Anda di halaman 1dari 15

Meneladani Metode Dakwah Rasul

Hizbut Tahrir Indonesia


Training Aktivis Dakwah

ISLAM AGAMA DAKWAH


Kalimah la ilaha illallah merupakan inti ajaran Islam, sekaligus pendorong utama kegiatan dakwah. Dengan dakwah, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dakwah adalah misi utama kenabian Muhammad saw. Dakwah adalah ujud kepedulian, bahkan kasih sayang kita kepada sesama manusia. Salah satu ciri seorang muslim adalah kepeduliannya terhadap aktivitas dakwah. Melalui dakwah, kita dihindarkan dari sikap individualis.

Training Aktivis Dakwah

ILUSTRASI TUNTUTAN DAWAH


Bagaikan suatu rombongan yang naik kapal. Ada yang duduk di bagian atas, ada lagi yang duduk di bagian bawah. Dan bila ada orang di bagian bawah akan mengambil air, ia harus melewati orang di atasnya. Sehingga orang yang di bagian bawah tadi berpikiran, Seandainya aku melubangi tempat duduk milikku sendiri untuk mendapatkan air, tentu aku tidak akan mengganggu orang yang di atas. Bila mereka mencegahnya, ia akan selamat dan semua isi kapal akan selamat, sementara bila mereka membiarkan, maka orang itu akan celaka begitupun semua isi kapal.

Training Aktivis Dakwah

Landasan Dakwah

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan palajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari Jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (An Nahl : 125)

Training Aktivis Dakwah

Landasan Dakwah

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang maruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana (QS At Taubah : 71)

Training Aktivis Dakwah

Landasan Dakwah

Hendaklah kalian benar-benar menyurh perbuatan yang maruf dan benar-benar melarang perbuatan yang mungkar, atau (bila tidak kalian lakukan) Allah akan menjadikan orang-orang jahat di antara kalian berkuasa atas kalian semua (yang akibatnya banyak sekali kejahatan dan kemungkaran diperbuatnya) lalu orang-orang yang baik di antara kalian berdoa (agar kejahatan dan kemungkaran itu hilang) maka doa mereka (orang-orang baik itu) tidak diterima (HR Al Bazzar dan At Thabrani)

Training Aktivis Dakwah

Meneladani Rasulullah Saw.


Wajib meneladani dan mengikuti jejak langkah Rasulullah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik (TQS. Al-Ahzab [33]:21) Katakanlah: Apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. (RQS. Ali Imran [3]:31) Harus dapat memilah-milah perbuatan Rasulullah; Aktivitas mana yang wajib diikuti dan mana yang tidak wajib diikuti.
Training Aktivis Dakwah

Karakter Dakwah Rasulullah


Pemikiran (Fikriyah) Politis (Siyasiyah) Tanpa Kekerasan (laa maadiyah) Perubahan Total dan Menyeluruh (Inqilabiyah)

Training Aktivis Dakwah

Metode Dakwah Rasulullah


Pembinaan dan Pengkaderan (Tatsqif) Interaksi dengan Umat (Tafaul maal Ummah) Penyerahan Kekuasaan dari Ummat (Istilamil Hukmi)

Training Aktivis Dakwah

Pembinaan dan Pengkaderan (Tatsqif)


Aktivitas Pokok: 1. Mengajak orang masuk Islam melalui diskusi, bukan kekerasan. 2. Membina orang yang masuk Islam dengan pemahaman Islam yang kuat dan keimanan yang kokoh dalam rangka mengemban tanggung jawab dakwah.

Training Aktivis Dakwah

Interaksi dengan Umat (Tafaul maal Ummah)


Aktivitas Pokok: 1. as Shiro'ul Fikri (Petarungan Pemikiran ) Menyerang bentuk interaksi dan praktik sosial masyarakat Arab jahiliyah. 2. al Kifahus Siyasi ( Perjuangan Politik) Perjuangan politik melawan penguasa Quraisy.
Training Aktivis Dakwah

Meraih Dukungan (Thalab an-nushrah)


 Nushrah adalah dukungan untuk menegakkan kekuasaan Islam.  Pendekatan terhadap sejumlah pemimpin suku (Diantaranya; Bani Amir bin Shashaah, Bani Syaiban bin Tsalabah, Bani Kalb).  Nushrah datang dari Madinah (suku Aus dan Khazraj).

Training Aktivis Dakwah

Meraih Kekuasaan
 Menyusun undang-undang bagi masyarakat Madinah (Piagam Madinah)  Menerapkan hukum Islam di wilayah Daulah  Mengemban dakwah ke luar wilayah Daulah.

Training Aktivis Dakwah

Refleksi Aktivitas Dakwah Politik Rasulullah


1. Tatsqif Murokkaz (Pembentukan Kader Dakwah) 2. Tatsqif JamaI (Pembinaan Umat) 3. as Shiro'ul Fikri (Petarungan Pemikiran ) 4. al Kifahus Siyasi ( Perjuangan Politik) 5. Thalabun Nusroh (mencari pertolongan/ perlindungan)

Taining Aktivis Dakwah

Kesimpulan
Bahwa metode dakwah yang dicontohkan Rasulullah saw. adalah metode dakwah secara pemikiran, politik, dan tanpa kekerasan serta dapat direfleksi dalam aktivitas dakwah hari ini.

Training Aktivis Dakwah