Anda di halaman 1dari 15

Nama : _________________________________ PENDIDIKAN JASMANI OKTOBER 2013 50 MINIT

Tahun : __________________

SK BUNSIT PETI SURAT 1756, !00 KENIN"AU, SABA# PEPERIKSAAN AK#IR TA#UN$2013 TA#UN 3

PENDIDIKAN JASMANI 50 MINIT JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1% Kertas ini mengandungi 40 SOALAN aneka pilihan &a'a(an 2. Jawab semua soalan 3. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan awapan !ang disediakan pada kertas soalan. 4. Jika kamu hendak menukar awapan" padamkan tanda !ang telah dibuat sehingga bersih. Kemudian tuliskan awapan !ang baru.

Kertas soalan ini men an!"n i 5 #alaman $er%eta& termas"& m"&a #a!a'an

SULIT 018 (0)*


SULIT

+Li#at se$ela#

SULIT SECTION A [30 marks] Answers all the questions. Time: 45 minutes

018

Instruction: Each question is followed by four options, A, B, C and D. Choose the correct answer. 1 Antara yang berikut, manakah yang merupakan cara untuk menghalang penyebaran penyakit yang i!ebabkan "leh mikr""rgani!ma# I II III A B C D 2 $engan memba!uh tangan !ebelum mengen alikan makanan $engan menutup mulut an hi ung !ema!a batuk an ber!in $engan membalut luka I an II "nly I an III "nly II an III "nly I, II an III

Antara yang berikut, manakah menun%ukkan cara hai&an'hai&an mema!tikan keman irian !pe!ie! mereka# I II III A B C D Seek"r katak bertelur banyak( Seek"r kanggaru memba&a anaknya i alam kantungnnya( Seek"r harimau menangkap ru!a( I an II "nly I an III "nly II an III "nly I, II an III

)aklumat i ba&ah berkaitan engan keman irian !pe!ie! hai&an( Haiwan X tidak men aga telurnya. !ntuk memastikan kemandirian spesiesnya, haiwan X bertelur di tempat yang tersembunyi. Antara yang berikut, manakah haiwan X? A Ayam B C *icak D

Ular +uaya

,( Antara ciri'ciri berikut, manakah yang penting bagi bi%i benih p"k"k yang i!ebarkan "leh angin# I -ingan II +era!a mani! III )empunyai !ayap A B C D I an II "nly I an III "nly II an III "nly I, II an III

3 018 SULIT

SULIT . -a%ah i ba&ah menun%ukkan !atu rantai makanan i kebun !ayur(

018

!ayur'!ayuran

ulat belunca!

burung

Apakah yang akan berlaku %ika racun !erangga per"!ak i!emburkan pa a !ayur'!ayuran# I II III A B C D 0 /a!il !ayur'!ayuran meningkat( +urung akan makan !ayur'!ayuran( +ilangan burung akan berkurang. I an II "nly I an III "nly II an III "nly I, II an III

-a%ah i ba&ah menun%ukkan !atu !imb"l k"mp"nen i alam litar elektrik(

Apakah yang i&akili "leh !imb"l ini# A Sui! C " )ent"l

B D

1ayar Sel kering

-a%ah menun%ukkan !atu !iratan makanan( 2a i Tiku! Ulat belunca!

Ular Apakah yang i&akili "leh 2# A +elalang C 3atak

B D

Arnab )u!ang

, 018 SULIT

SULIT 8 Apakah perubahan tenaga yang berlaku i alam ra i"# A B C D 5 Tenaga elektrik 4 tenaga haba Tenaga elektrik 4 tenaga bunyi Tenaga elektrik 4 tenaga cahaya Tenaga elektrik 4 tenaga kinetik

018

Antara berikut, manakah yang merupakan !umber tenaga yang b"leh iperbaharui# A C 6a! a!li 2etr"leum B D S"lar Arang batu

10

Antara yang berikut, manakah yang mempunyai tenaga kinetik# I II III A B Air yang mengalir i alam !ungai 3ipa! yang berpu!ing Tiupan angin I an II "nly I an III "nly C D II an III "nly I, II an III

11

3ita perlu gunakan tenaga engan bi%ak untuk(((( I II III A C men%imatkan k"! mencegah pemba7iran mengurangkan pencemaran I an II "nly II an III "nly B D I an III "nly I, II an III

12

Antara yang berikut, manakah yang menukar tenaga kinetik kepa a tenaga elektrik# A C $inam" Sel kering B D Sel !"lar Akumulat"r

13

-a%ah i ba&ah menun%ukkan !atu ment"l( Antara bahagian A, +, * atau $, manakah yang menukar tenaga elektrik kepa a tenaga cahaya an haba apabila aru! mengalir melalui ment"l#

. 018 SULIT

SULIT 1, 6ambar i ba&ah menun%ukkan beberapa %eni! peralatan elektrik(

018

Apakah per!amaan i antara peralatan elektrik yang itun%ukkan i ata!# A B C D 1. 3e!emuanya menukar tenaga elektrik kepa 3e!emuanya menukar tenaga elektrik kepa 3e!emuanya menukar tenaga elektrik kepa 3e!emuanya menukar tenaga elektrik kepa a tenaga cahaya( a tenaga haba( a tenaga kinetik( a tenaga cahaya an haba(

Antara peralatan yang berikut, yang manakah tidak menggunakan pantulan cahaya# A B C D cermin !i!i kereta( cermin i !elek"h ta%am %alan raya( peri!k"p( tele!k"p( an

10

Antara yang berikut, manakah yang menun%ukkan per!amaan antara penye%atan pen i ihan# A B C D 2erubahan ga! kepa a cecair 2erubahan pepe%al kepa a cecair 2erubahan cecair kepa a ga! 2erubahan cecair kepa a pepe%al

18

A7ie memegang !ebi%i bel"n !eperti yang itun%ukkan i alam ra%ah i ba&ah(

+entuk bel"n itu b"leh berubah engan mu ah kerana u ara(((((( A C memenuhi ruang ti ak mempunyai bentuk tetap B D mempunyai %i!im ti ak b"leh ilihat

0 018 SULIT

SULIT 18

018 +eberapa ketul ai! itambahkan ke alam gela! beri!i %u! "ren( Titi!an air terbentuk pa a in ing luar gela! !eperti yang itun%ukkan alam gambar i ba&ah(

titis air kiub ais

jus oren

Apakah ra!a titi!an air itu# A )ani! B )a!in 15

B C

)a!am Ta&ar

Apakah yang berlaku apabila air ipana!kan !ehingga men i ih# A( B( C D Air men%a i &ap air( 1ap air men%a i ga!( Air men%a i lebih ringan( I!ipa u air !emakin meningkat(

20

Antara pr"!e! berikut, manakah yang terlibat alam pembentukan a&an an hu%an# I II A C 2embekuan 2enye%atan I an II "nly II an III "nly III B D 3"n en!a!i I an III "nly I, II an III iu%i engan

21

9a ual i ba&ah menun%ukkan pemerhatian apabila tiga cecair :,; an ; menggunakan kerta! litmu!( Cecair : ; < Pemerhatian )engubah kerta! litmu! merah men%a i biru Ti ak mengubah &arna kerta! litmu! biru atau merah )engubah kerta! litmu! biru men%a i merah(

Apakah ke!impulan yang apat ibuat aripa a u%ian ini# X A =eutral B +era!i C D +eralkali =eutral $eutral =eutral Aci %erasid +era!i Alkali %eralkali =eutral +eralkali +eralkali +era!i !

8 018 SULIT

SULIT

018

22

)uri 'muri ) ) ) )

i ba&ah meminum minuman yang berbe7a(

#a u minum kopi. Sobri minum sirap. Ali minum us nanas.


Ashra$ minum %oklat..

Siapakah yang minum minuman bera!i # A -a%u C Ali 23 Apakah kegunaan buru%# A + * $ 2, Untuk menentukan ma!a Untuk menentukan arah Untuk mengka%i "rbit planet'planet Untuk membentuk c"rak

B D

S"bri A!hra>

Antara buru% yang berikut, manakah yang menun%uk ke arah !elatan# A C 2ari +elantik B D +i uk Sk"rpi" Sc"rpi"n

2.

)aklumat berikut a alah berkaitan engan putaran bumi( +umi melengkapkan !atu putaran !etiap 2, %am(( +umi berputar pa a pak!inya ari barat ke timur(

Antara berikut, manakah yang merupakan ke!an aripa a pergerakan bumi# I II III A C Siang an malam 2an%ang bayang'bayang i bumi berubah( 3e u ukan bayang'bayang i bumi berubah(( I an II "nly II an III "nly B D I an III "nly I, II an III

8 018 SULIT

SULIT

018

20

(-a%ah i ba&ah menun%ukkan !atu >a!a bulan(

Apakah >a!a bulan ketika ini# A Anak bulan C 28 +ulan penuh

B D

+ulan !abit +ulan !epara

9a ual i ba&ah menun%ukkan keputu!an !uatu penyia!atan terha ap pembentukan bayang' bayang( "asa 8(00 pagi 11(00 pagi 2(00 petang 0(00 petang Pan#an$ %cm& 30 10 10 30 Arah +arat +arat Timur Timur

+agaimanakah pan%ang bayang'bayang berubah ari pagi ke petang# A B C D 28 Semakin pan%ang Semakin pen ek Semakin pen ek an kemu ian !emakin pan%ang Semakin pan%ang an kemu ian !emakin pen ek

Apakah >a!a bulan yang b"leh ilihat pa a hari ke'1, an ke'1. ber a!arkan tak&im ?amari# A * Anak bulan +ulan penuh + $ +ulan !abit +ulan !epara

5 018 SULIT

SULIT

018

25

6ambar i ba&ah menun%ukkan !atu !truktur(

Antara bangunan berikut, yang manakah mempunyai bentuk yang !ama !eperti !truktur i ata!# A B

30

Antara berikut, yang manakah paling !tabil# A

10 018 SULIT

SULIT SECTION B [20 marks] Answers all the questions. Instruction: &rite your answers in the spaces pro'ided. 1 Time: '( minutes

018

9a ual i ba&ah menun%ukkan perubahan ara! air i alam !ilin er yang iletakkan ter e ah kepa a cahaya matahari( "asa 8(00 pagi 8(00 pagi 5(00 pagi 10(00 pagi 11(00 pagi 12(00 tengah hari 1(00 tengah hari 2(00 petang 3(00 petang @aA Apakah tu%uan penyia!atan ini# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB @bA [1 mark] Apakah yang berlaku pa a ka ar perubahan ara! air ari 5 pagi hingga ke 12 tengah hari? BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB [1 mark] @cA +erikan !ebab bagi %a&apan kamu i @b(. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB [1 mark] @ A Tuli! !atu hip"te!i! bagi ek!perimen ini( BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Aras air %ml& 200 200 155 150 151 183 183 100 102

11 018 SULIT

SULIT 2

018 9a ual i ba&ah menun%ukkan perubahan bacaan !uhu air i alam !atu bikar kaca bagi temp"h 10 minit( "asa %minit& 0 2 , 0 8 10 Suhu air % C& 2, 25 3, 35 30 33 @aA =yatakan perubahan !uhu air yang itun%ukkan alam %a ual i ata!( BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB [1 mark] @bA )engapakah !uhu air meningkat ari 0 minit ke minit yang ke'0# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB @cA [1 mark] Apakah yang b"leh kamu katakan mengenai penurunan !uhu air !elepa! minit ke'0# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB [1 mark] @ A =yatakan ke!impulan yang apat kamu buat aripa a keputu!an ek!perimen( BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB [1 mark]

-a%ah i ba&ah menun%ukkan ua %eni! buru%, : an;(

@aA

=amakan buru% yang berikut( :C BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ;C BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB [1 mark]

12 018 SULIT

SULIT @bA =yatakan c"rak yang i&akili "leh buru%'buru ini. :C BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ;C ))))))))))))))))))))))))))))))

018

[1 mark] @cA =yatakan arah yang itun%ukkan "leh buru%'buru% ini( :C BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ;C BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB [2 marks] , *a ah di bawah menun ukkan satu penyiasatan untuk mengka i pembentukan baying+bayang. timur

barat

)*(( +etan$

4*(( +etan$

,*(( +etan$

@aA

Apakah tu%uan bagi penyia!atan ini# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB [1 mark]

@bA

Apakah yang me!ti imalarkan !epan%ang penyia!atan ini# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB [1 mark]

@cA

Tuli!kan dua pemerhatian ber a!arkan penyia!atan ini( 1( 2( )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) [2 marks]

13 018 SULIT

SULIT .

018 A gr"up "> pupil! built three m" el! "> !tructure a! !h"&n in the iagram bel"&( Sekumpulan muri membina tiga m" el !truktur !eperti yang itun%ukkan alam ra%ah i ba&ah(

"odel 9 3 L @aA

Bilan$an -uku .an$ -oleh disokon$ 3 8 0

Apakah tu%uan penyia!atan ini# BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) [1 mark]

@bA

=yatakan yang berikut i( 2erkara yang iubahC ii( BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2erkara yang iperhatikanC BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB [2 marks]

@cA

Apakah hubungan antara perkara yang iubah engan perkara yang iperhatikan# )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) [1 mark] 3D-TAS SEALA= TA)AT

$i!e iakan "lehC BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2n( 9uanah 9"!eph 6uru Sain! Tahun .

$i!emak "lehC BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2n( =ik Fa illah =ik )at 3etua 2anitia Sain!

$i!ahkan "lehC BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Dn( 9"el Timbun 623 3urikulum

1, 018 SULIT

SULIT Ans/er Scheme Science ear 5 End ear E0amination SECTION A 1$ 11 $ 21 * 2A 12 A 22 * 3* 13 + 23 + ,+ 1, + 2, A .+ 0* 8* 18 * 8+ 5+ 10 $ 20 * 30 $

018

1. $ 10 * 2. A

18 $ 15 A 28 * 25 *

20 $ 28 *

SECTION B 1 @aA @bA @cA @ A T" !tu y the rate "> eGap"rati"n at the i>>erent time! "> the ay $ecrea!e at a >a!ter rate The rate "> eGap"rati"n bec"me! >a!ter( The rate "> eGap"rati"n epen ! "n the temperature "> the time "> the ay(

@aA Increa!e! an then ecrea!e! @bA The &ater in the beaker i! being heate ( @cA The heating ha! !t"ppe ( @ A The gain "> heat cau!e! the temperature t" increa!e, &hile the l"!! "> heat the temperature t" ecrea!e @aA @bA @cA :C S"uthern *r"!! ;C +ig $ipper :C A kite ;C A la le :C S"uth ;C ="rth T" inGe!tigate a !ha "& >"rme "n the Darth The "b%ect that i! u!e 1( The !ha "& >ace! ea!t( 2( The !ha "& bec"me! l"nger T" !h"& the relati"n!hip bet&een the height an the !trength "> a !tructure i( The height "> the m" el ii( The number "> b""k! that can be !upp"rt 1hen the height "> the m" el "> the !tructure increa!e!, the l"a that can be ecrea!e!

cau!e!

3(

@aA @bA @cA @aA @bA @cA

.(

hel

1. 018 SULIT