Anda di halaman 1dari 16
on iO 50 minit JABATAN PELAJARAN TERENGGANU. S BAHASA MELAYU PEMAHAMAN ‘TAHUNS Lima puluh minit —— SES JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Rertas jawapan ini mengandungi 40 soatan, Jawab semua soalan. 2. Jawab dengan menghitamkun ruangan pada kertas jawapan. 3 Bagi setiap soalan, hitamkan sat ruangan sahaja. * Jika kamu hendak menukar jeovapan, padamkan tanda yang telah dibua. Kemudian hitamkan jawapan yang baru Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak SULIT 2 ou Arahan A) ‘Fiap-tiap soalan diikuti dengan tiga pilihan jawapan A, B dan C atau empat pilihan jawapan A, 8, C, dan D. Antaranya, ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih Jawapan iu. Kemudian, tandakan jawapan kamu pada kertas jawapan, Hitamkan ‘uangan yang sama dengan jewapan yang kamu pilih. ‘Soalan 1 hingga Soalan 19 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. Soalan 1 dan Soalan 2 berdasarkan gambar 1 1 Ketibean pengantin lelaki disambut dengan kompang. paluan ketukan pukulan ‘tamparan vasD> 2 Pengantin telaki itu kelihetan apabila berpakaian pengantin. > ayu segak ‘cantik ‘tampan sos ‘TOV BM KERTAS I TAHUN 5 2008, 4 Hattan menyanyi lagu cipiaan terberunya dan Ja sambit Kerana A B c D memetik gitar. ‘TOV BM KERTAS I TAHUN 5 2008,