Anda di halaman 1dari 89

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF : : : SUAIKENAL DIRIKU, DIRIMU Pelajar membuat pendedahan kendiri dan

berkenalan sesam a sendiri. 60 ~ 120 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Pen,pensel, kertas MASA : PROSEDUR 1. Mentor mengedarkan sekeping kertas kepada setiap mentee. 2. Mentee d iminta melukis tiga bulatan berasingan di atas kertas tersebut. 3. Mentee dimint a melukiskan : Bulatan 1: satu simbol yang melambangkan pengalaman masa lampau ( contohnya lebah) Bulatan 2: satu simbol yang melambangkan pada masa sekarang. B ulatan 3: satu simbol yang melambangkan datang. pengalaman impian akan 3. Setiap mentee diminta menghuraikan simbol yang dilukisnya. 4. Semasa pembenta ngan, mentee lain digalakkan bertanya dan berkongsi pengalaman 5. Proses ini dit eruskan sehingga giliran mentee terakhir. 1

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : SUAIKENAL DIRIKU, DIRIMU 1. Ada mentee yang tidak mahu menceritakan tentang dirinya apabila kita bertanya secara langsung tetapi dengan perantaraan simbol, mentee berasa lebih selesa da n terbuka untuk membuat pendedahan dirinya. 2. Berkongsi pengalaman dapat memper tingkatkan kepercayaan kita kepada orang lain dan ini mewujudkan kemesraan. 3. M elalui pendedahan pengalaman diri dapat menggalakkan peserta berinteraksi. 4. Ma nusia bersifat dinamik dan akan berubah dari masa ke masa kerana perubahan adala h proses kehidupan 5. Perkongsian maklumat adalah penting dalam kehidupan sehari an. 6. Mendengar secara aktif merupakan salah satu aspek yang penting dalam memb ina perhubungan. 2

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK : : SUAIKENAL AKU OBJEKTIF : 1. Kenalpasti kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 2. Memupuk kekuata n diri dan berusaha mengatasi kelemahan diri. MASA : 60 ~ 120 minit CATATAN BAHA N / SUMBER PROSEDUR Langkah: 1. Mentor meminta mentee duduk dalam satu bulatan. 2. Mentor m engedarkan kertas pendua kepada setiap mentee dan meminta mentee melipat dua ker tas pendua. 3. Mentor meminta mentee mencatat sifat-sifat negatif yang ada pada diri di ruang kiri kertas. 4. Mentor meminta mentee mencatat sifatsifat positif yang ada pada dirinya di ruang sebelah kanan kertas. 5. Mentee menomborkan sifat -sifat positif dan negatif diri mengikut keutamaan. 6. Mentee diminta meletakkan kertas ditengah bulatan. Mentor memilih secara rawak sekeping kertas untuk dibi ncangkan bersama 7. Perbincangan meliputi reaksi mentee terhadap sifat kekuatan yang dinyatakan dan memberi cadangan bagaimana kekuatan tadi boleh digunakan den gan sebaik-baiknyanya. Kertas pendua, pensil, pen 3

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : SUAIKENAL AKU 1. Setiap individu mempunyai kekuatan dan kelemahan diri 2. Mengenali kelemahan dan kekuatan diri membolehkan individu merancangkan untuk pembangunan diri 3. Se tiap insan adalah unik kerana : 3.1 mempunyai kelebihan dan kekurangan 3.2 berke upayaan untuk memperbaiki kekurangan dan memperkembangkan potensi diri 4

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK : : PENGURUSAN MASA JADUALKU 1. Dapat menyiapkan jadual waktu belajar dan mempraktikkannya. 2. Dapat mengharg ai masa. MASA : 60 ~ 120 minit PROSEDUR 1. Bersoaljawab tentang pengurusan masa yang diamalkan sekarang. 2. Cub a dapatkan kekuatan dan kelemahan hasil dari perbincangan. 3. 4. Membuat jadual pengurusan masa. Mengedarkan contoh jadual kosong untuk membuat jadual waktu bel ajar selama seminggu. Buatlah jadual waktu yang dirasakan lebih praktikal dengan kemampuan diri sendiri. Mentee mencipta kata-kata semangat / motivasi yang bole h mendorong mentee untuk mematuhi jadual berkenaan Boleh ditampal di bilik belaj ar masing-masing. BAHAN / SUMBER / CATATAN Jadual belajar Pensel warna. 5. 6 7. 5

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : PENGURUSAN MASA JADUALKU 1. Mentee perlu merancangkan jadual yang praktikal dan realistic 2. Setiap mente e perlu mendisiplinkan diri dengan cara mematuhi jadual yang telah dihasilkan se ndiri untuk berjaya 3. Sebagai mentee , mereka mestilah bijak memanafaatkan masa semaksimum yang mungkin untuk berjaya 4. masa itu sangat berharga 5. setiap ins an mempunyai jumlah masa yang sama 6. kebijaksanaan menguruskan masa akan mening katkan kualiti diri 6

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK : : MEMBINA MATLAMAT AKADEMIK FANTASIA OBJEKTIF : 1. Membina matlamat dengan pelbagai cara 2. Mengikis sikap negatif da lam diri yang menghalang kejayaan seseorang 3. Matlamat yang hendak dicapai meme rlukan perancangan yang terbaik 4. Menyedarkan mentee tentang pentingnya menetap kan matlamat bagi menentukan hala tuju . MASA : 60 ~ 120 minit CATATAN BAHAN / S UMBER PROSEDUR Langkah 1. Bahagikan mentee kepada beberapa kumpulan 2. Mentee diminta menyanyi lagu tradisional yang ditentukan oleh mentor 3. Ahli kumpulan lain memb eri sokongan / sorakan Dilakukan dalam bilik / kelas / tempat yang sesuai Masa perlu di ambil bagi mera ngsang aktiviti Ramai yang tak sampai ke matlamat ( destinasi tertentu ) kerana : malu, rendah diri, takut dan lain-lain 4. Mentee mencatatkan ciri-ciri suami / isteri idaman / anak idaman 5. Mentee di minta menjelaskan impian / harapan mereka tersebut untuk dikongsi bersama dengan rakan rakan lain 6. Mentee dibimbing untuk melihat nilai murni tentang harapan / impian mereka. 7

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : MEMBINA MATLAMAT AKADEMIK FANTASIA 1. Setiap manusia mempunyai matlmat untuk berjaya di dalam kehidupan 2. Usaha ko nsisten akan dapat membuahkan hasil yang baik 3. Setiap usaha yang berfokus akan menghasilkan kejayaan secara maksimum 4. Sebarang cabaran perlu dihadapi secara bijaksana. 8

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF 1. 2. 3. MASA : : : KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTANYA DETA ( DENGAR DAN TANYA ) Memberi tumpuan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Mentee dapat membezakan di antara kesan bertanya dan sebaliknya. Menunjukkan kesan ulangan dapat mening katkan daya ingatan : 60 ~ 120 minit BAHAN / SUMBER / CATATAN Lampiran : Senarai barang . PROSEDUR Menyampaikan mesej 1. Mentor akan menyuruh peserta pertama membaca nota senarai barang. 2. Mentee pertama akan membisikkan cerita itu secara lisan kepada pesert a kedua. 3. Mentee kedua pula akan membisikkan cerita itu kepada Mentee ketiga d an begitulah seterusnya sehingga ke Mentee akhir. 4. Mentee akhir akan mencerita kan apa yang didengar dengan membandingkan cerita itu dengan nota cerita ringkas di permulaan tadi. Faham dan ingat dan catat 5. Mentor membacakan atau menulis senarai perkataan sebanyak 2 kali dan mentee perlu mengingat dan tidak mencatat. 6. Kemudian, setiap mentee dikehendaki mencatat kembali senarai perkataan yang dingati. 7. Mentor menyemak keputusan senarai perkataan yang paling banyak. Senarai perkataan 9

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTANYA DETA ( DENGAR DAN TANYA ) 1. 2. 3. 4. 5. Peka dan luaskan minda ke arah kejayaan Malu bertanya kurang pemahaman Aktiviti bersoaljawab dapat memantapkan pemahaman Aktiviti mengulangkaji dapat meningkatk an daya ingatan Kajian menunjukkan keupayaan ingatan bergantung kepada faktor se perti berikut : Aktiviti Baca Dengar Lihat % ingatan 10 20 30 Aktiviti Dengar + Lihat Sebut + Bu at Lihat + Sebut + Buat % ingatan 50 70 90 10

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM LAMPIRAN SENARAI BARANG IKAN SAWI PENSEL PINGGAN MEJA TERONG SENDUK GARPU KACANG PANJANG PENIMBANG FAIL STAPLER KEMBUNG APRON DAPUR KUALI KOBIS PAPER CLIP LAMPIRAN SENARAI PERKATAAN DISKUSI SAINS HAYAT ELAUN OUTING ELAUN PENSYARAH KERTAS KERJA KIMIA KOS LEPAS OLIGOPOLI OLIGOPOLI OLIGOPOLI OLIGOPOLI OLIGOPOLI OLIGOPOLI OLIGOPOLI OLIGOPOLI OLIGOPOLI 11

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF 1. 2. MASA : : : KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENCATAT NOTA BANO ( BACA DAN NOTA) Mentee akan mengetahui / mempraktikkan kemahiran membaca dengan sebenarnya. Meng etahui pelbagai cara mencatat nota. : 60 ~ 120 minit BAHAN / SUMBER / CATATAN PROSEDUR 1. Adab ketika membaca, cara yang mentee gunakan : contoh isu : membaca sambil mendengar muzik, sambil meniarap, sambil makan, kesesuaian suasana bisin g/ senyap dan lain-lain. 2. Mentor menerangkan teknik membaca secara SQ3R :Surve y Menentukan halaman hendak dibaca, membaca tajuk-tajuk kecil, rajah, jadual, so alan dll Question Menanya pada diri berdasarkan langkah Survey: gunakan 1H5W ( H ow+What+When..) Read Membaca dan menggaris/mencatat nota Recite Latihan menginga t apa yang dibaca; tahap Review tertinggi bila dpt menceritakan balik bahan yang dibaca Teknik membaca SQ3R 3. Mentor menyuruh mengeluarkan nota kuliah / buku rujukan. Mentee mengunakan te knik SQ3R ketika membaca teks. 4. Mempraktikkan cara mereka membuat nota / petam minda mengikut cara tersendiri. Mentee menerangkan apa yang dibaca kepada pasan gan dalam kumpulan. 5. Bersoaljawab tentang kelebihan dan kekurangan setiap nota yang telah dibuat oleh mentee tersebut. Teks sendiri 12

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENCATAT NOTA BANO ( BACA DAN NOTA) 1. Terdapat pelbagai teknik membaca 2. Tahap terbaik pemahaman merujuk kepada ke upayaan menerangkan semula apa yang dibaca 3. Gabungan kepelbagaian teknik memba ca dapat meningkatkan keupayaan pemahaman 4. Nota yang sistematik akan membantu meningkatkan pemahaman 13

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF : : : KEMAHIRAN MENGINGAT MEMORI 1. Mengetahui pelbagai cara mengingat 2. Dapat meningkatkan kecemerlangan 3. Men getahui pemakanan yang mencerdaskan minda dan amalan amalan yang berkaitan MASA : 60 ~ 120 minit PROSEDUR 1. Mentor bersoaljawab berkaitan perkara yang masih mentee ingat dari s ekolah rendah hingga kini dan mahir ( contoh: negaraku ) 2. Mentor berbincang be rsama mentee berkaitan :(a) Perbuatan, amalan dan petua yang menyebabkan lupa se perti air dicemari semut, melihat najis, bahan lucah, makanan yang makruh .mentee akan senaraikan. (b) Pemakanan yang boleh mencerdaskan minda seperti buah kismi s, kurma, kekacangdan klinikal : vitamin seperti gingko, examo. ) Vitamin A, B1,B5, B5,B6B12, C DAN H. Buah badam dan kebanyakan kacang (kecuali gajus) Tempe, air k acang soya, taufu fah 3. Mentor menyuruh mentee membuat tugasan teknik mengingat yang dipraktikan semasa sekolah. seperti peta minda, nota kocek, neumonik, jala n cerita.dll. ( mentee biasanya ada maklumat ini ) 4. Mentee membentangkan hasil tugasan tersebut dan berlakunya interasi. BAHAN / SUMBER / CATATAN Panduan teknik untuk mengingat 14

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : KEMAHIRAN MENGINGAT MEMORI 1. Tahap daya ingatan antara pelajar adalah berbeza antara satu sama lain 2. Mengelakan amalan yang dikatakan menyebabkan kelupaan 3. Pemakanan minda sangat penting untuk menyokong menguatkan ingatan 4. Kita bebas menggunakan apa saja teknik untuk mengingat 5 . Kemahiran mengingat perlu untuk mengingat data dan maklumat bagi menjawab so alan peperiksaan 6. Melakukan gejala negatif akan menyumbang ke arah pembentukan minda yang kabur , manakala melakukan amalan positif akan dapat mencerdaskan minda. 15

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF 1. : : : NILAI MURNI SESAMA KITA Mentee dapat memahami dengan lebih jelas konsep hubungan sesama manusia. 2. Mentee dapat mengetahui apakah kepentingan menjaga dan memelihara hubungan sesam a manusia. 3. MASA Membina hubungan sesame mentee. : 60 ~ 120 minit BAHAN / SUMBER / CATATAN PROSEDUR 1. Mentor menerangkan konsep hubungan sesama manusia , kepentingan menj aga dan memeliharanya. 2. Mentor meminta Mentee berbincang dan menyenaraikan 5 c ontoh aktiviti yang boleh menjalinkan silaturrahim.Contohnya:ziarah,bersukan,sam butan hari jadi dan majlis keagamaan. 3. Mentee menyenaraikan contoh batasan dan sempadan hubungan sesama manusia.Contohnya batasan antara jantina,tua dan muda, anak dan ibu bapa,pensyarah dan pelajar. 4. Mentor meminta setiap Mentee mempers embahkan hasil perbincangan mereka. 5. Mentee lain digalakkan bersoaljawab selep as sesi pembentangan. 6. Mentor membincangkan faedah yang didapati daripada akti viti di atas. Kertas A4 16

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : NILAI MURNI SESAMA KITA 1. Hubungan yang mulia bermula dari hati yang ikhlas dan bersih 2. Setiap individu mempunyai harga diri dan perlu dihormati dan dihargai 3. Manusia adalah makhluk sosial 4. Hubungan yang baik sesama manusia adalah suatu amalan yang mulia 5. Hak dan perasaan orang lain perlu dihormati demi membina perhubungan yang ber kesan. 17

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF 1. : : : KEROHANIAN DIARIKU Mentee dapat mengenal pasti ciri-ciri peribadi seorang remaja sebagai pelajar an ak kepada ibu bapa, ahli masyarakat ,dan warga negara. 2. Mentee dapat mengamalkan budaya hidup yang baik dan sihat bagi menjamin kehidupa n masa depan. 3. Manusia yang cemerlang dalam erti kata yang sebenarnya lazim dikaitkan dengan in dividu yang mempunyai peribadi yang baik dan dihormati. 4. Mentee /remaja perlu mempunyai jati diri dan mampu memperkasakan diri daripada d ipengaruhi oleh anasir yang cuba merosakkan diri. MASA : 60 ~ 120 minit BAHAN / SUMBER / CATATAN Kertas A4 PROSEDUR 1. Mentee diminta menyenaraikan sekurangkurangnya 10 ciri positif yang perlu ada pada seseorang pelajar Mentee menyenaraikan 10 ciri negatif yang berla ku masa kini perlu dijauhi. Mentor meminta setiap kumpulan membentangkan hasil p erbincangan mereka. Mentor meminta mentee menceritakan prihal rakan-rakannya yan g pernah terlibat dengan gejala social. ( contoh : dadah, skodeng, rempit,bosia) 5. Mentee lain digalakkan bersoaljawab selepas sesi berkenaan Mentor membuat rum usan. 2. 3. 4. 6. 18

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : KEROHANIAN DIARIKU 1. Manusia yang cemerlang dalam erti kata yang sebenarnya lazim dikaitkan dengan individu yang mempunyai peribadi yang baik dan dihormati 2. Kemahiran ini memberikan kesedaran dalam diri seseorang bahawa gaya hidup yan g sihat menjamin kehidupan yang cemerlang 3. Kemahiran ini dapat menyedarkan mantee dalam menilai personaliti seseorang in dividu. 19

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF : : : KEROHANIAN OH REMAJA 1. Meningkatkan kefahaman mentee terhadap scenario dan punca gejala social masa kini. 2. Mentee mencadangkan langkah-langkah bagi mengatasi masalah gejala sosia l dikalangan remaja. 3. Boleh menyebut sekurang-kurangnya 5 cara bersifat aserti f. MASA : 60 ~ 120 minit PROSEDUR 1. 2. Mentee diberikan maklumat berkaitan gejala social. Mentor meneran gkan senario gejala sosial yang berlaku masa kini.(contoh:sex bebas,black mental ,budaya kuning,ketagihan alcohol,dadah ,dll ) 3. Mentor membuka peluang kepada p eserta lain untuk berbincang tentang punca dan langkah-langkah yang boleh diambi l bagi mengurang masalah gejala social. 4. Panduan mengamalkan sikap asertif (te gas diri ) bagi menangani ajakan yang negatif ; menolak ajakan kawan untuk melak ukan aktiviti yang negatif , seperti katakan tak nak, memberi alasan, meninggalk an, cakap perkara lain, cadangkan perkara lain dan sebagainya. 5. Peranan mentee untuk mengatasi gejala sosial BAHAN / SUMBER / CATATAN Keratan akhbar Panduan asertif diri 20

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : KEROHANIAN OH REMAJA 1. Jati diri benteng gejala sosial dan asas amalan hidup sihat 2. Remaja perlu b ijak memilih kawan 3. Remaja perlu mempunyai sifat asertif diri bagaimana mengat akan tidak kepada perkara yang negatif 4. Disiplin diri dan pegangan agama penti ng dalam kehidupan manusia 21

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK : : KOMUNIKASI TIPAH DAN JOEY OBJEKTIF : 1. Membina keyakinan untuk menyatakan pendirian diri. 2. Membina kema hiran menyampaikan hujah yang berkesan. 3. Menerima dan menolak hujah pihak lain secara bijak. MASA : 60 ~ 120 minit PROSEDUR BAHAN / CATATAN Teks Tipah dan Joey Langkah 1. Mentor membaca teks berkaitan dengan Tipah dan Joey 2. Setiap kumpula n diminta berbincang dan berhujah berkenaan teks tersebut. Mentor membuat rumusa n. 3. RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : KOMUNIKASI TIPAH DAN JOEY 1. Jangan mudah percaya kepada orang yang kita tidak kenal 2. Hidup alam remaja penuh dengan cabaran dan dugaan 3. Setiap individu perlu mempunyai keyakinan dan tegas diri melalui latihan kepetahan 4. Manusia ada hak untuk menyatakan pendir ian diri masing-masing 5. Dalam membuat keputusan perlu ambil kiran pandangan or ang lain 6. Tindakan perlu memikirkan risiko. 22

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM TEKS SIMULASI TIPAH DAN JOEY Pada suatu senja, di sebuah kolej, Tipah telah mene rima panggilan daripada buah hatinya, Joey mengajak keluar ke Bandar untuk menya ksikan Konsert Sure Heboh. Tipah memang teringin untuk mengikut kerana ada artis -artis yang diminatinya. Malangnya hati Tipah tidak berani untuk melanggar perat uran kolej. Tetapi oleh sebab pujukan rayu dan desakan yang kuat daripada Joey, akhirnya Tipah pun bersetuju. Lebih kurang pukul 8.30 malam, Tipah pergi berjump a Ketua Felo memaklumkan dia baru menerima panggilan kecemasan dari kampung yang menyatakan bapanya sakit tenat. Dengan penuh kepura-puraan dalam keadaan yang a mat sedih, teresak-esak dan berlinangan air mata Tipah memohon kebenaran untuk k eluar ke hospital. Tanpa berfikir panjang, atas rasa simpati Ketua Felo terus me mberikan kebenaran. Seperti yang dijanjikan, Tipah berjumpa dengan Joey di hadap an pondok pengawal. Joey telah sedia menunggu dengan motosikalnya. Di pertengaha n jalan yang sunyi, tiba-tiba motosikal mereka mengalami kerosakan. Setelah hamp ir sejam menunggu, datang seorang lelaki bermotosikal menawarkan diri untuk memb antu menghantar Tipah dahulu dan diikuti oleh Joey. Malangnya lelaki tersebut te lah membawa Tipah ke sebuah rumah kosong di ladang berdekatan yang jauh dari kaw asan awam dan mengugut Tipah. Tipah hanya ada dua pilihan sama ada ditinggalkan di rumah kosong atau menyerahkan dirinya kepada lelaki tersebut. Tipah membuat p ilihan menyerahkan dirinya. Setelah itu, lelaki berkenaan datang menjemput Joey dan dibawa ke tempat Tipah. Tipah menceritakan apa yang berlaku. Joey menjadi ma rah. Lalu berlaku pertengkaran antara Joey dan lelaki tersebut. Kebisingan merek a menarik perhatian seorang pemburu. Melihatkan peluang yang ada, pemburu terseb ut telah menembak mati Joey dan lelaki tersebut Siapakah yang bersalah? Tipah, Joey, Ketua Felo, Pengawal, lelaki bermotosikal a tau pemburu. 23

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM TOPIK NAMA AKTIVITI OBJEKTIF : : : PENGURUSAN KEWANGAN BIAR BERGAYA ASAL BERJAYA Di akhir sesi mentee-mentee akan dapat; 1. 2. Membina kemahiran pengurusan kewan gan secara berhemah. Mempunyai keupayaan membezakan di antara keperluan dan kehe ndak diri terhadap pengurusan kewangan. Menerapkan nilai menghargai kepentingan pengurusan kewangan. : 60 ~ 120 minit 3. MASA 24

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM PROSEDUR 1. Memulakan perjumpaan dengan berbincang perjalanan rutin harian sepan jang minggu 2. Mentor menyampaikan apa-apa mesej yang sangat penting untuk disam paikan kepada mentee-mentee ( laporan semasa dari Pihak Pengurusan / jabatan ) 3 . Mentor berbincang dengan mentee-mentee status kewangan semasa 4. Mengklasifika sikan barang barang keperluan mengikut keutamaan 5. Mentor mengagihkan borang : Borang Check List Kuadron Pengurusan RM 6. Mentor meminta mentee memindahkan itemitem tersebut ke Borang A dan kemudian ke Borang B 7. Perbincangan berdasarkan dapat an mentee daripada kedua-dua borang tersebut. 8. Mentor berbincang dengan mentee tentang perkaraperkara berikut: - Keperluan VS Kehendak pelajar matrikulasi ( m ana lebih penting ? ) - permasalahan biasa berkaitan kewangan yang kerap dihadap i sepanjang pengajian ( mentee senaraikan ?) 9. Mentor meminta mentee mencatatka n anggaran bajet sepanjang semester berdasarkan Borang Bajet Saya yang diedarkan 10. Mentor berbincang dan membimbing mentee untuk mengemaskinikan bajet yang te lah dinyatakan dalam borang bajet berkenaan 11. Mentor membuat rumusan berdasark an keseluruhan perbincangan. BAHAN/SUMBER/ CATATAN Nota Pengurusan Kewangan Borang A ( Borang check list ) Borang B ( Kuadron Pengurusan RM ) Borang C ( Borang Bajet Saya ) 25

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN TOPIK NAMA AKTIVITI : : PENGURUSAN KEWANGAN BIAR BERGAYA ASAL BERJAYA 1. Setiap nikmat yang diperolehi adalah ujian untuk mencapai matlamat 2. Penguru san kewangan adalah penting untuk mengelakkan kesan negative 3. Kita perlu membe zakan antara keperluan dan kehendak 26

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK : : KEMAHIRAN INTERPERSONAL ENTITI OBJEKTIF : 1. Mempraktikkan amalan dan petua untuk berinteraksi 2. Memahami pros es proses semasa komunikasi dan membaiki perhubungan sesama insan MASA : 60 mini t ~ 120 minit CATATAN BAHAN / SUMBER PROSEDUR Langkah: 1. Mentor berbincang bersama mentee berkaitan definisi/ makna kemahiran interpersonal 2. Mentee dibahagikan secara berpasangan ( A dan B : ber lainan jurusan / jantina dan kurang berjumpa ) 3. Pasangan Mentee diminta mencer itakan berkaitan satu isu besar / isu semasa sesama mereka 4. Setiap Mentee seca ra ikhlas mencatat perasaan dan pengalamannya semasa bercerita dan dimasukkan ke dalam kotak sulit (tanpa nama), berkaitan aspek : 4.1 Jenis watak pasangan anda ? Mentor tunjukkan gambar 4.2 Tajuk dibincangkan ( sesuai / tidak ), kenapa? 4.3 Keselesaan atau tidak, kenapa? 4.4 Bahasa yang rakan gunakan ( selesa / tidak ) , kenapa? 4.5 Gerak-geri bukan lisan ( sesuai/tidak ), kenapa ? 5. Salah seorang Mentee membacakan catatan berkenaan 6. Mentor memberi makna kemahiran interpers onal : Proses bagaimana seseorang itu berkongsi pengalaman dengan Individu - ind ividu yang lain. 7. Mentor meminta Mentee menyenaraikan ciri ciri perhubungan ya ng positif yang daripada perbincangan tadi seperti kontak mata, mimik muka, perg erakan (badan, kepala, tangan, jari, bahu) dan penggunaan bahasa. Definisi Kemahiran Interpersonal Isu pilihan Mentee Kotak Sulit (Entiti) Gambar : Jenis jenis perwatakan. Kertas catatan disimpan oleh Mentor 27

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : KEMAHIRAN INTERPERSONAL ENTITI 1. Mentor meminta Mentee menyenaraikan ciri ciri perhubungan yang positif yang d aripada perbincangan tadi seperti kontak mata, mimik muka, pergerakan (badan, ke pala, tangan, jari, bahu) dan penggunaan bahasa. 2. Kemahiran interpersonal meli batkan kemahiran mendengar, kemesraan dan sebagainya. 3. Individu yang matang ti dak akan melabelkan dirinya seperti bercakap banyak seperti katak. Situasi ini a kan mendatangkan kesan negatif terhadap diri. 28

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF 1. 2. : : : KEPIMPINAN KUNCI KHAZANAH Membuat keputusan berdasarkan pemikiran logik dan berasas. Kenalpasti ciri-ciri kepimpinan yang perlu dalam memilih pemimpin MASA : 60 minit PROSEDUR BAHAN/SUMBER/ CATATAN 1.Mentee berada dalam kumpulan kecil ( 7 hingga 15 orang dalam satu kumpulan) 2. Setiap kumpulan akan diberi sejumlah wang ( contoh wang) Nilai wang: RM 50 RM20 Fasa 1: Mentee diminta berbincang dalam masa 15 minit RM10 kepada siapa perlu di amanahkan untuk menjaga wang RM5 tersebut. RM2 Syiling 20 sen 3.Mentee dikehenda ki berbincang, atas alasan apa amanah sebanyak 3 keping tersebut diberi kepada i ndividu / individu-individu Syiling 10 sen berkenaan. sebanyak 45 keping Fasa 2: Mentee diberi masa yang lebih lama (20 minit) Untuk berbincang kepada siapa per lu diamanahkan untuk Kemungkinan ada menjaga wang tersebut) kumpulan yang gagal memilih (Mungkin lebih dari seorang yang dipilih) calon untuk menerima amanah 4. Mentor memilih secara rawak wakil kumpulan untuk itu. Kemungkinan membentangkan alasan kenapa amanah diberikan kepada juga ada kumpulan individu / individu-indi vidu itu. yang tidak menghadapi masalah untuk memilih pemegang amanah tersebut d an kemungkinan juga ada sukarela untuk memegang amanah. 29

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : KEPIMPINAN KUNCI KHAZANAH 1. Ciri memimpin / pemegang amanah tidak dimiliki oleh semua orang dan pemilihan pemegang amanah dibuat berdasarkan pemerhatian serta keyakinan. 2. Pandangan um um tidak semestinya mewakili keputusan yang tepat 3. Masa juga akan mempengaruhi keputusan yang dibuat. 30

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF 1. 2. : : : KEPIMPINAN ORIGAMI Kenalpasti ciri-ciri kepimpinan yang perlu dalam memilih pemimpin Menghasilkan o rigami MASA : 60 minit PROSEDUR BAHAN/SUMBER/ CATATAN 1. Mentee berada dalam kumpulan kecil ( 10 hingga 15 orang ) 2.Setiap kumpulan m emilih seorang wakil yang akan membacakan arahan untuk menghasilkan origami ( Ru juk lampiran ) 3.Mentee dikehendaki mengikut semua arahan yang diberi (tidak bol eh berbincang) Lihat hasilnya. 4.Ulangi langkah 3 dan kali ini mentee diberi pel uang untuk berbincang bagaimana menghasilkan origami. Lihat hasil yang diperoleh i. 5. Ulangi langkah-langkah di atas untuk menghasilkan jenis-jenis origami . Me ntor boleh juga memilih mana-mana mentee yang mempunyai kemahiran membuat origam i untuk membimbing rakan mentee lain dalam mempelbagaikan hasilnya. Lampiran (arahan membuat origami 1. 2. 3. 4. 5. 6. kotak bintang bola sotong bur ung belalang 31

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : KEPIMPINAN ORIGAMI 1. Pemimpin akan cuba memberi arahan yang terbaik untuk diikuti oleh pengikutnya . 2. Arahan sehala selalunya gagal membauhkan hasil yang baik 3.Ciri pemimpin ya ng baik ialah yang boleh menerima teguran dan pandangan dari sesiapa sahaja teru tama dari kumpulan yang dipimpinnya. 3. Amanah bukanlah satu perkara yang boleh dipandang ringan kerana akan mengakibatkan kesan kepada sesuatu aktiviti / organ isasi. 4. Kerjasama merupakan kunci kejayaan organisasi 5. Kreativiti dan komuni kasi adalah elemen penting dalam kepimpinan 32

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF : : : KEPIMPINAN SEPAKAT MEMBAWA BERKAT 1. Kenalpasti pentingnya unsur kesepakatan dalam kumpulan 2. Menyedari bahawa be rbincang adalah penting sebelum membuat keputusan MASA : 60 minit PROSEDUR 1. Me ntee berada dalam kumpulan kecil ( 3 hingga 5 orang ) 2. Setiap kumpulan akan di bekalkan seutas tali ( 1 meter ) 3.Rentangkan tali tersebut di atas lantai / tan ah. 4.Mentee berbincang dalam masa 5 minit bagaimana untuk mencecah kaki serenta k diatas tali tersebut apabila wisel dibunyikan. 5.Mentor pastikan mana-mana kum pulan Mentee yang gagal mencecahkan kaki serentak merupakan kumpulan yang kalah. 6. Mentor membimbing mentee agar mengutara contoh lain untuk dibincangkan di ma na temanya ialah apa juga aktiviti yang dilakukan secara bersepakat, akan membaw a berkat. Aktiviti dijalankan secara pertandingan 3 kumpulan serentak. Tali wise l BAHAN/SUMBER/ CATATAN 33

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN AKTIVITI TAJUK : : KEPIMPINAN SEPAKAT MEMBAWA BERKAT 1. Arahan yang jelas akan memudahkan aktiviti yang dilakukan. 2. Perbincangan si hat selalunya membauhkan hasil yang baik. 3. Tidak ada jalan mudah untuk berjaya , sebaliknya mesti melalui perancangan yang teliti. 4. Penelitian dalam membuat perancangan menentukan kejayaan organisasi 34

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI : CARA BELAJAR ( KIMIA, BIOLOGI, MATEMATIK, FIZIK, EKONOMI, AKAUN DAN PENGURUSAN P ERNIAGAAN ) FOUR FLAT Mentee mengetahui tips belajar yang diamalkan oleh pelajar c emerlang ( 4.00 ). 60 minit ~ 240 minit. TAJUK OBJEKTIF : : MASA : PROSEDUR 1 Secara sumbangsaran, Mentee diarahkan mengemukakan cara-cara belajar subjek yang pernah diamalkan. Mentor mencetuskan perbincangan tips belajar di ka langan Mentee. Mentor mengarahkan Mentee berada dalam 3 kumpulan kecil mengikut jurusan masingmasing dan diberi satu nota amalan pelajar cemerlang ( 4.00 ). Men tor mengarahkan perbincangan dalam kumpulan kecil mengenai tips amalan pelajar c emerlang. Seorang pencatat dilantik dalam setiap kumpulan untuk mencatat hasil p erbincangan ( selain daripada nota yang diberikan oleh mentor ). Wakil kumpulan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan dan kumpulan lain memberi pandangan / hujah di dalam kelompok besar. Mentor dan Mentee merumuskan bahawa setiap ind ividu perlu ada amalan dan motivasi sendiri untuk menempa kejayaan.. CATATAN BAHAN / SUMBER 2 3 Nota amalan pelajar cemerlang. 4 Pensel, Kertas A 4. Kertas sebak. 5 6 35

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN 1. Setiap mentee perlu tahu kaedah belajar subjek secara berkesan. 2. Keberkesan an kaedah belajar bergantung kepada kemampuan dan amalan mentee itu sendiri. 3. Mentee perlu sedar bahawa kemungkinan masih ada cara lain yang lebih baik untuk menempa kecemerlangan. 36

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM KIMIA AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 ) 1. Suka kimia. Anggaplah ia tidak membebankan. 2. Subjek ini memerlukan pemahaman dan penghafalan setiap konsep. 3. Kita tidak boleh menghafal sahaja nota pensyarah membabi buta.Memang kita ing at, tetapi kita akan menghadapi masalah dalam menjawab soalan peperiksaan. 4.Tah u asas-asas kimia. Sebagai contoh persamaan, kira mol. 5. Hafal rumus. ( Kalau r umus yang boleh derive , pastikan tahu ) 6. Mesti ingat unsur-unsur yang berada dalam kumpulan yang sama. Hafal 20 unsur yang pertama, kala pertama, kedua dan k etiga. 7.Tidak perlu hafal semua nilai pemalar terpilih, tetapi lebih baik ingat sesetengah yang selalu ditanya dalam soalan seperti f=96500c, na=6.02x10 23 mol -1. 8. Faham dan ingat definisi atau hukum yang telah belajar seperti hess law. 9. Ingat kata kunci yang penting dalam setiap definisi. 37

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM BIOLOGI AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 ) 1. Subjek ini memerlukan pemahama n dan penghafalan setiap konsep. 2. Salin dan catat setiap nota dan maklumat. Ba gi mekanisme dan gambarajah, fahami dan kaji setiap langkah bagaimana ia berhubu ngkait. Fikir logik setiap fakta tersbut. Adalah baik kita menggunakan gambaraja h bewarna. Cuba ingat dan bayangkan setiap langkah tersbut. Bentuk formula yang senang diingat. Jangan terima bulat-bulat apa yang diberitahu oleh pensyarah. Cu ba fahami dan ingat mengikut kefahaman kita. 4. Minat. 5. Rujukan bersama pensya rah kuliah atau tutoran.Selain itu, perjumpaan adalah juga untuk berbincang dan bertanya sekiranya tidak memahami sesuatu tajuk. 6. Kaitkan tajuk yang dipelajar i dengan tajuk-tajuk yang lepas. 7. Apabila membaca, catatkan rangka supaya betu l-betul faham apa yang dibaca. 8. Selepas selesai membaca sesuatu tajuk, cuba tu lis semula tanpa melihat nota atau buku. 9. Cuba menceritakan kepada kawan walau pun kepada seorang kawan. 10. Menghafal dan mengingat setiap tajuk yang dipelaja ri. 11. Membuat banyak latihan untuk meningkatkan daya kefahaman. Buat banyak la tihan agar kita biasa dan mahir dengan kehendak soalan. 12. Membuat soalan-soala n tahun lepas dan meminta pensyarah menanda latihan-latihan tersebut. 13. Perbin cangan berkumpulan amat penting dalam memahami subjek Biologi. 14. Memperbanyakk an buku rujukan seperti buku Campbell dan Solomon. Ini kerana dengan membaca pel bagai buku, sedikit sebanyak membantu menambahkan lagi ilmu pengetahuan. 15. Sel ain itu, rajin-rajinlah melukis gambar atau peta minda yang menarik untuk memant apkan lagi pemahaman dan ingatan mengenai sesuatu topik. 38

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM MATEMATIK AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 ) 1. Meletakkan sasaran A di dalam keputusan Matematik. 2. Sentiasa atau banyak me mbuat latihan. 3. Berikan sepenuh tumpuan ketika belajar di dalam kuliah dan tut oran. Tumpuan 100% membolehkan anda memahami dengan tepat dan cekap agar mudah k etika membuat latihan. Pelajar perlu fokus, faham, dengar dan lihat dengan telit i setiap yang diajar. 4. Di samping itu, sentiasa atau banyak membuat latihan am at diperlukan bagi mengelakkan terlupa. Ini kerana Matematik adalah subjek yang diajar secara berterusan , jadi latihan yang berterusan adalah cara terbaik untu k memperoleh keputusan yang terbaik. 5. Ingat dan faham semua formula, rumus dan konsep yang dipelajari. Ini penting untuk menjawab solan-soalan matematik. Inga t setiap langkah. Cari satu atau tiga kaedah yang boleh digunakan untuk satu soa lan. Kita kena yakin dengan jawapan yang diperolehi. Sekiranya jawapan salah, ca ri kesilapan kita dan betulkannya. 6. Pastikan soalan tutorial dibuat. Buat lati han di waktu petang sebelum waktu Maghrib. Latihan sekurang-kurangnya 30 minit s etiap hari. 7. Kaji bentuk-bentuk soalan dan perbanyakkan membuat latihan. 8. da n soalan-soalan tahun lepas. Mungkin sesetengah soalan itu akan dikeluarkan semu la. 9. Selalau berbincang dengan rakan-rakan tentang soalan-soalan yang susah. 1 0.Tinggalkan dahulu soalan-soalan yang susah untuk diselesaikan. Jawab soalan-so alan-soalan yang mudah dahulu. Kemudian berbalik kepada soalan-soalan yang susah tadi. Jika dapat menjawab soalan yang susah, itu satu kepuasan. Jika tidak bole h diselesaikan, rujuk pensayarah atau kawan-kawan yang lebih pandai di dalam mat a pelajaran itu. 39

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM FIZIK AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 ) 1. Fizik memerlukan pemahaman konsep yang tinggi kerana ia melibatkan soalan pen yelesaian masalah. 2. Fahami topik yang dipelajari sebelum membuat latihan. 3. K ualiti apa yang dipelajari adalah penting. 4. Sentiasa mengulangi apa yang dipel ajari agar tidak mudah lupa. 5. Rajin membuat latihan dan mengkaji setiap soalan . 6. Tidak menghafal rumus. Lebih baik memahami bagaimana rumus itu dihasilkan.L ebih mudah memahami subtopik itu. 40

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM EKONOMI AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 ) 1. Ambil perhatian di dalam kuliah juga. 2. Rajin membuat soalan-soalan tutoran. 2. Banyak membaca dan mengingat. 3. Faham apa yang diajar dalam kuliah. 4. Baca semula nota-nota yang diberi oleh pensyarah. 5. Buat rujukan pada buku lain sek iranya kurang faham. 6. Rajin bertanya kepada pensyarah dalam tutorial. 7. Jumpa pensyarah di cubical/ meja pensyarah. 41

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKAUN AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 ) 1. Sentiasa mengambil perhatian d alam kuliah. 2. Jangan tidur. 2. Sekiranya tidak faham, tanya pensyarah ketika k elas tutoran. 3. Dengan membuat latihan akaun yang banyak, pelajar lebih memaham i sesuatu tajuk akaun itu. 4. Menjawab soalan-soalan daripada bank soalan. 5. Bu at perbincangan dengan rakan-rakan untuk menyelesaikan soalan akaun yang sukar. 6. Dapat bertukar idea dengan rakan-rakan. 7. Mempunyai asas yang kukuh untuk ma hir dalam perakaunan. 8. Mengingat format, jalan kira dan sebagainya. 42

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM PENGURUSAN PERNIAGAAN AMALAN CARA BELAJAR PELAJAR CEMERLANG ( 4.00 ) 1. Banyak penghafalan. 2. Banyak membaca surat khabar. 3. Mata pelajaran yang me libatkan aktiviti harian dalam pengurusan diri, perniagaan yang berlaku di sekit ar kita. 4. Meletakkan diri kita sebagai pengurus dalam perniagaan. 5. Membuat n ota ringkas dan menampal di dinding merupakan salah satu cara mengingat. 6. Raji n membaca sebelum tidur. 7. Bertukar-tukar pendapat dengan rakan-rakan. 43

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM Aktiviti Tajuk Objektif 1. 2. 3. : : SIFAT ASERTIF AIMAN TAK KISAH : Mengetahui sifat diri Menghargai nilai asertif Membezakan tingkahlaku asertif daripada tingkahlaku agresif dan pasif. : 60 ~ 120 minit Masa PROSEDUR 1. Mentor mengedarkan borang senarai semak kepada setiap mentee. 2.Seti ap mentee diminta menanda ( / ) pada ruang Y jika item berkenaan berkaitan dengan diri mentee dan pada ruang T jika sebaliknya. 3.Setelah selesai menjawab, mentee d iminta mengira bilangan Y pada borang tugasan tadi dan tuliskan jumlah di bahagian bawah borang. 4.Mentor memaklumkan maksud skor yang diperolehi oleh mentee: Sko r 1 3 (Rendah Pasif ) Skor 4 6 (Sederhana - Asertif) Skor 7 9 (Tinggi - Agresif) (Panduan Mentor, lihat nota di bawah) 5. Mentor meminta mentee menjadikan 3 kum pulan kecil mengikut skor (tinggi, rendah dan sederhana). 6. Setiap kumpulan dim inta berbincang dan menyatakan apakah sifat-sifat diri yang ada pada diri mereka dan menyenaraikan kebaikan dan kelemahan sifat-sifat tersebut di dalam kotak se perti di bawah: BAHAN / SUMBER / CATATAN Borang Senarai Semak Kertas A4 / Kertas mahjung 7. Setiap kumpulan diminta membentang hasil kerja mereka. 44

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM 8. Mentor memberi penekanan berbincang mengenai sifat asertif dan keperluan kepa da seorang mentee. 9. Mentee diminta berbincang bagaimana hendak tangani simulas i-simulasi / situasi berikut: a) Menolak pelawaan rokok dari seorang kawan. b) M enolak cinta rakan sekuliah. c) Menegur kesilapan rakan karib. d) Meminta diri u ntuk meninggalkan majlis. --- dll simulasi yang boleh difikirkan oleh mentor / m entee. 45

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RUMUSAN Aktiviti Tajuk : SIFAT ASERTIF : AIMAN TAK KISAH Sifat Agresif Bersikap bebas, terbuka, cakap lepas, bertindak / berfikir untuk d iri sendiri, bagi mencapai hajat /matlamat tanpa mengambil kira perasaan dan kes elesaan orang lain. Sifat Pasif - Membiar diri, fikiran, perasaan dimanipulasi oleh orang lain. Sifat Asertif - Menjaga perasaan dan sensitiviti orang lain di samping berusaha untuk mencapai hajat/matlamat diri sendiri. 46

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM CONTOH BORANG TUGASAN KUMPULAN SIFAT DIRI CIRI-CIRI DIRI 1 2 3 4 5 6 7 KEBAIKAN KELEMAHAN 47

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM Lampiran Modul Asertif Diri ( Dipetik dari IPS ) Arahan: Tandakan (/) pada ruang Y jika item berkenaan ada kaitan Dengan diri anda dan pada ruang T jika sebaliknya. BIL ITEM 1 Selesa memberitahu kawan-kawan mengenai apa-apa sahaja yang ada dala m fikiran saya. 2 Selesa meminta pertolongan dari kawan-kawan dan ahli-ahli prof esional bila menghadapi masalah 3 Selesa meminta kembali barang-barang yang tela h dipinjam oleh kawan. 4 Mudah melenting apabila kerja yang saya lakukan tidak m enjadi. 5 Akan berterus terang menyatakan bahawa tingkahlakunya telah menyakitka n hati saya. 6 Selesa bertanya apabila arahan yang diberikan oleh ketua kurang j elas 7 Akan terus bertanya sehingga saya berpuas hati dengan jawapan yang diberi 8 Lebih selesa membuat kerja-kerja yang telah saya rancang dari membuat kerja y ang disuruh oleh orang lain 9 Agak mudah marah berbanding dengan kawan-kawan say a yang lain. 10 Suka kepada perdebatan yang hangat tidak kira sama ada saya mena ng atau kalah JUMLAH SKOR Y T 48

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM MODUL CARA MEMBUAT RESUME KOLEJ KOLEJ MATRIKULASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF MASA : : : : CARA MEMBUAT RESUME RESUME Pelajar tahu ca ra untuk membuat resume dengan cara yang betul. 60 ~ 120 minit PROSEDUR 1 Secara sumbang saran, Mentee diarahkan mengemukakan contoh-contoh res ume yang pernah dilihat atau yang pernah dibuat. Mentor mencetuskan perbincangan di kalangan Mentee. Mentor mengarahkan Mentee berada dalam kumpulan kecil seram ai 5 orang satu kumpulan dan menunjukkan contoh resume. Mentor mengarahkan perbi ncangan dalam kumpulan kecil. Seorang setiausaha dilantik dalam setiap kumpulan untuk mencatat hasil perbincangan. Setiap kumpulan diarahkan membuat satu resume Wakil kumpulan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan dan kumpulan lain m emberi pandangan / hujah Mentor memberikan penilaian berdasarkan hasil perbincan gan tadi. Mentor merumuskan bahawa setiap individu perlu ada resume sendiri untu k menghadapi alam kerjaya. Mentor juga memberikan sample resume kepada mentee. CATATAN BAHAN / SUMBER 2 3 Sampel resume 4 5. 6 7 8. 49

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM RESUME Anuar Bin Deniel 15, Jalan Dagang 6/7, Taman Dagang, 68000 Ampang, Selangor 012-2224443 blurry191 2@yahoo.com CAREER OBJECTIVE To have a stable career that uses high personal capa bility and to provide a dynamic working environment (Preferred Field : IT & Compu ter Science)

PERSONAL BACKGROUND IC Number Age Sex Marital status Health Weight Height Lan ge : : : : : : : : 820426085587 22 Male Single Excellent 50kg 1.68cm Bahasa Mala ysia, English EDUCATION Universiti Putra Malaysia (UPM) in collaboration with Kolej Poly-Tech MARA Diploma Sains Komputer (CGPA : 3.502) Deans List Four Times 2003 (2) and 200 4 (2) Sekolah Menengah Taman Tasik Taiping,Perak SPM (2001) : 8As PMR (1999) : 5 As, 3Bs

PROJECTS Multimedia Application entitled Fun With Alphabets 2004 (2004) (Fourth Se mester Final Project) A multimedia application to educate youngster especially p rimary dan preschool students about alphabets by using interative approach. Deve loped using Macromedia Director MX9.0 and Adobe Photoshop 7.0 50

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

Web-based Database-Oriented Shoping Portal entitled Definite Inc. One-Stop IT-Cen ter (Fifth Semester Final Project) A web-based portal for on-line IT products (ha rdwate & software)purchasing. This website offer visitors to view the companys pr oducts with all the description and place their order on-line via the website. D eveloped using Hypertext Pre-Processor (PHP) and Macromedia Dreamweaver. PERSONAL SKILLS 1. Computer Skills Operating Systems MS-DOS, Microsoft Windows 9 5/98 Windows XP FreeBSD Programming Languages PHP, ASP, C++, Microsoft Visual Ba sic, HTML, XHTML Java. Software Packages Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 2. P roject Management 3. Leadership ACTIVITIES 1. Kolej Poly-Tech MARA English Day ( 2003) Scrabble Competition Treasure Hunt 2. Sekolah Taman Tasik Taiping, Perak B endahari Kelas Ahli Jawatankuasa Kelab Alam sekitar Lans Koleral Kadet Remaja se kolah REFEREES 1. Dr. Samsilah Bt. Ibrahim.Pensyarah Universiti Putra Malaysia. Tel : 012-1234567 2. Dr. Asmadi B. Hussin. Dekan Hal ehwal Pelajar, UPM Tel : 013-3456 789 51

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM MODUL CARA MENGHADAPI TEMUDUGA KOLEJ KOLEJ MATRIKULASI KEMENTERIAN PELAJARAN MAL AYSIA AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF MASA : : : : PANDUAN MENGHADAPI TEMUDUGA TEMUDUGA Pelajar tahu cara-cara yang betul untuk menghadapi temuduga 60 ~ 120 minit PROSEDUR 1 Secara sumbang saran, Mentee diarahkan mengemukakan contoh-contoh yan g pernah dilihat, dibuat atau dibaca cara-cara menghadapi temuduga. Mentor mence tuskan perbincangan di kalangan Mentee. Mentor mengarahkan seorang Mentee datang ke depan dan berlakon cara menghadapi temuduga dan dibimbing oleh mentor. CATATAN BAHAN / SUMBER 2 3 Sampel tips temuduga 4 Mentor mengarahkan perbincangan dalam kumpulan kecil. Seorang setiausaha dilanti k dalam setiap kumpulan untuk mencatat hasil perbincangan. 5. Wakil kumpulan dikehendaki membentangkan hasil perbincangan dan kumpulan lain me mberi pandangan / hujah Mentor memberikan penilaian berdasarkan hasil perbincang an tadi. Mentor memberikan tips kepada semua mentee cara-cara untuk menghadapi t emuduga yang sebenarnya. 6. 7. 52

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM TIPS MENGHADAPI TEMUDUGA ASPEK- ASPEK TEMUDUGA Terdapat dua aspek mustahak mengenai temuduga. Aspek-aspek itu ialah a. Persedia an b. Penampilan c. Tingkah laku semasa temuduga a. PERSEDIAAN 1. Selidik sebera pa banyak yang dapat tentang pekerjaan yang anda pohon dan isu-isu semasa. Sumbe r-sumber yang boleh membantu anda ialah : - Mereka yang bekerja di dalam pekerja an yang dipohon - Bahan-bahan penerangan kerjaya yang boleh didapati dari pelbag ai jabatan, firma dan perpustakaan - Ibu-bapa, saudara-mara dan rakan-rakan 2. S elidik samada anda mempunyai kelulusan akademik dan kelulusankelulusan lain seba gaimana yang dikehendaki bagi pekerjaan yang anda pohon itu. Jangan semata-mata bergantung kepada nasib. 3. Jika anda ditemuduga bagi sesuatu pekerjaan yang ber kehendakkan pengetahuan atau latihan khas, anda mungkin disoal tentang perkara t ertentu yang berkaitan ataupun diberi satu ujian untuk menilai pengalaman, kemah iran atau kepantasan anda. Dalam hal seperti ini adalah berfaedah jika anda meng kaji semula perkara-perkara berkenaan sebelum menghadiri temuduga. 4. Anda henda klah mengambil tahu tempat, tarikh dan masa temuduga akan diadakan dan hendaklah berada di tempat temuduga itu 10 minit sebelum temuduga itu dimulakan. JANGAN S EKALI-KALI DATANG LAMBAT. b. PENAMPILAN 1. Anda pakailah pakaian yang sesuai, ke mas dan bersih. Jangan memakai pakaian yang terlampau berwarna-warni dan menjolo k mata,berselipar,menggunakan minyak wangi dan alat solek yang berlebihan. 53

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM 2. Kuku jari anda hendaklah bersih. Rambut hendaklah pendek bagi lakilaki dan ke mas disikat bagi perempuan. Kasut anda juga hendaklah bersih. 3. Apabila anda me njawab sesuatu iklan pastikanlah permohonan anda itu mengandungi segala butir-bu tir tertentu seperti yang dikehendaki di dalam iklan itu. Bersedialah menjawab s oalan-soalan berkenaan dengan iklan dan kandungan surat permohonan anda itu. 4. Bawalah bersama-sama anda sijil-sijil asal sekolah, dokumen-dokumen asal dan sur at-surat akuan asal untuk disemak oleh majikan/penemuduga. Susunlah dokumen-doku men ini mengikut susunan yang dikehendaki dan janganlah digulung. 5. Apabila dip anggil masuk ke dalam bilik temuduga, anda hendaklah mengetuk pintu terlebih dah ulu sebelum memasuki bilik temuduga itu. Janganlah merasa gentar, masuklah denga n hati yang tenang serta penuh yakin. 6. Sediakan nama dan lain butir mengenai d ua orang benar-benar mengenali anda, tetapi bukan saudara-mara anda, yang akan m emberi perakuan terhadap diri anda. Eloklah jika anda mendapatkan keizinan dahul u daripada mereka. C. TINGKAHLAKU SEMASA TEMUDUGA 1. Semasa hendak masuk ke bilik temuduga JANGANLA H gentar. Buatlah seperti biasa saja. Ucapkan Salam, "Selamat Pagi" atau "Selamat Petang" mengikut pada keadaan waktu. Ini nanti akan memberi perasaan mesra di an tara anda dan penemuduga. 2. Jangan hulurkan tangan anda untuk berjabat tangan s elagi penemuduga itu tidak berbuat gerakan dahulu yang ianya hendak berbuat demi kian. 3. Anda tidak dibenarkan duduk selagi tidak disuruh. Apabila anda disuruh duduk, ucapkan terima kasih dan duduklah dengan sempurna serta tegakkan badan. J angan menggelisah. 4. Elakkan dari meletakkan barang-barang atau tangan ataupun siku anda di atas meja penemuduga itu. 5. Jangan anda cuba hendak mengalih keada an kerusi yang disediakan itu. 6. Elakkan dari mengoyang-goyangkan kaki ataupun menggerakkannya di sana sini. Jangan pula anda cuba hendak membaca surat-surat d an lainlain kertas di atas meja penemuduga itu. 7. Biarkan penemuduga itu memula kan temuduga. 54

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM 8. Jawablah dengan tenang dan jelas serta mudah didengar. Jawapan yang anda beri itu hendaklah tepat. Jangan bercakap panjang lebar, dan jangan gunakan bahasa k asar. 9. Apabila bercakap pandanglah ke muka penemuduga itu. Jika ahli-ahli pane l yang menemuduga itu lebih daripada seorang maka arahkan jawapan-jawapan anda k epada Ketua Panel. 10. Gunakan perkataan seperti Tuan atau Puan pada orang yang tertentu dari masa ke semasa, tetapi janganlah selalu menggunakannya. 11. Elakka n dari menyampuk semasa penemuduga itu sedang bercakap dan jangan sekali-kali be rbalah dengannya. 12. Jangan merokok ataupun mengunyah apa-apa di dalam mulut. 1 3. Elakkan dari mengeluarkan kata-kata yang tidak benar semasa dalam temuduga. 1 4. Jika anda tidak tahu jawapan yang disoal itu, janganlah cuba hendak berbohong ataupun mendiamkan diri sahaja, kerana ini akan melemahkan peluang anda. Elokla h anda bercakap terus terang yang anda tidak tahu jawapannya. 15. Bersedia membe ritahu penemuduga tentang keluarga anda, persekolahan, kegemaran dan aktiviti an da. Jangan bercakap melebihi dan yang tidak sepatutnya. 16. Elakkan dari berbinc ang apa-apa masalah peribadi anda semasa temuduga. 17. Jika anda pernah bekerja dahulu, berilah keterangan dengan ringkas dan tepat berkenaan dengan pekerjaan i tu. 18. Jangan sekali-kali anda cuba hendak mencela bekas majikan anda. 19. Nyat akan kelayakan dan kelulusan anda yang benar, tetapi janganlah membesar-besarkan perkara itu. 20. Anda hendaklah mengetahui serba sedikit akan tugas-tugas yang bersabit dengan pekerjaan itu, masa yang dijangka kena bekerja dan gajinya yang akan dibayar pada permulaannya. 21. Bersedialah untuk memberitahu kadar gaji yan g anda ingin. Walau bagaimanapun biarlah penemuduga itu mengemukakan perkara itu terlebih dahulu. 55

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM 22. Jika penemuduga tidak menyatakan tarikh yang sepatutnya anda mengetahui kepu tusan temuduga itu, eloklah anda bertanya supaya anda boleh datang lagi ke pejab atnya untuk mengetahui keputusan itu. Jika ia bersetuju tanyakan tarikh dan masa yang sesuai baginya. 23. Biarkan penemuduga itu menamatkan temuduga. 24. Ucapka n terima kasih kepada penemuduga kerana memberi peluang kepada anda menyertai te muduga itu. PENILAIAN TEMUDUGA Dalam temuduga lazimnya penemuduga akan menilai diri anda dalam perkara-perkara seperti yang dijadualkan di bawah : Amat Baik Baik Sederhana Lemah Catitan PARAS RUPA FIZIKAL Kekemasan dan cara berpakaian. TINGKAHLAKU Perlakuan am, keso panan, gaya dan ketenangan. KEPETAHAN BERTUTUR Tenang, kelancaran penyampaian, p erbendaharaan kata dan pemilihan perkataan dan penyampaian yang jelas. KEYAKINAN Keyakinan diri, kematangan sikap dan pendapat, ketabahan dan kepastian. KEWIBAW AAN Personaliti yang tegas lagi bertenaga, keupayaan untuk menyakinkan dan mempe rtahankan hujah. MOTIVASI Desakan/kesungguhan, penyertaan dalam perbualan/perbin cangan. PEMBAWAAN Kemesraan dan kemampuan bergaul, perangai, berfikiran luas, kawalan em osi. 56

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM KECERDASAN Keupayaan analitikal, kecekapan menjawab, mentaakul, membina dan berf ikiran logik. PENGETAHUAN Berhubung dengan kelayakan dan pengalaman PENILAIAN TEMUDUGA SELURUHNYA.. Jika boleh anda akan diambil terus untuk bekerja selepas temuduga itu ataupun an da akan diberitahu oleh penemuduga tentang keputusannya di dalam beberapa hari k elak. Jikalau anda tidak berjaya mendapat pekerjaan itu, janganlah berputus asa. Setiap kali anda ditemuduga, ianya akan menambahkan lagi pengalaman anda dan an da juga akan berpeluang untuk membaiki cara-cara dan kedudukan yang lepas. Semua yang dipanggil mempunyai peluang yang sama. Berusaha dan bertawakal. 57

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF : : : CUBA-CUBA 8 ANGKA 8 Mentee boleh menjumlahkan 8 angka 8 menjadi 1,000. 60 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Kertas A 4 MASA : PROSEDUR 1. Mentor memberikan helaian kertas ujian psikometrik 2. Mentor memberi arahan : cuba jumlahkan angka 8 yang di beri menjadi nilai 1,000. 3. Mentee dib enarkan menggunakan apa sahaja alat sokongan untuk membuat kira-kira 8 8 8 8 8 8 8 8 RUMUSAN Mentee dapat menjawab soalan berdasarkan ketelitian dan kreativiti. 58

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM Jawapan : 8 8 8 8 8 8 8 8 88=1 88=0 88=0 88=0 59

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF : : : CUBALAH KALAU BOLEH BINTANG YANG NAKAL Mentee boleh mengasingkan setiap bintang dalam 3 bulatan 60 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Kertas A 4 MASA : PROSEDUR 1. Mentor memberikan helaian kertas kuiz 2. Mentor memberi arahan : cub a asingkan bintang-bintang ini dalam 3 bulatan kecil 3. Mentee dibenarkan menggu nakan apa sahaja alat sokongan untuk menjawab RUMUSAN Mentee dapat menjawab soalan berdasarkan ketelitian dan kreativiti. 60

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM Jawapan : Cerita Iringan : Dilangit tinggal 10 bintang yang sama cantik dan warnanya yang bergemelapan. Namun kehidupan yang indah ini sering diganggu oleh kenakalan mere ka. Ibu bintang telah mengambil keputusan untuk mengasingkan setiap bintang ini kepada 3 kumpulan kecil . bagaimana agaknya ibu bintang akan bertindak 61

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF MASA : : : : KE KEBUN KITA UNCLE SAM Mentee boleh kuiz ini dengan tepat 60 minit CATATAN BAHA N / SUMBER Kertas A 4 PROSEDUR 1. Mentor memberikan helaian kertas kuiz 2. Mentor memberi arahan : cub a lakarkan batas yang di perlukan oleh Uncle Sam 3. Mentee dibenarkan menggunaka n apa shj alat sokongan untuk menjawab RUMUSAN Mentee dapat menjawab soalan berdasarkan ketelitian dan kreativiti. 62

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM SOALAN : Uncle Sam mempunyai 10 biji benih dan bagi menanamnya Uncle Sam bercada ng meletakkan biji benih itu ke dalam 5 batas dan setiap batas ada 4 biji benih. Cuba lakarkan batas yang diperlukan oleh Uncle Sam Jawapan : 63

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF MASA : : : : KAJIAN MASALAH PELAJAR UJIAN PSIKOMETRIK Mentee akan mengetahui prestasi diri ma sing-masing Ke arah kecemerlangan 60 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Kertas A 4 PROSEDUR Sebelum ujian 1- Mentor memberikan helaian kertas ujian psikometrik 2. Mentor memberi arahan kepada mentee untuk menjawab soalan dalam masa 10 minit. 3 . Mentee tidak dibenarkan berbincang dan bertanya kepada rakan lain. Selepas uji an : 1- Mentee di minta menjumlahkan pernyataan yang ditanda 2- Mentee di bimbin g berdasarkan analisa prestasi anda 3- Mentee diminta mendarab jumlah dengan nil ai yang disediakan PRESTASI ANDA 25-30 Anda sudah bersiap sedia menghadapi perju angan belajar. Yakinlah bahawa anda bakal menempa kejayaan yang cemerlang. Syaba s, kekalkan prestasi anda. 31-40 Anda sudah bersedia untuk belajar tetapi perlu memperbaiki beberapa aspek kesediaan belajar anda. Kejayaan bakal menjelang jika anda teruskan komitmen belajar. 41-50 Anda masih belum bersedia untuk menghadap i perjuangan belajar. Banyak perkara yang perlu anda selesaikan. Jika perlu, tem uilah pegawai kaunseling bagi membantu diri anda. 51-75 Anda langsung tidak bers edia untuk belajar. Anda sedang menghadapi masalah yang besar dalam perjuangan b elajar. Anda perlu berjumpa pegawai kaunseling anda dengan segera !!! RUMUSAN Mentee dapat menjawab soalan berdasarkan ketelitian dan kejujuran 64

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF : : : KAJIAN INVENTORI BELAJAR UJIAN PSIKOMETRIK Mentee akan mengetahui prestasi diri masing-masing Melalui tabiat belajar 60 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Kertas A 4 MASA : PROSEDUR Sebelum ujian 1. Mentor memberikan helaian kertas ujian psikometrik 2. Mentor me mberi arahan kepada mentee untuk menjawab soalan dalam masa 10 minit. 3. Mentee tidak dibenarkan berbincang dan bertanya kepada rakan lain. Selepas ujian : 4- M entee di minta menjumlahkan pernyataan yang ditanda 5- Mentee di bimbing berdasa rkan analisa prestasi anda 6- Mentee diminta menulis : Tabiat Belajar Saya SKOR TAHAP BELAJAR 25-30 Tabiat belajar cemerlang. Anda pasti memperolehi keputu san peperiksaan yang cemerlang. Kekalkan tabiat anda itu. 31-40 Tabiat belajar b aik. Tumpukan pada mana-mana aspek yang lemah. 41-50 Tabiat belajar sederhana. M asih ada ruang dan masa untuk memperbaiki tabiat belajar anda. 51-75 Tabiat bela jar lemah. Perlu berusaha dengan gigih untuk memperbaiki dan mempertingkatkan ta biat belajar supaya anda tidak kecewa. TAHAP BELAJAR SAYA ; .................... .......................................... RUMUSAN Mentee dapat menjawab soalan berdasarkan ketelitian dan kejujuran. 65

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM AKTIVITI TAJUK OBJEKTIF : : : UJIAN PENGURUSAN STRESS AKU INGIN BEBAS Mentee akan mengetahui sejauh mana mente e Mengalami pengaruh stress 60 minit CATATAN BAHAN / SUMBER Kertas A 4 MASA : PROSEDUR Sebelum ujian 1. Mentor memberikan helaian kertas ujian psikometrik 2. Mentor me mberi arahan kepada mentee untuk menjawab soalan dalam masa 20 minit. 3. Mentee tidak dibenarkan berbincang dan bertanya kepada rakan lain. Selepas ujian : 4- M entee di minta menjumlahkan pernyataan yang ditanda 5- Mentee di bimbing berdasa rkan tafsiran skor 6- Mentee diminta melihat pengaruh factor stress 7- Mentor bo leh mencalonkan mentee yang menghadapi masalah stress yang serius kepada kaunsel or TAFSIRAN SKOR Jika skor 0 kategori A, B, C, D, E mungkin anda telah tidak beg itu waras atau tidak iklas semasa menanda pernyataan. Atau anda ada kemungkinan telah dapat mengurus sters dengan baik.Skor 2 setiap kategori ini menunjukkan an da mungkin memberikan tindak balas untuk menghadapi sesuatu keadaan stres. Skor 3 atau lebih salah satu kategori, ini menunjukkan ada sesuatu reaksi stres. Jika lebih daripada satu kategori, ini menunjukkan anda bertindak cara lain dalam si tuasi yang bebeza. Atau anda mungkin berada dalam keadaan stres beberapa lama. S kor 6-7, perkara biasa kepada sesetengah orang. Skor 6-7 Jangan tambah lagi pera saan risau atau runsing. Cepatlah berikhtiar atau mencari jalan untuk mengurangk an stres itu. Skor 0-2 Skor 3-5 RUMUSAN Mentee dapat menjawab soalan berdasarkan ketelitian dan kejujuran 66

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

KAJIAN MASALAH PELAJAR NAMA ; JURUSAN ; ............. ARAHAN ; Tandakan esuai bagi sesuatu item. Sila jawab dalam masa 10 minit. 1 = Jarang-jarang, Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 = Kadang-kadang , 3 = Selalu 1 Masa untuk belajar tidak mencukupi Sukar memahami pengajaran pens yarah Tidak tahu membuat kerja sendiri Terdapat tajuk-tajuk mata pelajaran tidak diminati Tiada rakan diajak belajar Sukar mengingati isi pelajaran Ponteng kela s atau ponteng kuliah Tidak dapat menumpukan perhatian semasa pensyarah mengajar Mengantuk di dalam kelas Matlamat belajar berubah-ubah Susah hati, runsing, sed ih atau murung tanpa sebab Gangguan penyakit atau badan tidak sihat Tidak yakin pada diri sendiri Berasa kolej,pensyarah atau ibu bapa berlaku tidak adil Takut atau malu bertanya pada pensyarah Berasa jemu dengan rutin hidup sebagai pelajar Gangguan daripada pelajar lain Dimarahi oleh ibu bapa apabila melakukan kesalah an Kecewa apabila gagal melakukan sesuatu Berasa malas mengulangkaji Wang saku t idak mencukupi Pakaian harian yang atau koyak tidak diganti Tiada sarapan pagi s ebelum kedewan kuliah Ibu bapa merungut apabila meminta wang tambahan bagi membe li bahan atau keperluan belajar (buku, peralatan tulis) Ibu bapa tidak memperdul i sama ada anda lulus atau gagal dalam ujian atau peperiksaan 1 JUMLAH TANDA DAR AB / X JUMLAH SKOR ANDA 1 2 3 2 3 2 3 25 67

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM INVENTORI BELAJAR NAMA : KURSUS : ............ ARAHAN ; Bulatkan satu esuai bagi sesuatu item. Sila jawab dalam masa 10 minit. A = Amat tidak tepat de ngan saya B = Antara A-C, C = Amat tepat dgn saya Bil A B C 1 Oleh kerana saya t idak suka kepada mata pelajaran 1 2 3 tertentu, saya tidak akan mempelajarinya 2 Saya cuba gunakan apa yang sudah dipelajari daripada 3 2 1 suatu mata pelajaran bagi mata pelajaran lain 3 Saya lebi suka menonton televisyen walaupun saya tah u 1 2 3 saya sepatutnya belajar 4 Saya dapati sukar untuk belajar dengan baik 1 2 3 5 Saya akan mencari beberapa orang kawan apabila tiba 1 2 3 waktu belajar 6 Saya suka belajar di tempat sunyi 3 2 1 7 Saya suka berkhayal apabila hendak mem ulakan pelajaran 1 2 3 8 Saya mengambil masa yang lama untuk mula belajar 1 2 3 9 Saya dapati sukar memberikan tumpuan semasa belajar 1 2 3 10 Saya memerlukan mo od yang baik untuk belajar 1 2 3 11 Saya tidak dapat belajar jika terikat dengan masa yang 1 2 3 sudah ditetapkan bagi menyiapkan tugasan 12 Saya banyak menghabi skan masa pada perkara-perkara 1 2 3 tidak penting 13 Saya selalu mendapati masa belajar tidak mencukupi 1 2 3 14 Saya pastikan saya tahu tugasan perlu dihantar 3 2 1 15 Saya menyiapkan tugasan penting terlebih dahulu 3 2 1 16 Saya cuba men yimpulkan apa yang sudah saya pelajari 3 2 1 17 Saya menghadapi masalah semasa m embaca semua 1 2 3 bahan pelajaran 18 Saya menyusun nota-nota dengan rapi 3 2 1 19 Sayadapati sukar mencatat nota di dalam kertas 1 2 3 20 Saya cuba membaca sem ua isi pelajaran dengan seberapa 1 2 3 segera yang boleh 21 Saya berasa takut da n sering tidak dapat menjawab soalan 1 2 3 dengan baik 22 Saya fikirkan dan mera ncang sebelum menjawab soalan 3 2 1 23 Saya menyiapkan lebih awal dan menghantar kertas 1 2 3 jawapan sebelum masa tamat 24 Saya merancang pembahagian masa bagi setiap soalan 3 2 1 sbelum saya mula menjawab 25 Saya cuba menjawab setiap soal an berdasarkan nota-nota 3 2 1 yang saya sediakan JUMLAH SKOR ANDA 68

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM UJIAN PENGURUSAN STRES Baca setiap kenyataan yang berikut dengan teliti. Jika pe rnyataan itu terkena kepada diri anda dalam 6 BULAN yang lepas tandakan [ ] pada tempat yang disediakan. Cuba berikan jawapan anda seberapa sahih yang boleh. [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] 1 2 3 4 5 6 Perasaan saya sangat mudah tersinggung. Saya t idak boleh menumpukan pemerhatian dan pemusatan fikiran untuk sebarang masa yang diperlukan. Saya rasa penat walupun masa bangun tidur. Saya mempunyai tenaga lu ar biasa. Saya mempunyai tenaga yang lebih untuk bekerja atau belajar. Saya tida k boleh membuat sesuatu keputusan yang agak sesuai dan adil dalam pergaulan. Mas a tidur saya selalu terganggu. Kadangkala saya rasa susah hendak tidur, dan kada ngkala saya selalu terjaga semasa tengah tidur pada waktu malam. Saya dapat meng hasilkan lebih banyak kerja daripada biasa. Saya cepat marah dan selalu merasaka n emosi yang negatif. Saya selalu rasa letih dan tidak sihat. Saya boleh menumpu kan perhatian dan pemusatan fikiran dengan sepenuhnya kepada apa juga tugas yang saya lakukan. Saya selalu rasa bosan dalam kehidupan saya. Tidak ada satu pun y ang boleh menyeronokkan hati saya. Saya rasa sangat kecewa. Selera makan saya be rubah. Saya rasa tidak ada selera untuk makan atau saya makan lebih banyak darip ada biasa untuk menyenangkan hati saya. Saya susah untuk mempelajari sesuatu yan g baru. Saya selalu sakit kepala. Saya sangat cepat bertindak atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada saya. Saya rasa susah untuk mengingatkan sesuatu ma klumat yang saya perlukan. Saya minum kopi atau coca - cola lebih banyak daripad a biasa. Jiwa dan perasaan saya tidak tenteram kadang-kadang saya seronok dan ka dang-kadang saya rasa sangat kecewa. Saya selalu seronok terhadap apa-apa tugas yang saya lakukan. [ [ [ [ ] ] ] ] 7 8 9 10 [ ] 11 [ ] 12 [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] 13 14 15 16 17 18 19 69

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] ] ] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [ ] 29 [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] 30 31 32 33 34 35 Saya selalu gagal untuk menepati masa setiap temujanji yang telah saya tentukan. Saya kecewa dan susah untuk mendapatkan masa istirehat dengan sempurna. Saya ti dak dapat menghasilkan daya kreativiti yang pernah saya hasilkan. Saya selalu ra sa sakit di bahagian belakang dan pinggang. Saya boleh mengeluarkan buah fikiran dengan mudah daripada biasa. Saya selalu rasa kurang kebolehan untuk membuat se suatu tugasan. Saya selalu mengambil masa untuk menangguhkan kerja atau tugasan. Saya selalu mengalami kerumitan tentang penghadhaman makanan pada diri saya. Sa ya tidak boleh menumpukan perhatian dan pemusatan fikiran untuk menyelesaikan se suatu masalah. Minda saya selalu merewang ke sana sini. Masalah yang begitu keci l sekalipun boleh menyebabkan saya hilang akal. Saya rasa seolah-olah saya tidak ada kemampuan lagi untuk berfikir. Saya menghisap rokok lebih banyak daripada b iasa. Saya selau sangat buang air kecil. Saya selalu mengulang-ulangkan pertanya an dalam perbualan atau perbincangan. Saya memandu kereta atau berjalan dalam ke adaan yang khayal. Saya selalu dalam keadaan runsing seolah-olah ada banyak perk ara yang mengganggu fikiran saya Saya sangat aktif dari segi fizikal atau/dan mi nda. 70

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM

ANALISA PETANDA STRES Nama ; Jurusan . Tandakan pada nombor-nombor akan. Reaksi emosi atau perasaan A 1 [ ] 8 [ ] 11 [ ] 18 [ ] 25 [ ] 29 [ ] 34 [ ] Gangguan proses berfikir B 2 [ ] 5 [ ] 13 [ ] 16 [ ] 22 [ ] 28 [ ] 32 [ ] Peny akit fizikal 3 9 14 21 23 27 31 C [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] Petunjuk perlakuan 6 12 17 20 26 30 33 D [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] Reaksi positif 4 7 10 15 19 2 4 35 E [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] KATEGORI NOMBOR TANDA JUMLAH (SKOR) TANDA FAKTOR STRES Tandakan pada nombor-nombor seperti pernyataan yang telah ditandakan. Faktor Stres mengikut kategori 1[ 17 [ 18 [ 29 [ 30 [ Per nyataan Pentanda Stres (nombor dan tanda ) ], 2 [ ], 8 [ ], 10 [ ], 13 [ ], ], ] , 22 [ ], 24 [ ], 25 [ ], 28 [ ], ], ], 33 [ ], 34 [ ] Faktor minda atau psikologi Faktor fizikal Jumlah tanda = / 15 3 [ ], 4 [ ], 6 [ ], 7 [ ], 9 [ ], 12 [ ], 14 [ ], 16 [ ], 2 1 [ ], 23 [ ], 27 [ ], 31 [ ], 32 [ ], 35 [ ] Jumlah tanda = 5 [ ], 11 [ ], 15 [ ], 26 [ ] Jumlah tanda = / 14 ], 19 [ ], 20 [ Faktor sosial atau alam persekitaran / 6 71

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM MODUL PEMILIHAN KERJAYA ( PLAN TINDAKAN KERJAYA ) LANGKAH-LANGKAH DALAM MEMBUAT PLAN TINDAKAN PEMILIHAN KERJAYA LANGKAH 1 i. Berda sarkan borang jawapan yang telah anda jawab dan tanda ( Inventori Minat Kerjaya ). ii. Anda perlu menyenaraikan semua nama-nama pekerjaan yang anda tanda Ya atau S uka kedalam jadual yang disediakan. iii. Anda dibolehkan menambah bilangan nama p ekerjaan / program pengajian yang anda fikir menyeronokkan pada masa kini dan ak an datang . ( lengkapkan Jadual 1 ). LANGKAH 2 i. Potong mana-mana pekerjaan atau program pengajian yang anda pasti t idak menyukainya . ii. Perkara yang penting ,pada langkah ini ,bilangan nama pek erjaan atau program pengajian yang anda minati telah berkurangan sebanyak satu p ertiga ( 1/3 ) dari jumlah yang terkandung dalam jadual 1. ( lengkapkan Jadual 2 ) LANGKAH 3 i. Kurangkan satu pertiga ( 1/3 ) daripada senarai nama pekerjaan atau program pengajian dari Jadual 2. ii. Untuk menyelesaikan tugasan ini dengan ber kesan , anda perlu mendapatkan maklumat bagi setiap pekerjaan pilihan anda; Desk ripsi Pekerjaan -kerja-kerja yang perlu dilakukan dan dibereskan oleh pekerjapek erja dalam bidang tersebut . Status Semasa dan Prospek Pekerjaan -berapa banyak pekerjaan yang ditawarkan di dalam pasaran pekerjaan yang terbuka kepada anda pa da masa ini dan pada masa akan datang. Aras pendapatan dan Peluang Untuk Meningk atkan Diri Dalam Bidang Berkenaan -aras pendapatan yang boleh diperolehi oleh pe kerja serta peluang-peluang kenaikan pangkat. 72

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM Keperluan-keperluan Pekerjaan -meliputi keperluan kelayakan dan latihan yang dip erlukan untuk memohon jawatan ini . Suasana Tempat Kerja -keadaan tempat kerja s ama ada selesa atau tidak , terbuka atau tertutup , panas atau dingin , bersih a tau kotor dan sebagainya . Anda perlu menggunakan Jadual 3 untuk merekodkan sega la keterangan keterangan yang anda perolehi. Sekirannya senarai yang anda buat me lebihi 10 , anda boleh membuat salinan Jadual 3 ini untuk merekodkan maklumat se terusnya . LANGKAH 4 i. Bandingkan pekerjaan pekerjaan ini ( rujuk Jadual 3 ) dan buat pangk atan berdasarkan kepada kesukaan anda. ii. Anda perlu menentukan pilihan anda de ngan mengenalpasti pilihan pertama,kedua,ketiga dan seterusnya untuk tujuan memb uat keputusan. ( Lengkapkan Jadual 4 ) iii. Diakhir langkah 4 ,anda sepatutnya m emilih 3 nama pekerjaan atau program pengajian yang paling anda minati. iv. Wala upun 3 nama pekerjaan atau program pengajian ini telah disusun mengikut pangkata n . Pilihan akhir anda tidak semestinya terikat dengan pangkatan ini ( guna Anal isis Untung Rugi ). v. Anda boleh memikirkan semula /mendapat maklumat yang lebi h terperinci dan mendalam sebelum pilihan akhir dibuat . vi. Lengkapkan 3 pilih nama pekerjaan atau program pengajian mengikut pangkatan dalam Jadual 4. 73

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM LANGKAH 5 i. Tuliskan pilihan akhir anda di ruangan yang disediakan ( Jadual 5 ) ii. Catatkan apa yang perlu lakukan dan tarikh yang anda jangka akan menjawat j awatan pada ruangan yang disediakan. iii. Sebelum membuat pilihan terakhir ( sat u pilihan kerjaya yang paling sesuai ) adalah dicadangkan aktiviti-aktiviti beri kut: -sehari bersama -buku skrap kerjaya -sembahyang isthiharah ( muslim ) LANGKAH 6 i. Anda perlu merancang strategi bagaimana untuk melaksanakan pilihan anda. Anda boleh lakukan aktivitiaktiviti berikut; -menulis resume -mempelajari cara menghadapi temuduga dengan berkesan -berbincang dengan kaunselor kerjaya an da RUMUSAN i. Plan tindakan satu kaedah sistematik yang boleh dijadikan panduan dal am membuat keputusan mengenai kerjaya. ii. Satu plan bertindak yang perlu dilaku kan dan diselesaikan secara bersama oleh mentor /kaunselor dan klien. iii. Plan ini lebih berkesan tiga perkara diperlukan iaitu ; - maklumat diri - maklumat me ngenai pekerjaan - kepakaran dalam membuat keputusan 74

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM Jadual 1 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nama P ekerjaan Bil. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Nama Pekerjaan 75

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM Jadual 2 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nama Pekerjaan Bil. 16 17 18 1 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nama Pekerjaan 76

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM Jadual 3 Bil. Nama Pekerjaan Deskripsi Pekerjaan Status Semasa Pekerjaan Aras Pe ndapatan Keperluan Pekerjaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekirannya senarai yang anda buat melebihi 10 , anda boleh membuat salinan jadual ini untuk merekodkan maklumat seterusnya . 77

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM Jadual 4 Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Pekerjaan Pangkatan 78

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM Jadual 5 Pilihan Pertama Pilihan Kedua ____________________________ Pilihan Ketiga ______________________ ______ 79

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM Jadual 6 PILIHAN AKHIR SAYA Rancangan Pekerjaan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tarikh Mula Bekerja : ___________________________ 80

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM 81

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM 82

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM 83

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM 84

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM 85

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM 86

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM 87

MODUL MENTOR MENTEE BMKPM 88