Anda di halaman 1dari 43

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU

TAHUN 6
SK/SJK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 SK/ SJK


MINGGU/
TARIKH
1

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

Tema 1:
ISTIMEWANYA
KELUARGAKU

1.2 Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata,
perkataan,
frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami dan


menyebut pelbagai ragam ayat dengan
struktur binaan ayat yangbetul dan tepat.

Tajuk :
BAKAT ISTIMEWA

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada
pelbagai
sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca sesuatu bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat dan
ragam ayat secara mekanis.

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi


secara mekanis dengan betul dan
kemas.

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didikhibur.

4.1.1 Menyebut dengan melahirkan


imaginasi melalui penghasilan karya
sastera.

Verbal-linguistik

5.1
Memahami
dan
menggunakangolongan
kata
dengan betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama danpenjodoh
bilangan mengikut konteks dengan betul.

BCB
-bacaan intensif

EMK:
Nilai Murni
-kesyukuran
-kasih sayang
-menjaga kesihatan
-menghargai jasa
Ilmu
Pendidikan Moral
Sejarah
Pendidikan Muzik
KP:
Interpersonal

Kontekstual

Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan
KBAT
Peta Buih

CATATAN

BBM:
Gambar
Cd
slaid

MINGGU/
TARIKH
2

TEMA / TAJUK

Tema 1:
ISTIMEWANYA
KELUARGAKU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami


danmemberi responsterhadap
sesuatuarahan,
soalan dan

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan responsterhadap sesuatu
arahan berdasarkan ayat perintah dalam
3

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni

CATATAN

Tajuk :
SATU KELUARGA
DUA BUDAYA

pesanan yangdidengar dengan


betul.

pelbagai situasi dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1


Membaca
sesuatu
bahan
bahan bacaandengan lancar, yangmengandungi pelbagai jenis dan
sebutan
yang
jelas
dan ragam ayat secara mekanis.
intonasi yang betul.
3.2 Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayatsecara
mekanis dengan
betul dan
kemas.

3.2.7 Menulis teks prosa dan puisi


secara mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 Memahami dan mengubah suai


seni
kata lagu secara bebas
danmempersembahkannya
melaluinyanyian secara didik hibur.

5.1
Memahami
danmenggunakangolongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama khas mengikut
konteks dengan betul.

-kesyukuran
-kasih sayang
-menjaga kesihatan
-menghargai jasa
Ilmu
sosiobudaya
KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan
mengecam
KBAT
Peta Buih
Peta Bulatan
BBM
Gambar
Cd
slaid

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Tema 1:
ISTIMEWANYA
KELUARGAKU
Tajuk:
JAUH DI MATA
DEKAT DI HATI

1.3 Mendengar,memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan,
soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap ayat
tanya dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaandengan lancar,
sebutan
yang
jelas
dan
intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan pelbagai keterangan
secara mekanis.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis perkataan dan frasa


dengan menggunakan ejaan yang tepat
secara imlak.

5.1
Memahamidanmenggunakan
golongankata
dengan
betul
mengikut konteks.

EMK:
Nilai Murni
-kesyukuran
-kasih sayang
-menjaga kesihatan
-menghargai jasa
Ilmu
TMK
KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual

5.1.2 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama khas mengikut
konteks dengan betul.

BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan
KBAT
Peta Buih
BBM:

MINGGU/

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
5

Komputer
Gambar
Kad ucapan
PENGISIAN

CATATAN

TARIKH
4

KURIKULUM
Tema 2 :
KESIHATAN
MENTAL DAN
EMOSI

1.3Mendengar,memahami dan
memberikan respons terhadap
sesuatu arahan,
soalan dan
pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.3
Mendengar,
memahami,
memberikan respon terhadap pesanan
dan menyampaikan pesanan dengan
menggunakan bahasa yang santun
dalam pelbagai situasi.

Tajuk:
MINDA OH MINDA

2.4 Membaca dan memahami


maklumatyang
tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk
memberi
respons
dengan betul.

2.4.1
Membaca
dan
memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat ulasan dengan betul.
3.3.4 Membina kerangka dan menulis
pelbagai jenis karangan.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas.

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah
dan
menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.

5.1.3 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata ganti nama mengikut
konteks dengan betul.

EMK:
Ilmu
-Sejarah
Pendidikan kesihatan
Nilai Murni
-bersyukur
-kesungguhan
-gigih
KP:
Kinestetik
Verbal-linguistik
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-membuat gambaran
mental
-mengenal pasti
-menghubungkaitkan
-menyusun urutan
-menjanakan idea
KBAT
Peta Buih
Peta Bulatan

5.1
Memahamidanmenggunakan
golongan
kata
denganbetul
mengikutkonteks.

BBM
Brosur
Keratan akhbar
Carta

MINGGU/
TARIKH
5

TEMA / TAJUK

Tema 2:
KESIHATAN
MENTAL DAN
EMOSI
Tajuk :
USAHLAH STRES

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk
memberikan
respons
dengan betul.

2.4.2
Membaca
dan
memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan


penulisan.

4.2 Mengujarkan bahasa yang


indah
dan
menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.2 Mengujarkan ceritamenggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan idea
dengan bahasa badan yang kreatif.

hasil

EMK:
Nilai Murni
- bersyukur
-kesungguhan
-gigih
Ilmu
Pendidikan kesihatan
KP:
KMD
-Meramal
Verbal-linguistik
Muzik
Kontekstual
-mengalami
BCB
-mendengar dengan
cekap
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-menganalisis
-mengecam
-menjanakan idea
KBAT
Peta Titi
BBM

Poster
7

CATATAN

Petikan akhbar
internet

MINGGU/
TARIKH
6

TEMA / TAJUK
Tema 2 :
KESIHATAN
MENTAL DAN
EMOSI
Tajuk :
TERIMA KASIH
CIKGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk
memberikan
respons
dengan betul.

2.4.3
Membaca
dan
memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat keputusan dengan
memberikan alasan.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


secara kritis dan kreatif dengan betul.

5.1
Memahami
dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata bantu
mengikut konteks dengan betul.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni
-kasih sayang
-kesopanan
-keprihatinan
-bekerjasama
Ilmu
Pendidikan Kesihatan

KP:
Kontekstual
-mengaplikasikan
-memindahkan
Konstruktivisme
-menerangkan dan
menjelaskan idea

Strategi pdp:
KB
-membuat urutan
-membuat andaian
-menganalisis

CATATAN

-menjanakan idea
KBAT
Peta Buih
BBM
Carta

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Tema 3:
KOMUNITI
PRIHATIN
Tajuk:
PROGRAM
SARANA

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu
perkara
daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai
dengan
betul
secara
bertatasusila.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan
untuk memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik.
3.3.4 Membina kerangka dan menulis
pelbagai jenis karangan.

EMK:
Nilai Murni
-amanah
-keprihatinan
-berhemah tinggi

Ilmu
Pendidikan
Islam/Moral
sejarah
KP:

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa yang
indah
dan
menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul, dan
jelas, bahasa yang indah serta bahasa
badan yang kreatif melalui lakonan.
5.1.5
Memahami dan menggunakan
pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverba, kata penguat dan kata penegas
mengikut konteks dengan betul

Interpersonal
Kontekstual
-menghubungkaitkan
BCB
-bacaan intensif

Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-mengecam

5.1
Memahami
dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

KBAT
Peta Bulatan
Peta Alir

BBM

10

Gambar bersiri
Internet/vle-frog
Petikan

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

11

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Tema:
KOMUNITI
PRIHATIN
Tajuk: Kelab Alumni

1.4 Bertutur, berbualdan


menyatakanpermintaan
tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam
situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.4 Menyatakan permintaan


tentang
sesuatu perkara dengan
memberikan alasan yang sesuai
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami


dan menaakul untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
dengan betul.

2.5.2 Membaca, memahami dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat
mengikut keutamaan ke dalam
bentuk prosa

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat daripada


pelbagai sumber dalam bentuk
grafik

4.3 Mengujarkan bahasa


yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang


dihasilkan untuk menyampaikan
mesej menggunakan bahasa yang
indah serta bahasa
badan yang kreatif melalui lakonan.

EMK:
Ilmu
-Reka bentuk teknologi
-Kemasyarakatan
- Bembelajaran
Kontruktisme
- Sejarah
- Pendidikan Moral
Nilai Murni
-keprihatinan
-rasioanal
-kesyukuran
KP:
- interpersonal
-pembelajaran kontekstual
-kinestetik
BCB
-bacaan intensif
-mencatat nota
Strategi pdp:
KB
-menjanakan idea
-menaakul
-membanding bezakan
-menilai
KBAT
Peta Buih
Peta Buih Berganda

BBM
12

Gambar
Dialog
MINGGU/
TARIKH
9

TEMA / TAJUK
Tema:KOMUNITI
PRIHATIN
Tajuk:Perkongsian
Pintar

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami


dan menaakul untuk
memindahkan
maklumat yang
terdapat dalam
pelbagai bahan
dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk grafik, puisi atau prosa.

3.9 Menulis ulasan


tentang pelbagai
bahan sastera dan
bukan sastera yang
didengar, ditonton
atau dibaca dengan
betul.

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan


sastera dan bukan sastera
dengan menggunakan ayat
yang gramatis.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul

5.1.6 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata hubung
mengikut konteks dengan betul.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
-Kemasyarakatan
-Sosial budaya
Nilai Murni
-kesyukuran
-kegigihan
-prihatin
KP:
-Interpersonal
-Pembelajaran
Konstruktivisme
Pembelajaran Konstektual
BCB
-bacaan intensif

13

Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-mengitlak
-menghubungkaitkan
KBAT
Peta Buih
Peta Buih Berganda

BBM

CATATAN

mengikut konteks.

MINGGU/
TARIKH
10

TEMA / TAJUK

Tema:
KESELAMATAN
DIUTAMAKAN

Tajuk:Selamat
Dalam Perjalanan

Dialog
Gambar
Lirik lagu

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan
tersirat untuk membuat rumusan
dengan betul secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan
bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu

3.6 Menulis untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan
menggunakan idea utama dan
idea sampingan secara kohesi
dan koheren.

4.4 Melafazkan dan

4.4.1 Melafazkan puisi dengan

14

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
-Pendidikan
Kesalamatan Jalan Raya
-Pendidikan Moral
Nilai Murni
-mematuhi peraturan
-menjaga keselamatan diri
-berwaspada
-menghargai keselamatan
KP:
-Pembelajaran Konstektual
-memindah maklumat
-mengaplikasikan
Verbal-linguistik
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menganalisis
-menjanakan idea
-menghubungkaitkan

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
11

TEMA / TAJUK
Tema:
KESELAMATAN
DIUTAMAKAN

Tajuk : Pastikan
Selamat

memahami puisi
dengan intonasi yang
betul menggunakan
bahasa yang indah
secara didik hibur.

sebutan yang jelas dan intonasi


yang betul serta memahami puisi
tersebut.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas
mengikut konteks dengan betul.

TMK
-aplikasi
KBAT
Peta Bulatan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk minat
membaca.

2.6.2 Membaca bahan bukan sastera


untuk menghasilkan idea baharu.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat dalam bentuk karangan
berformat dengan menggunakan
bahasa yang santun.

4.4 Melafazkan dan memahami

-membuat insferens

4.4.2 Mencipta puisi menggunakan


bahasa yang indah dan
15

BBM
Gambar
Brosur
Puisi

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
ilmu
-Pendidikan moral
-Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya
Nilai Murni
-mementingkan
keselamatan
-berhati-hati
-prihatin
-mengutamakan
keselamatan
KP:
Verbal linguistk
BCB
-bacaan imbasan dan
lunjuran
-mencatat

CATATAN

puisi dengan intonasi yang betul


menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

melafazkannya dengan sebutan yang


jelas dan intonasi yang betul serta
memahami puisi tersebut.

Strategi pdp:
KB
-menganalisis
-mereka cipta
-menjanakan idea
KBAT
Peta Pokok

BBM:
Petikan
Gambar

MINGGU/
TARIKH
12

TEMA / TAJUK

Tema :
KESELAMATAN
DIUTAMAKAN
Tajuk : Fikir
Sebelum Klik

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat
dalam bentuk grafik.

3.3 Membina dan menulis

3.3.3 Membina dan menulis jawapan

16

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
ilmu
Teknologi maklumat dan
komunikasi
Nilai Murni
-berhati-hati
-berwaspada
-bertindak bijak
-prihatin

KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik

CATATAN

perkataan, frasa, dan ayat


dengan betul.

secara kritis dan kreatif dengan


betul.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata bantu
mengikut konteks dengan betul.

BCB
-bacaan intensif

Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menilai
-membuat gambaran
mental
KBAT
Peta alir
BBM
Petikan
Gambar

MINGGU/
TARIKH
13

TEMA / TAJUK

Tema: PUPUK
PERPADUAN
Tajuk: Formula
Perpaduan

STANDARD KANDUNGAN

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.
2.2 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan


intonasi yang betul dengan
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

EMK:
Ilmu
-kemasyarakatan
-sosial budaya
-pendidikan muzik

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan dalam bahan bacaan prosa

Nilai Murni
-keberanian
-perpaduan
-toleransi
-hormat-menghormati

17

CATATAN

dengan sebutan yang betul.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.2 Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

dan puisi dengan sebutan yang betul.


3.7.1 Menghasilkan perenggan yang
kohesi dan koheran dengan betul.

KP:
-Verbal linguistic

Strategi pdp:

4.1.1 Menyebut dan memahami seni


kata lagu dengan melahirkan
imaginasi melalui penghasilan karya
sastera.

KB
-menaakul
-menganalisis
-menjanakan idea
-mereka cipta

5.2.2 Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata ganda dalam
pelbagai situasi dengan betul.

BCB
-bacaan intensif
KBAT
Peta Pelbagai alir
BBM
Gambar
Petikan
Lagu

MINGGU/
TARIKH
14

TEMA / TAJUK

Tema :PUPUK
PERPADUAN
Tajuk:Berkat Hidup
Sepakat

STANDARD KANDUNGAN

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


dengan sebutan dan intonasi yang
betul menggunakan pelbagai ayat
yang mengandungi bahasa yang
indah.
18

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
-Pendidikan Moral
-Pendidikan Muzik
-Sejarah

CATATAN

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul
3.7 Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
4.1 Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat
dan ragam ayat secara mekanis
3.7.2 Menghasilkan penulisan
imaginatif dan deskriptif
dengan bahasa yang menarik.
4.1.2 Memahami dan mengubah suai
seni kata lagu secara bebas dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur.

Nilai Murni
-semangat bermasyarakat
-bekerjasama
-toleransi
-patriotisme
KP:
Verbal-linguistik
Interpesonal
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-mengecam
-menganalisis
-mereka cipta
KBAT
Peta Buih
Peta Bulatan
BBM
Video
Petikan

MINGG
U
15

TEMA / TAJUK
TEMA 5

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2 Mendengar, memahami dan

19

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu

PUPUK PERPADUAN
Unit 15
TAJUK : Perpaduan
Memajukan Negara
.

memberi respons terhadap sesuatu


arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

memberikan respons terhadap


ayat tanya yang dengan
betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat untuk membuat keputusan
dengan memberikan alasan.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan.

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul

5.2.3 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata majmuk dalam
pelbagai situasi dengan betul.

Pendidikan Moral
Sejarah
Nilai murni
Kerajinan
Keberanian
Hormat-menghormati
Rasional
KBT
Menjana idea
Kontekstual
Mengecam
Menghubungkait
Membuat gambaran
mental
Kinestatik
Interpersonal
KBAT
Peta Buih
BBM
Petikan
Gambar
Risalah
Internet/vle-frog

MINGG
U
16

TEMA / TAJUK
TEMA 6

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1 Mendengar, memahami dan

20

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu

SEMANGAT CINTA
AKAN NEGARA
Unit 16
TAJUK : Perkasakan
Bahasa Kita

MINGG
U
17

TEMA / TAJUK
TEMA 6

memberi respons terhadap sesuatu


arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

memberikan respons
terhadap sesuatu arahan
berdasarkan ayat perintah dalam
pelbagai situasi dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan


dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan pelbagai
keterangan secara mekanis

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1 Menulis perkataan dan frasa


dengan menggunakan ejaan yang
tepat secara imlak

4.2Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur

4.2.1Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan


kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverba, kata penguat, dan kata
penegas mengikut konteks
dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan memberi
21

Muzik
Kesusasteraan Melayu
Sejarah
Nilai murni
Hormat-menghormati
Kesyukuran
Kerajinan
Kasih Sayang
Patriotisme
KBT
Menghubungkait
Menganalisis
Mengecam
Menjana idea
Menaakul
BCB- Bacaan Luncuran
Bacaan Imbasan
BBM
Brosur
Gambar
Seni kata lagu

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2 Mendengar, memahami dan

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu

SEMANGAT CINTA
AKAN NEGARA
Unit 17
TAJUK : Budi yang
Baik Dikenang Jua

respons terhadap sesuatu arahan,


soalan dan pesanan yang didengar
dengan betul.

memberikan respons terhadap


ayat tanya dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat untuk membuat rumusan
dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat

3.4.1 Menulis perkataan dan frasa


dengan menggunakan ejaan yang
tepat secara imlak
.
4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan
bahasa yang indah dengan
sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan secara
kreatif secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverba, kata penguat, dan kata
penegas mengikut konteks

Pendidikan Moral
Sejarah
Nilai murni
Menghargai jasa
Kasih sayang
Bekerjasama
KBT:
Menjana idea
Mengecam
Membuat gambaran
mental
Menilai
Menghubungkait
Interpersonal
KMD-meramal
BCB-Bacaan intensif
Kontekstualmengaplikasikan
Memindahkan
maklumat

dengan betul.

MINGG
U
18

TEMA / TAJUK
TEMA 6

STANDARD KANDUNGAN
1.4Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
22

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Pendidikan Moral

SEMANGAT CINTA
AKAN NEGARA

daripada pelbagai sumber dalam situasi


formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

Unit 18 : Bersyukurlah
2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.
3.7Menghasilkan penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan betul.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

yang sesuai dengan betul secara


bertatasusila.
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat untuk membuat rumusan
dengan betul.
3.7.1 Menghasilkan perenggan yang
kohesif dan koheran.
5.1.6Memahami dan menggunakan
pelbagai kata hubung mengikut
konteks dengan betul.

Sejarah
Nilai Murni
Patriotisme
Kesyukuran
Kasih sayang
KBT
KP-Interpersonal
KB-membuat
keputusan
KB-mengkonsepsikan
idea
KB-Menjana idea
BCB-Bacaan intensif
Konstruktivismemengembangkan idea
Kontekstualmengaplikasikan

MINGG
U

TEMA / TAJUK

19

TEMA 7
INDAHNYA WARISAN

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan
permintaan tentang sesuatu perkara
23

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Pendidikan Muzik
Kesenian dan

KITA
Unit 19
TAJUK
Alunan

daripada pelbagai sumber dalam situasi


formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
:

Merdunya
2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik
hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukankata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

MINGG
U

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

20

TEMA 7
INDAHNYA WARISAN
KITA

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
24

dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat untuk membuat keputusan
dengan memberikan alasan.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan
secara kritis dan kreatif dengan
betul.
4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan
bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan
idea dengan bahasa badan yang
kreatif.
.
5.2.3 Memahami dan menggunakan
pelbagai kata majmuk dalam
pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata gelaran yang
sesuai secarabertatasusila.

Kebudayaan
Nilai Murni
Hemah tinggi
Kesederhanaan
Rasional
KBT
KB, mengecam
KB-membuat
kesimpulan
KB-menaakul
KP-interpersonal
KP-Verbal Linguistik
BCB-menulis
perenggan
BCB-Bacaan imbasan
Konstruktivismemembuat penilaian

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu
Kesenian dan
Kebudayaan
Sejarah

Unit 20
TAJUK : Warisan
Berharga

bertatasusila.
2.4 Membaca, dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat untuk membuat ulasan
dengan betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa,


dan ayat dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

4.3. Mengujarkan bahasa yang indah dan


menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.1Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang betul,
dan jelas, bahasa yang indah
serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

Nilai Murni
Menghargai
Kesyukuran
Semangat
Bermasyarakat
KBT
KB-Mengecam
Menaakul
Menganalisis
KP-Interpersonal
KontekstualMenghubungkaitkan
Mengaplikasikan
BCB-Bacaan imbasan

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

21

Tema : INDAHNYA
WARISAN KITA

STANDARD KANDUNGAN

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betul secara
25

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
Sejarah

CATATAN

Tajuk:
Budaya dan Adat
Mekar di Hati

daripada sumber dalam situasi


formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2 Membaca, memahami dan


menaakul bahan untuk memindahkan
maklumat mengikut keutamaan ke
dalam prosa.

3.5 Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat daripada


pelbagai sumber dalam bentuk grafik.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat


songsang yang betul dalam pelbagai
situasi.

Pendidikan seni
Pendidikan muzik
Nilai Murni
Menghargai
Rasional
Kegigihan
Kesyukuran
Rendah diri
KP:
Verbal linguistik
BCB
Bacaan mekanis
Strategi pdp:
KB
Menjana idea
Menyelesaikan masalah
Merekacipta
KMD
meramal
KBAT
Peta Dakap
BBM:
Komik
gambar

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

26

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

22

Tema :
DAMAINYA
BUMIKU
Tajuk :
Bumiku Sejahtera

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila.

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara dengan memberikan
alasan yang sesuai dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk grafik, puisi
atau prosa.

KP:
Verbal linguistik

3.9 Menulis ulasan tentang


pebagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan


sastera dan dan bukan sastera dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

Strategi pdp:

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi dengan
intonasi yang betul
menggunakan bahasa indah
secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan puisi dengan


sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta memahami puisi tersebut.

EMK:
Ilmu
Sejarah
Pendidikan Moral
Nilai
Menghargai alam sekitar
Semangat patriotism
bertanggungjawab

BCB
Bacaan luncuran

KB
Menjana idea
Menghubungkaitkan
Membanding beza
KBAT
Peta pelbagai alir
BBM
Poster
Carta
petikan

27

MINGGU/
TARIKH
23

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

Tema : DAMAINYA 1.6 Berbicara untuk


BUMIKU
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
Tajuk:
daripada pelbagai sumber
Pencinta Alam
dengan tepat secara
bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan betul
secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1 Membaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheren.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama am dan penjodoh
bilangan mengikut konteks dengan
betul.

PENGISIAN
KURIKULUM

EMK:
Ilmu
Sejarah
Pendidikan Moral
Nilai
Menghargai alam sekitar
Semangat patriotism
bertanggungjawab

KP:
Verbal linguistik
BCB
Bacaan luncuran
Strategi pdp:
KB
Menjana idea
Menghubungkaitkan
Membanding beza
KBAT
Peta pelbagai alir
BBM
Poster
Carta
petikan

28

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
24

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

Tema : DAMAINYA 1.6 Berbicara untuk


BUMIKU
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
Tajuk:
daripada pelbagai sumber
Bersama-sama
dengan tepat secara
Menjaga Alam
bertatasusila.
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera
yang sesuai dengan memupuk
minat membaca.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6.2 Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

2.6.2 Membaca bahan bukan sastera


untuk menghasilkan idea baharu.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
Sejarah
Pendidikan Moral
Nilai
Menghargai alam sekitar
Semangat patriotism
bertanggungjawab

KP:
Verbal linguistik

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat dalam bentuk karangan
berformat dengan menggunakan
bahasa yang santun.
5.1.5 Memahami dan menggunakan
pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverb, kata penguat dan kata
penegas mengikut konteks dengan
betul.

BCB
Bacaan luncuran
Strategi pdp:
KB
Menjana idea
Menghubungkaitkan
Membanding beza
KBAT
Peta pelbagai alir
BBM

29

CATATAN

Poster
Carta
petikan

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

25

Tema:
TEROKAI SAINS
TERAJUI
TEKNOLOGI DAN
INOVASI

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

Tajuk:
Rahsia Keajaiban
Sains

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan dalam bahan bacaan
prosa dan puisi dengan sebutan yang
betul.

3.7 Menghasilkan penulisan


kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan perenggan yang


kohesi dan koheren dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan

4.3.2 Mengujarkan dialog yang


dihasilkan untuk menyampaikan mesej
30

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
Sains
TMK
RBT
Nilai Murni
Menghargai
Bersyukur
Menjaga keselamatan
bertanggungjawab
KP:
BCB
-mendengar dengan
cekap
Strategi pdp:
KB
Menghubungkaitkan
Mengecam
Membanding beza
KBAT

CATATAN

bahasa badan yang kreatif


melalui lakonan secara didik
hibur.

menggunakan bahasa yang indah


serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverb, kata penguat dan kata
penegas mengikut konteks dengan
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
Sains
TMK
RBT
Nilai Murni
Menghargai
Bersyukur
Menjaga keselamatan
bertanggungjawab

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

26

Tema:
TEROKAI SAINS
TERAJUI
TEKNOLOGI DAN
INOVASI

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu perkara
semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan


intonasi yang betul dengan
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Tajuk: Masyarakat
Kreatif dan
Inovatif

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat ulasan dengan betul.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan idea
31

Peta buih berganda


BBM

Petikan
Gambar
Internet/vle-frog

KP:
BCB
-mendengar dengan
cekap
Strategi pdp:

CATATAN

MINGGU/
TARIKH
27

TEMA / TAJUK

tentang sesuatu perkara


dengan menggunakan bahasa
yang santun.

utama dan idea sampingan secara


kohesi dan koheren.

4.4 Melafazkan dan


memahami puisi dengan
intonasi yang betul
menggunakan bahasa indah
secara didik hibur.

4.4.2 Mencipta puisi menggunakan


bahasa yang indah dan
melafazkannya dengan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul serta
memahami puisi tersebut.

STANDARD KANDUNGAN

KB
Menghubungkaitkan
Mengecam
Membanding beza
KBAT
Peta buih berganda
BBM

Petikan
Gambar
Internet/vle-frog

STANDARD PEMBELAJARAN

Tema : TEROKAI
SAINS TERAJUI
TEKNOLOGI DAN
INOVASI

1.2 Mendengar, mengecam


dan menyebut bunyi bahasa
iaitu abjad, sukukata, frasa
dan ayat yang betul.

1.2.6 Mendengar, memahami dan


menyebut jenis ayat dan ragam ayat
dengan struktur binaan ayat yang betul
dan tepat.

Tajuk:
Manfaatkan
Kemajuan
Teknologi

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberikan respons

2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat untuk membuat rumusan
dengan betul.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni
- menghargai alam sekitar
- kesyukuran
- prihatin
- bertanggungjawab
KP:
Interpersonal

32

CATATAN

dengan betul.
3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif
dalam pelbagai
genre dengan betul.

Verbal-linguistik

3.7.2 Menghasilkan penulisan


imaginatif dan deskriptif
dengan bahasa yang menarik.

Kontekstual
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata hubung
mengikut konteks dengan betul.

KB
-menjana idea
-menghubung kait
KBAT
Peta Bulatan
Peta Alir
BBM:
Poster
Internet/vle-frog
Permainan bahasa

MINGGU/
TARIKH
28

TEMA / TAJUK
Tema :
SEMARAKKAN
PERTANIAN KITA
Tajuk : Hargailah
Pokok

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar,
memahami dan
memberikan
respons terhadap
sesuatu arahan,
soalan, dan
pesanan yang

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.3 Mendengar, memahami,
memberikan respons terhadap
pesanan dan menyampaikan
pesanan dengan menggunakan
bahasa yang santun dalam
pelbagai situasi.

33

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
Sains
Sejarah
Nilai Murni
-kesyukuran
-menjaga alam sekitar

CATATAN

didengar dengan betul.


2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan
tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberikan respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat untuk membuat
keputusan dengan memberikan
alasan.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan
ayat dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan
secara kritis dan kreatif dengan
betul.

Strategi pdp:

4.1.1 Menyebut dan memahami


seni kata lagu dengan
melahirkan imaginasi melalui
penghasilan karya sastera.

KBAT
Peta Buih
Peta Bulatan

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU/
TARIKH
29

TEMA / TAJUK
Tema :
SEMARAKKAN
PERTANIAN KITA

-bertanggungjawab
-Keperimanusiaan

BCB
-bacaan intensif

5.1.4 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata
bantu mengikut konteks dengan
betul.

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentangsesuatu perkara

KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual
Muzik

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.2 Berbicara dengan
menerapkan
bahasa yang indah untuk

34

KB
-menjana idea
-menghubung kait

BBM
Lembaran kerja
Pantun
Petikan
Seni kata lagu

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu

CATATAN

Tajuk:
Pertanian dan
penternakan
moden

daripada pelbagaisumber
dengantepat secara
bertatasusila
2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks

menyampaikan maklumat dengan


tepat secara bertatasusila.

2.5.1 Membaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat dan
bentuk grafik
3.3.4 Membina kerangka dan menulis
pelbagai jenis karangan.

Sains
Sejarah

Nilai Murni
-kesyukuran
-Kerajinan
-menjaga kesihatan
-bertanggungjawab
KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual

5.1.7 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut konteks
dengan betul.

BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan
KBAT
Peta Buih
BBM:
Internet
Brosur
gambar

35

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

30

Tema :
SEMARAKKAN
PERTANIAN KITA
Tajuk : Pertanian
sumber rezeki

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan pelbagai keterangan
secara mekanis.

3.9 Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.

3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan


sastera dan bukan sastera dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

5.3 Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi

5.3.1 Memahami dan membina ayat


songsang yang betul dalam pelbagai
situasi.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
Sains
Sejarah
Nilai Murni
-kesyukuran
-kerajinan
-Keberanian
-Semangat
Bermasyarakat
-Bertanggungjawab

KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual
BCB
-bacaan mekanis
Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menghubung kait
-menilai
KBAT
Peta Dakap
BBM
Brosur
Internet

36

CATATAN

petikan

MINGGU/
TARIKH
31

TEMA / TAJUK
Tema :
RANCAKKAN
EKONOMI KITA

Tajuk:
Bersama-sama
Menjanakan
Ekonomi

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada sumber dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan


menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat.

2.5.3 Membaca, memahami, dan


menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat kepada
bentuk grafik, puisi atau prosa.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan
maklumat tentang
sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan
menggunakan idea utama dan
idea sampingan secara kohesi
dan koheren.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu melalui
nyanyian secara didik
hibur.

4.1.2 Memahami dan mengubah


suai seni kata lagu secara
bebas dan mempersembahkannya
melalui nyanyian
secara didik hibur.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
Matematik
TMK
Sains
Nilai Murni
-kerajinan
-jimat cermat
Kreativiti dan inovasi
keusahawan
KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan
KBAT
Peta Buih

37

CATATAN

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai
situasi dengan betul.

MINGGU/
TARIKH
32

TEMA / TAJUK
Tema :
RANCAKKAN
EKONOMI KITA

Tajuk:
BERJIWA
USAHAWAN

5.2.1 Memahami dan menggunakan


pelbagai imbuhan dalam
pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yangbetul.
2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan
intonasi yang betul dengan
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

2.6.1 Membaca bahan sastera


untuk
menghasilkan idea baharu.

BBM:
Seni kata lagu
Petikan
iklan

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
Matematik
Sains
TMK
Nilai Murni
-kerajinan
-berusaha
-kesyukuran
-kepimpinan
keusahawan
kreativiti dan inovasi

3.4 Menulis imlak dengan


tepat.

3.4.2 Menulis pelbagai teks prosa


dengan ejaan dan tanda baca yang
tepat secara imlak.

4.2 Mengujarkan bahasa


yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita secara

4.2.2 Mengujarkan cerita


menggunakan bahasa yang indah
dan
ayat yang gramatis untuk
menyampaikan idea dengan

38

KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:

CATATAN

didik hibur.

bahasa badan yang kreatif.

KB
-menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan
-mengaplikasikan idea
KBAT
Peta Pokok
BBM:
Gambar

MINGGU/
TARIKH
33

TEMA / TAJUK
Tema :
Rancakkan
Ekonomi Kita
Tajuk :
Kad dan Diriku

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu : Sejarah

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


dengan sebutan dan intonasi yang
betul dengan menggunakan pelbagai
ayat yang mengandungi bahasa yang
indah.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi
memupuk minat membaca

2.6.2 Membaca bahan bukan sastera


untuk menghasilkan idea baharu.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


secara kritis dan kreatif dengan betul.

BCB
-bacaan intensif

5.3 Memahami dan membina

5.3.2 memahami dan membina

Strategi pdp:
KB
-mengecam

Keusahawanan
Nilai Murni
-rajin
-bersyukur
-rasional
-bekerjasama
-berjimat-cermat
KP:
Verbal-linguistik

39

CATATAN

ayat yang betul dalam


pelbagai situasi.

pelbagai ayat dalam teks


menggunakan penanda wacana
dengan betul.

-menghubung kait
-menjanakan idea
-mensintesis
KBAT
Peta Buih
Peta Bulatan

BBM
Contoh kad ucapan
Rakaman video

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

34

Tema :
Kesihatan mental
dan Emosi

1.4 Bertutur,berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat yang
gramatis dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

2.4 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat keputusan dengan
memberikan alasan.

3.3 Membina dan menulis


perkataan frasa dan ayat
dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan


secara kritis dan kreatif dengan betul.

Tajuk :
Minda dan Emosi
yang Sihat

40

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Pendidikan Kesihatan
Ilmu
-Sains
-Pendidikan Agama
Islam/Pendidikan Moral
Nilai murni
-menghargai
-rasional
-kesyukuran
-kerajinan
-bertanggungjawab
-rasional
KP:
Konstruktivisme
-mengaplikasikan

CATATAN

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata bantu
mengikut konteks dengan betul.

BCB
-perbincangan
-menulis perenggan
Strategi pdp:
KB
-merumus
-memahami
-menaakul
-mengecam
KBAT
Peta Dakap
Peta Bulatan
BBM
Rakaman video
Slide gambar

MINGGU/
TARIKH
35

TEMA / TAJUK
Tema :
Damainya
Bumiku
Tajuk :
Bersama-sama
Menjaga Alam

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2 Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2 Membaca bahan bukan sastera


untuk menghasilkan idea baharu.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa
yang santun.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat dalam bentuk karangan
berformat dengan menggunakan
bahasa yang santun.

41

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
-Pendidikan Alam Sekitar
- Sains
Nilai murni
- kerjasama
-menghargai
-menjaga kebersihan
-bertanggungjawab
KP:
Konstruktivisme
-mengaplikasikan
BCB
-perbincangan
-menulis perenggan
-bacaan intensif
-bacaan luncuran

CATATAN

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverba, kata penguat dan kata
penegas mengikut konteks dengan
betul.

Strategi pdp:
KB
-merumus
-menaakul
-menjanakan idea
-mengecam

KBAT
Peta Alir
BBM
Peta, carta bergambar

MINGGU/
TARIKH
36

TEMA / TAJUK
Tema :
Istimewanya
Keluagaku
Tajuk :
Bakat Istimewa

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar, mengecam


dan menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami dan


menyebut jenis ayat dan ragam ayat
dengan struktur binaan ayat yang betul
dan tepat.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan dalam bahan bacaan
prosa dan puisi dengan sebutan yang
betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi


secara mekanis dengan betul dan
kemas.

42

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
Ilmu
- Pendidikan Moral
- Pendidikan Seni Visual
- Pendidikan Muzik
Nilai murni
- kasih saying
- bertanggungjawab
- kesungguhan
-berhemah
-kerajinan
- bersopan santun
- hormat-menghormati
KP:
- visual ruang
- verbal-linguistik
- interpersonal
BCB
-Bacaan mekanis
Kontekstual
-memindahkan

CATATAN

4.1 Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami seni


kata lagu dengan melahirkan imaginasi
melalui penghasilan karya sastera.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata nama am dan penjodoh
bilangan mengikut konteks dengan
betul.

maklumat
Konstruktivisme
-menghubungkitkan
Strategi pdp:
KB
-mensintesis
-menjanakan idea
-membuat urutan
-mengecam
-menganalisis
KBAT
Peta Alir
Peta Bulatan

BBM
Gambar, carta
salasilah keluarga

43