep Tauhid atau
'mengesakan Allah s.w.t.'

10.5 PANDANGAN SEMESTA MELAYU PRA-ISLAM DAN PADA ZAMAN


ISLAM
10.5.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha

Menurut persejarahan awal di rantau Alam Melayu ini, sistem kepercayaan


masyarakat peribumi berasaskan 'animisme' dan 'dinamisme'. Sistem
kepercayaan animisme bermakna kepercayaan bahawa setiap benda
(objek) ada jiwa, roh dan semangat yang mempunyai perwatakan sendiri.
Kepercayaan ini pula telah melahirkan peraturan atau pantang larang
tertentu dalam sesuatu masyarakat. Sistem kepercayaan dinamisme ialah
kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh, jiwa dan semangat dalam
diri manusia, haiwan, tumbuh- tumbuhan, benda-benda yang boleh
mendatangkan kesan baik dan buruk kepada manusia. Kepercayaan
dinamisme ini melahirkan magis iaitu penguasaan terhadap tenaga ghaib
dengan perbuatan atau upacara tertentu yang dilakukan oleh bomoh dan
pawang, sehingga tenaga ghaib itu dapat dipergunakan untuk keuntungan
sendiri atau untuk kerugian kepada orang lain.

Dalam masyarakat Melayu tradisional ini, juga wujud kepercayaan kepada


roh nenek moyang yang dinamakan hyang yang seerti dengan poyang atau
moyang. Roh nenek moyang ini dipercayai masih berada di kalangan
mereka dan mempunyai tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi
kehidupan mereka. Oleh itu roh nenek moyang itu perlu ditenangkan
melalui upacara pemujaan dan penyajian. Hyang itu juga ada yang
dianggap sebagai jelmaan Tuhan yang perlu dipuja dan disembah, maka
timbullah istilah semhahyang iaitu menyembah roh jelmaan luhan. Dalam
konteks ini, pawang, bomoh dan dalang merupakan peribadi-peribadi
perantara yang boleh menghubungi hyang itu melalui upacara- upacara
tertentu berbentuk pemujaan atau penyembahan iaitu jampi, serapah,
penyajian, penyembelihan, pewayangan, perbomohan dan sebagainya.

halaman 169

Namun begitu dalam sistem kepercayaan pra-Hindu-Buddha ini, ada


pendapat yang mengatakan bahawa telah wujud agama tauhid iaitu
kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa di Alam Melayu. Bahawa
perkataan 'Tuhan' itu sendiri berasal daripada perkataan 'tuha-an' iaitu
gandingan perkataan 'tuha' yang bermaksud 'tua' danakhiran'an'; 'tuhan'
membawa maksud 'yang paling tua' dan yang tidak berpermulaan'. Maka
timbulah konsep Sang Hyang Tunggal yang bermaksud Tuhan yang Maha
Esa', yang merupakan peninggalan daripada agama Tauhid yang dari
permulaan (primordial) dibawa oleh para Nabi.

10.5.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan


Buddha

Dengan kedatangan agama Hindu-Buddha di rantau Alam Melayu ini,


upacara dan penyembahan keagamaan menjadi lebih tersusun dan
berbentuk rasmi. Ajaran agama Hindu-Buddha juga telah mengalami proses
sinkritisme atau penyerapan dengan kepercayaan tempatan yang asli untuk
membentuk satu kepercayaan baru yang saling melengkapi. Namun begitu
terdapat pandangan yang menyatakan kesan pengaruh Hindu-Buddha ini
hanya berlaku pada lapisan atas masyarakat Melayu iaitu golongan
pemerintah dan bangsawan sahaja tetapi tidak menyerap ke segenap
lapisan masyarakat Melayu terutama di lapisan bawahan iaitu golongan
rakyat jelata yang masih mengamalkan kepercayaan animisme dan
dmamisme.

Mengenai aspek politik dan pentadbiran, pengaruh ini tidak benar-benar


melibatkan keseluruhan doktrin atau ajaran murni yang terdapat dalam
falsafah Hindu-Buddha asli yang luhur itu. Hanya yang dipentingkan ialah
perkara- perkara yang membesarkan dewa-dewa supaya dapat dikaitkan
dengan kedudukan dan status raja sebagai penjelmaan dewa-dewa seperti
yang telah diungkapkan oleh konsep 'dewaraja'. Melalui konsep ini,
kedudukan raja-raja dari aspek spiritual dan peranan fizikal diperkukuhkan
melalui upacara keagamaan untuk menjadikan raja-raja sebagai peribadi
yang luhur, suci dan kudus.

Mengenai aspek kesusasteraan dan aestetik, ternyata ajaran agama Hindu


dan Buddha yang lebih diutamakan bukan aspek rasional dan intelektual
yang bersendikan akal budi dan pengetahuan akiiah. Oleh yang demikian,
pengaj aran daripada kitab-kitab suci agama Hindu seperti Mahabarata,
Bhagavad Sita dan Baratayudha, bukan aspek falsafah dan penghujahan
metafizik yang rasional yang diutamakan; tetapi aspek-aspek kesenian,
keindahan, keromantisan, keharuan, keagungan dan ketakjuban yang lebih
ditekankan. Juga unsur-unsur kesusasteraan Hindu dari segi epik, roman,
mitos dan sastera keperwiraan yang ditekankan menjadi amat popular di
kalangan golongan bangsawan di istana dan kraton di rantau Alam Melayu.
Maka muncullah epik Hikayat Sri Rama (daripada Ramayana), Hikayat
maharajaRawana (daripada Ramay ana), Hikayat Pendawa (daripada
Mahabharata) dan lain-lain.

halaman 170

Namun begitu, kesan daripada aspek-aspek ajaran Hindu ini seperti sistem
penglapisan masyarakat (sistem kasta) yang memisahkan golongan raja,
para bangsawan, golongan agama dan rakyat jelata sedikit sebanyak telah
menular ke dalam sistem sosial kelompok Melayu.

10.5.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam

Bagi masyarakat Melayu, pandangan semesta Melayu' berpusat kepada


manusia (man-centered), bertitik-tolak kepada tanggapan mereka terhadap
alam sama ada alam nyata (fizikal) atau alam ghaib (spiritual); dan
mengenai kehidupan mereka sama ada dari segi sosial dan bukan sosial.
Konsepsi 'adat yang sebenar adat' (iaitu hukum alam) merupakan contoh
terbaik pandangan semesta manusia Melayu sebagaimana digambarkan di
dalam pepatahnya iaitu 'adat air membasah, adat api membakar, adat
angin menyejukkan'. Manusia Melayu juga di dalam alam ini terdapat
makhluk lain dan ada manusia lain yang wujud di samping mereka.
Keseluruhan kedinamikan hubungan sosial sesama manusia melahirkan
sistem budaya, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik dan
sebagainya. Begitu juga apabila manusia Melayu berinteraksi dengan alam
maka ini akan melahirkan satu konsep yang cukup pentinguntuk mendasari
kehidupan mereka, iaitu 'peng

alam
an (pengalaman)'. Interaksi dengan alam juga membolehkan manusia
Melayu memahami persoalan kosmologi mereka sama ada yang berbentuk
makrokosmik yang luas dan tinggi (alamjagat raya) atau berbentuk
mikrokosmik iaiatu alam kecil (diri manusia).

Kedatangan agama Islam ke Alam Melayu sebenarnya telah memantapkan


keseluruhan pandangan semesta Melayu dan berlakunya proses
pentakrifan semula tentangnya. Ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran
bukan sahaja ditafsirkan untuk mengetahui segala rahsia tersembunyi
dalam kewujudan Tuhan, tetapi juga untuk mengukuhkan keyakinan,
ketakwaan, dan ketauhidan mereka kepada Allah s.w.t. Konsep tauhid
mengandungi Tauhid Rahuhiyah iaitu mempercayai Tuhan yang esa
sebagai Rabb Pencipta, Pemilik dan Pentadbir yang tunggal bagi alam ini,
dan juga Tauhid 'Uludiyah iaitu penyembahan, pemujaan, pengharapan dan
permohonan hanya kepada Tuhan yang satu bukan kepada dewa-dewa,
roh dan semangat. Juga terangkum dalam konsep tauhid ialah prinsip
tentang kejadian alam semesta sebagai ciptaan Tuhan untuk
memanfaatkan manusia di dunia ini dan untuk menjadi satu tanda atau
bukti bagi wujudnya Rabbul'alamin Tuhan Semesta Alam. Juga dikaitkan
dengan konsep tauhid tentang kejadian manusia sebagai hamba Tuhan
atau 'Abdullah, dan sebagai wakil Tuhan di alam dunia ini atau
Khalifatullahfi l-Ardhi. Juga agama Islam memasukkan kepercayaan kepada
alam akhirat sebagai natijah atau hasil daripada kehidupan manusia di alam
dunia ini, sebagai sebahagian daripada pandangan semesta Melayu.
Amalan yang baik di dunia bukan sahaja memanfaatkan kehidupan di dunia
tetapi lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat sebagai natijah atau hasil yang
muktamad. Demikian juga segala amalan yang jahat akan

halaman 171

mendatangkan keburukan kepada pelakunya baik di dunia ini lebih-lebih


lagi di akhirat nanti sebagai balasan muktamadnya.

Lantaran pandangan semesta Melayu berpusat kepada manusia Melayu


{man-centered), dan menyedari bahawa seluruh hidup mereka juga
berfokus dan terarah kepada Tuhan (god-centered), maka manusia Melayu
menyedari dan menyakini bahawa Allah s.w.t. yang Maha Berkuasa, Maha
Mengasihani. Justeru itu, pandangan semesta Melayu juga turut dibentuk
berasaskan kepada 'hablumminallah' (hubungan manusia dengan Allah
s.w.t.) dan 'hablumminannas' (hubungan manusia dengan manusia).

halaman 172

NOTA

1. D. G. E. Hall, A History of South-East Asia, (Kuala Lumpur:


Macmillan, 1994), him. 24.

2. Ibid

3. Ibid.

4. Lihat G.W.J. Drewes, 1968, "New Light on the Coming of Islam to


Indonesia?", BKI, 124, him. 439-440, dan T. W. Arnold, The
Preaching of Islam, (Lahore: Muahmmad Ashraf. 1968), him. 364.

5. Risalah SeminarSejarah Masuknya Islam ke Indonesia, 1963, him.


265. Lihat S. M. N. Al-Attas, Preliminary Statement on A General
Theory of the IslamizationoftheMalay-IndonesianArchipelago, (Kuala
Lumpur: DBP, 1969), dan Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan
Melayu, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan, 1972.

6. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan


Nusantara

7. Abadke-17dan ke-18, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), him. 24.

8. Ibid,.

9. Lihat D. J. M. Tate, The Making of Modem South-East Asia, Kuala


Lumpur: Oxford University Press, 1977.
halaman 173

Bab 11

BAHASA, KESUSASTERAAN, KESENIAN, PROSES SOSIAUSASI DAN


FEMBUDAYAAN MASYARAKATMELAYU

Abu Hassan Sham


Hashim Ismail
Hashim Musa
Rahmah Bujang
Yaacob Harun

Prasasti Batu Bersurat, Lingua Franca, Bahasa Rasmi, Tulisan Jawi,


Epistemologi, Kosmologi, Ontologi, Rasionaliti, Genre Lisan dan Tulisan,
Seni Estetik, Kreativiti, Pola dan Motif, Sosialisasi, Jati Diri, Peribadi
Melayu, Nilai, Kitaran Hidup, Pendidikan Formal dan Tak Formal, Kawalan
Sosial,

11.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI WAHANA KEPADA PERTUMBUHAN


TAMADUN MELAYU

Dalam sejarah pertumbuhan tamadun Melayu, terdapat tinggalan sejarah


yang menyatakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi
kerajaan- kerajaan awal di rantau Alam Melayu. Dalam konteks
penggunaan bahasa Melayu di zaman empayar Srivijaya, melalui kaedah
arkeologi telah ditemui batu-batu bersurat atau prasasti di sekitar
Palembang, yang dipercayai berperanan sebagai ibu kota (pusat) empayar
agung Melayu ini, dan juga di beberapa tempat yang berdekatan. Antaranya
ialah Batu Bersurat Kedukan Bukit bertarikh 683 Masihi dan Batu Bersurat
Talang Tuwo bertarikh 684 Masihi di Palembang, Batu Bersurat Kota Kapur
bertarikh 686 Masihi di Pulau Bangka dan Batu Bersurat Karang Berahi
bertarikh 692 Masihi di Jambi. Kandungan inskripsi pada batu-batu bersurat
ini membuktikan dengan jelas penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa
rasmi, bahasa pemerintahan dan secara umumnya merupakan bahasa
wahana (saluran, perantaraan) pembentukan sebuah tamadun Melayu. Isi
kandungan pada batu-batu bersurat (yang terserap dengan pinjaman
perkataan

halaman 175

Sanskrit sebanyak kira-kira 30 peratus) menunjukkan dengan jelas


kewujudan sebuah kerajaan yang agak besar yang bernama Srivijaya
(daripada bahasa Sanskrit bermakna "kejayaan yang gilang-gemilang').
Kerajaan ini wujud kira-kira selama enam ratus tahun iaitu sekitar kurun ke-
7 sehingga kurun ke-14.

Srivijaya melaksanakan dasar peluasan kuasa (imperialisme) dengan


menguasai keseluruhan Kepulauan Sumatera; kawasan Segenting Kra dan
Semenanjung Tanah Melayu; barat PulauJawa; dan malahan sehingga
sampai ke Sri Lanka. Bahasa Melayu sebagai bahasa pemerintahan
Srivijaya telah berkembang dari segi kosa kata, istilah dan daya
pengungkapannya dengan penyerapan daripada bahasa Sanskrit sehingga
menjadi bahasa agama, budaya, sastera, seni, pentadbiran, perdagangan
dan lain-lain kegiatan yang dikaitkan dengan urusan rasmi bagi sesebuah
empayar yang besar. Antara contoh kata pinjaman daripada bahasa
Sanskrit ialah "anggota, rupa, sendi, kepala, nama, masa, ketika, dewasa,
kala, hari, sentiasa, pertama, purnama, sutera, kapas, neraca, angka,
bonda, emas, tembaga, mastika, permata, pancalogam, kunci, peti, jentera,
punca, pangkat, bangsa, jiwa, bangsa, bahasa, saudara, suami, isteri, dara,
teruna, kerja, derma, suka, duka, cita, cinta, budi, dosa, tentera, kota,
senjata, keris, panglima, raja, baginda, paduka, menteri, hulubalang, satria,
kurnia, negeri, denda, penjara, kuasa, merdeka, pesaka, agama, guru, puji,
puja, syurga, neraka, dewata, bidadari, pujangga, hantu, sastera dan
bijaksana".

Pada mulanya bahasa Melayu hanya merupakan satu bahasa kumpulan


etnik Melayu dan kerajaan Melayu kecil (kerajaan Malayu-Jambi) yang
terletak di kawasan daerahJambi sekarang, menurut catatan ahli pelayaran
Cina. Namun setelah kerajaan Srivijaya menakluki kerajaan Melayu itu dan
mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerana kecekapan
bahasa itu, maka bahasa Melayu telah berkembang dan meningkat maju
selaras dengan tahap perkembangan kerajaan itu. Inilah zaman
kegemilangan pertama bahasa Melayu yang telah menjadi wahana dan
pengantar kepada sebuah kerajaan dan tamadun Melayu yang pertama
yang merentasi beberapa wilayah di Alam Melayu. Tulisan Pallawa dari
India telah digunakan dan ratusan istilah daripada bahasa Sanskrit dalam
pelbagai bidang kehidupan telah diserap ke dalam bahasa Melayu
terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, politik dan
pentadbiran, ekonomi dan perdagangan, kesenian dan kesusasteraan,
aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan yang lain.

Apabila kerajaan Majapahit yang ditubuhkan oleh Raden Wijaya pada tahun
1293 semakin berkembang, maka kerajaan ini menjalankan dasar peluasan
kuasa (imperialisme) melalui penaklukan ke atas seluruh PulauJawa dan
kawasan berdekatan, sehingga kuasanya melangkau ke Pulau Sumatera
dan Semenanjung Tanah Melayu. Pada waktu yang sama, kerajaan
Srivijaya sedang mengalami zaman kemerosotan sehinggalah ibu kotanya,
Palembang diletakkan di bawah penguasaan Majapahit. Walaupun
pendukung utama bahasa Melayu iaitu Srivijaya mengalami kemerosotan
dan akhirnya runtuh, bahasa Melayu

halaman 176

seterusnya telah mendapat satu tenaga baru atau menerima sunrikan baru
dalam proses perkembangannya iaitu kedatangan agama Islam.

Mengenai kedatangan agama Islam ke Alam Melayu ini, antara tanda yang
terawal ialah penemuan batu nisan di Brunei yang dikatakan bertarikh 447
Hijrah atau bersamaan tahun 1048 Masihi; penemuan batu nisan di Leran,
Surabaya di Jawa Timur yang dikatakan bertarikh 481 Hijrah atau
bersamaan 1082 Masihi; dan batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Raja Pasai
yang dikatakan bertarikh 696 Hijrah bersamaan 1297 Masihi dijumpai di
Pasai.

Namun begitu, bukti pertama yang menunjukkan penggunaan bahasa


Melayu untuk mengungkapkan ajaran agama Islam ialah Batu Bersurat
Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi. Kandungan
batu bersurat ini menunjukkan dengan jelas kedudukan agama Islam
sebagai agama rasmi bagi sesebuah kerajaan Melayu, dan pelaksanaan
hukum Islam (syariah) dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran.

11.2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM

Dalam bidang ilmu pengetahuan, pada zaman pengaruhan agama Hindu-


Buddha la terkongkong di kawasan istana dan kraton, iaitu di kalangan
bangsawan dan pemermtah, sebagai pusat ilmu pengetahuan. Dengan
kedatangan agama Islam, ilmu pengetahuan tidak lagi dikongkong atau
dibataskan kepada golongan- golongan tertentu sebaliknya turut disebarkan
dan diajarkan di kalangan rakyat jelata sama ada melalui pendidikan dan
pengajaran secara rasmi (formal) atau tidak rasmi seperti di madrasah,
pondok atau pesantren, masjid, surau ataupun di rumah-rumah alim ulama.

Dalam perubahan dan perkembangan ini, tumpuan terhadap ilmu


pengetahuan dan persuratan bukan lagi menekankan aspek estetik,
romantis, ketakjuban, daya khayalan dan imaginasi, tetapi kepada yang
lebih rasional, akali dan intelektual, yang terhasil dari cetusan dan dorongan
secara langsung danpada sumber tamadun Islam iaitu A I- Quran dan A l-
Hadis (Sunnah). Sumber tamadun Islam ini memberikan penekanan kepada
aspek kerasionalan berdasarkan akal budi dan ilmu yang sahih dan nyata.

11.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR

Kawasan dunia atau rantau ini diberikan nama rantau Alam Melayu;
Gugusan Kepulauan Melayu atau TanahJawi kerana agama Islam yang
tersebar dan dianuti berkembang melalui penggunaan bahasa Melayu dan
kitab-kitab Melayu Jawi. Kitab-kitab Melayu yang tertulis dalam tulisanJawi
telah tersebar meluas ke merata pelosok kawasan di Alam Melayu
termasuk tempat-tempat penghijrahan yang baru seperti Sri Lanka,
Malagas! (Madagascar), dan Afrika Selatan. Tulisan
halaman 177

Jawi telah digunakan sejak permulaan kedatangan Islam. Istilah 'Jawi'


besar kemungkinan berpunca daripada istilah Arab, al-Jaivah iaitu
namauntuk merujuk kepada utara Pulau Sumatera (Perlak-Samudera-
Pasai-Aceh) yang mula-mula menerima agama Islam. Al-Jawah bermaksud
'tanah hujung' merujuk kepada hujung utara Sumatera. Jawi ialah adjektif
al-Ja'wah dan tulisan ini telah mengambil alih peranan tulisan Pallawa dan
Kawi dari tamadun India untuk mengeja bahasa Melayu. Dengan
kedatangan kuasa dan pengaruh Barat, mubaligh-mubaligh Kristian yang
datang ke Alam Melayu juga telah menggunakan bahasa Melayu dan
tulisan Jawi untuk menyebarkan ajaran agama itu. Terjemahan kitab Injil ke
dalam bahasa Melayu tertulis dalam tulisan Jawi.

Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar


penyebaran, penyampaian, dan persuratan Islam di Alam Melayu adalah
kerana sifat dalaman bahasa Melayu yang sederhana, cekap dan tepat,
kosa katanya tanpa banyak perlambangan dan tafsiran yang berlapis-lapis.
Di samping itu juga, terdapat peranan yang telah dimainkan oleh daerah-
daerah atau wilayah- wilayah Melayu di Sumatera (Aceh, Riau); dan di
Semenanjung Tanah Melayu (Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan,
Patani) dalam penyebaran agama Islam ke seluruh Alam Melayu dan
sebahagian daripada Indo-China. Juga bahasa Melayu telah mencapai taraf
lingua franca atau bahasa perantaraan di kalangan penduduk wilayah ini
pada zaman empayar Srivijaya.

Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah


meningkatkan taraf, kecekapan dan kewibawaannya. Istilah-istilah yang
baru dan cara penghujahan dan pernyataan yang baru demi
mengungkapkan penegasan dan penghujahan yang lebih rumit dan
kompleks tetapi lebih tepat, persis dan saintifik. Karya-karya yang demikian
telah muncul dengan subumya dalam kurun ke-16 dan ke-17 yang
memperkatakan tentang metafizik, falsafah, dan teologi yang rasional dan
logikal. Karya terawal yang dijumpai setakat ini ialah terjemahan kitab
Aqa'idal-Nasafi daripada bahasa Arab, yang menghuraikan hakikat, sifat
dan sumber ilmu (epistemologi), hakikat kewujudan (ontologi) dan hakikat
alam semesta (kosmologi) yang sebenarnya menjadi tunjang dan asas
akidah Islam.

11.4 KEDATANGAN BARAT DAN PENGARUH KE ATAS BAHASA


MELAYU

Kedatangan kuasa Barat telah membantutkan perkembangan tamadun


Melayu dari aspek politik dan pentadbiran, ekonomi dan juga, menurut Syed
Muhammad Naquib al-Attas, dalam aspek pemikiran orang Melayu Islam
iaitu kemasukan fahaman sekular yang menjejaskan pemikiran dan
pegangan orang Melayu Islam sehingga menimbulkan satu keadaan
kecelaruan ilmu. Namun dari segi yang lain Barat juga membawa semangat
dan elemen rasionaliti dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan, iaitu unsur
yang telah pun disemai oleh Islam

halaman 178

sebelum ini. Oleh itu, pendedahan ilmu pengetahuan yang lebih saintifik
dan rasional dalam sistem pendidikan orang Melayu di Malaysia dan juga di
Indonesia, dan penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar pendidikan
sepenuhnya, telah meningkatkan lagi kecekapan dan kewibawaan bahasa
Melayu sehingga menjadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan yang tinggi
pada masa ini.

11.5 TRADISI KEINTELEKTUALAN DAN KESUSASTERAAN DI ALAM


MELAYU

Secara umumnya, keintelektualan membawa makna keadaan atau sifat


penggunaan fikiran yang mendalam dalam mencari sesuatu jawapan atau
penyelesaian yang menuju ke arah kesempurnaan, melalui proses berfikir
yang bertahap-tahap, teratur, dan tersusun. Ciri-ciri keintelektualan itu
dapat dilihat pada proses berfikir secara kreatifdan juga pada kerasionalan
idea dan hujah yang dapat pula dipertanggungjawabkan alasannya, dalam
mencari sesuatu jawapan atau menyelesaikan sesuatu masalah.
Keintelektualan dibezakan daripada proses merasa {to feel) dengan
pancaindera, dan proses berkehendak (to will) melalui keinginan nafsu.

Tradisi keintelektualan Melayu boleh dilihat pada hasil-hasil kesusasteraan


yang terdiri daripada bentuk lisan dan tulisan. Bentuk lisan dan tulisan
berkembang secara terus-menerus selaras dengan perkembangan
tamadun Melayu. Sastera lisan misalnya yang diperturunkan daripada satu
generasi ke satu generasi melalui proses sosialisasi anggota masyarakat
merupakan satu unsur local genius kebijaksanaan tempatan, yang
memperlihatkan kekreatifan dan kebijaksanaan berfikir anggota
masyarakatnya yang bermula pada zaman praliterasi. Bentuk-bentuk
sastera lisan itu misalnya cerita penglipur lara, cerita jenaka, cerita nasihat,
cerita binatang, mitos, legenda, cerita asal-usul dan lain- lain. Bentuk-
bentuk ucapan lisan yang lain seperti pantun, peribahasa, simpulan bahasa,
pepatah-petitith, seloka dan seumpamanya (yang kemudiannya dirakam
dalam bentuk tulisan), menampakkan ciri-ciri akal budi dan kebijaksanaan
orang Melayu menangam segala gelagat penghidupan yang terhasil
daripada proses pengintelektualan orang Melayu sepanjang zaman.

Sejarah keagungan perkembangan pusat-pusat keintelektualan dan


kesusasteraan Melayu yang bertulis bermula dengan kemunculan empayar
Srivijaya sekitar tahun 650-1200; Pasai sekitar tahun 1250-1524; Melaka
sekitar tahun 1400-1511; diikuti kesusasteraan zaman Johor 1528-1779;
kesusasteraan zaman Palembang sekitar tahun 1650-1824; kesusasteraan
di Patani sekitar tahun 1500-1900; di Brunei bermula dengan pemerintahan
sultan ketiganya iaitu Sultan Sharif All (1425-1432); dan di Riau sekitar
tahun 1673 sehingga tahun 1911. Keagungan kerajaan-kerajaan Melayu
tradisional tersebut, secara langsung telah mencetuskan perkembangan
hasil-hasil kesusasteraan Melayu mengikut tahap perkembangan kerajaan
dan kemampuan pengarang-pengarangnya di

halaman 179

istana-istana raja Melayu. Istana-istana raja Melayu merupakan pusat


kegiatan keintelektualan dalam tamadun Melayu Islam.
Srivijaya merupakan pusat kebudayaan Melayu tertua yang memainkan
peranan penting dalam perkembangan keintelektualan dan kesusasteraan
Melayu tradisional. Walaupun karya-karya kesusasteraan zaman ini
umumnya ditulis dalam bahasa Sanskrit, namun terdapat juga bentuk
penulisan dalam bahasa Melayu kuno seperti yang tercatat di atas batu-
batu bersurat. Walau bagaimanapun, hasil kesusasteraan yang bertulis di
atas bahan-bahan yang lain tidak kedapatan atau ditemui.

Pada zaman Pasai kegiatan kesusasteraan pula lebih banyak dikaitkan


dengan kegiatan kerajaan ini sebagai kerajaan Melayu yang pertama
menerima dan memeluk agama Islam di Alam Melayu. Di sini muncul
bahasa Melayu persuratan yang bertindak sebagai wahana atau alat untuk
penyebaran agama dan kesusasteraan Islam; dan tulisanJawi merupakan
tulisan yang digunakan dalam kesusasteraan Melayu. Hasil-hasil
kesusasteraan dipenuhi dengan ciri kesusasteraan agama khususnya
sastera kitab, riwayat hidup Nabi Muhammad, cerita nabi-nabi, para
sahabat, pahlawan dan sejarah seperti Hikayat Raja-Raja Pasai. Namun
sastera lisan dan hasil karya pada zaman pengaruh Hindu masih
dikekalkan.

Antara karya yang terhasil pada zaman ialah Hikayat Nur Muhamammad,
Hikayat Bulan Berbelah, Hikayat Nabi Mi'raj, Hikayat Nabi Wafat, dan juga
cerita rekaan berkenaan Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan lain-lain.
Manakala cerita-cerita berkenaan ketokohan pahlawan Islam turut tersebar
di Pasai contohnya Hikayat Muhammad Hanafiyah, Hikayat Amir Hamzah,
dan Hikayat Muhammad Hanafiyah.

Kegiatan keintelektualan dan kesusasteraan Melayu kemudiannya


berpindah ke Melaka. Perkembangannya merupakan lanjutan dari
kesusasteraan Melayu Pasai. Kegiatan penyebaran agama Islam
diteruskan di Melaka dan pada zaman inilah, kisah mengenai nabi-nabi dan
pahlawan Islam telah 'dimelayukan'. Pada zaman Melaka ini, sastera
undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka (Undang-undang Melaka) dan
Undang-undang Laut Melaka menjadi panduan kepada peraturan mentadbir
negeri dan dalam menegakkan keadilan masyarakat umum.
Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 di tangan kuasa Portugis menyebabkan
pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu telah berpindah ke
kerajaan Johor yang telah diasaskan sebagai kesinambungan tradisi
Melaka, dan juga kerajaan Islam Aceh. Walau bagaimanapun, ketika ini
Johor tidak dapat bersaing dengan Aceh yang merupakan kuasa politik dan
ketenteraan dan pusat perdagangan dan kebudayaan Melayu terpenting di
persisiran Selat Melaka. Alim ulama lebih menumpukan kegiatan
perkembangan agama Islam di Aceh berbanding di Johor. Namun begitu,
kesusasteraan zaman ini paling dominan ditandai dengan penulisan hikayat
klasik Melayu seperti Hikayat Hang

halaman 180

Tuah, Adat Raja-raja Melayu dan Sejarah Melayu atau Sulalat al-Salatin.
Manakala kesusasteraan undang-undang seperti Umlang-undangJohor
diadaptasi dari Hukum Kanun Melaka.

Mengenai kerajaan Islam Aceh (1500-1900), ia merupakan salah satu pusat


keagungan tamadun Melayu tradisional untuk selama empat kurun
lamanya. Aceh berkembang pesat dengan penulisan kesusasteraan agama
dan penulisan sejarah. Dikatakan Aceh mengambil alih peranan yang
sebelum im dikembangkan oleh Pasai dan Melaka. Kesusasteraan zaman
Aceh mencapai zaman kemuncaknya pada kurun ke-17 dengan
kemunculan nama-nama seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-
Sumatra'l yang membawa fahaman wahdatui al-wujud. Fahaman ini
ditentang oleh Syeikh Nuruddin al-Raniri yang berasal dari Gujerat tetapi
telah menyerap dalam kebudayaan Melayu. Selain Syeikh Nuruddin, ada
juga tokoh yang mengambil jalan tengah dalam perselisihan ini iaitu Abdul
Rauf al-Singkeli. Keempat-empat orang tokoh ini banyak menghasilkan
karya agama iaitu Hamzah Fansuri dengan karya seperti Sya'ir Perahu,
Sya'ir Burung Pinggai dan Syarab al-Asyikin, Syamsuddin al-Sumatra'l
dengan karyanya berjudul Mir'atal-Mu'min; Syeikh Nuruddin al-Raniri
dengan karyanya berjudul Hujjah al-Siddiq li dafa 'al-'Zindiq dan Tihyanfi Ma
'rifat al-Adyan; dan Abdul Rauf al-Singkeli dengan karyanya berjudul Mir'at
al- Tullab.
Di Palembang, Sumatera dalam bidang karya agama muncullah Syeikh
Abdul Samad al-Palembani dengan karyanya berjudul Hidayat al-Salikin,
Sair al-Salikin dan lain-lain. Di samping itu muncul tokoh-tokoh seperti
Syihabuddin bin Abdullah Muhammad, Kemas Fakhruddin, Muhammad
Muhyidin bin Syihabuddin dan Kemas Muhammad bin Ahmad.

Di Patani, Islam menjadi agama rasmi sesudah rajanya memeluk Islam


pada awal kurun ke-16 dan dengan itu bermulalah kegiatan keislaman yang
kuat melalui sistem pendidikan Islam secara sistem pondok yang telah
melahirkan masyarakat Islam dan para ulama Islam yang kukuh dan
berpengaruh. Pondok- pondok di Patani pada kurun ke-18 dan ke-19
mempunyai status yang tinggi kerana sumbangannya melahirkan barisan
ulama yang diiktirafdi seluruh Alam Melayu. Antara ulama Patani yang
paling terkenal ialah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani (1740-1847) yang
mula-mula belajar di Patani kemudian ke Aceh dan seterusnya ke Haramain
(Makkah dan Madinah). Karyanya yang berjumlah tidak kurang daripada 57
buah yang mencakupi hampir semua bidang pengajian Islam, antaranya
ialah Furu 'al-Masa 'il. Ulama lain yang termasyhur ialah Syeikh Ahmad bin
Muhammad Zain al-Fatani (1856-1906) yang telah belajar di Patani
kemudian ke Haramain dan juga pernah ke Baitui Muqaddis (untuk belajar
ilmu perubatan), kemudian ke Universiti al-Azhar di Kaherah sebagai anak
Melayu yang pertama belajar di universiti itu. Beliau juga telah menjadi
penyelia bahagian penerbitan Melayu bagi Percetakan Kerajaan Turki di
Makkah pada tahun 1884.

halaman 181

Seterusnya, Riau, yang merupakan sebahagian daripada kerajaanJohor-


Riau-Lingga, mulai meningkat sebagai pusat kebudayaan, keintelektualan
dan kesusasteraan Melayu pada masa pemerintahan Yang dipertuan Muda
Ke-4 iaitu Raja Haji Syahid fi Sabilillah (1778-1784). Pada masa Raja All bin
RajaJaafar (1845-1857) menjadi Yang Dipertuan Muda Ke-8, kebangkitan
Riau sebagai pusat keintelektualan dan keilmuan Melayu telah bertambah
kukuh apabila golongan pembesarnya sendiri termasuklah Yang Dipertuan
Mudanya menjadi pendukung dan penggerak utama kegiatan itu. Satu
pusat keilmuan dan pengajian iaitu Bait al-Talahah di dalam kawasan istana
dan masjid di Pulau Penyengat telah menjadi pusat kegiatan itu, dan
pengajian tentang nahu dan morfologi bahasa Arab, usuluddin, fikah dan
tasawuf diajar. Tokoh karyawan yang paling menonjol di Riau pada kurun
ke-19 ini ialah Raja All Haji (1808/9-1872) melalui karya-karyanya yang
pelbagai jenis berjumlah tidak kurang daripada 12 buah antaranya ialah
Tuhfat al-Nafis. Selain daripada Raja All Haji, para bangsawan Riau yang
lain juga telah menghasilkan karya-karya mereka melalui satu pertubuhan
persuratan yang dinamakan 'Persekutuan Rusydiah (Rusydiah Kelab/ yang
ditubuhkan sekitar tahun 1892.

Ciri-ciri keintelektualan dan kesusasteraan Melayu kurun ke-20 sehingga


kini, dilihat dari satu sudut pandangan, dicetuskan oleh dua elemen yang
utama iaitu pertama, kedatangan Barat yang membawa pengaruh
sekularisme, nasionalisme, realisme dan humanisme dalam kaedah berfikir
dan pengungkapan orang-orang Melayu, dan kedua, pengaruh kebangkitan
semula Islam yang dipelopori oleh Syeikh Muhammad Abduh (1849-1905),
Mufti Mesir (1888- 1889) yang bersama-sama dengan Jamaluddin al-
Afghani (1838-1897) telah mempelopori gerakan Islam yang terkenal
dengan nama Gerakan Salafiah dan menerbitkan majalah-majalah yang
menganjurkan fahaman itu. Pada tahun 1885, Syeikh Muhammad Abduh
telah berpecah dengan Jamaluddin al-Afghani. Gerakan kebangkitan
semula Islam tiba ke rantau Alam Melayu melalui tokoh- tokoh yang pernah
belajar di Universiti Al-Azhar seperti Syeikh TahirJalaludin (Minangkabau),
Syeikh Abdul Ghani dan Syeikh Ismail Abdul Mutalib (Aceh) dan Syed
Syeikh al-Hadi yang pernah mengunjungi Mesir dan tersepuh dengan
gerakan pembaharuan ini. Cetusan daripada pemikiran demikian telah
melahirkan sebarisan orang-orang Melayu Islam yang dikenali sebagai
'kaum muda' dengan idea pembaharuan menentang amalan dan pemikiran
Islam yang didukung oleh ulama-ulama tradisional Islam dan badan-badan
Islam kerajaan yang dinamakan sebagai 'kaum tua'. Berikutan daripada
perkembangan tersebut, Syed Syeikh al-Hadi yang banyak dipengaruhi
keintelektualan Mesir, telah menghasilkan novel perta.miinya.ber'judul
Hikayat Fariclah Hanum (1925-1926). Melalui karya ini, la terpengaruh
dengan sifat-sifat romantis yang terdapat dalam novel-novel Mesir, malah
menggunakan watak dan latar Mesir. Ini diikuti oleh tokoh yang dianggap
penting dalam genre ini, iaitu Ahmad Rashid Talu dengan novel-novelnya
berjudul Kawan Benar (1927), lakah Salmah? (1928), 12 Kali

halaman 182

Sengsara (1929) dan Siapa Jahat (1929-1930) yang membawa watak dan
latar Tanah Melayu sendiri dan tidak lagi berlatarkan Timur Tengah.

Perkembangan ini seterusnya disambung oleh penulis-penulis dalam


Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) seperti Keris Mas, Usman Awang,
Awam il-Sarkam, Asraf, Masuri S.N dan Hamzah. Mereka bergiat bukan
sahaja dalam bidang penulisan novel tetapi juga dalam bidang penulisan
cerpen, sajak dan drama.

Sekitar tahun-tahun 1960-an hingga 1990-an pula menyaksikan


penghasilan novel-novel yang lebih mengarah kepada pengutaraan nilai-
nilai falsafah atau pandangan hidup tertentu, misalnya Senja Belum
Berakhir (1971) oleh Azizi Haji Abdullah,/Maw oleh S. Othman Kelantan
dunHari-hari Terakhir Seorang Seniman (1979) oleh Anwar Ridzuan.
Manakala bagi tahun-tahun 1980- an diwakili oleh novel Saudagar
BesarDari Kuala Lumpur oleh Keris Mas. Novel- novel tahun 1990-an pula
diwakili oleh Sidang Serangga (1980) oleh Ishak Haji Muhammad (Pak
Sako), Iman (1995) oleh Abdullah Hussein dan sebagainya. Antara
sasterawan yang terkenal ialah Shahnon Ahmad. Tema-tema novel beliau
ialah pendedahan kepincangan ekonomi, sosial dan politik. Ini terlihat
dalam karyanya berjudul Rentong (1965), Terdedah (1965), Ranjau
SepanjangJalan (1966), Srengenge (1974), Shit (1999) dan sebagainya.
Beliau juga mengkritik tokoh- tokoh agama seperti terlihat dalam
no\e\ny3iAl-SyaqaqI(\WS) dan Tok Guru (1988).

Dalam meningkatkan kegiatan kesusasteraan, pelbagai persatuan penults


muncul di seluruh tanah air. Antaranya ialah PELITA (Terengganu);
Persatuan Penults Kelantan (PKK) dt Kelantan; Persatuan Penults Johor
(PPJ-diJohor; ASASI di Kedah dan sebagainya. Di peringkat nasional pula
muncul persatuan- persatuan penulis seperti Gabungan Penulisan Nasional
(GAPENA/ Kesemuanya memainkan peranan penting kepada
pembentukan aliran kesusasteraan dan keintelektualan itu sendiri.
GAPENA sendiri, sebagai sebuah pertubuhan di peringkat nasional
sentiasa mengadakan sayembara dan seminar sastera untuk
menggalakkan pertumbuhan sastera tanah air.

11.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU

Konsep sent boleh difahamkan dengan meneliti beberapa penegasan


mengenainya, antaranya, bahawa seni itu merupakan buatan manusia yang
dihasilkan bertolak dari fitrah akal, budi dan perasaan. Seni itu merupakan
kegiatan manusia yang mempunyai waktu senggang (lapang) dan hasil seni
itu menimbulkan perasaan menyenangkan penciptanya dan penatapnya.
Seni itu mengekspresikan alam sekitar dan budaya manusianya sebagai
pencetus atau pendorong penciptaannya. Kemuncaknya ialah seni itu
merupakan kegiatan bangsa yang maju iaitu menunjukkan wujudnya
tamadun atau peradaban.

halaman 183

Mengenai definisi seni ini, beberapa takrifan telah dikemukakan antaranya


menurut ahli falsafah Yunani misalnya Aristotle yang menyatakan bahawa
seni sebagai peniruan bentuk alam di mana penciptanya turut menyertakan
ideanya dalam peniruan tentang alam itu. Everyman Encyclopedia
mentakrifkan seni sebagai sesuatu yang dilakukan orang yang bukan
merupakan keperluan asas melainkan dilakukan kerana kemewahan,
kenikmatan atau dorongan kerohanian. Herbert Read pula mengaitkan
keindahan kepada kesatuan hubungan bentuk-bentuk, sebagai hasil
ekspresi yang mengutamakan dua proses aktiviti iaitu proses fizikal dan
proses psikologikal. Monroe Breadsky menghubungkan seni dan keindahan
kepada suatu benda yang memiliki kesan yang menyenangkan.

Rumusannya, seni ialah buatan manusia yang berkemampuan untuk


menimbulkan kesan atau efek psikologis ke atas manusia lain yang melihat
dan menikmatinya. Efek psikologis yang dimaksudkan mencakupi segala
tanggapan melalui pengamatan, pengenalan dan imaginasi yang rasional
atau emosional.

11.6.1 Seni dan Kehidupan

Hubungan seni bagi orang Melayu terungkap dalam kawalan kehidupan


yang boleh dinyatakan seperti dalam ungkapan benkut:

Kehidupan kawalannya agama dan tatacara, Tatacara isiannya


membentukkan wajah seni.

Penegasan ini sangat cocok dengan perkembangan yang telah dilalui oleh
manusia yang mengisi dan member! erti kepada tamadun Melayu.
Perkembangan yang dimaksudkan ialah bagaimana hasil seni menunjukkan
hubungan manusia Melayu dengan manusia lain, hubungan manusia
dengan alam semula jadi, manusia dengan kepercayaan dan agamanya,
dan penentuan pekerjaan mereka seperti seorang petani atau nelayan,
dengan penentuan tindak-tanduk dan kelakuannya ditentukan pula oleh
sistem kepimpinan seperti raja atau pemerintah dan rakyat, bahkan juga
ditentukan oleh perhubungan melalui perdagangan dan pembuatan seperti
menggunakan teknik dan teknologi. Semua ini akan mempengaruhi dan
mengawal manusia ketika mereka mengisi daya kreatif mereka melalui
penghasilan seni.

Dalam konteks penghasilan seni dengan ketamadunan, daya usaha


seseorang seniman Islam diberi erti pula melalui hubungannya dengan
alam sekitar dan nilai agamanya. Tukang dan seniman Melayu turut
menyalurkan kreativiti seni dengan matlamat "demi Tuhan", seperti usaha
menyalin semula Al-Quran dengan bertulis tangan, menggubah lagu untuk
nyanyian puji-pujian terhadap Allah s.w.t. dan Nabi, seperti lagu nasyid.
Daya inspirasi dan usaha mereka juga didorong oleh kepuasan dimana
hasil itu sebagai ekspresi rohani jiwa Islam, umpamanya dalam penghasilan
seni ukir, apabila ayat-ayat Al-Quran

halaman 184
diukir pada kayu bagi menghasilkan sen! kaligrafi, dipahat atas batu, dan
diukir atas dinding-dinding rumah.

Menjelang kurun ke-13,14 dan 15, dunia Melayu (Alam Melayu) telah
mempunyai beberapa buah kesultanan Melayu Islam iaitu di Pulau
Sumatera, selatan Thailand dan Semenanjung Tanah Melayu, Borneo,
Pulau Jawa, Sulawesi dan Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Filipina.
Kerajaan-kerajaan ini telah menaungi pelbagai kegiatan keseniaan seperti
kegiatan hasil seni rupa dalam bentuk kaligrafi, lukisan, ukiran, anyaman,
tenunan, dan seni persembahan antaranya dalam bentuk pengucapan,
muzik, tarian, bercerita dan seni lakon. Istana raja-raja Melayu Islam
sebagai pusat kebudayaan telah berperanan menjadi penaung kepada
kegiatan seni sebagai salah satu ciri dalam tamadun Melayu.

Menjelang kurun ke-15, dunia Melayu sudah menjadi laluan utama budaya
dan perdagangan dari luar sama ada dari negara-negara di bahagian dunia
timur atau barat. Ini kerana dunia Melayu dari segi geografi, berkedudukan
strategik terletak di pertengahan jalan laut (Jalan Sutera Maritime antara
kedua kawasan utama ini. Perdagangan merupakan faktor yang turut
membawa pengaruh dalam pembentukan seni budaya Melayu.
Umpamanya dari negara China dibawa masuk kain dan benang sutera, dari
India kain dan benang kapas, serta pewarna, dari Eropah kertas dan
dakwat, dan dari Timur Tengah kain bertekat dan bertenun benang emas.
Barang dagangan tersebut membuka peluang baru dalam berkarya dengan
daya kreativiti manusia Melayu.

Dari hubungan ini terhasil bentuk-bentuk seni tekstil seperti kain songket,
kain sutera, kain limar, kain batik, walaupun terdapat juga hasil kain yang
memang asali tempatan antaranya kain pua dan kain tenun. Melalui
hubungan ini juga terhasil bentuk-bentuk seni khat yang diupayakan
sebagai kerajinan tangan hingga menghasilkan manuskrip dan kitab bertulis
tangan. Seni tekat, ikat dan ceiup warna (tie and dye), dan seni anyaman
bakul, tikar, kelarai juga sebagai hasil kraf Melayu.

Alam semulajadi ialah sumber utama kreativiti seni orang Melayu. Oleh itu
peniruan alam mencakupi unsurflora dun fauna, iaitu tumbuhan dan haiwan
dalam dunia Melayu. Kreasi yang berpolakan flora dan fauna dihias pula
dengan motif dari sumber yang sama. Contoh motif dan pola flora seperti
pola bunga tabur yang terisi dalam pilihan motif bunga-bunga kecil seperti
bunga cempaka, lawang, cengkeh, ketumbit. Ada juga bentuk pola bunga-
bunga renik yang disusun dalam pola rangkaian empat persegi atau
berantai. Terdapat juga motif dan pola dari daun dan pohon, umpamanya
pola batang atau dahan yang menjalar, dengan pengisian motif seperti
daun dan bunga kangkong, daun dan buah peria dan sulur keladi.

Terdapat juga pola dari jenis pucuk seperti pola dari pucuk rebung yang
disusun dalam sesuatu pola barisan lalu digelar dengan nama seperti pucuk
rabung tunjuk langit, pucuk rebung lawi ayam, pucuk rebung berjuang dan
seumpamanya mengikut lakaran hiasan wajah bentuk pucuk rebungnya.
Pola pucuk rebung

halaman 185

itu turut pula dihias bahagian dalam atau luar lakarannya dengan motif
seperti bunga-bunga kecil, jambak bunga dan sebagainya. Peniruan unsur
alam sumber flora Melayu dari batang pokok dan dahan, daun dan buah,
bunga dan kuntumnya sangat disukai oleh pereka seni Melayu hingga
dijadikan sumber kreativiti seni oleh mereka.

Pola dan motif fauna, iaitu haiwan darat dan laut, juga digemari sebagai
pola dan motif penghias bahan ukiran kayu, terutama pada bahagian tinggi
seperti pada bumbung rumah, pada kenderaan seperti perahu dan pada
perabot rumah. Contoh pilihan fauna sebagai penghias dalam bentuk pola
dan motif dalam seni hias Melayu pada rumah dan peralatan rumah ialah
binatang darat, seperti cicak, burung, serangga; dan dari binatang laut,
seperti kuda laut, ikan, yang semuanya dibentuk secara tiruan yang
berusaha mematuhi bentuk asalnya atau diabstrakkan dengan hanya
mengambil bentuk kasarnya.

Terdapat juga peniruan dari alam semula jadi seperti langit, awan, bulan,
bintang, bukit dan seumpamanya yang kemudian direka cipta dalam bentuk
motif dan pola geometri seperti yang terdapat pada hasil seni bina Melayu
iaitu jenis pagar, tangga, tiang, dinding dan atap yang berunsurkan tebukan
dan ukiran kaligrafi, awan berarak, bulan dan bintang, bulan sabit, yang
dipolakan dalam bentuk susunan dan gandingan. Antara bentuk pola yang
popular ialah pola bentuk potong wajik, silang beratur dan seumpamanya.
Kuih-muih Melayu juga dihias pemotongan atau pembentukannya dengan
cara dipotong bentuk -wajik, empat segi, tiga segi, dibentuk bulat, bujur dan
seumpamanya supaya nampak seni.

11.6.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu

Sesuatu hasil seni bahkan mampu menampilkan kemahiran, kegemaran,


dan kemajuan kreasi dan pengkaryanya melalui proses dan hasil seni itu,
terutama jika hasil itu menjadi keperluan yang disenangi dan berguna.
Sesuatu hasil seni itu mampu menyatakan 'alamnya', baik alam luaran
(rupa) dan alam dalaman (jiwa). Umpamanya, kerajinan tangan orang
Melayu telah menghasilkan seni tampak yang khusus. Sebagai contoh,
kendi, tempayan, dan labu adalah nama- nama untuk bekas pengisi air
yang meniru bentuk buah-buahan dan sayuran tempatan, seperti kendi
bentuk buah asam gelugur atau jenis-jenis labu. Contoh lain umpamanya
dalam pembentukan rupa senjata yang juga merujuk kepada fauna atau
bahagian-bahagiannya yang kelihatan pada hulu atau mata peralatan
senjata tradisional seperti pisau (lawi ayam) keris, lembing, parang dan
meriam.

Seni bina Melayu dalam menghasilkan bangunan bukan sahaja menjadi


tempat pelindungan bagi orang Melayu tetapi menampilkan wajahnya yang
sesuai dengan fungsinya. Umpamanya masjid yang terisi dengan mimbar,
telaga atau pancur air untuk tempat berwuduk dan bumbung yang khusus
bentuknya memberikannya ciri seni bina masjid. Istana golongan raja-raja
perlu pula diseri dengan balairong penghadapan, tempat persemayaman
diraja, balai istiadat dan

halaman 186

seumpamanya. Batu nisan di perkuburan turut diolah dengan atur letak dan
nukilan yang mencerminkan rupa dan jiwa manusia Melayu.

Seni persembahan orang Melayu menampilkan kelembutan dan kesopanan


wanita Melayu, dan sebaliknya ketampanan dan ketangkasan lelaki Melayu.
Gubahan gerak dan bentuk tari Melayu seperti tari menghadap rebab, tari
makyong, tari gamelan, tarian inai, tarian inang dan tarian lilin menampilkan
kelembutan dan kesopanan. Sementara itu tarian dabus, silat, kuda
kepang, barongan dan zapin umpamanya mengutamakan ketangkasan dan
kelincahan pada geraknya. Alat muzik yang merupakan seni persembahan
muzik untuk mengiringi seni nyanyi, tari dan lakon menyatakan jugajiwa dan
rupa Melayu. Rebab gendang dan gong, kompang, serunai dan sending
adalah bentuk-bentuk alat muzik orang Melayu yang ada kelainannya jika
dibandingkan dengan alat- alat muzik dari jenis yang sama dari budaya lain,
biarpun masing-masing menggunakan prinsip bunyi yang sama, iaitu sama
ada dengan penggunaan tali, tiupan, atau pukulan.

Seni tekstil dan busana Melayu turut menjadi suatu keunikan yang
tersendiri dalam penampilan rupanya. Sebagai contoh, seni tekstil kerajinan
tenun orang Melayu melahirkan bentuk-bentuk antaranya seperti kain pua,
kain sampin, kain selendang, dan kain limar. Terdapat juga penghasilan
batik dan songket yang khusus pembuatan dan penampilan motif dan
polanya. Daripada keperluan berbusana terhasil pula kerajinan tangan
untuk alat hiasan berbusana, seperti butang baju, pending dan tali
pinggang, dokoh untuk penutup dan penghias dada, pemelih, bunga malai,
tiara, mahkota untuk hiasan di kepala bagi wanita, dan tanjak, songkok,
terendak, ikat, setangan dan seumpamanya untuk lelaki. Terdapat juga
wangi-wangian seperti bunga rampai. Pakaian alas kaki pula seperti capal,
selipar, kasut, terompah dan seumpamanya. Terdapat juga hiasan-hiasan
badan seperti gelang tangan dan kaki, cincin, rantai, dan seumpamanya.

Seni dalam tamadun Melayu Islam mempamerkan kerajinan, kreativiti dan


pemikiran orang Melayu dengan menentukan pengisian hasil seni itu sama
ada untuk kegunaan harian, untuk upacara dan adat istiadat, atau untuk
hiasan dan warisan.
11.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN

Proses sosialisasi (socialization process) ialah proses mempelajari perkara-


perkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang
berfungsi di dalam masyarakat tersebut. Pembudayaan (enculturation) pula
ialah proses penerapan unsur-unsur budaya (culture traits) bagi
memastikan seseorang itu bertindak dalam lingkungan peraturan, norma
dan nilai (budaya) masyarakat yang dianggotainya. Kedua-dua proses ini
dijalankan pada semua tahap dalam kitaran hidup (life

halaman 187

cycles) seseorang individu, tetapi yang terpenting adalah pada masa


seseorang itu masih kecil, iaitu dari tahap kelahiran hingga ke tahap remaja.
Proses sosialisasi dan pembudayaan ini bertujuan mengekalkan
kesinambungan budaya dan identiti masyarakat, dan seterusnya kehidupan
bertamadun.

Proses sosialisasi dilengkapi dengan kawalan sosial (social control) dan


tekanan sosial (social sanction). Kawalan sosial sama ada berbentuk primer
(primary social control) seperti adat resam, amalan masyarakat (folk ways),
mores, dan sebagainya, atau berbentuk sekunder (secondary social control)
seperti undang- undang, tindakan badan-badan formal seperti mahkamah,
polls dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memastikan agar anggota
masyarakat akur kepada segala peraturan dan bertindak dalam lingkungan
yang dibenarkan oleh masyarakat dan budayanya. Sekiranya terdapat
penyelewengan, maka akan dikenakan tekanan (sanction) oleh masyarakat
dalam bentuk cacian, cemuhan ataupun denda.

Dalam masyarakat Melayu, pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang
baik, beragama, berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan dalam proses
sosialisasi dan pembudayaan. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama
dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turut dibantu oleh
komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. Tujuan
utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan
menjadi anggota masyarakat yang fungsional atau menjadi "orang".
Oleh sebab budaya Melayu berteraskan Islam dan adat, maka kedua- dua
aspek ini menjadi asas utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan.
Beberapa upacara rites de passage, iaitu gabungan unsur agama dan adat
diadakan pada hampir setiap tahap dalam kitaran hidup. Malah, sebelum
seseorang itu dilahirkan lagi, berbagai-bagai pantang larang dhkuti. Ibu
yang mengandung malah bapa pun, dikehendaki supaya tidak melakukan
perbuatan yang buruk dan keji termasuklah tidak mendera binatang, jika
tidak dipercayai anak yang bakal dilahirkan itu sedikit sebanyak akan
mewarisi perangai buruk kedua-dua ibu bapanya (yang dilakukan semasa
ibunya mengandung). Pada peringkat ibu mengandung itu juga, ibu bapa
dikehendaki melakukan perkara yang baik-baik, termasuk mematuhi
suruhan agama dan tidak meninggalkannya.

Sebaik sahaja dilahirkan, bapa ataupun datuk akan 'mengazankan' jika bayi
itu lelaki, atau 'mengqamatkan' jika ia bayi perempuan. Tujuannya ialah
untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan
yang mengandungi kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat
Islam' kepada bayi tersebut. Selain itu, beberapa upacara lain diamalkan
oleh masyarakat Melayu (tradisi) dari peringkat kelahiran sehingga
seseorang itu meningkat remaja. Ini termasuk upacara mencukur rambut,
upacara menjejak tanah, upacara berendoi, upacara 'membelah mulut',
upacara berkhatan, dan upacara berkhatam al-Quran. Dalam upacara
mencukur rambut lazimnya pemberian nama kepada bayi juga dilakukan
iaitu bagi lelaki berdasarkan nama Tuhan dengan tambahan

halaman 188

'Abdul' di hadapannya misalnya Abdullah, Abdul Rahim dan lain-lain, dan


juga namaNabi seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Ismail dan lain-lain,
atau nama sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Omar, Uthman, All dan lain-
lain, manakala untuk perempuan nama-nama isteri Nabi misalnya Aisyah,
Khadijah, Sufiah atau anaknya Fatimah. Hampir semua upacara yang
disebutkan ini disertai dengan amalan yang memperlihatkan gabungan
unsur-unsur adat dan Islam; mengadakan kenduri nasi (pulut) kuning,
membaca ayat-ayat al-Quran, marhaban, berzanji dan membaca doa
selamat.

Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan


penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. Seseorang kanak-kanak
sejak kecil lagi diajar konsep-konsep dosa, pahala, haram, halal dan
sebagainya. Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga
diajar bersembahyang, mengaji muqaddam dan al-Quran, berpuasa dan
lain-lain. Dalam perkampungan Melayu, lazim kelihatan ibu bapa membawa
anak mereka ke masjid atau ke surau terutama pada hariJumaat dan pada
sepanjang bulan puasa (Ramadan). Ibu bapa juga melatih anak mereka
berpuasa, sama ada separuh hari atau beberapa hari penuh berselang-seli
di sepanjang bulan Ramadan.

11.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI

Dalam konteks mengajar seseorang anak ke arah pembentukan peribadi


yang baik, di samping membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh anak
tersebut ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah termasuk
menegur, member! nasihat, menakut-nakutkan anak atau dengan merotan,
tetapi tidaklah sampai mencederakan. Apabila anak-anak meningkat
remaja, kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang
Melayu teguran ini dilakukan sepanjang masa sehingga pada peringkat
anak sudah dewasa, malah selepas mereka mendirikan rumah tangga.
Kaedah teguran dan nasihat dilakukan dengan secara berhemah dan
bijaksana.

Orang Melayu mempunyai daya kreativiti intelektual yang tinggi dari segi
memerhati dan menghayati faktor-faktor alam secara rasional dan saintifik
dan kemudiannya menggubah peribahasa dan pelbagai kata perbilangan
yang lain sebagai analog! kepada perkara-perkara yang mereka perhatikan,
alami dan hayati tersebut. Peribahasa ini digunakan sebagai panduan,
teladan dan sempadan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat
termasuk digunakan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan.
Contohnya:
Diam ubi berisi, diam penggali berkarat.
Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
Alah jadi abu, menang jadi arang.

halaman 189

Untung sabut timbul, untung batu tenggelam.


Kerbau dipegang talinya, manusia dipegang katanya.
Besar pasak dari tiang.
Terlajak perahu boleh undur, terlajak kata buruk padahnya.
Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa.
Bawa rasmi padi, makin berisi makin tunduk.
Jangan bawa rasmi jagung, makin berisi makin tegak.
Mandi diolak-olak, cakap di bawah-bawah.
Lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain negeri lain adatnya.
Ada padi ada batas, ada budi ada balas.
Hitam-hitam tahi minyak dimakan juga.
Putih-putih hampas kelapa dibuang juga.

11.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL

Pendidikan agama, khususnya mengaji al-Quran sangat dipentingkan oleh


orang Melayu. Jika tidak berupaya mengajar sendiri, anak-anak dihantar
untuk mengaji dengan guru agama yang tinggal berdekatan. Sebelum
kedatangan kuasa Barat, ramai ibu bapa menghantar anak mereka mengaji
agama ke peringkat yang lebih tinggi melalui sistem pendidikan pondok,
seperti di Kelantan, Kedah dan Patani. Lulusan sekolah pondok boleh
menyambung pendidikan hingga ke Timur Tengah sama ada ke Haramain
(Makkah dan Madinah) atau Universiti Al-Azhar di Mesir. Status mereka
yang mendapat pendidikan agama yang bergelar 'lebai pondok'adalah
tinggi dalam masyarakat Melayu. Mereka menjadi contoh teladan, atau
menjadi role model yang baik dan menggambarkan contoh peribadi Melayu-
Islam yang unggul. Lulusan agama ini selalunya menjadi pemimpin
masyarakat terutama mengenai aspek-aspek keagamaan di peringkat lokal
atau tempatan.
Dalam masyarakat Melayu tradisi, malah berlanjutan hingga ke hari ini
seseorang anak itu dibekalkan dengan kemahiran praktikal yang perlu bagi
mengambil alih peranan ibu bapa apabila dewasa. Lazimnya, kemahiran
praktikal ini dihubungkan dengan gender atau jantina. Di kawasan luar
bandar bapaakan melatih anak lelakinya dengan tugas dan tanggungjawab
serta kerja-kerja berat yang biasanya dilakukan oleh kaum lelaki. Ibu pula
berperanan melatih anak perempuan dengan tugas-tugas domestik
(keperluan rumah tangga) sebagai

halaman 190

persediaan apabila anak perempuannya itu berkahwin, menjadi isteri dan


seterusnya bergelar ibu.

11.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL

Proses Sosialisasi secara formal pada masa ini dijalankan oleh agen-agen
sosialisasi formal atau institusi-institusi pendidikan rasmi seperti di peringkat
sekolah dan di peringkat institut pengajian tinggi iaitu maktab, kolej atau
universiti. Pendidikan formal ini bertujuan untuk melengkapkan seseorang
itu dengan kemahiran atau latihan yang diperlukan dalam bidang pekerjaan.
Namun demikian, bagi sebahagian daripada orang Melayu yang berpegang
kuat kepada kepercayaan agama selain menghantar anak mereka ke
institusi pendidikan sekular, mereka juga menghantar anak mereka belajar
agama secara formal di sekolah agama rakyat atau sekolah agama yang
dikendalikan oleh pentadbiran kerajaan negeri. Terdapat juga ibu bapa
yang menghantar anak mereka ke sekolah agama sehingga terus ke
peringkat universiti. Tujuannya ialah bukan semata-mata membekalkan
anak mereka dengan pengetahuan duniawi, tetapi juga membekalkan
mereka dengan ilmu agama yang dapat membentuk peribadi dan jati diri
Melayu-Islam. Kecenderungan gabungan pendidikan sekular dan agama ini
menjadi bertambah popular di kalangan orang Melayu kerana pada masa
ini mereka sedar bahawa tuntutan Islam adalah seimbang dari segi duniawi
dan ukhrawi. Malah, dalam masyarakat Melayu hingga kini, peribadi yang
baik, luhur dan sebagainya atau sebaliknya diukur dari segi agama.
Manusia Melayu yang tidak mengamalkan ajaran agama, setidak-tidaknya
ajaran atau amalan yang paling asas, tidak dianggap mempunyai peribadi
atau identiti Melayu- Islam yang sebenarnya.

Kawalan sosial sekunder dari segi penguatkuasaan undang-undang Islam


ke atas kesalahan tingkah laku individu Melayu-Islam seperti berkhalwat,
bersekedudukan tanpa nikah, berjudi, tidak berpuasa, berkelakuan atau
terlibat dalam perbuatan lucah dan sebagainya adalah bertujuan untuk
menjaga serta mengawal kesucian ajaran Islam supaya tidak tercemar.
Orang Melayu yang mengakui dirinya sebagai orang Islam dikehendaki
patuh dengan ajaran Islam. Mengenai kes-kes penyelewengan pesalah
akan diambil tmdakan, didakwa, dan seterusnya didenda atau dihukum
mengikut ketetapan undang-undang enakmen pentadbiran syariah yang
ditadbirkan oleh pihak berkuasa agama negeri dalam Persekutuan
Malaysia.

Perubahan masyarakat yang pesat dalam zaman teknologi maklumat kini


bukan saja membawa implikasi positif dari segi peningkatan ilmu
pengetahuan dan kemajuan ekonomi, tetapi juga membawa pelbagai
implikasi negatif. Ketamadunan bukan sahaja diukur dari segi kemajuan
material semata- mata malah yang lebih utama ialah kemajuan kerohanian
selaras dengan tuntutan agama dan budaya. Proses sosialisasi yang
berkesan hasil gemblengan tenaga

halaman 191

dari semua pihak dapat mengawal sesuatu masyarakat dan tamadun dan
menjadi lemah dan runtuh. Gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat
Melayu hari ini berpunca sebahagian besarnya daripada kelunturan proses
sosialisasi dari segi penerapan ciri-ciri budaya berlandaskan ajaran Islam.
Dengan demikian, seseorang itu tidak mempunyai benteng dalaman atau
internal sanction yang cukup kuat untuk mengelakkan diri dari terpengaruh
hingga melakukan sesuatu di luar batasan agama dan adat.

Walau bagaimanapun, proses kebangkitan Islam yang berterusan kini


memben semangat baru ke arah pembentukan penbadi Melayu-Islam yang
lebih mantap. Dengan itu, kesinambungan tamadun Melayu Islam bukan
sahaja terjamm tetapi akan terus berkembang yang sekaligus
memartabatkan bangsa Melayu itu sendiri serta meletakkannya pada mercu
yang tinggi setandmg dengan bangsa-bangsa lain di dalam dunia yang
sedang mengalami gejala globalisasi atau kesejagatan yang pesat kini.

halaman 192

NOTA

1. Hashim Musa, EpigrafiMelayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam


Bahasa Melayu, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
1997), him. 27-57, 63-68.

2. S.M.N Al-Attas, Islam and Secularism, (Kuala Lumpur: ABIM, 1978),


him. 120.

halaman 193

Bab 12

TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN


TAMADUN MALAYSIA

Zainal Abidin Borhan

Politik, Gugusan Kepulauan Melayu, Raja Berperlembagaan, Legislatif,


Eksekutif, Kehakiman, Parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara,
Mahkamah Sivil, Keluhuran Perlembagaan, Kanun Perundangan,Jati Din,
Landskap budaya, Semangat Kebangsaan, Inteligensia, Berdaulat, Jus
Sanguinis, Jus soli, Asas Modenisasi, Pemilikan Saham, Sistem Ekononii
Islam, Globalisasi, Wawasan 2020.
12.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA

12.1.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan

Tamadun Malaysia yang sedang mengalami proses pemantapan sekarang


wujud hasil dari satu proses sejarah yang berkesinambungan yang dapat
dibuktikan melalui pelbagai sumber sejarah dan kaedah arkeologi. Dari segi
sejarah terbukti bahawa wilayah politik atau negara-bangsa yang dikenali
sebagai Malaysia merupakan lanjutan dari kemunculan politi-politi atau
kerajaan-kerajaan Melayu lebih awal. Politi-politi Melayu ini juga merupakan
kesinambungan dari beberapa buah kerajaan atau pusat tamadun Melayu
yang pernah wujud sebelum ini seperti Srivijaya, Temasik (Singapura),
Kesultanan Melayu Melaka,Johor Riau-Lingga, dan sebagainya.
Keseluruhan politi ini terangkum dalam satu wilayah budaya yang dikenali
sebagai Gugusan Kepulauan Melayu, Gugusan Kepulauan Melayu-
Indonesia, Alam Melayu atau Nusantara, dan di wilayah-wilayah inilah
tamadun Melayu wujud dan berkembang. Kini Malaysia merupakan sebuah
negara-bangsa

halaman 195

berbentuk persekutuan yang mengandungi komponen beberapa buah


negeri Melayu iaitu Melaka, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri
Sembilan, Pahang, Kedah, Perils, Kelantan, Terengganu, Johor, serta
Sabah dan Sarawak.

Lantaran fakta sejarah tersebut, maka paksi atau landasan utama yang
menyumbang kepada pembinaan dan pemantapan tamadun Malaysia ialah
tamadun Melayu. Setiap politi Melayu yang disebutkan di atas diperintah
oleh raja atau sultan atau Yang di-Pertua. Sistem pemerintahan beraja
(sekarang sistem pemerintahan raja berperlembagaan) adalah antara
sumbangan utama tamadun Melayu kepada tamadun Malaysia.
Perlembagaan Malaysia memaktubkan dua institusi beraja iaitu Yang di-
Pertuan Agong dan Majlis Raja- Raja Melayu sebagai komponen penting
dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. Yang di-
Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang mengetuai tiga badan
di dalam kerajaan iaitu badan perundangan (legaslatif); pemerintahan
(eksekutif); dan kehakiman.

Sebelum ini, sebagai ketua utama negara dalam badan perundangan, Yang
di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memperkenankan undang-
undang yang telah diluluskan oleh Parlimen, iaitu Dewan Rakyat dan
Dewan Negara di peringkat persekutuan, sebelum diwartakan dan menjadi
undang- undang yang sah. Namun kini, Yang di-Pertuan Agong sekiranya
tidak memperkenankan atau menandatangani undang-undang yang telah
diluluskan oleh Parlimen, maka menurut peruntukan undang-undang
selepas tempoh 30 hari undang-undang tersebut akan diwartakan dan
dianggap sah. Sebagai ketua utama negara dalam badan pemerintahan,
Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri danJemaah Kabinet
(Menteri-Menteri); Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim; Duta-duta dan
Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke luar negara. Menurut perlembagaan, Yang
di-Pertuan Agong akan menerima nasihat daripada Perdana Menteri dan
Jemaah Menteri. Sebagai ketua negara utama dalam badan kehakiman
yang menjadi sumber keadilan negara, Yang di-Pertuan Agong mempunyai
kuasa untuk mengampunkan setiap kesalahan sama ada di mahkamah sivil
yang dilakukan di Wilayah Persekutuan atau di mahkamah tentera. Sebagai
ketua negara utama, Yang di-Pertuan Agong merupakan Pemerintah
Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan dalam bidang keagamaan
bertindak sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri yang tidak beraja
iaitu Wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak.

Yang di-Pertuan Agong tidak terlibat di dalam politik dan pemerintahan


negara, dan baginda berdasarkan bidang kuasanya boleh mewakilkan
tugasnya kepada sesiapa atau suruhanjaya yang dilantik atas perkenan
baginda. Baginda merupakan payung dan paksi kepada perjalanan sistem
pemerintahan negara. Imlah hakikat sistem raja berperlembagaan kerana
baginda tidak berkuasa mutlak. Yang di-Pertuan Agong 'bertindak' atas
nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri, seperti yang termaktub
dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

halaman 196
12.1.2 Sistem Perundangan Tradisional

Sebagai satu entiti politik, Malaysia merupakan sebuah negara merdeka


yang berdiri di atas tunggak Rukun Negara. Berdasarkan sejarahnya, politi-
politi atau negeri-negeri Melayu memiliki kanun perundangan yang
berasaskan adat Melayu dan hukum syariah (undang-undang Islam).
Negeri-negeri Melayu seperti Melaka memilik Hukum Kanun Melaka
(undang-undang daratan) dan Undang- Undang Laut Melaka (undang-
undang lautan); di Johor dengan Undang-undang Johor dan kemudiannya,
Undang-undang Tubuh Negeri Johor. 1895: di Pahang dengan Undang-
undang Pahang; di Kedah dengan Undang-Undang Kedah; di Perak
dengan Undang-Undang 99 Perak dan Undang-undang Keturunan
Daripada Turun Negeri Perak; di Terengganu dengan Perlembagaan Negeri
Terengganu, 1911 (Itqan al-Mulk); dan di Negeri Sembilan diamalkan
hukum adat dan undang-undang adat yang terdapat di empat buah negeri
(daerah) iaitu di Sungai Ujong, Rembau, Johol danJelebu. Tradisi
pemerintahan berdasarkan perundangan dan perlembagaan ini telah
dilanjutkan pula kepada entiti politik Malaysia dalam perlembagaan
Malaysia dan perlembagaan negeri.

12.1.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu

Berdasarkan proses sejarahnya, tamadun Melayu telah dimantapkan oleh


agama Islam. Islam dan adat Melayu, secara khususnya telah menjadi
salah satu struktur terpentmg kemelayuan dalam tamadun Malaysia. Islam
dan adat Melayu merupakan struktur yang saling melengkapi dan
berintegrasi ke dalam wadah kemelayuan. Islam terus menjadi faktor
definitif Melayu iaitu Melayu sebagai yang mengamalkan adat istiadat
Melayu, berbahasa Melayu dan beragama Islam. Di negara kita, takrifan ini
telah diletakkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk
merujuk takrifan Melayu dari sudut undang-undang. Takrifan ini secara
umumnya bukan sahaja berlaku di negara kita, tetapi secara meluas di
rantau Alam Melayu. Islam menjadi identiti sosial dan budaya orang
Melayu. Islam bukan sahaja menjadi faktor yang mentakrif Melayu, juga
dimaktubkan di dalam perlembagaan Malaysia bahawa Islam adalah agama
bagi persekutuan Malaysia, dan setiap raja atau sultan adalah ketua agama
bagi setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia. Peruntukan ini
termaktub di dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan Malaysia, dan
peruntukan ini membolehkan kerajaan pusat melaluiJabatan Kemajuan
Islam Malaysia (JAKIM) dan kerajaan negeri melalui pihak berkuasa agama
negeri melaksanakan pembangunan Islam dalam pelbagai bidang,
termasuk melaksanakan pentadbiran hukum syariah Islam tetapi dengan
bidang kuasa yang tertentu.

Dengan termaktubnya agama Islam sebagai agama bagi persekutuan


Malaysia, tidak bermakna agama-agama lain tidak boleh dianuti atau
diamalkan oleh orang-orang bukan Melayu atau bukan Islam. Menurut
perlembagaan, wujud kebebasan beragama tetapi bagi penganut agama
Islam, kerajaan boleh

halaman 197

menggubal undang-undang untuk mengawal atau menyekat aliran atau


fahaman kepercayaan yang dianggap menyeleweng.

12.1.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam

Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Alam Melayu tidak boleh


dipisahkan dari peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. Bahasa
Melayu melalui tulisan Jawi bukan sahaja menjadi bahasa tulisan untuk
sejumlah besar kitab-kitab agama dan kesusasteraan Melayu, malahan
menjadi bahasa pengantar komunikasi utama perkembangan Islam di Alam
Melayu. Para mubaligh atau pendakwah menggunakan bahasa Melayu
sebagai media komunikasi mereka. Bahasa Melayu menjadi lingua franca di
kalangan para pedagang yang telah berdagang di kawasan ini dan bahasa
Melayu ialah bahasa persatuan dan kesatuan Melayu di Alam Melayu.
Berdasarkan pernyataan sejarah tersebut, maka dimaktubkan juga di dalam
Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa bahasa Melayu
sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Di bidang pendidikan kini, Akta
Pendidikan (1961) juga telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai
bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara, di peringkat
sekolah rendah, sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi.

12.1.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan


Undang- Undang Adat

Pembentukan Perlembagaan Persekutuan merupakan hasil tolak ansur


antara pelbagai kaum di negara ini semasa penubuhan Persekutuan Tanah
Melayu. Persetujuan melonggarkan syarat-syarat kewarganegaraan oleh
pemimpin- pemimpin Melayu telah membolehkan pemimpin-pemimpin
bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang Melayu dan orang
Islam. Dengan pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia pada 16
September 1963, taraf kedudukan istimewa telah diperluas kepada kaum
bumiputera di Sabah dan Sarawak. Kedudukan istimewa orang Melayu dan
bumiputera dimaktubkan menurut Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan
Malaysia.

Selain itu, Perlembagaan Persekutuan juga mengiktiraf peranan undang-


undang adat yang dapat dilaksanakan di kalangan orang Melayu dan juga
masyarakat bumiputera atau penbumi di Sabah dan Sarawak. Undang-
undang adat yang sudah lama berkembang iaitu semenjak sebelum adanya
undang- undang bertulis telah lama diamalkan, namun dari segi
pelaksanaannya undang- undang tersebut tidak boleh mengatasi atau
bertentangan dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan
Malaysia.

12.1.6 Semangat Kebangsaan

Tamadun Melayu sebenarnya telah banyak memainkan peranan sebagai


asas ke arah pemantapan tamadun Malaysia masa kini. Berdasarkan
sejarah, kemasukan
halaman 198

pengaruh British ke negeri-negeri Melayu telah banyak mengubah landskap


budaya dan ketamadunan masyarakat Melayu. Pentadbiran British telah
membawa masuk atau membenarkan kemasukan orang-orang Cina dan
India ke negeri-negeri Melayu kerana kepentingan ekonorni, dan ini
membentuk sebuah masyarakat majmuk di Semenanjung Tanah Melayu. Di
bawah pengaruh British, semangat kebangsaan Melayu mula berkembang
pada awal tahun 1900 dengan dipelopori oleh segolongan inteligensia
(cerdik-pandai) Melayu yang menenma pendidikan Islam terutama dari
Universiti al-Azhar di Mesir dan di Haramain (Makkah dan Madinah).
Mereka menerbitkan beberapa buah akhbar untuk menyalurkan pendapat
dan pandangan antaranya melalui akhbar Al-Imam (1906) di Singapura,
Neracha (1911-1915) dan majalah al-Ikhwan (1926-1931) di Pulau Pinang.
Golongan berpendidikan agama ini atau dikenali juga sebagai golongan
modenisme, reformis, islah, dan 'kaum muda' yang cuba membangkitkan
kesedaran terhadap agama, bangsa dan tanah air. Antara tokoh penting
ialah Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin, Syed Sheikh al-Hadi dan lain-lain.
Usaha sedemikian kemudiannya dilanjutkan pula oleh inteligensia Melayu
yang menerima pendidikan Melayu, khususnya dari Maktab Perguruan
Sultan Idris (MPSI) atau Sultan Idris Training College (SITC) melalui tulisan-
tulisan mereka di akhbar-akhbar dan majalah, yang berusaha
membangkitkan kesedaran kebangsaan Melayu. Bersama dengan
inteligensia Melayu berpendidikan Inggeris, mereka telah bersatu
menentang gagasan Kesatuan Malaya atau Malayan Union (MU) yang cuba
diperkenalkan oleh British Military Adminstration (BMA) pada tahun 1946.
Penentangan terhadap Malayan Union, yang cuba menghapuskan
kedaulatan dan kedudukan raja-raja Melayu dan member! kerakyatan
kepada orang asing atau pendatang, telah menyatukan semua orang
Melayu dari pelbagai negeri Melayu dan lapisan masyarakat untuk
menunjukkan penentangan terhadap penjajahan dan kemudiannya,
menuntut kemerdekaan. Kemuncaknya ialah pada 31 Ogos 1957 dengan
rasminya, Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya telah diberikan
kemerdekaan; dan pada 16 September 1963, Singapura, wilayah Sabah
dan Sarawak kecuali Brunei bersetuju untuk menjadi sebahagian dari
gagasan Persekutuan Malaysia yang ditubuhkan itu.
Semangat kebangsaan Melayu yang berasaskan Islam telah berjaya
menyatupadukan orang Melayu dan merupakan mstrumen terpenting untuk
mencapai kemerdekaan negara bersama-sama orang bukan Melayu.
mstrumen ini juga berjaya melemahkan atau dapat menghapuskan ideologi
komunis dari negara ini. Inilah sumbangan terbesar tamadun Melayu dalam
pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang harus difahami oleh
semua rakyat Malaysia dan juga dunia luar.

12.1.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan

Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, isu


kewarganegaraan merupakan isu yang dianggap sensitif dan mencabar
terutama dalam proses

halaman 199

pembinaan negara bangsa dan pemantapan tamadun Malaysia.


Perlembagaan mengiktiraf taktor jus sanguinis (hy hirth) atau menjadi
warganegara kerana faktor kelahiran, tetapi dengan kematangan polkik
pemimpin negara; faktor jus soli atau pengiktirafan warganegara secara
undang-undang {by act of law) juga dapat diterima. Kematangan politik
melalui musyawarah dan perundingan telah dapat menyelesaikan pelbagai
isu di dalam negara Malaysia yang berdaulat.

Selepas mencapai kemerdekaan Malaysia berusaha mewujudkan satu jati


diri kebangsaan bagi warganegaranya atau masyarakatnyayang
mengandungi beberapa komponen pelbagai kaum. Asas-asas kebangsaan
tersebut telah sedia ada, seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan
(1961) dan Akta Bahasa (1967). Namun selepas tragedi 13 Mei 1969, satu
dasar ekonomi diperkenalkan iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) (1971) untuk
digunakan sebagai instrumen atau wahana perpaduan kaum dan negara.
Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) dan Rukun Negara (1971) juga
merupakan di antara wahana untuk mencapai perpaduan kaum dan negara.
Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) sudah diterima sebagai dasar
negara untuk mewujudkan jati diri tersebut. Dasar ini menyatakan bahawa
kebudayaan kebangsaan negara hendaklah berasaskan kebudayaan
masyarakat asal rantau ini; Islam sebagai agama yang universal ialah teras
kebudayaan kebangsaan; dan nilai-mlai yang baik dan budaya lain akan
diambil kira. Dasar ini telah mengambil kira bahawa imej atau citra
kebangsaan mestilah citra kemelayuan; iaitu citra yang sudah sebati
dengan wilayah budaya rantau ini selama ribuan tahun. Dasar ini tidak pula
melarang budaya-budaya lain untuk berkembang atau dipertontonkan
kepada orang luar.

12.1.8 Akta Pendidikan, Rukun Negara, dan Dasar Kebudayaan


Kebangsaan

Akta Pendidikan (1961) yang kemudiannya mendasari Dasar Pendidikan


Kebangsaan; Akta Bahasa Rebangsaan (1967); Dasar Rebudayaan
Rebangsaan (1971); dan Rukun Negara (1971) merupakan akta dan dasar
yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan roh dan falsafah yang
termaktub di dalam perlembagaan negara. Reseluruhan dasar-dasar
tersebut merupakan instrumen yang menyumbang kepada pembinaan
bangsa Malaysia dan tamadun Malaysia khususnya dari segi sosiobudaya
dan sosiopolitik. Reseluruhan dasar-dasar tersebut dimantapkan pula
dengan proses penerapan nilai-nilai Islam' yang selari dengan nilai-nilai
unviersal di dalam pentadbiran negara. Islam terus memainkan peranan
penting di dalam pembinaan tamadun Malaysia dan dikemukakan sebagai
alternatif kepada sistem sekular Barat. Rekuatan sistem nilai Islam, yang
berpaksikan ketauhidan, sama ada nilai sosial, politik dan budaya yang
berasaskan prinsip 'pertengahan' selaras dengan konsep Konfucius 'Chun
Yung' dan konsep etika Aristotle The Golden Mean, telah terbukti dari segi
sejarah mengukuhkan dan memantapkan jati diri serta identiti Melayu dan
kemelayuan. Rekuatan inilah yang mengukuhkan tamadun Melayu sebagai
asas tamadun Malaysia.

halaman 200

Rukun Negara (1971) telah dirangka sebagai ideologi negara agar rakyat
Malaysia memiliki sistem nilai yang berasaskan prinsip-prinsip yang
dipersetujui secara bersama. Prinsip-prinsip tersebut ialah "kepercayaan
kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran
perlembagaan, kedaulatan undang- undang dan kesopanan dan
kesusilaan". Prinsip-prinsip tersebut dilihat bersifat universal tetapi memiliki
unsur-unsur serempat. Masvarakat Malaysia terdiri dari pelbagai kaum dan
agama; dan kepeibagaian rersebut adalah merupakan suatu kekuatan
bukannya suatu kelemahan. Lanraran itu senap kepeibagaian perlu diikat
dengan prinsip yang dapat d;:enma oleh semua pihak untuk
menyatupadukan mereka.

12.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN


MALAYSIA

12.2.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia

Tamadun Malaysia kmi dibma dan dimamapkan di atas asas modenisasi,


khususnya dan segi kemudahan mtrast.-ukrur. Kelangsungan tamadun
Melayu di dalam tamadun Malaysia berrit;k-:oiak kepada usaha-usaha
untuk memodenkan orang Melayu khususnva di bidang ekonomi.
Disebabkan kepintaran kuasaBarat menyekat dan menguasai perairan
perdagangan di Alam Melayu, ekonomi orang Melayu vans pada suatu
masa dahulu berasaskan ekonomi mantim atau kelautan seperti di zaman
empayar Srivijaya, Melaka, Aceh, dan Majapahit telah berubah Kepada
ekonomi pertanian berbanding masyarakat pendatang atau bukan Melavu.
Pada zaman pengaruh pentadbiran British, ekonomi orang Melayu tel-ika:
kepada sistem ekonomi dualisme iaitu di satu segi mereka terus hidup
secara sara din dan terlibat dengan ekonomi sara din dan terpaksa pula
masuk ke dalam sistem ekonomi wang atau sistem ekonomi moden dengan
menghasilkan tanaman-ranaman berasaskan ekonomi wang (komersil)
seperti tanaman getah. Sistem ekonomi seperti ini juga disebut sebagai
ekonomi pertanian yang terdapat di kawasan luar bandar. Di sebalik sistem
ekonomi sedemikian, orang Melayu )uga menghadapi masalah kemiskinan,
disebabkan saiz pemilikan tanah yang kecil, malah ada yang tidak
bertanah, yang menghasilkan pengeluaran yang kecil, yang menyebabkan
kadar simpanan yang rendah atau tiada langsung. Orang Melayu
terperangkap di dalam 'lingkaran ganas kemiskinan'.

Untuk mengatasi masalah tanah dan pemilikan tanah, pihak kerajaan telah
memberikan tanah kepada mereka melalui penubuhan Lembaga Kemajuan
Tanah Persekutuan (LKTP) atau Federal Land Development Authority
(FELDA), yang ditubuhkan pada tahun 1956. Melalui agensi kerajaan ini,
rancangan pembangunan tanah meliputi pembukaan petempatan baru dan
tanah-tanah baru merupakan tumpuan utama kerajaan untuk berusaha
memodenkan orang Melayu

halaman 201

di kawasan luar bandar dengan menyediakan kemudahan infrastruktur.


Usaha- usaha ini dilaksanakan untuk mengimbangi rancangan pembukaan
dan pemberian tanah kepada syarikat-syarikat atau firma-firma besar
seperti Guthrie, Dunlop, Sime Darby, Socfin dan sebagainya yang dimiliki
oleh pelabur-pemodal Barat terutama British dan golongan pendatang lain
terutamanya orang Cina pada zaman pemerintahan kolonial British.

12.2.2 Dasar Ekonomi Baru

Setelah berlaku tragedi 13 Mei 1969, yang memberi kesan kepada


hubungan dan perpaduan antara kaum, Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah
dirangka pada tahun 1970 dan menjadi kerangka serta matlamat utama
Rancangan Malaysia Kedua (1970-1975) dan rancangan pembangunan
lima tahun seterusnya dalam tempoh Rancangan
JangkaPanjangPembangunan (RJPP 1) (1970-1990). DEB direncanakan,
kerana terdapatnya data statistik pada tahun 1970 yang menunjukkan
terdapatnya jurang pendapatan antara kaum. Wujud juga keadaan
ketidakseimbangan yang serius di dalam sektor pekerjaan dan pemilikan
saham antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Tragedi 13 Mei 1969
menjadi iktibar kepada keperluan perpaduan antara kaum melalui
kesamarataan dan pengurangan jurang antara kaum. Jurang yang meluas
di antara kaum boleh menggugat perpaduan di Malaysia dan ini merupakan
salah satu cabaran penting dalam pembinaan dan pemantapantamadun
Malaysia.

Matlamat DEB yang tercatat di dalam Rancangan Malaysia Kedua (1970-


1975) seperti yang dibentangkan di Parlimen, menyatakan pertamanya,
untuk menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum; dan kedua, untuk
menyusun semula masyarakat agar pengenalan kaum melalui fungsi-fungsi
ekonomi akan berkurangan. Tindakan ini perlu untuk memodenkan
kehidupan masyarakat di luar bandar; pertumbuhan yang seimbang dalam
aktiviti perbandaran dan pembentukan masyarakat perniagaan dan
perindustrian bumiputera. Melalui dasar ini, diharapkan orang Melayu dan
bumiputera lain akan dapat memiliki dan menguasai sekurang-kurangnya
30 peratus keseluruhan aktiviti perdagangan industri dan pegangan ekuiti
dan pemilikan saham permodalan.

Secara umumnya, DEB juga merupakan kerangka atau rujukan kepada


dasar pembangunan negara kita Malaysia. Matlamat tersebut merupakan
antara usaha untuk mewujudkan dan memperkukuh perpaduan kaum
melalui tindakan sosiopolitik yang bercorak ekonomi.

12.2.3 Pembinaan Golongan Profesional, Perniagaan, dan Industri

Proses modenisasi ini juga meningkatkan peluang pendidikan dari pelbagai


jurusan dan sektor yang diwujudkan untuk orang Melayu dan Bumiputera.
Ramai dari kalangan mereka menerima pendidikan di peringkat tinggi
sehingga dapat

halaman 202

memenuhi keperluan bidang pekerjaan profesional dan pengurusan sama


ada di sektor awam (kerajaan) atau sektor swasta. Kerajaan kemudiannya
telah menubuhkan Bank Bumiputera Malaysia Berhad (BBMB) dan sebelum
itu ditubuhkan Rural IndustrialDevelopment Authority (RIDA) padatahun
1956. RIDA kemudiannyaditukarkan namamenjadi Majlis Amanah Rakyat
(MARA) untuk melaksanakan matlamat mewujudkan masyarakat
perniagaan, perdagangan, dan perindustrian bumiputera, sesuai dengan
kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera lain
sepertimana termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. Institut Teknologi
Mara (kini Universiti Teknologi Mara UiTM) ditubuhkan untuk memberi
latihan ikhtisas kepada pelajar-pelajar Melayu dan bumiputera, juga sebagai
usaha mencapai matlamat pembentukan masyarakat perniagaan,
perdagangan dan perindustrian bumiputera.

Pemerintahan kolonial British telah melahirkan kesan-kesan penting ke atas


masyarakat tempatan, orang Melayu dan peribumi lain terutama di Sabah
dan Sarawak. Antara kesan terpenting ialah ekonomi orang Melayu telah
dipinggirkan daripada arus pembangunan dan perkembangan ekonomi
moden. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka, Malaysia
sedar bahawa matlamat utamanya ialah perpaduan kaum dan menjaga
kepentingan orang Melayu serta bumiputera sebagai kelompok majoriti di
negara ini. Dalam tempoh 20 tahun (1970-1990), berlaku perubahan-
perubahan struktural iaitu orang Melayu tidak lagi terlibat dalam ekonomi
pertanian semata-mata sebaliknya berubah kepada perniagaan dan
perindustrian. Struktur komposisi pekerjaan, mereka juga berubah.

12.2.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam

Usaha juga dibuat untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan


saham orang Melayu dan bumiputera dalam pelbagai sektor ekonomi
terutama perusahaan dan perdagangan. Permodalan Nasional Berhad
(PNB) (1981) ditubuhkan untuk menggalakkan tabungan serta simpanan
orang Melayu melalui pelaburan dalam tabung-tabung berbentuk amanah
antaranya Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham
Bumiputera (ASB) (1991). PNB memainkan peranan penting melabur di
sektor-sektor ekonomi untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan
saham orang Melayu dan bumiputera.

Sistem ekonomi Islam sebagai alternatif kepada sistem ekonomi


konvensional yang berasaskan kepada ekonomi sekular Barat telah
diperkenalkan di kalangan masyarakat di negara kita. Antaranya melalui
penubuhan Bank Islam dan kaunter-kaunter Sistem Perbankan Tanpa
Faedah (SPTF) di institusi kewangan konvensional; insuran Islam (Takaful);
dan pajak gadai Islam (Ar- Rahn). Ditubuhkan juga Lembaga Urusan
Tabung Haji (LUTH) sebagai agensi simpanan untuk menunaikan fardu haji
dan menyempurnakan rukun Islam

halaman 203

kelima, tetapi kini agensi ini juga berperanan sebagai agensi pelaburan dan
perdagangan.

12.2.5 Globalisasi dan Wawasan 2020

Usaha pemodenan melalui pembangunan ekonomi tidak terhenti setakat


Rancangan Jangka Panjang Pembangunan I (RJPP I) 1970-1990 bahkan
rancangan tersebut kemudiannya dilanjutkan melalui pembentukan RJPP
11 (1990-2020). Dalam konteks ini, perpaduan antara kaum, perpaduan
nasional atau integrasi nasional (hubungan penduduk di Semenanjung
Malaysia dan Sabah dan Sarawak) terus dipertingkat dalam semangat yang
baru iaitu usaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia pada kurun ke-
21.

Arus pembangunan negara tidak dapat dipisahkan daripada suasana global


atau sejagat kerana negara kita merupakan sebahagian daripada
masyarakat dunia. Proses globalisasi bukanlah perkara yang baru kepada
orang Melayu. Dalam zaman keagungan Islam di Alam Melayu (abad kel3
hingga 16), orang Melayu telah mengalami proses globalisasi melalui
jaringan pan-Islamisme sejagat. Melaka dan kemudian Aceh telah
dihubungkan dengan pusat-pusat tamadun Islam di Andalusia, Marghribi,
Mesir, Istanbul, Isfahan dan Agra. Semasa kuasa Barat berusaha
memperluas empayarnya, Tanah Melayu juga turut terserap ke dalam
proses peluasan kuasa ini. Para petani Melayu terutamanya penanam
getah juga secara langsung turut terseret ke dalam penentuan harga oleh
pasaran dunia. Namun kini proses globalisasi lebih meluas sifatnya kerana
ia melibatkan teknologi maklumat dan sistem komunikasi yang membentuk
'dunia tanpa sempadan'. Globalisasi secara tidak langsung adalah usaha
untuk menebarkan kembali dominasi Barat (kini dalam bentuk ekonomi,
ideologi dan nilai budaya) ke atas negara-negara sedang membangun dan
negara mundur. Orang Melayu dan tamadun Malaysia turut tidak terlepas
daripada asakan pengaruh budaya, sosial, ekonomi dan politik moden
Barat.

Dalam usaha untuk memajukan negara sebagai sebuah negara industri, di


dalam 'acuan' sendiri, Malaysia juga berusaha untuk mewujudkan satu
bangsa Malaysia yang bersatu pada kurun ke-21, Justeru itu Wawasan
2020 telah dikemukakan sebagai asas utama Rancangan Jangka Panjang
Pembangunan II (RJPP 11) 1990-2020, yang mengandungi sembilan
cabaran untuk diatasi dan dipenuhi bagi mencapai matlamat pembentukan
negara maju menjelang tahun 2020. Sembilan cabaran itu ialah, membina
bangsa Malaysia yang bersatu padu; membina masyarakat berjiwa bebas,
tenteram dan berkeyakinan; memupuk dan membina masyarakat
demokratik yang matang; mewujudkan sebuah masyarakat yang bermoral
dan beretika; mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan
bertoleransi; membina masyarakat yang maju dan saintifik; mewujudkan
masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang; menjamin sebuah
masyarakat yang adil dan saksama ekonominya; dan memupuk dan
membina masyarakat makmur.

halaman 204

12.2.6 Cabaran-cabaran Kontemporari

Dalam kelangsungan tamadun Melayu, orang Melayu juga turut


menghadapi pelbagai cabaran dari dalam dan luar. Cabaran dari dalam
ialah cabaran sosiobudaya kesan daripada kemajuan dan perubahan yang
dicapai dan dialami. Remaja Melayu menghadapi pelbagai masalah sosial
seperti penyalahgunaan dadah, salah laku juvana dan sebagainya.
Cabaran dalaman yang lain ialah pengaruh dan tekanan kebendaan dan
kemewahan hidup yang membawa kepada pelbagai jenayah kewangan,
penyalahgunaan kuasa, rasuah dan lain-lain. Nilai dan pegangan hidup kini
banyak juga dipengaruhi oleh sikap "cinta kepada keduniaan, kemegahan
dan juga kebendaan". Fahaman sekularisme (segala manfaat dan
keutamaan ialah untuk masa di dunia saja, tidak benar-benar yakin tentang
pembalasan akhirat) dan juga pragmatisme yang melampau yang
menegaskan bahawa 'sesuatu matlamat yang hendak dicapai itu
menjustifikasikan sebarang tmdakan ke arahnya', menular ke dalam
sesetengah lapisan masyarakat. Oleh itu amalan-amalan yang
bertentangan dengan nilai Islam terutama sekali di dalam bisnes (riba,
perjudian, perniagaan arak, hiburan haram) berlaku juga di kalangan orang
Melayu.

Cabaran daripada luar ialah kemasukan pengaruh asing terutama sekali


unsur-unsur tamadun Barat iaitu tamadun yang paling kuat dan terpengaruh
kini yang menjejaskan kekuatan asasi orang Melayu terutama sekali dari
segi nilai dan amalan agamanya, adat resamnya dan juga proses
sosialisasi dan pembudayaannya. Pengaruh Barat dari segi ideologi
(sekularisme, liberalisme, materialisme, rasionalisme, ateisme, dll.), dari
segi budaya dan nilai (hedonisme, humanisme, individualisme, dll.), dari
segi ekonomi (kapitalisme, perniagaan wang, pasaran bebas, dll.), dari segi
penerokaan sains dan teknologi (teknologi maklumat dan komunikasi,
penerokaan dalam bioteknologi, mikroelektronik, aeroangkasa, robotik, dll.),
dari segi politik (demokrasi liberal ala-Barat) dan sebagainya, menjadi
cabaran kepada orang Melayu dan masyarakatnya, yang menyerap
terutama sekali melalui media massa dan jaringan internet yang tidak dapat
dikawal dan ditapis lagi.

Cabaran-cabaran dalaman dan luaran demikian seperti yang dibuktikan


oleh sejarah tamadun Melayu hanya dapat diatasi melalui kekuatan
pembersihan dalaman berdasarkan Islam yang menekankan penghisaban
atau akauntabiliti, ketakwaan (sentiasa sedar akan pengawasan Tuhan),
kesederhaan, pengorbanan diri, prinsip pertengahan, dan sebagainya.
Strategi ini adalah untuk menuju ke arah pemantapan dalaman bagi orang
Melayu iaitu hati budinya yang membawa kepada pembentukan peribadi
Muslim (mengamalkan semua rukun Islam), Mukmin (menghayati semua
rukun iman), dan Muhsin (menyemai keikhlasan, khusuk dan tunduk
kepada Tuhan sepenuhnya).

Di samping itu Strategi pemantapan budaya ilmu, sains dan teknologi di


kalangan orang Melayu yang berasaskan nilai rasional, saintifik, etika,
moral dan akhlak mulia harus juga dilaksanakan. Juga Strategi pemantapan
asas

halaman 205

organisasi dan operasi bagi segala bentuk institusinya dalam bidang-bidang


ekonomi, politik, pemerintahan, pentadbiran, perundangan, pendidikan,
pengangkutan, perhubungan, pertahanan dan lain-lain, harus diolah dan
dilaksanakan demi kecekapan dan kecemerlangan bidang-bidang itu.

Namun, matlamat terakhir bagi segala strategi dan operasi membangun


dan memajukan orang Melayu dan tamadunnya, ialah untuk mencapai
pembentukan peribadi muslim, mukmin dan muhsin, kerana pada
hakikatnya itulah kejayaannya yang sebenar bagi manusia.

halaman 206

TITAS 2

Bab 13

TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA

Juli Edo

Peribumi, Orang Asli dan Natif, Semang-Ngerito, Senoi dan Proto-Melayu,


Hoabinhian, Neolistik, TeoiiMongoloidStock, Pemimpin Pendapat, Ketua
Kelompok, Rumah Panjang, Omen, Bobohizan, Semangat dan Tuhan,
Tulah, Konsep Kempunan.
13.1 PENDAHULUAN

Pengajian tamadun bertumpu pada perkembangan bandar atau kota purba.


Perbincangannya berkisar dalam persoalan-persoalan mengenai
perkembangan kota atau bandar dan kepada artifak-artifak yang wujud
sebagai ciri-ciri utama sesebuah kota seperti monumen, sistem tulisan,
matematik, keagamaan, stratifikasi atau kelas sosial (buruh dan
perhambaan), perdagangan dan komunikasi dan perkembangan teknologi-
teknologi yang lain seperti teknik pertanian, pengairan, tembikar dan
sebagainya. Ciri-ciri seperti ini tidak wujud di rantau ini kerana peribumi
Malaysia pada asasnya merupakan masyarakat yang berpindah-randah
(tribal) atau separa nomadik. Walaupun mengamalkan cara hidup yang
berpindah-randah, mereka mampu hidup dalam suasana yang aman dan
damai kerana mereka sentiasa memelihara keharmonian sosial dan
keseimbangan alam. Secara keseluruhannya, peribumi Malaysia kurang
mengamalkan kehidupan yang liar berbanding dengan orang-orang
barbarian yang digambarkan dalam sejarah Eropah. Orang-orang barbarian
di benua tersebut menjadikan eksploitasi sebagai nilai kehidupan iaitu
orang yang kuat akan berkuasa menguasai orang-orang yang lemah. Ciri-
ciri kehidupan seperti ini wujud di rantau ini tetapi tidak jelas diamalkan.
Umpamanya, dalam tradisi memburu kepala (dalam Iban, ngayau}ynng
diamalkan di kepulauan Borneo tetapi

halaman 209

masyarakat di sini menganggap amalan tersebut sebagai rites de passage


atau sesuatu kewajiban yang mesti ditunaikan. Kegiatan memburu (dan
memenggal) kepala hanya dilakukan kepada musuh atau pihak-pihak luar
yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan sesuatu kelompok. la
bukannya bersifat eksploitatif serta tidak boleh dilakukan dengan
sewenang-wenangnya, sebaliknya kegiatan ini didasari oleh nilai serta
falsafah sosial dan keagamaan yang tinggi dan mendalam. Di peringkat
kelompok pula, wujud nilai peradaban yang tinggi seperti hormat-
menghormati, mengamalkan sikap bekerjasama, gotong-royong, mencintai
alam sekitar dan seumpamanya. Kewujudan nilai-nilai peradapan yang
tinggi ini telah meletakkan masyarakat peribumi seperti kota-kota yang
bergerak: kota-kota ini tidak wujud setempat tetapi sentiasa bergerak dari
satu tempat ke satu tempat yang lain. "Walaupun bergerak, mereka
sentiasa mempunyai sistem keagamaan yang mantap, sistem nilai yang
murni dan peraturan-peraturan yang adil. Kesemuanya ini tidak
diterjemahkan dalam bentuk monumen-monumen yang konkrit tetapi
sentiasa tersemat di dalam diri setlap ahli masyarakat dan dipelihara
sebagai sesuatu wansan yang suci. Monumen-monumen yang diwujudkan
dalam upacara-upacara tertentu, seperti balai, sangkak dan seumpamanya,
hanyalah bersifat sementara kerana ia diperbuat daripada bahan-bahan
tropika tetapi cepat reput. Di kawasan-kawasan hutan yang pernah atau
sedang menjadi 'dunia' masyarakat peribumi di negara ini, sama ada di
semenanjung atau Borneo, telah wujud ribuan monumen seperti ini tetapi
lenyap mengikut hukum alam. Yang kekal hanyalah unsur-unsur peradaban
yang telah sebati dalam jiwa setiap ahli masyarakat peribumi. Unsur-unsur
ini ditonjolkan melalui sistem budaya yang kompleks dan, dalam
kebanyakan masyarakat peribumi, unsur-unsur ini dikonsepsikan sebagai
adat.

13.2 KONSEP PERIBUMI

Secara umumnya, peribumi atau indigenous merupakan istilah rujukan bagi


kumpulan-kumpulan etnik yang menjadi penduduk asal sesebuah wilayah
atau negara. Kumpulan-kumpulan etnik ini telah wujud di wilayah atau
negara tersebut sebelum sesebuah kerajaan ditubuhkan di situ. Menurut
Bangsa-bangsa Bersatu:

Indigenous peoples are composed of the peoples who inhabited the present
territory of a country wholly or partially at the time when persons of a
different cuture or ethnic origin arrived there from other parts of the world,
overcame them and, by conquest, settlement or other means, reduced them
to a non-dominant or colonial situation; who today live more in conformity
with their particular social, economic and cultural customs and traditions
than with the institutions of the country of which they now
halaman 210

form a part, under a state structure which incorporates mainly the national,
social and cultural characteristics of other sagments of the populations
which are predominant.

Di negara-negara yang ditubuhkan ini, masyarakat penbumi im dikenali


dengan pelbagai istilah rujukan seperti Orang Ash, Natif, Suku Terasing,
Chao Khao (Orang Bukit), Tribal Filipino, Ainu, Aboriginal, Indian, dan
sebagainya. Dalam kebanyakan wilayah atau negara, masyarakat peribumi
mendiami kawasan- kawasan pinggir, pedalaman dan pergunungan.

13.3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA

Di Malaysia, masyarakat peribumi terdin danpada Orang Asli, Melayu dan


natif di Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, bahagian ini hanya
membincangkan masyarakat Orang Asli dan Natif di Sabah dan Sarawak.
Masyarakat Orang Asli terdiri daripada tiga buah rumpun bangsa utama:
Semang-Ngerito, Senoi dan Proto-Melayu. Setiap sebuah rumpun bangsa
ini mengandungi enam suku kaum, menjadikan keseluruhannya 18 suku
kaum. Mereka mengamalkan cara hidup yang berbeza dan bertutur dalam
bahasa dan diaiek yang berbeza juga. Mengikut ahli linguistik, masyarakat
Orang Asli bertutur dalam 12 buah bahasa (dan diaiek) yang lahir dari dua
buah rumpun bahasa yang utama: Austroasiatik dan Austronesia. Orang-
orang Semang-Negrito dan Senoi bertutur dalam bahasa dari rumpun
Austroasiatik. Bahasa mereka ada persamaan dengan bahasa Mon-Khmer.
Manakala orang Proto-Melayu pula bertutur dalam bahasa dari rumpun
Austronesia. Bahasa ini dipertuturkan di seluruh Kepulauan Melayu dan di
beberapa bahagian Kepulauan Pasifik (Malayo-Polynesia).

halaman 211
Peribumi di Sabah dan Sarawak juga terdiri daripada berbagai kumpulan
etnik. Menurut Band Penduduk 1980, semua penduduk Sabah, yang terdiri
daripada 39 buah kelompok etnik kesemuanya, dikategorikan sebagai
peribumi. Sementara itu, penduduk peribumi Sarawak terdiri daripada
empat kumpulan etnik utama, iaitu Bidayuh, Iban, Melayu dan Melanau, dan
10 lagi di bawah kategpri lain-lam. Keseluruhan masyarakat peribumi
Sabah dan Sarawak bertutur dalam bahasa-bahasa dari rumpun
Austronesia.

halaman 212

13.4 PRASEJARAHDANSEJARAH

Menurut ahli-ahli arkeologi seperti Wilhelm G. Solheim, Peter Bellwood dan


Adi Haji Taha, Orang Asli dari kumpulan Semang-Negrito dan Senoi berasal
dari keturunan manusia purba pertama yang mendiami Semenanjung
Malaysia yang dikenali sebagai Hoabinhian. Manusia Hoabinhian mula
mendiami negara ini pada kira-kira 8,000 Sebelum Masihi (SM), iaitu pada
penghujung zaman air batu. Mereka dikenali sebagai pemburu dan peramu
hasil-hasil hutan. Pada alaf keduaSM, tradisi Hoabinhian telah mula
digantikan oleh Neolitik, salah satu cabang budaya Ban Kao yang
berkembang di bahagian barat negara Thailand. Tradisi Neolitik ini
diperkenalkan oleh orang-orang yang bertutur dalam bahasa Mon-Khmer.
Mereka telah menggunakan peralatan-peralatan yang diperbuat daripada
batu dan menjalankan kegiatan pertanian. Pendatang Neolitik telah
berkahwin dengan penduduk Hoabinhian dan mengembangkan budaya
bertani di kalangan masyarakat asal. Dalam alaf pertama Masihi,
pedagang- pedagang dari China, India dan tamadun Mon (yang
berkembang di Selatan Thailand) mula sampai ke semenanjung. Dalam
zaman ini masyarakat di pedalaman telah menjadi pembekal utama hasil-
hasil hutan seperti damar, kayu gaharu, tanduk, madu, tidar pandan, sarang
burung dan lain-lain (seperti emas).

Pada kira-kira 1,000SM, pelayar-pelayar yang bertutur dalam bahasa


Austronesia mula sampai di semenanjung, mendiami muara-muara sungai
dan kawasan persisir pantai. Mereka merupakan nenek moyang orang-
orang Melayu- Proto (Orang Asli) dan Melayu-Deutro (Melayu). Orang
Melayu kemudiannya

halaman 213

membina penempatan di persisir, yang kemudiannya berkembang menjadi


pusat- pusat pertukaran barang-barang. Pada alaf kedua Masihi, beberapa
buah kerajaan Melayu tradisional terbentuk.

Prasejarah di Borneo juga bergantung kepada penemuan-penemuan


arkeologi dan disokong oleh kajian sosioantropologik dan sejarah.
Kepastian mengenai tankh sebenar kepulauan ini diduduki masih lagi
menjadi perdebatan. Penemuan arkeologi di Gua Niah dan Gunung Subis
menunjukkan bahagian tengah Borneo (Sarawak) rnula didiami sejak
40,000 tahun yang lalu. Penduduk yang awal sekali dipercayai nenek-
moyang kepada orang Murut (dan Lun Bawang) hari ini. Manakala
bahagian utara Borneo (Sabah) mula didiami oleh nenek-moyang orang
Kadazan-Dusun sejak 30,000 tahun yang lalu. Anggaran ini dibuat
berdasarkan penemuan-penemuan di gua batu kapur Madai dan Baturong,
di mana gua-gua ini dipercayai menjadi tempat persinggahan utama
masyarakat purba semasa mereka memburu dan memungut hasil-hasil
hutan.

Penduduk-penduduk awal Pulau Borneo dipercayai berasal dan stok


Mongoloid. Menurut teori MongoloidStock, penduduk awal Borneo telah
berhijrah ke kepulauan tersebut dari Mongolia. Perhijrahan mereka berlaku
pada zaman air batu. Pada zaman tersebut, atau selewat-lewatnya 15,000
tahun yang lalu, paras air laut di Teluk Siam dan Laut Jawa berada pada
paras 200 meter lebih cetek dari paras hari ini. Dari segi bentuk muka bumi,
terdapat sebuah permatang laut (yang memanjang ke selatan) mengelilingi
Teluk Siam (dan Laut China Selatan), menghubungkan tanah besar Asia
dengan Taiwan, Filipina, Borneo dan kepulauan Indonesia. Keadaan air
yang cetek di sepanjang permatang laut ini membolehkan penduduk tanah
besar berhijrah ke selatan melalui Taiwan terus ke Kepulauan Filipina,
Kepulauan Indonesia dan Borneo. Apabila zaman air batu berakhir, paras
laut mula naik menyebabkan berlaku pergerakan bumi yang besar serta
hakisan-hakisan. Pergerakan bumi dan hakisan ini telah membentuk
kawasan Asia Tenggara seperti kaadaannya hari ini, yang memisahkan
Kepulauan Filipina, Kepulauan Indonesia dan Borneo daripada tanah besar
Asia. Teori ini telah disokong oleh kajian sosio-antropologikal yang
menunjukkan pelbagai persamaan antara penduduk pulau ini (Borneo)
dengan penduduk-penduduk di tanah besar seperti di Burma, pergunungan
Thailand, bahagian tengah Taiwan dan juga wilayah pergunungan Filipina.
Persamaan-persamaan dari segi perawakan, amalan sosial, amalan
pemakanan dan bahasa telah memperkuatkan lagi teori ini.

Selepas zaman air batu, penduduk-penduduk dari kepulauan berhampiran


mula berhijrah ke Borneo. Antara penduduk yang awal berhijrah ke Borneo
Utara (Sabah) ialah Banggi dari Pulau Pahlawan, Suluk dari Jolo, Illanun
dari Lanao (Mindanao), Bugis dari Sulawesi dan Bajau pantai timur dari
selatan Filipina. Kedatangan masyarakat ini telah menolak orang Kadazan-
Dusun dan Murut (Lun Bawang) ke kawasan pedalaman. Di bahagian
pantai barat pula (Sarawak), orang Melayu dan kelompok-kelompok etnik
yang yang telah berhijrah dari Kepulauan Indonesia dan Kalimantan. Orang
Melayu dan Melanau mendiami kawasan

halaman 214

persisir pantai, Iban dan Bidayuh mendiami kawasan tanah rendah di


pedalaman manakala kelompok-kelompok etnik yang lain-Kayan, Kenyah,
Kelabit, Murut, Penan dan Punan-mendiami kawasa tanah tinggi.

13.5 ADAT

Di kalangan masyarakat peribumi, adat membawa dua pengertian umum.


Pertama, adat sebagai hukum alam dan kedua, adat sebagai cara hidup.
Adat sebagai hukum alam merujuk kepada perkara-perkara yang berlaku
mengikut aturan semula jadi makhluk-makhluk yang wujud di dunia ini.
Umpamanya, adalah menjadi adat bagi ayam jantan untuk berkokok.
Berkokok adalah aturan semula jadi bagi ayam jantan dan tidak pada ayam
betina. Sekiranya ayam betina berkokok, 'kejadian' tersebut dianggap
sebagai bertentangan dengan hukum alam. Kejadian atau perbuatan yang
bertentang dengan hukum ini dipercayai mengganggu kestabilan alam dan
mengancam kehidupan manusia dan makhluk-makhluk alam yang lain.
Sekiranya manusia cuba bertindak berlawanan dengan adat ini, tindakan
tersebut seolah-olah mengundang kecelakaan dan kemusnahan.
Umpamanya, adalah menjadi adat bagi lembu untuk memakan rumput (dan
tumbuh-tumbuhan). Apabila manusia cuma mengetepikan adat ini, seperti
yang pernah dilakukan masyarakat Eropah yang cuba menukarkan
makanan lembu daripada rumput kepada makanan yang diproses dari
bahan-bahan bukan tumbuh-tumbuhan, tindakan tersebut telah
menimbulkan pelbagai bencana seperti penyakit mad cow dan krisis
pencemaran dioksin ke atas hasil-hasil tenusu yang berlaku pada 1998.
Dalam menjaga kesejahteraan manusia dan kestabilan alam, adat ini
sentiasa menjadi panduan bagi masyarakat peribumi dalam mengatur
kehidupan seharian mereka. Mereka sentiasa mematuhi dan memelihara
hukum-hukum alam dengan mengabadikannya sebagai satu cara hidup.
Pada hari ini, prinsip yang sama turut diterapkan dalam usaha masyarakat
ini mempertahankan hak-hak mereka, khususnya hak tanah. Menurut
prinsip ini, adalah menjadi adat bagi pokok untuk tumbuh di atas tanah.
Oleh yang demikian, tuntutan yang dibuat ke atas pokok-pokok atau
tanaman akan merangkumi tuntutan ke atas tanah (kawasan) dengan
pokok-pokok atau tanaman tersebut tumbuh kerana mengikut hukum alam,
pokok tidak boleh tumbuh di awang-awangan.

Selain itu, adat juga membawa maksud keseluruhan cara hidup. Di


kalangan Orang Asli (seperti orang Semai), keseluruhan aspek kehidupan
mereka, seperti kepimpinan (politik), ekonomi, sosial dan kepercayaan
(agama), berkaitan rapat di antara satu dengan yang lain. Sesuatu kegiatan
ekonomi tidak boleh dijalankan tanpa disokong oleh upacara-upacara
keagamaan. Peraturan-peraturan perkahwinan diperkukuh dengan
idealisme keagamaan dan ekonomi; sistem kepimpinan sentiasa disokong
oleh aspek keagamaan; sistem keagamaan pula sentiasa dipelihara oleh
kesepaduan sosial yang kukuh; dan begitulah seterusnya.
halaman 215

Kedudukan sistem kehidupan yang saling berkaitan dan melengkapi ini


telah mendorong orang Semai untuk mendaulatkannya sebagai satu adat,
sebagaimana penghormatan mereka terhadap hukum alam. Pengertian ini
turut diperakukan oleh orang-orang Kenyan di Sarawak, yang melihat adat
(adet) sebagai satu falsafah hidup yang merangkumi aspek-aspek ekonomi,
politik dan agama. la membentuk mekanisme yang bersepadu dalam
menyusurgalurkan keseluruhan interaksi sosial. Adet sebagai sistem moral
dan keagamaan. Kedua-duanya sistem tidak boleh dipisahkan: sistem
moral telah menyediakan kualiti keagamaan dan agama mengetengahkan
amalan tentang kod moral dan perlakuan. Adet orang Kenyan melibatkan
peraturan-peraturan, hukum dan sekatan yang diterima seluruh komuniti
dan dipraktikkan dalam semua bidang kehidupan— sosial dan politik,
ekonomi, keagamaan, nilai dan norma.

13.5.1 Organisasi Sosial

Setiap masyarakat peribumi di negara ini mempunyai organisasi sosial yang


tersendiri. Pembentukan organisasi-organisasi sosial masyarakat ini banyak
dipengaruhi oleh keadaan persekitaran, interaksi dengan dunia luar dan
peredaran masa. Di kalangan Orang Asli, organisasi sosial yang paling
asas ialah kelompok kekeluargaandwisisi (ramage). Kelompok ini dikenali
dengan berbagai-bagai konsep; setiap suku kaum mempunyai istilah
mereka yang tersendiri. Orang Semai (dan Temiar) mengistilahkannya
sebagai gu. Setiap gu terdiri daripada keluarga-keluarga (biasanya antara
10-25 buah keluarga) yang mempunyai pertalian darah dan menduduki
sebuah wilayah, sama dataran atau lembah sungai. Wilayah-wilayah ini
dikenali sebagai lengrii'ntsa kampuk. Setiap wilayah ini diketuai oleh
sekumpulan pemimpin pendapat (opinion leader) yang terdiri daripada ahli
masyarakat yang berumur dan matang. Pemimpin-pemimpin pendapat ini
pula memilih salah seorang daripada mereka, biasanya ahli yang paling tua
serta mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi, sebagai ketua kelompok
(group leader) dan dikenali dengan panggilan panggilan seperti rakwun,' (di
kalangan orang Semai), tuaa' (di kalangan orang Temiar), batin (di
kalangan orang Temuan) dan sebagainya. Ketua-ketua ini kemudiannya
diperakukan oleh raja-raja Melayu (selepas Merdeka, perakuan ini diberikan
oleh Kerajaan) sebagai ketua kelompok dan digelar penghulu atau batin.
Pada hari ini, gelaran penghulu digunakan di negeri-negeri yang didiami
orang Senoi dan Semang-Negrito: Perak, Kedah dan Kelantan. Perkataan
penghulu diperkenalkan oleh kerajaan Melayu lama sebagai merujuk
kepada ketua-ketua masyarakat ini, yang kebanyakannya tinggal di
kawasan pedalaman dan hulu sungai. Dari kedudukan ini, konsep penghulu
boleh ditafsirkan sebagai ketua masyarakat di kawasan hulu. Manakala
gelaran batin pula digunakan di negeri-negeri yang kebanyakannya didiami
oleh orang Proto- Melayu: Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor,
Pahang dan Trengganu. Konsep batin ini berakar-umbi dari struktur sosial
masyarakat Proto-Melayu itu sendiri. Dalam organisasi sosial tradisional,
kelompok-kelompok budaya (atau komuniti) Proto-Melayu diketuai oleh
seseorang yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi.

halaman 216

Selaras dengan kriteria ini, ketua-ketua mereka dikenali sebagai batin.

Kerajaan-kerajaan Melayu lama telah memperakui kewujudan masyarakat


Orang Asli sebagai sebahagian daripada rakyat mereka. Perakuan ini
ditunjukkan melalui pelantikan ketua-ketua Orang Asli ini sebagai pembesar
di wilayah- wilayah pedalaman. Mereka telah dianugerahi kuasa-kuasa
tertentu di samping gelaran-gelaranyangtersendiri. Di WilayahJelai
(Pahang), pemimpinnya dikenali dengan gelaran TokRaje; di Nenggiri
(Kelantan) dikenali sebagai TokMikong, manakala di Sungai Siput (Perak)
dikenali sebagai Tok Pangku. Di samping itu, kerajaan Melayu lama Perak
juga menganugerahkan gelaran-gelaran lain kepada pemimpin-pemimpin
wilayah orang Semai di negeri itu seperti Tok Leia Dewa Angsa, Tok
Pawang Setia Di Raja, Tok Sang Leia Nuangga, Tok Batin Leia Perkasa,
Tok Antan Bedui, Tok Singa Merjan dan sebagainya.

Selain penghulu atau batin, pengamal-pengamal perubatan tradisional


(hala' dan pawang) dan bidan juga mempunyai kedudukan yang penting
dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli. Di kalangan orang
Semai, Wa'merupakan tokoh penting dalam upacara mengubat penyakit
dan menghalau hantu (nyaniik). Pawang pula mempunyai tanggungjawab
yang lebih luas. Selain mengubat penyakit dan menghalau hantu, pawang
berperanan mengendalikan upacara- upacara yang berkaitan dengan
tanah. Sebelum sesebuah ladang atau kawasan penempatan dibuka,
pawang akan mengadakan upacara meminta kebenaran menggunakan
tempat (kawasan) tersebut daripada penunggu-penunggu supaya penduduk
tidak ditimpa bencana dan bebas dari sebarang gangguan kuasa ghaib dan
penyakit. Ada ketika.ny a. pawang terpaksa memujuk atau memindahkan
penunggu-penunggu sesuatu kawasan ke tempat lain, khususnya apabila
mendapat pedoman dari mimpi atau tilikan bahawa penunggu-penunggu
tersebut bersikap 'bengis' atau ganas. Sementara itu, bidan pula
bertanggungjawab menjaga dan mendapatkan perlindungan supernatural
bagi ibu-ibu mengandung dan kanak-kanak. Kanak-kanak biasanya berada
di bawah penjagaan bidan semenjak dan dalam kandungan ibu lagi
sehinggalah mereka lahir dan boleh berlari.

Secara umumnya, hala', pawang dan bidan mempunyai kedudukan yang


penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli tradisional.
Mereka bertindak sebagai penasihat kepada penghulu atau batin serta
berperanan mendapatkan perlindungan supernatural bagi penduduk secara
keseluruhannya.

Masyarakat peribumi Sarawak juga berasal dari latar belakang budaya yang
pelbagai. Setiap kelompok budaya ini mempunyai organisasi sosial yang
tersendiri. Di kalangan kebanyakan masyarakat peribumi, antara orang
Iban, Kayan dan Kenyah, rumah panjang merupakan organisasi sosial yang
utama. Dalam sesebuah rumah panjang orang Iban, umpamanya, unit
sosial yang paling asas dikenali sebagai bilek. Bilek secara umumnya
merujuk kepada unit-unit rumah atau apartment yang terdapat dalam
sesebuah rumah panjang. Keahlian sesebuah bilek ditentukan melalui
kelahiran, pengambilan anak angkat,

halaman 217

penggabungan keluarga dan perkahwinan. Sesebuah keluarga bilek


biasanya mengandungi sepasang suami isteri (sebagai pasangan utama),
anak-anak dan ibu bapa kepada suami atau isteri. Kombinasi tiga generasi
im dianggap ideal bagi sesebuah bilek. Namun, terdapat juga bilek yang
hanya mengandungi dua generasi iaitu ibu bapa dan anak-anak. Bilek
diketuai oleh suami daripada pasangan utama (dan bukannya lelaki tertua
dalam bilek tersebut) dan dikenali sebagai Tuai Bilek. Tuai Bilek biasanya
terdiri daripada suami-suami 'muda' yang berpengalaman, bertenaga dan
berkemampuan untuk melindungi ahli bileknya, sama ada yang muda
ataupun tua, daripada sebarang ancaman. Di kalangan masyarakat Iban
tradisional, kemampuan untuk memberikan perlindungan ini diukur melalui
kemampuan lelaki tersebut memenggal kepala musuh (ngayau).
Masyarakat Iban tradisional melihat kegiatan ngayau sebagai prasyarat
untuk membolehkan seseorang lelaki menukarkan statusnya daripada
remaja kepada dewasa (dan seterusnya membolehkannya berkahwin) dan
daripada 'orang kebanyakan' kepada pemimpin. Selain itu, kemampuan
seseorang lelaki juga diukur melalui amalan merantau (bejalai). Tujuan
utama bejalai adalah untuk mencari kekayaan. Dalam perantauan ini, lelaki
tersebut menghadapi berbagai cabaran termasuklah risiko berhadapan
dengan kegiatan ngayau yang dijalankan oleh pihak musuhnya. Sekiranya
perantauan ini berjaya, lelaki tersebut biasanya menggunakan sebahagian
daripada 'kekayaannya' untuk membeli gong (tawak) dan dibawa pulang
sebagai lambang keberanian dan kemampuannya mempertahankan diri.

Dalam sesebuah kawasan penempatan tradisional masyarakat Iban


biasanya hanya mengandungi sebuah rumah panjang (tetapi kini ada yang
mengandungi beberapa buah atau blok rumah panjang kerana peningkatan
jumlah penduduk). Setiap rumah panjang biasanya mempunyai bilangan
bilek yang agak banyak, bergantung kepada jumlah keluarga yang
mendiami penempatan tersebut. Ada antaranya hanya mempunyai 20
hingga 30 buah bilek dan ada juga yang mencapai ratusan unit. Dalam
struktur kepimpinan tradisional, setiap rumah panjang Iban diketuai oleh
Tuai Rumah. Tuai Rumah berperanan mentadbirkan (mengawal dan
melaksanakan) undang-undang sosial di kalangan penghuni rumah panjang
seperti menyelesaikan sebarang masalah yang timbul di kalangan
penduduk, menasihatkan mereka dalam pelbagai perkara, mendamaikan
penduduk-penduduk yang berselisih faham, menangani perbalahan serta
jenayah-jenayah kecil. Bagi kes-kes yang besar, khususnya jenayah-
jenayah berat yang gagal diselesaikan di peringkat rumah panjang, Tuai
Rumah bertanggungjawab menyampaikannya kepada pihak berkuasa
negeri supaya diadili oleh mahkamah daerah.

Dalam struktur kepimpinan tradisional Iban juga, Tuai Rumah biasanya turut
dilantik sebagai Tuai Burung. Dalam kes seperti ini, peranan Tuai Rumah
menjadi lebih luas dan run-lit kerana selain bertanggungjawab memelihara
kesejahteraan sosial, beliau juga turut bertanggungjawab memelihara
hubungan antara penduduk rumah panjang dengan mahkluk-mahkluk ghaib
yang berkaitan dengan kehidupan

halaman 218

spiritual masyarakat ini supaya hubungan antara kedua-dua dimensi ini


sentiasa seimbang (dalam kaadaan yang aman).

Di samping itu, terdapat beberapa lagi jawatan pemimpin atau ketua dalam
struktur kepimpinan tradisional masyarakat Iban. Di penngkat lokal (atau
rumah panjang), ketua-ketua ini dikenali sebagai Tuai Burung, Lemambang
dan Manang. Tuai Burung merupakan satu kedudukan sosial yang penting
dalam masyarakat ini. Tuai Burung berperanan sebagai tukang ramal yang
mempunyai hubungan dengan dunia ghaib. Beliau biasanya mendapat
alamat atau pedoman melalui mimpi. Peranan Tuai Burung sangat penting
dalam kegiatan pertanian padi. Ramalannya yang tepat membolehkan
penduduk memperolehi hasil tuaian yang lumayan. Bagi amalan di mana
kedudukan Tuai Burung dan Tuai Rumah diterajui oleh orang yang sama,
Tuai Burung menjadi orang yang berperanan besar, bukan sahaja sebagai
jurucakap rumah panjang tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang
memikul tanggungjawab untuk memelihara kesejahteraan sosial dan
spiritual para penghuni rumah panjang. Lemambang pula dianggap sebagai
'pendeta' dalam sistem keagamaan Iban. Lemambang berperanan
membaca mantera (pengap) semasa mengendalikan upacara. gawai, iaitu
salah satu upacara keagamaan yang disertakan dengan sambutan
perayaan. Orang-orang yang ingin menjadi LemamhangpeAu menuntut
ilmu serta kemahiran dalam bidang ini dalam satu jangka masa panjang.
Akhir sekali, Manang merujuk kepada pengamalan perubatan tradisional
(perbomohan) masyarakat ini. Manang secara khususnya berperanan
mengendalikan upacara-upacara penyembuhan penyakit.

Di Sabah, setiap kelompok peribumi tradisional mempunyai sistem


pentadbiran dan pemenntahan yang tersendin. Di kalangan masyarakat
Kadazan, umpamanya, wujud sistem pentadbiran yang mengandungi
empat institusi penting: Huguan Pogun —ketua kampung atau ketua "tanah
air"; Sinompu 'uvan do mohoingon tangaba'a kouhasanan—Lembaga. Adat
(ahli-ahlinya dipilih atas kemahiran serta penguasaan adat Kadazan);
Bobohizan—pengamal ilmu perbomohan; dan Pangazau—pahlawan-
pahlawan, dengan Huguan Siou atau ketua ulung yang menduduki
kedudukan tertinggi dan terpenting dalam sistem pertahanan dan
perlindungan masyarakat Kadazan. Struktur-struktur ini sating berkaitan
dan melengkapi antara satu sama lain. Setiap 'jawatan' dalam struktur
kepimpinan (atau individu-individu yang memegang 'jawatan' tersebut)
haruslah salmg merujuk dan bekerjasama sesama sendiri dalam
merancang sesuatu atau sebelum mengambil sesuatu keputusan. Proses in
dapat mengekalkan keharmonian dalam sistem dan seterusnya dalam
komuniti.

Secara keseluruhannya, masyarakat peribumi mengamalkan perkongsian


kuasa. Tampuk kuasa biasanya dipegang oleh sekumpulan ahli masyarakat
yang telah berumur dan matang. Mereka mengambil tanggungjawab
bersama dalam mentadbirkan masyarakat serta menangani setiap masalah
yang timbul dalam komuniti mereka.

halaman 219

13.5.2 Ekonomi Tradisional

Masyarakat peribumi tradisional mengamalkan kegiatan ekonomi yang


pelbagai. bergantung kepada kedudukan penempatan dan interaksi mereka
dengan masyarakat luar. Orang Semang-Negrito secara tradisinya
merupakan pemburu dan pemungut hasil-hasil hutan. Masyarakat ini
terbahagi kepada kumpulan- kumpulan kecil. Setiap kumpulan dianggotai
oleh ahli-ahli yang mempunyai pertalian darah (sekeluarga). Kumpulan-
kumpulan ini mempunyai wilayah masing- masing yang diwarisi turun-
temurun dan dikenali sebagai saka' (berasal dari perkataan Melayu,
pusaka). Wilayah-wilayah ini biasanya ditentukan mengikut lembah sungai
atau dataran. Kumpulan-kumpulan ini sering berpindah-randah tetapi
kegiatan tersebut terbatas di dalam kawasan-kawasan yang terletak di
dalam wilayah masing-masing. Mereka tinggal di sesebuah kawasan
sehingga sumber makanan di kawasan tersebut hampir habis, barulah
mereka berpindah ke kawasan baru. Kegiatan memburu dan meramu hasil-
hasil hutan dianggap bersifat 'mesra alam' kerana kedua-duanya tidak
merosakkan alam sekitar.

Kehidupan tradisional orang Semang-Negrito banyak bergantung kepada


hutan, yang dianggap sebagai dunia mereka. Masyarakat ini mentafsirkan
hutan sebagai merangkumi segala makhluk yang terdapat di dalam
kawasan hutan tersebut: tumbuh-tumbuhan, haiwan, serangga, batu-batan,
jeram, air, alur dan sungai, ikan, reptilia dan sebagainya. Hutan dianggap
sebagai sumber kehidupan utama. Dari hutan mereka memperoleh
makanan, pengetahuan dan idea-idea keagamaan. Selain itu mereka juga
bergantung rapat kepada haiwan-haiwan yang terdapat dalam 'dunia'
tersebut sebagai sumber makanan dan pengetahuan. Dari segi
pengetahuan, haiwan-haiwan ini menjadi penunjuk utama dalam mengenali
sumber-sumber makanan yang baru ditemui: sekiranya mereka baru
menemui sejenis ubi dan mendapati ubi itu selamat dimakan oleh babi; atau
pucuk kayu itu selamat dimakan oleh rusa; atau buah itu selamat dimakan
oleh burung, maka bahan-bahan tersebut boleh dimakan oleh manusia.
Begitulah gambaran pergantungan mereka kepada makhluk-makhluk ini.
Justeru itu, mereka sentiasa menghormati haiwan-haiwan (dan tumbuh-
tumbuhan) dan menganggapnya sebagai 'sahabat'. Mereka hanya akan
membunuh apabila haiwan-haiwan ini diperlukan sebagai makanan, atau
menebang pokok apabila diperlukan untuk bahan binaan.

Orang-orang Senoi pula terkenal sebagai petani pindah atau peladang padi
huma. Mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah sebagai kegiatan
utama manakala memburu dan memungut hasil-hasil hutan sebagai
kegiatan sampingan. Orang Senoi juga terbahagi kepada kumpulan-
kumpulan yang mempunyai pertalian darah dan mewarisi wilayah saka'.
Setiap kumpulan membuka ladang padi huma di wilayah masing-masing.
Mereka mengerjakan sesuatu kawasan untuk satu musim dan berpindah ke
kawasan yang baru pada musim berikutnya. Sementara menunggu padi
masak, ahli-ahli kumpulan ini menjalankan kegiatan memburu dan
menangkap ikan. Selain itu, mereka juga terlibat dalam kegiatan

halaman 222

memungut hasil-hasil hutan seperti rotan, kayu, buluh, damar, buah-buahan


dan sebagainya. Hasil-hasil hutan ini lazimnya digunakan untuk memenuhi
keperluan domestik. Sekiranya ada lebihan atau permintaan dari luar,
sebahagian daripada hasil-hasil hutan ini dipasarkan. Kegiatan ekonomi
tradisional masyarakat ini juga dianggap sebagai mesra alam kerana tidak
merosakkan alam sekitar.

Masyarakat Melayu-Proto menjalankan kegiatan yang berasaskan maritim.


Di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan persisir ini, menangkap
ikan merupakan kegiatan utama di samping kegiatan-kegiatan bercucuk-
taman dan berniaga secara kecil-kecilan.

Sementara itu, kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi di Sabah


dan Sarawak dibahagikan mengikut kawasan penempatan. Secara
umumnya, kawasan penempatan mereka terbahagi kepada tiga iaitu
kawasan persisiran pantai, lembah-lembah sungai dan pedalaman. Bagi
kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan persisiran, seperti orang
Melayu, Melanau dan Iban di Sarawak dan orang Bajau, Suluk, Iranun dan
Melayu di Sabah, mereka menjalankan kegiatan perikanan, pertanian dan
perdagangan. Manakala bagi kelompok yang tinggal di lembah-lembah
sungai pula, seperti orang Buket (Uket), Kayan dan Kenyah di Sarawak,
mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah, memburu dan memungut
hasil-hasil hutan. Sementara itu, kelompok-kelompok peribumi yang tinggal
di pedalaman, antaranya orang Penan, menjalani kehidupan berpindah-
randah, memburu dan memungut hasil-hasil hutan.
Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi melibatkan pelbagai
upacara keagamaan dan hampir semua upacara ini memerlukan kerjasama
dan penyertaan menyeluruh ahli masyarakat. Dalam kegiatan pertanian
pindah, umpamanya, setiap tahap pengerjaan ladang akan dimulakan
dengan upacara- upacara keagamaan yang khusus. Semua upacara ini
memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh setiap ahli masyarakat.
Semangat yang sama turut diamalkan dalam kerja-kerja fizikal ladang
seperti menebas dan menebang, membakar, menanam, merumput dan
menuai. Semangat kerjasama seperti yang diamalkan dalam proses
pengerjaan ladang merupakan nilai yang dijunjung oleh masyarakat
peribumi, yang akhirnya membolehkan mereka wujud sebagai sebuah
masyarakat sehingga kini.

13.5.3 Agama dan Pantang Larang

Masyarakat peribumi Malaysia hidup dalam dunia yang disusungalurkan


oleh sistem ekologi hutan hujan tropika, yang di dalamnya mengandungi
tumbuh- tumbuhan, haiwan, serangga, batu-batan, sungai dan jeram,
ribuan makhluk yang lain. Mereka berkongsi seluruh kandungan hutan ini
dengan organisme bukan-manusia. Dalam menjalankan kehidupan harian,
masyarakat peribumi melihat dan mentafsirkan alam mereka melalui
pengalaman-pengalaman. Kehidupan mereka menekankan proses
perseimbangan antara semua makhluk

halaman 221

yang wujud, sama ada yang nyata dan ghaib: Corak kehidupan yang begini
didorong oleh kepercayaan bahawa semua makhluk yang wujud di alam ini
mempunyai roh atau semangat yang tersendiri. Kehidupan yang sejahtera
hanya boleh dicapai apabila kesemua penghuni alam ini—manusia dan
bukan manusia; dunia nyata dan dunia ghaib—berada dalam keadaan yang
seimbang. Masyarakat peribumi memelihara keseimbangan ini melalui
sistem nilai dan norma, kepercayaan dan pantang larang.
Secara umumnya, Orang Asli mengamalkan agama nusantara tradisional,
yang dianggap oleh sesetengah ahli antropologi sebagai agama pra-Aryan.
Agama tradisional ini turut menganjurkan kepercayaan kepada satu kuasa
yang agung. Kuasa ini dikenali dengan berbagai istilah berdasarkan suku-
kaum: Nyenang atau Jenang (Semai); Moyang (Temuan); Tbhan (Che'
Wong) dan sebagainya. Namun lambang kuasa agung ini tidak
mempengaruhi kehidupan masyarakat ini secara langsung. Sebaliknya,
mereka mempercayai terdapat kuasa-kuasa lain yang wujud di sekeliling
mereka dan mempunyai pengaruh yang besar ke atas kehidupan manusia.
Antara kuasa-kuasa ini ialah petir, naga (atau ular besar), keramat dan
semangat-semangat bebas yang lain. Petir—makhluk yang menyerupai
ungka dan dikenali dengan berbagai panggilan seperti ngkuu' (Semai),
karei (Temiar dan Chewong); gohar (Batek) dan sebagainya—ialah
lambang kuasa yang agak dominan dalam kepercayaan Orang Asli. Petir
dipercayai duduk dalam awan dan memerhatikan tingkah-laku manusia di
bawahnya (bumi). Sekiranya ahli masyarakat ini melanggar larangan-
larangan tertentu, di antaranya mentertawakan atau mempersendakan
makhluk-makhluk yang lemah seperti binatang, serangga atau tumbuh-
tumbuhan, petir akan marah dan menurun bencana banjir dan ribut petir.
Kesan 'kemarahan' ini bukan sahaja dihadapi oleh pesalah tersebut tetapi
oleh keseluruhan komunitinya. Kepercayaan terhadap kekuasaan makhluk
ghaib ini telah mendorong ahli masyarakat mengawal perlakuan mereka
sendiri. Selain itu, mereka juga mempercayai lambang-lambang kuasa lain
seperti naga dan keramat yang berperanan mengawal kegiatan manusia di
atas permukaan bumi.

Masyarakat tradisional di Sabah dan Sarawak turut mempunyai sistem


kepercayaan yang hampir sama dengan peribumi di Semenanjung. Secara
umumnya, masyarakat peribumi tradisional di Sabah mempercayai semua
objek mempunyai semangat. Upacara-upacara diadakan untuk 'meredakan'
kemarahan semangat atau memujuk makhluk-makhluk ini supaya
memberikan perlindungan dan menjauhkan semangat jahat (rogon)
danpada membawa bencana dan wabak penyakit kepada ahli komuniti.
Sementara itu, semangat-semangat binatang dan makhluk-makhluk hidup
yang lain (selain semangat manusia) yang 'berminat' mendekati manusia
dikenali sebagai omen. Terdapat duajenis omen: satu di antaranya boleh
membawa nasib baik manakala satu lagi membawa nasib buruk. Untuk
mendapatkan nasib yang baik, manusia hendaklah memberikan perhatian
kepada omen, yang ditunjukkan melalui upacara-upacara keagamaan
tertentu. Pengabaian

halaman 222

omen boleh mendatangkan bencana atau gangguan kepada manusia. Di


samping kuasa-kuasa luar biasa ini, peribumi Sabah juga mempercayai
kewujudan lambang kuasa agung, dikenali sebagai Kinoringan dan
isterinya, Suminundu. Kepercayaan terhadap kuasa ghaib, yang boleh
mendatangkan kebaikan dan keburukan, jelas mempengaruhi kehidupan
masyarakat peribumi Sabah, khususnya dalam mengatur disiplin diri dan
hubungan sosial, ekonomi dan politikal mereka. Selain itu, masyarakat
peribumi Sabah juga mempercayai akan kewujudan dimensai kehidupan di
alam akhirat. Kematian merupakan tahap perubahan yang terpaksa dilalui
semua manusia dan pada tahap ini, sifat semangat si mati akan berubah
daripada manusia kepada binatang. Semangat-semangat ini dipercayai
mendiami segenap pelosok alam semesta seperti hutan, gunung- ganang,
sungai, gua dan bahagian bawah bumi. Ahli masyarakat dikehendaki
menghormati semangat-semangat ini untuk menjaga keseimbangan dalam
perhubungan antara manusia dengan kuasa-kuasa ghaib yang dipercayai
wujud di sekeliling mereka. Kegagalan manusia menjaga keseimbangan
dalam hubungan antara dua dimensi alam ini akan mengancam kestabilan
alam dan seterusnya menyebabkan berlaku bencana atau malapetaka di
alam nyata. Manusia boleh berhubung dengan semangat-semangat ini
melalui beberapa cara seperti persembahan di mana semangat dijemput
untuk 'berkenduri'. Ada juga upacara-upacara dijalankan di tempat-tempat
suci. Semangat boleh ditemui melalui mimpi dan biasanya dilakukan oleh
pakar pengamal perubatan (perbomohan) tradisional yang dikenali sebagai
babalian atau bohohizan. Bohohizan biasanya terdiri daripada wanita
kerana mereka dikatakan mempunyai jiwa yang halus dan hati yang dingin.
Ciri-ciri seperti ini membolehkan mereka mendekati makhluk-makhluk
halus. Dari segi kewajipan pula, hobolihizan berperanan mengendalikan
upacara penyembuhan dan perbidanan. Dalam praktisnya, hobohizan
menggunakan ubat-ubat herba dan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan
utama dalam upacara penyembuhan. Ilham mengenai herba dan tumbuh-
tumbuhan yang sesuai untuk mengubati sesuatu penyakit biasanya
diperoleh melalui mimpi. Upacara-upacara keagamaan dan penyembuhan
dijalankan mengikut keperluan kecuali upacara kesyukuran yang wajib
diadakan setiap tahun.

Kepercayaan masyarakat peribumi tradisional di Sarawak juga mempunyai


banyak persamaan dengan kepercayaan peribumi Malaysia yang lain,
kecuali berbeza dari segi terminologi unsur-unsur keagamaan dan tafsiran
konsep. Orang Iban, umpamanya, mempercayai akan kewujudan berbagai
semangat (antu) dan tuhan-tuhan (petara). Dalam rangka memahami tuhan
petara, terdapat tuhan- tuhan lain yang mempunyai kuasa yang sama dan
berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini seperti bunsu rihut (tuhan
angin),petara kehonglangit (tuhan syurga), petara pucuk kaiyu (tuhan pucuk
kayu) dan petara tengah tanah (tuhan bumi). Tuhan- tuhan dipercayai
menjaga segenap tempat dan penjuru alam. Justeru itu, nama tuhan-tuhan
ini sering diseru dan 'dilibatkan' dalam upacara-upacara gawai, jampi

halaman 223

dan mantera kerana dipercayai, dengan 'kehadiran' lambang-lambang


kuasa, mereka (komuniti rumah panjang) akan dilimpahkan dengan
perlindungan luar biasa (supernatural) dan seterusnya dapat mewujudkan
kesejahteraan di segenap penjuru alam. Upacara-upacara keagamaan
seperti gawai diadakan bertujuan untuk memujuk, memperbaharui
permohonan perlindungan dan menunjukkan tanda kesyukuran kepada
tuhan-tuhan ini kerana perlindungan yang telah diberikan di setiap penjuru
alam tersebut telah membolehkan ahli masyarakat mendapat hasil tuaian
yang lumayan, kesihatan yang baik dan terlepas daripada sebarang
ancaman atau dugaan. Selain itu, terdapat tiga lagi tuhan yang
berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini: salampandai (pencipta
manusia), pulanggana (tuhan utama dalam pemujaan padi) dan singalang
hurung (tuhan perang). Salampandai mencipta manusia dari tanah liat.
Tuhan ini dipercayai turun ke alam nyata (dunia) dengan menjelmakan
dirinya seperti seekor katak atau belalang (yang aktif pada waktu malam).
Dewa pemujaan padi, palang gana, dipercayai menjadi penjaga bumi
(tanah). Justeru peranannya yang sedemikian rupa, masyarakat Iban
mengadakan upacara pemujaan tuhan ini pada setiap tahap pengerjaan
ladang huma. Sekiranya padi diserang penyakit, masyarakat ini akan
mengadakan upacara korban (piring), memujuk palang gana supaya
mengembalikan kesuburan padi. Upacara korban juga diadakan semasa
membina rumah baru atau sebelum upacara pengkebumian berlangsung,
bertujuan memberitahu tuhan ini tentang tujuan penggunaan-penggunaan
tanah tersebut. Singalang burung merupakan tuhan terpenting kerana
peranannya sebagai dewa perang dan melindungi kebajikan manusia.
Menurut mitos masyarakat ini, singalang hurung telah memperkenalkan
rahsia bercucuk tanam serta menjaga semangat tanaman ini kepada orang
Iban. Sebagai tuhan perang, orang Iban menyeru nama singalang hurung
dalam upacara-upacara perayaan yang ada hubungannya dengan amalan
ngayau (penggal kepala) kerana dipercayai tuhan ini sentiasa melindungi
keselamatan dan membantu mereka dalam gerakan- gerakan memburu
kepala.

Seterusnya, orang-orang Iban juga mempercayai konsep semangat (antu)


sebagai lambang kuasa yang sentiasa wujud di sekeliling mereka. Tiga antu
yang utama dinamakan gerasipapa, antu bung kamba dan antu kelansat.
Ketiga- tiga antu ini dianggap 'jahat' kerana hanya menimbulkan perkara-
perkara yang negatifyang mengganggu kehidupan manusia. Selain
daripada konsepsi terhadap tuhan-tuhan dan semangat, orang Iban juga
mempercayai akan dualisme tubuh dan semangat pada setiap makhluk.
Dualisme ini menganjurkan kepercayaan bahawa setiap makhluk alam yang
wujud secara nyata {tubuh} mempunyai pasangan ghaibnya, iaitu
semangat. Makhluk-makhluk ini termasuklah manusia, haiwan, serangga,
reptilia, kilat, tumbuh-tumbuhan, batu-batan dan sebagainya. Semangat-
semangat ini boleh keluar dari tubuh dan bergerak dengan agak bebas.
Dalam pengembaraan tersebut, semangat-semangat ini berjumpa antara
satu sama lain, bertukar-tukar maklumat tentang alam, penyakit,
penyembuhan dan

halaman 224

sebagainya. Pengembaraan semangat manusia dijelmakan melalui mimpi-


mimpi yang menjadi punca ilham utama bag! manang dalam usahanya
menghalau antu jahat atau mengubat penyakit.

Semangat manusia yang telah meninggal dunia akan tinggal di tempat


bernama sebayan. Kaadaan serta kehidupan di sehayan dipercayai
mempunyai persamaan dengan dunia nyata kecuali kewujudannya dalam
dimensi yang ghaib. Berdasarkan kepercayaan ini, orang Iban berkewajipan
membekalkan antu saudara-mara mereka dengan peralatan-peralatan
seperti parang dan makanan serta barang-barang kelengkapan yang lain
untuk membolehkannya menjalankan kehidupan harian dengan sempurna
di sebayan. Kepercayaan ini merupakan contoh hubungan antara dunia
nyata dan ghaib yang perlu dipelihara demi keseimbangan kedua-dua
dimensi ini. Kegagalan menyediakan kelengkapan- kelengkapan tersebut
mungkin menyebabkan antu marah (kerana tidak dapat menjalankan
kehidupan hanannya dengan sempurna) dan menunjukkan kemarahan
dalam bentuk gangguan-gangguan kepada kehidupan manusia ataupun
kepada semangat-semangat lain. Gangguan kepada semangat padi,
misalnya, akan menyebabkan kesuburan padi terganggu dan seterusnya
gagal mengeluarkan hasil. Kaadaan ini akan mengancam kehidupan
manusia akibat kekurangan bekalan makanan.

Memandangkan semua makhluk mempunyai semangat, orang Iban


sentiasa menjaga hubungan baik dengan semangat-semangat ini. Pelbagai
upacara dan pantang larang diadakan dan dipatuhi sebagai pendekatan
mengekalkan hubungan baik ini. Antara upacara utama dinamakan gawai.
Gawai diadakan dengan berbagai-bagai skop dan tujuan, yang
kesemuanya boleh diklasifikasikan kepada empat: upacara yang berkaitan
dengan penanaman padi; upacara yang berkaitan dengan kesihatan dan
kelangsungan hidup; berkaitan dengan pencarian harta dan kekayaan; dan
berhubungan dengan ngayau dan martabat. Kesemua upacara gawai
diadakan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hubungan di
antara manusia dengan petara ataupun antu.

Perspektif keagamaan yang hampir sama diamalkan oleh kelompok-


kelompok peribumi yang lain seperti orang Kenyah, Kayan, Kelabit, Lun
Bawang dan sebagainya. Agama tradisional Kenyah, umpamanya,
menawarkan satu kosmologi yang kompleks, dalam mana tuhan-tuhan,
semangat, manusia, haiwan dan makhluk-makhluk alam yang lain saling
bergantungan dan melengkapi di antara satu sama lain. Dalam agama
tradisional yang dinamakan Bungan, tuhan Bungan Malan merupakan
lambang kuasa utama dan mempunyai pengaruh yang agak meluas ke atas
kehidupan masyarakat ini. Bungan Malan dipercayai mengawal kesuburan
padi dan kesihatan manusia. Oleh itu, upacara-upacara diadakan untuk
untuk tuhan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil tuaian yang lumayan
dan perlindungan keselamatan (kesihatan).

Perbincangan di atas secara umumnya menunjukkan bahawa sistem


keagamaan peribumi negara ini menganjurkan satu pandangan mengenai
alam

halaman 225

semesta di mana dunia nyata haruslah wujud dalam keadaan yang


seimbang dengan dunia luar biasa atau ghaib (yang diwakili oleh tuhan dan
semangat). Kepercayaan ini telah menjadi panduan dan pegangan hidup
yangjitu, khususnya dalam mewujudkan kestabilan diri dan kesepaduan
sosial. Selain keagamaan, masyarakat peribumi juga dikawal oleh berbagai-
bagai pantang larang. Sebahagian daripadanya berkaitan dengan sistem
keagamaan dengan bentuk- bentuk kawalan yang ditawarkan adalah
bersifat kawalan supernatural. Sebagai pelengkap kepada kawalan ini,
masyarakat peribumi juga mempunyai pelbagai bentuk kawalan sosial.
Pantang-larang ini amat berkesan mengawal sikap dan perlakuan ahli
masyarakat peribumi membolehkan mereka sentiasa wujud dalam kaadaan
yang bersepadu, sejahtera dari segi zahir dan batin. Salah satu larangan
yangjelas mempengaruhi kehidupan masyarakat ini adalah peraturan-
peraturan yang berhubung dengan aspek makanan dan pemakanan.
Misalnya, orang Semai melarang ahli-ahlinya daripada memakan makanan
dari kategori yang berbeza, seperti ikan dengan daging, dalam satu masa.
Selain itu, masyarakat ini juga melarang sisa-sisa makanan yang berlainan
kategori ini dibuang di tempat yang sama. Larangan ini dikenakan kerana
bimbang semangat-semangat makanan dari kategori yang berlainan ini
tidak serasi antara satu sama lain, menyebabkan berlaku ketegangan di
antara semangat-semangat tersebut. "Pergaduhan" semangat-semangat ini
boleh menyebabkan 'zat' makanan-makanan tersebut tercemar. Makanan
yang zatnya tercemar ini dipercayai menjadi racun dan memudaratkan
kesihatan sesiapa yang memakannya. Dari perspektif kosmologi Semai
pula, pertembungan semangat makanan ini dipercayai akan 'melahirkan'
satu semangat jahat (nyaniik) yang baru, yang dinamakan penaliik. Penalik
merupakan nyaniik yang menimbulkan penyakit yang dinamakan salah
caknak (salah makan). Mangsa penyakit ini akan menghidap sakit kuning
dan keguguran rambut. Jika dibiarkan, ia boleh membawa maut. Di
kalangan orang Batek Negrito pula, perbuatan menyatukan berbagai jenis
makanan ini menimbulkan kemarahan kuasa yang menjaganya, dikenali
sebagai gobar. Kemarahan gohar terserlah ke alam nyata dalam bentuk
bencana alam khususnya hujan, ribut petir dan banjir besar. Di samping itu,
kebanyakan masyarakat peribumi, seperti orang Semai, Temiar, Kenyah,
Lun Bawang dan lain-lain, juga melarang anggotanya membazirkan
makanan (nasi). Sekiranya nasi bertaburan di atas lantai, dipercayai
semangat padi akan merajuk dan lari meninggalkan keluarga itu.
Kehilangan semangat padi akan menyebabkan hasil tuaian pada musim
berikutnyajatuh. Larangan yang melibatkan kawalan supernatural seperti ini
menyediakan pengajaran moral yang tinggi kepada ahli masyarakat ini.
Mereka diwajibkan mendisiplinkan diri supaya berjimat cermat dalam
pengurusan dan penggunaan sumber (makanan) serta mengelakkan
pembaziran: lauk mestilah dimakan sedikit demi sedikit (sejenis sekali
makan) dan nasi mestilah dimakan dengan cermat.

halaman 226

Selain itu, terdapat juga larangan mempersendakan makhluk-makhluk alarn


yang lain seperti tumbuh-tumbuhan, binatang dan serangga. Di kalangan
orang Batek-Negrito, larangan ini dinamakan lawac, manakala orang Semai
menamakannya terlaij. Mengikut kepercayaan ini, haiwan atau serangga
tersebut dijaga oleh tuhan petir dan harimau. Sekiranya manusia melanggar
larangan ini, seperti memotong kayu tanpa niat untuk menggunakannya
atau membunuh binatang tanpa niat untuk memakannya, tuhan harimau
akan marah dan membalas dendam dengan memakan atau membunuh
orang yang melakukan kesalahan tersebut secara biasa (membaham
pesalah) atau luar biasa. Pembunuhan secara luar biasa dilakukan dengan
memakan semangat (ruwai) pesalah. Menurut teori penyakit orang Semai
(dan kebanyakan suku-kaum Orang Ash yang lain), seseorang itu akan mati
sekiranya ruiaai atau semangatnya rerbunuh. Selain itu, masyarakat ini juga
mematuhi larangan-larangan lain seperti mentertawakan atau
mempersendakan ahli-ahli yang kurang bernasib baik (seperti orang cacat),
binatang dan serangga (umpamanya rama-rama). Orang-orang Semai,
Temiar dan Batek menganggap pelanggaran larangan ini seperti
mengundang kemusnahan kerana perbuatan ini akan memmbulkan
kemarahan tuhan petir (ngkuu', karey atau karei). Kemarahan lambang
kuasa ini, yang dikenali sebagai terlaij atau lawac, dimanifestasikan dalam
bentuk hujan, ribut petir dan banjir besar. Larangan yang sama menjadi
pegangan orang Lun Bawang di Sarawak. Mereka melarang
mentertawakan makhluk-makhluk rendah seperti kucing, ayam, katak,
beruang dan lain-lain. Perbuatan ini boleh mengundang malapetaka (asah)
yang berbentuk hujan batu, air bah atau ribut taufan melanda rumah
panjang pesalah. Selain itu, pesalah juga mungkin mendapat pembalasan
yang lebih teruk kerana beliau bersama-sama dengan rumah panjangnya
akan bertukar menjadi batu. Pantang larang ini mengajar masyarakat
peribumi menghormati alam sekitar, khususnya makhluk-makhluk yang
kecil dan lemah, dan mengekalkan sistem ekologi dalam kaadaan yang
seimbang.

Dalam hubungan sesama manusia, masyarakat ini turut dikawal oleh


pelbagai pantang larang, di antaranya dinamakan tulah. Menurut orang
Semai, Temiar dan Batek, tulah berlaku apabila orang yang lebih muda
mempersenda atau membantah percakapan atau melawan orang tua.
Tulah dikatakan bersifat seperti kekotoran (daki) yang melekat pada setiap
bahagian tubuh badan menyebabkan pesalah tersebut berat untuk
bergerak, lembab berfikir dan akhirnya menghilangkan keupayaan
fizikalnya. Sifat-sifat seperti ini diistilahkan oleh orang Semai sebagai la-es.
Kepercayaan terhadap bencana tulah turut menjadi pegangan masyarakat
peribumi di Sabah dan Sarawak (seperti orang Bisayah). Larangan tulah
mendidik ahli masyarakat yang muda menghormati warga tua.

Masyarakat peribumi juga melarang keras perlakuan seks bebas, terutama


sumbang muhrim (perlakuan seks di kalangan ahli keluarga). Hampir setiap
masyarakat mengenakan hukuman berat ke atas ahli-ahli masyarakat yang
melanggar larangan ini. Umpamanya, orang Kenyah mengenakan hukuman
yang

halaman 227

dinamakan pelabai. Melalui hukuman pelahai, penduduk akan merejamkan


kemaluan pesalah lelaki dengan pokok tepus. Sementara itu, pesalah
wanita pula akan ditelanjangkan dan diikat pada tiang sen rumah panjang.
Orang ramai yang lalu-lalang akan meludah ke atas badan pesalah tersebut
sambil menderanya dengan kata-kata yang kesat. Di kalangan orang Semai
pula, pasangan yang melakukan sumbang muhrim dihukum bunuh dengan
memasukkan kedua-kedua pesalah tersebut ke dalam bubu raya dan
mencampakkannya ke dalam lubuk. Orang Murut tradisional turut
mengenakan hukuman mati ke atas pesalah sumbang muhrim. Hukuman
ini dilaksanakan secara memenggal kepada pesalah- pesalah dan
mencampakkan (menghanyutkan) mayat mereka ke dalam sungai.
Hukuman-hukuman yang berat seperti ini menyangkal mitos yang dicipta
masyarakat Barat yang mendakwa masyarakat peribumi di rantau itu
mengamalkan seks bebas.

Selain daripada larangan-larangan yang dibincangkan di atas, terdapat


banyak lagi pantang larang yang berperanan menyusungalurkan kehidupan
masyarakat ini. Aturan-aturan sosial dan supernatural yang diamalkan
melalui konsep pantang larang ini dapat melatih ahli masyarakat peribumi
menghargai setiap makhluk yang wujud di persekitaran mereka. Disiplin
seperti ini dapat mewujud sikap hormat-menghormati ahli-ahli komuniti,
antara manusia dengan alamnya dan seterusnya memelihara
keseimbangan dimensi-dimensi alam.

13.5.4 Nilai dan Norma

Kehidupan harian masyarakat peribumi banyak berpandukan sistem nilai


dan norma. Umpamanya, menghormati warga tua merupakan nilai yang
utama, khususnya dalam menjaga hubungan baik antara ahli masyarakat.
Selain dikawal oleh larangan tulah, sikap menghormati warga tua dianggap
sebagai satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap warga muda.
Kewajipan ini ditunjangi oleh pelbagai falsafah, di antaranya: "Kalau tidak
ada warga tua, warga muda tidak wujud"; "Orang tua lebih dahulu makan
garam". Falsafah- falsafah seperti ini mengajar ahli masyarakat mengenali
asal usul kehidupan, di samping mengingatkan warga muda bahawa warga
tua lebih dahulu mengharungi pengalaman-pengalaman hidup. Justeru itu,
masyarakat ini menganjurkan agar warga muda belajar mengenai liku-liku
kehidupan daripada warga tua kerana pada suatu masa nanti mereka
(warga muda) juga akan menduduki status ini. Selain nilai ini, warga muda
juga dibendung pelbagai norma. Antaranya, warga muda dilarang
berkelakuan biadap di hadapan warga tua. Di kalangan orang Semai,
umpamanya, warga muda dilarang meludah ke arah warga tua walaupun
tanpa niat untuk menghina atau memarahinya. Sewaktu meludah, warga
muda dikehendaki melakukannya dengan sopan iaitu menundukkan badan
ke arah lain sambil meludahkan air liur perlahan-lahan. Selain itu, warga
muda juga hendaklah bertutur dalam nada suara yang rendah semasa
bercakap dengan warga

halaman 228

tua. Nada suara yang rendah melambangkan tanda hormat warga muda
tersebut kepada warga tua.

Satu lagi nilai yang dianggap mulia oleh kebanyakan masyarakat peribumi
ialah amalan perkongsian. Masyarakat Orang Asli tradisional berkongsi
semua sumber kehidupan seperti tanah, binatang buruan, hasil-hasil hutan,
tanggungjawab dan seumpamanya, secara saksama di kalangan ahli
masyarakat atau komuniti. Amalan perkongsian sumber yang diamalkan
dalam kehidupan ekonomi membolehkan ahli masyarakat yang lemah,
seperti kanak-kanak, orang tua, orang sakit dan orang cacat, terus hidup
tanpa diancam kelaparan. Masyarakat ini juga berkongsi kuasa (khususnya
tanggungjawab memimpm masyarakat), tanggungjawab keagamaan
(khususnya dalam menyempurnakan upacara-upacara), kewajipan sosial
(seperti membantu ahli masyarakat yang malang) dan sebagainya. Di
kalangan masyarakat Temiar, konsep perkongsian mereka meliputi aspek
emosi. Mereka berkongsi kesedihan dan emosi khususnya apabila berlaku
kemalangan atau kehilangan anggota masyarakat.

Di kalangan masyarakat Semai, amalan perkongsian dari segi ekonomi


dikawal oleh konsep kempunan (punan ataupuhnan). Puhnan ialah gejala
atau kemalangan yang berlaku apabila seseorang itu gagal memenuhi
hasratnya untuk menikmati sesuatu jenis makanan. Mangsa puhnan akan
ditimpa kemalangan (seperti dipatuk ular, dibaham binatang buas atau jatuh
dari atas pokok) dan kadang-kadang boleh membawa maut. Di kalangan
masyarakat kecil, seperti Orang Asli, kehilangan ahli masyarakat memberi
kesan yang mendalam kepada anggota komuniti yang lain. Oleh itu, mereka
sentiasa mengutamakan perkongsian sumber (makanan) sebagai langkah
mengelakkan kejadian puhnan kerana bimbang akan kehilangan anggota
masyarakat.

Masyarakat peribumi juga mengutamakan sikap bekerjasama dan


bergotong-royong. Nilai ini merupakan sebahagian daripada perkongsian
tanggungjawab sosial yang utama, yang wajib diamalkan oleh semua pihak.
Di kalangan orang Lun Bawang, kegiatan seperti ini dinamakan ngeruyud.
Dalam kegiatan ngeruyud, mereka menyelesaikan atau menyempurnakan
sesuatu pekerjaan (seperti membuka ladang, membina rumah,
membersihkan kawasan perkuburan dan sebagainya) secara bersama-
sama. Contohnya, sekiranya ada keluarga yang kurang bernasib baik
kerana rumah mereka runtuh dipukul ribut, anggota-anggota masyarakat
yang lain akan menggabungkan tenaga dan membina rumah keluarga
malang itu bersama-sama. Amalan kerjasama juga dilaksanakan melalui
konsep berderau iaitu menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir. Di
kalangan orang Kenyah, kegiatan ini dinamakan senguyun. Amalan ini
memerlukan anggota masyarakat mengumpul tenaga dan kemudiannya
menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir. Kumpulan senguyun
biasanya dibentuk dalam proses mengerjakan ladang. Mengikut amalan ini,
ladang-ladang ahli yang menyertai kumpulan senguyun akan dikerjakan
satu persatu sehingga

halaman 229
selesai. Pada masa sesebuah ladang dikerjakan, tuan punya ladang
tersebut berkewajipan menyediakan makanan dan minuman untuk para
peserta senguyun.

Mempelajari kehidupan masyarakat melalui proses sosialisasi merupakan


norma utama yang dipegang oleh setiap ahli masyarakat. Di kalangan
orang Negrito, misalnya, anak-anak diajak bekerja sejak dari kecil lagi.
Fenomena ini merupakan sesuatu yang diterima umum oleh masyarakat ini
kerana ia satu proses pembelajaran tidak formal, khususnya untuk
mensosialisasikan anak-anak mereka. Semua ibu bapa bertanggungjawab
mendidik dan memasyarakatkan anak-anak mereka sejak dari umur yang
paling muda. Dalam proses pembelajaran ini, kanak- kanak tidak disuruh
bekerja tetapi dibiarkan meniru kegiatan yang dijalankan oleh ibu-bapa
mereka: anak lelaki meniru pekerjaan bapa manakala kanak-kanak
perempuan meniru pekerjaan ibu. Sewaktu pulang ke rumah, setiap kanak-
kanak Negrito akan meniru (dan mempraktikkan) kegiatan-kegiatan ibu-
bapa mereka dalam permainan-permainan di kalangan rakan sebaya.
Kegiatan mereka tidak pernah dihalang oleh ibu bapa kerana ia dianggap
sebagai norma pembelajaran yang wajar diikuti setiap kanak-kanak.

Selain itu, sikap jujur dan berbudi bahasa juga dipandang tinggi oleh
masyarakat. Di kalangan orang Semai, kejujuran seseorang itu dikawal oleh
konsep tenghaak. Tenghaak merupakan satu bentuk pembalasan
menyerupai konsep dosa tetapi pembalasan tenghaak biasanya berlaku di
dunia, ketika orang yang tidak jujur itu masih hidup. Orang yang tidak jujur,
seperti menipu atau memperdayakan orang lain, akan mendapat
pembalasan tenghaak seperti mengalami kerugian besar, mendapat
kemalangan, ditimpa penyakit yang serius, dan seumpamanya. Oleh itu,
sikap jujur (dan telus) merupakan nilai yang dipandang tinggi dan amat
dititik beratkan oleh semua anggota masyarakat ini.

Di Sabah dan Sarawak, kebanyakan masyarakat peribuminya (seperti


orang Iban, Kenyah, Kayan, Rungus) meletakkan penilaian yang tinggi ke
atas sifat keberanian yang ditunjukkan oleh ahli-ahlinya, khususnya dalam
melindungi komuniti rumah panjang. Di negeri-negeri ini, kebanyakan
sistem nilai, norma peraturan-peraturan (cara) hidup masyarakat peribumi,
yang dikenali sebagai adat, telah diinstitusikan sebagai sebahagian
daripada undang-undang formal. Di Sabah, undang-undang adat ini
dinamakan "Undang-undang Anak Negeri" manakala di Sarawak
dinamakan "Undang-undang Adat Natif" (Native Customary Law).
Pengangkatan adat sebagai undang-undang formal menunjukkan
pengiktirafan kerajaan Sabah dan Sarawak ke atas nilai-nilai peradaban
peribumi mereka.

13.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI

Pada hari ini, masyarakat Peribumi telah jauh berubah. Dalam pencapaian
ini, Peribumi di Sabah dan Sarawak jauh lebih maju (dan membangun)
berbanding

halaman 230

Peribumi di Semenanjung. Di Sabah dan Sarawak, sudah ada ahli


masyarakat Peribumi yang menjadi pemimpin tertinggi negara, pemimpin
negen, pegawai- pegawai tinggi kerajaan, ahli-ahli perniagaan yang berjaya
dan seumpamanya. Namun bagi Peribumi (atau Orang Asli) di
Semenanjung, mereka masih perlu belajar dan berusaha lebih gigih untuk
mencapai kedudukan seperti ini. Mereka sudah pun 'meninggalkan' corak
kehidupan tradisional tetapi belum lagi sampai ke puncak kemajuan. Dalam
mengharungi pembangunan hari ini, Orang Asli masih dibelenggu pelbagai
masalah seperti kemiskinan, kurang pendedahan, keterbatasan peluang-
peluang dan seumpamanya, yang menyebabkan mereka lambat untuk
mencapai pembangunan yang ideal.

13.7 KESIMPULAN

Masyarakat peribumi Malaysia secara umumnya mempunyai cara hidup,


atau adat, yang bercirikan nilai-nilai peradaban yang tinggi. Memandangkan
masyarakat-masyarakat perbumi ini tidak mempunyai sistem tulisan, adat
diperturunkan secara lisan dan terpaksa dipelihara dalam ingatan setiap
ahli masyarakat. Ketiadaan sistem tulisan juga telah 'memaksa' mereka
menghafal serta menghayati setiap unsur adat, yang akhirnya meletakkan
sistem pemikiran mereka seolah-olah seperti sebuah kitab atau teks
undang-undang (adat). Kesebatian serta penghayatan ini membolehkan
setiap ahli masyarakat mengawal diri, menunaikan kewajipan dan
tanggungjawab, mematuhi setiap peraturan dan larangan serta
menghormati makhluk-makluk yang wujud di sekeliling mereka. Ciri-ciri
peradaban yang tinggi ini menjadi landasan utama bagi setiap kelompok
peribumi untuk meneruskan kewujudan mereka sebagai sebuah
masyarakat atau komuniti dan seterusnya mengekalkan identiti mereka
sehingga kini.

halaman 231

NOTA

1. Lihat P. Bell-wood, Prehistory oftheIndo-Malaysian A rchipelsgo,


(revised edition). Honolulu: University of Hawai'i Press.Bellwood,
1997.

2. Lihat Tuie Meechang, Masyarakat Lun Bawang Sarawak: Satu


Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.

3. LasimbangJannie, "The Indigenous People of Sabah." dim.


Indigenous Peoples of Asia: Many Peoples, One Struggle.
(Bangkok: Asia Indigenous People Pact., 1996), 177-195.

4. Ibid.

5. Juli Edo, "Claiming Our Ancestors' Land: An Ethnohistorical Study of


Seng-oi Land Rights in Perak, Malaysia." PhD Thesis, Australian
National University, 1998, him. 161. Lihat juga G. Benjamin, "Temiar
Social Groupings." dim. Federation Museums Journal, Vol.xii. 1966,
him. 1-25. dan R.K. Dentan, TheSemai:A Nonviolent People of
Malaya. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1968.
6. Lihat Juli Edo, "Upacara Serah: Singkapan Hubungan Orang Semai
DenganKerajaanMelayuLamaPahang." dlm.NorazitSelat(ed).
Pahang: Dahulu dan Sekarang, Kuala Lumpur: Persatuan Muzium
Malaysia, 1996.

7. G. Benjamin, "Headmanship and Leadership in Temiar Society."


dim. Federation Museums Journal (New Series), 13,1968, him. 1-43.

8. Juli Edo, Op. Cit., him. 303.

9. Lihat D. Freeman, Report on thelhan, (London: Athline Press, 1970);


dan M. Kedit Peter, Modernization among thelhan of Sarawak,
(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980).

10. Lihat D. Freeman, op.Cit.

11. Lihat Dentan, 1968; Endicott, 1979; Howell, 1984; Juli, 1988.

12. Lihat M. Kredit Peter,op.cit.

13. Lihat Jacob Dungau Sagan, "The Kenyah of Sarawak." dim. The
Sarawak Museum Journal, Vol. XL, No. 61 (New Series), 1989.

halaman 232

Bab 14

TAMADUN INDIA: SEJARAH, KERAJAAN DAN PENTADBIRAN

G. Sivapalan
M. Rajantheran
R. Rajakrishnan
Lembah Sungai Indus, Indo Arya, Zaman Vedik, Sabha, Samiti, Maurya,
Asoka, Gupta, Lord Warren Hastings, Lord Mountbatten, Kamshka,
Kaveripattmam, Chandragupta, Samudragupta, Harsha, Sangam, Chola,
Pallava, Akbar, Indian National Congress, Mahatma Gandhi, Arya Samaj,
Kalabhra, Variyam, Devaraja, Mughal, Vijayanagar.

14.1 ZAMAN PRASEJARAH

Zaman Batu Awal (Paleolitik) dapat dibuktikan melalui penemuan-


penemuan arkeologi yang membawa kita sehingga ke tahun 400,000SM,
tetapi ketidakwujudan atau kekurangan lain-lain bukti telah menghadkan
pengetahuan tentang kehidupan zaman ini. Berdasarkan penemuan jenis-
jenis peralatan batu dapat disimpulkan bahawa aktiviti pemburuan dan
mengumpul bahan-bahan makanan berlaku di tebing sungai. Pada zaman
berikutnya, iaitu Zaman Batu Pertengahan (Mesolitik) penduduk India telah
menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Bukti-bukti menunjukkan
wujudnya konsep kehidupan selepas kematian, menghiasi badan,
menggunakan binatang kecil dan penggunaan biji-bijian. Di Zaman Batu
Baru (Neolitik), unsur-unsur zaman batu ini selaras dengan unsur-unsur
zaman batu di beberapa kawasan lain di dunia. Bentuk budaya yang
muncul di India menunjukkan alat-alat batu yang digilap, pertanian,
penternakan, tembikar dan penggunaan kayu dalam pembinaan. Tinggalan-
tinggalan zaman ini terdapat hampir di seluruh kawasan

halaman 235

benua kecil India dan mereka telah mengetahui kaedah menghasilkan


benang dan kain. Dalam konteks ini, tradisi Zaman Batu Baru dianggap
sebagai pendahuluan kepada kemunculan tamadun Harrapa (3,000-
1,500SM) di Lembah Sungai Indus.

14.2 ZAMAN PROTOSEJARAH

Zaman proto-sejarah di India bermula lebih kurang pada tahun 3,000SM di


Lembah Sungai Indus. Penemuan-penemuan tinggalan arkeologi di
kawasan Harappa (di daerah Montgomery, Punjab) yang bermula pada
tahun 1872 dan di Mohenjo-daro (di daerah Larkana, Sind) pada tahun
1921 menunjukkan masyarakat Lembah Sungai Indus telah mencapai suatu
tahap tamadun yang tinggi termasuk dalam bidang pertanian, pertukangan
dan organisasi. Di Mesopotamia, dijumpai barang-barang buatan Harappa
(2,400-2,300SM) dan ini membuktikan serta menyakinkan kita tentang
perdagangan antarabangsa yang telah berlangsung ketika itu antara dua
kawasan peradaban. Budaya Lembah Sungai Indus meliputi kawasan
Punjab, Sind, utara Rajasthan dan kawasan Kathiawar di barat India.
Penemuan-penemuan arkeologi di Harappa, Mohenjo- daro, Lothal,
Kalibangan dan Dholavira di Lembah Sungai Indus menunjukkan bahawa
India (tamadun Indus) juga merupakan perintis dalam pembentukan
peradaban-peradaban dunia seiring dengan kemunculan tamadun
Mesopotamia (Sumeria), tamadun Mesir dan tamadun Cina.

Melalui kaedah arkeologi, carigali-carigali menunjukkan bahawa penduduk


Lembah Sungai Indus memiliki kemahiran dalam perancangan bandar dan
peraturan kesihatan. Mengenai perancangan bandar, kota-kota itu
mempunyai jalan yang lebar (9-34 kaki) dan lurus serta panjangnya
setengah batu untuk digunakan bagi trafik beroda dan orang jalan kaki.
Jalan-jalan ini pula mengandungi lorong-lorong yang penuh sesak dengan
rumah-rumah. Setiap lorong mempunyai kolam awam dan kebanyakan
rumah mempunyai kolam dan tempat mandinya tersendiri. Kota mempunyai
sistem saluran yang sungguh tersusun. Bangunan-bangunan perusahaan
dan perdagangan serta rumah-rumah tukang, pekedai dan rumah-rumah
orang kaya boleh diasingkan dari runtuhan itu. Rumah-rumah dibina
dengan batu bata yang dibakar dan asas bangunan dibina di bawah tanah.
Perancangan bandar yang rapi, bekalan air yang mencukupi dan sistem
saluran yang baik memungkinkan kita membuat andaian bahawa wujudnya
kewibawaan sivik yang tinggi. Ini juga terlihat pada tiang- tiang lampu di
jalan raya dan sampah sarap seperti tembikar yang pecah dijumpai dalam
lubang jauh dari kota. Mengenai penduduknya, ujian-ujian terhadap
penemuan tengkorak manusia membuktikan wujudnya empat jenis ras di
Mohenjo-daro dan dapat disimpulkan penduduknya merupakan masyarakat
kosmopolitan. Penemuan-penemuan seni ukir juga menunjukkan pergaulan
atau interaksi antara pelbagai bangsa.

halaman 236

Penemuan alatan membajak yang banyak menunjukkan aktiviti pertanian


2iusahakan secara besar-besaran. Gandum, beras dan barii dijumpai dari
runtuhan dan daging lembu, kambing, ikan dan sebagainya merupakan
bahan- bahan makanan. Hanya menerusi penemuan patung-patung,
mohor-mohor, tangkal dan dari objek-objek kecil dapat kita menemui unsur-
unsur budaya lmbah Sungai Indus. Beberapa patung yang ditemui di
Lembah Sungai Indus menggambarkan konsep Dewi Ibu dan Dewa Shiva
diamalkan. Dewa Shiva nisembah bukan sahaja dalam bentuk patung tetapi
juga dalam bentuk lingo, (si mbol rakaman cahaya agung).

Dari mohor-mohor terdapat tanda-tanda kapal tanpa tiang kapal dengan


kelasi yang menunjukkan penduduk Mohenjo-daro biasa mengenali kapal-
kapal dan benda-benda yang sama dijumpai di Mesopotamia yang
memungkinkan kita membuat kesimpulan tentang hubungan rapat dengan
luar negeri. Mohor-mohor juga menggambarkan tulisan-tulisan Indus yang
disifatkan sebagai logosillabik piktograf). Mereka menggunakan beberapa
simbol untuk menandakan burung, manusia, ikan dan sebagainya.
Contohnya seperti menandakan sikat, menandakan daun, menandakan
ikan atau bintang dan sebagainya.

14.3 ZAMAN SEJARAH AWAL

Walaupun tamadun Indus telah lenyap lebih kurang pada tahun 1,500SM
tetapi unsur-unsur budaya tetap diteruskan di kawasan-kawasan lain
terutama di Gujarat. Tembikar merah seperti yang ditemui dalam tamadun
Indus digunakan di Gujarat, begitu juga bentuk periuk dan benda-benda
logam. Penemuan- penemuan dari galian di Ankamedu dan Adichanallur di
India Selatan juga menunjukkan unsur-unsur yang sama dengan tamadun
Indus. Di kawasan Gujarat, perdagangan laut memainkan peranan penting
terutama di bandar-bandar iaitu Prabhaspatan, Broach dan Nagara. Ini
merupakan rantaian dan kesinambungan kepada perdagangan Gujarat.
Budaya Indus mulai mengalami kemerosotan dan akhirnya kedatangan
orang-orang Arya pada tahun 1,500SM telah membawa kemunculan satu
peradaban baru di barat laut India.

14.3.1 Zaman Vedik (1,500-500SM)

Asal-usul orang-orang Indo Arya dapat dikesan di kawasan-kawasan antara


Poland dan Asia Tengah. Kekurangan kawasan rumput-rampai bagi
ternakan mereka telah mendorong kaum ini untuk bermigrasi ke kawasan
utara, barat dan selatan. Sebahagian dari kumpulan yang datang ke
kawasan Iran dan Iraq meneruskan migrasi sampai ke benua kecil India.
Kedatangan mereka tidak berlaku serentak tetapi berselang-seli dan dalam
masa inilah berlaku pertembungan budaya dengan penduduk tempatan.
Walaupun kumpulan Arya

halaman 237

dapat mengekalkan beberapa unsur-unsur budaya yang dibawa bersama


mereka tetapi pertembungan ini menyebabkan kemunculan satu budaya
komposit di kawasan utara India yang dikenali sebagai Budaya Indo Arya
(Budaya Vedik). Orang-orang Indo Arya telah mencipta teks-teks agama
atau Veda-Veda yang mengandungi mazmur-mazmur agama. Dari Veda-
veda ini, terutama Rig Veda yang disusun antaratahun 1,200SM dan
1,000SM, kita dapat menyusun dan mengetahui mengenai semua unsur
kehidupan politik, sosial, ekonomi dan agama masyarakat Indo Arya.

Asas organisasi politik dan sosial masyarakat Indo Arya ialah kula
(keluarga) yang diketuai oleh grihaspati; beberapa keluarga tinggal dalam
sebuah kampung (grama) yang diketuai olehgramina; beberapa kampung
adalah bahagian visya (bandar) yang diketuai oleh visyapati; dan beberapa
visya adalah sebahagian danjana yang diketuai oleh raja (rajana).
Kedudukan raja begitu dihormati dan baginda dinasihati oleh
mantriparishad (ahli-ahli adalah negarawan yang dipilih oleh raja).
Kuasanya dikawal oleh pandangan umum dan undang-undang dan rakyat
mempunyai kuasa untuk menggantikan seorang raja yang menyeleweng
dalam tugasnya. Dua badan iaitu sahha (anggota-anggotanya terdiri dari
ketua- ketua dan orang-orang kaya raya) dan samriti (perhimpunan rakyat)
berperanan dan bertanggungjawab mengawal kuasa raja.

Dari sudut percukaian, cukai ke atas tanah merupakan cukai asas.


Pertanian merupakan aktiviti utama orang-orang Indo Arya terutamanya
tanaman bijirin iaitu barii dan gandum. Selain itu, kegiatan penternakan
binatang juga penting dan orang-orang Indo Arya menggunakan lembu
dalam bidang pertanian dan sebagai sumber susu. Terdapat juga orang-
orang Indo Arya yang menjadi nelayan, tukang dobi, penggunting rambut,
penjual daging, pembuat bakul,
pembuattembikar.peminjamwangdanpedagang. Bharukachcha dan
Tamralipti menjadi kota-kota penting dalam perdagangan luar.

14.3.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM)

Lebih kurang pada tahun 600SM, penubuhan republik dan negeri-negeri


beraja di kawasan utara India telah membawa sejarah tamadun India ke
satu tahap yang penting. Repubik-republik terletak di kawasan kaki Gunung
Himalaya dan di barat laut Punjab manakala negeri-negeri beraja terletak di
kawasan Sungai Ganges.

Republik-republik terdiri dari satu puak seperti Shakya, Koliya dan Malla
atau gabungan puak-puak seperti Vriji dan Yadava. Kekuatan republik
terletak dalam aspek korporat kerajaan iaitu pertemuan wakil-wakil puak
atau ketua- ketua keluarga untuk membincangkan perkara-perkara penting.
Salah seorang wakil mempengerusikan pertemuan itu dan beliau diberi
gelaran "raja" dan pangkat ini bukan berbentuk turun-temurun. Sumber
pendapatan sesebuah republik adalah dari cukai tanah, perindustrian dan
perdagangan. Bandar-bandar perindustrian dan perdagangan pada zaman
ini antaranya Shravasti, Champa,

halaman 238
Rajagriha, Ayodhya, Kaushambi dan Kashi yang penting bagi ekonomi
kawasan Ganges manakala Vaishali, Ujjain, Taxila dan Bharukachcha di
barat mengadakan hubungan ekonomi yang lebih luas. Di republik ini tidak
ada sekatan atau tentangan terhadap pandangan individu yang berbeza
dan ini menyebabkan kemunculan pemimpin dan pemikir yang membawa
pandangan bukan ortodoks seperti Siddharta Gautama (Buddha) dari puak
Shakya dan Vardhamana (Mahavira) dari puakJnatrika.

Negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan yang mengamalkan sistem


pemerintahan beraja berbentuk turun-temurun dan mementingkan sistem
dewamja dengan mengadakan upacara-upacara rajasuya (pentahbisan
raja), vajapeya (menjadikan raja muda semula) dan asva medha
(pengorbanan kuda). Dalam konteks ini, raja-raja dan golongan sami-sami
bekerjasama dalam menekankan konsep dewaraja.

Peperangan untuk menentukan keagungan politik dan kekuasaan berlaku


antara kerajaan beraja Kashi, Kosala dan Magadha dan republik Vriji.
Peperangan berlaku selama seratus tahun dan akhirnya Magadha dapat
mengekalkan kuasanya di India Utara. Pemerintah Magadha, Bimbisara
memerintah pada pertengahan kedua kurun ke-6SM dan merupakan
seorang raja yang gigih serta berwawasan politik. Baginda berkahwin
dengan puteri Kosala dan Vaishali, menakluki kawasan-kawasan di barat
dan utara, mendirikan dan menyusun pentadbiran cekap, membina jalan
raya, melantik pegawai untuk mengukur tanah dan menilai tanaman dan
menggalakkan pembangunan di bidang pertanian. Bimbisara kemudiannya,
diganti oleh puteranya Ajatashatru pada tahun 493SM dan meneruskan
dasar menakluki Kosala, Kashi dan Vriji di utara dan Anga di timur yang
menghubungkan perdagangan dalam dan perdagangan luar. Ajatashatru
meninggal dunia pada tahun 461SM dan baginda digantikan oleh dinasti
Shishunagapada tahun 413SM. Lima puluh tahun kemudian Mahapadma
Nanda mendirikan kerajaan dan dinasti bukan Kshatriya yang pertama.
Baginda mewarisi kerajaan Magadha, mengenakan cukai tanah yang tinggi,
membina saluran air dan sebagainya. Namun begitu, perkembangan ini
tersekat kerana Chandragupta Maurya dapat mengalahkan Nanda dan
menerajui kerajaan pada tahun 321SM.
Kawasan-kawasan yang terletak di barat laut India berada di bawah
pengaruh Cyrus Yang Mahsyur dari Persia (558-520SM) dan puak-puak
dari Kamboja, Gandhara dan kawasan Indus membayar ufti kepadanya.
Pengaruh Persia terdapat pada syiling-syiling India dan skrip India.
Kharoshti mempunyai unsur-unsur skrip Aramaic yang digunakan di Persia.
Pada tahun 519SM di bawah Darius, Hindush dianggap wilayah kedua
puluh empayar Persia dan terdapat askar-askar India yang bertugas dalam
tentera Persia. Pada tahun 330SM, Maharaja Alexander dari Macedonia
(Greece) telah menewaskan Darius III, kemudian mara ke wilayah-wilayah
di India, khususnya Punjab, berperang dengan Raja Poros (Puru) iaitu raja
kawasan Jhelum, menakluki puak-puak

halaman 239

tempatan dan melantik gabenor-gabenor untuk mentadbir wilayah-wilayah


ini. Oleh sebab tenteranya tidak ingin meneruskan dasar perluasan kuasa,
Alexander akhirnya terpaksa membatalkan rancangannya untuk menakluki
seluruh India.

Dasar perluasan kuasa dan serangan Maharaja Alexander telah


menyebabkan terbentuknya beberapa petempatan orang Greek di Punjab.
Pergerakan tentera Greek ini telah merintis dan membuka beberapa jalan
perdagangan antara barat laut India melalui Afghanistan dan Persia ke Laut
Mediterranean (selatan Eropah). Jeneral tentera Greek yang terakhir
meninggalkan India pada tahun 317SM.

14.3.3 Empayar Maurya (321-185SM)

Dengan kemunculan empayar Maurya, latar belakang sejarah menjadi


semakin jelas kerana terdapat banyak bukti dari beberapa sumber
persejarahan. Gambaran politik India juga semakin jelas kerana empayar
Maurya merupakan sebuah kuasa besar yang menguasai sejumlah besar
kawasan di India dan sistem politik mencapai tahap keseragaman.

Pengasas empayar Maurya, Chandragupta Maurya telah menggantikan


Nanda pada tahun 321SM ketika baginda berusia 25 tahun dan berasal dari
puak Moriya. Panduan dan strategi yang diberikan oleh penasihatnya,
Kautalya atau Chanakya (seorang Brahmin) telah membantu Chandragupta
menjalankan dasar perluasan kuasa dengan menakluki kawasan-kawasan
Indus, Ganges dan barat laut India. Sumber-sumber bertulis Greek
menyebutkan tentang peperangan antara Sandracottos (Chandragupta)
dengan Seleucus Nikator (pemerintah Greek), kemenangan ke atas
kawasan-kawasan Seleucid di Indus pada tahun 303SM, perjanjian yang
dibuat antara mereka dan perkahwinan puteri Seleucus dengan
Chandragupta. Disebutkan juga tentang duta Seleucus, Megasthenes yang
menetap di Pataliputra dan kewujudan jawatankuasa khas bertujuan untuk
menjaga kebajikan orang asing.

Pada tahun 297SM, Chandragupta telah memeluk agamaJainisme dan


menyerahkan takhta kepada puteranya, Bindusara. Bindusara telah
meluaskan empayar sehingga ke Mysore di selatan India dan
penggantinya, Asoka Piyadassi kemudiannya menakluki Kalinga di timur.
Penaklukan Kalinga penting dalam sejarah Maurya kerana kemusnahan
yang berlaku di dalam peperangan ini menimbulkan kesedihan kepada
Asoka sehingga baginda memeluk agama Buddha yang menekankan
ahisma (tidak melakukan kekejaman).

Di bawah pemerintahan Asoka, sistem Buddhisme disusun semula semasa


Majlis Buddhis Ketiga bersidang di Pataliputra pada tahun 250SM. Majlis ini
juga memutuskan supaya dihantar pengembang-pengembang agama
Buddha ke kawasan lain di India dan ke luar India. Asoka telah menghantar
utusan- utusan diplomatik dan agama ke Syria (Antiochus II Theos 260-
246SM), Mesir

halaman 240

(Ptolemy III Philadelphus, 285-247SM), Macedonia (Antigonus Gonatus,


276- 239SM), Cyrene (Magas) dan Epirus (Alexander).

Hubungan dengan dunia luar berkembang sehingga kerajaan dan


masyarakat Greek mempunyai pengetahuan yang luas tentang kehidupan
di India. Hubungan erat diadakan dengan kerajaan Seleucid di barat laut
dan ini dibuktikan melalui ciri-ciri Persia yang terdapat pada Tiang-tiang
Asoka (Asokan Pillars) yang mungkin diukir oleh pengukir dari kawasan
barat laut. Idea inskripsi batu mungkin berasal dari Persia. Inskripsi-inskripsi
Asoka terdapat di kawasan India Selatan dan baginda mengadakan
hubungan persahabatan dengan kerajaan Chola, Pandya, Satiyaputra dan
Keralaputra. Putera Asoka, Mahindra telah melawat Ceylon sebagai
pengembang agama Buddhis.

Pemerintahan raja-raja Maurya yang pertama, kedua dan ketiga penting


bukan kerana penaklukan tetapi sistem kerajaan yang didirikan.
Arthasastra, merupakan teks tentang kerajaan dan ekonomi yang disusun
oleh Kautalya (penasihat Chandragupta) yang memberi panduan
kepadapemerintah-pemerintah India.

14.3.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM)

Peristiwa-peristiwa politik selepas zaman Maurya menjadi semakin kabur


dan utara India lebih dipengaruhi oleh keadaan di Asia Tengah. Empayar
Maurya diganti oleh kemunculan dinasti Shunga (keluarga Brahmin) yang
diketuai oleh Pushyamitra pada tahun 180SM. Kerajaan ini sering
berperang dengan kerajaan di selatan, dengan Greek di barat laut dan
Kalinga di tenggara. Dalam masa seratus tahun, empayar Maurya menjadi
semakin kecil dan kawasan Magadha yang diperintah oleh Shunga dikuasai
oleh dinasti Kanva yang meneruskan pemerintahan sehingga tahun 28SM.
Dinasti Kanva mencapai zaman kegemilangan di bawah pemerintahan Raja
Kharavela dengan kawasan yang dikuasai terbentang sehingga India
Selatan.

Selepas keruntuhan pemerintahan Achaemenid di Persia dan kematian


Maharaja Sikandar beberapa pemerintah Greek dan Persia cuba
mewujudkan empayar mereka. Antara kerajaan yang terpenting muncul
ialah Bactria. Pada tahun 200SM, Raja Demetrius mara ke arah tenggara,
menakluki Arachosia dan Gedrosia; Demetrius II menakluki Punjab dan
Lembah Indus dan mengekalkan kuasa Indo-Greek di barat laut India.
Antara pemerintah- pemerintah Indo-Greek ialah Strato, Mithridates,
Heliodorus dan Appolodotus tetapi yang termashyur ialah Menander
(Milinda) yang memeluk agama Buddhisme. Baginda telah meluaskan
pengaruhnya ke kawasan sehingga Lembah Ganges.

Kerajaan Indo-Greek ditewaskan oleh kumpulan Shaka atau Scythia dari


kawasan Laut Aral di Asia Tengah. Raja pertama dinasti Shaka ialah Maues
atau Moga (80SM) yang mengekalkan kuasa di Gandhara tetapi
penggantinya, Azes mengalahkan raja Indo Greek terakhir, Hippostratos.
Pemerintah Shaka

halaman 241

menggunakan gelaran 'pemerintah agung' dan 'pemerintah bagi


pemerintah- pemerintah'. Mereka ditewaskan oleh puak Yueh-chi di bawah
Kujula Khadphises dan mendirikan dinasti Kushana. Putera Vima
Khadphises memperkenalkan penggunaan wang syiling emas yang
mempunyai unsur-unsur India. Vima digantikan oleh Kanishka yang dapat
meluaskan kawasan taklukannya sehingga ke Sanchi di selatan dan
Banaras di timur. Buddhisme mendapat sokongan Kanishka, dan Majlis
Buddhis Keempat diadakan dan pengembang agama Buddha dihantar ke
negara China dan Asia Tengah. Pengganti-pengganti Kanishka memerintah
selama seratus lima puluh tahun sehingga kuasa Sassania di bawah
Ardashir menakluki Peshawar dan Taxila; dan raja-raja Kushana akhirnya
terpaksa membayar ufti.

Di India Tengah, iaitu di kawasan Deccan, dinasti Satavahana (dinasti


Andhra) telah menjadi masyhur pada kurun pertama sebelum Masihi. Di
bawah pemimpin Satakarni mereka meluaskan kawasan sehingga Sungai
Narmada di utara, menakluki Sanchi dan lembah Sungai Godavari di
Selatan. Dinasti ini menjadi lebih kuat pada pertengahan pertama kurun ke-
2 Masihi di bawah Gautami Putra dan puteranya, Vasishthiputra dan
kawasan diperluaskan sehingga Kathiawan di barat, Sungai Krisna dan
utara Madras di tenggara. Dalam sistem pentadbiran kuasa dibahagikan
kepada wilayah-wilayah di bawah gabenor sivil (amalya)dsn gabenor militeri
(mahasenapati).
14.3.5 Zaman Gupta (300-600 TM)

Zaman Gupta digelar sebagai Zaman Klasik atau Zaman Keemasan kerana
kebudayaan Hindu semakin kukuh di kawasan utara India. Asal-usul Gupta
tidak begitu jelas dan dipercayai suatu keluarga tuan tanah beransur-ansur
menguasai arena politik kawasan Magadha, tinggalan empayar Maurya.
Dinasti Gupta menjadi semakin penting selepas Chandra Gupta II
berkahwin dengan seorang puteri Lichchavi, suatu puak ternama dan
mengambil gelaran Maharajadhiraja. Puteranya, Samudra Gupta yang
menaiki takhta pada tahun 335 telah meluaskan kawasan pengaruhnya
sehingga raja-raja di timur dan selatan tunduk serta membayar ufti. Baginda
mengekalkan kerajaan Hindu, memulihkan konsep devaraja dan asamedha,
meneruskan hubungan luar dan mendirikan pentadbiran yang cekap.
RajaMeghavarnadari Ceylon (352-379) telah meminta kebenaran untuk
membina biara dan rumah rehat di Bodh Gaya bagi orang- orang Ceylon
yang berziarah ke tempat suci ini.

Chandra Gupta II yang menerajui kepimpinan pada tahun 380 telah


menewaskan kerajaan Shaka dan merampas kawasan barat India tetapi
kawasan Deccan di bawah dinasti Vakataka tidak dapat ditakluki. Puteri
Chandra Gupta II dikahwinkan dengan raja Vakataka, Rudrasena II, dan
hubungan persahabatan terus dikekalkan. Rudrasena II meninggal dunia
lima tahun kemudian dan balunya (anak perempuan Chandra Gupta)
memangku takhta kerajaan dari tahun 390-410. Kerajaan Vakataka menjadi
sebahagian empayar Gupta. Chandra

halaman 242

Gupta II menggunakan gelaran Vikmmaditya (matahari kegagahan) tetapi


pemerintahannya lebih diingati kerana naungannya terhadap bidang
kesusasteraan dan kesenian. Fa Hsien, seorang Buddhis China yang
melawat India dari tahun 400 hingga 411 bertujuan untuk mengutip teks-
teks, dan manuskrip-manuskrip Buddhisme, dan belajar di biara-biara India,
melalui catatannya telah menggambarkan India sebagai satu negara aman
dan damai.

Pemerintahan Kumara Gupta (415-454) dan Skanda Gupta (454-467) telah


menghadapi cabaran dan serangan dari puak Hun (dari Asia Tengah di
sempadan China) yang telah menguasai kawasan-kawasan dari Persia
hingga ke Khotan. Sebahagian dari puak Hun yang pernah berperang
dengan puak Yueh- chi telah bermigrasi ke barat dan disebutkan dalam
catatan sejarah Rom dan Greek sebagai Hun Putih. Kumpulan Hun yang
datang ke India dikenali sebagai Huna dan Raja Huna pertama yang
memerintah India Utara sehingga Eran di India Tengah ialah Toramana.
Puteranya, Mihirakula tidak begitu popular dan membenci agama
Buddhisme. Kedatangan puak Hun menyebabkan pergerakan penduduk-
penduduk yang mempunyai latar belakang etnik yang berlainan yang mula
mendiami kawasan India Utara, barat dan selatan. Rekod-rekod Sung- Yun
(duta China ke kerajaan Hun) member! gambaran keganasan dan
kezaliman kerajaan pimpinan Mihirakula. Kuasa Hun di India mula merosot
pada akhir kurun ke-6 bukan kerana tentangan raja-raja India tetapi kerana
orang-orang Turki dan Persia menyerang Bactria yang berada di bawah
kawalan Hun (563- 567).

Selepas kemerosotan empayar Gupta, India Utara dibahagikan kepada


empat buah kerajaan iaitu, Gupta di Magadha, Maukhari di Uttar Pradesh
barat, Pushyabhuti di Thanesar (di utara Delhi) dan Maitraka (asal-usul
Persia) di Gujarat. Kerajaan Maukhari menewaskan Gupta dan
mengadakan hubungan kekeluargaan dengan Pushyabhuti. Keluarga
Pushyabhuti menjadi kuasa penting dan selepas kemangkatan raja
Maukhari, pemerintah Pushyabhuti iaitu Harsha telah menggabungkan
kedua-dua kerajaan ini. Manakala kerajaan Maitraka kekal sehingga
pertengahan kurun ke-8, tetapi kemudian menghadapi serangan dari orang-
orang Arab.

Walaupun pengasas kerajaan Pushyabhuti ialah Prabhakara-vardhana


tetapi pemerintah yang termashyur ialah Harsha-vardhana atau Harsha.
Harsha memulakan pemerintahan pada tahun 606, meluaskan kawasan
pengaruhnya sehingga Punjab, Kashmir, Nepal dan Valabhi di barat laut
dan utara. Perjuangan untuk menakluki kawasan-kawasan Deccan gagal
kerana ditewaskan oleh Pulikeshin II dari kerajaan Chalukya. Harsha
menubuhkan sebuah kerajaan yang cekap dan mengadakan hubungan luar
dengan negara China sehingga Maharaja Tang Tai Tsung menghantar dua
duta.

halaman 243

14.3.6 Zaman Sangam

Di India Selatan, rekod-rekod kesusasteraan Sangam memberi gambaran


jelas tentang peristiwa-peristiwa politik. Kerajaan-kerajaan Chera di barat,
Chola di timur dan Pandya di selatan sering berperang antara satu sama
lain. Pada tahun 200SM, kerajaan Chola telah menakluki dan memerintah
Ceylon Utara sehingga dihalau oleh Raja Sinhala Duttagamini. Masyarakat
India Selatan mengadakan hubungan dengan kawasan India utara melalui
kawasan Deccan, di samping menjalinkan hubungan perdagangan dengan
negara-negara barat seperti Romawi dan Greek. Chola mengendalikan
perdagangan Lautan India, membina kapal- kapal besar dan kecil yang
digunakan dalam pelayaran ke rantau Asia Tenggara. Kewujudan
pelabuhan atau pangkalan kapal, dermaga, menara api, pejabat kastam
dan bangunan membuktikan terdapatnya perdagangan luar (antarabangsa).
Kapal-kapal Yavana (dari Asia Barat dan Laut Mediterranean) berlayar ke
Kaveripattinam untuk berdagang atau bertukar barang (barter) mereka
dengan barangan dari Asia Tenggara dan China. Petempatan Romawi
bertarikh kurun pertama sebelum Masihi dibuktikan dengan penemuan
syiling- sylling emas Augustus, Tiberius dan Nero di Arikamedu.
Kepentingan Arikamedu dan Kaveripattinam dalam perdagangan lautan
boleh dibandingkan dengan kepentingan Bharukachcha dan Taxila di barat
laut India yang mengendalikan perdagangan luar dari Persia, Afghanistan
dan Asia Tengah.

14.3.7 Zaman Pallava (600-900)

Selepas zaman Sangam (300SM-200 TM) sejarah India selatan amat kabur
sehingga dirujuk sebagai zaman gelap. Namun begitu, terdapat satu
golongan yang dikenali sebagai Kalabhra telah menguasai India Selatan,
memperkenalkan Buddhisme sebagai agama rasmi dan mementingkan
bahasa Sanskrit. Dari keterangan-keterangan kitab-kitab Buddhisme kita
dapat mengetahui bahawa raja Accutavikkanta telah menggalakkan
kegiatan-kegiatan agama Buddha dan penyair-penyair Buddha telah
mendapat layanan yang baik. Cara pemerintah Kalabhra mengembangkan
agama Buddha telah membangkitkan kemarahan orang-orang Tamil yang
menyifatkan mereka sebagai raja-raja yang zaiim (kali amsar). Selepas
pemerintahan Accuta, kerajaan Pallava dan Pandya berkembang serta
mengusir golongan Kalabhra. Raja Pandya Kandungon menewaskan
Kalabhra pada tahun 575 dan menamatkan pemerintahan golongan ini
yang telah berkuasa selama tiga ratus tahun di India Selatan. Walaupun
zaman Kalabhra digelar zaman gelap terdapat beberapa sumbangan
penting (istimewa) yang berlaku. Selain daripada Perhimpunan Penyair-
penyair Jain (Sangam Jain) yang diadakan pada 470, dipercayai karya-
karya etika Tamil yang disanjung tinggi oleh masyarakat Tamil seperti
Naladiyar, Tirukkural dan Palamoli disusun pada zaman ini.

halaman 244

Zaman berikutnya iaitu dari pertengahan kurun ke-6 sehingga kurun ke-9
dalam sejarah India Selatan memperlihatkan peperangan di antara tiga
buah kerajaan yang cuba meluaskan wilayah masing-masing. Antara
ketiga-tiga kerajaan ini, iaitu Chalukya dari Badami, Pallava dari Kanchi dan
Pandya dari Madurai. Dinasti Pallava telah dapat menguasai negeri Tamil.
Oleh kerana raja-raja Pallava menggunakan gelaran seperti kadavar,
kadavarkon dipercayai mereka yang meneroka hutan serta menubuhkan
bandar dan kampung. Dinasti Pallava telah melalui tiga zaman, iaitu Pallava
Awal (250-340), Pallava Pertengahan (340-595) dan Pallava Akhir (575-
900). Zaman Pallava Awal, kita dapat mengetahui bahawa Raja
Sivaskandavarman yang merupakan pemerintah terkemuka memerintah
dari Kanchi, merasmikan upacara-upacara asvamedha, vajapaya dan
agnishtoma dan mementingkan bahasa Prakrit dan Sanskrit. Kepingan
pinggan tembaga dan inskripsi-inskripsi batu menggunakan bahasa-bahasa
ini. Zaman Pallava Pertengahan, dipenuhi dengan peperangan menentang
Gupta, Vakataka, Kadamba, Chalukya dan Chola. Raja Vishnugopan
adalah salah seorang pemerintah yang menentang serangan Gupta dari
utara, dan agama Buddhisme dan Jainisme diberikan keutamaan pada
zaman ini. Zaman Pallava Akhir pula merupakan zaman kegemilangan
dinasti Pallava bukan sahaja kerana penguasaan kawasan India Selatan
tetapi juga kerana beberapa perkembangan signifikan yang berlaku.

Pemulihan agama Hindu telah dilakukan oleh pergerakan bhakti iaitu


mazhab Saivisme dan Vaisnavisme diberikan keutamaan sehingga dapat
menggantikan Buddhisme dan Jainisme sebagai agama rasmi. Terdapat
raja- raja Pallava yang telah memeluk agama-agama ini, memberikan
keutamaan kepada bahasa Tamil dan terlibat dalam pembinaan kuil-kuil
Hindu. Kebanyakan golongan nayanmar (wali-wali mazhab Saivisme) dan
alvar (wali-wali mazhab Vaisnavisme) telah hidup pada zaman ini dan
menyumbangkan kepada penyebaran mazhab-mazhab ini.

Pembinaan kuil-kuil berlaku secara besar-besaran dan seorang


pengembara Cina, Tsuan Tsang telah melawat Kanchi pada tahun 642.
Dalam rekodnya, beliau menyatakan Kanchi mempunyai seratus buah
vihara Buddhis serta sepuluh ribu orang rahib Buddhis, dan lapan puluh kuil
Saivisme dan Vaisnavisme, dan agama Jainisme juga diamalkan. Terdapat
tiga jenis kuil Hindu yang dibina iaitu kuil-kuil gua, kuil-kuil batu best dan
kuil-kuil biasa yang dibuat dari pasir dan batu-bata. Raja Mahendravarman,
Raja Narasimhavarman, Raja Rajasimhan dan Raja Nandivarman III adalah
antara pemerintah-pemerintah terkemuka zaman Pallava yang
memperbanyakkan pembinaan kuil-kuil Hindu dan meluaskan perdagangan
luar. Kewujudan sebuah kolam Avani Naranan dan tempat berhala di negeri
Thai yang dibina oleh pedagang-pedagang zaman Pallava menunjukkan
kepentingan perdagangan luar.

halaman 245

14.3.8 Zaman Chola (850-1200)

Selepas pemerintahan Kalabhra, kerajaan Pallava telah menjadi kuasa


terpenting di kawasar. India Selatan. Manakala kerajaan Chola tidak dapat
menebus atau memulihkan semula zaman kegemilangan mereka dan
dikatakan bertapak di tepi Sungai Kaveri. Chola merupakan sebuah
kerajaan yang tidak begitu penting dan memermtah kawasan yang dikenali
sebagai Rayalaseema.

Penawanan Tanjore oleh Vijayalaya dan pembinaan sebuah kuil untuk Dewi
Durga (Nishumbhasudini) pada 850 merupakan langkah pertama ke arah
kebangkitan semula kerajaan Chola. Kerajaan Chola muncul semula dari
kemerosotan dan berkembang menjadi satu kuasa imperialis selama tiga
ratus lima puluh tahun. Raja-raja yang termasyhur dalam dinasti Chola
adalah Raja Rajendra I dan Kulotangga; dan pemerintah-pemerintahnya
menggunakan gelaran Chakravarthigal. Kerajaan Chola melalui dasar
perluasan kuasa, meluaskan wilayahnya sehingga meliputi seluruh
kawasan India Selatan. Walaupun Tanjore dipilih sebagai ibu negeri utama
tetapi selepas penaklukan kerajaan Pallava, Kanchi menjadi ibu negeri
yang kedua pentingnya dalam empayar Chola.

Pemerintah-pemerintah Chola begitu giat terlibat dalam pembinaan kuil-


kuil, reklamasi tanah, menggalakkan kerja-kerja talian air, menyelenggara
sekolah dan hospital. Mereka juga menjalinkan hubungan perdagangan luar
dengan Gugusan Kepulauan Melayu dan negeri-negeri lain di rantau Asia
Tenggara. Penemuan inskripsi Tamil di Takuapa, membuktikan kegiatan
persatuan pedagang iaitu Manigaman bergiat dalam perdagangan di negeri
Siam (Thailand). Ekspedisi ketenteraan dan serangan Rajendra Chola I
pada tahun 1025 terhadap empayar Srivijaya membuktikan sebelum ini,
sudah terbentuk hubungan erat dengan empayar itu yang menunjukkan
dasar luar kerajaan China.

Secara bandingannya, bentuk pemerintahan Chola adalah lebih kurang


sama dengan kerajaan Pallava iaitu empayar dibahagikan kepada
beberapa wilayah, daerah dan kampung. Pentadbiran kampung
dikendalikan oleh jawatankuasa eksekutif yang dilantik oleh majlis besar.
Ada juga jawatankuasa (variyam) yang ditubuhkan untuk tugas tertentu dan
ahli-ahli jawatankuasa dipilih dari wakil bahagian-bahagian kampung. Cukai
tanah merupakan sumber kewangan kerajaan yang paling besar. Oleh yang
demikian segala peraturan mengenai hak milik serta cukai hasil tanah
dikendalikan secara terperinci. Semua kawasan yang dikenakan membayar
cukai akan diukur dan ditentukan cukai berdasarkan kesuburan tanah itu
serta jenis tanaman yang dihasilkan. Raja-raja Chola yang menganuti
agama Hindu memainkan peranan penting dalam perkembangan mazhab
Saivisme dan Vaisnavisme. Banyak kuil-kuil dan matha (dewan awam)
dibina serta melatih penyanyi-penyanyi untuk menyanyikan Timpadiyam di
kuil-kuil. Dalam hal ini agama dapat dilihat melalui sifat tolak ansur raja-raja
Chola yang membenarkan unsur-unsur Vaisnavisme dan

halaman 246

Buddhisme pada hiasan kuil Saivisme. Selain itu, bantuan juga diberikan
kepada kuil-kuil Buddhis dan Jain.

14.3.9 Hubungan India dengan Dunia Luar

Dalam persejarahan India sehingga zaman pertengahan berlakunya


hubungan atau interaksi antara orang India dengan dunia luar terutama di
kawasan rantau Asia. Hubungan awal telah bermula sejak zaman sebelum
Masihi di mana pedagang-pedagang India belayar ke lautan Asia Tenggara
mencari kekayaan termasuk rempah-rempah, kayu-kayuan, damar, emas
dan lain-lainnya. Melalui kaedah arkeologi, carigali di Arikamedu di India
Selatan, Oc-eo di Indo China, Kuala Selinsing di Perak menunjukkan
kesan-kesan pusat perniagaan antarabangsa yang meliputi rantau Asia
Tenggara, kawasan India Selatan dan Empayar Greco-Roman pada
permulaan tarikh masihi. Inskripsi-inskripsi Tamil yang dijumpai di Takuapa
(di selatan Thai) dan Labu Tuwa (Sumatera) menunjukkan peranan
gabungan syankat peniaga-peniaga India di Asia Tenggara.

Unsur-unsur budaya dan tradisi India yang dibawa oleh pedagang-


pedagang ke Asia Selatan telah mempengaruhi kehidupan beragama,
ketatanegaraan, bahasa, sastera dan seni rakyat ke rantau ini. Dalam
sistem politik Asia Tenggara, unsur-unsur agama Hindu dan Buddha
menjadi asas kerohanian bagi institusi kerajaan sehingga pihak pemenntah
digelar sebagai devaraja. Pengaruh ajaran Saivisme terlihat pada candi
yang mempunyai patung lingo, (lambang aspek kedewaan Siva) manakala
pemerintah yang menganuti Vaisnavisme dianggap sebagai inkamasi Dewa
Vishnu. Untuk memperkukuhkan dan mengesahkan konsep mengenai
pemujaan devaraja, ianya dijalankan oleh pendita-pendita Brahmin atau
sami-sami Buddha melalui nyanyian-nyanyian suci berbahasa Sanskrit dan
Tamil di istana-istana raja. Nyanyian-nyanyian suci dari Tevaram dan
Tiruvacakam masih diamalkan sehingga kini di Thailand semasa upacara
pertabalan raja. Manakala, pengaruh agama Buddha dapat dilihat pada
candi BorobudurdiPulauJawa dan candi Angkor Thorn di Kampuchea.

Dalam bidang kesusasteraan Asia Tenggara, pengaruh karya-karya epik


Hindu dan cerita-cerita agama Buddha amat penting. Cerita-cerita
Ramayana, Mahabharata danJataka menyediakan bahan-bahan penting
untuk perkembangan tradisi kesusasteraan yang bercorak lisan dan
bertulis. Hikayat Seri Rama, Hikayat Sang Boma, Hikayat Pendawa Lima di
Malaysia dan Ramakien di Siam menunjukkan kepentingan cerita Sri Rama
di kalangan penduduk Asia Tenggara. Cerita-cerita Ramayana dan
Mahabharata telah memperkayakan lagi seni pertunjukan pentas seperti
wayangkulit.

Dalam bidang bahasa, perbendaharaan bahasa-bahasa di Asia Tenggara


diperkayakan melalui proses pinjam meminjam dari banyak perkataan dari
bahasa Sanskrit, Pali dan Tamil. la melibatkan dalam bidang
ketatanegaraan,

halaman 247

kekeluargaan, perdagangan, pengetahuan, keagamaan, fenomena semula


jadi dan sebagainya.

Begitu juga dengan Sri Lanka (Ceylon), pengaruh India dapat dilihat pada
masa agama Buddha disebarkan pada zaman Asoka dan kemudiannya
menjadi agama rasmi, dalam seni bina seperti di Anuradhapura dan
Polonnaruva, dalam seni lukis, seni ukir, seni tarian dan seni muzik.
Manakala negara China tidak terkecuali dari pengaruh India terutama
agama Buddha yang telah menggalakkan pengembara Buddhis Cina
seperti Fa Hsien, Hsuan Tsang dan I Tsing yang melawat India untuk
belajar, mengkaji dan mengumpul kitab-kitab Buddhis.

14.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756)

14.4.1 Zaman Muslim

India Utara tidak bebas daripada ancaman dan serangan luar sejak
sebelum tahun Masihi. Kumpulan-kumpulan orang Greek, Scythia, Parthia
dan Hun yang datang sebagai orang asing untuk memerintah India,
akhirnya mereka telah diasimilasikan. Sebaliknya, kedatangan kumpulan-
kumpulan Muslim (orang Islam) adalah berbeza kerana mereka dapat
mengekalkan agama mereka di India.

Di India, penyebaran agama Islam dilakukan melalui dua cara iaitu pertama,
sehingga tahun 1000SM, hubungan pedagang-pedagang Arab dengan
penduduk-penduduk India dari kawasan-kawasan pantai di India Selatan
sehingga menyebabkan mereka memeluk agama Islam. Pengaruh politik
mereka begitu kuat sehinggakan pedagang kuda dan peniaga Arab di
Korkai dilantik sebagai menteri dalam kerajaan Pandya. Kedua, pemelukan
selepas penaklukan mula berlaku selepas kumpulan-kumpulan Muslim
berketurunan Turki, Afghan dan Mongol menguasai kawasan-kawasan di
India dan menubuhkan kesultanan- kesultanan mereka. Ini bermula dengan
serangan-serangan Mahmud Ghaznih dari tahun 1008 hingga 1026 yang
menyebabkan beberapa bandar berkuil seperti Thanesar, Kanauj dan
Mathura dimusnahkan. Ini diikuti pula oleh serangan Muhammad Ghuri
pada tahun 1191 dan pembukaan petempatan-petempatan di India Utara.
Pada tahun 1206, Ghuri telah dibunuh oleh Qutb-ud-din Aibak, seorang
pengikut (hamba) Ghuri yang kemudiannya membentuk Kesultanan Delhi.
Pemerintah-pemerintah dinasti Hamba (1206-1290) digantikan oleh dinasti
Khiiji (1290 -1320), dinasti Tughluq (1320-1412), dinasti Sayyid (1412-
1450) dan dinasti Lodi (1451-1526).
Pemerintah Ibrahim Lodi diserang oleh Babur, dari keturunan Mongol
Genghis Khan pada tahun 1526 yang mengasaskan kerajaan dan dinasti
baru iaitu dinasti Mughal. Kerajaan Mughal menjadi termasyhur di bawah
pemerintahan Akhbar. Sebelum tahun 1599 kawasan kekuasaan Mughal
terbentang dari Kashmir di utara India sehingga Deccan di selatan. Akhbar

halaman 248

telah menjalinkan hubungan baik dengan rakyat beragama Hindu melalui


cara perkahwinan dengan melantik pegawai-pegawai Hindu memegang
jawatan dalam kerajaan. Melalui tindakan ini, ianya dapat meyakinkan
semua kumpulan etnik bahawa baginda adalah ketua mereka. Untuk
mengelakkan tentangan rakyat keturunan Afghan, Turki, Uzbek, Iran,
Turani, Kayastha, Rajput dan Brahmin dilantik memegang jawatan dalam
pentadbiran. Baginda mengamalkan sikap toleransi terutama terhadap
penganut Hindu dengan membatalkan cukai jizayah, memulihkan tempat-
tempat suci Hindu, membenarkan isteri-isteri orang Hindu bersembahyang
di istana-istana mereka, dan membenarkan orang Hindu membina kuil dan
mengadakan upacara umum. Baginda juga menggalakkan penterjemahan
Veda-veda, Ramayana dan Mahabharata, mempengerusikan sidang diskusi
antara agama-agama dan cuba memperkenalkan agama Din -I- -lahi
bertujuan untuk menyatupadukan penganut Hindu dengan penganut
Muslim.

Dasar toleransi tidak lagi diutamakan oleh pemerintah-pemerintah selepas


Akbar seperti Jahangir (1605-1627) yang menunjukkan penentangan
rerhadap ajaranJain dan membunuh ketua Sikh, Guru Arjun; ShahJahan
(1628- 1658) yang tidak membenarkan pembinaan kuil Hindu dan
menghalang mereka yang keluar dari Islam; Aurangzeb (1658-1707) yang
memperkenalkan semula -izayah, memusnahkan kuil-kuil Hindu dan
menggantikan pegawai-pegawai Hindu dengan pegawai-pegawai Muslim.
Dasar-dasar ini menyebabkan kerajaan Mughal terpaksa menghadapi
tentangan dari kumpulan-kumpulan Maratha, Peshwa, Sikh dan Rajput.
Pada peringkat akhir pemerintahan Mughal, apabila kuasa British (Inggeris)
menyerang kerajaan Muslim maka orang-orang Hindu ridak lagi
memberikan sokongan. Kemenangan kuasa British dengan menakluki
kawasan demi kawasan di India terutama di bawah pemerintahan Mughal
kerana peranan tentera sepoi-sepoi India, yang berkhidmat dengan British.

Dalam hal kerajaan dan pentadbiran, sultan dianggap sebagai wakil


Khalifah walaupun ia bebas dengan berautoriti sendiri. Dalam hal
pentadbiran rerdapat kawalan atas kuasanya iaitu undang-undang Syariah.
Pentadbiran sivil diketuai oleh wazir (menteri perdana) yang mengendalikan
kutipan cukai, akaun dan perbelanjaan selain daripada menasihati sultan.
Wazir menjaga hal pentadbiran kerajaan pusat di samping bersama dengan
tiga menteri lain iaitu ketua jabatan tentera, ketua hubungan luar negeri dan
ketua menjaga hubungan dalam negeri. Pentadbiran di peringkat wilayah
diketuai oleh gabenor dengan beberapa jabatan pentadbiran manakala
pentadbiran kampung dikendalikan oleh ketua kampung, akauntan (patwari)
dan pendaftar (chauduri).

Serangan orang-orang Turki dan Afghan telah membuka India Utara


kepada perdagangan dengan Asia Tengah yang kemudian diperkuatkan
oleh kedatangan kumpulan Mongol. Golongan bangsawan menggalakkan
pertukaran barang-barang India dengan barang-barang di pasar-pasar Asia
Tengah, termasuklah tekstil Gujarat dan Bengal diekspot. Setiap bandar
mempunyai

halaman 249

pasar-pasar yang menjadi pusat pertemuan dan perniagaan di antara


pedagang- pedagang dan ahli perniagaan. Di Delhi, wujud pasar-pasar
yang menerima barangan dari dalam dan luar India menjadikan ianya
termasyhur sehingga Ibn Batutta, seorang pengembara Arab
menggambarkan Delhi sebagai bandar tercantik dalam dunia Muslim.

Bengal meneruskan hubungan perdagangan dengan rantau Asia Tenggara


dan kapal-kapal India yang membawa rempah, tekstil dan lain-lain
berdagang di Melaka dengan barang-barang yang dibawa dari Pulau Jawa,
Borneo dan Kepulauan Maluku.

Kedatangan Islam ke India telah menyebabkan kemunculan satu budaya


komposit natijah dari interaksi antara tamadun di mana unsur-unsur Islam
dan Hindu telah diterima pakai oleh orang Muslim di India. Dalam semua
aspek kehidupan sama ada dalam aspek bahasa, kesusasteraan,
perubatan, astronomi, dan seni halus seperti muzik, tarian, seni bina dan
lukisan, persajakan mahupun dalam agama dapat dilihat unsur-unsur
campuran. Misalnya bahasa Urdu mempunyai nahu Prakrit dengan kata-
kata Persia, Arab dan Turki dan ditulis dengan skrip Arab; dalam bidang
muzik iaitu alat muzik sitar adalah gabungan vinai India Selatan dan
tanbura Persia; dalam tarian kathak terdapat pakaian Persia dengan tema
Hindu; dan dalam seni bina Turki, Afghan dan Mughal dapat dikesani unsur-
unsur Hindu, Iran dan Jain. Agama Din-i-llahi yang diperkenalkan oleh
Akbar, ajaran Kabir (1440-1518) dan Nanak (1469-1533) semuanya
mengambil ciri-ciri Hinduisme dan Islam dengan tujuan mewujudkan agama
universal yang dapat menjalinkan hubungan persahabatan atau perpaduan
antara komuniti Muslim dan Hindu. Ajaran sufi dengan doktrin mistik yang
menekankan penyatuan dengan Tuhan melalui kasihkan Tuhan juga telah
mempengaruhi orang-orang Hindu. Apa yang harus diperhatikan di sini
ialah kedatangan Islam ke India menyebabkan kemunculan budaya unik
yang mengintegrasikan unsur-unsur Islam dengan unsur-unsur Hindu.

14.4.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565)

Selepas empayar Chola lenyap pada awal kurun ke-13, sejarah India
merupakan sejarah empat buah kerajaan yang muncul dari keruntuhan
empayar-empayar sebelumnya. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah Pandya,
Hoysala, Kakatiya dan Yadavatetapi permusuhan di antara kerajaan-
kerajaan ini; dan serangan orang- orang Muslim yang bermula pada hujung
kurun ke-13 telah memporak- perandakan keempat-empat kerajaan itu
sehingga keadaannya menjadi kucar- kacir. Keadaan kucar-kacir ini
berubah dengan kemunculan, perkembangan dan perluasan kuasa oleh
kerajaan Vijayanagar pada pertengahan kedua kurun ke-14. Kerajaan
Vijayanagar telah berkembang menjadi satu empayar yang besar dan
agung. Empayar ini telah mempertahankan kemaraan serta menyekat

halaman 250
pemusnahan tradisi Hindu dari golongan Muslim dan mempelopori tradisi
peradaban dan kebudayaan Hindu di India Selatan selama lebih kurang dua
ratus tahun (1336-1570). Dengan ini mereka dapat memelihara tradisi yang
diwarisi dari segi ketatanegaraan, pendidikan dan kesenian. Sejarah
Vijayanagar merupakan zaman kegemilangan yang akhir di negeri Hindu di
India Selatan.

Walaupun Harihara I menjadi pengasas empayar Vijayanagar yang


menyumbangkan kepada penyusunan sistem pentadbiran; tetapi
Krishnadeva Raya dianggap termahsyur bukan sahaja kerana ia
merupakan seorang pahlawan dalam perang yang dapat meluaskan
kawasan empayar tetapi juga kerana ianya pakar dalam ketatanegaraan
dan pentadbiran di samping menjadi penaung seni dan sastera. Layanan
yang diberi kepada rombongan-rombongan luar negara, perwatakannya
sendiri serta cintanya kepada kesusasteraan dan agama, dan pembinaan
kuil-kuil Hindu menjadikannya seorang pemerintah yang popular. Selepas
kemangkatan Krishnadeva Raya, pemerintah-pemerintah Vijayanagar yang
berikutnya tidak dapat menahan kuasa-kuasa Muslim untuk menakluki
kawasan-kawasan India Selatan.

14.5 ZAMAN MODEN (1750-1947)

Kedatangan kuasa-kuasa Barat di India bermula dengan kedatangan dan


penaklukan kuasa Portugis ke atas Goa (1510), kuasa Belanda (1602) dan
diikuti oleh kuasa Perancis pada tahun 1664. Tetapi kemudiannya,
kedatangan British pada tahun 1612 dan penaklukan kawasan-kawasan di
India yang bermula sejak tahun 1750 merupakan permulaan zaman baru di
negara ini. Penaklukan ini dilakukan dengan bantuan orang-orang dan
askar-askar (sepoi-sepoi) India. Bagaimanapun kawasan seluas dua pertiga
India tidak tertakluk kepada pemerintahan British dan kekal sebagai negeri-
negeri beraja sehingga kemerdekaan India.

Pihak pemerintahan British telah membahagikan India kepada tiga


presidensi iaitu Bengal (timur), Bombay (barat) dan Madras (selatan) untuk
memudahkan pentadbiran. Presidensi diketuai oleh gabenor dan seorang
Gabenor-Jeneral dilantik sebagai ketua pentadbiran India. Dasar politik,
ekonomi, sosial dan budaya yang diperkenal dan dibentuk banyak
dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin British di India dan England. Di
kalangan pemimpin ada yang mengizinkan perubahan yang perlahan
(evolusi) dengan menghormati tradisi-tradisi tempatan dan ada yang ingin
mengEropahkan India. Akhirnya, dibentuk satu dasar yang merupakan satu
gabungan pelbagai pendirian iaitu British menghormati budaya dan agama
dengan memberi jaminan tidak akan campurtangan dalam hal-ehwal ini;
memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris; dan memperkenalkan dan
membentuk pentadbiran moden. Antara Gabenor- Jeneral British yang
memerintah India ialah Warren Hastings (mengekalkan kuasa British dan
memperkenalkan pentadbiran moden), Lord Dalhosie (dasar

halaman 251

memperluaskan kawasan India-British), William Bentinck (memperkenalkan


dasar pendidikan), Lord Curzon (dasar luar negara dan kecekapan
pentadbiran), dan Lord Mountbatten (bertanggungjawab membahagikan
India dan memberi kemerdekaan) adalah pentadbir-pentadbir yang
terkenal.

Pada permulaan kurun ke-19, kerajaan British begitu mementingkan dasar


perdagangan yang menguntungkan England termasuk dorong kerana
Revolusi Perindustrian. Kesannya, barang-barang perkilangan buatan
mesin dari England yang dieksport ke India secara besar-besaran
menyebabkan barangan buatan India yang serupa mengalami kerugian
besar kerana kegagalan untuk bersaing. Dalam arena politik, orang-orang
India merasa tidak puas hati dengan tindakan British menakluki kawasan
demi kawasan dengan tidak menghormati tradisi pemerintahan tempatan.
Semua ini menyebabkan berlakunya pergolakan sosial pada tahun 1857
dan pihak British menggunakan tindakan kekerasan untuk mengalahkan
pemberontak-pemberontak. Kesan pergolakan politik ini, menyebabkan
berlaku proses pembentukan semula di mana pihak British memperkuatkan
kuasa tentera dan memperkenalkan undang- undang yang mengurangkan
kebebasan orang India.
Dasar memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris, peranan mubaligh
Kristian dan pembaharu-pembaharu India telah menyakinkan orang India
tentang reformasi sosial dan agama. Amalan-amalan dan adat-adat yang
difikirkan tidak bersesuaian ditentang dan usaha-usaha dilakukan untuk
memperbaiki kedudukan kaum wanita. Dalam hal ini, Brahma Samaj
memainkan peranan penting dan Raja Ram Mohan Roy dianggap pula
dianggap sebagai perintis dalam reformasi sosial dan agama.

Pertengahan kedua kurun ke-19 memperlihatkan kebangkitan kesedaran


kebangsaan di kalangan orang-orang India. Penubuhan pertubuhan-
pertubuhan untuk memulihkan agama Hindu seperti Arya Samaj dan
Ramakrishna Mission, peranan Brahma Samaj, Prarthana Samaj dan lain-
lain pertubuhan membangkitkan kesedaran sosial tentang beberapa amalan
dalam masyarakat. Usaha-usaha dilakukan untuk meneruskan perjuangan
kebangsaan melalui Indian National Congress (1885) yang dipimpin oleh
Mahatma Gandhi dan usaha-usaha ini mula mengancam kedudukan British
di India. Walaupun pihak British berusaha membahagikan orang-orang
Hindu dan Muslim, tuntutan untuk kemerdekaan terus dibuat sehingga
England terpaksa berundur dari tanah India pada tahun 1947. Dalam
konteks ini, British telah memberikan kemerdekaan tetapi dengan
membahagikan tanah India kepada dua bahagian. India untuk orang-orang
Hindu dan mewujudkan negara Pakistan bagi memenuhi kehendak Liga
Muslim yang mewakili orang-orang Muslim di India.

halaman 252

Bab 15

TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA

G. Sivapalan
M. Rrajantheran
R. Rajakrishnan
Asramadharma, Purushortha, Brahmacarya, Grhastya, Vanaprastya,
Sannyasa, Varma, Jau, Sanskrit Tamil, Veda, Ramayana, Mahabharata,
Raga, Bharatanaryam, Sakuntala- Bhagavadgita, dharma, Natya Sastra,
Astadhyayi, Tolkappiyar, Sangam, Aham, Puram, Tirukkural, Bhakti,
Saivisme, Vaisnavisme, Sanatana Dharma, Aryabhata, Jyotisa, Vedanta,
Yajna, Brahman, Atman, Karma, Moksha, Samsara, Upanishad Buddhisme,
Jainisme, Ahimsa, Nirwana, Nyaya, Vaisesika, Yoga, Sankhya.

15.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA

Pada amnya, masyarakat India boleh dibahagikan kepada dua golongan


besar berdasarkan kepada keluarga bahasa, iaitu pertama, orang Indo Arya
dan kedua, orang Dravidia. Dari segi demografi, orang Indo Arya menetap
di kawasan utara India manakala orang Dravidia menetap di kawasan
selatan India.

Orang Indo Arya dan orang Dravidia memiliki tradisi kebudayaan masing-
masing. Pertembungan antara kedua-dua golongan budaya yang berbeza
sejak beberapa kurun sebelum masihi lagi telah melahirkan suatu budaya
yang dikongsi bersama, dan budaya serta tamadun itulah dianggap sebagai
tamadun India.

halaman 253

15.2 SISTEM KELUARGA

Keluarga merupakan unit asas dan terkecil dalam struktur masyarakat


India. Tujuan mendirikan keluarga adalah untuk mendapatkan teman
sokongan dari segi fizikal dan rohani serta untuk mendapatkan atau
melahirkan anak sebagai penyambung zuriat (keturunan).

Dalam masyarakat India, sistem keluarga yang biasa diamalkan ialah


keluarga bersama (joint-family). Keluarga bersama dibentuk oleh
keanggotaan semua anggota lelaki yang seketurunan, isteri-isteri serta
anak-anak mercka yang masih belum berkahwin. Anak perempuan yang
sudah berkahwin akan menjadi anggota keluarga suaminya dan bilangan
anggota keluarga bersama adalah tidak terhad.

Sistem keluarga ini disokong oleh semangat kepentingan bersama dan


harta benda keluarga merupakan milik bersama. Perpaduan keluarga
dipelihara dengan nilai kasih sayang yang murni dan kepentingan setiap
anggota keluarga dijaga. Ini termasuklah anggota keluarga yang tidak
berkeupayaan untuk bekerja kerana usia tua, menghidap penyakit,
kecacatan anggota dan sebagainya. Dengan ini nilai keprihatinan dapat
disemaikan dalam sesuatu keluarga bersama.

Secara amnya, sesuatu perkahwinan diatur oleh ibu bapa, juga jodoh bagi
anggota keluarga dipilih oleh mereka. Namun begitu, masih terdapat
perkahwinan berdasarkan percintaan yang direstui oleh keluarga. Dalam
perkahwinan ini, khidmat nasihat daripada orang tua dapat dimanfaatkan
terutama sekiranya berlaku perselisihan faham antara ahli keluarga.

Kepercayaan serta budaya keluarga dipelihara dan diturunkan kepada


generasi muda kerana hubungan datuk nenek dengan cucu mereka adalah
erat. Sistem keluarga bersama juga turut mengalami kemerosotan kerana
tidak dapat bertahan dengan cabaran-cabaran permodenan. Kewujudan
sistem undang- undang moden, institusi-institusi moden, pendidikan barat,
sistem pemerintahan baru dan sebagainya menonjolkan konsep individu
dan sekali gus membawa kemerosotan kepada sistem keluarga bersama.

Sistem keluarga dipelihara oleh dua aspek hidup iaitu pertama, ashrama
dharma yang menjelaskan tentang empat tahap yang harus dilalui oleh
setiap manusia dan kedua, purusartha iaitu tentang empat objektif mulia
hidup yang utama.

15.2.1 Ashrama Dharma

Tahap pertama, Brahmacharya iaitu seseorang dikatakan masuk ke tahap


ini secara formal pada usia 12 tahun dan berterusan sehingga usia 24
tahun; dan ini merupakan zaman bujang. Dua belas tahun pertama
menandakan tahap pembelajaran yang biasa (informal) dan dua belas
tahun kedua menandakan tahap pembelajaran yang serius (formal).

halaman 254

Tahap kedua, Grihasta iaitu apabila tamatnya tahap pembelajaran,


seseorang itu akan memulakan kehidupan berumah tangga. Dalam konteks
perkahwinan ini, tamadun India mengesyorkan usia 21 hingga 30 tahun
sebagai usia perkahwinan bagi kaum leVaki manakala usia 18 hingga 25
ta\iun sebagai usia perkahwinan kaum wanita. Seseorang itu diharapkan
dapat menghasilkan ataupun mencari kekayaan yang secukupnya sebelum
mendirikan rumah tangga. Mereka yang berumahtangga berhak untuk
menikmati nikmat perkelaminan dan ia dilarang sama sekali untuk mencari
keseronokan di luar rumah. Memelihara keharmonian keluarga merupakan
tanggungjawab utama dalam tahap ini. Orang berumahtangga dianggap
sebagai teras masyarakat, kerana golongan inilah yang akan
bertanggungjawab melindungi serta menyara golongan manusia yang lain
seperti hrahmachariya, vanaprastha golongan wargatua) dan sonny asa
(golongan alim) yang tersebut dalam sistem ashrama dharma.

Tahap ketiga, Vanapmstya iaitu golongan berumah tangga yang berusia


antara 48 hingga 72 tahun. Pada tahap ini, seseorang itu telah mencapai
kearifan dan berkeupayaan untuk menasihati orang lain. Dalam lingkungan
usia sebegini, seseorang itu hendaklah menyelesaikan tanggungjawabnya
terhadap keluarga dan menggiatkan usaha-usaha untuk mendalami ajaran-
ajaran agama serta menolak perkara-perkara duniawi.

Tahap keempat, Sannyasa iaitu seseorang akan memasuki tahap ini


apabila berusia kira-kira 72 tahun. Pada tahap ini seseorang hendaklah
sama sekali dapat mengatasi nafsu dan keinginan terutama perkara-
perkara duniawi.

Golongan warga tua yang penuh dengan ilmu ini dan golongan alim
disyaratkan menjalankan kerja-kerja amal terutamanya dalam usaha untuk
menyebarkan ajaran-ajaran agama. Bagi mencapai tujuan tersebut,
golongan ini selalu mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain.

15.2.2 Purusartha

Purusartha bermaksud empat objektif mulia yang harus diamalkan oleh


umat manusia. Objektif pertama mulia, Aram/dharma iaitu diperoleh melalui
pendidikan yang bersifat kerohanian. Aram hendak ditanam pada hati
seseorang sejak tahap brahmacharya. Dharma merupakan suatu peraturan
moral dan etika yang bersifat kerohanian, contohnya melanggar etika kerja
dianggap sebagai pelanggaran atau ingkar. Menyedari serta memiliki sifat-
sifat dharma merupakan objektif pertama kehidupan ini.

Objektif kedua mulia, Porul/artha iaitu kekayaan. Seseorang yang sudah


memperolehi ilmu atau kemahiran yang mencukupi hendaklah mencari
pekerjaan dan mengumpulkan harta. Namun begitu, objektif pertama mulia
iaitu aram yang sudah ada pada diri hendaklah menjadi asas dalam
pengumpulan kekayaan dan hendaklah diperolehi melalui cara yang halal.

Objektif ketiga mulia, Inbam/kama iaitu orang yang mengumpulkan


kekayaan secara halal berhak untuk menikmati kekayaan tersebut dan

halaman 255

berlandaskan lunas-lunas dharma. Isteri, anak, saudara mara, wargatua,


orang alim dan sebagainya hendak dipelihara dengan kekayaan yang
dimiliki. Perbelanjaan yang melebihi pendapatan pula dianggap sebagai
perbuatan yang melanggar dharma. Sebahagian daripada kekayaan yang
dikumpul hendaklah digunakan untuk menjalankan atau pun menyokong
kerja-kerja amal.

Objektif keempat mulia, Vidu/moksha bermaksud pencapaian kebebasan


kerohanian, iaitu mencapai kesempurnaan kesedaran kerohanian dan
terlepas daripada lingkaran kelahiran serta kematian. Kegembiraan
kerohanian dianggap sesuatu yang berkekalan lagi maha besar. Ini dapat
dicapai pada tahap sannyasa mahupun sebelum itu.

Sekiranya seseorang itu melaksanakan tanggungjawabnya menurut


ashrama dharma serta mengecapi aram/dharma, porul/artha dan
inban/kama maka moksha/vidu akan dapat dicapai. Pelaksanaan
tanggungjawab tanpa mementingkan diri akan membawa kepada moksha.
Sembahyang, khidmat bakti serta keimanan yang kuat akan turut membawa
moksha. Pertapakan yang diseitai dengan ilmu yang suci iaitu ilmu
kerohanian juga dapat membawa moksha. Moksha merupakan pencapaian
yang amat dicita-citakan oleh orang beragama Hindu.

Sebagai kesimpulannya, ashrama dharma dan pumshrtha menjadi teras


keluarga dalam masyarakat India.

15.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA.

15.3.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya

Pada zaman Veda Awal (1500SM-1000SM), kaum wanita dihormati dan


diberikan kebebasan serta kesaksamaan seperti kaum lelaki. Terdapat
bukti- bukti yang menunjukkan kaum wanita menjadi orang pertapa dan
mereka dapat membawa mazmur-mazmur suci serta kitab-kitab suci.
Mereka juga diberikan peluang untuk mendapat pendidikan yang sama.

Namun begitu, pada Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM) dan


selepasnya didapati kedudukan kaum wanita merosot dan banyak sekatan
dikenakan ke atas mereka. Peranan dan tanggungjawab mereka dihadkan
dalam lingkungan urusan rumah tangga semata-mata. Malah mereka tidak
lagi dibenarkan untuk membaca kitab-kitab suci ataupun menjalankan
upacara- upacara keagamaan. Dari segi pendidikan, dirasakan pendidikan
asas memadai untuk kaum wanita dan ini kemudiannya seolah-olah
menjadi undang-undang tidak bertulis.

Selepas kehadiran dan pengukuhan kuasa British di India, pergerakan-


pergerakan reformasi Hinduisme telah membawa mengenai masalah
kedudukan wanita kepada pihak British supaya ianya dapat dihalang atau
diketepikan dengan meluluskan undang-undang. Dengan kerjasama
pergerakan-pergerakan

halaman 256

reformasi seperti Brahmo Samaj, Prarthana Samaj dan sebagainya,


kedudukan kaum wanita dapat dipulihkan pada kurun ke-19 dan kurun ke-
20.

15.3.2 Dalam Masyarakat Dravida

Pada Zaman Sangam (kurun ke-3SM- kurun ke-3 TM), kaum wanita telah
diberikan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat India Selatan. Sifat
keibuan yang ada pada mereka dihormati, disanjung dan dianggap sebagai
suatu nilai yang mulia. Anak perempuan yang kecil dipanggil sebagai
'amma' bererti emak kerana anak perempuan itu bakal menjadi ibu apabila
berkahwin. Dalam konteks ini, peranan kaum ibu amat penting dan mereka
mempunyai segala kebebasan termasuk untuk mendapatkan pendidikan
yang setinggi mungkin. Antara pujangga-pujangga Tamil yang terkemuka
pada zaman Sangam termasuklah beberapa pujangga wanita. Pujangga-
pujangga wanita ini didapati berupaya membuktikan kebolehan mereka
dengan mencipta puisi-puisi yang dianggap setanding malah adakalanya
lebih baik berbanding dengan kaum lelaki. Di samping itu, terdapat juga
kaum wanita yang pernah menjadi pertapa-pertapa yang disegani lagi
dihormati dalam masyarakat tersebut.

Akhirnya, kedudukan kaum wanita mulai mengalami kemerosotan selepas


Zaman Sangam. Masalah kemerosotan ini dapat diatasi atau dipulihkan
semula selepas kedatangan dan pertapakan kuasa penjajah khasnya kuasa
British di India. Di India Selatan juga pergerakan-pergerakan reformasi
menjadi asas kepada pihak British untuk meluluskan undang-undang bagi
melindungi serta menegakkan hak kaum wanita.
15.4 SISTEMKASTA

Sistem kasta merupakan satu institusi sosial yang unik bagi masyarakat
India dan ia juga dikenali sebagai sistem jati. Selalunya sistem jati dianggap
sebagai salah satu aspek dalam ajaran agama Hindu tetapi tafsiran seperti
ini adalah salah dan usaha untuk menghubungkaitkan konsep karma
dengan sistem jati merupakan interpretasi yang salah.

Konsep karma merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang


menyatakan bahawa segala perbuatan (fizikal), fikiran (minda) dan
percakapan (kata-kata) tetap membawa kepada tindak balas (pembalasan).
Bermakna, yang baik membawa kepada tindak balas yang baik dan begitu
sebaliknya.

Konsep seumpama ini mudah disalah tafsir demi untuk kepentingan


golongan-golongan tertentu. Golongan kasta atasan seperti Brahmin
menyatakan bahawa orang yang banyak dosanya dilahirkan dalam
jati/kasta. bawahan dan sebaliknya. Peristiwa-peristiwa yang dapat
menyokong pandangan ini diselitkan dalam beberapa karya yang bersifat
agama kemudiannya.

halaman 257

15.4.1 Sistem Varna

Terdapat perbezaan yang nyata antara sistem vama dengan sistem jati dan
kedua- duanya, tidak boleh dicampuradukkan. Sistem varna merupakan
pembahagian kelas sosial yang tetap hierarkinya dan tidak boleh diubah
iaitu sistem ini mengehadkan mobiliti sosial. Kelas sosial dibahagikan
kepada lima kategori iaitu pertama, Brahmin iaitu golongan guru-guru
agama, pedanda, pengendali upacara di kuil, golongan terpelajar dan lain-
lain; kedua, Kshatriya iaitu kelas pemerintah dan pasukan keselamatan
negara; ketiga, Vaishya iaitu kelas perekonomian; keempat, Shudra yang
berkhidmat kepada tiga-tiga golongan di atas; dan kelima,
Panchama/Chandala iaitu golongan murtad dan dibuang varna.
Sistem varna yang tersebut di atas hanya diamalkan di India Utara dengan
begitu berkesan serta sistem ini dipelihara oleh pemerintah. Amalan sistem
ini didapati sudah wujud sekurang-kurangnya sejak Zaman Veda Awal
(1500SM- 1000SM). Kehadiran kumpulan orang Arya ke benua kecil India,
terutamanya di India Utara telah mencetuskan pertembungan dan
pertentangan dengan kebudayaan tempatan. Orang tempatan merupakan
masyarakat tani, berkulit gelap, berambut kerinting, tidak mengenah ajaran-
ajaran Veda dan bahasa serta budaya orang Arya. Orang Arya merupakan
masyarakat yang sentiasa berperang yang tidak mengenali sistem
pertanian setempat, berkulit cerah dan hidup secara berpindah-randah.
Apabila mereka sampai ke kawasan barat laut India dan membuka
petempatan, budaya kebendaan mereka masih tidak maju. Interaksi,
pertembungan dan pertentangan budaya ini telah menjadi asas bagi
permusuhan antara penduduk tempatan dan kumpulan pendatang, orang
Arya. Namun begitu, sifat orang Arya membolehkan mereka dapat
mengatasi orang tempatan dan mereka beranggapan kaum mereka lebih
bermartabat berbanding orang tempatan. Maka itu orang tempatan
dipanggil sebagai dasha ataupun dasyu bererti hamba abdi.

Pada awalnya kegiatan pertanian turut dianggap sebagai sektor pekerjaan


yang tidak bermartabat kerana ianya diceburi oleh orang tempatan. Di
samping itu, kejahilan orang Arya mengenai bidang pertanian
menyebabkan mereka memandang hina kegiatan ini. Tetapi selepas
beberapa lama kemudian orang Arya mula menyedari akan kepentingan
bidang pertanian dan mulai menunjukkan rasa hormat terhadap bidang
tersebut kerana mereka sudah mula mempelajari cara-cara pertanian
daripada orang tempatan.

Pertentangan budaya yang berlaku menyebabkan orang tempatan tidak


dimasukkan dalam sistem varna di peringkat awal. Orang Arya telah
meletakkan dan menyusun kedudukan mereka dalam tiga varna. Ini
termasuklah varna. Brahmin, Kshatriya dan Vaisya yang dikenali sebagai
Trivama dan kemudiannya, orang tempatan dimasukkan ke dalam sistem
vama dengan diletakkan sebagai varna keempat, Shudra. Dengan ini,
konsep Caturvama iaitu empat varna diterima oleh masyarakat Arya.
halaman 258

15.4.2 Sistem Jati

Pada akhir Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM), terdapat pelbagai


suku kaum yang berperang antara satu sama lain. Pemerintahan pusat
yang lemah tidak lagi dapat menjamin keselamatan rakyat dan kesannya,
rakyat terpaksa menjaga kebajikan masing-masing. Desakan dan tekanan
ini menyebabkan orang Indo-Arya meletakkan dan menyusun masyarakat
mereka kepada unit-unit pentadbiran kecil berasaskan pengkhususan
pekerjaan. Dengan ini sistem varna menjadi lumpuh dan ini merintis jalan
bagi kewujudan unit-unit kecil yang dikenali sebagai jati yang pada asasnya
adalah bersifat kesatuan pekerja. Bezanya keahlian dalam jati ditentukan
menurut kelahiran dan pada peringkat awalnya, sistem jati tidak bersifat
hierarki.

Jati merupakan kumpulan yang berfungsi berdasarkan pekerjaan yang


mempunyai identiti sosial dan kepentingan ekonomi. Sistem ini bermula di
India Utara dan kemudiannya tersebar meluas ke seluruh benua kecil India,
dan tiada sesiapa pun yang terkecuali dalam sistem ini. Sistem jati memiliki
sistem pentadbiran, peraturan-peraturan serta sistem keadilan yang
tersendiri. Sistem keadilan bagi jati dikendalikan oleh jawatankuasa lima
orang iaitu Panchayat. Pemerintahan pusat tidak dipedulikan oleh ahli-ahli
jati kerana segala isu mereka dikendalikan oleh jati mereka, dan ini
bermaknajati berperanan sebagai unit politik terkecil. Wakil jati akan
memastikan kebajikan masing-masing dipelihara.

Semangat jatisme semakin bertambah kuat sehinggakan dapat mengatasi


semangat kebangsaan (nasionalisme). Selepas beberapa kurun
kemudiannya muncul pula pemeringkatan taraf dalam sistem jati dan ianya
begitu dititikberatkan. Pengasingan sosial (makan-minum, perkahwinan,
dan sebagainya) digunakan sebagai alat yang berkesan untuk menjaga
identiti jati masing-masing. Perkahwinan endogami amat dipentingkan
supaya martabat jati tidak dicemari.
Sistem jati bukan sahaja wujud di kalangan orang beragama Hindu,
sebaliknya terdapat juga di kalangan penganut agama-agama lain sepeiti
Kristian, Islam, Bahai dan sebagainya di India yang turut mengamalkan jati
masing-masing.

Pengasingan sosial yang diamalkan kemudiannya menjadi sebegitu kejam


sehinggakan terdapat jati-jati yang dianggap 'tidak boleh disentuh'
(untouchables) iaitu Harijan, dan mereka ini juga tidak dibenarkan masuk ke
kawasan kediaman jati-jati atasan tanpa urusan kerja. Manusia dalam
golongan jati seumpama ini sekarang dikenali sebagai 'Harijan' (anak-anak
Tuhan) ata.uDalit.

15.5 BAHASADANKESUSASTERAAN

15.5.1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa

Di negara India, terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 loghat tetapi
hanya 14 bahasa utama diperakui menurut perlembagaan. Lebih kurang 87
peratus

halaman 259

daripada rakyat India menggunakan 14 bahasa utama ini. Bahasa-bahasa


tersebut dan peratus penggunaannya ialah bahasa Hindi (30%), Telugu
(9%), Bengali (8%), Marathi (8%), Tamil (7%), Urdu (5%), Gujarati (5%),
Kannada (4%), Malayalam (4%), Punjabi (3%), Assam (2%), Oriya (1%),
Kashmiri (1%) dan lain-lain (13%). Bahasa-bahasa di India dibahagikan
kepada dua rumpun keluarga bahasa iaitu bahasa-bahasa Indo Arya dan
bahasa-bahasa Dravida.

Mengenai bahasa Indo-Arya, bentuk asli bahasa ini terdapat dalam bahasa
Sanskrit. Apabila orang-orang Indo-Arya meluaskan kawasan sehingga ke
Lembah Ganges dan ke timur, perbezaan loghat tempatan (bersifat daerah)
membawa perubahan dalam bahasa Sanskrit. Pada tahun 800SM, bahasa
Sanskrit mengalami perubahan fonologi dan morfologi sehingga wujudnya
loghat- loghat baru zaman pertengahan seperti Prakrit, Pali, Shauraseni,
Magadhi dan lain-lain. Pada zaman Buddha (500SM), loghat-loghat ini
dianggap sebagai bahasa-bahasa tempatan yang dihubungkan dengan
kawasan geografi masing- masing. Bahasa-bahasa ini menjadi awalan
(precursors) kepada bahasa-bahasa tempatan yang digunakan sekarang.
Bahasa-bahasa dalam kumpulan ini termasuklah Assamese, Bengali,
Gujarati, Hindi, Kashmiri, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Urdu, Rajastam
dan Sindhi.

Mengenai bahasa Dravida, bahasa Dravida kuno digunakan oleh beberapa


puak seperti Toda. Bahasa-bahasa Dravida termasuklah Tamil, Malayalam,
Kannada, Telegu dan juga Gondi (Madhya Pradesh), Brahui (Baluchistan),
Kaudh atau Kui (Orissa) dan di kalangan puak-puak Toda dan Kota.

Selain daripada kumpulan bahasa Indo-Arya dan bahasa Dravida terdapat


juga kumpulan bahasa Munda yang digunakan terutama di kawasan
pergunungan di Bengal dan Bihar (Kherwari), Orissa Quang) dan Madhya
Pradesh (Kurku). Contoh kumpulan bahasa Tibet-Burma ialah Ladakhi di
Kashmir dan Garo, Tripura Naga dan Kuku Chin di Assam. Bahasa-bahasa
yang belum diklasifikasikan termasuklah Burushaski di Kashmir Utara dan
Andamanese di kepulauan Andaman.

Dokumen bertulis yang tertua sekali ialah inskrispsi-inskripsi Zaman Asoka


(kurun ke-3 S.M.) yang menggunakan skrip Kharosthi. Skrip ini juga
digunakan di Parsi dan di barat laut India, dan kemudiannya tidak
digunakan selepas kurun ke-3. Skrip Parsi-Arab yang diperkenalkan oleh
orang-orang Muslim dari Arab dan Parsi masih digunakan dalam bahasa
Urdu moden. Bentuk arah tulisannya ialah dari kanan ke kiri dan ia
menggunakan beberapa vokal sahaja. Tetapi kebanyakan skrip-skrip India
mempunyai asal-usul dalam skrip Brahmi kerana adaptasinya kepada
pelbagai bunyi bahasa-bahasa India. Selain daripada bentuk lama Brahmi
terdapat juga skrip India Utara, iaitu skrip Devanagari yang menggunakan
garis di atas perkataan untuk menyambung huruf-huruf. Sanskrit, Prakrit,
Hindi, Marathi dan variasi-variasi tempatan seperti Punjabi, Oriya, Gujarati
dan Bengali menggunakan skrip ini. Skrip yang digunakan di India Selatan
mengambil bentuk yang berlainan, iaitu huruf-

halaman 260

hurufnya mempunyai perhiasan bulat. Orang-orang Tamil mengembangkan


huruf-huruf mereka tersendiri.

15.5.2 Kesusasteraan

Bersesuaian dengan dua kumpulan keluarga besar India, bahasa-bahasa


Indo- Arya dan Dravida, kesusasteraan India turut dibahagikan kepada dua
bahagian iaitu kesusasteraan Indo-Arya dan kesusasteraan Dravida.

(i) Kesusasteraan Indo-Arya

Kesusasteraan Indo-Arya lebih menonjol sebagai kesusasteraan yang


tertua dan terkemuka di India. Hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta dan
dihasilkan dalam bahasa Sanskrit menjadi karya sastera yang paling
berjaya lagi menonjol pada zaman klasik. Lebih-lebih lagi bahasa Sanskrit
merupakan bahasa utama dalam kumpulan bahasa-bahasa Indo-Arya. Oleh
itu tumpuan diberikan kepada kesusasteraan Sanskrit.

Kesusasteraan Vedik

Kesusasteraan Vedik berlangsung antara tahun 1500SM sehingga 500SM.


Perkataan Veda berasal dari kata dasar Vid, ertinya melihat dan
mengetahui. Kitab-kitab suci zaman Veda boleh digolongkan kepada dua
bahagian iaitu pertama, Shruti merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan
ataupun ajaran-ajaran yang didengarkan oleh Tuhan kepada para maharesi
(sages) dari semasa ke semasa menurut kehendak zaman; dan
kedua,SMriti merupakan ulasan-ulasan dan tafsiran-tafsiran yang
diturunkan oleh generasi manusia kepada generasi manusia secara turun-
temurun. Dari segi perbandingan, isi kandungan Shruti tidak pernah diubah
ataupun tidak boleh diubah; manakalaSMriti boleh diubahsuai dari semasa
ke semasa.

Empat kitab suci veda tersebut ialah Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan
Atharva Veda. Antaranya, Rig Veda merupakan kitab suci yang tertua,
bukan sahaja di India malah seluruh dunia. Tiga kitab suci yang pertama
dianggap tercipta sebelum tahun 1000SM. Dalam konteks ini, Vedanga
bererti anggota kitab-kitab Veda dan terdapat enam bidang pengajian.
Karya-karya Vedanga bukan bersifat tafsiran ajaran-ajaran Veda.
Sebaliknya merupakan enam bidang yang dipelajari supaya dapat
membantu dalam memahami kitab-kitab Veda dengan tepat. Zamannya
berlangsung antara tahun 600SM sehingga 200SM. Enam bidang pengajian
tersebut ialah pertama, Siksa-tonetik, yang menekankan sebutan yang
tepat; kedua, ChancU-prosodi/pola. irama puisi; ketiga, Nirukta-et[mo\ogi,
tafsiran istilah-istilah tertentu; keempat, Kalpa - tatacara pengendalian
upacara pengorbanan; dan kelima, Vyakarana iaitu nahu; dan keennm,
fyotisa iaitu astronomi, ilmu falak.

halaman 261

Kesusasteraan Epik

Kebanyakan teks-teks dharma (ajaran-ajaran mengenai keadilan dan


kebaikan yang patut menjadi amalan setiap insan) adalah bersifat arahan-
arahan langsung tanpa ulasan tambahan; dan bukan semua lapisan
masyarakat dapat memahami. Oleh itu wujud karya-karya kesusasteraan
bersifat epik yang menyampaikan ajaran-ajaran dharma yang serius lag!
tegas dalam bentuk cerita dengan memuatkan watak-watak yang cukup
mantap. Cerita epik ini mudah difahami dan diingati oleh rakyat biasa,
terutama melalui cerita lisan. Oleh itu cerita- cerita seperti ini digunakan
untuk menyebarkan ajaran-ajaran dharma.

Epik Mahabharata

Epik Mahabharata dicipta dan dihasilkan oleh Vyasa antara tahun 400SM
dan 400 Masihi. Karya ini mengandungi lebih kurang 100 000 seloka (puisi)
dan merupakan karya puisi yang terbesar di dunia.
Epik ini berkisar kepada kisah pemerintahan kerajaan Kurukshetra di India
Utara. Tema utama Mahabharata adalah berkaitan dengan peperangan
besar di antara Pandava dengan Kaurava tetapi epik ini sengaja
diperluaskan dengan pelbagai jenis cerita sisipan. Cerita-cerita sisipan ini
berperanan sebagai didaktik, memberi ajaran-ajaran agama dan moral.
Secara ringkas Mahabharata boleh dianggap sebagai sejarah bheda
(konflik), rajyavinasa (kehilangan negara) dsmjaya (kekayaan).
Mahabharata mengandungi pelbagai perkara yang menarik perhatian
sarjana-sarjana dalam pelbagai bidang seperti agama, falsafah, etika,
masyarakat dan kesusasteraan. Sebab itulah Mahabharata dianggap
sebagai itihasa (yang membincangkan sembilan jenis emosi dan matlamat
kehidupan); purana (cerita-cerita tentang dewa-dewi); akhyana (yang
mengandungi lagenda- lagenda dan mitos); dharmasastra (yang mengajar
tentang pelbagai jenis dharma); arthasastra (karya-karya yang menyentuh
perkara-perkara kerajaan dan pemerintahan); kamasastra (yang
membincangkan percintaan); nitisastra (yang menekankan idea-idea etika);
dan moksasastra (membincangkan cara-cara membebaskan diri daripada
kelahiran semula).

Dari sudut pandangan biasa Mahabharata merupakan peristiwa benar


tentang satu peperangan antara dua pihak yang menuntut takhta kerajaan.
Sekiranya dilihat dari segi etika peperangan ia mewakili konflik prinsip
dharma dan adharma, iaitu antara kebaikan dengan kejahatan ataupun
keadilan dengan ketidakadilan tetapi pada akhirnya kejayaan adalah
kepada pihak yang mendukung dharma.

Bhagavadgita (BG)

Antara ajaran agama yang terdapat dalam Mahabharata, perbincangan


mengenai falsafah yang terkandung dalam Bhagavadgita menduduki
tempat yang penting dalam koleksi pemikiran falsafah India. Sebelum
tercetusnya peperangan antara Pandawa dengan Kaurava, Arjuna
(kumpulan Pandava) menghadapi konflik

halaman 262
jiwa kerana beliau terpaksa membunuh sanak saudara dan ahli-ahli
keluarganya. Sri Krishna yang berperanan sebagai penasihat Arjuna
memahami perasaan tersebut lalu mengajar intipati kebenaran suci untuk
mencapal tarafhidup yang kekal abadi. Krishna menggalakkan beliau
supaya bertindak tanpa mengharapkan apa-apa balasan dan menyerahkan
diri sepenuhnya kepada Tuhan; dan menjelaskan bahawa medan
peperangan merupakan badan manusia di mana segala peristiwa
berlangsung. Duryodhana (kumpulan Kaurava) merupakan kuasa jahat
yang ada dalam badan kita; Arjuna merupakan kuasa mulia (diwakili oleh
hati suci, tidak gentar, tanpa egoisme); dan Krishna merupakan jiwa yang
bersemayam dalam hati setiap manusia. Dengan ini, Krishna mengajar
kepada Arjuna agar melawan kuasa-kuasa jahat ini.

Bhagavadgita mengajar manusia tentang svadharma atau kewajipan hidup


seseorang untuk mencapai kebenaran, di samping mengesyorkan rajayoga
(disiplin badan dan minda); karma-yoga (jalan tmdakan);jnanayoga (melalui
pengetahuan benar) dan hhakti yoga (melalui kebaktian kepada Tuhan)
sebagai jalan untuk mengenali jiwa atau Tuhan. Walau apa pun jalan yang
ditempuhi, kewajipan tidak seharusnya dilaksanakan sebagai suatu dosa.
Apa sahaja yang dilaksanakan hendaklah disertakan dengan kebaktian dan
ianya harus ditujukan kepada Tuhan.

Epik Ramayana

Epik Ramayana dicipta dan dihasilkan oleh Valmiki, seorang pertapa di


antara tahun 200SM hingga tahun 200 Masihi. Epik ini mengandungi 24 000
seloka (puisi) dan ceritanya berpusat di Ayodhya, iaitu ibu negeri kerajaan
Kosala yang terletak di timur Kuruksetra. Valmiki mencipta epik Ramayana
ini bertujuan untuk menggambarkan kehidupan seorang manusia yang
sempurna, iaitu gambaran perwatakan yang ideal. Dalam epik ini, Rama
merupakan pendukung watak yang harus diteladani oleh setiap manusia
kerana beliau merupakan pendukung kewajipan, ideal pengorbanan diri,
manusia yang penuh dengan kasih sayang serta pelindung kepada sesiapa
sahaja yang cinta akan dharma. Rama digambarkan sebagai anak yang
setia, suami yang bertanggungjawab, abang yang dihormati, rakan yang
setia, penegak keadilan dan sebagainya.

Epik Ramayana, selain sebagai karya teks seni sastera dan sejarah, ia juga
merupakan dharmasastra atau teks suci yang mengajar perihal keadilan. la
menerangkan prinsip-prinsip abadi (sanatoria dharma) dan menjelaskan
sifat-sifat ideal yang merupakan asas kepada dharma.

Drama

Dalam arena drama, ciptaan berjudul Natya Sastra dijadikan sebagai buku
teks drama, muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada
perkembangan drama- drama. Buku ini membincangkan mengenai seni
bina teater, konvensi-konvensi pentas, teknik-teknik produksi, persembahan
dan artis-artis. Misalnya teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat
dilihat dalam sistem-sistem pelbagai

halaman 263

pergerakan fizikal. Natya Sastra menyatakan terdapat 13 gerakan untuk


kepala, 36 gerakan untuk mata, 10 gerakan untuk badan dan lain-lain.

Drama Sanskrit dicipta untuk menghiburkan para hadirin (finanda) dengan


menyampaikan rasa melalui lapan emosi (sthayihhava). Contoh drama-
drama sebegini ialah seperti drama Sakuntala (yang menggambarkan cinta
dan belas kasihan), Mudraraksasa (menggambarkan heroisme) dan
Mrcchakatika (menggambarkan kama). Oleh kerana terdapat bahan-bahan
falsafah dan dramatik yang dimasukkan, sesuatu drama yang
dipersembahkan kadangkala akan mengambil masa selama tiga hmgga 15
hari.

Karya Linguistik

Karya linguistik [mtuAstadhyayi ciptaan Panini telah disusun pada kurun ke-
4SM. Karya nahu ini menandakan pencapaian terkemuka dan terulung
dalam bidang linguistik. Menurut Profesor A.L. Basham, ketepatan prinsip-
prinsip linguistik yang terdapat dalam karya ini tidak pernah dicapai oleh
tamadun- tamadun lain di seluruh dunia sehingga kurun ke-19 Masihi.
Karya ini mendukung lebih kurang 4,000 peraturan tatabahasa yang teliti
dan saintifik.

Sastera Cerita

Permulaan sastera cerita terdapat dalam kesusasteraan Vedik dan


kemudian dalam cerita-cerita dongengJataka. Cerita-ceritaJataka yang
bersifat pendidikan moral dimasukkan ke dalam ajaran Buddhisme pada
kurun pertama sebelum masihi. Sastera cerita sebenarnya tidak mengambil
bentuk ajaran agama, ia kekal sebagai sastera sekular.

Antara sastera cerita yang penting ialah cerita dongeng seperti


Pancatantra; cerita Brhatkatha yang mempunyai satu rangka cerita dengan
banyak episod; dan novel klasik seperti Dasakumaracarita oleh Dandin dan
Kadambari oleh Bana.

(ii) Kesusflsteraan Dravida

Dalam keluarga bahasa Dravida, terdapat empat bahasa utama iaitu


bahasa Tamil, Telugu, Malayalam dan Kannada yang memiliki tradisi
kesusasteraan yang kaya. Bahasa Tamil memiliki sejarah kesusasteraan
terawal dalam keluarga bahasa Dravida. Bahasa Tamil dikatakan sebagai
bahasa teras bagi keluarga bahasa Dravida dan oleh sebab itu, bahagian
kesusasteraan Dravida, kesusasteraan Tamil diberikan tumpuan penting.

Tolkappiyam

Karya nahu berjudul Tolkappiyam yang bertarikh tahun 300SM merupakan


bahan bertulis yang tertua ditemui dalam bahasa Tamil. Maklumat
mengenai pencipta karya ini tidak diketahui, kecuali nama beliau diterbitkan
daripada karyanya, menjadi Tolkappiyar. Karya ini mengandungi tiga
bahagian iaitu

halaman 264
fonologi, morfologi dan sintaksis dan konvensi-konvensi puisi. Buku ini
masih menjadi rujukan penting dalam bidang nahu serta konvensi Tamil.
Terdapat rujukan mengenai karya-karya yang lebih awal seperti Aindiram
dan Agattiyam, tetapi hanya beberapa puisi daripada karya-karya tersebut
dapat diperoleh sebagai rujukan dalam karya-karya lain.

Kesusasteraan Sangam

Perkataan Sangam merujuk kepada akademi penyair-penyair agung.


Penyair- penyair ini menghasilkan karya berbentuk puisi Zaman Sangam
yang meliputi tempoh masa dari kurun ke-3SM sehingga kurun ke-2 Masihi.
Puisi-puisi Sangam disusun kepada dua koleksi iaitu Pattuppattu (sepuluh
puisi iaitu setiap puisi merupakan gambaran ringkas tentang sesuatu
perkara) dan Ettuttokai (lapan antologi puisi).

Tema puisi-puisi Sangam boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu aham
danpuram. Aham berertibahagiandalamanataupunperasaan dalam hati.
Dalam konteks puisi zaman Sangam, cinta yang terkandung dalam hati
dikenali sebagai aham. Puram bererti bahagian luaran. Puram dalam
konteks puisi-puisi Sangam menandakan sifat-sifat mulia seperti semangat
keperwiraan, keadilan, berani, murah hati dan sebagainya.

Puisi Aham

Cinta dalam puisi aham dibahagikan kepada dua jenis iaitu cinta yang
sepadan dan cinta yang tidak sepadan. Cinta yang sepadan bermaksud
dua orang bercinta antara satu sama lain dan mereka mempunyai beberapa
persamaan dari segi pendidikan, umur yang bersesuaian (lelaki sepatutnya
lebih tua daripada perempuan) dan sebagainya. Cinta yang sepadan akan
melalui dua tahap masa iaitu pertama, kalavu merupakan cinta sebelum
perkahwinan dan kedua, karpu merupakan cinta selepas perkahwinan.
Manakala cinta yang tidak sepadan dianggap berdasarkan nafsu sahaja.
Misalnya perempuan yang lebih tua bercinta dengan lelaki yang jauh lebih
muda usianya, cinta terhadap anak gadis sunti, cinta yang tidak berbalas
dan sebagainya.
Bagi aham terdapat lima uripporul (tema khusus), iaitu pertemuan,
penantian, kecurangan suami/isteri merajuk, penantian cemas dan
perpisahan bagi sementara waktu. Kelima-lima tema ini dikenali sebagai
disiplin aintinai. Aintinai bererti lima jenis bentuk muka bumi.

Sifat istimewa puisi-puisi ini terlihat pada kebolehan penyair-penyair


menggunakan unsur-unsur alam semula jadi untuk menandakan dan
menggambarkan perasaan dalaman.

Puisi Puram

Puram merangkumi segala-galanya kecuali aham (cinta). Oleh itu ia


meliputi masyarakat, raja, negara, kumpulan-kumpulan pekerja, kekayaan,
kemiskinan,

halaman 265

pendidikan dan berbagai-bagai cita-cita yang ideal (sempurna) yang


berkaitan dengan kehidupan. Bahagian puram mengandungi sebilangan
besar sajak-sajak berkenaan. peperangan kerana peperangan merupakan
sesuatu yang dapat menguji keperwiraan seseorang raja serta
kemuliaannya. Ini kerana masyarakat memberikan keutamaan kepada sifat
keperwiraan, walaupun peperangan membawa kemusnahan serta
pengorbanan nyawa dan harta benda.

Perasaan yang diluahkan atau digambarkan dalam puisi-puisi puram adalah


perasaan diri sendiri atau individu bukan sepeiti aham yang melibatkan
hubungan dengan orang lain. Fikiran dan perasaan yang digambarkan itu
adalah berdasarkan kenyataan hidup, nilai-nilai masa dan alam,
keperwiraan serta nilai- nilai sosial yang lain.

Tirukkural

Terdapat 18 buah karya etika dalam bahasa Tamil yang dikenali sebagai
Patienenkiilkanakku ataupun Niitinuulkal. Tirukkural merupakan satu-
satunya karya etika yang disanjung tinggi kerana kewibawaan ajarannya
yang bersifat universal di kalangan masyarakat Tamil. Nilai-nilai yang
diperkatakan dalam karya ini bersifat sejagat (universal) dan karya
berbahasa Tamil ini dicipta oleh Tiruvalluvar (Valluvar). lanya mengandungi
tiga bahagian utama dengan 1330 kuplat dalam 133 bab iaitu Aram
(etika/kebenaran) yang mengandungi 38 bab, Porul (kebendaan/politik)
yang mengandungi 70 bab dan Inbam (cinta) yang dibincangkan dalam 25
bab. Kandungan Kural adalah tersusun rapi dan setiap sajak adalah sangat
penting dalam struktur keseluruhannya. Setiap sajak mempunyai dua
bentuk maksud, iaitu jika diasingkan dari struktur ia kehilangan maksud di
dalam strukturnya dan Rural hanya merupakan satu kata-kata hikmat.
Dalam Tirukkural, setiap sajak merupakan unit yang berasingan dan
berfungsi. Ini menjadikan Tirukkural sebagai satu karya agung ciptaan
seorang pertapa yang merupakan pemberian peraturan hidup kepada
orang-orang Tamil.

Kesusasteraan Bhakti

Menjelang kurun ke-2 Masihi, pengaruh agama Buddha dan Jaina mulai
dirasai di kawasan India Selatan, dan kedua-dua agama ini hampir
mengetepikan atau menyingkirkan agama Hindu. Keadaan ini berterusan
sehinggalah kemunculan angkatan Bhakti yang memulihkan semula agama
Hindu dengan menamatkan pengaruh agama Buddha dan Jaina. Angkatan
Bhakti disertai oleh wali-wali Hindu yang dikategorikan kepada dua iaitu
pertama nayanmar yang mempelopori aliran mazhab Saivisme; dan alvar
yang menyumbangkan kepada perkembangan aliran mazhab Vaisnavisme.

Nayanmar dan alvar menggunakan bahasa Tamil yang mudah untuk


menyebarkan ajaran mazhab-mazhab mereka. Lagu-lagu suci yang dapat
dinyanyikan dengan iringan muzik dicipta oleh mereka ini. Menerusi lagu-
lagu

halaman 266

suci yang agak mudah bentuknya mereka berjaya mengembalikan


penduduk India Selatan kepada agama asal mereka iaitu agama Hindu.
Koleksi lagu-lagu suci ciptaan mereka turut dibahagikan kepada dua
kategori iaitu Tirumurai bagi mazhab Saivisme dan Nalayirat Tivya
Pirapantam bagi mazhab Vaishnavisme. Koleksi lagu-lagu suci ini bertarikh
antara kurun ke-6 Masihi sehingga kurun ke-11 Masihi.

Karya-karya Bahasa

Tatabahasa, gaya bahasa {rhetoric) dan perkamusan (lexicography)


sentiasa diberi perhatian oleh para pengarang India sejak bermulanya
kesusasteraan bertulis. Perkembangan yang besar dalam bidang ini berlaku
pada zaman Chola.

Yapparungalam dan Yapparungalakkaarigai merupakan karya-karya


tentang Prosodi yang disusun oleh Amitasagara, seorang pertapa Jaina
pada akhir kurun ke -10. Virasoliyam pula ialah sebuah karya yang amat
berguna untuk mengetahui sejarah teori tatabahasa dalam bahasa Tamil.

15.6 AGAMA DAN FALSAFAH

15.6.1 Hinduisme

Sejarah awal kemunculan agama Hindu sukar untuk ditentukan kerana


agama ini dianggap bersifat agama semulajadi. Hinduisme tidak
mempunyai pengasas dan tidak memiliki institusi agama yang bersifat pusat
untuk mengetuai segala pengikut agama ini di seluruh dunia. Kepercayaan
dan ajaran Hindu diwarisi secara turun-temurun. Nama asal agama Hindu
ialah Sanata Dharma bererti prinsip ataupun peraturan kerohanian yang
kekal abadi seperti juga sifat Tuhan yang kekal abadi.

Bukti terawal mengenai agama Hindu ditemui dalam tamadun Lembah


Sungai Indus yang berusia lebih kurang 4 000 tahun. Penemuan bukti-bukti
arkeologi di Lembah Sungai Indus seperti patung-patung (yang
menandakan konsep Dewi ibu), sebuah mohor (yang menandakan
penyembahan Dewa Shiva yang awal), objek-objek yang berbentuk seolah-
olah seperti Shiva-Linga dan kolam permandian yang digunakan untuk
tujuan kerohanian. Ini membuktikan pandangan bahawa agama Hindu
merupakan agama tertua di dunia yang masih ada dalam amalan
kebanyakan orang di India dan di luar benua kecil India.

(i) Tahap-tahap Perkembangan Kerohanian

Dalam perkembangan pemikiran orang-orang Indo-Arya terdapat empat


peringkat yang nyata iaitu Politeisme, Henoteisme, Monoteisme dan
Monisme.

Peringkat Politeisme memperlihatkan orang Indo-Arya memuja unsur- unsur


alam semulajadi seperti api, angin, pokok, sungai dan sebagainya. Mereka
berfikiran bahawa semua kuasa ini patut digembirakan, lalu dipuja dengan

halaman 267

pengorbanan dan penyembahan. Biasanya upacara-upacara ini diiringi


dengan pembacaan mazmur-mazmur daripada kitab-kitab suci Veda.
Proses mempersonifikasikan unsur-unsur alam ini berlaku dan kuasa-kuasa
ini dianggap sebagai dewa atau dewi serta memiliki nama-nama seperti
Agni, Usas, Indra, Rudra, Vayu dan sebagainya.

Peringkat Henoteisme memperlihatkan kepercayaan politeisme semula jadi


mengalami proses perubahan dan wujudlah fikiran bahawa pelbagai dewa-
dewi memiliki beberapa sifat yang sama. Ini menjadi sumber (dasar) bagi
orang Indo-Arya untuk memperkenalkan dewa Visvakarman (dewa
pencipta) dan Prajapati atau dewa yang menjadi ketua bagi semua makhluk
di dunia. Mereka mengetahui bahawa walaupun terdapat beberapa dewa-
dewi yang dipuja dan disembah, semua ini merupakan beberapa aspek
kepada satu kuasa yang tunggal. Apabila seseorang memuja sesuatu
dewa-dewi lain dianggap sebagai manifestasi dewa atau dewi yang sedang
dipuja olehnya. Kepercayaan seperti ini disifatkan sebagai henoteisme.

Peringkat Monoteisme merupakan kepercayaan bahawa terdapat satu


kuasa agung yang bertanggungjawab menggerakkan duniawi. Konsep ini
mulai muncul dalam pemikiran agama orang Indo-Arya dan kuasa ini diberi
sifat-sifat penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan, dan dianggap
sebagai Tuhan. Untuk mewakili ketiga-tiga sifat Tuhan ini, mereka mencipta
dewa Brahma (Dewa Pencipta), dewa Vishnu (Dewa Pelindung/Pemelihara)
dan dewa Shiva (Dewa Pemusnah). Pemikiran monoteisme ini menjadi
semakin penting dalam kepercayaan agama orang Indo-Arya.

Peringkat Monisme merupakan pemikiran agama orang India tidak terhenti


di peringkat monoteisme. Mereka maju selangkah lagi dengan
memperkenalkan monisme. Monisme menyatakan bahawa segala sesuatu
di dunia ini berasal dari satu sumber yang kewujudannya boleh dirasai di
mana-mana sahaja. Sumber itu tidak bersifat pusat sebaliknya tersebar ke
seluruh dunia.

(ii) Upacara Pengorbanan Upacara pengorbanan sebagai amalan agama


mempunyai kedudukan utama dalam kultus Indo-Arya. Pengorbanan atau
yajna dianggap sebagai amalan agama yang terbaik kerana manusia dapat
menggembirakan dewa-dewi. Biasanya pengorbanan ditujukan kepada
dewa-dewi ataupun pada anasir-anasir jahat seperti asura atau raksasa
dengan tujuan yang tertentu, seperti untuk mendapatkan faedah duniawi.

Ada dua jenis pengorbanan yang diamalkan oleh orang-orang Indo-Arya


iaitu grhya karmani bermakna upacara pengorbanan di rumah dan
mahakratu dan srauta bermakna upacara pengorbanan umum. Grhya
karmani dijalankan oleh ketua keluarga (grhapati) dengan bantuan isterinya.
Upacara ini menandakan setiap peringkat dalam kehidupan atau samskara
seperti garbhadana

halaman 268

(apabila seseorang wanita hamil), pumsavana (pada bulan ketiga


kehamilan, bagi mendapat anak lelaki) dan sebagainya.

Manakala pengorbanan umum atau mahakratu dijalankan pada waktu-


waktu tertentu olehyajamana raja-raja seperti orang-orang kaya dan ketua-
ketua yang menanggung segalaperbelanjaan. Yajamana memerlukan
perkhidmatan beberapa ratus orang pedanda untuk menjalankan upacara
seperti ini. Lazimnya upacara pengorbanan seperti ini diadakan untuk
kepentingan diri sendiri dan bukannya untuk kebaikan negara walaupun
raja yang menjalankannya. Jenis upacara-upacara pengorbanan yang
dianggap sebagai mahakratu termasuklah vajapeya (bertujuan untuk
kembali muda), rajasuya (untuk menerima sifat-sifat kedewaan),
asvamedha (pengorbanan kuda untuk mengagungkan kuasa seseorang
raja) dan sebagainya.

(iii) Falsafah Agama Vedik

Falsafah Vedik mementingkan lima konsep yang saling berkaitan antara


satu sama lain, iaitu Brahman, Atman, karma, samsara dan moksha.
Brahman menandakan Tuhan yang dibincangkan sebagai satu prinsip yang
menyelubungi segala-galanya (roh duniawi). Atman ialah roh individu dalam
badan manusia yang bertujuan untuk diserap ke dalam roh duniawP/
Brahman. Karma merupakan perbuatan, pemikiran dan pertuturan yang
dilakukan oleh individu dalam sesuatu kehidupan dan akibat yang akan
dialami dalam kehidupan akan datang. Samsara ialah lingkaran kelahiran
dan kematian yang dilalui oleh Atman. Akhir sekali, moksha ialah pelepasan
daripada kehidupan duniawi dan penyatuan dengan Brahman. Jadi tujuan
setiap Atman adalah untuk membebaskan diri daripada karma dan
mencapai moksha.

Pada asasnya Brahman dan Atman adalah sama seperti yang dilihat dari
namsiParatman bagi Brahman danfivatman bagi roh individu. Tetapi karma
menjauhkan Atman dari Brahman, jadi Atman mestilah menghapuskan
semua karma untuk mendekati Brahman. Terdapat duajenis karma
inhupunya karma (perbuatan baik) danpava karma (yang tidak baik).
Keinginan dan nafsu manusia melahirkan tindakan sama ada tindakan ini
boleh jadi baik atau buruk, dan dari segi pembalasannya perbuatan baik
dibalas pahala dan perbuatan buruk dibalas dengan dosa. Segala dosa dan
pahala hendaklah diselesaikan oleh roh untuk bersatu dengan Tuhan.

Menurut karya Upanishad Brahman dalam Upanishad mempunyai dua


aspek, iaitu saguna (personal) dan nirguna (impersonal). Saguna Brahman
bererti Tuhan yang dikenali manusia dengan pelbagai sifatnya dan ini
termasuklah sifat- sifat seperti maha penyayang, maha adil serta pelbagai
nama seperti Brahma, Shiva, Vishnu dan sebagainya. Nirguna Brahman
bererti konsep Tuhan yang abstrak tiada sifat (attributes) dan diterangkan
dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang, tidak pendek, tidak
berbayang atau gelap, tiada rasa atau berbau dan sebagainya.

halaman 269

15.6.2 Agama-agama Heterodoks

Agama-agama seperti Buddha dan Jaina disebut sebab tidak menerima


kewibawaan kitab Veda dan tidak mengakui kewujudan Tuhan. Tetapi
ajaran- ajaran agama tadi menunjukkan terdapat banyak persamaan
dengan idea-idea yang terkandung dalam karya-karya Upanishad. Kedua-
dua agama ini muncul pada akhir Zaman Vedik di India.

(i) Buddhisme

Pengasas doktrin Buddhisme ini ialah Siddhartha Gautama Buddha.


Siddhartha ialah nama yang berikan oleh ibu bapanya manakala Gautama
pula ialah nama keluarga (gotra). Buddha pula menandakan seseorang
manusia itu telah mencapai taraf kesedaran kerohanian yang sempurna.

Ajaran Agama Buddha

Buddha tidak mengajar mengenai hal-hal ketuhanan, metafizika atau suatu


falsafah kerana beliau sendiri tidak menggalakkan falsafah. Sebaliknya,
ajaran Buddha merupakan ajaran-ajaran psikologi dan etika yang
berhubung kait dengan kehidupan. Ajaran-ajaran metafizika dalam
Buddhisme adalah tambahan (Ahhidhamma) kemudian kepada ajaran asal
Buddha (Dhamma).

Ajaran Buddha Tentang Dhamma

Intisari ajaran Dhamma dirangkumkan dalam Empat Kebenaran YangMulia


iaitu Dukka (penderitaan), Samudaya (punca. atau sebab membawa
penderitaan), Nirodha dan Marga. Apt keinginan, cinta, nafsu, gila kekayaan
dan sebagainya merupakan Samudaya yang membawa kepada
penderitaan. Akhirnya, marga iaitu jalan ataupun cara untuk memadamkan
api keinginan.

Ajaran Buddha mengesyorkan lapan cara atau jalan iaitu pertama,


kepercayaan yang betui (benar); kedua, tujuan atau cita-cita yang betui;
ketiga, pertuturan yang baik; keempat, perbuatan yang betui; kelima, hidup
yang betui; keenam, usaha yang benar; ketujuh, fikiran yang betui; dan
kelapan, renungan yang baik. Kelapan-lapan jalan hidup ini boleh
dirangkumkan dalam tiga prinsip utama, iaitu pertama, kepercayaan (pada
Buddha sebagai guru, yakin pada Buddha Dhamma bagi mencapai
nirwana); kedua, berkelakuan seperti yang ditentukan oleh Sangha; dan
ketiga, melakukan renungan yang baik menurut Dhamma bagi mencapai
nirwana.

Konsep Ahimsa

Ahimsa bererti menolak penyeksaan (himsa) serta pembunuhan, walaupun


untuk mengisi perut, seorang itu tidak boleh membunuh binatang. Ini
menjadi suatu

halaman 270

konsep yang penting dalam ajaran agama Buddha. Boleh dikatakan konsep
ini merupakan sumbangan Buddha kepada dunia kerohanian.

Istilah nirwana (nibbana dalam bahasa Pali) boleh dikatakan sebagai suatu
keadaan apabila sesuatu makhluk itu melepaskan segala ikatan duniawi,
mengetahui kebenaran serta memperolehi kesedaran secara keseluruhan.
la merupakan keadaan apabila apt keinginan dipadamkan sama sekali.
Orang yang mencapai keadaan nirwana dikatakan akan berada dalam
keadaan bahagia, gembira dan ketenangan yang berkekalan.

(ii) Jainisme
Agama Jaina diperkenalkan oleh Mahavira (Vardhamana) yang mempunyai
banyak persamaan dengan ajaran-ajaran Upanishad dan Buddhisme.
Agama ini mementingkan undang-undang sebab dan akibat yang
dipercayai menentukan kelahiran semula roh-roh individu. Ini menunjukkan
konsep karma dan samsara yangterdapat dalam Upanishad amat penting
kepada agama Jaina.

Ajaran Mahavira ini mengandungi sembilan prinsip atau nava-tattva, iaitu


pertumn, jiva (roh terdapat dalam semua benda, yang bergerak dan
bernyawa termasuk tumbuhan dan ia adalah kekal abadi); kedua, Ajiva
(benda-benda yang tidak bernyawa); ketiga, asmva (daya penarik);
keempat, papa karma (dosa, hasil perbuatan yang jahat); kelima, punya
karma (pahala, hasil perbuatan baik); keenam, bandha (ikatan roh dengan
keinginan dan kejahilan); ketujuh, samvara (menahan pengaliran karma);
kelapan, nirjara (penghapusan karma); dan kesembilan, siddhi (pelepasan
dari kelahiran semula). Papa karma dan punya karma akan menentukan
kelahiran semula roh. Perbuatan baik, disiplin mental dan moral, meditasi
dan kelakuan baik membantu manusia mencapai samvara. Seseorang yang
dapat samvara dan mencapai siddhi dianggap sebagai wira yang menang
dalam perjuangannya dan manusia ini disebutjina (perwira).

15.6.3 Sistem Falsafah India

Sistem falsafah India boleh dibahagikan kepada enam aliran (sekolah)


falsafah iaitu Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Mimamsa dan Vedanta.
Sekolah-sekolah falsafah ini menerima bulat-bulat ajaran daripada kitab-
kitab Veda. Oleh yang demikian, aliran-aliran falsafah ini juga dikenali
sebagai astika darshana.

Nyaya

Ciri-ciri sekolah falsafah ini dikesan dalam kitab-kitab Veda dan Upanishad.
Pendukung falsafah Nyaya ialah Gautama dan karya beliau berjudul Nyaya
Sutra yang bertarikh kurun ke-2SM menjadi teks asas aliran falsafah ini.
Nyaya bermaksud pertimbangan logik dan menurut falsafah ini terdapat
empat sumber ilmu pengetahuan iaitu Persepsi (pratyaksha), Inferens
(anumana), analogi/perbandingan (upamana) dan testimoni/pembuktian
(shabda). Nyaya menekankan empat faktor

halaman 271

dalam mendapatkan ilmu pengetahuan iaitu Subjek yang diketahui


(pramata), Objek pengetahuan (prameya), Cara memperolehi pengetahuan
yang sah (pramana) dan Pengetahuan yang sah (prama).

Oleh itu falsafah Nyaya mengutamakan doktrin teori pengetahuan serta


menerima akan kewujudan Tuhan. Dunia ialah sesuatu entiti benar, bukan
rekaan ataupun imaginasi minda. Hidup ini pula bertujuan untuk membawa
pengetahuan/kesedaran kepada jiwa. Tuhan dikatakan sebagai bersifat
tunggal dan mutlak serta kekal abadi, menjalankan fungsi penciptaan,
pemeliharaan dan pembinasaan disertai penjanaan semula tenaga.

Vaisheshika

Sekolah falsafah ini dikenali sebagai Vaisheshika darshana. Pengasas


sistem falsafah ini ialah Kanada (kurun ke-3SM) dan karyanya berjudul
Vaisheshika Sutra menjadi sumber asas falsafah ini. Vaisheshika dan
Nyaya merupakan dua sistem falsafah yang saling berkaitan dan kedua-
duanya berkongsi pandangan bahawa kejahilan merupakan sumber bagi
segala penderitaan. Kebebasan hanya dapat dicapai menerusi
pengetahuan yang betui terhadap kebenaran dan kedua- dua sistem
falsafah ini turut menekankan pentingnya pembebasan dalam seseorang
individu.

Vaisheshika lebih menonjolkan minat dalam bidang kosmologi. Semua


benda dikatakan diperbuat daripada empat jenis paramanu (atom) iaitu
atom- atom kepunyaan bumi, air, api dan udara. Gabungan empat jenis
atom tadi dalam ukuran yang berbeza membentuk pelbagai benda dan
bahan. Sebaliknya, terdapat lima unsur yang terlibat dalam pembentukan
dunia iaitu dik (ruang), kala (masa), akasha (eter), manas (minda) dan atma
(jiwa).

Vaisheshika mengakui konsep ketuhanan dan Tuhan dikatakan mencipta


dunia daripada sembilan unsur yang tersebut di atas dan kesemuanya
wujud sebelum dunia diciptalagi. Tuhan membentuk serta menyusun dunia
ini. Dalam konteks ini, apa yang penting ialah Tuhan tidak menjadi
sebahagian dari sembilan unsur yang diperjelaskan di atas.

Oleh itu falsafah Vaisheshika walaupun bukan ateis {atheistic) tetapi


menampakkan perbezaan dengan konsep kepercayaan yang ternyata
berlainan dengan aliran sekolah-sekolah falsafah Hinduisme tradisional.

Sankhya

Sankhya dipercayai merupakan sistem falsafah terawal dalam tamadun


India. Sejarah kelahirannya melampaui zaman Buddha. Falsafah ini
didukung dan dipelopori oleh Kapila dan beliau dipercayai hidup pada kurun
ke-7SM. Oleh itu sejarah permulaan falsafah Sankhya turut digariskan sejak
kurun ke-7SM. Kapila menghasilkan karya yang merupakan teks asas
sekolah falsafah ini iaitu Sankhya Sutra. Pengaruh falsafah ini dapat
dikesan dalam kebanyakan sekolah

halaman 272

falsafah di India. Sankhya-Karika ciptaan Isvarakrisna merupakan sebuah


lagi teks berwibawa bagi sistem falsafah Sankhya.

Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah ini menghuraikan mengenai realiti


dalam bilangan yang terhad dan Sankhya juga bererti pengetahuan yang
sempurna. Oleh itu, pengetahuan sempurna tentang realiti diutamakan
dalam sistem ini. Falsafah ini menyatakan tentang dua realiti mutlak dalam
alam semesta iaitu pertama, purusha iaitu jiwa yang bilangannya tidak
terkira; dan kedua, prakriti iaitu jirim yang sedia wujud sejak dari awal lagi.
Prakriti dikatakan bahan asas bagi perkembangan dunia dan
perkembangan ini menjadi kerana adanya purusha. Oleh itu sejarah dunia
merupakan sejarah perkembangan yang diakibatkan oleh prakriti dan
purusha. Kitaran kematian dan kelahiran akan terhapus jika pengetahuan
mengenai perbezaan antara prakriti dan purusha dicapai. Untuk ini inteiek
(buddhi) diperlukan dan kebebasan kerohanian pula dicapai menerusi
pengetahuan.

Falsafah Sankhya percaya akan konsep sebab dan akibat. Misalnya,


dikatakan pokok wujud dalam benih, meja wujud dalam kayu dan
sebagainya. Maksudnya sebelum sesuatu benda itu mendapat bentuk,
ianya sudah wujud, kerana tiada apa boleh wujud dalam kekosongan. Maka
sesuatu yang sedia wujud itu terlebih dahulu dalam penyebab (material)
apabila efek (kesan) dihasilkan sebagai penyebab material.

Satu lagi sumbangan penting sistem falsafah Sankhya ialah konsep triguna
(tiga sifat) alam semesta. Triguna mengandungi tiga sifat, pertama Sattva
iaitu kecerdasan merupakan sesuatu yang membawa kepada keharmonian,
kemahiran, ketelitian, kesucian dan keterangan; kedua, Rajas iaitu tenaga
merupakan sesuatu yang mengakibatkan aktiviti, gerakan dan keghairahan;
dan ketiga, Jamas iaitu kegelapan merupakan sesuatu yang membawa
kejahilan, kekasaran, ketidakseimbangan, kemalasan dan ketidakaktifan.

Ketiga-tiga sifat tersebut memainkan peranan tertentu dan berlainan dalam


perkembangan prakriti. Sattva pada awalnya bertanggungjawab bagi
manifestasi prakriti serta memelihara perkembangannya. Rajas pula
mengakibatkan segala macam aktiviti. Tamas pula membawa segala
halangan dan keghairahan.

Yoga

Sistem Yoga mempunyai idea falsafah yang sama dengan sistem Sankhya
dalam teori pengetahuan dan metafizika, kecuali sistem Yoga
memperkenalkan konsep Tuhan mutlak dalam sistem falsafahnya. Sistem
Sankhya tidak membicarakan mengenai hal-ehwal konsep Tuhan, tetapi
sistem Yoga memperjelaskan realiti Tuhan.

Sistem Yoga dikatakan memiliki sejarah yang panjang tetapi pembentukan


sistem ini sebagai satu aliran falsafah hanya dapat dilihat pada permulaan
kurun masihi. Pendukung ataupun eksponen terawal bagi sistem ini ialah
Patanjali

halaman 273

yang mencipta teks Yoga Sutra (Kurun ke-2SM). Teks ini merupakan
sebuah karya agung yang berwibawa dalam aliran falsafah Yoga.

Penyatuan roh individu dengan roh duniawi (cosmic soul) menjadi usaha
atau pun tujuan kehidupan ini. Dalam amalan, disiplin sistem Yoga
mengandungi latihan minda dan badan fizikal. Ini termasuklah latihan
mengawal serta mematikan fungsi anggota badan, pancaindera, minda,
inteiek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa.
Pencapaian ini akan membuktikan bahawajiwa adalah lebih unggul
daripada anggota badan, minda yang kompleks serta deria inteiek. Ini
membawa kepada pencsipaimprajna iaitu pengetahuan bahawa jiwa itu
berbeza daripada minda dan badan fizikal.

Sistem Yoga menolak dakwaan bahawa moksha (kesempurnaan


kerohanian) hanya dapat dicapai melalui pengetahuan. Sebaliknya sistem
ini percaya bahawa disiplin minda dan badan fizikal dapat membantu dalam
proses pencapaian moksha. Oleh itu sistem ini mencadangkan meditasi
(renungan mendalam) sebagai salah satu praktikal untuk menyucikan
minda dan mencapai moksha.

Mimamsa

Mimamsa bererti siasatan dan objektif utama sistem ini ialah menegakkan
kewibawaan kitab-kitab Veda serta aspek ritualnya. Sejarah falsafah ini
berusia sejak tahun 1500SM, iaitu bermula sejak Zaman Veda Awal. Tetapi
teks yang mendukung falsafah Mimamsa secara sistematik hanya dicipta
pada tahun 400SM berjudul Purva-mimamsa Sutra, ciptaanJaimini. Aliran
ini tidak bersifat spekulatif, tetapi lebih bercorak praktikal. Kepentingan
sistem falsafah ini terletak pada sistem tafsiran kitab-kitab Veda.

Vedanta
Sistem falsafah Vedanta merupakan aliran falsafah yang paling
berpengaruh dan pengaruhnya masih berterusan dalam kehidupan dan
amalan orang Hindu. la turut dikenali sebagai Uttara Mimamsa kerana
falsafahnya dibentuk berteraskan karya-karya Upanishad. Doktrin Brahman
(Tuhan) menjadi pokok persoalan utama dalam sistem falsafah ini. Pelopor
falsafah ini ialah Badarayana yang mencipta karya berjudul Brahma Sutra
(tahun 400SM) dan teks ini turut dikenali sebagai Vedanta Sutra. Selain
karya-karya Upanishad dan Brahma Sutra, karya Bhagavad Gita turut
menjadi teks asas sistem falsafah ini.

Pendukung falsafah Vedanta yang terkenal ialah Sankara (kurun ke-8


Masihi), orang India Selatan. Terdapat dua aliran utama dalam sistem
Vedanta iaitu, Advaita (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Sankara
mendukung aliran advaita, yang menyatakan atman (jiwa) dan Brahman
(Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Sankara menyatakan bahawa
dunia ini bukanlah ilusi semata-mata, sebaliknya ialah manifestasi Brahman
itu sendiri. Hanya mereka

halaman 274

yang bijaksana dapat melihat kebenaran ini dan sebaliknya, Brahman tidak
bergantung kepada rupa dunia luaran.

Jiwa ataupun roh (atman) peribadi merupakan manifestasi Brahman dan


Avidya (kejahilan) membawa perasaan ego pada jiwa. Akhiran bagi atman
ialah kebebasan dan penyatuan dengan roh duniawi (Brahman). la hanya
dapat dicapai melalui kesedaran kerohanian. Kesedaran bahawa atman
dan Brahman adalah sama dan satu akan membawa moksha (kebebasan
kerohanian).

Ahli-ahli falsafah Vedanta kemudian seperti Ramanuja (tahun 1017-113)


dan Madhva (tahun 1199-1278) pula membawa tafsiran yang berbeza
dengan Sankara dalam hal Brahman dan Atman. Ramanuja menyatakan
bahawa dunia, Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah.
Jiwa dan dunia adalah umpama badan Tuhan (Brahman). Maka itu, segala-
galanya terdapat pada Brahman, tetapi jiwa individu adalah berbeza
daripada Brahman. Aliran Ramanuja pula disebut Visistadvaita-Vedanta.

Madhva percaya akan Dvaita (dualisme), Brahman dan Atman, dan beliau
sebenarnya turut menerima kewujudan dunia. Brahman/Tuhan (Vishnu)
adalah kuasa tertinggi dan sempurna. Terdapat jiwa individu yang tidak
terkira dan jiwa bergantung pada Brahman. Tuhan hanya dapat disedari
melalui kitab-kitab Veda. Persepsi, inferens dan testimoni lisan adalah tiga
cara untuk mengetahui kebenaran. Aliran Madhva pula dikenali sebagai
Dvaita- Vedanta.

15.7 SENI HALUS

Kehidupan orang India lebih terikat pada alam semula jadi dan kesenian.
Dalam bidang seni halus, India telah mencapai kecemerlangan pada awal
tahun-tahun masihilagi. Bidang muzik,tarian dan drama berkembangmaju.
Asimilasi budaya Hindu dan Muslim memberikan sumbangan yang tidak
ternilai dalam bidang sent bina, seni ukir dan lukisan di benua kecil India.

15.7.1 Seni Muzik

Dalam seni muzik India, tala atau corak, metrik menjadi asas teori irama.
Raga atau corak melodi pula menjadi asas teori melodi. Pemain dram
biasanya menjelaskan rangka tala dengan menggunakan pelbagai paluan
dengan tangan dan jari di bahagian-bahagian gendang untuk memperbaiki
irama yang kompleks. Dalam muzik India, walaupun teori harmoni tidak
begitu meluas, mereka mempunyai raga yang lebih kompleks daripada
corak melodi Barat. Pada zaman pertengahan, raga telah mempunyai skala
komplementari yang disebut ragini. Raga dan ragini digunakan untuk
menggambarkan waktu (kala) atau sesuatu musim, perayaan dan emosi.
Alat-alat muzik India terbahagi kepada empat kategori iaitu pertama, tata
(tali); kedua, avanaddha (dram); ketiga, ghana (solid atau ideophone); dan

halaman 275
keempat, susira (angin). Alat muzik India Utara adalah berbeza dengan alat
muzik India Selatan. Di India Utara, sitar, sahnai, dan tabala merupakan
alat muzik utama. Vinai, natasvaram dan mrdanga, menjadi alat muzik yang
penting di India Selatan. Muzik India Utara (Hindustani) dan muzik India
Selatan (Karnataka) mempunyai asal-usul dalam teks asas Natya-Sastra
dan Sangita Ratnakara.

15.7.2 Seni Tarian

Tradisi kesenian India juga menunjukkan bahawa seni tarian dan sent
muzik mempunyai hubungan yang erat. Misalnya tarian Kathak dan muzik
Hindustani (India Utara), dan Bharata Natyam dan muzik Karnataka (India
Selatan). Manakala taridra pula biasanya dimainkan berdasarkan tradisi-
tradisi sastera, misalnya taridra Katakkali yang berdasarkan bahan-bahan
epik Purana dan taridra Manipuri pula berdasarkan tema-tema dari
Bhagavata Purana dan Gita Govinda.

Natya Sastra merupakan teks tarian India dan dicipta oleh Bharata antara
kurun kedua dan keenam Masihi. lanya membincangkan secara
keseluruhan tentang drama, cara dan teknik mengatur pentas, bahasa
persajakan, emosi dramatik (dari mana munculnya aliran-aliran estetik
seperti ala.mka.ra dan rasa). Sanggita Ratnakara, karya ciptaan Sangadeva
pada kurun ke-13, walaupun mementingkan muzik, mempunyai satu bab
tentang tarian.

Jenis-jenis tarian yang menjadi popular di sesuatu kawasan akhirnya telah


diakui oleh keseluruhan masyarakat India dan menjadi warisan bersama.
Antara tarian-tarian utama ialah seperti Manipuri iaitu dipersembahkan oleh
artis-artis wanita sebagai taridra. Berasal dari Manipur di sempadan India-
Burma pada akhir kurun ke-18 dan disebarkan ke seluruh India oleh
Rabindranath Tagore padatahun-tahun 1920-an. Bharata Natyam iaitu satu
jenis tarian tulen disifatkan sebagai penuh dengan gerakan kompleks, gaya
tangan, pernyataan perasaan pada muka, gerakan kaki dan tangan. Bentuk
yang terdapat sekarang berasal dari kurun ke-17. lanya dipersembahkan
oleh penari-penari istana (rajasadasi) dan penari-penari di kuil (deva dasi).
Katakkali iaitu dipersembahkan oleh artis- artis lelaki berasal dari Kerala
pada kurun ke-16 dan taridra ini dilambangkan dengan pakaian berwarna-
warni. Kathak yang dipersembahkan oleh artis lelaki atau wanita secara
solo dan kadang-kadang dipersembahkan oleh dua atau tiga orang penari.
la berasal dari India Utara pada kurun ke-14. Tarian-tarian lain seperti
Orissi, Mokiniyattam, Bhagavata Mela Nataka, Kutiyattam dan Yaksagana
dianggap sebagai tarian-tarian minor.

15.7.3 Seni Drama

Dalam arena drama, ciptaan karya berjudul Natya Sastra merupakan teks
drama, muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan
bidang drama. Ciri awal seni drama India berbentuk taridra. Teks ini
membincangkan seni

halaman 276

bina teater, konvensi-konvensi pentas, teknik-teknik produksi, persembahan


dan artis-artis. Misalnya, teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat
dilihat dalam sistem-sistem pelbagai pergerakan fizikal dan menyebutkan
13 gerakan untuk kepala, 36 untuk mata, 10 untuk badan dan lain-lain.

Tujuan drama Sanskrit adalah untuk menghiburkan para hadirin (ananda)


dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (Sthay ibhava). Contoh
drama- drama seperti ini ialah drama Sakuntala (menggambarkan cinta dan
belas kasihan), dan Mudraraksasa (menggambarkan kama). Unsur-unsur
falsafah dan dramatik yang dimuatkan menyebabkan sesuatu drama yang
dipersembahkan itu mengambil masa tiga hingga lapan belas hari. Misalnya
Mattavilasa, drama babak solo kurun ke-7 Masihi dipersembahkan selama
lapan belas hari.

15.7.4 Seni Bina dan Seni Ukir

Pada zaman Maurya, bidang seni bina dan seni ukir India berkembang
maju. Tiang Asoka merupakan contoh terbaik kemegahan seni bina dan
seni ukir India. Pada zaman Gupta, senibina dan seni ukir mencapai
kegemilangannya. Di India Utara, Stupa Sanchi, imej Buddha dan
Bodhisattva adalah antara lambang kemegahan seni bina India. Ukiran Gua
Ajanta dan Ellora serta duit syiling India zaman Gupta membuktikan seni
ukir India yang tinggi nilainya. Di India Selatan, kuil batu Mamallapuram
yang dibina oleh raja Pallava menunjukkan corak seni bina dan seni ukir
kompleks yang mengagumkan. Pada zaman Chola, kuil Brigathiswarar
yang dibina di Thanjavur menunjukkan keunikan corak seni bina bangunan
kuil ini, dan masih menjadi misteri dalam seni bina India.

Dalam bidang seni ukir, India maju dalam seni ukir logam. Pada zaman
Muslim (Islam) di India, kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu
berkembang dalam bidang seni bina dan seni ukir. Pembinaan dasar
menampakkan sepenuhnya ciri-ciri seni bina Islam tetapi kerja-kerja
pengindahan sesuatu bangunan banyak melibatkan ciri-ciri Hindu.
Bangunan kuil dewa Govinda; istana Fathpur (dibina pada zaman Akhbar);
Taj Mahal danJami Masjid (1644- 58) yang dibina semasa ShahJahan
merupakan contoh terbaik yang menunjukkan gaya seni bina dan seni ukir
Indo-Parsi.

15.7.5 Seni Lukis

Kesusasteraan India awal menunjukkan bahawa bidang seni lukis India


mencapai kemajuan pada zaman tersebut. Dinding Istana dan ruang
dalaman rumah golongan berada dihiasi dengan lukisan-lukisan yang
menarik. Kebanyakan kuil gua (cave temples) India dihiasi dengan lukisan
bersifat agama. Para pelukis mendapat ilham daripada epik klasik India
seperti Ramayana dan Mahabharata. Gua Ellora, Badami dan Bagh adalah
di antara contoh bagi lukisan bersifat agama. Walaupun tujuan utama
lukisan Gua Ajanta adalah agama tetapi ianya turut memuatkan unsur-
unsur lukisan bersifat sekular.

halaman 277
Dalam zaman Islam pemulihan seni lukisan berlaku di India dan asimilasi
seni lukisan menghasilkan gaya lukisan Indo-Sino-Parsi. Akbar telah
menubuhkan institusi lukisan untuk menggabungkan gaya lukisan Islam
dengan Hindu.

15.8 BIDANG SAINS

Kematangan dan kesempurnaan yang dicapai dalam bidang kerohanian


telah merintis jalan bagi orang India memiliki beberapa keistimewaan lain.
Ini dapat dilihat dari penemuan-penemuan awal yang telah dilakukan dalam
bidang sains. Pengetahuan orang India dalam bidang matematik,
astronomi, fizik, kimia, perubatan dan bidang logam merupakan sumbangan
yang tidak ternilai kepada perkembangan tamadun dunia.

15.8.1 Ilmu Matematik

Dalam bidang ilmu matematik, pengetahuan mengenai konsep geometri


telah berkembang sejak zaman sebelum masihi lagi. Sejak zaman Gupta
(319 TM), India telah maju dalam bidang ilmu matematik. Kemajuan ini
dapat dicapai oleh orang India hasil pengetahuan yang dimiliki oleh mereka
dalam konsep nombor abstrak. Mereka berupaya membezakan nombor
abstrak dan nombor kuantiti objek-objek ataupun keluasan ruang.
Berbandmg dengan matematik Greek (Yunani) yang lebih bersifat
mengukur panjang, lebar dan geometri, India sudah melepasi tahap ini lebih
awal lagi. Orang India menggunakan nombor- nombor asas dengan simbol
0 hingga 9 untuk mencipta cara kiraan Algebra asas dan ini membolehkan
tamadun India menceburi bidang ilmu matematik yang lebih rumit.

Dalam batu-batu bersurat/inskripsi awal India, tarikhnya tidak ditulis dengan


menggunakan simbol-simbol Yunani-Romawi dan Hebrew tetapi telah
digunakan sembilan notasi (notation) bagi 9 angka pertama diikuti dengan
angka '0' dan '0' menjadi asas bagi menulis 10, 100 dan sebagainya.
Inskripsi seumpama ini bertarikh 595 Masihi telah ditemui di Gujarat, India.
Pada kurun ke-6, konsep ini sudah pun sampai ke Syria dan juga telah
tersebar sehingga ke Indo-China.

Terdapat beberapa karya matematik awal India yang turut menggunakan


nombor dalam cara 10 angka. A.ntursLnya.ManuskripBakshali bertarikh
kurun ke-4 dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Seterusnya karya
berjudul Aryabhatiya, ciptaan Aryabhata yang bertarikh tahun 449 Masihi
ialah karya matematik yang kedua yang pernah dicipta di India.

Ada sarjana yang beranggapan bahawa sistem perpuluhan yang digunakan


dalam matematik adalah ciptaan awal orang Arab. Tetapi anggapan ini
salah kerana orang Arab menamakan bidang matematik sebagai Hindisat,
ertinya seni

halaman 278

India dan ini membuktikan bahawa sistem perpuluhan adalah ciptaan orang
India. Sebenarnya orang Arab telah mempelajari seni matematik dari orang
India. Ini berkemungkinan besar berlaku menerusi hubungan perdagangan
yang kukuh di antara India dan Timur Tengah sejak kurun sebelum masihi
lagi. Terdapat juga kemungkinan orang Arab mempelajarinya setelah
mereka menakluk Sind, India pada tahun 712 Masihi.

Beberapa penemuan baru yang dilakukan pada zaman pertengahan oleh


pakar-pakar matematik seperti Brahmagupta (kurun ke-7), Mahavira (kurun
ke-9) dan Bhaskara (kurun ke-12) tidak pernah diketahui di Eropah
sehinggakan berlakunya zaman Renaissance (Pemulihan Budaya). Orang
India telah mengenali nombor-nombor positif dan negatif, kubus serta kuasa
3. Mereka juga dapat menyelesaikan persamaan kuadratik dan beberapa
persamaan. Orang India juga telah memahami trigonometri, geometn
bulatan, kalkulus dan sebagainya. Angka 0 (sunya) dan infiniti telah
diketahui lebih awal di India berbanding dengan tamadun-tamadun lain.

15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar

Jyotisa adalah salah satu bahagian utama Veda. la merupakan perkiraan


astronomi yang digunakan pada zaman awal untuk menentukan tarikh dan
masa bagi upacara pengorbanan. Berdasarkan perkiraan astronomi muncul
kalendar matahari. Pada zaman awal, orang India berjaya menemui 7
planet tanpabantuanteknologiperalatan. Planet-planet tersebut ialah
Matahari, Bulan, Marikh, Utarid, Musytari, Zuhrah, Zuhal dan kemudian dua
lagi planet ditambah, iaitu Rahu dan Kethu (pusat tenaga) yang berada
pada arah bertentangan 180 . 27bintang (nakshatra) turut dikenali dan
mempercayai 27 bintang dan 9 planet ini mempengaruhi kehidupan
manusia. Kepercayaan inilah yang menjadi asas bagi kemunculan ilmu
menilik (astrologi). Bermula pada zaman Gupta, ilmu astrologi berkembang,
diterima dan akhirnya, dipercayai oleh semua orang India.

Para sarjana mengatakan terdapat pengaruh seni astronomi orang


Mesapotamia (Sumeria) dalam astronomi India. Bagaimanapun, tidak
terdapat bukti dan penjelasan yang konkrit untuk memperkukuhkan
kenyataan ini. Pakar astronomi Syria, Severus Sebokht (kurun ke-7) telah
mengetahui keunggulan astronomi dan matematik India. Beliau
berpendapat perkiraan astronomi India adalah sesuai untuk tujuan praktikal
dan lebih tepat daripada astronomi Greek- Romawi.

15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia

Pengetahuan mengenai ilmu fizik dan kimia orang India adalah berkaitan
dengan agama dan teologi. Konsep jirim muncul berdasarkan intuisi dan
logika, dan bukannya eksperimen. Dipercayai bahawa alam semesta terdiri
dari gabungan

halaman 279

lima elemen iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa. Pengikut Buddha dan
Ajivika menolak angkasa. Hampirsemuaaliranagamadi India percaya
bahawa unsur-unadr alam kecuali angkasa adalah bercirikan atom. Ilmu
atom India adalah lebih tulen dan berdikari dengan sumbangan pakar atom
seperti Pakudha Katyayana (sezaman dengan Buddha).
Menurut Jaina, corak percantuman atom yang berbeza menghasilkan
elemen-elemen dengan pelbagai sifat. Orang Buddha melihat atom sebagai
"occupying minutest space in the minutest time". Mengikut falsafah
Vaisesika pula atom-atom membuat satu percantuman diacldsin triad yang
primari sebelum bercantum untuk membentuk sesuatu objek bahan. Orang
India percaya bahawa elemen-elemen tanah dan air adalah jenis jatuh, api
jenis menaik, padu [solid) dan bendalir jenis mengembang dalam panas.
Tetapi usaha eksperimen yang sebenar dan saintifik tidak dilakukan dalam
bidang ini.

Konsep bunyi ditentukan berdasarkan eksperimen. Latihan bagi


meningkatkan kebolehan mendengar dibuat untuk memahami intonasi
sebutan mazmur-mazmur Veda dengan lebih tepat. Sejak awal lagi oktaf
(octave) dibahagikan kepada 22 sruti (microtone).

Bidang kimia di India lebih tertumpu pada pembuatan ubat. Pengetahuan


kimia tidak digunakan untuk mengubah dan menjadikan logam besi kepada
emas, seperti yang dilakukan di Eropah. Orang India membuat ubat bagi
hidup lama, racun dan antidotnya. Melalui kimia perubatan juga beberapa
bahan alkali utama, asid dan garam logam dicipta dengan proses yang
mudah seperti pembakaran dan penyulingan. Mereka juga dikatakan sudah
mencipta ubat bedil.

15.3.4 Bidang Logam

Dalam bidang pertukangan besi, kemahiran orang India jelas nampak pada
Iron Pillar (Tiang Besi) di Delhi yang dibuat pada kurun ke-5. la merupakan
sebatang besi 7 meter tinggi dan begitu tulen sehingga tidak berkarat.
Mereka berkemahiran dalam bidang ilmu kaji logam dan barangan logam
buatan mereka begitu dihargai di zaman Empayar Romawi dan di Asia
Barat.

15.8.5 Bidang Perubatan


Pengetahuan perubatan orang India bermula pada zaman Vedik sebagai
sent ilmu sihir. Unsur-unsur bidang perubatan seperti fisiologi,
pembedahan, pernafasan melalui amalan yoga, reproduksi manusia,
farmakologi dan perubatan binatang wujud sebelum tahun-tahun masihi.
Teks-teks perubatan India seperti Caraka (kurun pertama hingga ke-2) dan
Susruta (kurun ke-4) dianggap setaraf dengan Hippocrates dan Galen
dalam beberapa segi dan lebih maju pada keseluruhannya.

halaman 280

Bab 16

IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI

G. Sivapalan
M. Rajantheran
R. Rajakrishnan

Pandangan Semesta Organik, Aatya, Ahimsa, Perpaduan, Kepelbagaian,


Rajadhanna, Perpaduan dalam Kepelbagaian, Pandangan Semesta
Atomistik, Dharma, Svadharma, Visesadharma, Sadharna Dharma,
Majmuk-relativisme, Keseluruhan yang Berbeza (differentiated totality),
Kontradiksi, Perbezaan, Toleransi.

16.1 PANDANGAN UMUM

Kepercayaan bahawa terdapat satu tamadun atau peradaban yang


sempurna adalah mitos, bukan realiti. Setiap tamadun mempunyai
kekuatan-kekuatan (keunikan) dan kelemahan-kelemahan yang tersendiri.
Kekuatan sesuatu tamadun mungkin terletak pada nilai-nilai moral, agama,
falsafah, politik dan estetik manakala kelemahannya terletak pada nilai-nilai
ideal. Untuk meneliti dan mengkaji nilai-nilai ideal bukanlah merupakan
suatu tugas yang sukar tetapi untuk mengidentifikasikan kelemahan-
kelemahan dan memahami sesuatu tamadun itu, menjadi satu cabaran.
Dari tamadun India, kita dapat memerhatikan dua sudut pandangan yang
menarik mengenainya iaitu pertama, nilai-nilai ideal dan kontradiksi
terhadap nilai-nilai itu; dan keduanya, cara tamadun ini menyesuaikan diri
terhadap perkara ini. Inilah dianggap iktibar tamadun India yang menjadi
teladan kepada zaman moden masa kini. Dalam konteks ini, iktibar dari
tamadun India dilihat melalui dua aspek terpenting iaitu pertama,
pandangan semesta dan kedua, nilai- nilai.

halaman 281

16.2 PANDANGAN SEMESTA

16.2.1 Sifat Penerimaan

Sejarah India yang dibahagikan kepada tiga zaman, iaitu zaman purba,
zaman pertengahan dan zaman moden atau masing-masing dikenali
sebagai Zaman Hindu, Muslim dan British, telah menyaksikan kedatangan
penduduk-penduduk baru dan kemunculan budaya, tradisi, agama,
falsafah, bahasa, idea dan sistem baru. Tamadun India dapat meresap,
mengubah suai dan kekal dengan elemen- elemen dari dalam dan luar
India. Semuanya ini membentuk suatu masyarakat berbilang budaya,
agama dan kumpulan etnik dan subetnik di samping terdapat perbezaan
berdasarkan kasta, kawasan dan bahasa, yang masing-masing membuka
ruang dan peluang bagi pembahagian masyarakat.

Kepelbagaian dalam masyarakat menyumbangkan unsur-unsur kontradiksi


seperti kebaikan dan keburukan, toleransi dan tidak bertoleransi, perpaduan
dan tidak bersatupadu, kesetiaan dan ketidaksetiaan, persamaan dan
ketidaksamaan, integrasi dan perasingan, bekerjasama dan persaingan,
persetujuan dan konflik, persamaan dan perbezaan, keadilan dan
ketidakadilan, dan perasaan khuatir dan tidak dipedulikan. Tetapi
masyarakat India tidak berpecah belah atau tidak menimbulkan keadaan
huru-hara walaupun beberapa perubahan antaranya dilakukan dengan
kekerasan bukan secara sukarela. Masyarakat India kekal dengan
kestabilan walaupun terdapat zaman-zaman yang menyaksikan perubahan
pesat dan radikal kerana serangan luar. Ini kerana pandangan semesta
India yang menekankan perpaduan dalam kepelbagaian dan dibantu oleh
organisasi sosial yang menerima pelbagai unsur sambil menentang
perubahan-perubahan.

Tamadun India, khasnya tamadun Hindu, telah mengembangkan


pandangan semesta yang dapat mengharmonikan kecenderungan-
kecenderungan berkonflik dan lain-lain unsur kepelbagaian dunia
fenomena. Pandangan semesta organik ini, walaupun dibentuk berasaskan
sifat kerohanian, menerangkan realiti seperti yang didapati di peringkat
dasar (ultimate) dan di peringkat duniawi. Pada peringkat dasar realiti dilihat
sebagai tidak berpenghujung (infinite) dan tidak terbatas tetapi pada
peringkat duniawi ia dilihat sebagai bersifat majmuk dengan pelbagai nama
dan bentuk. Tiap-tiap satu ini diakui sebagai realiti dengan unsur-unsur
tersendiri di peringkat masing-masing. Walaupun perbezaan- perbezaan ini
diakui sebagai satu yang berdasarkan tujuan ia wujud dalam konteksnya,
mereka ini haruslah dilihat sebagai pandangan terhad. Sebenarnya mereka
ini adalah manifestasi kepelbagaian realiti yang tidak berbeza. Unsur- unsur
majmuk, yang dianggap sebagai manifestasi realiti mutlak, saling
berhubung dan bergantung antara satu sama lain sebagai elemen-elemen
keseluruhan yang berbeza {differentiated totality). Tiap-tiap satu boleh
menjadi tumpuan bagi memahami keseluruhan. Dengan
mengidentifikasikan unsur-unsur majmuk dengan keseluruhan, konflik yang
berlaku di peringkat duniawi dapat diatasi.

halaman 282

Jadi pandangan semesta ini menekankan sifat perpaduan di satu permgkat


dan sifat majmuk-relativisme di peringkat lain.

Pandangan semesta ini lebih bersesuaian dengan unsur-unsur kompleks


yang terdapat dalam realiti sosial, jadi ia bersedia untuk menerima pelbagai
sistem, corak kehidupan sosial dan kepercayaan-kepercayaan. la tidak
menuntut atau diganggu oleh prinsip moral yang terlibat dengan
kepercayaan bahawa ia mempunyai kebenamn. Pandangan semesta ini
membenarkan seseorang memilih cara berfikir dan melakukan tindakan
sendiri. Oleh yang demikian kontradiksi diterima sebagai unsur kehidupan
yang tidak dapat dielakkan. Perspektif ini menunjukkan bagaimana India
dapat menerima dan dapat mengekalkan pelbagai tradisi, pandangan dan
pemikiran yang sering berbeza. Pendek kata, pandangan semesta ini bukan
sahaja menerima perbezaan dan kepelbagaian tetapi menuntut supaya
mereka wujud bersama.

Sikap menerima kepelbagaian, perbezaan dan kontradiksi dalam tradisi


sosiobudaya merupakan sumbangan utama tamadun India kepada
tamadun dunia. Sifat ini ialah asas pandangan semesta India yang asal. la
menekankan hakikat bahawa terdapat cara berfikir, cara hidup dan cara
membuat sesuatu yang berbeza dan alternatif walaupun ia bertentangan
satu sama lain. Sifat ini membenarkan kepelbagaian dan menerima hakikat
bahawa kontradiksi bukan sahaja boleh wujud bersama tetapi harus wujud
bersama kerana dalam dunia benar semua benda dan perkara tidak
diaturkan dalam satu sistem yang teratur, seimbang dan berpadu. Jadi
tradisi ini tidak menuntut bahawa bagi dua perkara untuk wujud bersama
mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur bertentangan. Misalnya dalam
aspek agama terdapat pelbagai kepercayaan, amalan dan falsafah yang
dianggap sebagai unsur realiti agama. Dalam perkembangan tradisi agama
didapati dewa-dewi yang terpenting pada Zaman Veda Awal dengan beribu-
ribu mazmur suci dicipta dan pelbagai upacara pengorbanan diadakan.
Lama- kelamaan dewa-dewi ini hilang kepentingan dan akhirnya lenyap dari
sistem agama orang Indo Arya. Dewa-dewi baru dan pelbagai sistem
agama yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan muncul, semuanya
menegakkan legitimasi dengan menyatakan bahawa mereka didasarkan
pada Veda-Veda. Tradisi India menerima semua ini dengan kepercayaan
bahawa mereka ialah unsur-unsur benar Hinduisme. Sama ada ia
politeisme atau monoteisme mahupun Vaisnavisme atau Saivisme
semuanya adalah sama bagi seorang Hindu kerana mereka ialah
perwakilan simbolik realiti agama yang sama.

Dewa-dewi politeistik dianggap sebagai penjaga nilai-nilai manusia seperti


kesihatan, kekayaan, panjang umur, kemasyhuran dan kejayaan dan
mereka boleh merayu kepada dewa-dewi supaya mengurniakan nilai-nilai
ini. Konsep bahawa dewa-dewi menjaga sesuatu yang dikehendaki oleh
manusia merupakan cara menegakkan nilai-nilai manusia dan memberi
sifat-sifat kerohanian kepadanya. Bagi mereka yang mempunyai orientasi
psikologi dan kemahiran kerohanian yang tidak sesuai bagi pencanan
kehidupan kekal abadi atau integrasi kosmik

halaman 283

boleh meneruskan usaha mencari ketuhanan dalam kehidupan seharian.


Jadi politeisme memainkan peranan mengikut rangka keperluannya.
Pengikut tradisi Hindu tidak melihat apa jua kontradiksi sebab mereka
melihat kesahan berhubung dengan tujuan.

Selain daripada struktur pluralistik tradisi agama Hindu, India juga


menyaksikan kedatangan dua agama utama iaitu Islam dan Kristian dengan
tradisi, kepercayaan dan amalan masing-masing. Kedua-dua ini wujud
bersama dengan kepercayaan dan amalan Hindu dan orang-orang India
menerima semua ini dengan semangat dan minda yang membenarkan
perbezaan dan kontradiksi. Di samping itu kita dapat lihat orang-orang India
yang memeluk kedua-dua agama ini kekal dengan pandangan, unsur dan
amalan Hindu. Misalnya prasangka-prasangka kasta, ketidakbenaran
perkahwinan semula balu, penyembahan patung dan amalan upacara
diteruskan. Kontradiksi dengan ajaran Islam adalah ketara sebab terdapat
orang India Muslim yang menyembah orang soleh dan tempat
pengkebumian (seperti Shaikh Chisti dan Bairom Nath) yang bertentangan
dengan monoteisme Islam. Amalan penyembahan patung- patung seperti
yang terlihat pada orang Chaurishara di Uttar Pradesh yang menyembah
Kalka Sahja Mai; Meo dari Punjab menyembahkan dewa-dewa seperti
Siansi, Magti dan Lachi; Turk Nawa dari Bengal menyembah Lakshmi;
orang Muslim Bengal menyembah Sitata, Kali dan Dharmaraj; orang Shin
menyembah lembu dan orang Momin dari Kutch menyembah triniti Hindu.
Tetapi masyarakat Muslim termasuk pemerintah dan ulama menerima
amalan- amalan ini dan tidak menyuarakan bantahan terhadapnya.

Dalam sistem pemikiran falsafah Hindu terdapat enam aliran iaitu Sankhya,
Yoga, Nyaya, Vaisesika, Mimamsa dan Vedanta. Sankhya membincangkan
25 tattva atau prinsip yang menyumbang kepada penciptaan manakala
Yoga menekankan kawalan badan dan pancaindera sebagai cara mencapai
pengetahuan benar tentang Realiti Agung. Nyaya berdasarkan kepada logik
jadi penekanan terhadap pemikiran yang jelas dan logik adalah cara
mencapai kegembiraan teragung. Vaisesika menyatakan tentang
penciptaan duniawi dari atom dan pelepasan dari kehidupan duniawi
bergantung kepada kebolehan mengidentifikasikan elemen-elemen atomik
duniawi. Kuasa dan undang-undang dalam kitab Veda dibincangkan oleh
Mimamsa manakala Vedanta mencadangkan kewujudan Roh Mutlak dalam
semua benda, dan tujuan kehidupan ialah mencapai penyatuan roh individu
dengan roh duniawi. Tentang hubungan roh individu dan Tuhan terdapat
sekurang-kurangnya tujuh interpretasi seperti dvaita (dualisme), advaita
(tanpa dualisme), suddhadvaira (tanpa dualisme secara mutlak),
visistadvaita (tanpa dualisme dengan syarat) dan sebagainya.

Kesemua aliran falsafah ini wujud pada masa yang sama dan mewakili
pandangan berbeza dan menerangkan kewujudan realiti dari sudut
pandangan tertentu. Pandangan berbeza tidak sehingga menyingkirkan
sesuatu pandangan lain untuk memahami kebenaran. Pandangan berbeza
sebenarnya digalakkan

halaman 284

oleh keinginan untuk menerangkan mengenai kebenaran dari sesuatu sudut


pandangan. Bahawa terdapat pandangan yang berbeza atau bertentangan
antara satu sama lain yang terus wujud dan berkembang menunjukkan
kebolehan dan kesudian orang India menerima pandangan yang
bertentangan mengenai sesuatu perkara, biar dalam aspek sosial mahupun
dalam aspek agama atau falsafah.

Pemikiran falsafah Hindu wujud dalam suasana budaya yang sama dengan
Buddhisme danJainisme yang menekankan falsafah heterodoks dan
ateistik. Kedua-dua agama ini bukan sahaja mengelakkan perbincangan
tentang Tuhan tetapi juga menafikan realiti dunia fenomena. Doktrin maya
atau illusi tentang duniawi didokumentasikan dalam aliran Yogacara dan
Madhyamika mazhab Buddhisme Mahayana dan juga dalam mazhab
Buddhisme Hinayana yang awal. Tambahan pula Buddha sendiri telah
menolak Hinduisme, kasta dan kedudukan orang Brahmin tetapi orang India
sudi menerima agama Buddha dan rarnai yang telah memeluknya.
Semangat dan minda orang India tidak mengasingkan perbezaan dan
kontradiksi kerana mereka percaya bahawa sesuatu pandangan itu
mungkin benar di sesuatu peringkat dan mungkin betui tentang sesuatu
aspek realiti.

Penerimaan unsur-unsur perbezaan dalam aspek agama membawa kesan


positif bagi masyarakat India yang tidak mengalami sebarang pergolakan
agama dalam sejarahnya. Tetapi sifat penerimaan yang terlihat dalam
kehidupan sosial membawa kesan negatif terhadap seseorang individu dan
sesuatu kumpulan yang menjadi mangsa diskrimmasi dan penghinaan.
Terdapat sebilangan manusia yang dianggap sebagai orang yang tidak
boleh disentuh dan didekati, diasingkan dan dikehendaki tinggal dikawasan
terpencil, didiskriminasikan dan dieksploitasi. Masyarakat India tidak
mempedulikan ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang berlaku di
hadapan mereka walaupun tradisi bhakti menekankan persamaan manusia
di sisi Tuhan. Ada yang cuba menggunakan konsep karma yang
menyatakan bahawa kelahiran seseorang ditentukan oleh perbuatannya
dalam kehidupan lalu iaitu sebelum kehidupan ini. Ini merupakan usaha
golongan yang menikmati kehidupan yang baik menjustifikasikan
kedudukan mereka. Kaum wanita juga tidak dikecualikan daripada
penghinaan, diskriminasi dan layanan yang berbeza. Perkahwinan awal,
amalan hipergami, pemberian dowri dan larangan terhadap perkahwinan
semula balu menyebabkan kemunculan balu- balu muda. Prasangka dan
diskriminasi terhadap balu begitu negatif sehingga mereka sanggup
melakukan sati (membakar diri) bersama mayat suami mereka daripada
hidup sebagai seorang balu. Memang tidak berlaku pergolakan sosial
dalam masyarakat kerana perasaan batin ahli-ahli keluarga dan masyarakat
tidak dibangkitkan dan mereka menerima adat-adat ini sebagai desachara
(adat sesuatu kawasan).

Dalam aspek politik terdapat konsep rajadharma atau tugas-tugas yang


diwajibkan bagi seorang pemerintah atau kerajaan. Bahawa terdapat tugas
dan tanggungjawab pemerintah bererti golongan yang diperintah
mempunyai hak-

halaman 285

hak tertentu untuk menuntut perhatian kerajaan. Rakyat yang setia dan
membayar cukai mempunyai hak untuk menggantikan pemerintah atau
kerajaan yang kejam atau tidak cekap. Jadi tekanan terhadap obligasi atau
tanggungjawab antara satu sama lain penting dalam hubungan antara
kerajaan dan rakyat. Kita dapat melihat dalam sejarah India, bukan sahaja
pemerintahan (seperti Chandragupta Maurya, Asoka Harsha, Alauddin
Hussein Shah, Sultan Zainal Abidin dan Akbar) yang selaras dengan
konsep rajadharma tetapi terdapat juga pemerintah-pemerintah yang
bersifat autokrat, mengganggu hak dan kebebasan rakyat,
menyalahgunakan kuasa dan tidak berperikemanusiaan.

Pada zaman pemerintahan Aurangzeb, Islam dijadikan agama rasmi


negara. Pegawai-pegawai beragama Hindu disingkirkan dari perkhidmatan
kerajaan, cukai jizayah ke atas bukan Muslim dikuatkuasakan, baginda
tidak ingin menaungi sent dan agama rakyat bukan Muslim, dan kuil-kuil
Hindu dimusnahkan. Rakyat India menerima pelanggaran norma oleh
pemerintah dengan falsafah bahawa penyelewengan adalah sesuatu yang
tidak dapat dielakkan.

Jadi sifat penerimaan yang menjadi asas pandangan semesta India


mempengaruhi pemikiran orang India sehinggalah mereka menerima idea,
pandangan, amalan dan kehidupan yang berbeza dan kadang-kadang
bertentangan.

16.2.2 Sifat Toleransi

Pandangan semesta organik ini mengalami perubahan selepas kedatangan


kuasa British ke India. Dasar memperkenalkan pendidikan Inggeris dan
usaha-usaha yang dijalankan oleh mubaligh Kristian telah mempengaruhi
pemikiran dan perasaan orang India. Mereka mulai menyedari beberapa
kelemahan dalam masyarakat terutama dalam aspek sosial dan agama lalu
mengambil tindakan untuk memperbaharui masyarakat. Mereka melihat
masyarakat secara kritis dan dari sudut pandangan rasional dan apa-apa
saja yang difikir tidak selaras dengan unsur rasional dan saintifik ditentang.
Masyarakat India beransur-ansur menerima pandangan semesta atomistik
yang mementingkan persamaan, persetujuan dan keharmonian.

Mengikut pandangan semesta ini bagi dua benda untuk wujud bersama
mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur berkontradiksi. Ketidaksamaan
dan perbezaan akan menyebabkan mereka percaya India akan
menyaksikan perubahan-perubahan sosial dan agama, usaha untuk
menentang pihak British, perjuangan untuk menuntut kemerdekaan,
rusuhan antara orang Hindu dengan Muslim, tuntutan untuk negara
berasingan bagi orang Muslim, tuntutan oleh kasta-kasta bawahan untuk
memperbaiki kehidupan dan kedudukan mereka, usaha-usaha perubahan
terhadap kedudukan kaum wanita dan lain-lain lagi. Ini bermakna, ciri-ciri
masyarakat yang wujud sejak zaman purba dan zaman pertengahan, dan
yang telah diterima, sekarang dipersoalkan dan ditentang.

halaman 286

Tamadun India mempunyai atau memiliki mekanisme yang dapat


menguruskan pemikiran dan tindakan rakyatnya, supaya dapat
mengharmoniskan tendensi berkonflik yang muncul dalam masyarakat
bersifat majmuk, dan juga hubungan antara individu terpaksa menghadapi
pandangan semesta yang bertentangan. Konsep atau prinsip perpaduan
dalam kepelbagaian mula diancam dan India menghadapi pelbagai
tuntutan, termasuk tuntutan untuk memisahkan negara.

Kedatangan British dan tindakan memperkenalkan pendidikan Inggeris di


India telah menyebarkan idea-idea seperti kebebasan, persamaan,
kesetiaan, keadilan, rasionaliti, kebenaran dan kesedaran batin. Peranan
mubaligh- mubaligh Kristian juga menunjukkan kepentingan nilai-nilai ini.
Oleh yang demikian sikap, perspektif, kepercayaan dan pemikiran orang
India melalui perubahan utama dan mempengaruhi pandangan semesta
yang dipegang selama itu. Pandangan semesta baru mula muncul dalam
minda orang India.

Mengikut pandangan semesta ini semua benda mempunyai unsur-unsur


semulajadi yang unik dan berbeza. la menekankan bahawa terdapat
perbezaan mutlak antara benda-benda yang boleh wujud secara
berasingan atau mengadakan hubungan dengan benda-benda lain. Ada
kemungkinan benda-benda ini boleh wujud bersama sekiranya tidak ada
konflik atau pertentangan antara mereka. Jadi perpaduan dilihat dalam
bentuk sistem yang seimbang, tetap dan tekun. iaitu benda-benda yang
menjadi sebahagian susunan atau sebahagian dari perpaduan tidak boleh
menunjukkan konflik dan kontradiksi antara mereka. Benda-benda yang
menunjukkan konflik dan pertentangan tidak boleh wujud bersama.

Dipengaruhi oleh pandangan semesta baru ini masyarakat India mula


melihat perbezaan agama, kasta, kawasan dan jantina sebagai unsur-unsur
tidak sesuai dan tidak selari dengan idea-idea keadilan dan persamaan.
Mereka melihat masyarakat India secara kritis dan melihat ketidaktetapan,
kontradiksi dan konflik dalam semua aspek masyarakat sebagai sesuatu
yang harus dipersoalkan dan diubahkan. Misalnya, perbezaan kasta dan
ketidaksamaan menjadi sasaran pembaharu-pembaharu sosial dari Raja
Ram Mohan Roy sehingga ke Gandhi, Ambedkar dan Naicker. Adat-adat
sosial yang melibatkan kaum wanita seperti kahwin awal, perkahwman
semula balu, pendidikan wanita, pembunuhan bayi perempuan dan upacara
sati menyentuh kesedaran batin perubahan-perubahan di India seperti Ram
Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyanagar dan B. M. Malabari. Swami
Vivekananda mengingatkan orang India bahawa penerimaan secara buta
adat-adat menyebabkan kemerosotan sosial dan budaya dalam masyarakat
India. Di kalangan orang Muslim terdapat Syed Ahmad Khan, Syed Ameer
Alt dan Bahruddin Tyabji yang memulakan pembaharuan sosial dan budaya
supaya mereka menjadi lebih progresif.

Perkembangan sifat menghormati diri dan berkeyakinan diri menggalakkan


orang India supaya memperjuangkan kemerdekaan daripada

halaman 287
cengkaman kuasa imperialis. Ini menunjukkan bahawa orang India tidak
lagi dapat menerima penjajahan negara mereka oleh kuasa imperialis
asing. Dalam kehidupan sosial dan budaya, segala kontradiksi, konflik,
perbezaan dan ketidaksesuaian tidak lagi diterima tetapi hanya
ditoleransikan. Sifat toleransi menjadi intipati pandangan semesta orang
India, biar orang Hindu mahupun orang Muslim. Dalam hubungan antara
kaum masyarakat India menyaksikan perselisihan faham antara Hindu
dengan Muslim. Perbezaan dan konflik meluaskan jurang hubungan antara
kedua-dua kumpulan ini sehingga tuntutan dibuat untuk mewujudkan
negara Pakistan. Kasta-kasta rendah yang telah menerima kedudukan
mereka sehingga kurun ke-19 mula menuntut hak dan kedudukan mereka
yang sah dalam masyarakat. Kaum wanita juga berjuang untuk kebebasan
dan persamaan. Sebahagian besar dari kaum wanita dan kasta rendah
yang tidak dapat menentang kedudukan mereka kerana tidak ada kuasa
untuk melancarkan perjuangan hanya mentoleransikan kedudukan mereka.

Kumpulan-kumpulan bahasa yang tinggal di merata-rata tempat di India


juga menuntut kerajaan India mewujudkan negeri-negeri berdasarkan
bahasa selepas kemerdekaan. Kesan daripada permintaan ini
pembentukkan negeri- negeri seperti Andhra Pradesh (bahasa Telegu),
Tamil Nadu (bahasa Tamil), Orissa (bahasa Oriya), Karnataka (bahasa
Kannada), Gujarat (bahasa Gujerati), Punjab (bahasa Punjabi), Bihar
(bahasa Bihari), Kerala (bahasa Malayalam) dan lain-lain berlaku mulai
tahun-tahun 1950-an.

Pandangan semesta baru yang menekankan perbezaan dan hak-hak


individu member! galakan bagi sikap kritis terhadap realiti sosial. la berkait
rapat dengan tujuan sesuatu benda, dan sesuatu benda dianggap baik atau
buruk. Baik sekiranya ia memenuhi tujuan seseorang individu atau individu-
individu, atau buruk sekiranya ia menghalang tujuan. Jadi keperluan
menyingkirkan kejahatan yang wujud dalam bentuk kontradiksi, konflik dan
perbezaan tidak dapat dielakkan. Masyarakat India kontemporari
menghadapi banyak masalah berkaitan dengan kasta, kaum, dan agama
kerana pandangan semesta atomistik ini yang menekankan peri pentingnya
sifat keindividuan dan toleransi, bukan sifat berkumpulan dan penerimaan.
16.2.3 Relevansi kepada Malaysia

Malaysia dan India mempunyai banyak persamaan bukan sahaja dalam


unsur kepelbagaian kaum, budaya dan agama tetapi juga dalam
pandangan semesta. Sehingga akhir 1960-an, masyarakat Malaysia yang
terdiri dari pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India memegang
pandangan semesta organik, dan menerima segala unsur masyarakat
sama ada yang serupa atau berbeza. Dari segi demografi, kaum-kaum ini
mendiami kawasan-kawasan yang berbeza sama ada menetap di
perkampungan, perladangan (estet) dan bandar, dan kaum-kaum ini kurang
berinteraksi. Mereka yang menetap di bandar menyaksikan pertemuan dan
pertembungan pelbagai budaya dan tradisi. Perbezaan diterima sebagai

halaman 288

suatu realiti sosial. Kebolehan pandangan ini untuk menerima elemen-


elemen berbeza dan berkonflik dalam satu sistem memberi satu wawasan
luas dan kuasa untuk berasimilasi dan bertoleransi. Terdapat perpaduan
antara kaum etnik dan interaksi antara kaum berlangsung dengan penuh
tanggungjawab (komitmen), persaudaraan, hormat-menghormati dan
persefahaman.

Tahun-tahun pasca 1970 di Malaysia, menyaksikan kemunculan


pandangan semesta atomistik iaitu perbezaan dikenali dan diakui dan
masyarakat dipandang dari perspektif kritis. Unsur-unsur kontradiksi antara
komuniti diberi perhatian, dengan budaya, bahasa, agama dan kedudukan
sosioekonomi menjadi isu-isu dalam perubahan.

Pemikiran rasional, salah satu aspek pandangan semesta atomistik,


memerlukan kerajaan sebagai pelindung (penaung) kepada rakyatnya
memahami keadaan dan kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeza dan
mengambil tindakan mengatasi perbezaan ini. Ketidakseimbangan dari segi
sosio-ekonomi telah menyebabkan kerajaan memperkenalkan dasar-dasar
untuk membaiki dan meningkatkan kedudukan kaum Melayu, sebagai kaum
teras di negara ini. Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan dengan
matlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat
tanpa mengira kaum dalam kedudukan sosio-ekonomi. DEB (1970-1990)
diterima oleh kaum-kaum bukan Melayu kerana walaupun tumpuan utama
diberikan kepada kaum Melayu dan bumiputera lain tetapi, kaum-kaum lain
turut dilibatkan tanpa pengecualian. Ini kerana program membantu kaum
Melayu dianggap sementara iaitu sehingga mereka mencapai kedudukan
sosioekonomi yang lebih kurang sama dengan kaum-kaum lain di negara
ini.

Tindakan melanjutkan dasar-dasar yang menyebelahl sesuatu kaum atau


memberikan keutamaan kepada sesuatu kaum menyebabkan kemunculan
kontradiksi baru. Wujud keadaan kaum Melayu akan menjadi sangat
bergantung kepada kerajaan sehingga tidak boleh mencapai mobiliti
sosioekonomi dengan usaha sendiri dan tidak mampu untuk bersaing
secara terbuka dengan orang bukan Melayu. Tambahan pula kaum bukan
Melayu mulai mencurigai keinginan kerajaan untuk menamatkan dasar-
dasar ini. Terdapat sebilangan besar individu dalam kaum Melayu yang
telah mencapai taraf sosioekonomi yang tinggi tetapi masih menikmati
kemudahan-kemudahan yang diberi melalui dasar-dasar ini. Kontradiksi
seperti ini akan mewujudkan ketidaktentuan psikik di kalangan kaum- kaum
lain yang tidak bersesuaian bagi hubungan antara kaum dan integrasi
nasional.

Dalam analisis terhadap tamadun India terdapat kemunculan tiga prinsip


asas yang penting bagi masyarakat pelbagai kaum dan budaya. Pandangan
semesta organik membenarkan penerimaan penuh kepelbagaian,
perbezaan dan kontradiksi tetapi pandangan semesta atomistik mengajar
orang-orang India mentoleransikan kepelbagaian dan perbezaan dan
menolak kontradiksi. Jadi di India moden terdapat penerimaan toleransi dan
penoiaksn penerimaan. Di Malaysia juga terdapat penerimaan
kepelbagaian dan perbezaan pada sebelum tahun 1970

halaman 289

tetapi ia berubah menjadi toleransi kepelbagaian dan perbezaan dan


penolakan kontradiksi secara pilihan pada zaman berikut. Di sini juga kita
menyaksikan penolakan 'penerimaan'.
Toleransi biasanya menandakan unsur-unsur negatif iaitu sesuatu atau
seseorang tidak diterima atau disambut tetapi bertolak ansur kerana
keadaan mendesak yang tidak boleh diubah. Sifat toleransi dalam
masyarakat majmuk membawa kesan negatif. Apa yang perlu bagi integrasi
nasional dan hubungan antara kaum ialah penerimaan secara penuh
segala perbezaan dan kepelbagaian dan penolakan penuh segala
kontradiksi tidak kira kaum, agama atau status sosial yang lain. Barulah
satu aturan sosial yang stabil akan muncul dengan nilai-nilai individu,
kumpulan, masyarakat dan nasional seperti persamaan,
kerjasamapersetujuan, pencapaian, perpaduan, integrasi dan kesetiaan.

16.2 NILAI-NILAI

Tamadun India menekankan beberapa nilai yang penting untuk membentuk


individu, memupuk semangat persaudaraan, menggalakkan sifat
bertanggungjawab dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat.
Antara nilai dan kepercayaan yang menyumbangkan kepada unsur-unsur
tersebut ialah Dharma, kepercayaan kepada Tuhan, Karma, Ahimsa, Satya,
dan Perpaduan.

16.2.1 Dharma

Tradisi Hindu memperkenalkan konsep dharma untuk menandakan sifat


benar individu dan masyarakat iaitu dharma berfungsi sebagai konsep
semula jadi atau deskriptif (sebagaimana sesuatu itu wujud atau berlaku).
Jadi dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan
bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh siapa. Dharma individu
memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran
dan peringkat dalam kehidupan.

Semua fungsi dalam masyarakat adalah penting bagi sesuatu aturan.


Amalan mempertingkatkan fungsi adalah percubaan untuk mengedarkan
sumber kuasa iaitu yang mempunyai status tertinggi tidak mempunyai
kuasa politik atau ekonomi, mereka yang mempunyai kuasa politik tidak
menguasai sumber kekayaan dan mereka yang menguasai kekayaan tidak
mempunyai kuasa politik atau kedudukan tertinggi. Dalam susunan seperti
ini fungsi agama, pengajaran, usaha untuk kesucian moral dan kerohanian
diberi nilai tinggi dalam masyarakat, diikuti pula oleh fungsi politik dan
ketenteraan, kemudian fungsi ekonomi dan kerja buruh. Aturan seperti ini
mengesahkan kewujudan sistem Varna dalam masyarakat.

Dharma khas bagi individu atau svadharma yang ditentukan mengikut


kedudukan (varna) dan peringkat dalam kehidupan (asrama) harus
dilakukan

halaman 290

walaupun ia tidak sempurna. Misalnya, seseorang Brahmin yang berada


dalam peringkat brahmacarya diwajibkan menumpukan perhatian kepada
pelajaran dan seorang Kshatriya dalam peringkat kedua atau grhastya
dikehendaki menceburkan diri dalam pemerintahan atau ketenteraan.

Visesa dharma merujuk kepada dharma yang dikaitkan dengan sesuatu


kumpulan seperti vamadharma (bagi vama),jatidharma (bagi jan),
rajadharma (bagi raja-raja) dan stridharma (bagi isteri). Misalnya,
rajadharma meliputi tugas dan tanggungjawab yang diwajibkan bagi
seorang pemerintah. Kuasa yang dipegang oleh seorang raja dikaitkan
dengan kedudukannya dalam masyarakat bukan sebagai seorang individu
berasingan atau sebagai wakil rakyat tetapi tugasnya adalah melindungi
undang-undang sosial. Rakyat mempunyai kuasa untuk menggantikan raja
yang menyeleweng dalam tugasnya iaitu mengambil cukai tetapi tidak
melindungi mereka. Tugas utama raja ialah memerintah demi kebahagiaan
rakyat dan rajadharma memerlukan seorang pemerintah menganggap
kebahagiaan rakyat sebagai kebahagiaannya dan kebajikan rakyat sebagai
tugas utamanya.

Sadharna dharma menekankan sifat-sifat am seperti kebenaran,


kesabaran, memaafkan, kawalan minda, tidak mencuri, kebersihan, tidak
melakukan kekejaman, kawalan deria, pengetahuan, ikhlas dan tidak
marah, yang perlu ada bagi semua manusia.

Maka itu, dharma yang dikaitkan dengan tugas. Tanggung jawab dan
aturan member! makna kepada kehidupan manusia iaitu member! individu
identiti dan makna kepada peranannya dalam kehidupan keseluruhan.
Manusia tidak mempunyai pilihan bahkan tugas-tugas spesitik dan jaminan
bahawa perlakuannya memberi kesan kosrruk dan akhirnya akan
membantu dalam usaha untuk melepaskan diri daripada kehidupan
duniawi.

16.2.2 Kepercayaan kepada Tuhan

Kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batasan pemikiran dan


kesedaran manusia merupakan asas sistem pemikiran agama orang-orang
Hindu. Dalam tamadun India kita dapat lihat setakat manakah konsep
ketuhanan itu penting dengan merujuk kepada tradisi falsafah mereka sejak
Zaman Vedik.

Dalam karya-karya Upanishad konsep ketuhanan telah dipelopori secara


mendalam dan dikenali sebagai Brahman. Brahman mempunyai dua aspek
iaitu saguna (mempunyai sifat) dan nirguna (tanpa aspek). Dalam aspek
saguna, Brahman adalah ketua bagi semua, mengetahui segala-galanya
dan pemerintah bagi pemikiran dalaman. Dialah yang menyebabkan
semua, daripadanya segala- galanya berhasil dan kepadanya sahaja
segala-galanya bersatu. Brahman adalah pemerintah alam semesta, Dialah
yang mencipta, memelihara dan akhirnya memusnahkannya. Dialah yang
mengarahkan takdir bagi semua makhluk dan yang tinggal di dalamnya. Dia
menganugerahkan kebahagiaan berdasarkan pahala dan memimpin
mereka ke arah kesejahteraan dan kebebasan, sebaliknya

halaman 291

menghukum merekayangjahat. Dia digelar sebagai Isvara dan badannya


adalah jumlah campuran badan di alam semesta.
Dalam aspek nirguna Dia tiada sifat-sifatnya. Kewujudannya mutlak,
pengetahuannya mutlak dan kebahagiaannya mutlak tetapi kesemua ini
tidak merupakan sifat-sifatnya. Dialah yang menerangkan kesemua dan
nirguna Brahman hanya dapat diterangkan dalam bentuk penyangkalan
seperti tidak panjang dan tidak pendek, tidak terbayang atau gelap, tiada
rasa atau berbau dan sebagainya.

Dalam konteks menerangkan Brahman pemikir-pemikir Vedik telah


membincangkan roh individu sitau. Atman. Atman digambarkan sebagai
entiti yang bersemadi dalam badan manusia tetapi pada dasarnya adalah
sama dengan Brahman. Roh individu digunakan untuk menerangkan
Brahman yang juga dikenali sebagai Paratman (roh duniawi). Atman yang
sebenarnya berasal dari Brahman menjadi berbeza kerana diselubungi oleh
badan dan sehingga sifat keindividuan itu keksA Atman tidak dapat
melepaskan diri dari duniawi dan bersatu dengan Brahman. Atman haruslah
menyingkirkan segala karma atau hasil perbuatan untuk mencapal
Brahman. Upanishad-upanishad telah menggunakan beberapa tamsil dan
ibarat seperti garam yang dicampurkan dengan air setiap titik air itu
bergaram, bunga api dan apt, besi dan gunting, tanah liat dan periuk
belanga, emas dan rantai dan lain-lain untuk menerangkan sifat-sifat
persamaan antara Brahman dan Atman.

Pemikiran agama dan falsafah yang muncul kemudiannya masih


berasaskan kepada ajaran Upanishad. Dalam usaha untuk menerangkan
hubungan Atman dan Brahman pendapat mereka berbeza iaitu ada aliran
pemikiran yang menekankan sifat perbezaan antara roh individu dan roh
duniawi, ada yang membincangkan hubungan bersyarat, ada yang
menekankan bahawa tidak ada keduaan dan lain-lain tetapi semua aliran-
aliran ini menerima konsep ketuhanan.

Pemikiran falsafah India menyarankan setiap orang menyedari warisan


kedewaan mereka dan menerusi ini, mereka akan menyedari tentang
tiadanya pembatasan dari segi geografi, bangsa dan agama. Ini menjadi
faktor utama untuk menyatupadukan umat manusia di dunia ini. la
memecahkan segala bentuk perbezaan yang membelenggui kita dan
meningkatkan umat manusia kepada status yang sebenar sebagai anak-
anak kekal abadi. la merupakan penjelasan kepada persoalan mengapa
kita hams buat baik kepada orang lain? Kita harus berbuat baik kepada
orang lain kerana kita kesemuanya ini adalah satu dan dengan menolong
orang lain bermakna kita menolong diri kita sendiri. Sebaliknya, dengan
menyakiti orang lain kita tidak mencederakan sesiapa tetapi sebenarnya
mencederakan diri kita sendiri.

halaman 292

16.2.3 Karma

Prinsip karma yang merujuk kepada jumlah perbuatan, ucapan, pemikiran


dan tindakan seseorang dalam kehidupan ini akan menentukan
kedudukannya dalam kelahiran semula. Perbuatan yang baik membantu
seseorang individu mengumpulkan punya karma dan perbuatan sebaliknya
menyebabkan pengumpul&npava karma. Kepercayaan bahawa seseorang
yang mempunyai banyak pava karma akan lahir semula dalam keadaan di
mana beliau terpaksa menghadapi penderitaan meyakinkannya supaya
tidak membuat sesuatu yang tidak baik. Jadi ini menggalakkan setiap
manusia berbuat baik kepada semua makhluk di dunia ini supaya
menentukan bahawa dalam kelahiran semula kehidupannya adalah selesa.
Membantu orang lain, menderma kepada golongan miskin, mengeluarkan
kata-kata yang tidak melukakan hati orang lain, memikirkan tentang
perkara-perkarayang baik dan sentiasa berbakti kepada Tuhan ialah unsur-
unsur cara hidup yang disyorkan bagi seseorang yang menuju kepunya
karma.

Agama-agama Budhisme dan Jainisme yang dianggap heterodoks kerana


tidak menerima Veda sebagai autoriti dan tidak mementingkan konsep
ketuhanan dalam ajaran-ajaran mereka telah menerima prinsip karma
dengan makna yang sama. Prinsip ini menjadi asas pengajaran kepada
kedua-dua agama ini, misalnya Buddha yang melihat sifat keinginan
sebagai sumber penderitaan manusia mencadangkan lapan cara yang
mulia seperti perbuatan yang baik, pengetahuan yang baik, pemikiran yang
baik, renungan yang baik, ucapan yang baik dan sebagainya dan semua ini
merangkumi prinsip karma.

Ajaran Bhagavadgita menekankan nishkama karma atau membuat kerja


tanpa menginginkan hasil dari kerja itu. Mengesyorkan karma yoga sebagai
salah satu cara untuk mencapai pelepasan dari kehidupan duniawi, seorang
penganut haruslah menjalankan kerja dengan sempurna sebagai instrumen
Tuhan tanpa mengharapkanapajuapunbalasan. Agama Sikhisme yang
merupakan agama yang menggabungkan unsur-unsur Hinduisme dan
Islam juga menerima prinsip karma dalam ajarannya.

Jadi karma adalah prinsip asas bagi semua aliran pemikiran falsafah dan
agama di India biar yang berpandangan ortodoks mahupun yang memilih
pandangan hetorodoks.

16.2.4 Ahimsa

Ahimsa yang bermaksud tidak melakukan kekejaman, merupakan satu lagi


prinsip asas yang dtekankan oleh ajaran Upanishad, Buddhisme dan
Jainisme. Ditegaskan oleh pemikiran falsafah India bahawa orang yang
mencari kebenaran mesti mempunyai kuasa untuk mengawal emosi-emosi
dan keinginan, beransur- ansur melepaskan diri dari ikatan kepada badan.
Tindakan melakukan kekejaman bukan sahaja melibatkan manusia tetapi
juga makhluk-makhluk lain. Oleh yang

halaman 293

demikian, amalan tidak memakan daging menjadi satu unsur penting dalam
budaya India sejak zaman purba.

Agama Buddhisme menganggap ahimsa sebagai prinsip terpenting dalam


ajarannya. Di dalam semua benda yang bernyawa wujudnya roh dan
perbuatan membunuh benda itu bererti mengganggu roh yang bersemadi
dalam badan itu. Ini dianggap sebagai perbuatan dosa yang menyebabkan
pengumpulan pava karma yang menjauh individu dari mencapai nirvana
atau pelepasan.
Bagi Mahatma Gandhi, kuasa ahimsa merupakan instrumen untuk
mengubah individu-individu supaya menentang ketidakadilan sosial,
berjuang untuk kebebasan politik dan mengekalkan undang-undang dan
peraturan. Menggunakan kekejaman untuk mengatasi lawannya hanyalah
sekadar mencapai kemenangan pada zahir sahaja. Pada hakikatnya, ianya
kalah dalam perlawanan kerana perkembangan rohani terhenti dan
pencarian kebenaran menjadi sukar. Sebenarnya, pihak lawan merupakan
kuasa-kuasa kekejaman yang wujud dalam diri manusia. Menurut Mahatma
Gandhi, beliau mengesyorkan melayan musuh luar dengan kasih sayang
dan simpati kerana mereka merupakan mangsa kuasa- kuasa jahat.
Seseorang haruslah melawan dan menguasai musuh dalaman seperti hawa
nafsu dan emosi-emosi supaya dapat mencapai ketenangan dan jelas
untuk memahami kebenaran.

Jadi dalam prinsip ahimsa terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang,
simpati, betas kasihan, murah hati, jasa dan pengorbanan diri. Sifat- sifat ini
haruslah diperkukuh supaya mengelakkan diri daripada melakukan
kekejaman atau melukakan hati orang lain.

16.2.5 Satya

Undang-undang kehidupan yang kekal abadi, tidak berubah, mentadbir


duniawi dan terdapat dalam sifat semulajadi manusia ialah kebenaran atau
satya. Dipercayai bahawa wujudnya suatu kuasa di peringkat duniawi dan
kewujudannya dirasai oleh manusia, dan dianggap sebagai kuasa kebaikan
iaitu satya. Jadi satya bererti pengetahuan benar yang merangkumi
kebaikan, keadilan, tindakan yang benar, ucapan dan pemikiran yang benar
dan juga realiti mutlak atau Tuhan.

Satya juga digunakan bagi cara dan tujuan kerana kedua-dua ini dianggap
sama. Tuhan merupakan objek pencarian dan seseorang yang
mengamalkan ucapan, pemikiran dan tindakan yang benar akan
mencapainya. Kesucian merupakan cara yang amat penting dalam
mencapai sesuatu tujuan. Ini kerana tujuan merupakan tahap akhir dalam
siri tindakan, dan setiap tindakan yang diambil terhadap tujuan adalah
merupakan pencapaian separuh tujuan itu. Ini bermakna tujuan dan cara
mempunyai sifat semulajadi yang sama.

Doktrin karma yoga iaitu bertindak tanpa mengharapkan hasil daripadanya


merupakan salah satu ajaran penting dalam falsafah India dan adalah sama
dengan satya. Tindakan yang benar/baik dianggap sebagai

halaman 294

pencapaian separuh kebenaran (yang merupakan tujuan dasar manusia),


tidak memerlukan ki