Anda di halaman 1dari 2
"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya." (Al-Baqarah: 42)

"… Man kazaba a'laiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minannaar".

Dari Abi Hurairah, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah SAW:

"Barangsiapa yang berdusta atasku (yakni atas namaku) dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya (yakni tempat tinggalnya) di neraka.”

[H.R. Imam Bukhari (1/36) dan Muslim (1/8) dll.]

Dari Abi Hurairah, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah SAW:

"Barangsiapa yang membuat-buat perkataan atas (nama) ku yang (sama sekali) tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka".

[H.R. Ibnu Majah (No. 34) dan Imam Ahmad bin Hambal (2/321)]

Dari Salamah bin Akwa, ia berkata. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa yang mengatakan atas (nama)ku apa-apa (perkataan) yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah ia

mengambil tempat duduknya di neraka".

[H.R. Imam Bukhari (1/35) dll, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad (4/47) dengan lafaz yang sama]

Hadis-hadis Tentang Fadilat Surah Yasin

Semua Lemah dan Dusta

Oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Kebanyakan kaum muslimin membiasakan membaca surah Yasin, baik pada malam Jumaat, ketika setiap kali menghadapi peperiksaan (UPSR, PMR, SPM - pent), meraikan kematian, ziarah kubur, memperingati ulang tahun kematian ke 40 hari, dan tahunan, membuka atau menutup majlis taklim, ketika ada atau setelah kematian dan pada acara-acara lain yang mereka anggap penting.

Saking seringnya surah Yasin dijadikan bacaan di berbagai pertemuan dan kesempatan, sehingga orang merasakan bahawa Al-Quran itu hanyalah berisi surah Yasin saja. Dan kebanyakan orang membacanya memang kerana terngiur oleh fadilah atau keutamaan surah Yasin dari hadis-hadis yang banyak mereka dengar, atau menurut keterangan dari guru mereka.

Al-Quran yang diwahyukan Allah terdiri daripada 30 juz. Semua surah dari Al-Fatihah sampai An- Nas, jelas memiliki keutamaan yang setiap umat Islam wajib mengamalkannya. Oleh kerana itu sangat dianjurkan agar umat Islam sentiasa membaca Al-Quran. Dan kalau sanggup hendaknya menghatamkan Al-Quran setiap minggu sekali, atau sepuluh hari sekali, atau dua puluh hari sekali atau khatam setiap bulan sekali. [ ]

Sebelum melanjutkan pembahasan, yang perlu diingat dari tulisan ini, adalah dengan membahas masalah ini bukan bererti penulis melarang atau mengharamkan membaca surah Yasin.

Sebagaimana surah-surah Al-Quran yang lain, surah Yasin juga harus kita baca. Akan tetapi di sini penulis hanya ingin menjelaskan kesalahan mereka yang menyandarkan tentang fadilat dan keutamaan surah Yasin kepada Nabi.

Selain itu, untuk menegaskan bahawa tidak ada contohnya dari Nabi saw membaca surah Yasin setiap malam Jumaat, setiap memulai atau menutup majlis ilmu, ketika dan setelah kematian, persediaan menghadapi peperiksaan dan lain-lain.

Mudah-mudahan

untuk membaca dan menghafalkan seluruh isi Al-Quran serta mengamalkannya.

keterangan berikut ini tidak membuat patah semangat, tetapi malah memotivasi

1

Kebanyakan umat Islam membaca surah Yasin kerana -sebagaimana dikemukakan di atas- fadilat dan ganjaran yang disediakan bagi orang yang membacanya. Tetapi, setelah penulis melakukan kajian dan penelitian tentang hadis-hadis yang menerangkan fadilat surah Yasin, penulis dapati semua hadis berkaitan dengannya adalah lemah dan palsu dan tidak boleh diamalkan. Mengamalkannya serupa dengan berdusta atas nama Nabi.

Penjelasan Tentang Kedudukan Hadis

Adapun hadis-hadis yang semuanya dhaif (lemah) dan atau mauduk (palsu) yang dijadikan dasar tentang fadilat surah Yasin di antaranya adalah sebagai berikut:

[1]. Siapa yang membaca surah Yasin dalam suatu malam, maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya dan siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya". [ 2 ]

Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu Ibnul Jauzi mengatakan, hadis ini dari semua jalannya adalah batil, tidak ada asalnya. Imam Daruquthni berkata: Muhammad bin Zakaria yang ada dalam sanad hadis ini adalah tukang memalsukan hadis. [ 3 ]

1 Hadis-hadis sahih dari Riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya
2

3 Lihat Al-Maudhu'at, Ibnul Jauzi, I/246-247, Mizanul I'tidal III/549, Lisanul Mizan V/168, Al-Fawaidul Majmua'ah hal. 268 No. 944.

Ibnul Jauzi Al-Maudhu'at 1/247.

[2]. Siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari kerana mencari keridhaan Allah, niscaya Allah mengampuni dosanya".

Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Lemah Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitabnya Mu'jamul Ausath dan As-Shaghir dari Abu Hurairah, tetapi dalam sanadnya ada rawi Aghlab bin Tamim. Kata Imam Bukhari, ia munkarul hadis. Kata Ibnu Ma'in, ia tidak ada apa- apanya (tidak kuat). [ 4 ]

[3]. Siapa yang terus menerus membaca surah Yasin pada setiap malam, kemudian ia mati maka ia mati syahid".

Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu Hadis ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam Mu'jam Shaghir dari Anas, tetapi dalam sanadnya ada Sa'id bin Musa Al-Azdy, ia seorang pendusta dan dituduh oleh Ibnu Hibban sering memalsukan hadis. [ 5 ].

[4]. Siapa yang membaca surah Yasin pada permulaan siang (pagi hari) maka akan diluluskan semua hajatnya".

[5].

[6].

Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Lemah

diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari jalur Al-Walid bin

Syuja'. Atha' bin Abi Rabah, pembawa hadis ini tidak pernah bertemu Nabi. Sebab lahir sekitar tahun 24H dan wafat tahun 114H. [ ]

Siapa yang membaca surah Yasin satu kali, seolah- olah ia membaca Al-Quran dua kali". [ 7 ].

Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu [ 8 ]

“Siapa yang membaca surah Yasin satu kali, seolah- olah ia membaca Al-Quran sepuluh kali". [ 9 ]

Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu [ 10 ]

Ia

6

[7]. “Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu mempunyai hati dan hati (inti) Al-Quran itu ialah surah Yasin. Siapa yang membacanya maka Allah akan memberikan pahala bagi bacaannya itu seperti pahala membaca Al-Quran sepuluh kali".

Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi (No. 3048) dan

Ad-Darimi 2:456. Di dalamnya terdapat Muqatil bin Sulaiman. Ayah Ibnu Abi Hatim berkata: Aku mendapati hadis ini di awal kitab yang di susun oleh Muqatil bin

Sulaiman. Dan ini adalah hadis batil, tidak ada asalnya. [ Imam Waqi' berkata: Ia adalah tukang dusta. Kata Imam

11

]

Nasa'i: Muqatil bin Sulaiman sering dusta. [

]

12

[8]. “Siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari maka akan dimudahkan (untuknya) urusan hari itu sampai petang. Dan siapa yang membacanya di awal malam (petang hari) maka akan dimudahkan urusannya malam itu sampai pagi".

Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Lemah Hadis ini diriwayatkan Ad-Darimi 2:457 dari jalur Amr

bin Zararah. Dalam sanad hadis ini terdapat Syahr bin Hausyab. Kata Ibnu Hajar: Ia banyak memursalkan hadis

dan banyak keliru. [

“Bacakanlah surah Yasin kepada orang yang akan mati di antara kamu".

Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Lemah

antara yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Abi

Syaibah (4:74 cet. India), Abu Daud No. 3121. Hadis ini lemah kerana Abu Utsman, di antara perawi hadis ini adalah seorang yang majhul (tidak diketahui), demikian pula dengan ayahnya. Hadis ini juga mudtharib (goncang sanadnya/tidak jelas).

[9].

13

]

Di

4 Lihat Mizanul I'tidal I:273-274 dan Lisanul Mizan I: 464-465.

5 Lihat Tuhfatuz Zakirin, hal. 340, Mizanul I'tidal II: 159-160, Lisanul Mizan III: 44-45.

6 Lihat Sunan Ad-Darimi 2:457, Misykatul Mashabih, takhrij No. 2177,

Mizanul I'tidal III:70 dan Taqribut Tahzib II:22.

7 Hadis Riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman.

8 Lihat Dha'if Jamiush Shaghir, No. 5801 oleh Syeikh Al-Albani.
9

10 Lihat Dha'if Jamiush Shaghir, No. 5798 oleh Syeikh Al-Albani.
11

12 Lihat Mizanul I'tidal IV:173.

13 Lihat Taqrib I:355, Mizanul I'tidal II:283.

Hadis Riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman.

Lihat Silsilah Hadis Dha'if No. 169, hal. 202-203.

[10]. Tidak seorangpun akan mati, lalu dibacakan Yasin di sisinya (maksudnya sedang nazak) melainkan Allah akan memudahkan (kematian itu) atasnya".

Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Akhbaru Ashbahan I:188. Dalam sanad hadis ini terdapat Marwan bin Salim Al Jazari. Imam Ahmad dan Nasa'i

berkata, ia tidak boleh dipercaya. Imam Bukhari, Muslim dan Abu Hatim berkata, ia munkarul hadis. Kata Abu

'Arubah Al Harrani, ia sering memalsukan hadis. [

[11]. “Barangsiapa yang menziarahi kubur orang tuanya atau salah seorang dari keduanya pada hari jumaat, kemudian membacakan yasin, maka akan diampunkan dosanya.”

14

]

[12]

Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini Palsu dan tiada asal

Terdapat

dalam

sanadnya

kali,

seorang

yang

]

‘Amar. “Amar adalah seorang pemalsu hadis.[

yang

sebanyak

membebaskan dirinya dari api neraka”

Penjelasan Ulama Hadis: Hadis ini palsu

15

“Barangsiapa

seribu

membaca

maka

bernama

Ahad

telah

Qulhuwallahu

ia

sesungguhnyaa

Penjelasan daripada Ulama Salaf

Abdullah bin Mubarak berkata:

Aku berat sangka bahawa orang-orang zindiq (yang pura-pura Islam) itulah yang telah membuat riwayat- riwayat itu (hadis tentang fadilat surah-surah tertentu) [ 16 ]

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata:

Semua hadis yang mengatakan, barangsiapa membaca surah ini akan diberikan ganjaran begini dan

begitu SEMUA HADIS TENTANG ITU ADALAH

PALSU. Sesungguhnya orang-orang yang memalsukan hadis-hadis itu telah mengakuinya sendiri. Mereka berkata, tujuan kami membuat hadis-hadis palsu adalah agar manusia sibuk dengan (membaca surah-surah tertentu dari

Al-Quran) dan menjauhkan mereka dari isi Al-Quran yang

lain, juga kitab-kitab selain Al-Quran. [ 17 ]

Khatimah

Dengan demikian jelaslah bahawa hadis-hadis tentang fadilat dan keutamaan surah Yasin, semuanya LEMAH dan PALSU. Oleh kerana itu, hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk menyatakan keutamaan surah ini dan surah-surah yang lain, dan tidak boleh pula untuk menetapkan ganjaran atau penghapusan dosa bagi mereka yang membaca surah ini. Memang ada hadis-hadis sahih tentang keutamaan surah Al- Quran selain surah Yasin, tetapi tidak menyebut soal pahala. (JANGAN BERDUSTA ATAS NAMA NABI)

Allah Ta'ala berfirman:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah'. Mereka menjawab :

'(Tidak) tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami'. '(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk"[

18

]

14

15

16

17

18

Lihat Mizanul I'tidal IV: 90-91.

Lihat Kitab Al-Maudhuat, Juz 3, hal. 239, dan kitab Al-Inatut Tolibin,

Juz 2, hal. 146.

Lihat Al-Manarul Munffish Sahih Wadh-Dha'if, hal. 113-115.

Ibid.

Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat 170.