Anda di halaman 1dari 4

JKSNPP/ICT/08

UNITTEKNOLOGI
MAKLUMAT & KOMUNIKASI

JABATANKEHAKIMAN

SYARIAH

PINANG
NEGERI PULAU

BORANG PENILAIAN KURSUS/PROGRAM ICT

NamaProgram/Kursus :
Tarikh

Tempat

Objektif borang ini adalah untuk memastikan kursus yang diberikan kepada
pesertapeserta adalah menepati taraf kualiti yang dikehendaki. Untuk
membantupihak Unit

ICT, sila lengkapkan borang ini berdasarkan kepada


penilaian anda. Borang ini adalah sulit, anda tidak perlu mencatat nama atau
menandatanganiborangini.

MAKLUMATAM
1. Nama Peserta

:
2. MTS/MRS

3. Jawatan

ISIKANDUNGANPROGRAM/KURSUS

1. Sejauhmanaprogram/kursusmencapaiobjektifobjektifyangdinyatakan?
AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

2. Bagaimanakahandamenilaikeberkesananprogram/kursusini?
a) IsiKandunganProgram/Kursusmenepatikehendaksaya
AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

b) Isi Kandungan Program/Kursus membantu meningkatkan lagi bidang


kepimpinan
AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

3. Bagaimanakah anda menilai progam/kursus ini dari segi bahan


pembelajarannya?

a) Program/kursus ini telah menambahkan lagi pemahaman dan


pengetahuansaya.
AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

b) Saya akan dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang


pengurusan/kepimpinansetelahmelaluilatihanprogram/kursusini.
AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

4. Bagaimanakahandamenilaiisi/kandunganprogram/kursusini?
a) Adakahtajukutama
AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

b) Contoh yang diberikan adalah berguna dan membantu saya


memahaminya
AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

c) Contohcontohyangdiberikanadalahmencukupi
AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

d) Sirisiriperbincanganyangdijalankanadalahmencukupi
AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik


TAKSIRANAM

1. Bagaimanakah anda menilai program/kursus ini berdasarkan pada


kriteriakriteriayangberikut?

a) Kesenanganmemahami
AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

b) Aturcaradansusunanprogram/kursuslatihan

AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

c) Pentadbirandankemudahanlain
AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

d) Kesesuaian
tempat
latihan

AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

e) Kemudahan
tempat
latihan

AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

f) Makanandanminuman
AmatLemahLemahSederhanaBaikAmatBaik

2. Adakahandamengesyorkanrakanrakanandauntukmenghadiri
program/kursussepertiini?

Ya Tidak

Berikansebabsebabnya

3. Komen/cadangankeseluruhannya

.....

URUSETIA

TERIMAKASIHDIATASKERJASAMAANDA