Anda di halaman 1dari 49

Ringkasan Tamadun China

5.1 Latar belakang Tamadun China i. Sejarah ringkas kelahiran Tamadun China Zaman Pembinaan Zaman Keagungan Zaman Peralihan Zaman Moden 5.2 Masyarakat dan budaya dalam Tamadun China i. angsa!"tnik #tama China $an %Cina& Man %Man'hu& $ui %Cina Muslim& Ming %Monggol& T(ang %Tibet& 2. udaya dalam Tamadun China Kekeluargaan )dat resam *erkah+inan Pembentukan keluarga Menghormati nenek moyang Sosial Semangat kerjasama Pendidikan Pe*eriksaan )m Kerajaan Politik *emikiran Con,usius Pemikiran Taoisme Legalisme 5.- Ke*er'ayaan. *andangan semesta dan nilai/nilai murni dalam Tamadun China 1. Ke*er'ayaan dan *andangan semesta Tian 0i 0ao 1in 1ang 2. 2ilai/nilai murni dalam Tamadun China 3u Lun %5 $ubungan& Zhong 1ong 4en 0atung 5.5 Pen'a*aian dalam *elbagai bidang i. Pen'a*aian dan sumbangan Tamadun China Sains dan Teknologi Magnet Kom*as Per'etakan

Kertas ahan Letu*an 6lmu Pengetahuan Perubatan 7i(ik Kimia 7armasi )stronomi Pertanian Kesenian Kaligra,i Senibina 5.5 Tamadun 6slam di China 1. Sejarah 6slam di China 7aktor Penerimaan 6slam Perkembangan 6slam 2. Tokoh 6slam di China Laksamana Cheng $o!Zheng $e 1usu, Ma Zhu 1usu, Ma 0e8ing -. Sumbangan 6slam di China )stronomi Matematik Pelayaran Perubatan Pembinaan Kesenian 5.9 6nteraksi Tamadun China dengan tamadun lain dan rele:ansinya di Malaysia i. Tamadun China dan realiti di Malaysia ; )malan dan budaya masyarakat Cina Malaysia )s*ek Perniagaan )s*ek udaya )s*ek 6lmu Pengetahuan <atidiri
Posted by )bu $asan at 5;25 )M 2o 'omments;

TAMADUN CINA
1=.1 P"2>"2)L)2; )S)L/#S#L 0)2 L)T)4 "L)K)2> Sebagai mana tamadun Mesir %Lembah Sungai 2il&. tamadun Meso*otamia atau Sumeria %Lembah Sungai Tigris dan Sungai "u*hrates&. tamadun 6ndia %Lembah Sungai 6ndus&. dan tamadun 1unani %"ro*ah&. tamadun Cinajuga meru*akan salah sebuah tamadun yang tertua dan berkesinambungan sehingga masa kini di atas muka bumi ini. Tamadun Cina memiliki si,at/si,at terbuka dalam interaksinya dengan tamadun/tamadun dunia lain. integrati, dan dinamik +alau*un *ernah di'abar oleh tamadun/tamadun lain dan mengalami *erubahan/

*erubahan dalam *roses *erkembangan yang *anjang. 2amun. jauh dari*ada tersera* oleh tamadun lain. tamadun Cina mengekalkan identitinya sebagai suatu tamadun berkesinambungan dan kekal *ada keseluruhannya. 1=.1.1 Kebudayaan 1angshao Tamadun Cina di*er'ayai bermula kira/kira *ada milenium ke/9 Sebelum Masihi %SM&. agaimana*un. berdasarkan bukti/bukti *enemuan arkeologi antara kebudayaan/ kebudayaan 2eolitik %Zaman atu aru&. yang *aling a+al dan mem*unyai 'iri tersendiri disebut 1angshao berdasarkan namatinggalan kam*ung jenis tradisi kebudayaan ini yang terletak di 1angshao di *ro:insi Shaan8i. Ta*ak tera+al *etem*atan 1angshao yang dibangunkan se*enuhnya itu *ula mula mun'ul *ada milenium ke/5SM di anbo. ?i@an di *ro:insi Shaan8i. Ta*ak/ ta*ak tradisi kebudayaan 1angshao ini dijum*ai di teres/teres berham*iran 'a+angan/'a+angan Sungai 3ei dan $uanghe %The 1ello+ 4i:er& dan ini menunjukkan ka+asan terletaknya *usat *eradaban Cina. 0i ka+asan ini. selama berkurun/ kurun lamanya tanah *asir halus yang dimenda*kan oleh angin telah menjadi tanah loes yang subur. lemba* serta mudah untuk dikerjakan terutama dalam bidang *ertanian. Keadaan bentuk geogra,i ini telah mendorong dan menggalakkan *embangunan *etem*atan manusia dan kegiatan *ertanian. erdasarkan tinggalan arkeologi. dida*ati baha+a orang 1angshao meneta* di *erkam*ungan ke'il dengan kegiatan bertani. memelihara babi. membuat tembikar berlukisan %*ainted*ottery& dan menanam mayat si mati dalam tanah *erkuburan yang khas. Makanan asasi atau ruji orang 1angshao ialah bijirin %milet& dan ia kekal diet asas rakyat biasa di bahagian utara negara China. Satu lagi unsur tradisi dan kesinambungan ialah *eranan orang Cina dalam bidang *enternakan binatang se*erti babi %dan kemudiannya ayam& sebagai diet tambahan. )sas teknologi *ertanian yang diubahsuaikan se'ara turun/temurun ini. juga menyumbang terhada* asas *ertumbuhan ekonomi dalam tamadun Cina. Selama lebih kurang 5.AAA tahun lamanya iaitu kira/kira 9 mileniumSM. kebudayaan atau tamadun 1angshao ini telah berkembang serta terbentang di bahagian/bahagian tengah dan ulara negara China. dan kemudiannya diganti se'ara beransur/ansur oleh kebudayaan Longshan. 1=.1.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman >angsa Kebudayaan Longshan mun'ul sejak *ertengahan kurun ke/2SM dan Zaman >angsa )+al % ron(e )ge& le+at milenium ke/2SM atau a+al milenium *ertamaSM meru*akan kebudayaan yang lebih maju berbanding kebudayaan 1angshao. Tamadun Longshan diberi nama berdasarkan *enemuan ta*ak arkeologi di Longshan. di *ro:insi Shandung. Manakala *usat/*usat *enting *eradaban Zaman >angsa terletak di Lembah Sungai 1ang(i di *ro:insi <iang8i dan juga di San8ingdui. di *ro:insi Si'huan. erbanding tembikar bertanda tali *intal %'ord/marked& dan yang berlukisan. tembikar Longshan %terutamanya tembikar hitam& bergantung ke*ada gaya dan bentuk sebagai daya *enarik estetiknya dan jarang dijum*ai lukisan hiasan se*erti yang ada *ada bekas/bekas 1angshao. Kualiti tembikar Longshan yang lebih tinggi mutunya menunjukkan *enggunaan mesin *eroda tembikar %*otter@s /+heel& dalam *engeluarannya. Ciri/'iri *eradaban *ertanian Longshan termasuk *enanaman bijirin dengan menggunakan *enyodok dan sabit.

0alam Zaman >angsa *ula. gangsa dinilaikan sebagai simbol elit kuasa diraja dinasti Shang %1=99SM/1122SM& dan tukang/tukang gangsa dihormati sebagai ahli masyarakat yang *enting di negara ini. Logam gangsa dihubung kait dengan bekas/bekas ritus %ritual :essels& atau untuk u*a'ara keagamaan selain digunakan untuk membuat lo'eng dan senjata. Penggunaan gangsa tersebar meluas di kalangan kaum bangsa+an yang lebih rendah tara, statusnya di se*anjang tem*oh dinasti Zhou %kk 112-/221SM&. )rti,ak/arti,ak halus termasuk lam*u dan *atung/*atung ke'il. kesemuanya di*erbuat dari*ada gangsa se'ara berterusan se*anjang era em*ayar tersebut. 2amun begitu. *embangunan teknologi besi sejak lebih kurang 5AASM telah mengehadkan *erkembangan kegunaan gangsa untuk tujuan umum. 0inasti Shang mem*erlihatkan dengan ketara mengenai satu ,asa *embangunan yang baru iaitu kemun'ulan *eradaban melalui kelahiran 'iri/'iri bertamadun antaranya *embentukan negara/kota. *enggunaan sistem tulisan. *eningkatan *engkhususan *ekerjaan dan organisasi masyarakat yang lebih kom*leks. Peradaban Shang ber*usat di bahagian utara $e@nan. yang ditemui dua ta*ak arkeologi di Zheng(hou dan )nyang yang memberikan maklumat sejarah mengenai dinasti dan tamadun ini. 2amun begitu. tarikh te*at *eradaban Shang dan dinasti Shang masih tidak da*at diteta*kan. 3alau*un tahun 1=99SM/1122SM adalah tarikh yang diterima se'ara tradisi. namun terda*at bukti/ bukti yang menyokong *enda*at baha+a dinasti Shang bermula kira/kira 19AASM dan berakhir *ada tahun 1A2=SM. Selain *enemuan inskri*si di atas tulang ora'le dan kulit kura/kura %tortoise shells& dan bekas/bekas yang di*erbuat dengan gangsa rata yang ditarik oleh kuda. tembok/tembok mengelilingi ibu kota/ibu kota dinasti Shang. hasil *enemuan arkeologi ini mem*erlihatkan *erbe(aan/*erbe(aan utama antara *eradaban Shang dengan *eradaban/*eradaban 2eolitik sebelumnya. 1=.2 #2S#4/#2S#4 )S)S T)M)0#2 C62) 1=.2.1 )lam Sekitar yang Men'orakkan Tamadun Cina Tem*oh 2eolitik di negara China mem*unyai kedudukan yang unggul dalam sejarah *erkembangan *eradaban Cina kerana dalam tem*oh terdekat ini. akti:iti/akti:iti *ertanian telah dimulakan. Pusat utama kebudayaan 1angshao tersebar di sekitar dataran tinggi Loes. menggalakkan *enanaman bijirin. bersesuaian dengan keadaan 'ua'a gersang di bahagian timur negeri China. Ta*ak kebudayaan $emudu terletak di bahagian ba+ah Lembah 1ang(i. di selatan Teluk $ang(hou. *ro:insi Zhejiang. enih/benih *adi telah ditemui di sekitar ta*ak tersebut. yang menandakan baha+a ia adalah ta*ak a+al sa+ah *adi ditanam se'ara meluas. Cua'a lemba* dan *anas dengan lokasi geogra,inya yang rendah menyumbang terhada* kejayaan *enanaman sa+ah *adi di ka+asan ini. 1=.2.2 Sistem Pertanian Purba Ternyata asal/usul *eradaban *ertanian *urba di negara China mem*erlihatkan kesanggu*an manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan 'ua'a dan lokasi geogra,i yang berbe(a %di kedua/dua dataran loes tinggi dan lembah Sungai 1ang(i&. dan menghasilkan a*a yang disebut Kebudayaan Milet % ijirin& dan Kebudayaan Sa+ah Padi yang +ujud se'ara berasingan di bahagian utara dan selatan China. Kedua/dua jenis

kebudayaan tersebut telah mengasaskan *eradaban *ertanian di negara China untuk selama bebera*a ribu tahun. 7aktor/ ,aktor tersebut juga membantu menja+ab *ersoalan %dari *ers*ekti,sejarah& kena*a *embangunan berbentuk *ertanian begitu dititikberatkan oleh dinasti/ dinasti Cina yang le*as. erbanding negara/negara kelautan yang memiliki ka+asan *edalaman yang terhad. +ilayah/+ilayah di negara China adalah luas sekali. 6ni ditambah lagi dengan dataran *edalamannya yang luas tan*a +ujudnya halangan/halangan semula jadi yang menghalang atau membatasi hubungan rakyat telah memudahkan integrasi dan keseragaman *olitik. ekonomi. kebudayaan dan ketenteraan. erdasarkan lokasi geogra,i negara China. di bahagian timurnya menghada* ke lautan. di bahagian barat/laut dirintangi oleh gurun yang luas dan di barat daya iaitu 0ataran Tinggi Binghai/Tibet yang terluas di dunia %dengan ketinggian 5.AAA hingga 5.AAA meter se'ara *urata& telah membentuk satu (on yang se*aruh tertutu* dari dunia luar. )lam sekitar sedemikian bersama daerah *edalamannya yang luas telah men'orakkan sika* bangsa Cina yang berdikari. *eramah serta 'intakan *endamaian. Keyakinan diri *ula membolehkan mereka menerima dan mengasimilasikan sebarang kebudayaan luar yang diba+a masuk ke dalam negara China. Mengenai *eranan dan ke*entingan sungai. *engaliran sungai yang kebanyakannya menghala ke ka+asan timur atau selatan. di sam*ing musim *anas yang jauh lebih *anjang berbanding dengan keadaan di utara telah menggalakkan *ergerakan *enduduk. terutamanya *ara *etani untuk meneta* di bahagian selatan China. Seiring dengan *ola *ergerakan ini. *erkembangan kebudayaan juga turut menghala ke ka+asan selatan. erbanding dengan bilangan *enduduk yang agak besar sejak dinasti Bin %221SM/2A9SM& dan $an %2A9SM/22ATM&. tanah yang sesuai untuk dijalankan kegiatan ber'u'uk tanam itu adalah terhad. Tekanan kekurangan tanah ini telah mengakibatkan tanah diusahakan se'ara maksimum. agaimana*un. *enda*atan dan*ada hasil tanaman ini sekadar untuk menam*ung kehidu*an mereka. 2amun. sika* terikat dengan tanah. bekerja keras dan ber*uas hati dengan segala yang sedia dimiliki mereka telah men'erminkan *sikologi bangsa yang merindui kam*ung asal dan ontakan tanah air. 1=.2.- ahasa dan Sistem Tulisan Cina erdasarkan *erbandingan dari segi bahasa. dengan bahasa/bahasa lama %Ckuno@i men'atatkan sejarah kerana *enggunaannya yang meluas di (aman silam. teta*i bahasa Cina *ula meru*akan satu/satunya bahasa yang masih kekal. hidu* dan berkembang dan digunakan sehingga masa kini. Mengenai sistem tulisan. tulisan Cina yang dikenali sebagai $an(i %tulisan $an& telah di'i*ta berdasarkan kaedah 8iang 8ing %lambang bergambar&. (h@shi %lambang *etunjuk&. huiyi %lambang *etunjuk ,ikiran& dan 8ing sheng %gabungan bentuk/bunyi&. bersamaan dua kaedah yang ber,ungsi mem*erluaskan erti atau *enggunaan sesuatu huru,Cina. iaitu (huan(hu %mutual semantik trans,er& dan jiajie Dloan 'hara'ter&. Kesemua kaedah tersebut dikenali se'ara tergolong sebagai liushu %si8 *rin'i*les o, +riting&. Selain sebutan bunyi dan maksud. setia* tulisan Cina mem*unyai bentuk yang istime+a. entuk tulisan Cina inilah yang telah menyumbang terhada* *er*aduan bangsa Cina dan *embentukan kebudayaan Cina yang agung di dunia. 6ni adalah kerana sungguh*un terda*at banyak diaiek di China yang sebutannya mungkin jauh berbe(a antara satu dengan yang lain. teta*i orang Cina hanya *erlu mem*unyai satu sistem tulisan yang tunggal yang boleh digunakan oleh semua orang Cina sebagai bahasa *engantar untuk berkomunikasi. Maka bahasa Cina telah menjadi ,aktor uni,ikasi utama dan amat *enting bagi rakyat Cina

dan tamadun Cina. Selain bangsa Cina. tulisan Cina juga digunakan oleh bangsa/bangsa lain di )sia terutama di )sia Timur se*erti negara <e*un. Eietnam dan Korea. 3alau*un mereka mem*unyai bahasa tersendiri namun tulisan Cina juga digunakan sebagai sebahagian dari*ada tulisan mereka. 1=.2.5 Pembentukan angsa Tionghoa 0ari as*ek kenegaraan. China meru*akan sebuah negara besar yang mengandungi masyarakat yang berbilang kaum. Menurut sejarahnya. melalui *roses *eredaran (aman dan kerjasama antara semua kaum. maka terbentuk suatu bangsa Tionghoa dalam erti kata nation %rnin(u& yang moden. yang mengandungi *elbagai kaum di negara China. Melalui *enemuan arkeologi dan 'atatan/'atatan sejarah *urba negara China yang begitu banyak menunjukkan baha+a terda*at suku/suku yang berbilang kaum *ada (aman 2eolitik dan (aman *urba yang berikutnya. 0i kalangan suku/suku im mereka tiru/meniru. berkah+in 'am*ur. bersengketa dan ber*erang. dan berintegrasi. sehingga menjadi satu suku bangsa yang kuat. Seterusnya. mereka memim*in suku/suku ke'il di sekitar +ilayahnya dan mendirikan negara yang berbentuk *rimiti,. Perkembangan ini meru*akan asas ke*ada struktur *embentukan bangsa Tionghoa. Menurut *ara sarjana China. terda*at tiga kum*ulan bangsa yang terbesar *ada (aman *urba Cina iaitu *ertama. kum*ulan 1an/$uang yang di+akili 1an 0i dan $uang 0i yang dikatakan berasal dari ka+asan loes di Pro:insi Shaan8i di bahagian barat ChinaF kedua. kum*ulan 7eng/1ang yang tersebar di sekitar dataran/dataran yang terletak di bahagian timur China dan ketiga. kum*ulan Miao/Man yang terdiri dari suku/suku bangsa di Selatan China. $asil dari*ada integrasi ketiga/tiga kum*ulan bangsa utama yang tersebut di atas. di sam*ing suku/suku bangsa yang lain selama bebera*a ribu tahun maka terbentuklah suatu entiti berse*adu yang diberi nama bangsa Tionghoa %Zhonghua min(u& *ada hari ini. 1=.2.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina Pemujaan nenek moyang dan Tian di sam*ing ke*er'ayaan *rimiti,. iaitu animisme iaitu *emujaan binatang. tanaman. matahari. bintang. sungai serta kuasa/kuasa lain yang di*er'ayai +ujud dalam alam semula jadi. telah +ujud di kalangan masyarakat Cina sejak (aman silam lagi. Konse* Tian atau langit sebagai makhluk unggul Gsu*reme being& yang menguasai nasib seseorang telah +ujud sejak dinasti Zhou %kkll2-SM/221SM&. 2amun. Tian juga memba+a maksud *rinsi* tertinggi dalam alam semesta serta dalam konteks etika Kon,usianisme. 0alam kitab 0aoisme iaitu 0aodejing *ula. Tian disamakan dengan 0aa Konse* 0ao se'ara har,iah bermaksud jalan Gthe +ay&. 0alam kitab ini juga. 0ao diangga* *rinsi* agung yang merangkumi keseluruhannya Gall embra'ing&. tem*at asal/usul semua makhluk. 0ao diibaratkan sebagai ibu yang melahirkan serta memu*uk makhluk sejagat G+an+u& dan ia juga meru*skan*rimordial %bentuk *ermulaan&. dengan semua makhluk berasal dan akan kembali *ada akhir hayat mereka. 0i sam*ing konse* 0ao. kitab 1ijing %The ooks o, Changes& *ula menggunakan konse* Taiji untuk merujuk ke*ada kenyataan muktamad %ultimate reality&. Menurut kitab ini. tiada sebarang batasan bagi diri Taiji. Menerusi *erubahan Taiji. terhasillah dua kuasa d+ikutub

%bi*olar& 1in dan 1ang. 7asa *ertukaran bergilir/gilir dua kuasa d+ikutub *ula menghasilkan lima unsur G+u8ing& yang menjadi asas ke*ada ke+ujudan semua benda Gmaterial&. Mani,estasi kuasa 1in dan 1ang serta lima unsur tersebut disi,atkan sebagai *roses *usingan atau *utaran yang timbul dan tenggelam tan*a *engakhirannya. 6ni disebabkan kesemua ,enomena tersebut akan berubah ke*ada kutub yang berla+anan a*abila men'a*ai *eringkat kemun'ak. Perubahan yang berterusan ini diibaratkan sebagai *ergerakan 0ao. Konse* *er*aduan antara Tian dengan insan Gtian/ren heyH& *ula terbentuk berdasarkan sesuatu *ernyataan baha+a insan meru*akan sebahagian dari*ada Tian. 0isebabkan hubungan antara insan dan Tian yang begitu ra*at maka segala kesalahan yang dilakukan oleh kerajaan dunia+i akan menghasilkan mani,estasi ,enomena luar biasa dalam alam semulajadi sebagai isyarat atau tanda kemarahan Tian dan amaran ke*ada kerajaan berkenaan. Konse* yang menggabungkan aliran *emikiran 1in/1ang dengan ,alsa,ah sosio*olitik Kon,usianisme ini dikemukakan oleh 0ong Zhongshu %kkl=ISM/ kklA5SM&. seorang *ujangga Kon,usian di (aman dinasti $an. Konse* ini terus mem*engaruhl tradisi *emikiran orang Cina sehingga masa kini dalam *roses *erkembangan ketamadunannya. Prinsi* kesederhanaan atau (hongyong %The >olden Mean& *ula meru*akan *emikiran moral asas yang bersi,at sederhana. seimbang dan bersesuaian. Prinsi* ini meru*akan norma masyarakat yang da*at menyumbang terhada* *en'a*aian keharmonian sejagat sekiranya ia dihayati dan diamalkan se*enuhnya. 0alam kitab The 0o'trine o, Mean dinyatakan baha+a *en'a*aian taha* *emusatan %'entrality& dan keseimbangan akan mendatangkan keharmonian alam semesta dan bumi ini. dengan kesem*urnaan hidu* semua makhluk ter*elihara. Taha* *en'a*aian keharmonian masyarakat yang *aling ideal ialah datong %The >rand #nity&. 0atong meru*akan #to*ia Kon,usian yang diibaratkan sebagai <alan )gung. <alan )gung ini di*er'ayai hanya akan da*at di'a*ai a*abila segala objek atau benda di dunia ini dikongsi atau dibahagi oleh semua *ihak dengan adil serta saksama. tan*a memba(ir dan digunakan demi ke*entingan umum. 6ni termasuklah yang tua akan dijaga dan yang muda di*elihara dengan sem*urna di sam*ing tiada *erbuatan maksiat. men'uri atau *emberontakan yang berlaku di atas muka bumi tersebut. 3alau*un matlamat tersebut amat sukar untuk di'a*ai. namun #to*ia Kon,usian ini teta* menjadi *egangan bagi masyarakat Cina. #saha berterusan untuk merealisasikan matlamat ini mema*arkan 'iri/ 'iri keyakinan diri. nilai/mlai murni serta ketabahan hati yang mendorong mereka agar menghala ke <alan )gung yang di'ita/'itakan itu. 1=.2.9 7alsa,ah dan )gama Cina Kon,usianisme meru*akan doktrin kenegaraan %state& yang merangkumi as*ek/ as*ek ,alsa,ah. keagamaan dan sosio*olitik yang termaktub dalam *engajaran Kon,usius %551SM/ 5=ISM&. )sas Kon,usianisme dikatakan berasal dari*ada tulisan/tulisan klasik yang diterbitkan atas nama Kon,usius. Se*erti yang terkandung dalam kitab )nale'ts. *engajaran utama Kon,usius menekankan *engamalan nilai dan si,at moral yang mulia. terutama mengenai *erikemanusiaan %ren&. kesusilaan %!F& dan ketaatan ke*ada ibu ba*a %8iao&. Kesemua nilai yang mulia ini diteladani orang yang bermoral dan bersika* mulia %jun(i&. Men'ius %-=2SM/2JISM&. salah seorang *ujangga agung Kon,usianisme telah menegaskan si,at semula jadi manusia yang baik ketika dilahirkan. Kleh yang demikian. manusia dikatakan ber*otensi untuk men'a*ai em*at jenis si,at

yang baik. iaitu *erikemanusiaan %ren&. ke+ajaran %yi&. kesusilaan %li& dan kean,an %(hi&. uddhisme diasaskan oleh Siddhartha >autama uddha %kk 59-SM/ 5J-SM& di 6ndia *ada kurun ke/9SM dan kemudiannya disebar ke negara China *ada kurun Masihi yang *ertama. agaimana*un. sele*as disebarkan uddhisme ke negara China. agama ini telah mengalami *elbagai *engubahsuaian dan sehingga menjadi suatu sistem keagamaan yang menyera*kan 'iri/'iri ke'inaan sehingga ia dikenali sebagai uddhisme Cina. 2amun begitu. asas *engajarannya teta* berkekalan iaitu *enderitaan adalah ber*un'a dari*ada ha+a na,su yang meru*akan akar ke*ada *elbagai masalah manusia. $a+a na,su bagaimana*un. da*at dihindarkan dengan mengikuti <alan La*an La*is Mulia atau <alan Pertengahan %middle +ay& yang mengelakkan din dari*ada melakukan *erbuatan melam*au yang terlalu mengikut *erasaan menurut ajaran >autama Sidhartha uddha. <alan La*an La*is Mulia yang mengandungi la*an as*ek *enting dibahagikan ke*ada tiga bahagian iaitu *ertama. *anna %kebijaksanaan& yang meli*uti *emahaman yang betui G4ight #nderstanding& dan *emikiran yang betui %4ight Thought&F kedua. samadhi %*enum*uan& yang meli*uti *engu'a*an yang betui %4ight S*ee'h&. tindakan yang betui %4ight)'tion& dan 'ara hidu* yang betui %4ight Li:elihood&F dan ketiga. sila %moral& yang meli*uti usaha yang betui %4ight ",,ord&. *ertimbangan yang betui %4ight Mind,ulness&. dan tum*uan yang betui %4ight Con'entration&. 0aoisme *ula diasaskan oleh dua orang *emikir agung Cina iaitu Lao Zi yang dilahirkan *ada tahun 9A5SM dan Zhuang Zi %kk -9ISM/2J95SM& yang ber*enda*at baha+a *emeliharaan semula jadi serta konse* +u+ei %non/a'tion& atau melakukan *erbuatan se'ara s*ontan dan tan*a sebarang usaha. 0aoisme terbahagi ke*ada dua 'abang yang utama iaitu *ertama. *emikiran ,alsa,ah 0ao %daojia& dan aliran keagamaan 0ao %daojiao&. Kitab 0aoisme iaitu 0aodejing meru*akan sebuah karya klasik mistik bagi aliran keagamaan 0ao kerana kebanyakan ayatnya yang nngkas. *enuh dengan konotasi yang terbuka ke*ada *elbagai ta,siran selain menerangkan mengenai as*ek meta,i(ik 0ao. 0ao iaitu jalan %the +ayL yang mem*unyai *engertian baha+a *un'a segala *enjelasan yang tidak dilahirkan %un*rodu'ed& dan tidak da*at di*erikan %ine8*ressible&. Taha* *en'a*aian *engamalan 0ao yang tertinggi ialah kembali semula dan bersatu dengannya. Moisme diasaskan oleh Mo Zi %kk 5=ISM/-J1SM&. )ntara konse* *enting dalam *emikiran aliran ini termasuk as*ek kasih sayang sejagat %jian@ai&. menge'am sika* suka ber*erang %,eigong& dan menyerah ke*ada nasib %,eiming& dan mengutamakan golongan 'erdik *andai %shang8ian&. 0isebabkan *enegasan aliran ini ke*ada sika* mengejar ke*entingan %gongli&. *engikutnya menentang konse* mandat tuhan yang dikemukakan oleh aliran Kon,usianisme. )liran Moisme menitikberatkan konse* nama dan *enganalisisan mengenainya dan ini bermakna. aliran ini telah mem*elo*ori analisis logik di negara China. Legalisme *ula diasaskan oleh seorang ahli ,alsa,ah Cina. $an 7ei Zi dan dilaksanakan semasa China di ba+ah *emerintahan dinasti Chin. Legalisme mengutamakan *emikiran sosio*olitik dan kekuasaan *ihak *emerintah terhada* rakyatnya. Legalisme menyarankan *emerintahan berteraskan undang/undang adalah lebih baik dari*ada *emerintahan teladan se*erti yang disarankan oleh Kon,usius. )liran ini telah mengasaskan *embentukan kerajaan *usat autokrasi mutlak di negara China. 1=.2.= 6nstitusi Politik dan Sistem Pemerintahan Pemikiran *olitik tradisional Cina asasnya telah terbentuk sejak tem*oh sebelum dinasti Bin %221SM/2AISM&. )ntara aliran *emikiran *olitik yang terutama ialah Kon,usianisme. 0aoisme. Legalisme dan Moisme. Pusat *emikiran *olitik Kon,usianisme berasaskan

*erhubungan sesama manusia %renlun& yang ber*erikemanusiaan dan bermoral. Pemikiran *olitik aliran 0aoisme *ula 'enderung ke*ada ,ahaman anarki dalam erti kata moden *ada masa kini. Pengikut *emikiran 0aoisme mena,ikan bulat/bulat *eranan institusi *olitik. sistem moral dan tatasusila yang begitu dititikberatkan oleh Kon,usianisme. Sebaliknya 0aoisme men'adangkan gaya *emerintahan tan*a menguatkuasakan sebarang usaha yang keras %+u+el& dan juga kehidu*an se'ara *rimiti,yang mengharmonikan diri dengan alam semesta. Pemikiran ini 'uma menjadi *ena+ar hati ke*ada mereka yang gagal dalam kerjaya sebagai *ega+ai kerajaan dan orang yang tidak ber*uas hati dengan kenyataan hidu*. teta*i tidak mendatangkan im*ak yang besar ke*ada sistem *olitik negara China. )liran *emikiran yang memberi kesan sebenar ke*ada tem*oh sebelum dinasti Bin yang huru/hara dan mengalami *erubahan besar dari segi masyarakat dan *olitik China ialah Legalisme. Kedua/dua teori dan *erlaksanaan Legalisme berjaya memba+a *embaharuan yang menggantikan sistem *emerintahan ,eudal ber'irikan *elbagai negeri atau jajahan %multistate& ke*ada sistem *entadbiran 'ommanderies dan 'ounties %jun8ian (hi& iaitu kerajaan birokratik ter*usat %'entrali(ed bureau'ra'ti' go:ernment mem*eroleh kuasanya. Sistem birokrasi ini telah menyumbang ke*ada *engekalan *entadbiran dan kestabilan *olitik di se*anjang sejarah ketamadunan China. )liran *emikiran *olitik Moisme *ula menegaskan *enyelarasan *eraturan dan *embentukan kekuasaan *usat %shangtong& itu. +alau*un selari dengan kehendak la*isan *emerintah. namun *engajarannya yang menggalakkan berjimat/'ermat %jieyong& dan melantik sesia*a yang berkelayakan dan berkemam*uan %8uan 8ian yu neng& ke ja+atan kerajaan. kadang/kadang sukar hendak di*atuhi se*enuhnya. Kleh sebab itu. *emikiran *olitik aliran Moisme kemudiannya dikete*ikan oleh *ihak *emerintah. agaimana*un. sele*as dinasti Bin %221SM/2A9SM& dan $an %2A9SM/22A TM&. keem*at/ em*at aliran *emikiran *olitik telah berse*adu. 2amun. golongan *emerintah China biasanya menonjolkan *emikiran Kon,usianisme sedangkan menguatkuasakan *entadbiran negara menerusi *emikiran Legalisme. Pemikiran *olitik aliran Moisme dan 0aoisme mungkin memainkan *eranan yang memba+a ke*ada ideologi *embaharuan atau menjadi batu a*i ke*ada *ermulaan satu/satu re:olusi termasuk me+ujudkan *emberontakan terhada* *emerintah. 2amun begitu. sele*as *ihak *emberontak berjaya menguasai dan memim*in negara. ideologi yang meru*akan 'antuman Kon,usianisme dan Legalisme itu teta* berkesinambungan dan memainkan *eranan yang ter*enting dalam sistem *entadbiran negara. 1=.2.J Keluarga dan Masyarakat Cina 3alau*un sistem kekeluargaan masyarakat Cina tradisional dan organisasinya *ernah mengalami *elbagai *erubahan namun asas sistem keluarga yang memusatkan kuasa ba*a %*atria'hy& dan nisab ba*a %*atrilineat& teta* berkekalan dan berlanjutan selama bebera*a ribu tahun. Sistem kekeluargaan tradisional Cina berasaskan kuasa ba*a ini telah tersera* masuk ke dalam *elbagai as*ek kehidu*an sosial dan mendatangkan im*ak yang mendalam terhada* arah *erkembangan kebudayaan Cina dan *emba+aan %tem*erament& bangsa Cina. )ntara 'iri/'iri masyarakat yang mem*erlihatkan *engaruh sistem kekeluargaan Cina termasuk +aris sebelah ba*a dan *emerintah yang memusatkan kuasa ba*a. kuasa suami yang tertinggi dan *erhubungan suami isteri yang berjauhan. mementingkan anak lelaki

berbanding anak *erem*uan. mementingkan *ertalian darah dan kaum kerabat keluarga. *enguasaan masyarakat berdasarkan *endidikan yang membe(akan nama %ming,en& dan kedudukan sosial. dan ke'enderungan nilai yang memuja autokrasi dan mengagung/ agungkan (aman silam. 1=.2.I Krientasi Sistem 2ilai dalam Tamadun Cina Terda*at *ersetujuan agak ramai di kalangan 'endekia+an baha+a tamadun Cina berorientasikan humanisme. iaitu manusia diangga* mem*unyai kedudukan yang unggul dan memainkan *eranan *enting dalam alam semesta. anyak si,at khas tamadun Cina dan nilai/nilainya. yang akan dinyatakan di ba+ah adalah hasil dari*ada humanisme antaranya transendensi dalaman. si,at sekular. moralisme sebagai ideologi. *ersonalisme. hubungan manusia dengan alam semesta. institusi keluarga dan *endidikan diberi keutamaan. serta keharmonian meru*akan nilai utama. Tamadun Cina amat berbe(a dari*ada tamadun/ tamadun lain yang berorientasikan teisme atau ke*er'ayaan ke*ada satu Tuhan semesta sebagai *en'i*ta dan *emerintah alam. Sungguh*un tamadun/tamadun berbe(a dari segi orientasi *ada *eringkat nilai. manusia da*at berinteraksi dan bekerjasama atas nilai/nilai yang berbentuk sejagat. 3alau*un orang Cina mengangga* baha+a *rmsi*/*rinsi* moral serta nilai/nilai murni %0ao& berasal dari*ada Maha )gung %Tian&. teta*i manusia sendiri mam*u menjangkau segala kekangan dunia+i lalu men'a*ai kebijaksanaan dan kesu'ian iaitu transendensi bergantung ke*ada ikhtiar orang *erseorangan / transendensi dalaman. $al ini da*at dibandingkan dengan tamadun/tamadun lain yang berdasarkan teisme dan mementingkan transendensi luaran. $umanisme menyebabkan 'ara hidu* orang Cina bersi,at sekular iaitu memisahkan urusan dunia+i dengan urusan keagamaan. Teokrasi tidak *ernah dijadikan agenda atau *ernah mun'ul se*anjang sejarah China. sebaliknya sisrem *olitik dan *emerintahan. sistem *endidikan dan institusi/institusi yang lain di*isahkan dari*ada agama. 2amun begitu. ini tidak bererti orang Cina tidak ada rasa takut ke*ada Maha )gung atau Tian. Masyarakat dan negara harus di*erintah se'ara beretika. Keabsahan kuasa dan ke+iba+aan maharaja. menteri. *emim*in. guru dan ketua keluarga berasaskan moral yang tinggi sebagai ideologi. Kerajaan dan sistem *olitik ber*adu dengan akhlak. erkhidmat dalam kerajaan bermakna di*ertanggungja+abkan mendukung akhlak dan menjadi *ega+ai kerajaan berakhlak tinggi. Ke*entingan moral begitu di*entingkan sehingga timbul tangga*an menuntut ilmu yang mendalam tidak bermakna sekiranya tidak berakhlak. erdasarkan transendensi dalaman. orang *erseorangan harus berusaha sendiri untuk mem*ertingkatkan darjahnya dari segi kesarjanaan. kebijaksanaan dan akhlak. 0alam *roses *embinaan diri ini antara as*ek yang *erlu diberi *enekanan ialah disi*lin diri. *engorbanan diri dan harga diri. Krang *erseorangan mestilah mem*unyai batin atau dalaman yang murni dan niat yang ikhlas. )dalah nyata baha+a yang men'irikan minda orang Cina ialah *ersonalisme %*enyendirian& dan bukannya egoisme atau indi:idualisme yang agresi,. Manusia diangga* berkedudukan tinggi iaitu di antara Tian dengan 0i %langit dan bumi&. Manusia da*at menyertai dan membantu *roses *erubahan dalam alam semesta. Manusia harus sentiasa menjalin hubungan yang harmoni dengan alam semesta su*aya ter'a*ai kesatuan antara kedua/duanya. Sistem etika Kon,usianisme berasaskan *ada keluarga yang meru*akan institusi sosial yang terulung dalam tamadun Cina. 2egara meru*akan lanjutan dari*ada keluarga. $ubungan

luar keluarga diangga* selaras dengan hubungan dalam keluarga. Kleh sebab *egangan yang kuat dan teguh ke*ada humanisme. *ersonalisme dan moralisme maka *endidikan yang beitradisi *anjang diberi *enghargaan yang tinggi. >olongan birokrat dan 'endekia+an meru*akan kelas sosial yang tertinggi kedudukannya. dan masyarakat menjunjung tinggi golongan guru dan *ekerjaannya. 6bu ba*a sedaya/u*aya berusaha untuk membiayai anak/ anak kerana *elajaran meru*akan satu/satunya saluran mobiliti sosial dalam masyarakat Cina tradisional. Keharmonian dititikberatkan dalam sebarang bentuk hubungan sama ada hubungan antara indi:idu dengan indi:idu. antara indi:idu dengan kelom*ok. keluarga. komumti atau institusi. antara kelom*ok dan juga antara manusia dengan alam semesta. Keharmonian diangga* sebagai suatu nilai yang bersesuaian dengan humanisme dan moralisme. ab 1J T)M)0#2 C62); K"S#S)ST"4))2. K"S"26)2. S)62S 0)2 T"K2KLK>6 C62) Teo Lay Teen ahasa dan Sastera. Kesinambungan udaya. Ke*elbagaian >enre. Puisi. 2yanyian dan Mu(ik. Prosa Klasik dan Eernakular. 7ungsi Moral dan "tika. 0rama dan 2ilai. Kon,usianisme. 7iksyen. udaya dan )dat resam. Mu(ik. Lukisan dan Kaligra,i. Seni Pembinaan. Si,at erharmoni dengan )lam Semesta. Landska*. Tema erms*irasi. Konse* 7engshui. Sains dan Teknologi. Si,at Konser:ati,. )strononii. Matematik. Perubatan. Teori 1in dan 1ang. )ku*unktur. Kemerosotan Sains dan Teknologi Cina. 1J.1 P"2>"2)L)2 Tamadun Cina *ada dasarnya meru*akan. sebuah tamadun berorientasikan agraria atau *ertanian yang sangat di*engaruhi oleh keadaan 'ua'a dan si,at geogra,i dalam *roses *embangunan dan *erkembangan. agaimana*un. sebagai mana yang telah dibin'angkan dalam bab terdahulu. *roses *embangunan tamadun Cina mengambil masa yang *anjang. Tamadun Cina telah melahirkan *erkembangan *elbagai aliran ,alsa,ah. organisasi *olitik se'ara kom*leks. serta sistem *entadbiran dan institusi sosial yang maju. ab ini akan membin'angkan mengenai bebera*a as*ek lain yang tidak kurang *entingnya dalam tamadun Cina iaitu bahasa dan kesusasteraan. kesenian. sains dan teknologi. 1J.2 )$)S) 0)2 K"S#S)ST"4))2 C62) KL)S6K Sejarah kesusasteraan Cina bermula sekurang/kurangnya sea+al kurun ke/15SM dan *'i/ kembangannya berterusan se*anjang lebih dari*ada -.AAA tahun. Perkembangan kesusasteraan Cina ini tidak *ernah menerima gangguan atau sekatan. Si,at ini khasnya disebabkan bahasa *engantar bagi sastera Cina klasik iaitu bahasa Cina telah mengekalkan identitinya dari segi lisan dan tulisan C+alau*un negara China *ernah di*erintah oleh *uak asing se*erti orang Mongol %dinasti 1uan. 12=I/1-9J& dan orang Man'hu %dinasti Bing. 1955/ 1I11&. Tulisan Cina *ada dasarnya bersi,at gra,ik dan bukan ,onetik %non/*honeti'&F dan si,at ini menjadikan bahasa Cina kurang sesuai untuk digunakan dalam usaha mentranskri*sikan bahasa lain. 0engan ini ia teta* tidak berubah dan seterusnya meninggalkan bebera*a kesan terhada* kesusasteraan Cina dan *enyebarannya.

Si,at bahasa Cina yang bukan berabjad/,onetik %al*habeti'/*honeti'& bermakna huru,/ huru,nya tidak menunjukkan bunyi sebutan. ahasa Cina boleh disebut dalam kelainan 'ara dari segi ,onologi mengikut tem*at atau mengikut kesesuaian selaras dengan *erubahan (aman/(aman dalam sejarah Cina. 2amun begitu. maksud sesuatu huru, teta* sama tidak kira dalam diaiek a*a*un ia disebutkan atau di*ertuturkan. Maka itu kesusasteraan Cina da*at dinikmati dan dihayati oleh semua yang mengenali huru, Cina. Sesebuah karya klasik Kon,usius misalnya. boleh diba'a dalam a*a jua diaiek tan*a menjejaskan maksudnya. Si,at bahasa Cina ini mengekalkan kesinambungan budaya Cina dan membolehkan kesusasteraan Cina klasik terus menjadi aset budaya masyarakat Cina yang amat bemilai. 1J.- K"P"L )>)6)2 >"24" S)ST"4) C62) KL)S6K 1J.-.1 Puisi )ntologi *uisi Cina yang tera+al bertajuk Shijing %Klasik Puisi&. )ntologi ini mengandungi -A5 buah nyanyian kuil. nyanyian istana dan nyanyian rakyat yang +ujud *ada tem*oh antara (aman Zhou arat %kurun ke/11SMP/==1SM& hingga (aman Musim unga Musim Luruh %==ASM/5=9SM& dan dikum*ul dari ka+asan Lembah $uanghe. la di*er'ayai disusun *ada lebih kurang masa Kon,usius %551SM/5=ISM&. Puisi/*uisi dalam antologi ini *enuh dengan *elbagai idea dan teknik kesusasteraan yang menjadi 'ontoh dan memberH ins*irasi ke*ada *enyajak serta *enulis generasi kemudian. Shijing bersama em*at klasik lain iaitu 1ijing %Klasik Perubahan&. Shujing %Klasik Sejarah&. Liji %4ekod 4itual& dan Chun Miu %Klasik Musim unga dan Musim Luruh&. dikenali sebagai 3ujing %Lima Klasik& dan sejak kurun ke/2SM ianya sangat dihormati oleh sarjana/ sarjana Cina. Puisi yang terkandung dalam Shijing *ada asasnya dinyanyikan dengan iringan mu(ik. Sesetengah *uisi. terutamanya *uisi kuil juga diiringi oleh tarian. Pada keseluiuhannya kebanyakan *uisi dalam Shijing mementingkan elemen lirik lebih dari*ada elemen narati,. 4ima akhir diutamakan untuk men'a*ai kesan mu(ik dan tidak bergantung ke*ada *enggunaan ke'antikan retorik. Puisi dalam Shijing mem*unyai ,ungsi *olitik dan sosial selain dari*ada ,ungsi sastera. la digunakan dalam *ertemuan rasmiF raja dan *ega+ai di*lomatik menyanyikan *uisi sebagai *embayang bagi sesuatu keadaan sebenar atau untuk menyatakan maksud sebenar. Chu 'i %2yanyian Chu& yang juga berasal dari mu(ik dan tarian diangga* me+akili antologi *uisi Cina a+al dari selatan di sekeliling ka+asan Sungai 1ang(i. Puisi/*uisi yang berasal dari ka+asan selatan ini menunjukkan *ola irama yang agak berbe(a dari*ada Shijing. misalnya baris/bans lebih *anjang dan kurang teta* menyebabkan *uisinya lebih sesuai dideklamasikan. Mulai dari Shijing hmgga ke Chu 'i. *uisi Cina klasik kian matang dan sem*urna. 0masti Tang %91J/IA=& menyaksikan kemun'ak *erkembangan genre ini. Keadaan *olitik dan ekonomi yang stabil khasnya *ada taha* *ermulaan (aman ini menggalakkan *erkembangan *uisi Cina klasik men'a*ai taha* keemasan. Puisi yang telah dihasilkan tiada tandingan dari segi kuantiti dan kualiti. Buan Tangshi %Koleksi Lengka* Puisi Tang& mengum*ulkan jumlah *uisi lebih kurang 5A.AAA buah. hasil 'i*taan dari 2.AAA atau lebih orang*enyajak. termasuk *enyajak agung se*erti Li ai. 0u 7u dan ai <uyi. entuk *uisi utama yang +ujud dalam sejarah *uisi Cina klasik se*erti jueju %*uisi em*at baris& dan lu shi %*uisi la*an baris& juga telah men'a*ai taha* kematangan. Puisi/ *uisi ini dihasilkan dan ditulis dengan menggunakan *elbagai terna. agi orang Cina. sko* genre shi. yang biasanya diterjemahkan *uisi. adalah sangat terhad. Sebenarnya yang boleh kita klasi,ikasikan di ba+ah golongan genre *uisi +ujud dalam

banyak bentuk selain bentuk shi. alada misalnya. begitu banyak jumlahnya. Kebanyakan teks drama juga mengandungi nyanyian dalam bentuk *uisi. 1ang harus diberi *erhatian ialah sejenis *uisi yang timbul dari nyanyian *enghibur dan digubah dalam rangka* berlainan *anjang mengikut bunyi atau suit mu(ik tertentu dikenali sebagai lirik 'i. 0i ba+ah usaha sebilangan *enulisan 'i yang berbakat se*erti Liu 1ong. Su Shi. Li Bing(hao. Zhou angyan dan ?in Biji. bentuk ini mengambil tem*at shi *ada (aman *emerintahan dinasti Song %I9A/12=I& untuk menjadi genre yang *aling *o*ular dan re*resentati,. 4ingkasnya. bolehlah kita sim*ulkan di sini se'ara keseluruhannya. *uisi Cina klasik mem*unyai 'iri/'iri tersendiri. )ntara 'iri yang hams diberikan *erhatian ialah *ertama. *uisi Cina berhubungan ra*at dengan mu(ikF kedua. bersi,at kom*ak %*adat& dan singkat. *anjangnya kadang/kadang seru*a dengan se*u'uk telegramF ketiga. *uisi narati, atau deskri*ti, yang boleh dikatakan *anjang mengikut standard sastera lain di dunia ini sangat kurang. dan e*ik tidak +ujudF dan keem*at. *uisi mem*unyai ,ungsi sosial dan *olitik selain ,ungsi sastera. 1J.-.2 Prosa >aris *emisah antara *uisi dengan *rosa kurang jelas. 6ni da*at dilihat khususnya dalam tiga jenis genre. entuk ,u. genre re*resentati, bagi dinasti $an %2A9SM/22A& misalnya. menunjukkan si,at *uisi ber'am*ur *rosa. 6ni menjelaskan menga*a!M diberi label berlainan se*erti *rosa bersi,at *uisi %*oeti' *rose&. *rosa berima %rhyme *rose&. ra*sodi %rha*sody&. *uisi bersi,at *rosa %*rose *oetry& dalam bahasa 6nggeris. >enre lain dalam kum*ulan ini termasuk*ian+en %*rosa selari& iaitu sejenis *rosa berirama iaitu syarat/ syarat tertentu khasnya mengenai ke'antikan retorik dikenakan. dan bagu +en(hang %eight/legged essay&. yang meru*akan kayu *engukur *aling utama dalam menggredkan 'alon *e*eriksaan *erkhidmatan a+am. Prosa jenis bagu ini mensyaratkan *enults *erlu mematuhi *elbagai syarat dari segi kandungan dan bentuk a*abila menulis. Prosa jenis bagu begitu dominan dalam bidang *enulisan Cina selama berabad/abad %15J=/ 1IA1&. Prosa klasik. atau dikenali gu+en. adalah dominan dalam sastera Cina klasik. la menggunakan bahasa klasik. Terda*at juga *rosa :ernakular. atau haihua+en. yang ditulis dalam bahasa *ertuturan %*er'aka*an&. Prosa klasik berdasarkan standard dan stall karya *akar (aman *urba. khasnya klasik/klasik Kon,usius dan karya ahli ,alsa,ah (aman a+al sebagai model. ahasa klasik adalah jauh berbe(a dan bahasa *ertuturan sehan/hanan kerana la sukar untuk di,ahami atau dikuasai. agaimana*un. bahasa klasik telah menjadi medium bagi ham*ir semua *enulisan *rosa disebabkan ia adalah bahasa yang dikhaskan dalam *e*eriksaan rasmi dan juga kerana *enghormatan tradisional yang ada *ada *en'a*aian budaya (aman dahulu. Prosa :ernakular yang ditulis dalam bahasa sehari/hari itu di*andang rendah. ahasa *er'aka*an. +alau*un lebih mendekati kegunaan biasa. tidak ditegaskan dalam tradisi Cina. dan dielakkan dalam *enulisan sastera sehmgga kurun ke/1- dan ia mulai diguna oleh *enulis drama dan ,iksyen. erlainan dengan *rosa di arat. *rosa Cina se*erti *uisi *urba. juga mem*unyai rungsi sosial dan *olitik. agi seorang sarjana tradisional. khasnya sarjana Kon,usian. sesebuah *rosa yang berkualiti harus berman,aat dari segi moral dan etika. Satu dari*ada tujuan *enulisan *rosa adalah untuk @menyam*aikan dao@. atau menunjukkan jalan atau 'ara dari segi moral dan etika. Zhuang Zi %Zhuang Zi juga nama *enulis& boleh dikatakan *rosa *ra/ Bin yang indah sekali. Manakala Shiji %4ekod Sejarah& hasil Sima Bian. sebuah buku sejarah mem*unyai *enulisan *rosa yang terbaik sekali bagi (aman dinasti $an %2A9SM/22ASM&. Ke'emerlangan Shiji terletak ke*ada si,atnya sebagai model *er'antuman sejarah dan kesusasteraan. uku ini

diberi nilai sastera yang amat tinggi dan mem*unyai *engaruh besar terhada* bukan sahaja *rosa. teta*i juga no:el dan drama hari kemudian. 1J.-.- 0rama 0rama Cina berkembang agak le+at. Pada dinasti 1uan %12=I/1-9J&. *restij tradisi lama mulai merosot di ba+ah *emerintahan Mongol. dan ka+asan utara China. di mana *enakluk asing mendirikan *usat *entadbiran mereka. menjadi satu *ersekitaran yang unik dengan akti:iti sastera yang bukan kon:ensional se*erti drama berkembang. 0rama Cina yang *aling menarik ialah jenis (aju. sejenis bentuk sastera berbentuk *uisi yang digubah mengikut suit mu(ik tertentu dan bersemarak *ada (aman 1uan. Pelbagai tema dihasilkan dan terkandung dalam karya/karya drama. Terda*at *enulis/*enulis yang menghasilkan karya dan menggunakan karya mereka sebagai saluran untuk mengeluarkan *erasaan tidak *uas hati atau sebagai alat kritikan. 0engan ini (aju bukan sahaja memberH hiburan teta*i juga ber*eranan sebagai *engkritik sosial yang berjaya menda*at konsensus dan sim*ati *enonton. Sebagai 'ontoh. drama 0ou@er yuan %Ketidakadilan 0ou@er& karya >uan $anMing. mengkritik kelemahan *ega+ai Mongol yang menerima rasuah sehingga mengakibatkan seorang suri rumah dihukum mati tan*a melakukan a*a/a*a kesalahan. Karya lain se*erti drama ?i8iangji %Per'intaan Kamar arat& hasil *enulisan 3ang Shi,u. menyanjung 'inta bebas melalui *elukisan +atak utama sebagai berani menentang tradisi lama dalam hal *erkah+inan. Zaju banyak menyokong nilai/nilai Cina tradisional khasnya nilai se*erti (hong %kesetiaan&. 8iao %*enghormatan terhada* ibu ba*a&. jie %kesu'ian seseorang +anita& dan yi %keadilan&. 0rama jenis lain yang harus di*erkenalkan ialah 'huanMi. ChuanMi yang berkembang semasa (aju. lebih *anjang dari segi sko* iaitu biasanya berjumlah tiga sehingga em*at *uluh adegan %babak& dan lebih ,leksibel dari segi mu(ik dan nyanyian. Selain 'huanMi. kunMu <uga amat menarik. entuk drama ini berdominan sejak kurun ke/19 sehingga ke/1J dan meru*akan kegemaran golongan *ujangga kerana stall nyanyiannya halus dan mu(iknya bergaya. Menjelang le+at kurun ke/1J. drama rakyat dan berlainan daerah mula berkembang dan semakin *o*ular sehingga akhirnya di*entaskan di *entas/ *entas di eijing. 0ari sini. kegiatan drama ini akhirnya melahirkan o*era Cina yang menjadi salah satu kegemaran ramai masyarakat Cina sehingga masa kini. Se*erti yang dibin'angkan di atas. *rinsi* moral Kon,usius terkandung di dalam drama Cina tradisional. Tanggungja+ab terhada* ibu ba*a dan suami atau taat setia ke*ada tuan atau ketua adalah nilai yang berulang kali disalurkan dalam karya/karya drama. Se'ara keseluruhannya. drama Cina lebih berke'enderungan menekankan nilai/nilai etika berbanding agama. 0rama bertujuan mendukung kelakuan baik dan memberi amaran atau ber+as*ada terhada* *erbuatan/*erbuatan jahat. Konse* tragedi se*erti yang terda*at di arat yang menegaskan baha+a manusia tidak beru*aya memahami atau menguasai kuasa alam semesta tidak menda*at tem*at dalam drama Cina. Sesebuah drama Cina yang ti*ikal akan berakhir dengan mesej yang mengatakan sesia*a yang berbuat baik akan menda*at ganjaran dan sebaliknya. yang jahat akan menerima hukuman. 1J.-.5 7iksyen 0isebabkan 'erita/'erita yang ditulis adalah dalam bahasa :ernakular maka golongan

ter*elajar tradisional yang memandang tinggi stall klasik se'ara rasmi tidak mengangga* ,iksyen bernilai untuk diberi tara, sastera. 6stilah Cina bagi merujuk genre ini ialah 8iaoshuo bermaksud *er'aka*an ke'il. dan *er'aka*an sia/sia. Ternyata. kedudukan ,iksyen tidak setanding dengan *uisi atau *rosa yang selama ini bukan sahaja mem*unyai ,ungsi sastera teta*i juga ber*eranan sebagai *endukung *rinsi*/*rinsi* moral etika dan juga sebagai alat *olitik. 3alau bagaimana*un. *ada (aman a+al dinasti Song %I9A/12=I& *erkembangan 'erita dalam bahasa harian telah mulai +ujud. selanjutnya men'a*ai taha* kematangan dan kegemilangan *ada (aman dinasti 1uan %12=I/1-9J&. dinasti Ming %1-9J/ 1955& dan dinasti Bing %1955/1I11&. $asil karya berbentuk ,iksyen begitu banyak di'i*ta dan kebanyakannya meru*akan narati, yang *anjang. Sebahagiannya adalah dalam bentuk roman sejarah. Contoh terbaik ialah Sanguoyanyi %4oman Tiga 2egara&. sebuah roman berdasarkan 'erita yang telah lama tersebar di kalangan rakyat mengenai *erebutan kuasa tiga buah negara *ada akhir kurun ke/2. 4oman sejarah se*erti Sanguo yanyi mengandungi maklumat/maklumat dan bahan/ bahan yang begitu menarik bagi *enulis drama Cina. ebera*a ,iksyen mem*unyai nilai yang amat tinggi misalnya $onglou meng %Mim*i Loteng Merah&. yang melukiskan kehidu*an dan nasib sebuah keluarga besar *ada (aman dinasti Bing. la meru*akan sebuah no:el dengan *en'a*aian sangat 'emerlang kelihatan dari segi *er+atakan dan *elukisan gambaran yang mendalam serta bermaklumat tentang kehidu*an dan adat resam orang Cina. 7iksyen Cina kadangkala digunakan sebagai alat untuk menggambarkan dunia #to*ia. dan menyokong *erubahan misalnya. karya Shuihu (buan %Kisah Pinggir )ir&. Terda*at ,iksyen mengenai keghaiban se*erti ?ijouji %Perjalanan ke arat& dan ada juga yang meru*akan mengenai *ornogra,i se*erti!+ PingMei %"mas Eas Plum&. +alau*un buku ini juga mem*amerkan sudut gela* masyarakat Cina yang *enuh dengan rasuah dan keruntuhan moral. 2ilai terbesar no:el China boleh dilihat dari as*ek baha+a kebanyakannya memberH +a+asan mendalam tentang budaya dan adat resam orang Cina *ada (aman sesuatu no:el itu ditulis. erte*atan dengan *enerimaan uddhisme natijah dari interaksi dengan tamadun 6ndia maka terda*at *engaruh unsur/unsur agama ini yang jelas. 7iksyen Cina berkembang di atas dasar tradisi men'erita Gstory/telling& (aman lebih a+al iaitu *engli*ur lara telah meniru ,ormat dikir agama uddha untuk menyam*aikan 'erita mereka. Selain dari*ada 'ara *enyam*aian. terda*at juga ,iksyen yang temanya telah diilhamkan oleh 'atatan agama uddha. )ntara 'ontoh terbaik ialah ?iyou ji. yang men'eritakan dengan *enuh imaginasi *erjalanan seorang sami Cina ke 6ndia untuk menda*atkan kitab su'i uddha. 1J.5 K"S"26)2 C62) 1J.5.1 Mu(ik Klasik Mu(ik Cina klasik adalah antara sistem mu(ik yang *aling lama dan *aling berkembang dalam dunia ini. ukti dokumentasi menunjukkan bentuk mu(ik Cina yang +ujud tidak terbilang jumlahnya dan akti:iti *en'i*taan mu(ik Cina yang a+al melibatkan kegiatan di istana. *erayaan rakyat dan *eristi+a yang berkaitan dengan agama. 2amun begitu. bahan mu(ik ini telah hilang dan yang masih da*at dilihat hanya bahan yang +ujud sejak dari (aman dinasti Song. dan <umlahnya sudah sama dengan jumlah kesemua bahan sistem mu(ik utama dalam sejarah "ro*ah.

Sistem melodi %tune& mu(ik Cina klasik adalah kom*leks. )lat/alat mu(ik Cina dikategorikan mengikut bahan akustik yang digunakan dan 'ara sesuatu alat itu dimainkan. Pada dasarnya bahan/bahan ini termasuk logam. batu. tanah liat. kulit. sutera. kayu. labu dan buluh. erdasarkan 'ara sesuatu jenis alat mu(ik ini dimainkan mu(ik Cina da*at diklasi,ikasikan ke*ada kategori meniu*. genderang. memetik dan menggesek. Mengenai asal/usul mu(ik Cina. rekod Cina menyatakan baha+a lebih kurang *ada tahun 29I=SM. Maharaja $uang 0i %maharaja legenda yang dikatakan salah satu maharaja tera+al yang +ujud di dalam sejarah Cina& telah menghantar orang untuk men'ari *ai* buluh. Pal* buluh yang di'ari ini dikatakan boleh mengeluarkan bunyi seru*a dengan bunyi burung *hoeni8 dengan tujuan menda*atkan mu(ik yang berharmoni dengan alam semesta. Perbin'angan dan rujukan terhada* mu(ik juga terda*at dalam buku/buku klasik se*erti Li ji %4ekod 4itual& yang bertarikh *ada kurun ke/2SM dan Shi jing. Tokoh/tokoh se*erti Kon,usius juga mem*unyai minat terhada* mu(ik dan menimbulkan teori mu(ik yang lebih khusus serta *rinsi* estetik tentang mu(ik. Pemikiran baha+a mu(ik harus berharmoni dengan alam semesta bukan sahaja +ujud dalam legenda. 0alam bab C1ue jiC %4ekod Mu(ik& yang terkandung dalam buku Liji telah direkodkan komen baha+a mu(ik adalah hasil harmoni langit dengan bumi. Tangga*an bersi,at kosmologi ini memang bukan ke*er'ayaan karut teta*i meru*akan *emahaman mendalam mengenai ,ungsi budaya mu(ik dalam dunia manusia. Kon,usius memberi *enda*at yang sama. mengatakan baha+a mu(ik teragung adalah mu(ik yang berharmoni dengan alam sekitar. dan melalui harmoni ini da*at memulihkan keadaan dunia ,i(ikal. Kon,usius meletakkan mu(ik berkedudukan %status& *enting. mengiktira, *eranannya dalam memberikan *erkhidmatan dan membuat sumbangan

terhada* *embentukan dunia yang bersi,at teratur dan bermoral. Pada *enda*at beliau. mu(ik dan *ihak *emerintah adalah saling membayangkan atau lengka* melengka*i. $anya manusia yang bersi,at unggul %su*erior& dan yang beru*aya memahami mu(ik mem*unyai kelengka*an memerintah. Mu(ik. melalui *ema*aran enam jenis emosi. iaitu kesedihan. ke*uasan. kegembiraan. kemarahan. ketaatan dan ke'intaan da*at mem*amerkan si,at benar seseorang. Si,at yang suka ber*ura/*ura dan meni*u tidak mungkin da*at berterusan. eliau juga menghuraikan tentang *emilihan mu(ik yang bersesuaian demi menyem*urnakan seseorang berbudi *ekerti dari segi moral. Kedatangan mu(ik 6ndia melalui *enerimaan agama uddha telah memberikan kenikmatan mu(ik yang berlainan. Mu(ik ber'orak )sia Tengah dan )sia arat. misalnya mu(ik dari 6ran juga banyak mem*engaruhi mu(ik Cina melalui akti:iti *erdagangan dan *enyebaran agama 6slam ke China *ada abad ke/J. Selain itu. mu(ik Cina juga menggabungkan *elbagai 'orak mu(ik kaum minoriti dari seluruh negara China. Pengaruh mu(ik Cina *ula da*at dilihat terhada* tamadun/tamadun lain terutama sekali mu(ik Korea dan Eietnam natijah dari*ada interaksi antara tamadun. Mu(ik Cina tersebar ke Korea sejak (aman *emerintahan dinasti Song %I9A/12=I& dan masih digunakan serta dikekalkan sebagai mu(ik sembahyang sehingga masa kini. Manakala di Eietnam. 'orak

mu(ik Cina klasik banyak di*elajan dan sebahagian dan *eralatan mu(ik berasal dari negara China. Cerita yang terkandung dalam mu(ik Eietnam banyak diambil dari*ada sejarah dan legenda Cina. 1J.5.2 Kaligra,i erbanding dengan bentuk kesenian yang lain. kaligra,i diberi *enghormatan yang *aling tinggi di negara China. Kaligra,i diangga* mem*unyai keunikan dalam membayangkan kemurnian dan kualiti seseorang ahli kaligra,i dari segi *emu*ukan *ersonaliti. Sebagaimana usaha menghasilkan kaligra,i. untuk memkmati seni im <uga memerlukan kualiti seseorang yang tinggi dan murni serta sensiti:iti estetik yang luar biasa. erbanding dengan sent lukisan. 'ontoh kaligra,i lebih tersebar meluas. 0alam sistem *endidikan lama. salinan s*esimen kaligra,i dari *akar kaligra,i yang terkenal dibuat dalam bentuk buku untuk ditiru oleh *ara *elajar. 6nskri*si dijum*al di mana/mana sama ada dalam bentuk batu bersurat yang terletak di *intu tembok. kuil/kuil. *a*an tanda. gerbang kehormat. tiang bangunan dan di rumah/rumah. Skrol yang tergantung ber*asangan dan mengandungi tulisan se*adan ham*ir da*at dilihat di seluruh tem*at. Terda*at *akar kaligra,i yang 'emerlang dan unggul di antaranya ialah 3ang ?i(hi %-21/-=I&. Kaligra,i menggunakan bahan/bahan antaranya dak+at. berus. kertas. dan kadang/kadang sutera. 0ak+at dibekukan dalam bentuk batang *endek dan akan digosok *ada batu dak+at bersama sedikit air sehingga menda*at

kekonsistenan yang betui sebelum menulis. erus di*erbuat dari*ada bulu kambing. rusa atau serigala dan adalah tajam di hujung. Kertas yang diguna ialah sejenis kertas 8uan yang mudah menyera* dak+at. Kaligra,i Cina telah menghasilkan banyak stall tulisan yang telah dikembangkan. Terda*at enam jenis stail tulisan yang masih digunakan masa sekarang +alau*un ada di antaranya yang hanya digunakan untuk tujuan s*esi,ik. "m*at stall tulisan lebih biasa digunakan masa kini. termasuklah *ertama. stall biasa atau kaishu iaitu setia* *ergerakan berus dan garis %stroke& ditulis dengan jelasF kedua. lishu iaitu sejenis stall yang dikembangkan *ada asalnya untuk kegunaan kerani. tulisannya lebih berbentuk segi em*at. dengan *ergerakan berus dan garis berdatar lebih *anjang sedikit dari*ada *ergerakan berus dan garis tegakF ketiga. 8ingshu atau stall berlari iaitu bentuknya seakan/akan kaishu teta*i tangan se*erti berjalan 'e*at atau bergerak dengan laju a*abila menulis. dengan ini menghasilkan tulisan yang bersi,at kurang teraturF dan keem*at. 'aoshu atau stall rum*ut yang telah menda*at namanya berdasarkan ru*a bentuk iaitu rum*ut ditiu* angin yang nam*aknya berselerak teta*i *ada hal adalah teratur. <enis kaishu ialah stall yang biasa digunakan dalam buku 'etakan. Caoshu *ula hanya da*at di,ahami oleh *akar kaligra,i yang telah mahir dalam seni ini dan bukan satu stall yang sesuai untuk kegunaan biasa. 0ari segi teknikal. kaligra,i Cina amat bergantung ke*ada kemahiran dan imaginasi seseorang *akar kaligra,i untuk menghasilkan bentuk garis yang menarik lalu menggubah struktur yang 'antik berdasarkan garis/garis ini. #saha ini hams dijalankan tan*a sebarang *er'ubaan dengan sengaja untuk mem*erelok atau menggela*kan stroke/stroke tertentu.

Pada masa yang sama seseorang *akar kaligra,i juga *erlu menjaga ruang di antara stroke berseimbangan dan ini meru*akan satu teknik yang hanya da*at di'a*ai hanya sele*as berlatih dalam tem*oh masa yang lama. 6ns*irasi asas bagi kaligra,i Cina sama dengan semua jenis seni Cina. iaitu alam semula jadi. Sebagai mana ranting *okok yang hidu* adalah bernya+a. setia* garis dalam sebuah kaligra,i yang halus juga mem*unyai tenaga benda hidu*. 6ni adalah sangat berbe(a dari*ada garis huru,yang terda*at dalam bahan 'etakan. dengan :ariasi bentuk dan struktur tidak dibenarkan. Pakar kaligra,i Cina terutama *akar 'aoshu. tidak mentoleransikan si,at keteta*an. Sebuah kaligra,i yang baik bukanlah satu susunan bersimetri bagi bentuk kon:ensional. bahkan ia boleh disamakan dengan gerak/geri dalam sebuah tarian yang dikoordinasikan dengan *enuh kemahiran. dengan im*uls. momentum. *oise sejenak. dan interaksi yang *enuh kekuatan bergabung untuk menghasilkan satu kesem*urnaan seimbang. Ke'antikan sesebuah kaligra,i tidak dinilai se'ara *erkataan demi *erkataan ta*i dibuat terhada* keharmonian yang ditunjukkan oleh keseluruhan hasil.

1J.5.- Seni Lukis 0alam tradisi Cina. lukisan mem*unyai hubungan yang ra*at dengan kaligra,i dan juga *uisi. Kebanyakan *elukis bukan sahaja mahir melukis teta*i juga meru*akan sarjana dan *akar kaligra,i antaranya Su 0ong*o %1A-=/11A1& *ada (aman dinasti Song. iasanya sebuah *uisi yang berkaitan dengan sesuatu lukisan ditulis di sudut ruangan kosong su*aya men'a*ai taha* @kesatuan di antara *uisi. kaligra,i dan lukisan@. Sebuah lukisan Cina meru*akan kombinasi sent *uisi. kaligra,i. lukisan dan juga seni ukir 'a* %seal engra:ing&. erdasarkan 'ara *enyam*aian. lukisan Cina tradisional boleh dibahagikan ke*ada dua kategori iaitu *ertama. 8ieyi %bebas tangan!,reehand brush+ork& dan kedua. gonghi %menggunakan garis halus dan teliti dengan memberi *erhatian ke*ada butir/butir&. ?ieyi meru*akan *endekatan asas lukisan Cina. Teori estetik 8ieyi menitikberatkan sentimen dan mengabaikan realisme. )s*ek se*erti *ers*ekti, dan 'ahaya tidak *enting. Bi aishi. *elukis Cina terkenal *ada masa moden misalnya. tidak melukis udang. serangga. burung atau bunga mengikut ru*a bentuk sebenar teta*i hanya menunjukkan si,at *aling *enting %essen'e& objek/objek ini mengikut *engalaman dan ,ahaman sendiri. )*abila melukis landska*. jarang *elukis 8ieyi melukis tem*at yang benar/benar +ujud. teta*i mereka hanya meminjam bentuk/bentuk gunung. sungai. batu. *okok untuk dijadikan alat menyatakan *erasaan dan idea mereka. 3alau*un mereka mengelakkan dari memberi gambaran te*at. mereka *erlu membuat lukisan landska* yang digemari mereka sebagai landska*. dan memba+a *eminat ke dalam dunia alam semula jadi serta bersatu dengannya. 0alam lukisan Cina. bahan yang sama digunakan sebagai mana yang digunakan oleh ahli kaligra,i Cina. Kebanyakan lukisan Cina dilukis dengan menggunakan dak+at monokrom. Seseorang *elukis *erlu memastikan terlebih dahulu mengenai a*a yang ingin dilukiskan

su*aya tidak berlaku kesila*an atau kesalahan a*abila melukis dan beliau *erlu menyia*kan hasil lukisan dengan *enuh keyakinan. kelajuan serta kemahiran menguasai teknik lukis. Keyakinan dan kemahiran ini hanya da*at di*erolehi melalui latihan yang *anjang dan berdasarkan *engalaman. 7ormat lukisan biasanya dalam bentuk skrol *anjang yang digantung se'ara tegak atau skrol tangan melintang yang berbe(a *anjangnya. kadang/kadang se*anjang lima belas meter. entuk lain ialah ki*as dan lembaran album. Kriteria menilai lukisan berdasarkan kriteria sama yang digunakan untuk menilai kaligra,i. Sesuatu lukisan yang bernilai harus menunjukkan *ergerakan berus yang *enuh dengan tenaga %:itality& dan *erasaan %e8*ressi:eness& serta kom*osisi yang bersi,at harmoni se'ara keseluruhan. agi seseorang *eminat lukisan Cina. tandatangan *elukis. tulisan. biasanya *uisi dan 'a* meru*akan bahagian kom*osisi yang juga di*erlukan. Lukisan Cina di *eringkat a+al dihasilkan oleh tukang/tukang lukis yang tidak diketahui namanya untuk kegunaan istana dan keluarga ,eudal.

agaimana*un. sele*as dinasti $an %2A9SM/22ASM& konse* seni halus %,ine art& mulai +ujud sebagai hasil kegemaran +aktu la*ang bagi golongan atasan yang ber*endidikan. Lama/ kelamaan satu tradisi +ujud iaitu *elukis *ujangga amatur ini kian ter*isah dengan tukang lukis istana dan tukang lukis *ro,esional yang menjual lukisan mereka untuk tujuan menda*at keuntungan. Sedangkan tukang lukis istana dan *ro,esional lebih 'enderung ke*ada si,at realisme *elukis *ujangga mengabaikan *en'a*aian kete*atan dari segi :isual %:isual a''ura'y&. 0alam lukisan mereka maksud sebenar disam*aikan se'ara tersembunyi kerana bukan semua maksud hams dikatakan. agi seorang *elukis *ujangga. sedikit bayangan adalah men'uku*i. Per'ubaan untuk menyam*aikan lebih dari*ada a*a yang di*erlukan akan menyebabkan sesuatu lukisan itu dikritik sebagai kasar. dan diangga* tidak ada konse* seni. erbanding tema dalam lukisan arat. tema lukisan Cina adalah terhad dan tidak diangga* menyeluruh. Subjek se*erti *e*erangan. kekerasan. kematian. ka+asan bandar. sudut gela* dalam kehidu*an dan kebogelan jarang menarik minat *elukis Cina. agi orang Cina. seni lukisan bukan dihasilkan dengan maksud untuk menggambarkan kesemuanya ini dan objek yang tidak bernya+a jarang dilukiskan. atu dan sungai diangga* se*erti bernya+a dan meru*akan mani,estasi kuasa yang tidak da*at dilihat dalam alam semesta. Lukisan yang hanya mementingkan bentuk juga tidak ada tem*at kerana orang Cina tidak menerima lukisan yang bentuknya 'antik teta*i temanya tidak memberikan man,aat dari segi keimanan dan akhlak. Lukisan landska* meru*akan jenis lukisan utama. Lukisan mengenai tumbuh/tumbuhan dan binatang/binatang juga digeman. Selam itu juga terda*at lukisan *otret dan ,igura. 0alam konteks ini. *erhubungan antara manusia sangat *enting dalam negara China. <adi satu tema biasa bagi lukisan ,igura ialah berkenaan dengan *ara lelaki yang berbudi bahasa menikmati akti:iti ilmiah bersama atau berkenaan *er*isahan dan *ertemuan semula *ara *ega+al kerajaan. oleh dikatakan kebanyakan lukisan Cina bersi,at simbolik. uluh menandakan semangat

seorang sarjana yang mungkin dibengkok oleh sebab keadaan tertentu teta*i tidak boleh di*atahF burung jenjang bersimbolik hidu* *anjangF dan itik mandarin yang selalu ber*asangan menunjuk ke*ada kesetiaan suami/isten. Simbol *aling *o*ular yang diambil dan dunia tumbuh/tumbuhan ialah orkid. simbol Kon,usian bagi kesu'ian dan kehalusan budi *ekerti. unga *lum *ada musim sejuk yang berbunga juga dalam 'ua'a saiji melambangkan semangat atau kehalusan kualiti yang tidak akan tunduk dilihat dari segi *olitik. dan *okok *ain tua yang berbonjol/bonjol me+akili si,at bertahan dalam *ersekitaran *olitik yang keras atau semangat usia tua yang tidak da*at ditakluk. Si,at simbolik ini menjadikan lukisan Cina sebagai satu *erantara *aling baik yang membayangkan *ersonaliti. *erasaan dan ji+a seseorang *elukis. Kleh itu. kebanyakan *elukis Cina memberi ,okus ke*ada menyatakan kesedaran

dalaman terhada* sesuatu lebih dari*ada 'uba menggambarkan objek sebenar atau menyam*aikan rasa realiti %sense o, reality& atau objek bertiga dimensi. Masyarakat Cina yang bersi,at *ertanian menegaskan manusia harus memahami 'orak alam semula jadi dan hidu* berte*atan serta se'ara harmoni dengannya. 0alam lukisan. terutamanya lukisan landska*. *enekanan diberi ke*ada menggambarkan ke,ahaman manusia terhada* alam semula jadi. Pelukis juga suka melukis objek ke'il dalam alam sekitar se*erti buluh. burung. tumbuhan. bunga. ikan dan sebagainya. Kita da*at menyim*ulkan as*ek lukisan Cina ini sebagai as*ek 0aois. ukan semua lukisan Cina berke'enderungan 0aois. $asil lukisan di *eringkat a+al misalnya. juga mem*unyai ,ungsi sosial dan moral. Lukisan *otret membayangkan *eribadi dan *eranan sosial seseorang. Tukang lukis istana juga melukiskan berkenaan *eristi+a/*eristi+a yang diangga* bertuah dan tidak da*at dilu*akan. 6ni meru*akan as*ek Kon,usian lukisan Cma. Mengenai *engaruh dari tamadun lain. seni khat dengan tulisan )rab ber'orak 6slam telah bersatu dengan seni kaligra,i Cina untuk menghasilkan sent khat bersi,at Cina beragama 6slam. Seni lukis Cina juga di*engaruhi oleh agama uddha sejak (aman dinasti $an. Latar belakang dan de+a/de+i yang ber+arna/+arm diambil dari*ada 'enta dan ajaran agama uddha masih da*at dilihat di dinding dalam >roto 0unhuang tinggalan dinasti Tang. Kaligra,i dan lukisan Cina memberi kesan terhada* seni )sia Timur. iaitu Korea dan <e*un yang masih mengekalkan tulisan Cina kuno sebagai tulisan klasik mereka. Seni kaligra,i telah disebarkan ke Korea dan <e*un *ada (aman dinasti Tang. Sehingga masa kini. *akar/ *akar kaligra,i masih dihormati oleh masyarakat Korea dan <e*un serta karya kaligra,i diangga* sebagai bahan seni yang amat bernilai. Lukisan Korea dan <e*un mem*unyai kesan 'orak seni lukis dinasti Tang. Kesan 'orak Lingnan shanshui iaitu lukisan landska* sekolah Lingnan dari dinasti Song banyak terda*at dalam lukisan landska* <e*un. 1J.5.5 Seni Pembinaan 0alam as*ek seni bina. tinggalan binaan dan tembok dari (aman dahulu yang masih +ujud sehingga kini sangat berkurangan. 6ni disebabkan sebahagian besar bahan/bahan yang digunakan iaitu kayu tidak da*at bertahan lama kerana *engaruh ikhm dan 'ua'a. Ciri utama binaan Cina da*at dilihat dari *elbagai segi antaranya yang *aling jelas lalah kemginan membuat binaan yang berharmoni dengan alam semesta. Sejak dari a+al lagi.

orang Cina mem*er'ayai sekiranya manusia ingin maju ia tidak harus menimbulkan kemarahan atau 'uba menguasai alam semesta teta*i sebaliknya. harus berusaha untuk men'a*ai keharmonian dengannya. Pemikiran ini da*at dinyatakan dengan jelas dalam ke*er'ayaan ,engshui %geoman'y&. iaitu lokasi dan susunan dalam sesebuah rumah atau kubur selalunya diteta*kan dengan *anduan teon ,engshui. Lokasi dan susunan yang

mem*unyai ,engshui yang buruk. iaitu yang tidak berharmoni dengan alam semesta akan menjejaskan masa de*an sesebuah keluarga. 0alam seni bina Cina. tembok meru*akan antara binaan yang sangat *enting kerana semua kota mem*unyai satu tembok yang bertujuan untuk *ertahanan dan keselamatan. 0i *eringkat kam*ung dan desa. kadang/kadang benteng tanah dibina mengelilingi ka+asan tersebut dengan tujuan yang sama. Tembok kota kebiasaannya mengagumkan dengan ketinggian kebanyakannya dua *uluh lima hingga tiga *uluh kaki dan luasnya dua *uluh kaki atau lebih. Lilitan tembok se*anjang lima atau enam batu meru*akan suatu yang biasa dan di sesetengah bandar misalnya di eijing. tembok lebih tinggi dan meli*uti ka+asan lebih luas. Tembok kota mem*unyai *intu yang dibuka *ada +aktu tertentu iaitu +aktu ,ajar dan ditutu* *ada +aktu malam. 0i atas *intu terda*at menara yang tinggmya bebera*a tingkat. Tembok kota biasanya dikelilingi oleh *ant *enuh dengan air yang dalam dan lebar. Tembok yang terkenal di negara China dan juga di dunia ialah Tembok esar China GThe >reat 3all o, China&. Tembok juga dibina bukan sahaja untuk mengelilingi kota teta*i juga untuk memagari kuil/kuil. istana dan rumah/rumah kediaman. inaan Cina tradisional yang di*erbuat dari kayu biasanya kayu berkualiti baik dan mem*unyai rangka yang berbentuk Ctiang dan ambangC %*ost/and/lintel ,rame&. atau tiang tegak dengan balak melintang di atas. Tiang kayu yang digunakan untuk menyokong bumbung kadang/kadang di'at dan kayu lintang yang mengikut keseluruhan binaan biasanya dihiaskan dengan ukiran atau lukisan 'orak ber+arna. umbung binaan Cina adalah menonjol. ber'erun 'uram dengan 'u'ur bumbung yang melengkung ke atas di sudutnya. umbung biasanya di*asang tembikar +alau*un keluarga miskin menggunakan bumbung atas. umbung kuil dan istana biasanya mem*unyai tembikar ber+arna kilat misalnya. bumbung Tian Tan %Kuil Syurga& di eijing yang ber+arna kilat biru. Pa:ilion dalam bentuk oktagonal untuk tujuan hiasan <uga meru*akan satu 'in seni bina Cina. Ciri lain termasuklah *agoda. yang di*engaruhl oleh agama uddha. Pagoda hilang hubungannya dengan agama uddha kemudian. dan kebanyakan *agoda yang dibina terkemudian adalah untuk tuNOi(n,engshui. Pailou Sitnu*ai,ang iaitu gerbang *ada asalnya dibina untuk tujuan mem*eringati seseorang berdasarkan merit. misalnya seorang balu muda yang hidu* mulia hingga ke usia tuaF atau sebuah keluarga yang hidu* bersama untuk bebera*a generasi. <ambatan kebanyakannya dibina dari batu dan ada yang mem*unyai lebih dari satu gerbang. adalah 'iri lain binaan Cina. agi orang Cina seni taman berkait ra*at dengan seni bina. Taman/ taman Cina bahkan taman/taman diraja atau *ersendirian. melanjutkan lagi *nnsi* binaan dengan reka bentuk

telah diubahsuaikan untuk bersesuaian dengan alam sekitar dan bukan untuk berdominan. 6stana Musim Panas %The Summer Pla'e& di ka+asan desa eijing mem*amerkan kejayaan 'emerlang orang Cina

dalam meran'angkan susunan binaan yang bersesuaian dengan landska*. 0ilihat dari segi *embinaan. eijing yang dibina berte*atan dengan statusnya sebagai ibu kota sebuah em*ayar boleh dikatakan bandar yang *aling mengagumkan. 1J.5.5 Seni Cina yang Lain $asil area di negara China biasanya tidak di*erbuat sebagai objek seni teta*i untuk tujuan ke*erluan istiadat. agama atau *engkebumian. $asil area yang teragung meru*akan *atung de+a/de+i agama uddha yang diukir dari*ada batu atau kayu. Seni hias yang *aling *enting termasuk seni tembikar. seni ukir. sent logam. seni lakuer. *erabot dan tekstil. $asil tembikar berkilat telah +ujud sea+al kurun ke/2SM dan *orselin di*erkembangkan *ada kurun ke/9. lebih a+al dari*ada *enemuannya di "ro*ah. Pengaruh seni *orselin Cina terhada* seni tembikar "ro*ah adalah sangat besar. Se'ara umumnya. da*at disim*ulkan mengenai bebera*a as*ek/as*ek *enting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. dan kesenian dalam tamadun Cina. Pertama. *en'a*aian kesusasteraan dan kesenian Cina telah mem*erkayakan tamadun Cina. Kedua. kegunaan bahasa Cina telah menyebabkan *erkembangan kesusasteraan Cina berterusan tan*a gangguan. agaimana*un. unsur luar se*erti kedatangan uddhisme menggalakkan interaksi tamadun dan seterusnya memba+a *engaruh asing ke*ada sastera Cina. Ketiga. kesusasteraan Cina mem*unyai ,ungsi sosial dan *olitik selain rungsi sastera. Sastera khasnya sastera yang +ujud sebelum *emerintahan orang Mongol. harus mem*unyai tujuan mem*ertingkat dan menyem*urnakan seseorang indi:idu dan segi moral dan etika. Keem*at. si,at harmoni diutamakan. Sastera Cina menegaskan 'iri (honghe. iaitu harmoni antara emosi dengan rasional. selaras dengan semangat (hongyong %kesederhanaan& dalam tamadun Cina. Kesenian Cina juga menunjukkan si,at harmoni dengan alam semesta. 0an kehma. ,alsa,ah Kon,usius tidak memberi *engaruh yang kuat terhada* as*ek seni Cina. Sebaliknya. seni Cina banyak mem*erlihatkan 'iri/'iri 0aoisme dan uddhisme. Selain itu. unsur/unsur budaya *endatang dari ka+asan sekitar negara China juga disera* dalam bidang seni. 1J.5 S)62S 0)2 T"K2KLK>6 C62) $asil arkeologi menunjukkan sains dan teknologi Cina sudah +ujud *ada kurun ke/15 sehingga kurun ke/11SM. 0i *eringkat a+al *ermulaannya. budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi khasnya kejuruteraan hidraulik kerana ke+ujudan budaya Cina bergantung ke*ada kejayaan atau keu*ayaan untuk menga+al banjir Sungai Kuning. Teknologi yang lain misalnya. teknologi melebur dan menuang besi ke dalam a'uan %eating o, iron&. *engeluaran

*orselin. *embuatan kertas dan loyang. di*er'ayai telah +ujud *ada masa yang lebih a+al lagi. agaimana*un. berikutan *erkembangan sejarah. budaya Cina menjadi satu dengan golongan elit birokratik begitu dominan. >olongan ini telah memba+a kesan konser:ati, terhada* ino:asi. dan selanjutnya telah menghalang segala *engenalan teknik baru ke'uali teknik itu boleh mendatangkan man,aat se'ara langsung ke*ada seluruh birokrasi. 6nteraksi atau hubungan antara China dengan arat kurang terserlah sehinggalah kemun'ulan (aman moden. 2amun begitu. +ujud *ertemuan sekali/ sekala yang berlangsung antaranya *engembaraan Mar'o Polo *ada tahun 12=5/ 12I2. 6ni telah menarik *erhatian dunia arat tentang keunggulan teknologi Cina dan seterusnya berlaku *emindahan *engetahuan teknologi dan China ke arat. 6lmu mengenai sutera. kom*as. *embuatan kertas dan *orselin di dunia arat diba+a masuk dari negara China. agaimana*un. *ara *emerintah China tidak berminat untuk menggalakkan *en'i*taan atau *erniagaan dan *erindustrian serta tidak menggalakkan *erhubungan *erniagaan dengan dunia luar. Kesannya. negara China telah ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi sehingga abad ke/2A yang kemudiannya. e:olusi *olitik dan *ergolakan sosial telah membangkitkan kesedaran orang Cina tentang ke*entingan sains dan teknologi moden. 1J.5.1 idang )stronomi 0i (aman a+al *emerintahan dinasti Zhou %kurun ke/11 sehingga ke/-SM&. orang Cina telah mam*u menyediakan katalog bintang. men'atat rekod te*at tentang gerhana dan komet. Sumbangan terbesar ahli astronomi Cina ialah *enghasilan *eralatan astronomi dan *enyelenggaraan rekod astronomi yang sem*urna. te*at dan berterusan se*anjang lebih dari*ada 2.AAA tahun. Sistem kalendar Cina juga adalah salah satu sistem yang *aling a+al. maju dan te*at berbanding dengan sistem lain di dunia ini. 1J.5.2 idang Matematik Krang Cina juga banyak men'a*ai kemajuan dalam bidang matematik. Penggunaan sem*oa %aba'us& disebut buat *ertama kali *ada kurun ke/2 dalam karya ahli matematik ?u 1ue. +alau*un alat itu tidak digunakan se'ara meluas sehingga masa yang lebih le+at. Kebanyakan matematik Cina terkandung dalam karya agong jiu(hang suanshu %Sembilan ab Matematik& oleh Zhang Cang %kurun ke/2SM&. 0i dalam buku ini terda*at misalnya 'atatan mengenai kuantiti negati,. )hli matematik Cina juga mengenai *asti nilai *i. sistem *e'ahan dan sistem *er*uluhan. Kesemua kemajuan dalam bidang matematik ini kekal digunakan sehingga masa kini.

1J.5.- idang Perubatan Sistem *erubatan Cina tradisional bersi,at ke*urbaan dan adalah bebas dari*ada *engaruh asing. Mengikut legenda. ia bermula sejak masa 7u ?i %2I5-SMP& dan di*erkembangkan seterusnya oleh Shen 2ong %P/29IJSMP& dan $uang 0i %P/25IJSMP&. 4angka teori asas bagi *erubatan Cina tradisional ialah teori kosmik dualistik yin dan yang

dan juga teori lima elemen. Teori yin dan yang mengatakan baha+a keseimbangan se'ara harmoni kedua/dua kuasa yin dan yang akan mem*engaruhi kesihatan badan manusia. )*abila kadar yin dan yang dalam badan manusia kurang seimbang. kesakitan berlaku. 0alam badan manusia kadar yin dan yang boleh dika+al dan ini meru*akan tum*uan *aling utama dalam *erubatan Cina tradisional. Teori lima elemen mengangga* badan manusia sebagai sebahagian dari*ada dunia ,i(ikal ini dan organ dalaman se*erti hati. jantung. lim*a. *aru/*aru dan ginjal adalah se'o'ok dengan lima elemen dalam alam semesta. Misalnya. *aru/*aru diangga* mem*unyai kualiti kayu yang boleh dinyala oleh a*i. Kleh itu seseorang yang menghada*i gangguan *aru/*aru mudah menjadi marah. erdasarkan dua teori ini doktor Cina tradisional mengambil berat tentang ke*entingan melaraskan semula keseimbangan harmoni badan seseorang *esakit. Satu lagi bentuk teori *enting ialah teonjing %saluran& dan luo %kolateral& yang meru*akan asas bagi ra+atan tera*eutik se*erti aku*untur dan mo8ishustion %membakar daun mo8a&. Mengikut teori ini. organ dalaman. tangan dan kaki badan manusia adalah berkaitan dan dihubungkan oleh saluran di mana darah dan Mi %tenaga dinamik& beredar. )*abilay+g atau luo tersekat. darah dan Mi tidak da*at mengalir lan'ar dan ini akan menyebabkan kesakitan. 0engan ini memastikan darah dan Mi mengalir lan'ar meru*akan asas dan langkah *ertama untuk menyembuhkan sesuatu *enyakit. )ku*untur dan mo8ihustion sangat *enting dalam *erubatan Cina tradisional. erdasarkan teori jing dan luo. aku*untur melibatkan *erbuatan memasukkan atau men'u'uk jarum logam yang telah disteril. yang *anjangnya antara - sehingga 25 'm ke dalam kulit dan tisu di ba+ah kulit. Salah satu tujuannya adalah untuk menstimulasikan titik tertentu *ada saluran jing dan luo su*aya gangguan *eredaran darah atau Mi da*at dibetulkan. Pengamalan aku*untur telah bermula sejak kira/kira 2.5AASM atau lebih a+al dan adalah benar/benar si,at Cina dari sudut *erubatan. 0alam ra+atan mo8ibustion. daun mo8a %)rtemisia 'hinensis& dibubuh *ada titik tertentu *ada *ermukaan kulit lalu dibakar. ahan yang digunakan sebagai ubat/ubatan sangat luas termasuklah tumbuh/tumbuhan %herba&. binatang dan sumber galian. Terda*at herba (aman *urba yang berjumlah lebih kurang 1.AAA jenis. Kegunaan ubat/ubatan dalam ra+atan *ada dasarnya ialah untuk memulihkan keseimbangan yin dan yang dan meru*akan satu *erkara yang agak rumit. 6ni menyebabkan 'ara mem*reskri*si

%menentukan *enggunaan ubat/ubatan& bersi,at kom*leks. Terda*at ubat yang telah diguna oleh sistem *erubatan arat misalnya rubarb. besi %untuk anemia&. dan ka*ur barus %'ham*or&. $erba mahuang telah digunakan sekurang/kurangnya se*anjang 5.AAA tahun di negara China dan sekarang sangat berguna dalam bidang *erubatan arat untuk mera+at *enyakit lelah %asthma& dan *enyakit lain yang berkaitan. uku mengenai *erubatan dan ,armokologi Cina tradisional sangat berguna dalam mem*erkembangkan sains *erubatan Cina. $uangdi neijing %Klasik Perubatan Maharaja Kuning&. yang di*er'ayai dihasilkan oleh sarjana *erubatan tidak bernama *ada Zaman 2egeri er*erang %5=5/221SM&. meru*akan kesim*ulan sem*urna yang *ertama bagi *erubatan Cina tradisional. en'ao gangmu %7armako*eia )gung& yang ditulis oleh Li

Shi(hen %151J/15I-& ialah ,armako*eia Cina teragung dan mengandungi 52 jilid yang masih diangga* ber+iba+a sehingga masa kini. 1J.5.5 idang K*tik 0alam bidang o*tik. saintis Cina a+al telah memberi *erhatian ke*ada *enyongsangan %in:ersion& imej yang dihasilkan oleh kamera lubangjarum %*in/ hole 'amera&. dan begitu juga *elbagai imej yang dihasilkan oleh kanta 'ekung %'on'a:e/ lens&. Mereka juga memahami *rinsi* ,okus. 1J.5.5 idang )lkimia )hli alkimia Cina dalam usaha mereka men'ari satu 'ara yang da*at membuat manusia hidu* selama/lamanya telah menghasilkan sejenis Celiksir kehidu*anC %eli8ir o, li,e&. C"liksir kehidu*anC ini mengandungi bahan/bahan se*erti merkuri. *lumbum dan arsenik. ahan/ bahan tersebut kebanyakan adalah bersi,at toksik dan ahli alkimia sedar akan si,at ini. 0alam bidang *erubatan moden. *enggunaan bahan bera'un adalah biasa. 3alau*un tujuan utama adalah untuk mengkaji hasil yang da*at memanjangkan usia manusia. uji kaji ahli alkimia Cina dalam men'am*ur *elbagai bahan. termasuk bahan bera'un. telah menyebabkan 'i*taan lain yang berguna. 1J.5.9 Teknologi Cina )ntara kurun ke/15 sehingga ke/11SM. orang Cina sudah tahu akan teknik *engairan. *ertanian. astronomi. 'ara membuat kalendar dan *enulisan. Sea+al lebih kurang tahun 2AASM. mereka telah menghasilkan abah/abah yang diikat *ada dada %breast/stra* harness&. Ci*taan ini membolehkan kuda memba+a muatan yang lebih berat dengan lebih mudah. la diba+a dari China ke arat antara kurun ke/= hingga ke/11 dan adalah asas bagi abah kerongkong yang

digunakan masa sekarang. Kereta sorong %+heelbarro+& yang banyak meringankan tenaga manusia *ula di'i*ta *ada kira/kira tahun 2AASM. Masyarakat Cina juga menyedari mengenai kebaikan tumbuh/tumbuhan dan binatang/ binatang dari segi *erekonomian. 0ari China. diba+a kain sutera ke dunia arat semasa *emerintahan era 4oma. dan ulat sutera serta *okok mulberi di*erkenalkan di "ro*ah *ada kurun ke/9. Manakala ,osil dikenali buat *ertama kali di negara China kira/kira *ada tahun 1A5A oleh Zhu ?i. sedangkan di "ro*ah hanya sele*as Leonardo da Ein'i iaitu kira/kira *ada kurun ke/15. 1J.9 "MP)T P"2C6PT))2 )>#2> )ntara *en'a*aian teknologi Cina *urba. yang *aling berguna dan ber*engaruh dan segi sumbangan terhada* *erkembangan teknologi serta tamadun dunia ialah em*at *en'i*taan agung iaitu teknik membuat kertas. *en'etakan. bahan letu*an dan kom*as.

Mengenai teknik membuat kertas. ia telah di'i*ta oleh Cai Lun dengan bahan/bahannya menggunakan ,iber tumbuh/tumbuhan *ada tahun 1A5. Teknologi membuat kertas ini kemudiannya telah diba+a dan di*erkenalkan ke dunia arat melalui <alan Sutera Lama %The Kld Silk 4oad& dan tiba di "ro*ah *ada kira/kira kurun ke/1-. Teknologi teknik *en'etakan %*rinting& telah mula di*erkenalkan semasa *emerintahan dinasti Tang %91J/IA9&. )ntara buku ber'etak yang *aling a+al dan masih +ujud sehingga kini ialah ,ingangjing %Kitab Sutra 0iamond& :ersi Cina yang bertarikh 11 Mei J9J yang kini disim*an dan di*elihara di Mu(ium ritish di "ngland. uku ini diangga* me+akili hasil dari*ada *engalaman lama orang Cina dalam teknik *er'etakan blok %blo'k/*rinting&. Pada tahun 1A55. i Sheng men'i*ta teknik *er'etakan bergerak %mobile/ty*e *rinting& dan mula menggunakannya se'ara umum. Pen'i*taan i Sheng adalah 5AA tahun lebih a+al dari*ada *en'i*taan yang sama di dunia arat yang hanya berlaku *ada kurun ke/15. ahan letu*an %gun*o+der& *ula telah di'i*ta oleh ahli/ahli alkimia 0aois yang menemui ,ormulanya dalam uji kaji men'am*ur salt*etre dengan sul,ur dan karbon. Menjelang kurun ke/=. orang Cina sudah *un menggunakan bahan letu*an untuk membuat bunga a*i. ahan letu*an mulai digunakan dalam bidang militari *ada tahun IA9 oleh ketua tentera Tang %91J/IA9&. 6lmu bahan letu*an diba+a masuk dan di*erkenalkan ke negara )rab *ada kurun ke/1- dan seterusnya dan situ di*erkenalkan ke negara "ro*ah. Kom*as juga meru*akan salah satu dari em*at *en'i*taan agung dalam tamadun Cina yang memberikan sumbangan bermakna ke*ada tamadun dunia sehingga masa kini. Semasa dinasti $an %2A9SM / 22ASM& si,at/si,at magnet

sudah diketahui di negara China. )ntara kurun *ertama dengan kurun ke/9. orang Cina sudah *un menemui *engetahuan tentang gejala kemagnetan aruhan %indu'ed magnetism&. dan menjelang kurun ke/J dan ke/I. ilmu *engherotan %de'lination& dan juga kekutuban magnet %*olarity& dikuasai. erdasarkan ilmu *engetahuan ini. orang Cina telah menghasilkan kom*as. yang *ada mulanya untuk digunakan di ka*al. 1J.= K"M"4KSKT)2 0)2 C646/C646 S)62S C62) Se*erti yang dibin'angkan di atas. negara China telah banyak menyumbang ke*ada tamadun dunia di bidang sains dan teknologi terutamanya sebelum kurun ke/15. )kan teta*i. sele*as ini sains dan teknologi di China boleh dikatakan mengalami taha* kemerosotan. ebera*a 'iri yang berkaitan dengan *erkembangan sains dan teknologi Cina boleh dirumuskan se*erti berikut iaitu *ertama. si,at orang Cina yang *ragmatik dan *raktikal. Krang Cina lebih mengutamakan teknologi atau alat/ alat *en'i*taan untuk tujuan *ragmatik atau kegunaan berbanding dengan menjalankan *enyelidikan dalam bidang sains untuk maksud *engetahuan yang bersi,at asas dan teoretikal. Kedua. 'ara ber,ikir Cina yang mengutamakan *engalaman. erdasarkan *engalaman orang Cina telah men'a*ai taha* kemajuan yang tinggi mengenai teknologi dan alat/alat

*enggunaan se*erti kalendar. 'ara *engairan. aba'us. *erubatan Cina tradisional dan sebagainya. )kan teta*i. mereka kurang menjalankan *enyelidikan tentang teori sains se'ara kritis. analisis dan logik. Mereka jarang menga*likasikan *endekatan kuantitati, dan logik terhada* *engetahuan em*irik. Mereka berminat akan as*ek @a*a@ dan bukan as*ek @menga*a@ tentang sesuatu keadaan atau benda. Ketiga. ,alsa,ah Cina yang mementingkan as*ek humanisme. Pemikiran Kon,usius yang berasaskan si,at humanisme mengutamakan as*ek *embinaan akhlak *erseorangan su*aya menjadi indi:idu yang berguna terhada* keluarga. masyarakat. negara dan dunia. Sehubungan ini. ke+aji*an sosial seseorang dalam konteks @lima hubungan sosial@ ditegaskan dalam sistern *endidikan Cina. )kibatnya. *ara sarjana kurang berminat terhada* *engetahuan sains. khususnya sains semulajadi %natural s'ien'e&. Keem*at. kesan sistem *e*eriksaan *erkhidmatan a+am. Sistem *e*eriksaan ini mementingkan as*ek ,alsa,ah dan etika Kon,usianisme dan dengan ini tidak menggalakkan kemun'ulan bakat yang mahir dalam bidang sains. 0an kelima. *endekatan holistik terhada* kehidu*an. Pendekatan holistik ini jelas kelihatan di bidang *erubatan Cina yang memandang seluruh bahagian badan manusia itu sebagai satu. iaitu sebarang bahagian badan tidak

ter*isah dari*ada bahagian yang lain. dan seseorang *esakit diteliti dari konteks yang luas termasuk sosial dan biologi. Sumbangan tamadun Cina terhada* tamadun dunia di bidang sains dan teknologi adalah banyak dan besar. 6nteraksi antara tamadun di bidang sains dan teknologi berlaku sejak taha* *ermulaan dengan *elbagai tradisi sains saling *engaruh mem*engaruhl antara satu sama lain. 1J.J P"2#T#P Kesusasteraan klasik dan kesenian Cina meru*akan hasil budaya Cina yang amat bernilai. Se*erti kom*onen budaya Cina yang lain. kandungan kesusasteraan klasik dan kesenian Cina adalah sangat kaya dan menarik. 0i bidang sains dan teknologi. +alau*un *erkembangannya tidak sebegitu *esat berbanding dengan sains dan teknologi moden. orang Cina telah mem*elo*ori *en'i*taan kertas. *er'etakan. bahan letu*an dan kom*as yang banyak memberi man,aat ke*ada *ermodenan negara/negara arat. 0engan *en'a*aian/*en'a*aian *enting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. kesenian. sains dan teknologi dalam tamadun Cina. ini membuktikan baha+a tamadun Cina meru*akan antara *enyumbang utama dan *enting ke*ada *erkembangan tamadun dunia. Melalui hubungan atau interaksi antara tamadun. *en'a*aian/*en'a*aian tamadun Cina kemudiannya telah diba+a dan di*erkenalkan ke*ada tamadun/tamadun lain sehingga sesetengahnya kekal sehingga masa kini +alau*un berlaku *roses *embaharuan. *erubahan

dan *enyesuaian menurut (aman.

ab 1I T)M)0#2 C62); 62T"4)KS6 0"2>)2 T)M)0#2 L)62 0)2 4"L"E)2S621) 06 M)L)1S6) 0)2 0#26) Cheng >ek 2ai Zaman ?ia. )similasi. ulatan budaya Cina; Korea. <e*un. Eietnam. 6nteraksi udaya; China/)sia TenggaraF China/6ndiaF China/0unia )rab. )malgamasi. )kulturasi. Proses Penyesuaian 0iri. 0ialog Peradaban. uddhisme di China. <alan Sutera. 6slam di China. 0am*ak arat. >lobalisasi Zaman 6n,ormasi. Kerele:anan Tamadun Cina di Malaysia. 1I.1 62T"4)KS6 )2T)4) T)M)0#2; P"2>"2)L)2 Pada (aman ?ia %kk kurun ke/21SM hingga ke/19SM&. nama se*erti $ua. ?ia dan Zhongguo mula digunakan untuk merujuk ke*ada ka+asan di bahagian tengah antara dua sungai besar. iaitu $uanghe dan 1ang(i. 6ni menunjukkan *enduduk di ka+asan berkenaan telah mem*unyai satu *erasaan identiti sosial dan budaya. iaitu kesedaran baha+a dari bebera*a as*ek budaya mereka adalah satu entiti yang berlainan dari*ada kum*ulan/ kum*ulan lain di sekelilingnya. Perasaan identiti ini adalah hasil dari*ada satu *roses *embudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik yang meneta* di ka+asan tersebut. Proses ini memakan masa beribu/ribu tahun dan sukar dikesan dalam kebudayaan ?ia. Kleh kerana kebudayaan Cina ber*un'a dari*ada kebudayaan ?ia maka da*at diangga* baha+a interaksi kebudayaan Cina dengan kebudayaan lain bermula *ada (aman ini. Melalui *roses interaksi antara budaya ini. interaksi *ada *eringkat tamadun antara China dengan dunia lain mula terbentuk. 6nteraksi antara budaya terus berlangsung sehingga mengakibatkan banyak lagi kum*ulan etnik. yang namanya da*at dikesan dalam rekod sejarah

Cina. telah bergabung atau diasimilasikan dengan orang ?ia %kemudiannya dikenali sebagai orang $an atau Cina&. Ka+asan yang di*engaruhi oleh kebudayaan Cina terus berkembang serentak dengan *erkembangan tanah jajahan dinasti Zhou %kk 112-SM/221SM&. dinasti Bin %221SM/2A9SM&. dinasti $an %2A9SM/22A TM& dan (aman seterusnya. Sistem *olitik yang ber+iba+a. kuat dan stabil serta *en'a*aian taha* kemajuan yang lebih tinggi se'ara relati,nya telah mendorong kebudayaan Cina berkembang ke rantau lain. sama ada di ka+asan berdekatan atau jauh. Mengikut ahli/ahli antro*ologi. ka+asan/ka+asan yang di*engaruhi %dilingkungi& oleh sesuatu kebudayaan da*at dikenali sebagai bulatan budaya. agi kebudayaan Cina. bulatan budayanya meli*uti ka+asan Korea. <e*un dan Eietnam. 0i *eringkat luar bulatan budaya. kebudayaan Cina telah berinteraksi dengan kebudayaan di rantau )sia Tenggara. 6ndia. Tanah )rab dan Parsi %6slam&. dan "ro*ah. 1I.2 62T"4)KS6 #0)1) C62) 0"2>)2 K)3)S)2 #L)T)2 #0)1)

1I.2.1 6nteraksi udaya Cina dengan Korea ukti/bukti arkeologi menunjukkan baha+a Korea semasa (aman 2eolitik dan >angsa %sehingga kk kurun ke/1ASM& mem*unyai kebudayaan yang sama dengan Pro:insi Liaoning dan Shandong. China. 3alau bagaimana*un. orang Korea adalah berlainan dari*ada orang Cina dari segi ras dan bahasa. Kleh sebab kedua/dua negeri berdekatan dan ber'orak agraria. kebudayaan Cina amat ber*engaruh terhada* kebudayaan Korea sehingga a+al kurun ke/2A. Pada (aman dinasti Shang %kk kurun ke/19SM/ke/11SM& orang Cina telah mengenali Korea sebagai satu ka+asan dan entiti yang tersendiri. Selain kegiatan *erdagangan. orang Cina berhijrah ke Korea kerana melarikan diri dari*ada *e*erangan atau*un *enyeksaan *olitik. Seorang *elarian *olitik Cina iaitu 3iman. dikatakan *ernah memerintah sebuah +ilayah *uak Korea iaitu Chosan *ada kurun ke/2SM. Pada tahun 1AJSM. +ilayah/+ilayah *uak Korea termasuk Chosan telah dikuasai dan dijajah oleh em*ayar $an. 6migrasi orang Cina. *emerintahan 3iman dan *enjajahan em*ayar $an telah mem*engaruhi orang Korea miri* ke*ada kebudayaan Cina se*anjang sejarahnya. sehingga Korea dijajah oleh kuasa <e*un *ada tahun 1I1A. )ntara kurun *ertama dengan ke/9. mun'ul tiga negeri berbentuk sukuan iaitu Koguryo. Paek'he dan Silla yang masing/masing menyatukan sebilangan +ilayah *uak/*uak. #nsur/ unsur kebudayaan Cina telah disera* se'ara besar/ besaran oleh setia* negeri sukuan ini. Proses *erkembangan ini men'a*ai kemun'aknya a*abila Korea mun'ul sebagai sebuah negara ber,ahaman Kon,usianisme semasa dinasti Li %1-I2/1I1A& yang memerintah seluruh

Semenanjung Korea. 0ari dinasti Sui sehingga dinasti Bing %5J1/1I11&. interaksi antara China dengan Korea tidak terhenti/henti malah sentiasa berkembang. )ntara unsur/unsur kebudayaan Cina yang amat ber*engaruh di Korea ialah Kon,usianisme dan uddhisme. Melalui Kon,usianisme. undang/undang dan institusi sosial. budaya dan *olitik Cina diterima se'ara bulat/bulat oleh semua la*isan masyarakat Korea. Klasik Kon,usius begitu terkenal dan bernilai di kalangan golongan atasan dan 'endekia+an. dan *engajian Kon,usianisme diiktira, oleh kerajaan sebagai *engajian yang unggul. Ketiga/tiga negeri sukuan tersebut mendirikan institusi *endidikan untuk mengkaji Kon,usianisme dan uddhisme di sam*ing dijadikan bahan *engajaran. #ntuk mengukuhkan kedudukan ini. kerajaan menghantar beratus/ratus *elajar ke negara China untuk mem*elajari Kon,usianisme dan memahami sistem *entadbiran China. )kibat dari*ada interaksi ini. sistem birokrasi. *e*eriksaan. *erundangan dan ketenteraan telah di*indah atau diba+a se*enuhnya ke Korea. Setia* taha* *erkembangan Kon,usianisme di China. se*erti 2eo/ Kon,usianisme yang diketuai oleh Zhu ?i %11-A/12AA& di (aman dinasti Song dan 3ang 1angming %15=2/152J& di (aman dinasti Ming. telah tersebar dan berkembang ke Korea. Sarjana/sarjana Korea telah mengikuti. mengkaji. dan mem*elajari *roses *erkembangan ini. uddhisme diba+a masuk dan disebar oleh sami/sami Cina yang dikirim oleh *emerintah/ *emerintah negara China. uddhisme di Korea meru*akan agama yang telah dita,sir dan diubahsuai mengikut kebudayaan Cina. Sebagaimana Kon,usianisme. kemasukan

C uddhisme CinaCdisambut baik dan berkembang *esat di ketiga/tiga negara sukuan tersebut. Pada tahun -I2. kerajaan Koguryo mengeluarkan dekri baha+a semua rakyat harus *er'aya *ada uddhisme. Paek'he *ula dikenali sebagai sebuah negeri yang mem*unyai banyak kuil %rumah *eribadatan& dan terda*at ramai sami. Setelah kejayaan menyatu*adukan Korea. kerajaan Silla diangga* sebagai Cdinasti uddha Ckerana *emerintahnya menggunakan agama uddha untuk mengesahkan atau mengabsahkan kedaulatannya di Korea. Sebagaimana di negara China. oleh sebab *ersaingan dan *erdebatan antara uddhisme dan Kon,usianisme. maka uddhisme juga mengalami jatuh/ bangun dalam *roses *erkembangannya di Korea. agaimana*un. Kon,usianisme dan uddhisme adalah dua unsur yang *enting dalam kebudayaan Korea. Selain ,aktor geogra,i. interaksi budaya antara Korea dengan China dimudahkan lagi melalui *enggunaan bahasa Cina oleh orang Korea sejak kurun ke/5SM sebagai bahasa *erantara untuk mem*elajari a*a/a*a sahaja unsur kebudayaan dari negara China. terutamanya Kon,usianisme dan sastera klasik Cina. )kibatnya. Korea amat kuat di*engaruhi oleh kebudayaan Cina dalam kedua/dua bidang tersebut. Pada kurun ke/15 %dinasti Li Korea&. sistem tulisan Korea di'i*ta dengan merujuk ke*ada hasil yang ter'a*ai dalam ilmu ,onetik Cina. Sehingga kini *erbendaharaan kata bahasa Korea masih *enuh dengan istilah/istilah Cina.

Sejak (aman *urba. bidang kesenian. sains dan teknologi Cina telah mengalir masuk ke Korea se'ara berterusan. Melalui kajibanding. lukisan/lukisan mural dalam kubur/kubur lama di Korea menunjukkan teknik. gaya dan isi kandungan yang sama dengan yang terda*at di China. )*abila uddhisme memasuki Korea. di*erkenalkan lagi unsur/unsur kesenian uddha dalam sent bina. sent area dan sent lukis. Kesenian Korea termasuk seni tembikar. seni lukis dan kaligra,i sebenarnya meru*akan lanjutan kesenian Cina. Melalui interaksi ini juga. Korea kuno telah mem*erolehi *elbagai teknologi *enghasilan %*ertanian. *ertukangan. *erubatan. dan lain/lain&. buatan logam dan kra,tangan yang berasal dari China. Teknologi Cina dalam *erkilangan kertas. *en'etakan dan *embuatan bahan letu*an diba+a masuk ke Korea lebih a+al berbanding dengan negeri/negeri lain. kerana China dan Korea amat berdekatan. egitu juga mengenai teknik dan ilmu *engetahuan dalam bidang astronomi. *enggubalan kalendar. *erubatan dan lain/lain lagi. 1I.2.2 6nteraksi udaya Cina dengan <e*un 6nteraksi se'ara langsung atau tidak langsung iaitu melalui Korea antara <e*un dengan sesetengah +ilayah China telah berlangsung *ada kurun ke/2SM. iaitu di (aman Bin %221SM/ 2A9SM&. 6nteraksi di *eringkat a+al ini telah memba+a masuk teknologi *ertanian. *emeliharaan ulat sutera dan *embuatan *erkakas best dan gangsa ke negara <e*un. lalu telah memajukan masyarakat <e*un. $ubungan di*lomatik antara China dengan <e*un telah bermula semasa *emerintahan dinasti $an Timur %25/22A&. Pada (aman dinasti Sui %5J1/91J& dan dinasti Tang %91J/IA=&. bilangan *elajar dari <e*un yang menuntut di China agak ramai. Selain melalui di*lomat dan *elajar. *engaliran dua hala yang melibatkan sami. ahli seni. dan *edagang dan imigran telah mem*ertingkatkan lagi interaksi budaya China dengan <e*un. ermula dari (aman 2ara hingga (aman Kesyogunan Tokuga+a %959/ 1J9=&. negara <e*un telah mengalami satu *roses *anjang dalam mem*elajari *elbagai

as*ek kebudayaan Cina termasuklah bahasa. sejarah. ,alsa,ah. agama. kesenian. sistem *olitik dan sebagainya. Pada (aman Bin %221SM/2A9SM&. orang Cina yang bermigrasi telah memba+a masuk bahasa Cina untuk disebarkan di <e*un. ebera*a kurun kemudiannya. keluarga diraja dan golongan atasan baru mementingkan bahasa Cina sebagai alat untuk menuntut ilmu *engetahuan dari negara China. ahasa Cina terus digunakan oleh orang <e*un kerana bahasa <e*un ketiadaan sistem tulisan sendiri. dan bahasa Cina adalah bahasa bersama bagi China dan <e*un buat masa yang *anjang. Pada kurun ke/I. Kana. iaitu sistem tulisan <e*un. di'i*ta berdasarkan Kanji. iaitu sistem tulisan Cina. Kini kedua/dua sistem tulisan ini diguna se'ara ber'am*ur dalam bahasa <e*un. 0alam bidang *ersejarahan *ula. rekod rasmi yang tera+al mengenai sejarah <e*un ialah 2ihongi %)nnals o, <a*anN. tergubal dalam bahasa Cina *ada a+al kurun ke/J. Seterusnya sehingga a+al kurun ke/2A. *enulisan sejarah rasmi di <e*un semuanya adalah

dalam bahasa Cina. ahkan. ,ormat dan susunan. *endekatan. *ers*ekti, dan orientasi nilai adalah sama dengan *ersejarahan Cina. Kon,usianisme diba+a masuk dan disebar ke<e*un *ada masa dinasti <in arat %295/-19&. Perkembangan Kon,usianisme di<e*un boleh dibahagikan ke*ada tiga taha*. Taha* yang *ertama meli*uti jangka masa antara a+al kurun ke/5 hingga akhir kurun ke/12. Pada taha* ini. akibat *eningkatan *engajian mengenai Cina di<e*un. maka tata etika. teori *olitik. *emikiran dan institusi *erundangan dan *endidikan yang berasaskan ajaran Kon,usianisme amat ber*engaruh dalam masyarakat<e*un. )jaran Kon,usianisme ini bersendikan *rinsi* semesta 0ao %atau Mishi dalam bahasa <e*un&. Mengikut 0ao. semua *erkara akan sem*urna dengan tidak bersusah *ayah sekiranya mematuhi hukum/ hukum alam semula jadi. 7ahaman Lao Zi %kk kurun ke/9SM& dan Zhuang Zi %kk -9I/2J9SM& turut bergabung dalam *rinsi* 0ao. Pada kurun ke/=. *engaruh Kon,usianisme begitu kuat sehinggakan Maharaja <e*un terdorong mengisytiharkan satu dekri untuk menga*likasi *rinsi* dan konse* Kon,usianisme terhada* *erkara sosial dan etika. 0alam sistem *endidikan. kurikulum *elajaran klasik Kon,usian dan teks Cina digunakan dengan luasnya sama ada dalam bidang etika. kesusasteraan atau*un dalam bidang matematik dan *erubatan. Tem*oh masa antara akhir kurun ke/12 sehingga a+al kurun ke/1= meru*akan taha* kedua *erkembangan Kon,usianisme di<e*un. la bermula dengan tersebarnya 2eo/Kon,usianisme di<e*un dan berakhir dengan +ujudnya bebera*a aliran ,alsa,ah. 0alam jangka +aktu ini. *engajian mengenai Kon,usianisme meru*akan bahan utama dalam *endidikan intelektual. dan ahli ,alsa,ah Cina *ada masa dinasti Song %I9A/12=I& amat dihormati. >olongan sami ma(hab uddhisme Zen. sama ada keturunan Cina atau <e*un. giat menyebarkan ,alsa,ah 2eo/Kon,usianisme. Zaman "do atau Kesyogunan Tokuga+a %19A-/1J9=& dikenali sebagai taha* ketiga *erkembangan Kon,usianisme di <e*un. Selaras dengan *emerintahan Syogun Tokuga+a yang bersi,at tegas maka adalah berman,aat bagi *ihak kerajaan memajukan *engajian mengenai Kon,usianisme. Pengaruh Kon,usianisme menjadi sebegitu kuat sehingga akhirnya

membantu *embentukan minda atau mentaliti <e*un moden. Pada masa ini terda*at tiga aliran ,ahaman Kon,usianisme iaitu *ertama. )liran Shushi yang berdasarkan rukun/rukun Zhu ?i %11-A/12AA&. mengkaji dan mengajar ,alsa,ah 4asionalistik. dan diterima se'ara rasmi oleh Kesyogunan Tokuga+a sebagai ortodoks dan amat ber*engaruhF kedua. )liran 3ang 1angming yang berdasarkan doktrin 3ang %15=2/152J&. seorang ahli ,alsa,ah *ada (aman dinasti Ming %1-9J/1955&F dan ketiga. )liran Kogaku %Pelajaran Purba&. yang mementingkan klasik Kon,usian yang asli. dan bertentangan dengan ,ahaman Zhi ?i dan 3ang. uddhisme yang diamalkan di<e*un ternyata mem*unyai banyak 'iri/ 'iri <e*un. Pada hal. agama uddha disebarkan *ada a+al kurun ke/9 dari

China sebagai sebahagian dari*ada kebudayaan Cina. iaitu yang telah di'inakan. )gama uddha menda*at sambutan baik di<e*un *ada (aman dinasti Sui %5J1/ 91J& dan dinasti Tang %91J/IA=&. Ma(hab uddha yang berasal dari China masing/masing berkembang di <e*un. Putera Shotoku %5=-/921& mengangga* ,ahaman uddha sebagai ,ahaman yang terunggul di dunia dan mengeluarkan dekri menyuruh rakyat jelata su*aya menganutinya. anyak bidang ilmiah dan kesenian <e*un yang menerima *engaruh dari kebudayaan Cina se*erti sent bina. sent lukis. kaligra,i. kesusasteraan dan mu(ik. Teknologi *en'etakan *enghasilan barang lakuer. *orselin dan tembikar. kain sutera. kertas. bahan letu*an dan banyak lagi menyebar ke <e*un juga se'ara berterusan sehingga kedatangan kuasa arat *ada *ertengahan kurun ke/1I. #nsur/unsur kebudayaan China dalam kehidu*an sehari/hari *un banyak menyera* dalam *akaian %kimono&. makanan %tauhu. teh dan seni teh. ki'a*. *enggunaan *enye*it&. *ermainan %+au. mahjong&. *erkebunan. *esta dan *erayaan. u*a'ara dan ritus %*enyembahan&. 1I.2.- 6nteraksi udaya Cina dengan Eietnam 0i kalangan negara/negara )sia Tenggara. Eietnam meru*akan negara yang kuat sekali di*engaruhi oleh kebudayaan Cina. Kleh itu. Eietnam diangga* berada dalam bulatan budaya Cina. sungguh*un *ada suatu ketika dahulu *ernah di*engaruhi dan dikuasai oleh kebudayaan $indu. Kajian etnogra,i dan bukti arkeologi menunjukkan +ujudnya *elbagai unsur yang terlibat dalam *embentukan orang Eietnam sebagai satu kum*ulan ras atau etnik yang tersendin. )ntara unsur/unsur tersebut. unsur Cina yang dikatakan bermula *ada (aman Paleolitik dan 2eolitik %kk JAAASM/2AAASM& adalah nyata sekali. #nsur Cina dalam kebudayaan Eietnam amat menonjol kerana kedua/dua negara berdekatan dan Eietnam meru*akan sebahagian dari*ada em*ayar China dalam satu jangka masa yang *anjang %111/I-I&. Melalui interaksi dan *enaklukan ke atas Eietnam. kebudayaan Cina amat ber*engaruh se'ara meluas dan mendalam terhada* sistem bahasa. *emikiran. adat resam dan sistem nilai orang Eietnam. Sebelum Eietnam dijajah oleh kuasa Peran'is. bahasa Cina telah digunakan dalam bidang *entadbiran. kesusasteraan. *ersejarahan. *erubatan dan bidang/ bidang ilmiah. Melalui bahasa Cina. mstitusi dan sistem kerajaan serta *olitik. *erundangan. *endidikan dan *e*eriksaan dari China terus di*injam. Kon,usianisme

meru*akan rukun *anduan bagi *ihak golongan *emerintah dan semua la*isan masyarakat. Klasik Kon,usian dijadikan bahan *e*eriksaan a+am yang ber,ungsi sebagai mekanisme untuk *engambilan dan *elantikan *ega+ai/*ega+ai kerajaan. Pendek kata. Kon,usianisme amat ber*engaruh sebagai suatu sumber rujukan bagi *olitik. ekonomi. *endidikan. sosial dan etika se*anjang sejarah Eietnam sehingga

kedatangan kuasa *enjajah/*enjajah arat. Selain Kon,usianisme. uddhisme meru*akan lanjutan dari*ada uddhisme Cina di Eietnam. Sebagaimana Korea dan <e*un. terda*at banyak lagH as*ek/as*ek budaya sehari/harian orang Eietnam yang berasal dari*ada kebudayaan Cina. antaranya *akaian. makanan. *ermainan. *eralatan mu(ik. *erayaan %Tahun aru Cina&. ritus dan u*a'ara. 0alam sejarah Eietnam. tidak da*at dina,ikan kemun'ulan juga orang Eietnam yang memiliki ke*andaian dalam menulis *uisi Cina dan mahir dalam seni lukis. seni ukir. seni bina dan kaligra,i Cina. 1I.- 62T"4)KS6 #0)1) C62) 06 L#)4 L62>K#2>)2 #L)T)2 #0)1); T#MP#)2 T"4$)0)P )S6) T"2>>)4). 6206). 0#26) 6SL)M 0)2 )4)T 1I.-.1 <alan Sutera; Saluran 6nteraksi antara Tamadun 6nteraksi antara China dengan )sia arat dan "ro*ah agak lemba*. berbanding interaksinya dengan )sia Timur kerana dari segi geogra,i negara China agak ter*isah dari*ada "ro*ah dengan *adang gurun dan gunung/ganang. 2amun demikian. negara China *ernah berinteraksi dengan negara/negara "ro*ah sehingga ke 4om sea+al kira/kira kurun *ertama sebelum masehi melalui saluran *erdagangan terutama kain sutera. <alan yang menghubungkan antara China dengan ka+asan )sia Timur. )sia arat Tengah dan arat. dan "ro*ah dikenali sebagai <alan Sutera Lama. manakala jalan laut yang menghubungkan China dengan ka+asan rantau )sia Tenggara. 6ndia dan ),rika dikenali sebagai <alan Sutera Maritim %Laut&. <alan Sutera Lamaterbentang arah ke barat dari Chang@an %kini dikenali ?i@an&. China ke )ntakya di Turki sejauh lebih =.AAA km. Pembukaan <alan Sutera Lama ini adalah akibat usaha em*ayar $an untuk menerokai ka+asan/ ka+asan di sebelah barat +ilayahnya. Pada (aman dinasti $an %2A9SM/22A TM&. kaum ?iongnu iaitu suatu kuasa bersekutu nomad yang semakin kuat kekuasaannya di utara China telah menimbulkan an'aman terhada* *erdagangan antara China dengan )rab dan 4om. #ntuk mengatasi an'aman ini. Maharaja $an 3u %15ASM/J=SM& telah mengirim Zhang Bian *ada tahun 1-JSM ke a'tria dengan tujuan menggembleng sokongan kaum 1ue(hi untuk menentang kaum ?iongnu. 2amun begitu. usaha ini gagal dan beliau telah ditangka* dan terus ditahan selama 1A tahun oleh orang ?iongnu. )khirnya Zhang Bian kembali dengan memba+a berjenis/jenis tumbuhan %antaranya buah anggur& dan hasil/hasil semula jadi yang lain. serta maklumat tentang keadaan geogra,i dan kehidu*an kaum/kaum di )sia arat. )sia Tengah dan Mesir. Pada tahun 11ISM. sekali lagi Zhang Bian mela+at ke ka+asan/ka+asan barat. Seterusnya. China telah saling utus/mengutus dengan kera* dengan negara/negara di )sia Tengah dan )sia arat. "ks*edisi Zhang Bian berjaya mem*erluaskan +ilayah

em*ayar China serta mem*ertingkatkan hubungan *erdagangan antara China dengan ka+asan/ka+asan barat melalui<alan Sutera Lama ini. 1I.-.2 6nteraksi udaya Cina dengan )sia Tenggara Mengikut rekod sejarah China. *ada (aman Tiga 2egara %22A/2JA& negara 3u %222/2JA& *ernah mengutus satu rombongan ke negeri 7unan %Kam*u'hea& dan negeri/negeri di )sia Tenggara lain untuk menerokai satu jalan laut ke 4om. Teta*i. *enemuan/*enemuan arkeologi menunjukkan hubungan antara China dengan rantau )sia Tenggara terbentuk lebih a+al lagi iaitu *ada (aman dinasti $an %2A9SM/22ATM& atau*un dinasti Bin %221SM/ 2A9SM&. $ubungan ini semakin berkembang berikutan *eningkatan teknologi *embinaan ka*al dan *engemudian di China. dan men'a*ai kemun'aknya *ada (aman dinasti Tang %91J/IA=& dan dinasti Ming %1-9J/1955&. Melalui bebera*a saluran interaksi se*erti *engiriman utusan atau misi di*lomatik. *erniagaan dan *erdagangan. *e*erangan dan ketenteraan. dan imigrasi maka kebudayaan Cina telah meninggalkan banyak kesan terhada* rantau )sia Tenggara. Selain menjalinkan *ertalian rasmi antara negara. misi di*lomatik dahulu kala ber,ungsi juga se*erti *erdagangan iaitu saling bertukar barang se'ara besar/besaran sebagai hadiah. <usteru itu. da*at dikatakan baha+a melalui *erdagangan dan juga misi di*lomatik. China mem*erkenalkan ke*ada )sia Tenggara jenis/jenis tekstil %kain& antaranya kain sutera dan kain ka*as. barang yang di*erbuat dari*ada *orselin. tembikar. lakuer atau logam. dan makanan se*erti taugeh. tauhu. ki'a* dan sayur/sayuran. arang/barang ini ada yang meru*akan bekas dan *erkakas untuk da*ur. makanan. rumah. tenun. *ertukangan. mu(ik. dan sebagainya. dan ada yang meru*akan hiasan. ersama/ sama ini. selain *engenalan teknik dan 'ara memasak yang baru. di*erkenalkan juga teknologi *enghasilan barangan %gula tebu. samsu. kertas. kain. bahan letu*an. lilin. kasut. kain. dan sebagainya&. *embinaan. *erlombongan. *ertanian %*adi dan sayur/sayuran& dan *ertukangan %emas dan besi& yang lebih baik dan berkesan. bahkan nilai kerja dan estetik yang baru. 0ari*ada rantau )sia Tenggara *ula. China menerima kemasukan hasil ekonomi antaranya rem*ah. *roduk hai+an dan tumbuh/tumbuhan. dan semuanya da*at mem*erkayakan kebudayaan kebendaan negara China. Melalui saluran interaksi *e*erangan dan imigrasi. bebera*a teknik dan teknologi Cina telah diba+a masuk lalu disebarkan di rantau )sia Tenggara. 0inasti 1uan %12=I/1-9J& mengirim eks*edisi tentera yang ber*erang dengan Myanmar sebanyak tiga kali *ada se*aruh kedua kurun ke/1-. Pada a+al kurun ke/15. angkatan tentera 1uan telah mem*erkukuhkan kedudukannya di Myanmar selama lebih dari*ada 2A tahun. "ks*edisi tentera 1uan *ernah melanggar Pulau <a+a *ada tahun 12I2. Melalui eks*edisi ketenteraan ini. ramai anggota tentera 1uan kemudiannya mengambil ke*utusan meneta* di luar negara. 0i kalangan

mereka terda*at golongan artisan yang memiliki *elbagai kemahiran dan di*er'ayai mereka ini telah memudahkan *emindahan ilmu *engetahuan. kemahiran dan teknologi

Cina. 6migrasi orang Cina ke rantau )sia Tenggara se'ara langsung juga menyumbang ke*ada interaksi antara budaya terutamanya *emindahan budaya kebendaan. Pada akhir dinasti Tang %91J/IA=&. dinasti Song %I9A/12=I&. dinasti 1uan %12=I/1-9J& dan dinasti Ming %1-9J/ 1955&. a*abila keadaan *olitik dan ekonomi menjadi kurang stabil. sejumlah orang Cina ter*aksa bermigrasi ke rantau )sia Tenggara. Selain itu. menjelang *ertengahan kurun ke/ 1I. kuasa/ kuasa *enjajah arat di rantau )sia Tenggara telah memba+a masuk dan menggalakkan im*ort tenaga buruh dari 6ndia dan China untuk memenuhi ke*erluan di sektor *erladangan dan *erlombongan. )kibatnya. setla* negara di )sia Tenggara mem*unyai satu komuniti Cina yang agak besar berbanding dengan komuniti Cina seberang laut di luar rantau )sia Tenggara. Melalui *enem*atan teta* orang/orang Cina di rantau )sia Tenggara maka satu *roses budaya iaitu amalgamasi %*enyatuan& atau *erkah+inan 'am*ur telah berlaku dengan *enduduk tem*atan. Kadar amalgamasi agak tinggi berlaku di Thailand dan 7ili*ina. manakala di Malaysia dan 6ndonesia. komuniti *eranakan mun'ul akibat *erkah+inan 'am*ur antara orang Cina dengan orang tem*atan sejak dua atau tiga kurun dahulu. Selain amalgamasi. *roses akulturasi %*embudayaan&. iaitu *roses *ertembungan yang memba+a ke*ada saling *injam/ meminjam unsur/unsur budaya berlaku hasil dari*ada interaksi antara dua kum*ulan etnik. semakin meningkat juga dengan +ujudnya komuniti Cina yang hidu* saling berdam*ingan dengan *elbagai etnik lain di )sia Tenggara. Proses akulturasi antara orang Cina dengan orang tem*atan lebih melibatkan as*ek kebendaan se*erti makanan. *akaian. *engu'a*an dan tingkah laku. teta*i as*ek institusi dan nilai juga turut terlibat. 0i 7ili*ina misalnya. banyak unsur budaya Cina dida*ati menonjol dalam kehidu*an dan *engurusan keluarga. adat resam *erkah+inan. u*a'ara *engkebumian. selain dari*ada makanan. masakan dan *erkakas da*ur. 2ilai/nilai dalam kebudayaan Cina se*erti keharmonian. integrasi keluarga. *enghormatan terhada* ibu ba*a. dimani,estasikan juga dalam kehidu*an keluarga orang 7ili*ina. 0alam interaksi antara China dengan Myanmar dan China dengan Thailand. uddhisme meru*akan salah satu kom*onen *enting dalam interaksi ini. uddhisme di China meru*akan aliran Mahayana manakala di Myanmar dan Thailand meru*akan aliran uddha Thera:ada. Sungguh*un demikian. ketiga/tiga *ihak yang berinteraksi ini teta* mementingkan ajaran agama uddha yang asal. Sesetengah kitab a+al uddhisme dalam bahasa Sanskrit atau Pali yang sudah hilang atau musnah masih terda*at dan disim*an di China teta*i telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Kleh itu. sami/sami Cina telah menyelamat dan menyumbang ke*ada *emulihan kitab/kitab asal ajaran ini. 0i

Myanmar. sebilangan konse* uddhisme berasal/usul China danterda*at rumah *eribadatan iaitu kuil yang sama reka bentuk dengan kuil/kuil di negara China. $ubungan antara tamadun Cina dengan )sia Tenggara men'a*al (aman kemun'aknya semasa dinasti Ming %1-9J/1955& berikutan eks*edisi *elayaran $ulubalang Zheng $e %1-=1/ 15--&. "ks*edisi ini melan'arkan *elayaran ke rantau )sia Tenggara. 6ndia. Tanah )rab dan ),rika Timur sebanyak tujuh kali dalam jangka masa 2J tahun %15A5/15--&. "ks*edisi Zheng

$e meru*akan eks*edisi *elayaran yang terbesar di dunia *ada masa itu dari segi muatan dan ke*erluan. bilangan anak ka*al dan tugas yang dilaksanakan. )sia Tenggara berkedudukan strategik bagi China dan negara/negara )sia Timur untuk berhubung dengan dunia luar melalui jalan laut atau kemudiannya dikenali sebagai <alan Sutera Maritim %Laut&. Selat Melaka meru*akan satu jalan lintasan yang amat di*erlukan untuk menghubungkan dunia timur dengan dunia barat. Myanmar meru*akan salah satu *ersinggahan yang *enting dalam *erjalanan ke 6ndia atau ka+asan di seberang dan sebaliknya. Melalui 7ili*ina *ula. semasa di ba+ah kuasa *enjajah Se*anyol. China telah membentuk hubungan *erdagangan dengan )merika Syarikat se'ara tidak langsung. Melalui kedudukan yang strategik kerana terletak di *ertengahan jalan *erdagangan antara dunia timur dan dunia barat. bebera*a tamadun dan agama telah bertembung dan berinteraksi di rantau )sia Tenggara. 0alam satu jangka masa *anjang. )sia Tenggara se'ara keseluruhannya *ernah di*engaruhi kuat oleh tamadun 6ndia yang berteraskan uddhisme dan kemudiannya $induisme. Kedatangan dan *enyebaran agama 6slam di >ugusan Ke*ulauan Melayu dan kedatangan agama Kristian di utara 7ili*ina telah memberikan dam*ak yang mendalam terhada* kebudayaan atau 'ara hidu* di kedua/dua ka+asan ini. Kleh itu. interaksi antara China dengan rantau )sia Tenggara adalah berbe(a dari*ada interaksi antara China dengan Korea. <e*un dan Eietnam terutama dari segi *ola dan dam*ak. Malaysia meru*akan satu model yang unik hasil dari*ada *ertembungan dan interaksi antara tamadun di )sia Tenggara. Satu bahagian akan dikhaskan untuk meninjau kesan dan ke*entingan tamadun atau kebudayaan Cina dalam *roses *embmaan negara Malaysia. 1I.-.- 6nteraksi udaya Cina dengan 6ndia Tamadun Cina dan tamadun 6ndia masing/masing terbentuk semenjak kira/kira 5.AAA tahun dahulu dan berkembang sehingga kini di ka+asan yang berlainan di benua )sia. 0alam *roses yang *anjang ini. kedua/dua tamadun agung tersebut melebarkan atau tersebar ke ka+asan *ersekitaran. lalu membentuk lingkungan bulatan budaya masing/masing. Pada kurun ke/2. tamadun Cina telah bertembung dan berinteraksi dengan tamadun 6ndia di rantau )sia Tenggara. Mengikut rekod sejarah China. hubungan *erniagaan dan *erdagangan antara China dengan 6ndia telah terbentuk lebih a+al lagi iaitu sekurang/ kurangnya *ada kurun ke/2SM. Pada masa itu yang menjadi aliran utama tamadun 6ndia

ialah kebudayaan )rya. Pada kurun ke/9SM. ajaran uddha telah mun'ul di 6ndia dan kemudiannya disebarkan ke ka+asan )sia Tengah. )sia Tenggara dan )sia Timur. ersama/ sama dengan ajaran uddha. banyak unsur/unsur kebudayaan 6ndia. sama ada berkaitan dengan ajaran uddha atau tidak. terus tersebar ke China dan meninggalkan kesan yang tidak da*at dikikis *ada *elbagai as*ek kebudayaan Cina. Ci*taan kesusasteraan. seni mu(ik dan tarian. seni area dan seni mem*ertahankan diri dari 6ndia diminati lalu di*injam. disera* atau*un di'ontohi oleh orang Cina. Pertukaran *emikiran. *engetahuan dan teknologi juga berlaku dalam bidang ,alsa,ah. *erubatan. sains dan teknologi. Selain itu. terda*at juga bahasa dan ilmu ,onetik Cina yang menunjukkan +ujudnya 'iri/'iri kebudayaan 6ndia.

)gama uddha yang berkembang *esat di 6ndia *ada kurun ke/9SM kemudiannya telah diba+a masuk dan di*erkenalkan ke negara China *ada kurun *ertama %(aman $an Timur&. 2amun begitu. amat sukar bagi agama uddha untuk diterima di China dengan mudah kerana ajarannya tidak bersesuaian dengan institusi keluarga dan *olitik serta tataetika dan moral orang Cina yang berasaskan Kon,usianisme. Kleh itu. *enyebaran agama uddha di China meru*akan satu *roses *enyesuaian diri dengan tradisi budaya Cina termasuk doktrin 0aoisme. )khirnya agama uddha menjadi satu sistem ke*er'ayaan yang menggabungkan unsur/unsur *enting kebudayaan Cina. teta*i *rinsi*/ *rinsi* asas dan identiti tidak terjejas. Perkembangan agama uddha di China adalah meru*akan satu 'ontoh dialog *eradaban yang gemilang dalam sejarah ketamadunan manusia. 0alam konteks untuk memahami ajaran uddha ini. *ara sami/sami dan *en(iarah/*en(iarah Cina harus melakukan suatu *erjalanan yang sukar. meneta* di 6ndia dan mem*elajari kitab uddha dalam bahasa Sanskrit. Selain itu. terda*at juga *erdebatan dan *erbin'angan antara uddhisme dengan Kon,usianisme untuk selama bebera*a ratus tahun di negara China. 0alam *roses berinteraksi ini. antara kerja atau usaha asas yang dilaksanakan ialah melakukan *enterjemahan kitab/kitab uddhisme dari bahasa Sanskrit atau Pali ke dalam bahasa Cina. 0alam tem*oh masa lebih dari*ada =AA tahun %9J/=JI&. orang Cina telah da*at menyusun doktrin uddha dalam satu koleksi berjudul Tri*itaka yang meli*uti kandungan kitab Mahayana dan $inayana %berjumlah -.9=- teks dalam 15. 9J2 jilid& dan melibatkan ham*ir 2AA orang *enterjemah dalam usaha *enterjemahan ini. )ntara *enterjemah *enting yang memberikan sumbangan besar ialah sami 7a ?ian %--J/52-& *ada (aman dinasti<in Timur %-1=/52A& dan sami ?uan Zang %5I9/995& *ada (aman dinasti Tang %91J/IA=&. Kedua/dua sami ini *ernah melakukan la+atan ke 6ndia. meneta* di situ. mem*elajari bahasa Sanskrit dan mengkaji ajaran agama uddha. Kerja *enterjemahan ini berterusan sehingga kurun ke/1-. Sesetengah kitab uddhisme asal yang hilang atau kehilangan sebahagiannya kemudian da*at di*ulihkan semula dalam bahasa Sanskrit berdasarkan *enterjemahan Cina.

Selain hasil *enterjemahan Cina se*erti Tri*itaka ini dan buku/buku yang ditulis oleh 7a ?ian. ?uan Zang dan sami Cina lain. 'atatan mengenai *engalaman mereka mengembara ke 6ndia juga meru*akan sumber yang bernilai untuk mengkaji sejarah dan kebudayaan 6ndia kuno dan interaksinya dengan tamadun Cina. Tri*itaka yang telah di*erkenal dan diterbitkan di Korea dan <e*un menyumbang ke*ada *enyebaran agama uddha di seluruh keseluruhan )sia Timurini. ebera*a jenis *eralatan mu(ik %konghou. *i*a& dan struktur mu(ik yang mengandungi tujuh nota setia* tala di*erkenalkan ke China dari*ada 6ndia atau Parsi. 4ekod sejarah China menunjukkan mu(ik dan tarian dari 6ndia dan ?iyu %ka+asan/ka+asan barat China& adalah *o*ular dan terkenal di dalam istana. golongan kelas atasan atau bangsa+an. dan di kalangan tentera. 0i ka+asan bahagian barat dan utara China. terutama di ?injiang dan >ansu. terda*at banyak groto dengan area uddha dan mural yang ber'orak seni uddha >andhara. Sebagai satu gabungan gaya seni 1unani/4om dengan kebudayaan etnik 6ndia yang ber*usat di

>andhara. seni uddha >andhara ini amat kuat di*engaruhi oleh ajaran uddha dan ini membanggakan )sia Tengah dan )sia Timur dengan karya/karya yang 'emerlang. 0i sam*ing itu. sesetengah kuil uddha 6ndia di negara China mem*erlihatkan gaya reka bentuk seni bina 1unani/4om. Pen'i*taan dalam bidang sains dan teknologi orang Cina yang memberi sumbangan besar ke*ada dunia se*erti senkultur dan *enanaman *okok mulberi. *embuatan kertas. tembikar dan bahan letu*an. teknologi *en'etakan dan *enggunaan kom*as. *asti telah diba+a masuk ke 6ndia melalui *erdagangan dan *elbagai saluran lain. Pada (aman dinasti Tang %91J/IA=&. teknologi 6ndia menghasilkan gula dari*ada tebu di*erkenalkan ke China. Menurut rekod sejarah China. Sejarah 0inasti Sui menyenaraikan tajuk 9A koleksi ilmu astronomi 6ndia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Pada (aman dinasti Tang %91J/IA=& *ula. kalendar lunar Cina dida*ati kurang te*at maka sistem 6ndia di*erkenalkan *ada akhir kurun ke/=. Salah seorang ahli astronomi 6ndia ter*enting. >autama dan keturunan beliau sebanyak em*at generasi telah berkhidmat di alai Cera* Tang selama 11A tahun. Melalui kerjasama dan usaha sama antara *akar astronomi 6ndia dan China maka satu sistem kalendar lunar Cina yang baru telah di*erkenal dan dirasmikan *ada tahun =2=. 0alam bidang ilmu *erubatan. tamadun 6ndia dan Cina masing/masing mem*unyai keunggulan tersendiri. Semasa sami Cina. 1i <ing. mela+at 6ndia *ada tahun 9=1/9J5 yang bertujuan untuk mem*elajari dan mengkaji kitab uddha. beliau menda*ati *erubatan Cina sangat diberikan kedudukan dan *enghormatan tinggi di 6ndia. 2amun begitu. ahli/ahli *erubatan Cina amat tertarik dengan teori dan *reskn*si 6ndia. Mengikut Sejarah 0inasti Sui. banyak karya *erubatan 6ndia diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. manakala dalam

buku/buku *erubatan dinasti Tang ter'atat juga ubat dan teknik surgeri 6ndia dalam bidang o,talmologi. *ediatriks dan ginakologi. Mengikut rekod sejarah. istana Tang amat menaruh keyakinan *ada ahli/ahli *erubatan 6ndia dan antara ubat yang di*erkenalkan ialah ubat untuk umur *anjang. Kitab/kitab uddha boleh diangga* sebagai 'i*taan sastera yang *enuh dengan *elbagai *uisi indah. dongeng dan ibarat untuk menambah daya *enarikan doktrin uddha dan menerangkan kisah mengenai kehidu*an dan *erbuatan uddha. Kleh itu. kitab uddha membekalkan banyak bahan untuk *anduan dan rujukan ke*ada kesusasteraan Cina. lalu mem*erkayakannya dari segi *erbendaharaan kata. tema. gaya atau genre. Mengikut satu *enda*at. *erkataan dan ,rasa dalam bahasa Cina yang ada kaitan dengan konse* uddhisme berjumlah -A.AAA. Corak ian+en. iaitu satu genre *enulisan narati, yang digunakan untuk menyam*aikan dongeng *ada (aman dinasti Tang %91J/IA9& dan ditulis dalam bentuk *rosa ber'am*ur dengan *uisi. adalah sama dengan 'orak sesetengah kitab/ kitab uddha. Pengajian mengenai ,onetik bahasa Cina sukar untuk dilakukan kerana bahasa ini tidak berabjad. ermula dari (aman dinasti Sui %5J1/91J&. ilmu ,onetik bahasa Cina menjadi semakin maju kerana orang Cina menggunakan *engetahuan dan teknik/teknik dari*ada

ilmu ,onetik bahasa Sanskrit. 7anMie iaitu suatu 'ara orang Cina menunjukkan sebutan *erkataan. adalah salah satu hasil *enting yang berkaitan. uddhisme meru*akan satu sistem ,alsa,ah selain sebagai sistem ke*er'ayaan. dan antara ,alsa,ah 6ndia. ,alsa,ah uddha adalah yang *aling ber*engaruh di China. ebera*a aliran ,alsa,ah uddha telah dikembangkan di China antaranya aliran Tiantan. $uayan dan Chan %Zen dalam bahasa <e*un&. Kesemua aliran ini memberikan dam*ak tertentu terhada* 2eo/ 0aoisme dan 2eo/Kon,usianisme. Pada kurun ke/1A. kedudukan agama uddha di 6ndia semakin merosot dan akhirnya kehilangan *engaruh. Sele*as itu. agama ini tidak begitu *enting lagi dalam interaksi antara 6ndia dengan China. 2amun begitu. ini tidak menjejaskan *engaruh uddhisme di bulatan budaya Cina. Pada kurun/kurun berikutnya. hubungan 6ndia dengan China semakin meningkat teta*i hanya dalam bidang *erdagangan dan di*lomatik. $ubungan ini men'a*ai (aman kemun'aknya melalui eks*edisi/eks*edisi $ulubalang Zheng $e ke 6ndia *ada kurun ke/15. 0a*at dirumuskan. baha+a sebahagian besar dialog antara tamadun Cina dengan 6ndia berlangsung melalui *eranan agama uddha. 1I.-.5 6nteraksi udaya Cina dengan 0unia 6slam )gama 6slam diba+a masuk dan di*erkenalkan ke negara China melalui dua saluran jalan *ada kira/kira kurun ke/J; *ertamanya. melalui *eranan *edagang 6slam )rab dan Parsi yang mendarat di selatan China %mereka ini mendirikan masjid& iaitu di >uang(hou dan Buan(houF dan keduanya. melalui *eranan

*edagang 6slam yang menggunakan <alan Sutera melalui ka+asan Parsi dan ),ghanistan. 0i *eringkat a+al. +alau*un terda*at 'ebisan/'ebisan tulisan dalam bahasa Cina mengenai 6slam demi mem*erkenalkan ajaran agama ini ke*ada orang Cina teta*i ianya dida*ati tidak berkesan. 0am*ak 6slam menjadi semakin kuat dan mendalam bebera*a kurun kemudian melalui usaha bebera*a tokoh 6slam Cina se*erti 3ang 0aiyu %kkl5JA/195J&. Ma Zhu %kk 195A/1=11&. Liu Zhi %kk 199A/1=-A& dan Ma 0e8in %1=I5/1J=5&. Mereka menghasilkan bebera*a karya dalam bahasa Cina sertaterjemahantentang agama 6slam. Mereka tidak sahaja mem*unyai ke,ahaman yang mendalam tentang ajaran 6slam teta*i juga *akar dalam klasik Cina. khasnya klasik Kon,usianisme. )ntara mereka. 3ang 0aiyu ialah tokoh yang *ertama menghasilkan karya tentang agama 6slam dalam bahasa Cina. Karya *ertama beliau yang berjudul Zhengiao (henMuan %)notasi Tulin )jaran Krtodoks& diterbitkan *ada tahun 1952. Semenjak itu. ber*uluh/*uluh sarjana Kon,usian/Muslim mengikut jejak langkah 3ang 0aiyu dalam memainkan *eranan *enting dan memberikan sumbangan dalam tradisi keilmuan 6slam di negara China. Melalui *enelitian terhada* hasil/hasil karya sarjana/sarjana tersebut. di*erlihatkan bebera*a 'iri/'iri yang menonjol. Misalnya. demi membolehkan orang Cina memahami dan menenma agama 6slam. 3ang 0aiyu menggunakan bebera*a istilah atau konse* Kon,usian se*erti 8iao %*enghormatan terhada* ibu ba*a&. (hong %kesetiaan&. shu %altruisme& dan sebagainya untuk menerangkan ajaran 6slam. Liu Zhi *ula menggunakan kata/kata Kon,usius dan Mensius yang sesuai untuk menerangkan hukum syariah agama 6slam. dan

mengangga* shangdi dalam klasik Kon,usian seerti dengan Tuhan 1ang Maha "sa dalam 6slam. Kedua/dua mereka juga 'uba men'antumkan konse* +ugong %lima rukun& dalam 6slam dengan konse* +ude %lima si,at baik& dalam Kon,usianisme untuk menunjukkan baha+a 6slam dan Kon,usianisme tidak ber'anggah sama sekali teta*i sebaliknya adalah saling melengka*i. #saha/usaha *enyesuaian ini tidak menjejaskan *rinsi*/*rinsi* asas dan identiti 6slam sebagai agama. Pada masa itu dan sehmgga kirn. agama 6slam ditenma dengan baik di negara China. 4akyat China yang beragama 6slam dianggarkan sejumlah 1= juta orang dan terdiri dari*ada 1A kaum. Kebanyakan *enganut 6slam berbangsa Cina ini terda*at di ka+asan autonomi se*erti ?injiang. 2ing8ia dan bebera*a +ilayah lain di bahagian barat laut China. 6nteraksi budaya antara China dengan dunia )rab. terutamanya dalam *erdagangan barangan dua hala berlangsung dalam tem*oh masa yang *anjang. Mengikut rekod sejarah. tentera Cina te+as dalam *ertembungan dengan tentera )rab di Sungai Talas *ada tahun =51. Salah satu kesan dari *eristi+a ini ialah teknologi Cina diba+a dan di*erkenalkan ke dunia )rab dan kemudian dari sana di*erkenalkan ke benua "ro*ah. Teknologi membuat kertas meru*akan satu 'ontoh yang menonjol dari sana ke "ro*ah. Teknologi membuat kertas meru*akan 'ontoh yang *aling menonjol kerana ta+anan Cina telah mengajar

orang )rab mengenai teknologi ini. Teknologi ini kemudiannya disebarkan dari Samarkand ke aghdad dan 0amas'us. ke Mesir dan Maaghreb. dan akhi/nya ke )ndalusia %Se*anyol& *ada kurun ke/1A. Selain itu. antara ta+anan Cina terda*at juga tukang se*eiti tukang tenun sutera. tukang emas dan *elukis. Tiga 'i*taan Cina yang *enting. iaitu kom*as %kk *ada kurun ke/1-&. bahan letu*an %*ada kurun ke/J& dan teknologi *en'etakan %*ada kurun ke/1-& juga di*erkenalkan ke dunia )rab dan seterusnya dari sana ke "ro*ah. Selain itu. teknologi metalurgi %logam dan aloi& dan barangan Cina lain se*erti sutera dan *orselin juga sam*ai ke dunia )rab sebelum merebak ke "ro*ah dan ),rika. 0ari dunia )rab *ula. selain dari*ada barangan rem*ah dan bahan/bahan *erubatan. *elbagai ilmu *engetahuan diba+a masuk dan di*erkenalkan ke China se'ara besar/besaran sejak (aman dinasti Tang %91J/IA=&. Misalnya. Li ?un %kk J55/I-A&. seorang sarjana Muslim Cina yang berasal dari Parsi. telah menyusun enam jilid $aiyao ben'ao %Materia Medi'a Seberang Laut& yang men'atat sekurang/kurangnya 125 jenis ubat/ubatan dari )rab. Kaedah ra+atan dan *erubatan dari )rab atau Parsi juga diba+a masuk ke China. 0alam bidang astronomi. <amal al/0in. seorang ahli astronomi Parsi. telah men'i*ta tujuh jenis *eralatan astronomi serta satu kalendar baru untuk Kublai Khan *ada tahun 129=. Selain itu. seorang 2estorian dari Syria bernama )i/8ue %6sa Tarjaman&. ahli matematik dan astronomi yang juga *akar *erubatan dan ,armasi. berkhidmat dengan kerajaan Mongol antara tahun 125A/1-AJF manakala )lo+ating %mungkin ala@ al/0in& dan 6sumayin %mungkin 6smail& berkhidmat *ada tahun 12=1. 4ekod sejarah juga menunjukkan baha+a orang Cina mula menggunakan angka )rab *ada (aman dinasti 1uan %129A/1-9J&. Kesan *engaruh atau dam*ak 6slam terhada* kebudayaan Cina da*at dibuktikan dari segi ,i(ikal melalui reka bentuk beribu/ribu masjid. de+an memba'a al/Buran dan tanah/tanah *erkuburan di seluruh negara China. Se'ara umumnya. reka bentuk masjid di China terbahagi ke*ada dua jenis yang utama iaitu *ertama. yang mengekalkan 'iri/'iri reka

bentuk masjid )rab. se*erti kebanyakan masjid di ?injiangF dan keduanya. miri* ke*ada reka bentuk kuil atau istana Cina tradisional. terutamanya yang dibina sele*as kurun ke/ 15. dengan menggunakan kayu sebagai kom*onen bahan utama se*erti masjid 2iujie di eijing. 3alau bagaimana*un. hanya struktur luar sahaja kelihatan menerima *engaruh seni bina Cina tradisional sedangkan bahagian dalaman masjid di China tidak mengorbankan sama sekali *rinsi* asas agama 6slam. 1I.-.5 0am*ak arat dan 4es*ons China Pada kurun ke/1-. a*abila negara China di*erintah oleh dinasti Mongol. terda*at ramai golongan *engembara dan mubaligh yang datang dan ada amara mereka yang meneta* di sini. Mar'o Polo %12=5/12I2& misalnya. dikaiakan bertugas sebagai *ega+ai di China selama 19 tahun dan rekod *engembaraann:a di China

amat mengagumkan orang arat. Pengalaman Mar'o Polo diangga* sebagai satu ,asa baru bagi interaksi budaya antara China dengan arat. Melalui interaksi a+al dengan arat. agama Kristian diba+a masuk ke China oleh *enganut Kristian 2estorian sebelum kurun ke/=. teta*i ia gagal menarik *erhatian dan minat orang Cina. Pengaruh agama Kristian mulai berta*ak *ada akhir kurun ke/19 a*abila maharaja dinasti Ming %1-9J/1955& membenarkan *ara mubaligh <esuit yang diketuai oleh Matteo 4i''i %1552/191A& membinagerejasertameneta*di eijing dan bandar/bandar lain. Matteo 4i''i meru*akan seorang <esuit dari 6tali yang tiba di China *ada tahun 15J2. 0i +aktu itu. re:olusi sains baru sedang bermula di "ro*ah sedangkan ilmu sains di China sedang mengalami kemerosotan. eliau berada di China selama 2J tahun dan meneta* di eijing selama 1A tahun. 0engan matlamat untuk menyebarkan agama Kristian. beliau menggunakan strategi *enyesuaian diri dengan kebudayaan Cina. eliau mem*elajari bahasa dan sejarah Cina. mengangkat nama Cina. Li Madou. mem*elajari Kon,usianisme dan menghormati tradisi Cina termasuk amalan *emujaan nenek moyang. 4i''i juga mem*erkenalkan ilmu *engetahuan arat yang ma&u dalam bidang sains. matematik. *erubatan. geogra,i dan astronomi. Misalnya. beliau menghasilkan *eta dunia baru. men'i*ta bebera*a *eralatan astronomi. menterjemahkan buku/ buku mengenai agama. astronomi. matematik dan sains. 6ni menimbulkan kekaguman orang Cina khususnya *ega+ai/*ega+ai kerajaan. Kleh itu. memang diakui kebenaran baha+a 4i''i telah memainkan *eranan *enting sebagai *embina jambatan budaya baru antara China dengan dunia arat. 0i negara China *ula. ?u >uangMi %1592/19--&. seorang *ega+ai Cina Muslim dan juga *embantu Matteo 4i''i. telah menghasilkan banyak buku sains merangkumi *elbagai bidang se*erti matematik. astronomi. *ertanian. ketenteraan dan *erubatan. ?u >uangMi memang boleh diangga* sebagai *engasas sains moden Cina dan juga *enghubung antara sains arat dengan 'endekia+an Cina. Ternyata baha+a interaksi antara China dengan arat bermula melalui *enyebaran berbentuk kebendaan termasuk em*at 'i*taan agung Cina. )kibatnya. orang arat sedar akan *enting dan *erlunya untuk mengadakan hubungan dengan China. Pada kurun ke/1J.

minat orang arat terhada* China. yang mula/mula bertum*u *ada as*ek kebendaan se*erti sutera dan *orselin. telah beralih ke*ada *emikiran dan kebudayaan. Misalnya. 7ran'ois Eoltaire %19I5/1==J&. seorang ahli ,alsa,ah dan *emikir Peran'is yang menyanjung tinggi Kon,usius sebagai The Sage o, Morality. dan >ott,ried 3. Leibni( %1959/1=19&. seorang ahli ,alsa,ah <erman yang memuji keunggulan akhlak masyarakat Cina. >ott,ried 3. Leibni( dan sesetengah sarjana "ro*ah ber*enda*at baha+a budaya Cina dan budaya "ro*ah masing/masing mem*unyai kekuatan yang tidak ber'anggah teta*i saling berman,aat. Misalnya. arat lebih maju dalam bidang sains semula jadi. sains *emikiran dan logik. sedangkan ,alsa,ah Cina mengutamakan kegunaan dan etika dalam *engurusan masyarakat dan negara. Maka interaksi budaya antara dua *ihak ini *asti akan mendatangkan man,aat ke*ada kedua/ duanya. 3alau bagaimana*un. se'ara keseluruhannya *eranan mubaligh dan orang arat sebelum kurun ke/2A tidak mendatangkan kesan yang kuat terhada* China. kerana kebanyakan golongan intelektual Cina masih bertangga*an baha+a arat sebagai barbarian tidak setanding dan setara,dengan China yang mem*unyai tamadun yang terunggul di dunia. )*abila 1ong Zheng ditabal sebagai Maharaja %r. 1=2-/1=- 5&. beliau memerintahkan semua mubaligh su*aya ber*indah ke Ma'ao dan dihalang masuk ke China. kerana beliau mengesyaki mereka sedang berkons*irasi menggulingkannya. Kleh yang demikian. *intu ke China telah *un tutu* bagi orang <esuit dan mubaligh Kristian lain selama 12A tahun sehingga tamatnya Perang Candu *ada tahun 1J52. 0asar tutu* *intu %isolasi& ini menyebabkan China ketinggalan (aman dan mengalamai kemunduran *ada kurun ke/1I. Sejak *ertengahan sehingga ke akhir kurun ke/1I. negara China telah mengalami kekalahan berturut/turut dalam em*at *e*erangan utama dengan kuasa/kuasa asing se*erti Perang Candu %1J-I/1J52&. Perang )nglo/China %1J59/1J9A&. Perang China/Peran'is %1JJ5/1JJ5& dan Perang China/<e*un %1JI5/1JI5&. Setia* kali dite+askan. kerajaan Bing ter*aksa menandatangani *erjanjian yang tidak adil dengan kuasa asing. antaranya membayar berjuta/juta +ang ganti rugi. menyerahkan hak milik ka+asan tertentu. membuka *elabuhan tertentu untuk *erdagangan. memberikan hak bidang kuasa luar +ilayah %e8traterritoriality rights&. serta status negara yang *aling diutamakan %most/,a:oured nation&. 0alam jangka masa setengah kurun tersebut. kekalahan berturut/turut yang amat memalukan China telah mendatangkan *elbagai reaksi dari golongan intelektual Cina. 0i kalangan mereka ada yang ber*enda*at baha+a su*aya terus hidu*. orang Cina hams mem*elajari barbarian untuk menga+al barbarian. khasnya ilmu *engetahuan arat dalam bidang ketenteraan dan *ersenjataan moden. )ntara langkah yang dilaksanakan ialah *elan'aran >erakan Menguatkan Kendiri %Sel,/Strengthening Mo:ement& dan *enubuhan iro Penterjemahan. 2amun begitu. langkah/langkah tersebut hanya mem*erkenalkan modenisasi yang diangga* 'etek dan tidak berkesan manakala *erkembangan sistem *olitik. institusi ekonomi dan sistem *endidikan diabaikan atau di*inggirkan. Slogan yang terkenal *ada akhir kurun ke/1I ialah C6lmu Cina sebagai asas. ilmu arat untuk kegunaanC %Chinese learning as essen'e. 3estern learning ,or *ra'ti'al use&@yang diutarakan oleh Zhang Zhidong %1J-=/1IAI& *ada tahun 1JIJ.

Sarjana lain *ula se*erti yang di+akili oleh Liang Bi'hao %1J=-/1I2I&. melan'arkan >erakan 4e,ormasi 1AA $ari %$undred 0ays@ 4e,ormL *ada tahun 1JIJ. Matlamat gerakan ini bertujuan untuk menasihati Maharaja Bing su*aya

men'ontohi re,ormasi institusi dan *olitik yang dilan'arkan di <e*un oleh "m*eror Meiji. yang dikenali sebagai Temulihan MeijiC. 2amun begitu. usaha gerakan ini mengalami kegagalan kerana maharaja ketika itu tidak mem*unyai kuasa sebenar. Sementara itu. rakyat Cina telah menunjukkan sika* *ermusuhan terhada* orang arat yang diangga* bertanggungja+ab terhada* segala huru/ hara yang sedang berlaku di negara China. 0ua tahun sele*as kegagalan gerakan re,ormasi ini seiring dengan sika* *ermusuhan maka ter'etuslah Pemberontakan o8er yang mengakibatkan banyak ji+a terkorban dan harta benda musnah. Kejadian/kejadian tersebut telah menyebabkan seluruh rakyat Cina hilang keyakinan terhada* *emerintahan dinasti Bing. Pada akhir kurun ke/1I. 0r. Sun 1atsen %1J99/1I25& ber*enda*at baha+a negara China tidak da*at diselamatkan dengan *erubahan sesetengah institusi/institusi sahaja %tidak menyeluruh& dan *enderitaan China hanya da*at diselesaikan dengan tindakan menggulingkan dinasti Bing. 3alau*un *emerintahan dinasti Bing kemudiannya dijatuhkan melalui 4e:olusi 1I11. 'ara hidu* tradisi dan ,ahaman la*uk orang Cina masih berkekalan. dan keadaan negara terus ka'au/bilau. Sistem *emerintahan berbentuk re*ublik di*erkenalkan teta*i tidak memba+a banyak erti ke*ada rakyat kerana negara China masih terus mundur. Kleh itu. golongan intelektual Cina ber*enda*at baha+a China tidak akan menjadi negara moden. jika *erubahan *emikiran di kalangan rakyat dan *embelajaran mengenai 'ara arat %ilmu arat& se'ara keseluruhan tidak berlaku. #ntuk men'a*ai matlamat ini. di*erkenalkan >erakan Kebudayaan aru oleh kalangan intelektual yang menerima *endidikan sama ada di <e*un. negara "ro*ah atau )merika Syarikat. Pun'ak gerakan ini ialah >erakan 5 Mei *ada tahun 1I1I yang mengakibatkan *ertentangan se*enuhnya terhada* 'ara hidu* tradisi lama dan segala ajaran Kon,usius. anyak aliran *emikiran ,alsa,ah arat telah disera* masuk ke negara China. erikutan interaksi dengan arat ini. golongan intelektual Cina amat tertarik dengan dua ideologi arat iaitu *ertama. Pragmatisme<ohn 0e+ey yang menekankan *endekatan e:olusi untuk memajukan keadaan sosial. dan keduanya. Mar8isme yang menekankan *endekatan re:olusi yang berins*irasikan kejayaan *eristi+a 4e:olusi 4usia. Selain itu. dua konse* yang *o*ular *ada masa itu ialah Csains C dan CdemokrasiC. Selain *erubahan sistem *olitik. *engaruh arat telah mendorong ter'etusnya banyak *erubahan/*erubahan sosial di negara China. Pada tahun 1IA5. Pe*eriksaan Perkhidmatan )+am yang telah berrungsi sebagai tangga mobihti ke kelas atasan selama berkurun/kurun lamanya telah dimansuhkan. Sistem *endidikan tradisi telah digantikan dengan institusi/ institusi *endidikan arat. Pengaruh arat semakin ketara terutama sele*as >erakan 5 Mei a*abila nilai/nilai arat se*erti idea indi:idu. kebebasan dan *ersamaan antara lelaki dan +anita tersebar luas. 0alam bidang bahasa dan kesusasteraan *ula. karya/ karya berbahasa :ernakular telah menggantikan karya/karya berbahasa klasik yang selama lebih dua ribu tahun telah diangga* sebagai ortodoks. Sastera moden

yang men'ontohi sastera arat juga menjadi *o*ular. 3alau*un *elbagai usaha dilaksanakan dan *erubahan/*erubahan berlaku di kalangan orang Cina. namun keadaan *olitik *ada tahun/tahun sele*as >erakan 5 Mei masih tidak tenteram dan stabil. maka ini bermakna usaha/usaha *emodenan diangga* masih belum selesai dan men'a*ai matlamat. 1I.5 T)M)0#2 C62) 0)L)M P"M)2T)P)2 T)M)0#2 M)L)1S6) 0)2 0#26) 1I.5.1 Pros*ek >lobalisasi; Masalah dan Cabaran 0ari segi *ersejarahannya. negara Malaysia meru*akan satu dataran bagi *ertembungan bebera*a tamadun utama Timur dan arat kerana kedudukannya dari segi geogra,i. )kibatnya kini. Malaysia mem*unyai sebuah masyarakat majmuk dengan berbilang kelom*ok etnik masing/masing mem*unyai tradisi budaya yang berakar umbi dalam tamadun/tamadun yang bertembung itu. $akikat ini serta im*likasi/im*likasinya bagi *embinaan negara *erlu disedari dan diambil kira oleh *ara *emim*in dan rakyat Malaysia. Kleh itu. sejak kemerdekaan negara *ada tahun 1I5=. integrasi nasional diberikan *enekanan sebagai satu nilai yang terunggul dalam *roses *embinaan negara. 0alam hubungan ini. *u'uk *im*inan negara hendaklah ber*egang ke*ada integrasi nasional yang harus berasaskan keharmonian antara kaum melalui interaksi budaya dan dialog *eradaban serta keadilan terhada* semua *ihak. 0i *eringkat global. kemajuan sains dan teknologi telah meningkatkan tara, hidu* manusia *ada kurun ke/2A dan a+al kurun ke/21 ini yang memungkinkan terbentuknya (aman in,ormasi %teknologi maklumat&. Proses globalisasi dalam (aman in,ormasi ini turut melibatkan Malaysia. Malaysia dan negara/negara lain akan menghada*i tiga *ros*ek yang berkaitan iaitu *ertama. negara/negara harus bekerjasama untuk menangani segala masalah dan 'abaran yang berbangkit dari*ada globalisasiF kedua. interaksi budaya dan dialog *eradaban akan menjadi lebih giat dan mendalamF dan ketiga. satu set ideal. ke*er'ayaan dan nilai yang baru harus dikenal *asti untuk di*atuhi di *eringkat sejagat. 0alam hubungan ini. 3a+asan 2A2A yang dilan'arkan *ada tahun 1II1 meru*akan 'ita/'ita dan strategi *u'uk *im*inan negara untuk menghada*i tiga *ros*ek globalisasi yang tersebut itu. Pada ketika ini. Malaysia amat beruntung kerana memiliki satu kha(anah yang kaya dengan *elbagai sumber kerohanian. Sumber/sumber kerohanian sejagat ini harus digali. diku*as dan diberi *engertian baru dalam konteks semasa. Penemuan/*enemuan dari*ada *enelitian semula ini akan menyumbang ke*ada *erumusan ideal. ke*er'ayaan dan nilai untuk negara dan dunia sejagat. 0alam *roses globalisasi ini. +ujud masalah/masalah dalam (aman in,ormasi. 3alau*un banyak kemajuan yang telah di'a*ai dalam (aman moden

ini. namun manusia masih menghada*i masalah/masalah yang berkesinambungan semenjak dahulu dan baru yang lebih men'abar. )ntara masalah/masalah tersebut ialah *ertama. *embangunan ekonomi dan kebendaan jauh lebih *esat berbanding dengan *embangunan kerohanian. Kedua. oleh sebab *engagihan kekayaan yang tidak seimbang. sebilangan besar manusia masih menghada*i masalah/ masalah akibat kemiskinan dan kemunduran. Ketiga. institusi keluarga dan *erkah+inan menjadi semakin lemah atau longgar kerana disera* oleh unsur/ unsur negati,modenisasi. mengakibatkan kemerosotan ketenteraman

sosial dan keruntuhan akhlak di kalangan sesetengah masyarakat moden. 0an keem*at. akibat eks*loitasi sumber alam se'ara besar/besaran. *en'emaran alam sekitar dan gangguan keseimbangan ekologi akan mengan'am kehidu*an manusia. Masalah/masalah tersebut disebabkan oleh kemerosotan akhlak dan kelemahan manusia sendiri. se*erti ke'enderungan ke*ada amalan rasuah. si,at tamak haloba. si,at mementingkan na,su. si,at mementingkan diri dan sika* materialistik. <usteru itu. dimensi moral dan etika adalah *enting dan harus diambil kira demi mengatasi masalah/masalah ini. Cabaran/'abaran yang dihada*i oleh rakyat Malaysia dalam *roses *embinaan negara dan *emanta*an tamadun Malaysia terkandung dalam 3a+asan 2A2A. )ntaranya. yang *aling utama adalah untuk membentuk sebuah masyarakat dengan si,at/si,at yang diingini. su*aya masalah/masalah *ada (aman in,ormasi itu da*at diatasi. Masyarakat yang diidamkan adalah se*erti berikut; 1. Masyarakat yang demokratik. mengamalkan Cdemokrasi MalaysiaC yang manta*. bermua,akat dan berorientasikan komuniti. 2. Masyarakat yang bermoral dan beretika dengan rakyatnya ber*egang kuat *ada nilai/ nilai agama dan rohaniah serta mem*unyai standard etika yang tertinggi. -. Masyarakat yang matang. liberal dan bertoleransi. su*aya rakyat yang berbilang kaum bebas mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama masing/masing tan*a keterasingan. 5. Masyarakat yang berkebudayaan *enyayang yang berteraskan satu sistem sosial yang memegang *ada konse* ke*entingan kolekti, mendahului ke*entingan indi:idu. dan satu institusi keluarga yang teguh su*aya kebajikan +arganya berkisar *ada keluarga. dan bukan *ada kerajaan atau negara. 0a*at dirumuskan baha+a 'abaran yang dihada*i oleh Malaysia adalah untuk mendirikan sebuah negara/bangsa beretika yang terdiri dari*ada rakyat yang beretika. yang menem*atkan *ula dalam keluarga yang beretika. Pada tahun/tahun 1IIA/an. kerajaan Malaysia telah mem*erkenalkan bebera*a konse* dan ran'angan baru untuk merealisasikan matlamat 3a+asan

2A2A. )ntaranya. Multimedia Su*er Corridor %MSC& yang meru*akan satu *rojek untuk memenuhi ke*erluan telekomunikasi antara negara dengan dunia *ada (aman in,ormasi ini. Projek ini akan melibatkan banyak *elaburan dalam *embangunan tenaga manusia demi *erkembangan teknologi *eraiatan %hard+are& dan *rogram *erisian %so,t+are&. Selain itu. Malaysia memerlukan banyak lagi tenaga manusia yang terlatih dalam *elbagai bidang demi menmgkatkan *rodukti:iti setia* sektor. khususnya *erindustrian dan *erdagangan. Kleh itu. *endidikan negara harus di*ertingkatkan dari segi kualiti dan kuantiti. Sehubungan ini. bebera*a ino:asi telah di*erkenalkan dalam bidang *endidikan. 6no:asi yang agak berkesan ialah sektor s+asta dibenarkan melabur dalam bidang *endidikan terutamanya *ada *eringkat tinggi. Melalui usaha bersama sektor a+am dan sektor s+asta. kini kemam*uan sistem *endidikan Malaysia membekalkan kemudahan/

kemudahan untuk latihan dan *enyelidikan telah meningkat berli*at ganda. di sam*ing melatih dan mengeluarkan sumber tenaga manusia. 0ua lagi ran'angan ino:ati, dalam *endidikan ialah sekolah bestan %smart s'hool& dan uni:ersiti maya %:irtual uni:ersity& yang menggunakan teknologi telekomunikasi dari MSC. Perkembangan ini akan mendatangkan *embaharuan yang bersi,at re:olusi dalam *endidikan. lalu menjelmakan 'ita/'ita Malaysia sebagai *usat ke'emerlangan *endidikan di rantau ini dan juga sebuah negara yang maju *ada kurun ke/21. Sejak <ulai 1II=. Malaysia dan juga bebera*a buah negara di )sia Tenggara dan )sia Timur mengalami kega+atan ekonomi yang agak teruk. Kleh sebab terda*atnya banyak ,aktor luaran yang di luar ka+alan negara kita dan dunia. kita mungkin akan menghada*i *ros*ek kemerosotan yang umum. <usteru itu. 3a+asan 2A2A mungkin tidak da*at direalisasikan dalam tem*oh masa yang diran'angkan. 3alau bagaimana*un. ideal. ke*er'ayaan dan nilai yang di*egang oleh rakyat dan *u'uk *emim*in Malaysia teta* tidak berubah. sekiranya 3a+asan 2A2A terus menjadi 'ita/'itan:a. 1I.5.2 Tamadun Cina; 4ele:ansinya di Malaysia dan 0unia erdasarkan masyarakat ideal yang digambarkan di atas. 3a+asan 2A2A terus menyatakan *elbagai +a+asan rakyat Malaysia *ada kurun ke/21 dan strategi untuk merealisasikannya. 2ilai/nilai yang harus dioenkan tum*uan da*at dikenal *asti dari*ada kenyataan ini. ahagian ini akan mengenal *asti nilai/nilai itu dan membandingkannya dengan nilai/nilai dalam tamadun Cina untuk melihat *ersamaan dan kaitan antara kedua/dua set nilai itu. Perbandmgan ini dilakukan dengan merujuk ke*ada +a+asan atau strategi dalam bidang/ bidang tertentu iaitu bidang *olitik. sosial. *sikologi. ekonomi. *endidikar. dan *emeliharaan alam sekitar. 0alam bidang *olitik. nilai utama yang diberikan tum*uan ialah integrasi nasional %*er*aduan nasional&. Selain itu. yang ditekankan ialah mengenai ideal demokrasi %khasnya kematangan. kemua,akatan. komuniti sebagai

tum*uan&. keamanan dan keharmonian. keadilan dan dedikasi terhada* negara. Tamadun Cina yang berasaskan humanisme dan moralisme memang menekankan keharmonian. kesederhanaan. keadilan. ketaatan dan ideal/ideal demokrasi se*erti yang terkandung dalam The >rand #nity sebagaimana yang telah dibin'angkan sebelum ini. 0alam bidang sosial. yang diidamkan ialah sebuah masyarakat bermoral dan beretika. berkebudayaan *enyayang. bersi,at terbuka dan toleransi. bersi,at bebas untuk mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama. bersi,at sainti,ik dan *rogresi,. dan berasaskan institusi keluarga yang kukuh. Sebagai mana yang telah dibin'angkan sebelum ini. tamadun Cina dalam *roses *erkembangannya telah menerima banyak *engaruh agama dan kebudayaan asing kesan dari*ada interaksi dengan tamadun lain. Tamadun Cina memang bersi,at terbuka dan bertolak ansur. Selain itu. sistem etika Cina sejak (aman *urba berasaskan keluarga semata/mata dan mengutamakan kebaikan hati %bene:olen'e atau 'ohumanity& serta keharmonian dalam hubungan antara sebarang entiti %indi:idu. kelom*ok. alam&. Kleh itu. ajaran Kon,usianisme mungkin memberi banyak im*likasi bagi

*emu*ukan kebudayaan *enyayang dan *embangunan masyarakat yang beretika. liberal dan bebas dari segi agama dan budaya. 0alam bidang *sikologi. rakyat Malaysia harus dibangunkan *sikologinya agar selaras dengan as*ek *embangunan yang lain terutama *embangunan kebendaan. Si,at/si,at *sikologis yang di*erlukan ialah keyakinan kendiri se'ara kolekti,. iaitu rasa bangga kerana keahlian dalam masyarakat dan *en'a*aian masyarakatF bersika* teguh terhada* *elbagai 'abaranF tabah hati mengejar kualitiF dan adanya *embebasan *sikologi %tidak rasa diri kurang *enting&. 0alam tamadun Cina yang ber'irikan *ersonalisme sebagaimana yang telah dibin'angkan. *emu*ukan kendiri +ajar diamalkan atas *remis baha+a manusia berkeu*ayaan untuk men'a*ai semaksima kebaikan dan memberi man,aat. Lanjutan dari*ada *remis ini ialah ke*er'ayaan baha+a setia* orang tan*a mengira latar belakangnya harus dididik dan boleh dididik. Selain itu. *emu*ukan kendiri dalam tradisi Cina bertujuan untuk ke*entingan keluarga. negara dan dunia. dan bukan untuk diri sendiri semata/mata. 2yatalah bentuk/ bentuk *emikiran ini terda*at dalam tamadun Cina yang sememangnya rele:an sebagai *edoman untuk meran'ang kurikulum dan *edagogi bagi *embangunan *sikologi yang dimgini. 0alam bidang ekonomi. keadilan dan sika* ber*atutan meru*akan dua nilai yang *enting. Kedua/dua nilai ini khasnya merujuk ke*ada *engagihan kekayaan se'ara adil saksama dan *ekerjaan tidak dikenal *asti dengan ras. Sebenarnya keadilan *engagihan kekayaan adalah salah satu ideal dalam The >rand #nity. Selain itu. terda*at banyak nilai dalam tamadun Cina yang *atut ditekankan dalam akti:iti ekonomi. Misalnya. kerajinan. berjimat/'ermat. tanggungja+ab %komitmen&. integriti dan ketaatan akan meman,aatkan

*ertubuhan *erniagaan se'ara langsungF nilai etika se*erti keharmonian. kesetiaan. keso*anan. ke*atuhan ke*ada norma dan *eraturan. disi*lin din. semangat bekerjasama dan sebagainya mungkin memberi im*likasi yang *ositi, bagH teori organisasi. tingkah laku organisasi. *engurusan *erniagaan dan *sikologi *erindustrian. 0alam bidang *endidikan. *endidikan meru*akan kun'i *embangunan dan medium untuk merealisasikan 3a+asan 2A2A. anyak ino:asi dan 'iri baru di*erkenalkan ke dalam sistem *endidikan sejak tahun 1IIA. Kita harus mengambil satu *ers*ekti, *erbandingan su*aya kebijaksanaan dan ,ikiran Kon,usianisme dan tradisi lain da*at digunakan dalam segala *ertimbangan mengenai *erkembangan kurikulum dan strategi mengajar dan *engajaran. 0alam konteks ini. +arisan/+arisan tamadun Cina yang rele:an dan menarik hati ialah *ertama. ke*er'ayaan o*timistik *ada *otensi manusia untuk men'a*ai ke'emerlangan indi:idu atau berkelom*okF kedua. *endidikan sentiasa diutamakanF ketiga. ke*er'ayaan baha+a setia* indi:idu harus dan boleh dididikF keem*at. *embentukan ke*eribadian atau ajaran moral dan etika diberikan keutamaanF dan kelima. guru harus dihormati dan diberi status sosial yang tinggi. 2yatalah baha+a +arisan/+arisan ini adalah ber*un'a dari*ada humanisme. *ersonalisme. intelektualisme dan moralisme dalam tamadun Cina. 0alam bidang *emeliharaan alam sekitar. isu ini menjadi semakin run'ing dan memerlukan *ersetujuan konse*si dan kerjasama di *ermgkat sedunia. Se'ara asasnya. manusia *erlu merujuk ke*ada tradisi yang menekankan serta mengamalkan hubungan harmoni antara

manusia dengan alam semulajadi. Sehubungan ini. tamadun harus berdialog antara satu dengan yang lain su*aya men'a*ai satu konse*si yang rasional mengenai alam. kaitannya dengan manusia dan ke+aji*an manusia bagi mengatasi kemerosotan mutu alam sekitar. Mengikut ajaran sama ada Kon,usianisme. 0aoisme atau uddhisme dalam tamadun Cina. manusia berkedudukan setara, dengan alam. maka manusia harus berusaha memahami *rinsi*/*rinsi* alam semesta %tian& su*aya ter'a*ai satu keadaan yang dikenali sebagai Ckesatuan tian dengan manusiaC. 7ahaman mengenai alam dan keadaan kesatuan ini adalah bersi,at transendensi dan bukan em*irik. 3alau a*a*un. keharmonian yang tertinggi darjahnya harus diusahakan dalam hubungan manusia dengan alam semesta. 1I.5.- Kekuatan Tamadun Cina sebagai Sumber 4ujukan Selain dari*ada adanya kaitan tamadun Cina. khasnya sistem nilainya dengan Malaysia dan dunia dalam konteks *embentukan semula sistem etika. *erlu ditekankan di sini baha+a terda*at tiga kekuatan tamadun Cina sebagai sumber rujukan. Pertama. dan sudut kesesuaian. 6deal Kon,usian mengenai *enubuhan sesebuah negara beretika bersesuaian dengan 3a+asan 2A2A. Kedua/duanya mem*unyai konse*si yang sama mengenai ke*er'ayaan. ideal dan nilai.

Khususnya. keluarga diangga* sebagai satu institusi sosial *enting yang seharusnya di*elihara dan di*ertahankan. Tambahan lagi. Malaysia sebagai satu negara/bangsa moden amat komited terhada* *embangunan *endidikan. berdasarkan ke*er'ayaan *ada *erkembangan se*enuh *otensi manusia *eringkat *erseorangan. 0alam hal ini. ideologi Kon,usianisme yang berteraskan humanisme. humanitarianisme. intelektualisme dan rasionalisme. adalah se'o'ok dengan ,ikiran *endidikan moden di Malaysia dan dunia. Kedua. dari sudut sko* yang kom*r'hensi,. Sungguh*un Kon,usianisme dikembangkan lebih kurang 2.5AA tahun dahulu. konse*sinya mengenai *erhubungan sosial. iaitu Lima Perhubungan %+ulun&. adalah sahih lagi kom*rehensi,sehingga masa kini. 0alam Kon,usianisme. nilai. si,at moral dan *rinsi* etika yang berkisar ke*ada lima *erhubungan sosial adalah *enting dan 'uku* sesuai untuk memberi ilham ke*ada mereka yang memikirkan satu sistem nilai yang se+ajarnya. 0an ketiganya. dari sudut kaya dengan +a+asan dan kebijaksanaan. 3a+asan Kon,usian mengenai masa de*an manusia. se*erti yang dinyatakan dalam The >rand #nity amat berkaitan dengan masyarakat global. Pada tahun/ tahun kebelakangan ini terda*at ramai sarjana yang terlibat dalam *erbin'angan tentang kaitan tamadun Cina dengan dunia moden dalam *elbagai bidang termasuk *olitik. ekonomi. *endidikan. ketenteraan. *emeliharaan alam sekitar. *engurusan *erniagaan. *erubatan dan kesihatan. Pelbagai *enda*at tentang keistime+aan atau keunikan dan juga kelemahan/kelemahan dalam tamadun Cina telah diutarakan. Sebilangan ke'il mereka menegaskan baha+a tamadun Cina yang +ujud dan berlangsung beribu/ribu tahun itu mem*unyai unsur/unsur yang kurang sesuai *ada masa kini. 2amun. *ada keseluruhannya. kebanyakan sarjana *er'aya baha+a tamadun Cina mem*unyai unsur *ositi, dan kebijaksanaan se*erti yang telah dibin'angkan. Tegasnya. se*erti tamadun/ tamadun lain yang memiliki jangka hayat yang

lama. tamadun Cina yang kaya dengan +a+asan dan kebijaksanaan akan terus menjadi satu sumber ins*irasi yang rele:an bagi manusia *ada kurun ke/21.