Anda di halaman 1dari 3

TAHLILAN DAN DOA SELAMAT

MENURUT MAZHAB IMAM SYAFIE

MENGIRIM PAHALA BACAAN KEPADA MAYAT BERTAHLIL merupakan satu perbuatan bacaan yang dilakukan untuk dikirimkan kepada seseorang yang meninggal dunia atau roh mayat. Ia merupakan satu tradisi tetap yang diamalkan di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Lazimnya, bacaan yang diucap kan semasa bertahlil ialah sedikit daripada ayat-ayat al-Quran yang tertentu, kalimah La Ilaha Illa Allah atau Subhanaallah dengan niat bacaan-bacaan tersebut dapat dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia atau roh mayat di kalangan orang Islam. Beberapa pendapat ulama tentang masalah tersebut.

1. Pendapat

Imam Syafie rahimahullah............................................................................... Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya, Syarah Muslim yaitu bacaan al-Quran (yang pahalanya dikirimkan kepada mayat), maka pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafie ialah amalan tersebut tidak akan sampai kepada mayat. Sebagaimana firman Allah Dan seseorang itu tidak akan memperoleh melainkan pahala dari usahanya sendiri. Serta dalam sebuah sabda Nabi Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadah- nya kecuali tiga daripada amalnya, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak (lelaki atau perempuan) soleh yang berdoa untuk simati (An-Nawawi, Syarah Muslim : juz 1 hal; 9) 2. Lagi daripada imam Nawawi di dalam kitab Taklimatul Majmu, Syarah Mazhab ada mengatakan, membaca al-Quran dan mengirimkannya sebagai pahala untuk seseorang yang mati dan menggantikan sembahyang untuk seseorang yang mati atau sebagainya adalah tidak sampai kepada mayat yang dikirimkan menurut Jumhurul Ulama dan imam Syafie. Keterangan ini telah diulang beberapa kali oleh imam Nawawi di dalam kitabnya, Syarah Muslim (asSubuki, Taklimatul Majmu, Syarah Muhazab: juz 10, hal; 426) Menggantikan sembahyang untuk si mati bermaksud menggantikan sembahyang yang telah ditinggalkan oleh si mati semasa hidupnya.

3. Al-Haitami di dalam kitabnya, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah, berkata sebagai, Bagi


seseorang mayat, tidak boleh dibacakan kepadanya apa-apa pun berdasarkan keterangan yang mutlak dari ulama Mutaqaddimin (terdahulu) yaitu baca-bacaan yang disedekahkan kepada si mati adalah tidak akan sampai kepadanya kerana pahala bacaan tersebut pembaca sahaja yang menerimanya. Pahala yang diperolehi hasil daripada sesuatu amalan yang telah dibuat oleh amil (orang yang beramal) tidak boleh dipindahkan kepada orang lain berdasarkan sebuah firman Allah yang berbunyi, Dan manusia tidak memperolehi kecuali pahala dari hasil usahanya sendiri. (Al-Haitami,al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah : juz 2, hal; 9) 4. Imam Muzani, di dalam Hamisy al-Umm, juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu sebagaimana yang telah pun diberitakan dari Allah bahwa dosa seseorang akan menimpa dirinya sendiri seperti halnya sesuatu amal yang telah dikerjakan hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain dan ia tidak dapat dikirimkan kepada orang lain.(Tepi alUmm as-Syafie : juz 7, hal ; 269) 5. Di dalam tafsir Jalalain telah disebutkan seperti berikut, Maka seseorang tidak akan memperoleh pahala sedikit pun dari hasil usaha orang lain. (Tafsir Jalalain : juz 2, hal ; 197) 6. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Tafsirul Quranil Azim telah menafsirkan surah an-Najm ayat 39 yakni , sebagaimana dosa seseorang tidak boleh menimpa atas orang lain, begitu juga halnya seseorang manusia juga tidak boleh memperoleh pahala melainkan dari hasil usaha amalannya sendiri. 7. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pahala bacaan yang dikirimkan kepada mayat tidak akan sampai kepada- nya kerana amalan tersebut bukan dari hasil usahanya sendiri. Oleh sebab itu, Rasulullah tidak pernah menganjurkan umatnya agar mengamalkan (pengiriman tahlil atau doa selamat). Baginda juga tidak pernah memberikan bimbingan baik dengan nas atau berupa isyarat di dalam hal tersebut.

Dari kalangan sahabatpun tidak ada yang melakukan amalan tersebut, tetapi sekiranya amalan tersebut memang satu amalan yang di tuntunkan Rasulullah tentunya mereka telah mengamalkannya,

DOA SELAMATAN UNTUK KEMATIAN DOA selamatan dilakukan dengan berkumpul bersama-sama(keluarga dan masyarakat sekampung) dengan dihidangkan makanan oleh keluarga yang mengalami kematian. Dan dilakukan di rumah keluarga yang mengalami kematian pada hari kematian atau hari kedua, ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus atau sebagainya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa amalan tersebut adalah batil dan haram . Disini kami akan bawakan pendapat ulama :

1. Di dalam kitab Feqh Ianatut Talibin telah menyatakan, Apa-apa yang dilakukan oleh orang
yaitu berkumpul di rumah keluarga mayat dan dihidangkan makanan untuk perkumpulan itu, ia adalah termasuk bidah mungkarat (bidah yang diingkari agama). (Ianatut Talibin, syarah Fathul Muin : juz 2, hal 145) 2. Imam Syafie tidak menyukai amalan ber- kumpul di rumah kematian seperti yang telah beliau kemukakan di dalam kitab al-Umm, Aku tidak suka matam yakni berkumpul di rumah keluarga mayat meskipun di situ tidak ada tangisan karena hal tersebut malah akan menimbulkan kesedihan. (As-Syafie al-Umm : juz 1; hal 248) 3. Selanjutnya di dalam kitab Ianatut Talibin disebutkan, Dan perkara yang sudah menjadi kebiasaan yaitu keluarga mayat menghidangkan makanan untuk para pelawat yang berkumpul, adalah satu perkara bidah yang tidak disukai agama (Islam). Hal ini sama dengan berkumpul di rumah keluarga kematian itu sendiri sebagaimana sabda nabi yang diriwayat kan oleh Jarir radiyallahu berkata, Kami menganggap bahawa berkumpul di rumah keluarga kematian yang menghidangkan makanan untuk jamuan para pelawat adalah dengan hukum niyahah (meratapi mayat) yaitu haram. (Ianatut Talibin, juz 2, hal 146) 4. Di dalam kitab Fiqh Mughnil Muhtaj ada menyebutkan, keluarga kematian yang menyediakan makanan dan orang ramai berkumpul di rumahnya untuk menjamu, merupakan bidah yang tidak disunnahkan, dan di dalam hal ini Imam Ahmad telah meriwayatkan hadith yang sahih daripada Jarir bin Abdullah, berkata, Kami menganggap bahawa berkumpul di rumah keluarga kematian dan keluarga tersebut menghidangkan makanan untuk menjamu para hadirin, adalah sama hukumnya seperti niyahah (meratapi mayat) iaitu haram. (Mughnil Muhtaj, juz1, hal 268) 5. Di dalam kitab Fiqh imam Nawawi yaitu kitab al-Majmu syarah Muhazab, disebutkan Penyedian makanan yang dilakukan oleh keluarga kematian dan berkumpulnya orang yang ramai di rumahnya, adalah tidak ada nasnya sama sekali, yang jelasnya semua itu adalah bidah yang tidak disunatkan. (an-Nawawi, al-Majmu syarah Muhazab, juz 5, hal 286) Demikianlah di antara pendapat-pendapat para ulama berkenaan dengan doa selamatan atau kenduri arwah. Mereka telah bersepakat bahawa amalan tersebut adalah bidah mungkarat atau bidah yang dibenci. Dasar hukum yang mereka ambil (mengikut kata sepakat atau ijma para sahabat nabi) ialah haram hukumnya mengamalkan amalan tersebut.

MENGHORMATI KELUARGA KEMATIAN MENURUT sunnah nabi , seorang tetangga hendaklah menghormati ahli keluarga yang sedang mengalami kematian dengan membantu seperti menghadiahkan kepada mereka makanan atau lainlainnya agar keluarga tersebut merasa ia dihormati dan seolah-olah meringankan beban yang dialaminya. Hal ini benar-benar dianjurkan agama Islam lebih-lebih lagi keluarga tersebut berasal dari orang-orang yang tidak berkemampuan. Imam Syafie berkata di dalam kitabnya al-Umm yang berbunyi, Dan aku sangat suka kepada para tetangga dan kaum kerabat keluarga yang mengalami kematian memberikan makanan yang mengenyangkan untuk keluarga kematian sama ada pada hari pertama kematian atau pada malamnya. Amalan demikianlah adalah sunnah(as-Syafie , al-Umm, juz1, hal 247) Sebagaimana riwayat Abdullah bin Jafar berkata, telah sampai berita Jafar terbunuh, ketika mendengar kabar nabi bersabda, Hendaklah kamu membuatkan makanan untuk keluarga Jafar karena mereka telah ditimpa kesusahan. Hadith ini menunjukkan bahwa amalan yang dituntunkan ketika ada seorang muslim di timpa cobaan yakni kematiaan, maka kaum kerabat daripada keluarga yang mengalami kematian atau para tetangganya hendaklah berusaha menghibur keluarga kematian yang sedang mengalami kesedihan dengan cara memberikan bantuan yang berupa makanan atau selainnya lebih-lebih lagi jika keluarga tersebut adalah daripada golongan miskin atau tidak berkemampuan. Namun begitu, tradisi masyarakat pada hari ini melakukan amalan yang sebaliknya bertentangan dengan anjuran yang telah disarankan oleh imam Syafie. Mereka juga masih lagi mengamalkan tradisi bertahlil, doa selamat, kenduri arwah hari pertama, ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus dan lain-lainnya dengan di samping itu menyediakan hidangan makanan untuk tetamu yang membacakan tahlil dan doa. Sebenarnya amalan itu adalah salah dan amat tidak dibenarkan oleh para ulama Syafiiyah yang berpedomankan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai kesimpulannya,

1. Menurut pendapat para ulama bahwa bertahlil, doa selamat dan kenduri arwah yang dikirimkan 2. Pendapat-pendapat tersebut berdasarkan firman Allah dalam surah An-Najm, ayat 39 : Dan
seseorang itu tidak akan memperoleh melainkan pahala dari usahanya sendiri 3. Majlis bertahlil, doa selamat dan kenduri arwah atau berkumpul di rumah keluarga si mati dengan disediakan makanan untuk para tamu adalah dilarang, dan perbuatan tersebut adalah Bidah Mungkarat yaitu bidah yang tidak diakui Islam. Ada juga yang mengatakan bahawa ia adalah Bidah Ghairu Mustahab iaitu bidah yang tidak pernah disunatkan dan segelintir daripada ulama tersebut mengatakan amalan tersebut adalah Bidah Makruhah iaitu bidah yang dibenci. 4. Bertahlil dan kenduri arwah di rumah keluarga si mati yang menyediakan makanan hukumnya haram berdasarkan hadith sahih yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah yang berkata, Kami (para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ) menganggap bahwa berkumpul di rumah keluarga si mati di samping dihidangkan makanan adalah sama hukumnya dengan niyahah iaitu haram. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membantahnya. 5. Menurut sunnah nabi SAW, jika terdapat salah sebuah keluarga yang ditimpa kematian, hendaklah kaum muslimin di kalangan kaum kerabat atau tetangga mereka, memberikan makanan lebih-lebih lagi jika keluarga tersebut lahir daripada golongan yang tidak berkemampuan atau miskin. 6. Dapat dikatakan di sini, bertahlil, doa selamat dan kenduri arwah yang sering diamalkan oleh masyarakat pada hari ini adalah satu amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As sunnah 7. kaum muslimin seharusnya menjalinkan ukhuwah Islamiyah dan memperbaharui pengetahuan mereka tentang perkara dien sehingga ketika melakukan suatu amalan ibadah senantiasa berdasarkan pada Al Quran dan AS Sunnah, sehingga tahu perkara yang haq dan bathil, perkara yang sunnah dan bidah . kepada si mati adalah tidak sampai kepada roh si mati.