Anda di halaman 1dari 13

KERTAS CADANGAN PROJEK INOVASI MULTIMEDIA DUNIA SAINS

DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 DI SK MATU BARU KUCHING


SARAWAK
________________________________________________________

1.0

PENGENALAN

1.1

Tajuk perisian : Tumbuhan

1.2

Sinopsis :

Projek inovasi multimedia yang bertajuk Tumbuhan yang telah


dirancang dengan rapi ini adalah bertujuan untuk memberi maklumat
yang berguna kepada murid-murid Tahun 3. Menerusi perisian ini, guru
dapat menggunakannya sebagai bahan bantu mengajar dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Menerusi perisian ini juga, murid-murid
dapat diperkenalkan dengan ciri-ciri tumbuhan seperti jenis urat daun,
jenis akar, tumbuhan berbatang kayu dan tidak berbatang kayu,
tumbuhan berbunga dan tidak berbunga, tumbuhan berbuah dan tidak
berbuah,

habitat

kepentingan

tumbuhan,

tumbuhan

cara

kepada

pembiakan

manusia

dan

tumbuhan
haiwan.

dan

Adalah

diharapkan melalui perisian multimedia ini, dapat meningkatkan


pemahaman dan pengetahuan murid-murid tentang tumbuhan.

2.0

MATLAMAT PROJEK

Projek inovasi multimedia ini adalah bertujuan untuk :

1) Membina

kaedah

baru

bagi

memudahkan

pengajaran

dan

pengajaran

dan

pembelajaran murid-murid dan guru.


2) Untuk

menarik

minat

murid-murid

supaya

pembelajaran menjadi menarik dan seronok.


3) Mendedahkan murid-murid dengan penggunaan teknologi.
4) Menjadikan pembelajaran lebih bermakna kepada murid-murid.
5) Mempelbagaikan

bahan

bantu

mengajar

guru

supaya

tidak

bergantung kepada bahan maujud dan buku teks sahaja.


6) Memudahkan penyampaian guru dan memberi peluang murid-murid
berinteraksi terus dengan perisian yang dibina.

3.0

OBJEKTIF PROJEK

1) Murid-murid dapat mengenal tumbuhan


2) Murid-murid dapat mengetahui ciri-ciri luaran dan ciri-ciri lain bagi
tumbuhan
3) Murid-murid dapat melihat sendiri bagaimana tumbuhan membiak
melalui biji benih melalui persembahan video.
4) Murid-murid dapat mengetahui jenis-jenis pembiakan tumbuhan.
5) Murid-murid dapat mengetahui habitat bagi tumbuhan.
6) Murid-murid dapat mengetahui kepentingan tumbuhan kepada
manusia dan haiwan.
7) Menyampaikan maklumat melalui pelbagai bentuk media seperti
grafik, bunyi dan video.

4.0

TINJAUAN PENULISAN

Penggunaan komputer telah menjadi agenda penting di dalam


pendidikan kita di Malaysia dalam era teknologi maklumat yang serba
mencabar

ini.

Penggunaan

teknologi

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran telah diiktiraf sebagai salah satu pendekatan pengajaran


dan pembelajaran dalam bilik darjah sekolah rendah.
Penyampaian pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer
atau teknologi multimedia bermula sejak tahun 2002 apabila PPSMI
(Pengajaran

Pembelajaran

Sains

dan

Matematik

dalam

Bahasa

Inggeris) diperkenalkan. Semenjak dari itu, banyak CD interaktif


dibekalkan di sekolah-sekolah bagi tujuan membantu guru-guru dalam
menyampaikan objektif pengajaran dan pembelajaran dengan lebih
berkesan. Maka dengan adanya kemudahan seperti ini, mata pelajaran
sains lebih mudah disampaikan kepada murid dan lebih jelas
penerimaan murid.
Sebelum

penggunaan

multimedia

secara

meluas,

bahan

bantu

mengajar yang kerap digunakan adalah dalam bentuk maujud iaitu


samada dalam bentuk spesimen, model seperti model paru-paru dan
peralatan atau radas sains. Selain guru bergantung kepada buku teks
dan papan tulis semata-mata.
Menurut Vijaya Kumaran KK Nair (1996), multimedia sebagai gabungan
teknologi bunyi, audio, grafik berbentuk statik, animasi dan tayangan
video. Multimedia juga mewujudkan satu situasi pembelajaran yang
berkesan dan menyeronokkan kerana pelajar akan mengingat 20%
daripada apa yang mereka lihat, 30% apa yang lihat dan dengar dan
60% ke 70% daripada apa yang mereka interaksi.
Justeru itu, dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah

rendah, multimedia memainkan peranan penting kerana kanak-kanak


memerlukan satu pembelajaran yang menarik bagi memastikan proses
penyampaian PdP lebih berkesan. Bagi memastikan penggunaan
multimedia ini berkesan dalam bilik darjah, aspek-aspek seperti
rekabentuk,

grafik,

pemilihan,

cara

persembahan

animasi

dan

pemilihan warna yang sesuai perlu diambil kira dalam menghasilakn


sebuah perisian multimedia agar proses PdP berjalan dengan lebih
berkesan.

5.0

MODEL REKABENTUK

Analisis keperluan

- murid-murid berumur 9 tahun ( TAHUN 3)


- menentukan matlamat dan objektif
- mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian

6.0

PENYATAAN MASALAH

Sebenarnya terdapat masalah yang dihadapi oleh murid Tahun 3


Bestari

dan

Cekal

dalam

mata

pelajaran

Sains

bagi

tajuk

TUMBUHAN ini. Kajian ini memfokuskan masalah murid yang tidak


menguasai kemahiran dalam topik TUMBUHAN.

Kesilapan yang

sering mereka lakukan adalah kerana:


A. Murid tidak kenal pada jenis-jenis tumbuhan yang mereka tidak
pernah lihat.

B. Murid tidak ada pengetahuan dan pengalaman tentang cara


tumbuhan membiak.
C. Murid tidak pernah atau jarang mendengar istilah-istilah sains
seperti spora, keratan batang, batang bawah tanah, urat daun, jejala
dan sebagainya.
D. Murid tidak pernah tahu atau mengambil tahu tentang kepentingan
tumbuhan contohnya mereka tidak tahu kertas diperbuat daripada
pokok.

7.0
7.1

TINDAKAN YANG DICADANGKAN


Tinjauan Masalah

Tinjauan masalah untuk mengenal pasti masalah murid

ini adalah

melalui beberapa cara. Di antaranya adalah berikut :


a. Tinjauan dibuat melalui sesi soal selidik dengan murid
b. Melalui lembaran kerja yang diberikan semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas.
7.2

Kaedah Pelaksanaan.

a. Pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan


kaedah tugasan kerja kumpulan.
b. Memberikan penerangan dengan mengguanakan ICT.
c. Latih tubi di dalam kelas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran
dengan menggunakan ICT.

8.0

PERANCANGAN PROJEK

MINGGU

FASA

PERKARA

TINDAKAN

CATATAN

FASA AWAL

PERLAKSANAAN
Pemilihan

Memilih kelas

Pemilihan dibuat

sasaran

yang bakal

berdasarkan

menjalani LM

kekosongan Bilik
Sains dan tidak
bertindan dengan
kelas malar sedia
ada

Merangka

Menyusun dan

Mendapatkan

Kertas Kerja

mengumpul

contoh dan

bahan

berbincang

sepatutnya

dengan rakan-

untuk

rakan LM tentang

mempastikan

tugasan.

projek berjalan
Penetapan

lancar.
Memilih waktu

Pemilihan

Jadual Waktu

yang sesuai

berdasarkan

bersama Guru

agar tidak

persetujuan

Pembimbing

bertindan

bersama Guru

dengan waktu

Pembimbing untuk

pemantauan

mengambil kelas

Guru

B dan C

Pembimbing.
Kelas Pilihan:
3 Bestari dan
3 Cekal

FASA ANALISIS

Memilih

Mentelaah

Memilih gambar

Standard

kandungan

yang sesuai dan

Kandungan

pembelajaran

berilustrasi

sebagai fokus

yang sukar

menarik perhatian.

isi kandungan

untuk

Mula mentadbir

CD

disediakan

dan menyiapkan

bahan

CD interaktif yang

maujudnya dan

menarik.

dilihat tidak
mudah dikuasai
murid
berdasarkan
kajian
pengalaman

PEMBANG
UNAN
DAN
IMPLIKASI

FASA

Pernyataan

lepas.
Memantau

Sasaran diperolehi

masalah

penglibatan

dengan melihat

penuh untuk

kepada murid

kedua-dua kelas.

sasaran terdiri

Mencari isu

daripada murid

kepada

kelas 3 Bestari dan

keperluan CD

3 Cekal. Pemilihan

Inovasi.

isu dilihat ketara

Isu:

semasa

Murid tidak

pembelajaran

berminat

biasa.

mengikuti
pembelajaran
biasa dan
mereka lemah
4M dan perlu
dibantu.

FASA OPERASI DAN


SOKONGAN

Kolaborasi

Perbincangan

Pemerhatian telah

bersama Guru

tentang elemen-

dilakukan sebelum

Pembimbing

elemen yang

memulakan CD.

perlu
dimasukkan
Penggunaan

dalam CD.
Pemantauan

09 Julai 2014.

CD

bersama Guru

Seliaan pertama.

Pembimbing
sekaligus
divideokan hasil

FASA OPERASI DAN SOKONGAN

Refleksi

penggunaan CD.
Keberkesanan

Lihat perbezaan

penggunaan

CD dicatatkan

antara dua kelas

dalam dua hari

yang berbeza.

penggunaan

Bagaimana

Laporan

Catatan dan

impaknya?
Meminta

penggunaan

dapatan

pandangan Guru

penggunaan CD

Pembimbing

di drafkan dalam

berkenaan

buku catatan.

keberkesanan CD
terhadap dua kelas

Penggunaan

Pemantauan

yang berbeza.
23 Julai 2014.

CD

bersama Guru

Seliaan Ke 2.

Pembimbing
sekaligus
divideokan hasil
Refleksi

penggunaan CD.
Keberkesanan

Lihat perbezaan

penggunaan

CD dicatatkan

antara dua kelas

dalam dua

yang berbeza.

penggunaan

Bagaimana
impaknya?

Laporan

Catatan dan

Meminta

penggunaan

dapatan

pandangan Guru

penggunaan CD

Pembimbing

di drafkan dalam

berkenaan

buku catatan.

keberkesanan CD
terhadap dua kelas

Failkan

Semua data

yang berbeza.
Mengumpul

Laporan.

yang diperolehi

maklumat yang

atau

dikenalpasti.

dikenalpasti
semasa

SOKONGA
N

6 DAN 7

FASA
OPERASI
DAN

penggunaan CD
difailkan.
Melaksanakan

Fail laporan di

memperbaiki

kerja-kerja

tunjukkan kepada

hasil maklumat

menyusun

Guru Pembimbing.

daripada

maklumat.

penggunaan
CD.
Penghantaran

Semak dan jilid.

9.0

TEKNIK

Siap dan

Laporan /

dipastikan sampai

Kertas kerja

ke tangan

PENGHAN
TARAN
PROJEK

FASA

Mengedit dan

penyelia/
Pensyarah
pembimbing.

PENGAJARAN

DENGAN

MENGGUNAKAN

PROJEK INOVASI BERASASKAN MULTIMEDIA


Berikut merupakan langkah-langkah dalam menjalankan pDp dengan
menggunakan multimedia.
10

Langkah 1
a) guru memulakan pDp dengan membuat penerangan berdasarkan
objektif pembelajaran.
b) Guru boleh menggunakan pelbagai jenis media atau BBM bagi
pengajarannya.
Langkah 2
a) guru meneruskan pDp dengan menggunakan pelbagai media
sebagai penghantar sama ada menggunakan ICT atau persembahan
Powerpoint atau mengedarkan lembaran kerja.
Langkah 3
a) dalam

langkah

ini,

guru

masih

membimbing

murid

dalam

menyelesaikan atau menyiapkan tugasan yang diberikan.


b) Menjalankan perbincangan di kalangan murid sama ada antara
murid dengan murid atau guru dengan murid.
Langkah 4
a) murid mula terlibat secara lansung dengan menyiapkan atau
melakukan aktiviti yang diarahkan guru secara individu.
b) Guru membuat pemerhatian murid mana yang perlu dan akan
diberikan bimbingan atau pengayaan.
Langkah 5
a) guru boleh membuat penilaian ke atas murid sama ada mereka
telah menguasai objektif pDp pada hari tersebut.

11

b) Murid yang masih lemah ( tidak menguasai ), guru boleh terus


memberi latihan pemulihan.
10.0
Bil
1
4
5
6
7
8

11.0

ANGGARAN KOS PROJEK


Jenis Alatan / Bahan
Kertas A4 Putih ( 1Rim X RM 9.00 )
Maker Pen Biru + Hitam + Biru + Hijau
Dakwat Pencetak
Gunting
Photostat Lembaran Kerja
CD DVD ( 6 KEPING X RM 2)
JUMLAH

Jumlah Kos ( RM )
9.00
12.00
100.00
2.50
20.00
12.00
155.50

PENUTUP

Kesimpulannya melalui perisian ini ia dapat membantu murid-murid


Tahun 3 mempelajari dan mengenali Tumbuhan. Perisian ini juga secara
tidak

langsung

dapat

mendekatkan

diri

murid-murid

dengan

penggunaan teknologi. Perisian ini juga dapat membantu guru


mengajar murid-murid dengan lebih mudah dan berkesan selain
menggunakan kaedah lama seperti penggunaan bahan maujud dan
carta. Penggunaan perisian juga menarik perhatian murid-murid
kerana dalam kandungan perisian ini mengandungi gambar-gambar
berwarna, video, audio dan warna-warna yang menarik. Dorongan dan
bimbingan

guru

dalam

menggunakan

perisian

ini

pula

dapat

memudahkan murid-murid menguasai teknologi yang cuba diterapkan


dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Sains ( Dunia
Sains dan Teknologi).

12

13