Kimia Organik

1. 2.

Mempunyai 4 elektron valensi Dapat membentuk rantai

Rumus kimianya : CxHy Senyawa Hidrokarbon banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari.Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. .

Hidrokarbon Hidrokarbon Alifatik Hidrokarbon Siklik Alifatik Jenuh Alifatik Tak Jenuh Alkana Alkena Alkuna .

Alkana adalah hidrokarbon alifatik Jenuh. Rumus Umum Alkana : CnH2n+2 .

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rumus Kimia CH4 C 2 H6 C 3 H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 Nama Metana Etana Propana Butana Pentana Heksana Heptana Oktana Nonana Dekana .

Alkana Metana Etana Propana Butana Heksana Struktur CH4 CH3 CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 .

namun bisa saja bercabang juga.Struktur Hidrokarbon tidak hanya dalam rantai lurus. Bagaimana tata namanya? .

pilih cabang yang lebih banyak/komplek 4. Cari rantai terpanjang sebagai rantai utama 2. pilih rantai utama yang menghasilkan cabang lebih banyak 5. Jika rantai utama sama . Urutan penamaan : Letak cabang nama cabang alkana .Urutan penamaanya : 1. Jika ada 2 cabang yang letaknya sama dekat. Beri nomor dari yang paling dekat dengan cabang 3.

CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2 dst Metil Etil propil Butil . yaitu alkana yang kehilangan satu atom H .Cabang dalam alkana adalah gugus alkil.

C CH3 SekunderButil Isobutil Tertier butil .CH3 CH CH3 Isopropil CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH3 .

maka bisa boleh digabung dengan aturan : 2 = di 3 = tri 4 = tetra 5 = penta 6 = heksa 7 = hepta 8 = okta 9 = nona 10 = deka .Jika ada 2/lebih cabang yang sama .

ƒ ƒ ƒ ƒ Atom C primer (10) adalah atom C yang mengikat 1 atom C yang lain Atom C sekunder (20) adalah atom C yang mengikat 2 atom C lain Atom C tertier (30) adalah atom C yang mengikat 3 atom C lain Atom C kuartener (40) adalah atom C yang mengikat 4 atom C lain .

10 CH3 CH3 CH3 CH2 CH C CH3 4 3 2 1 CH31 0 0 0 0 0 10 10 .

CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3 2.2.4 trimetil pentana .metil pentana CH3 CH3 CH3 CH CH2 C CH3 CH3 2.

5.5 tetrametil heptana CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH2 4-etil-5-metil oktana CH2 CH3 .CH3 CH3 CH3 CH2 CH CH C CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3 3 -etil-2.4.

CH3(CH2)3C(CH3)3 Dapat kita uraikan menjadi : CH3 CH3 CH2 CH2 CH2 C CH3 CH3 2.2 dimetil heksana .

metil heptana .(C2H5)2CH(CH2)2CH(CH3)2 Dapat kita uraikan menjadi: CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3 CH3 5 etil 2.

(CH3)2CH(C2H5)CH(C2H5) 2.Beri nama senyawa berikut : 1. CH3(C2H5)CH(CH2)2CH3 . CH3CH(CH3)C(CH3)3 3.

Buatlah struktur dari yang paling sederhana (Lurus) ke bentuk yang bercabang. Contoh di atas dapat diselesaikan sebagai berikut : . maka langkah yang harus kita tempuh adalah : 1. alkena atau alkuna? 2.Jika kita diminta untuk menuliskan struktur dari C5H12. Dari rumus molekul tersebut senyawa masuk dalam deret homolog apa? Alkana.

2 dimetil propana . CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 pentana CH3 CH CH2 CH3 CH3 2 metil butana CH3 CH3 C CH3 CH3 2. 2. 3.1.

namun rumus kimianya sama.ƒ ƒ Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa isomer adalah senyawa /struktur yang berbeda. coba buatlah semua struktur dari senyawa :  C6H14  C7H16 . Sebagai latihan.

Rumus umum : CnH2n .Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh rangkap 2.

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rumus alkena C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 C7H14 C8H16 C9H18 C10H20 Nama Etena Propena Butena Pentena Heksena Heptena Oktena Nonena dekena .

Tentukan rantai utama : rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2 Beri nomor dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2 Urutan penamaan : Letak cabang. 3. 2.1.nama cabang letak ikatan rangkap -alkena .

heptena .6 dimetil 1 .CH3 CH2 CH3 CH3 CH C CH CH CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH-CH3 CH3 3.5 dietil -2 isopropil 4.

oktena .CH3 CH3 CH = CH CH CH CH2 CH2 CH3 CH3 C CH3 CH3 5 t-butil 4 metil 2 .

CH3 (C2H5)2CH CH2 C(CH3)2CHCHCH3 (CH3)2 CH CH C(C2H5)CH2C(CH3)3 .Beri nama senyawa berikut : 1. 3. CH3 CH2 C (CH2)2 C (CH3)3 CH 2.

Kerangka Struktur Isomer Alkena Posisi Letak ikatan rangkap Cis Geometri Ruang Trans .

Isomer Kerangka CH2 = C CH3 2.metil 1 .butena CH3 CH = CH CH3 2.Tulis semua Isomer dari C4H8 ! Penyelasian : C4H8 rumus umumnya CnH2n alkena 1. Isomer Geometri : CH3 H C=C CH3 H H CH3 C=C CH3 H cis-2 butena trans.propena CH3 3.butena 2.butena . Isomer posisi CH2 = CH CH2 CH3 1.2 .

Suatu alkena mempunyai isomer geometri apabila : .2-pentena 3.3.heksena .1-butena 2.Atom C yang berikatan rangkap mengikat 2 gugus yang berbeda. Apakah senyawa berikut mempunyai isomer geometri ? 1.

Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh rangkap 3. Rumus umum : CnH2n-2 .

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rumus alkena C2H2 C3H4 C4H6 C5H8 C6H10 C7H12 C8H14 C9H16 C10H18 Nama Etuna Propuna Butuna Pentuna Heksuna Heptuna Oktuna Nonuna dekuna .

Tentukan rantai utama : rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3 Beri nomor dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3 Urutan penamaan : Letak cabang.nama cabang letak ikatan rangkap -alkuna . 3. 2.1.

5 dietil -4.CH2 CH3 C CH CH CH CH2 CH3 CH CH3 CH-CH3 CH3 3.heptuna .6 dimetil 1 .

CH3 (C2H5)2CH CH2 C(CH3)2CCCH3 (CH3)2 CH C CCH2C(CH3)3 .Beri nama senyawa berikut : 1. 3. CH C CH (CH2)2 C (CH3)3 CH2 2.

Kerangka Isomer Alkena Posisi Struktur Letak ikatan rangkap .

Tulis semua Isomer dari C5H8 ! Penyelasian : C5H8 rumus umumnya CnH2n-2 alkuna 1.CH CH3 3. Isomer posisi CH C CH2 CH2 CH3 1.metil 1 butuna CH3 . Isomer Kerangka CH C .Pentuna CH3 C C CH2 .CH3 2-pentuna 2.