Anda di halaman 1dari 10

a.

PENDAHULUAN
Sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dijayakan dengan penggun
aan pelbagai strategi, kaedah dan teknik. Strategi pengajaran merangkumi beberap
a aspek urutan dan susunan maklumat dan membuat keputusan bagaimana menyampaikan
nya (Dick & Carey 1996).
Strategi juga merujuk kepada perancangan tindakan yang menjurus kepada p
encapaian objektif yang telah ditetapkan. Rancangan tindakan ini merangkumi kaed
ah dan teknik mengajar. Dengan adanya perancangan strategi, kaedah dan teknik da
pat diatur secara sistematik. Pengagihan masa, penyediaan bahan mengikut kesesua
ian dan kawalan kelas diurus rapi dengan adanya perancangan strategi.
Pada kebiasaannya strategi pengajaran pembelajaran berasaskan kepada tiga unsur
utama iaitu guru, murid dan bahan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu strategi
dalam Pendidikan juga dirujuk sebagai pemusatan guru, pemusatan murid dan pemus
atan bahan.
Menurut Daniel Muijs dan David Reynolds (2008) Suatu pengajaran yang efektif har
us jauh dari sekadar menyampaikan isi pelajaran dengan gaya ceramah kepada murid
. Guru harus mementingkan interaksi dua hala dan aktiviti ’hands on’’ supaya mur
id melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran berb
udaya fikir, memusatkan pelajar, penggunaan bahan teknologi secara bijak serta s
trategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dapat menjamin pembelajaran yang
efektif.
Penggunaan pelbagai strategi, kaedah dan teknik seperti pembelajaran masteri, ko
nstruktivisme, kontekstual dan sebagainya juga dapat menimbulkan minat murid dal
am sesuatu pelajaran. Guru-guru juga boleh menggunakan formula yang memudahkan
murid mengingat sesuatu fakta. Contohnya Matematik, murid yang mahir menghafal
atau memahami formula dapat menyelesaikan masalah dengan mudah.

b. Pembelajaran secara Kontekstual


i. Maksud Pembelajaran secara kontekstual
Pembelajaran kontekstual ialah satu kaedah pembelajaran yang menggabungk
an isikandungan dengan pengalaman harian individu masyarakat dan alam pekerjaan.
Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti han
ds on dan minds on (PPK)
Suasana pembelajaran kontekstual merupakan suasana yang melibatkan pelba
gai pengalaman yang mungkin dalam konteks sosial, budaya, fizikal dan psikologi(
D.A. Kolb)
John Dewey 1916 pula berpendapat bahawa murid-murid akan belajar dengan baik jik
a apa yang dipelajari berkaitan dengan apa yang berlaku di persekitaran. Menurut
teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memp
roses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia memba
wa maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri contony
a dunia dalaman bagi memori, pengalaman dan tindak balas mereka sendiri.
Oleh itu, kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontek
stual itu sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi
dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka, dan juga memberi makna dala
m kehidupan seharian mereka.
ii. Kepentingan Pembelajaran Secara Kontekstual dalam P&P
Sesuatu konsep dihayati melalui proses penemuan. Kebanyakan pelajar di s
ekolah tidak mampu membuat kaitan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaima
na pengetahuan itu dapat dimanfaatkan.
Ini berlaku oleh sebab cara mereka memproses maklumat dan perasaan motivasi untu
k pelajar tidak tersentuh melalui kaedah pengajaran yang lazim digunakan seperti
kaedah syarahan yang abstrak, namun mereka amat perlu memahami konsep itu untu
k memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga dalam menempuh kehidup
an masyarakat di mana tempat mereka menjalani kehidupan dan bekerja.
Pendekatan kontekstual menyedari hakikat bahawa pembelajaran ialah satu proses p
elbagai bentuk yang kompleks yang menjangkau melepasi kaedah-kaedah jenis latih
tubi dan rangsangan dan tindak balas. Secara lazimnya, pelajar dijangkakan mampu
membuat kaitan ini dengan sendiri apabila berada di luar bilik darjah
Pendekatan pembelajaran dan pengajaran seperti ini mengandaikan minda akan menca
ri maksud dalam konteks dengan cara semula jadi, iaitu berkait dengan persekitar
an semasa seseorang itu. Ini berlaku dengan cara pencarian hubungan yang diterim
a akal dan kelihatan bermakna.Berdasarkan pemahaman ini, teori pembelajaran kont
ekstual tertumpu pada aspek pelbagai bagi mana-mana persekitaran pembelajaran, s
ama ada dalam bilik darjah, dalam makmal, dalam makmal komputer, tempat atau lok
asi kerja, atau di ladang tanaman.
Ia menggalakkan pendidik memilih dan membina persekitaran pembelajaran yang meng
gabungkan seberapa banyak bentuk pengalaman yang boleh termasuk aspek sosial, fi
zikal, psikologikal, ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.Dalam p
ersekitaran sedemikian, pelajar menemui perhubungan yang bermakna antara idea ab
strak dan aplikasi praktikal dalam konteks alam yang nyata.

iii. Proses ”REACT” Dalam Pembelajaran Secara Kontekstual


Pembelajaran secara Kontekstual menggunakan modal atau bentuk ”REACT” da
lam aplikasinya. Apabila kita meneliti ”REACT” iaitu Menghubungkait (Relating),
Mengalami (Experimenting), Mengaplikasi (applying), Kerjasama (Cooperating), Mem
indahkan(Transfering) ia menunjukkan satu urutan aktiviti yang meningkatkan taha
p pembelajaran murid.

Menghubungkait(Relating)
Murid belajar dalam konteks menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman
hidup. Contohnya murid belajar mengenai makanan seimbang di sekolah. Murid dapa
t membandingkan dengan makanan harian mereka dan mengetahui makanan yang seimban
g dan berkhasiat serta makanan yang tidak boleh dimakan dengan kadar yang banyak
.
Mengalami (experimenting).
Belajar dalam konteks penerokaan, penemuan dan reka cipta merupakan langkah meng
alami. Dalam langkah ini murid diberi peluang bagi meneroka pengetahuan dan memp
elajarai sesuatu yang baru. Murid berpeluang meneroka sesuatu semasa mereka mela
yari memperolehi maklumat bagi buku skrap atau folio mereka.
Mengaplikasi (applying)
Merupakan belajar dalam konteks bagaimana pengetahuan atau informasi boleh digun
akan dalam situasi lain.
Bekerjasama (cooperating)
Belajar dalam konteks bekerjasama, memberi maklum balas dan berkomunikasi merupa
kan langkah seterusnya. Kerjasama dan komunikasi boleh diwujudkan dalam aktiviti
kumpulan contohnya perbincangan atau sumbangsaran.
Memindahkan (transfering)
Setelah murid mempelajari sesuatu kemahiran yang baru, murid menggunakan pengeta
huan sedia ada dan menggunakan atau membina daripada apa yang telah diketahui ki
ni.
C. KEMAHIRAN BERFIKIR
Maksud Kemahiran Berfikir
Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terha
dap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertim
bangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusn
ya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami.
Beyer 1984, berpendapat berfikir ialah kebolehan manusia untuk membentuk konsep,
memberi sebab atau membuat penentuan. Chaffee (1998) pula mendefinisikan pemik
iran sebagai aktiviti mental yang mempunyai tujuan yang tersusun serta melibatka
n individu meneliti pemikiran sendiri dan pemikiran orang lain.
Kemahiran Berfikir ialah pemikiran lateral yang membawa maksud bukan sahaja untu
k menyelesaikan masalah, malahan juga berfikir untuk melihat sesuatu berdasarkan
pelbagai perspektif bagi menyelesaikan masalah (Edward De Bono 1976)
Berfikir biasanya dikaitkan dengan dengan perkataan seperti mengingat, merenung,
membuat keputusan, meramal ,membuat jangkaan,membayangkan,menilai, mempercayai
dan sebagainya. Berdasarkan beberapa pengertian tentang berfikir, maka dapat dir
umuskan bahawa berfikir merupakan proses menggunakan minda sama ada untuk mencar
i makna dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau
menyelesaikan masalah.
Kepentingan Kemahiran Berfikir dalam P&P
Sistem Pendidikan negara kita bertujuan menyediakan generasi masa akan d
atang yang berkeupayaan untuk menangani masalah peribadi dan negara di masa hada
pan yang tidak dapat tentukan keadaannya. Kemahiran berfikir juga memberi penget
ahuan kepada murid menyelesaikan masalah dan membuat keputusan di masa akan data
ng.
Kemahiran berfikir juga penting bagi memnuhi tuntutan Falsafah Pendidika
n iaitu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, ja
smani dan emosi. Aspek ini bertujuan melahirkan individu yang bijaksana dan berm
oral. Insan yang yang seimbang dan harmonis juga penting bagi menangani masalah
sosial seperti dadah, rasuah,stress atau tekanan emosi dan lain-lain lagi.
Kemahiran berfikir juga panting bagi pelaksanaan dan kejayaan konsep-kon
sep terkini negara seperti KBSR,KBSM, Sekolah Bestari dan sebagainya yang menghe
ndakai pelajar yang berkemampuan dari segi intelek, kemahiran berkomunikasi, ber
fikir secara kritis dan kreatif, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
Kemahiran berfikir memang wujud secara semulajadi dalam diri setiap indi
vidu. Strategi yang baik harus diatur supaya kemahiran ini diasah bagi pemindaha
n paradigma dari berfikir secara tradisional kepada berfikir secara lebih kretif
, membangun, meneroka dan proaktif.
Kemahiran berfikir digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk memb
olehkan pelajar mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membua
t keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Pelajar dapat mengaplikasik
an pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada
di dalam atau di luar sekolah serta menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif
dan inovatif mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelar
u, kabur dan sempit.
i. Kemahiran Berfikir Kritis
Maksud
Kemahiran berfikir secara Kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda
untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, menilai kebernasan, ke
baikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan me
nggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Dalam pemikiran Kritis, proses mentak
sir sesuatu idea adalah berdasarkan bukti. Pemikiran kritis biasanya melibatkan
proses analisis dan penilaian idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jela
s, kukuh dan bermakna.u ntuk meningkatkan kemahiran kritis seseorang, kemahiran
mengutarakan penyoalan dan kemahiran menaakul adalah penting.
Elemen- elemen kemahiran secara kritis adalah seperti membanding dan membeza, me
mbuat kategori, meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan, menerangkan s
ebab, membuat sekuen / urutan, menentukan sumber yang dipercayai, membuat ramala
n, mengusul periksa andaian, membuat inferens.
Kepentingan Kemahiran Berfikir secara kritis
Mewujudkan kecekapan dan keupayaan menggunakan minda.
Untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea.
Untuk meneliti kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah.
Membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang
munasabah.
Pemikiran kritikal berguna untuk memperbaiki idea yang sudah sedia ada.
Pemikiran kritikal menilai idea – idea baru itu dalam konteks paradigma
lama.
Berfikir stail kritikal ditandai oleh keupayaan melihat kesilapan, kesal
ahan, kelemahan dan kecatatan pada cara – cara berfikir seseorang.
Cara berfikir kritis berguna untuk membantu mengelakkan kita daripada me
lakukan kesilapan.
Jikalau kita ada idea, barulah kemahiran berfikir secara kritis dapat digunakan
untuk mencari kelemahan – kelemahan dan kesilapan – kesilapan yang ada pada idea
itu supaya dapat kita perbaiki.

Proses Kemahiran Berfikir Secara Kritis


Membanding dan membeza
Kemahiran membanding dan membeza merupakan kemahiran yang membolehkan anda mene
liti persamaan dan kelainan antara dua objek, idea, peristiwa dan sebagainya ber
dasarkan kepada aspek-aspek tertentu. Contoh kemahiran membanding dan membeza ia
lah antara dua tokoh misalnya antara Tun Abdul Razak dengan Tengku Abdul Rahman,
antara dua pekerjaan seperti nelayan dan petani, antara dua bentuk seperti se
gi tiga dan piramid, dua peristiwa dan sebagainya. Alat berfikir yang boleh digu
nakan ialah Pengurusan Grafik membanding dan membeza.
Mengklasifikasi
Mengklasifikasi merupakan kemahiran mengelompakkan sebilangan perkara dalam kate
gori tertentu mengikut ciri-ciri tertentu yang boleh diperhatikan seperti sayur-
sayuran, makanan, aktiviti senaman dan sebagainya. Pelajar dapat mengumpul, meny
usun dan mengatur maklumat dengan lebih sistematik dan teratur.
Menerangkan sebab
Menerangkan sebab ialah keupayaan untuk mengkaji dan menjelaskan sebab berlakuny
a sesuatu kejadian berdasarkan alasan –alasan dan bukti yang munasabah. Membantu
pelajar mencari pelbagai sebab sesuatu perkara berlaku, mengapa berlaku dan men
cari bukti sebenar dalam membuat kkesimpulan tentang apa yang sebenarnya berlaku
.

Lembaran 1 (membanding dan membeza)


Nama : …………………………………………….
Murid Perempuan Murid Lelaki
Persamaan

Perbezaan

Rumusan dan Kesimpulan

Lembaran 2 (Mengklasifikasi)
Nama : ............................................................
Klasifikasi makanan mengikut kategori yang diberi

Karbohidrat Protein Lemak

Lembaran 3 (Menerangkan sebab)


Nama : ...................................................
Perhatikan gambar dan jawab soalan berikut
1. Mengapa berat badannya bertambah ?
................................................................................
....................
................................................................................
....................
................................................................................
....................
................................................................................
....................
................................................................................
....................
2. Jika penambahan berat tidak dikawal apakah akibatnya ?
................................................................................
...................
................................................................................
...................
................................................................................
...................
................................................................................
...................
................................................................................
...................
ii. Kemahiran berfikir secara Kreatif
Maksud
Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menerokai pelbagai kemungkinan,
menjana dan menghasilkan idea, mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pel
bagai, dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan, mener
okai dan mencari makna , pemahaman dan penyelesaian masalah seacara inovatif.
Kepentingan Kemahiran berfikir Kreatif
Pemikiran kreatif dikaitkan dengan otak hemisfera bahagian kanan. Potens
i otak kanan kurang diberi perhatian dalam proses P&P di sekolah. Ia harus dipup
uk bagi menonjolkan kretiviti dalam kerja, menghilangkan rasa takut dan malu unt
uk menunjukkan bakat yang ada.
Pemikiran kreatif membolehkan pelajar-pelajar membuat perubahan dalam id
ea-idea yang lama. Nilai pemikiran kreatif terletak kepada sifatnya yang mendoro
ng seseorang kepada kepelbagaian dan seterusnya kepada keputusan yang lebih berk
ualiti. Beberapa aspek tentang pemikiran kreatif perlu diambilkira iaitu idea at
au produk yang dicipta, proses mencipta, orang yang mencipta dan suasana yang ko
ndusif untuk pemikiran kreatif
Proses Kemahiran berfikir Kreatif
Menjana dan menghasil idea
Kemahiran menjana dan menghasilkan idea baru adalah bertujuan untuk mencipta ses
uatu yang baru dan kreatif, sama ada idea, objek, cerita dan lain-lain. Ia boleh
dijalankan secara individu atau dalam kumpulan . Idea yang baru akan terhasil j
ika kita keluar daripada pola pemikiran biasa.

Menghubungkaitkan
Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu str
uktur atau corak perhubungan.
Membuat inferens
Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untu
k menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Meramal
Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalama
n yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Lembaran 4 ( Menjana Idea)

Jenis Cara Merebak

Penyakit
Berjangkit

Tanda-tanda Langkah Pencegahan


Lembaran 5 ( Membuat Inferens)
Nama : ....................................................
Penagihan dadah berleluasa di kalangan remaja negara kita.

i. Mengapa remaja terjebak dalam penagihan dadah ?


……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
ii. Mengapa dadah dikatakan berbahaya ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lembaran 6 ( Meramal)
1. Kenapa mereka bergaduh ?

2. Apa akan terjadi jika pergaduhan tidak diselisihkan ?

Kesimpulan
Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum Pendidikan Kesihatan mengu
tamakan pembelajaran secara langsung. P&P adalah satu proses pemerolehan dan pe
nguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang
murid ke tahap yang optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam P&P harus dapat m
encetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukannya amalan rutin.
Murid juga perlu diberi kesedaran megenai kemahiran berfikir dan strateg
i berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang ditanyaka
n kepada murid harus meningkatkan daya kreatif dan kritis mereka. Murid perlu d
ilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan p
emerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap
saintifik. Pembelajaran menggunakan kontekstual dan kemahiran berfikir boleh be
rlaku melalui pendekatan seperti inkuiri, perbincangan, sumbangsaran dan sebagai
nya.
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehid
upan harian murid. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara
menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Dalam pembelajaran konteks
tual di matapelajaran Pendidikan Kesihatan kaitan di antara bahan yang diajar d
engan kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid tidak belajar se
cara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran kesihatan den
gan kehidupan mereka.
Selain daripada pembelajaran secara kontekstual, kemahiran-kemahiran sep
erti kritis dan kreatif merupakan kemahiran generik dan boleh diaplikasikan Me
nerusi pelbagai subjek serta konteks dan dianggap sebagai bekalan yang amat berg
una untuk pembelajaran seumur hidup.

Rujukan
Kementerian Pendidikan Malaysia 2003. Sukatan Pelajaran Pendidikan
Kesihatan.Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia 2003. Pembelajaran Secara Kontekstual.
Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia 2003. Kemahiran Berfikir Secara Kritis
dan Kreatif. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum
Makanan seimbang at http://yes.mmu.edu.my/2003

Senaman dan Rekreasi at http://


www.melakacom.net/malay/rekreasi/main.htm

Alat KBKK
http:// mahirkbkk.tripod.com/alat htm

HBHE 1203 Pedagogi Pendidikan Kesihatan (200). Open Universiti


Malaysia
http://www.scrbid.com/doc/pembelajaran secara kontekstual