Anda di halaman 1dari 5

RANGKA KARANGAN RAMALAN UPSR

(1)
Fakta/Syarahan/Dialog Faedah-faedah Menyertai Lawatan sambil Belajar Dapat Dapat menambahkan menambahkan pengetahuan pengetahuan Melawat ke tempat bersejarah Melawat ke tempat bersejarah Menjadi Menjadi bijak bijak dan dan cerdas cerdas Dapat Dapat belajar belajar dalam dalam suasana suasana yang yang berbeza berbeza Kegiatan Kegiatan yang yang menyeronokkan menyeronokkan Dapat Dapat meman meman aatkan aatkan masa masa Dapat melakukan akti!iti Dapat melakukan akti!iti yang yang ber ber aedah aedah Menyokong Menyokong usaha usaha kerajaan kerajaan Program Program Cuti-cuti Cuti-cuti Malaysia Malaysia Memupuk Memupuk semangat semangat patriotik patriotik

(2)
Fakta/Syarahan/Dialog Cara-cara Berjimat Cermat Membawa Membawa bekal bekal makanan makanan ke ke sekolah sekolah Menjimatkan Menjimatkan perbelanjaan perbelanjaan Mengelakkan Mengelakkan pembaziran pembaziran "ir# "ir# elektrik# elektrik# dan dan makanan makanan Menutup Menutup suis suis jika jika tidak tidak digunakan digunakan Menyemai Menyemai tabiat tabiat menabung menabung &edikit-sedikit &edikit-sedikit lama-lama lama-lama jadi jadi bukit bukit $idak $idak membeli membeli barangan barangan yang yang tidak tidak perlu perlu %ercucuk %ercucuk tanam tanam di di kawasan kawasan rumah rumah

(3)
Fakta/Syarahan/Dialog Faedah Menabung Dapat Dapat mengumpulkan mengumpulkan wang wang Dapat Dapat digunakan digunakan untuk untuk masa masa depan# menyambung pelajaran depan# menyambung pelajaran Memperoleh Memperoleh keuntungan keuntungan jika jika disimpan disimpan di di dalam dalam bank bank Menambahkan Menambahkan jumlah jumlah simpanan simpanan Dapat Dapat digunakan digunakan semasa semasa kecemasan kecemasan Membantu Membantu keluarga keluarga jika jika perlu perlu Membeli Membeli sesuatu sesuatu yang yang diperlukan diperlukan $idak $idak membebankan membebankan ibu ibu bapa bapa Menyemai Menyemai sikap sikap berdikari berdikari

(4)
Fakta/Syarahan/Dialog Kepentingan Ko uri ulum Dapat Dapat meman meman aatkan aatkan masa masa dengan akti!iti yang ber dengan akti!iti yang ber aedah aedah Pelbagai kegiatan dapat disertai Pelbagai kegiatan dapat disertai Dapat Dapat mencungkil mencungkil bakat bakat dalam dalam bidang bidang yang yang diminati diminati "kiti!iti "kiti!iti sukan sukan dan dan permainan permainan Dapat Dapat menambahkan menambahkan pengetahuan pengetahuan "kti!iti lawatan sambil "kti!iti lawatan sambil belajar belajar dapat mencerdaskan ikiran dapat mencerdaskan ikiran Dapat Dapat mengeratkan mengeratkan silaturahim silaturahim Memupuk Memupuk perpaduan perpaduan kaum kaum Membina Membina si si at at positi positi

(5)
Fakta/Syarahan/Dialog Kepentingan !erpusta aan Meminjam Meminjam buku buku secara secara percuma percuma $anpa $anpa sebarang sebarang bayaran bayaran Menjimatkan perbelanjaan Menjimatkan perbelanjaan Membuat Membuat rujukan rujukan dengan dengan mudah mudah %anyak %anyak sumber sumber rujukan rujukan seperti seperti buku# buku# akhbar# akhbar# majalah majalah %elajar %elajar dalam dalam suasana suasana yang yang senyap senyap dan dan kondusi kondusi Mudah memahami Mudah memahami pelajaran pelajaran Menambahkan Menambahkan pengetahuan pengetahuan Memupuk Memupuk amalan amalan membaca membaca Menjadi Menjadi murid murid yang yang pintar pintar

(6)
Fakta/Syarahan/Dialog Faedah Bersu an Menyihatkan Menyihatkan tubuh tubuh badan badan Mengeluarkan Mengeluarkan peluh peluh Menjadi Menjadi akti akti dan dan cergas cergas Mengeratkan Mengeratkan hubungan hubungan Melakukan Melakukan akti!iti akti!iti secara secara bersama-sama bersama-sama Mengelakkan Mengelakkan penyakit penyakit Mengeluarkan Mengeluarkan peluh peluh Kehidupan Kehidupan lebih lebih bermakna bermakna Menyemai Menyemai tabiat tabiat positi positi 'akin 'akin diri# diri# tidak tidak takut takut kalah# kalah# dan dan berani berani bersaing bersaing

(7)
Cerita/Surat Tidak Rasmi/Laporan !er hemahan yang "isertai Diadakan Diadakan di di Pantai Pantai "ir "ir Papan Papan () orang ahli dan * orang () orang ahli dan * orang guru guru Diadakan selama tiga hari Diadakan selama tiga hari "kti!iti "kti!iti yang yang dijalankan dijalankan seperti seperti merentas merentas halangan# halangan# kawad kawad kaki# kaki# pertolongan pertolongan cemas cemas $ujuannya $ujuannya untuk untuk menambahkan menambahkan ilmu dan pengalaman ilmu dan pengalaman Mengeratkan Mengeratkan hubungan hubungan Peserta Peserta berasa berasa seronok seronok Menjalani Menjalani akti!iti akti!iti yang yang mencabar mencabar mental mental dan dan izikal izikal

(8)
Cerita/Surat Tidak Rasmi/Laporan #emasya $u an di $e olah Diadakan Diadakan pada pada hari hari &abtu &abtu Disertai Disertai oleh oleh semua semua murid+guru murid+guru ,amai ibu bapa turut ,amai ibu bapa turut hadir hadir Pertandingan Pertandingan dijalankan dijalankan "cara "cara padang padang dan dan balapan balapan Mendapat Mendapat sambutan sambutan meriah meriah "cara "cara perbarisan perbarisan disusuli disusuli dengan dengan ucapan ucapan perasmian perasmian dan dan ikrar ikrar Menaikkan bendera kejohanan Menaikkan bendera kejohanan "cara "cara penyampaian penyampaian hadiah hadiah Majlis Majlis penutup penutup %ergotong-royong %ergotong-royong

(9)
Cerita/Surat Tidak Rasmi/Laporan Kegiatan %otong-royong di $e olah Diadakan Diadakan pada pada hari hari &abtu &abtu Disertai Disertai oleh oleh semua semua murid+guru murid+guru Membawa peralatan Membawa peralatan Pembahagian Pembahagian kumpulan kumpulan Membersihkan Membersihkan tandas# tandas# bilik bilik darjah# darjah# kantin# kantin# bilik-bilik bilik-bilik khas khas $ujuannya $ujuannya untuk untuk membersihkan membersihkan kawasan kawasan sekolah sekolah Mengeratkan Mengeratkan silaturahim silaturahim Mengecat Mengecat bangunan# bangunan# dlldll%ekerjasama %ekerjasama dan dan saling saling membantu membantu .amuan .amuan ringan ringan

(10)
Cerita/Surat Tidak Rasmi/Laporan &ari %uru Diadakan Diadakan pada pada 4* 4* Mei Mei yang yang lalu lalu Disertai oleh semua murid+guru Disertai oleh semua murid+guru Diadakan Diadakan di di dewan dewan sekolah sekolah Persembahan Persembahan guru guru dan dan murid murid Mendapat Mendapat sambutan sambutan hebat hebat Memberikan Memberikan hadiah hadiah $ujuannya $ujuannya untuk untuk menghargai menghargai jasa jasa dan sumbangan guru dan sumbangan guru 2capan 2capan dan dan perutusan perutusan menteri menteri "cara "cara sukaneka sukaneka antara antara murid murid dengan dengan guru guru .amuan .amuan untuk untuk guru guru

(11)
Surat Rasmi Memesan Bu u-bu u Latihan '!$( /ngin /ngin memesan memesan buku buku latihan latihan daripada daripada syarikat syarikat penerbitan penerbitan %uku terbitannya %uku terbitannya berkualiti berkualiti %erharap %erharap agar agar buku buku dapat dapat dihantar dihantar dengan dengan segera segera Persiapan Persiapan menduduki menduduki 2P&, 2P&, %uku %uku yang yang dipesan dipesan ialah ialah %M# %M# %/# %/# &0# &0# dan dan M$ M$ 1arga buku dan cara 1arga buku dan cara bayaran bayaran "kan "kan menjadikan menjadikan buku buku itu itu sebagai sebagai bahan bahan perbincangan perbincangan dan dan latih latih tubi tubi Menghantar Menghantar senarai senarai buku buku baharu baharu

(12)
Surat Rasmi Memohon Kebenaran Mengada an Lawatan 3awatan 3awatan akan akan diadakan diadakan pada pada cuti cuti penggal penggal persekolahan persekolahan Disertai Disertai oleh oleh ahli ahli persatuan+guru persatuan+guru $ujuannya $ujuannya menambahkan menambahkan ilmu ilmu Mengeratkan Mengeratkan silaturahim silaturahim "kti!iti "kti!iti tahunan tahunan persatuan persatuan Destinasinya Destinasinya ialah ialah Kuala Kuala 3umpur 3umpur $empat $empat yang yang akan akan dikunjungi dikunjungi Menara Menara K3# K3# Petrosains# Petrosains# dlldll%erharap %erharap agar agar permohonan permohonan diluluskan diluluskan dengan dengan segera segera %anyak %anyak aedah aedah yang yang diperoleh diperoleh

(13)
Cerita (Tindakan) !eristiwa (agut di #epi )alan $ernampak $ernampak peristiwa peristiwa ragut ragut 5anita tua menjerit 5anita tua menjerit %ergegas %ergegas ke ke arah arah mangsa mangsa %erjaya %erjaya memberkas memberkas peragut peragut Menghubungi Menghubungi pihak pihak polis polis Dibawa Dibawa ke ke balai balai polis polis Mengejar Mengejar peragut peragut 6rang ramai turut 6rang ramai turut membantu membantu Peragut melarikan Peragut melarikan diri diri Menyerahkan Menyerahkan beg beg tangan tangan Mengucapkan Mengucapkan terima terima kasih kasih Mendapat Mendapat pujian pujian

(14)
Cerita (Tindakan) Lemas di Laut $emasa Ber elah %erkelah %erkelah di di Pantai Pantai $anjung $anjung 3eman 3eman ,amai ,amai pengunjung pengunjung kerana kerana musim musim cuti cuti persekolahan persekolahan Mendapatkan Mendapatkan budak budak yang yang lemas lemas Merangkul Merangkul lehernya lehernya dan dan berenang berenang ke ke arah arah pantai pantai $erdengar $erdengar jeritan jeritan &eorang &eorang budak budak kelemasan kelemasan %erlari %erlari dan dan terjun terjun ke ke laut laut Memberikan Memberikan bantuan bantuan perna perna asan asan Menghubungi Menghubungi polis polis dan dan ambulans ambulans Membawa Membawa mangsa mangsa ke ke hospital hospital

(15)
Cerita (Tindakan) Membantu (a an yang #ercedera $emasa Bersu an Menjalani Menjalani latihan latihan sukan sukan &eorang &eorang rakan rakan terjatuh terjatuh %ergegas %ergegas ke ke arahnya arahnya Memapahnya Memapahnya ke ke bilik bilik rawatan rawatan Memanggil guru bertugas Memanggil guru bertugas Menenangkan Menenangkan dirinya dirinya Menghentikan Menghentikan pendarahannya pendarahannya Mengambil Mengambil peti peti kecemasan kecemasan Menyapu Menyapu dan dan membalut membalut luka luka Menghantarnya Menghantarnya ke ke klinik klinik Menghubungi ibu bapanya Menghubungi ibu bapanya Mengucapkan Mengucapkan terima terima kasih kasih