Anda di halaman 1dari 72

LAPORAN PROGRAM SANDARAN NPQEL

AMBILAN 2/2017

‘VERBS ATTACK’

ROSIAH BINTI SAFUAN


630906-10-6124
SRUT 2

PENSYARAH PENYELIA:
TUAN HAJI ZAMRI BIN ABU BAKAR

LAPORAN PROGRAM SANDARAN


DISERAHKAN KEPADA
INSTITUT AMINUDDIN BAKI SEBAGAI MEMENUHI
SEBAHAGIAN KEPERLUAN
PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN
PENDIDIKAN KEBANGSAAN
(NPQEL)
PENGAKUAN

Saya mengakui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan-
nukilan dan ringkasan-ringkasan yang setiap satunya dinyatakan sumbernya.

20 NOVEMBER 2017 _________________________


(ROSIAH BINTI SAFUAN)

Saya mengesahkan bahawa Projek Sandaran yang bertajuk ‘VERBS ATTACK’ ini
telah dilaksanakan di SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI WAN YAHYA.

Saya mengakui bahawa laporan ini adalah hasil kerja peserta NPQEL sendiri kecuali
nukilan-nukilan dan ringkasan-ringkasan yang setiap satunya dinyatakan sumbernya.

20 NOVEMBER 2017 ________________________

PENGHARGAAN
i
Bismillahirahmanirahim..

Syukur yang tidak terhingga ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan
inayahNya saya mampu menyiapkan laporan ini mengikut masa yang telah
ditetapkan.

Pada kesempatan ini, jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada
pensyarah penyelia saya iaitu Tuan Hj Zamri bin Abu Bakar kerana telah memberikan
segala tunjuk ajar, panduan dan bantuan sepanjang saya menyediakan dan
menyiapkan tugasan yang amat mencabar ini.

Ribuan terima kasih juga kepada Encik Anuar bin Zainon, guru besar Sekolah
Kebangsaan Haji Wan Yahya dan rakan-rakan sejawatan yakni semua penolong kanan
sekolah serta guru-guru di atas segala pertolongan yang diberikan sewaktu
menyiapkan tugasan ini.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada rakan-rakan
seperjuangan dan keluarga di atas keterlibatan secara langsung mahupun tidak
langsung dalam membantu saya menyiapkan tugasan ini. Segala tunjuk ajar dan
bantuan kalian semua amatlah saya hargai.

Laporan ini memangnya banyak kekurangan meskipun saya telah berusaha


melakukannya sebaik mungkin. Hal ini adalah disebabkan oleh keterbatasan
kemampuan saya sendiri namun saya amat berharap semoga bahan yang dihasilkan
ini dapat memberi sedikit manfaat kepada yang membaca. InsyaAllah.

Sekian.

______________________
ROSIAH BINTI SAFUAN
SRUT 2 NPQEL 2/2017
20 NOVEMBER 2017

ii
ABSTRAK

Laporan Program Verbs Attack yang disediakan ini merupakan satu program
yang melibatkan waris, guru-guru dan murid-murid Tahun 5 Bijak bagi Sekolah
Kebangsaan Haji Wan Yahya, Jalan Sanglang, Kodiang, Kedah. Program yang
menjurus kepada program untuk meningkatkan penguasaan perbendaharan kata
‘verbs’ bagi bahasa Inggeris ini diadakan untuk murid-murid Tahun 5 yang
mengalami kelemahan kritikal bagi perbendaharan Bahasa Inggeris. Program yang
dijalankan melibatkan kerjasama guru-guru panitia dengan melibatkan tiga aktiviti
berkaitan ‘verbs’ ini telah berjaya meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata
‘verbs’ murid pada akhir kajian.

ISI KANDUNGAN

iii
Perkara Halaman

Pengakuan i
Penghargaan ii
Abstrak iii
Isi Kandungan iv
Senarai Jadual vii
Senarai Rajah viii
Senarai Gambar ix

BAB 1 PROFIL SEKOLAH


1.1 Latar Belakang Sekolah 1
1.1.1 Sejarah Sekolah 1
1.1.2 Visi dan Misi 4
1.1.3 Objektif 4
1.1.4 Falsafah dan Nilai 5
1.1.5 Piagam Pelanggan 5
1.1.6 Lencana Sekolah 6
1.1.7 Moto Sekolah 6
1.1.8 Lagu Sekolah 7
1.1.9 Struktur Organisasi 8
1.1.10 Lokasi Sekolah 9
1.1.11 Kemudahan di Sekolah 10
1.1.12 Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) 11
1.2 Data/Statistik 14
1.2.1 Enrolmen Murid 14
1.2.2 Bilangan Staf 15
1.2.3 Pencapaian Akademik/Kokurikulum 16
1.2.4 Kejayaan-kejayaan Sekolah Sehingga Kini 21
1.2.5 Projek/ program 2
BAB 2 PERANCANGAN STRATEGIK
2.1 Kajian Keperluan 23
2.2 Kajian Literatur 25

iv
2.3 Pembinaan Pelan Strategik 26
2.4 Penjanaan Strategi Penambahbaikan 27
2.5 Pembinaan Pelan Taktikal Penambahbaikan 34
2.6 Pembinaan Pelan Operasi Penambahbaikan 34

BAB 3 PELAKSANAAN PROJEK PENAMBAHBAIKAN


SEKOLAH
3.1 Pelaksanaan Projek Sandaran
40
3.2 Pemantauan
41

BAB 4 PENILAIAN PROJEK PENAMBAHBAIKAN


SEKOLAH
4.1 Teknik Pengumpulan Data
42
4.2 Dapatan Penilaian Terhadap Projek
44
4.3 Rumusan Keberkesanan Pelaksanaan
46

BAB 5 REFLEKSI
5.1 Aspek Kepimpinan dan Pengurusan
47
5.2 Kekuatan Projek
48
5.3 Kelemahan Projek
48
5.4 Cadangan Penambahbaikan
49

RUJUKAN
50

LAMPIRAN
A Kertas Kerja Program Verbs Attack
B Gambar-gambar Pelaksanaan Aktiviti Program Verbs Attack
C Ujian Pra
D Hasil Kerja Aktiviti Verbs Worksheets
E Ujian Pos
F Sijil-sijil Pemenang /Penghargaan /Penyertaan

BIODATA
v
LOG KEHADIRAN
LOG HARIAN
LOG KEPIMPINAN
SENARAI SEMAK PENYELIA

vi
Senarai Jadual Halaman

Jadual 1 Senarai Guru Besar SK Hj Wan Yahya (1952-2017) 3


Jadual 2 Program Transformasi Daerah 11
Jadual 3 Senarai Jawatankuasa PIBG 2017/2018 13
Jadual 4 Data Enrolmen Murid (Berakhir 30 September, 2017) 14
Jadual 5 Taburan Staf Akademik 15
Jadual 6 Taburan Guru Mengikut Opsyen 15
Jadual 7 Taburan Staf Bukan Akademik 16
Jadual 8 Penyertaan dan Pencapaian Aktiviti Kokurikulum 2016
(Ko-akademik) 18
Jadual 9 Penyertaan dan Pencapaian Aktiviti Kokurikulum 2016
(Sukan) 19
Jadual 10 Penyertaan dan Pencapaian Aktiviti Kokurikulum 2017
(Ko-akademik) 20
Jadual 11 Penyertaan dan Pencapaian Aktiviti Kokurikulum 2017
(Sukan) 20
Jadual 12 Program-program di SK Haji Wan Yahya 2017 22
Jadual 13 Analisis SWOC bagi Bidang Kurikulum (Bahasa Inggeris) 28
Jadual 14 Strategi Peringkat Bidang Kurikulum Menggunakan
TOWS/COWS Matriks 29
Jadual 15 Senarai Strategi yang telah Dijana Melalui TOWS/COWS 30
Jadual 16 Interprestasi Skor 31
Jadual 17 Penilaian Strategi Terbaik 32
Jadual 18 Senarai Strategi Mengikut Keutamaan 33
Jadual 19 Strategi Mengikut Isu, Matlamat, Objektif, KPI dan Sasaran 33
Jadual 20 Pelan Taktikal 34
Jadual 21 Jadual Pelan Operasi Penambahbaikan 34
Jadual 22 Carta Gantt Pelaksanaan Aktiviti 36
Jadual 23 Soal Selidik Program ‘Verbs Attack’ 43
Jadual 24 Dapatan Ujian Pra dan Pos 44
Jadual 25 Rumusan Kaji Selidik 46

vii
Senarai Rajah Halaman

Rajah 1 Lencana Sekolah 6


Rajah 2 Moto Sekolah 6
Rajah 3 Lagu Sekolah 7
Rajah 4 Carta Organisasi Sekolah 8
Rajah 5 Graf Keputusan UPSR Tahun 2014 17
Rajah 6 Graf Keputusan UPSR Tahun 2015 17
Rajah 7 Graf Keputusan UPSR Tahun 2016 17
Rajah 8 Graf Peratusan Lulus Bahasa Inggeris (Kefahaman)
Bagi Murid Tahun 5 2017 24
Rajah 9 Graf Peratusan Lulus Bahasa Inggeris (Penulisan)
Bagi Murid Tahun 5 2017 24
Rajah 10 Analisis Jurang 27

Senarai Gambar Halaman

viii
Gambar 1 Lokasi Sekolah (gambar internet) 9
Gambar 2 Pintu Masuk Utama Sekolah 10
Gambar 3 Gotong-royong Memasak Bubur Asyura Bersama Ibubapa 12
Gambar 4 Taklimat Bersama Waris Tahun 5 41

ix
BAB 1 PROFIL SEKOLAH

1.1 Latar belakang sekolah


Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya merupakan sebuah sekolah di dalam
kawasan Parlimen Jerlun di dalam Dewan Undangan Negeri Kota Siputeh dalam
daerah Kubang Pasu, Kedah. Sekolah ini merupakan sekolah Gred A yang terletak di
luar bandar dan menerima sumber air awam dan bekalan elektrik selama 24 jam. Pada
masa sekarang, sekolah menerima perkhidmatan pembersihan kawasan dan bangunan
sekolah dan juga kawalan keselamatan daripada pihak swasta. Sekolah Kebangsaan
Haji Wan Yahya juga mendapat liputan internet yang baik daripada 1BestariNet.

1.1.1 Sejarah sekolah


Ekoran daripada perjanjian Jepun ke atas Tanah Melayu, rakyat Tanah Melayu pada
ketika itu mulai sedar tentang semangat kebangsaan serta pentingnya pelajaran.
Demikian juga halnya dengan penduduk yang tinggal di sekitar Batu 6 Sanglang.
Beberapa orang penduduk di kawasan ini yang mulai sedar tentang pentingnya
pelajaran terhadap anak-anak mereka telah mewujudkan satu jawatankuasa penubuhan
sekolah pada tahun 1950 bagi membincangkan tentang penubuhan sekolah tersebut.

Pada tahun 1950 sekolah ini mula dibina atas dasar gotong-royong meskipun
pada awalnya jawatankuasa penubuhan sekolah menghadapi berbagai rintangan untuk
membina sekolah. Jawatankuasa terpaksa mengatasi masalah kewangan di samping
mencari lokasi yang sesuai untuk dijadikan tapak sekolah. Bagi mengatasi kesulitan
kewangan, jawatankuasa bersetuju menggadaikan tiga geran tanah kepada ceti ketika
itu. Pemilik-pemilik tanah tersebut terdiri daripada Tuan Haji Ismail bin Haji Salam,
Tuan Haji Darus bin Jusoh dan Tuan Haji Mohamad bin Ismail.

Setelah mempunyai sumber kewangan, jawatankuasa penubuhan sekolah


mencari pula tapak untuk membina sekolah. Tanah tapak sekolah terpaksa disewa
dengan nilai RM50.00 setiap satu relong. Keluasan tapak ini adalah seluas 5 ekar.
Bagi pembinaan bangunan sekolah ini, pihak jawatankuasa terus berusaha mencari
keperluan sehinggakan mereka telah pergi ke Langkawi untuk membeli kayu-kayan
dan keperluan lainnya.

1
Pada tahun yang sama juga, sebuah bangunan sekolah telah didirikan dengan
konsep gotong-royong dalam kalangan waris yang mempunyai anak yang akan
bersekolah di sini termasuklah penduduk setempat. Setelah selesai dibina, wujudlah
sekolah Batu 6 Sanglang ini di tapak sekarang hasil gabungan dua buah sekolah rakyat
iaitu sekolah rakyat di Batu 5 Sanglang dan di Pida 12. Geran yang digadai akhinya
dapat ditebus kembali apabila waris menjelaskan yuran persekolahan.

Sekolah Kebangsaan Batu 6 Sanglang ini mula beroperasi pada awal tahun
1952 dengan perasmian sekolah oleh Yang Mulia Tengku Ismail Ibni Tengku Yahya,
Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah pada masa itu. Pada awal operasi, sekolah ini
hanya mempunyai empat orang guru iaitu Tuan Haji Zakaria bin Haji Ismail, Encik
Hashim bin Md. Saman, Encik Habib bin Yahya dan Encik Dahaban bin Ahmad.

Pada tahun 1959, pihak kerajaan telah mengambil alih sepenuhnya pengurusan
sekolah. Guru-guru yang berkhidmat terpaksa ditamatkan perkhidmatan mereka
kerana tidak memenuhi syarat akademik kecuali Encik Habib bin Yahya. Beliau telah
berkhidmat dengan kerajaan sehingga beliau bersara.

Setelah pengurusan sekolah diambil alih oleh kerajaan, bangunan lama telah
digantikan dengan bangunan sekolah yang baru dan masih diguna pakai sehingga
sekarang. Satu blok bangunan dua tingkat yang mempunyai lapan kelas dan satu lagi
blok dua tingkat dengan hanya empat kelas.

Semasa di bawah pentadbiran Encik Ismail bin Puteh, Guru Besar ketika itu
(1986), sebuah lagi bangunan sementara sebagai tambahan ruang belajar iaitu
bangunan (blok D) dibina. Bangunan tersebut mempunyai empat kelas dan telah
didirikan dengan cara gotong-royong waris dan penduduk setempat. Bangunan ini
masih digunakan sehingga sekarang.

Pada tahun 1998 dalam mesyuarat agung PIBG, satu usul untuk menukar nama
sekolah telah dibuat dan telah diluluskan oleh pihak yang berkenaan. Usaha telah
diambil oleh pihak sekolah untuk mendapatkan nama yang bersesuaian. Hasil
daripada rundingan dan kerjasama dengan Persatuan Sejarah Kedah nama sekolah ini
dicadangkan sebagai Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya. Setelah mendapat
kebenaran dan persetujuan nama ini daripada waris Haji Wan Yahya, pihak sekolah

2
telah memohon perubahan nama sekolah kepada kepada pendaftar pertubuhan dan
akhirnya permohonan ini telah diluluskan. Sekolah ini seterusnya dikenali sebagai
Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya mulai tahun 2000. Nama sekolah diambil
daripada nama Haji Wan Yahya yang merupakan pengasas terusan Sungai Korok Wan
Yahya yang dibina di kawasan ini. Beliau juga merupakan bekas Setiausaha Kerajaan
Negeri Kedah yang pertama.

Di antara guru besar-guru besar yang pernah berkhidmat di Sekolah


Kebangsaan Haji Wan Yahya (SK Batu 6) sejak penubuhannya sehingga kini adalah
berdasarkan senarai di bawah:

Jadual 1 : Senarai Guru Besar SK Haji Wan Yahya(1952-2017)

Bil Nama Tahun Berkhidmat

1 En Dahaban bin Ahmad 22.01.1952-05.08.1952

2 En Abidin bin Puteh 06.08.1952- 31.07.1958

3 Tn Hj ismail bin Ahmad 01.08.1957-30.08.1958

4 En Wan Salim bin Wan Yahya 01.09.1958-31.12.1962

5 Tn Hj Adnan bin Din 01.01.1963-31.01.1982

6 Tn Hj Ahmad bin Taib 01.02.1982-30 .09.1983

7 Tn Hj Chik bin Hamid 01.01.1983-01.04.1986

8 Tn Hj Mansor bin Ariffin 02.04.1986-15.05.1986

9 Tn Hj Omar bin Yahya 16.05.1986-10.05.1988

10 Tn Hj Mohamad bin Hassan 11.05.1988-06.07.1988

11 Tn Hj Ismail bin Puteh 07 .07.1988-27.11.1989

12 Tn Hj Mohamad bin Hassan 28.11.1989-15.12.1989

13 Tn Hj Abas bin Ahmad 16.12.1989-08.09.1996

14 En Abd Aziz bin Ahmad 09.09.1996-01.03.1997

15 Tn Hj Zakaria Ansori bin Ali 02.03.1997-01.06.2005

16 Pn Hjh Shamsukinah binti Saad 02.06.2005-11.04.2008

17 En Sulaiman bin Abdullah 12.04.2008-05.06.2011

3
18 En Abd Khalid bin Hamid 06.06.2011-17.07.2014

19 En Rosli bin Din 18.07.2014-11.10.2015

20 En Mohamad Anuar bin Othman 12.10.2015-13.03.2017

21 En Anuar bin Zainon 14.03.2017- sekarang

1.1.2 Visi dan misi


Visi Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya - ‘Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera.’

Misi Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya - ‘Melestarikan Sistem Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.’

1.1.3 Objektif
Objektif Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya adalah seperti berikut:

i. Memperolehi GPS 2.60 bagi UPSR 2017 dengan peratus lulus 78% dan 5
pelajar mendapat mendapat semua “A” dalam semua mata pelajaran.

ii. Memperolehi 95% bagi kehadiran murid bagi tahun 2017.

iii. Melaksanakan 95% aktiviti kokurikulum sepanjang tahun dengan penglibatan


95% murid.

iv. Melahirkan pelajar yang bersahsiah terpuji, berketrampilan tinggi dan


mempunyai jati diri.

iv. Mempertingkat prasarana bagi membantu sekolah mencapai misi yang


ditetapkan.

1.1.4 Falsafah dan nilai


Pendidikan Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya memegang kepada falsafah untuk
menitipkan ilmu pengetahuan kepada semua murid secara beriltizam bagi memupuk
dan menyemarakkan bakat serta potensi di samping menerapkan nilai-nilai murni agar
serasi dengan kehendak insan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Ini setanding dengan kehendak falsafah pendidikan Negara bagi melahirkan insan

4
seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Ini bertujuan bagi melahirkan
insan yang patuh kepada Tuhan melalui ilmu, iman dan amal ke arah kesempurnaan
hidup di dunia dan di akhirat.

1.1.5 Piagam Pelanggan

Berikut merupakan piagam pelanggan SK Haji Wan Yahya:


- Mengamalkan budaya penyayang untuk membentuk sahsiah membimbing murid
supaya dapat menguasai kemahiran asas apabila tamat sekolah rendah.
- Menggunakan alat bantu mengajar dan proses pengajaran terkini akan dapat
mengembang serta mengasah bakat murid agar mencapai kecemerlangan dalam
kurikulum dan kokurikulum.
- Memberi perhatian kepada keselesaan dan keselamatan serta mengawal kebersihan
dan keceriaan yang boleh dibanggakan.
- Bertindak segera untuk menjemput dan menerima kehadiran waris bagi
menyelesaikan sebarang masalah dalam suasana harmonis.

1.1.6 Lencana sekolah

Rajah 1 : Lencana sekolah

Tafsiran Gambar dan Warna Pada Lencana Sekolah

5
Pelita - Menuntut ilmu dapat menerangi kehidupan pada masa akan datang
Roda Bergerigi - Keupayaan untuk bekerja bersungguh-sungguh
Warna Biru Tua – Melambangkan perpaduan dan keharmonian
Warna Kuning – Melambangkan kesetiaan kepada Raja dan Negara
Warna Putih – Melambangkan amalan nilai-nilai yang baik

1.1.7 Moto sekolah

JUST DO IT

Rajah 2: Moto Sekolah

1.1.8 Lagu sekolah

SK Haji Wan Yahya


Jasamu seharum namamu
Bakti dicurah
Ilmu kutimba
Majulah sekolah kita

Berbagai ilmu yang ada


Buat bekal kami semua
Tekun dan usaha

6
Berdoa pada-Nya
Bersama kita berjaya

Wahai guru-guru
Ku akur ajaranmu
Wahai ayah ibu
Ku kotakan janjiku
Berusahalah…
Bertekunlah…
Berdoalah…
Dengan bersungguh-sungguh

Rajah 3 : Lagu Sekolah

LINUS Unit Beruniform


Pusat Sumber Sekolah Pengakap
Penilaian& Peperiksaan Puteri Islam
Pemulihan PBSM
1.1.9 Struktur Organisasi
Prasekolah TKRS
Disiplin
ICT PENGERUSI
PENGERUSI Kelab & Persatuan
Lembaga Pengawas ENCIK
ENCIK ANUAR
ANUAR BIN
BIN ZAINON
ZAINON
NILAMGURU
GURU BESAR
BESAR Bahasa Melayu
Bimbingan& Kaunseling
Transisi Tahun1 Bahasa Inggeris
Keselamatan & Kesihatan
NAIB
NAIB PENGERUSI
PENGERUSI II KSSR
TIMBALAN
TIMBALAN PENGERUSI
PENGERUSI Matematik
NAIB /Sains
NAIB PENGERUSI
PENGERUSI II
II
Kantin
PN
PN RAIHANA
RAIHANA BINTI
BINTI ABD
ABD RADZI
RADZI PN
PN ROSIAH
ROSIAH BINTI SAFUAN PN
PN ZANORWATI
ZANORWATI BINTI
BINTI DRAHMAN
Sekolah BINTI SAFUAN
DRAHMAN
Data P Islam /Jawi /KANAN
PENOLONG Khat KOKO
Kesihatan & Rawatan HEM
PENOLONG.
PENOLONG. KANAN
KANAN HEM PEN.KANAN
PEN.KANAN PENTADBIRAN
PENTADBIRAN PENOLONG KANAN KOKO
Jadual Waktu B Arab
Kebajikan Murid
MBMMBI Rukun Negara &
RMT / PSS SETIAUSAHA
SETIAUSAHA
PSPA
HALEHWAL
HALEHWAL Tahun// KURIKULUM/
MURID
MURID 4, 5 & 6
KURIKULUM/ Pencegahan Jenayah
KOKURIKULUM
KOKURIKULUM
SPBT
Panitia Bahasa Melayu Sukan & Permainan
KWAPM
Panitia Bahasa Inggeris Olahraga
Pendidikan Pencegahan Dadah
Panitia Matematik Sepak Takraw
(PPDa)
Panitia Sains Bola Baling
3K
Panitia TMK/RBT Bola Tampar
Amalan Guru Penyayang
Panitia PJK JK Khas
PIBK
Panitia P Islam Keceriaan
Pendaftaran
Panitia BahasaArab Lawatan
Dakwah & Surau
Panitia Muzik 7 Sambutan & Perayaan
Keselamatan & Sokongan
Panitia Seni RIMUP
Sekolah
Prasekolah PAJSK/SEGAK
Lokasi sekolah

Rajah 4 : Carta Organisasi Sekolah

1.1.10 Lokasi Sekolah

Sekolah ini yang berkeluasan 5 ekar (2.02 hektar) terletak 5 km daripada pekan kecil
Sanglang dan 13 km daripada Pekan Kodiang. Ia merupakan sebuah sekolah dalam
Dewan Undangan Negeri Kota Siputeh dalam Parlimen Jerlun. Lokasinya ialah di
sebuah kampung bernama Kampung Batu 6 tidak jauh daripada sempadan negeri
Kedah-Perlis.

Sekolah ini boleh dihubungi dengan mudah melalui jalan raya. Sekolah juga
dikelilingi kawasan perkampungan dan sawah padi di mana kebanyakan penduduknya
terdiri daripada masyarakat Melayu yang bekerja sebagai pesawah. Kebanyakan murid
datang ke sekolah dengan dihantar oleh ibu bapa dengan menggunakan motosikal.
Hanya beberapa orang murid Tahun 6 sahaja yang menunggang basikal ke sekolah.
Pusat kesihatan terdekat ialah Klinik Desa Sanglang yang terletak 5 km daripada
sekolah dan Klinik Kesihatan Kodiang yang lokasinya sejauh 13 km. Kebanyakan
penduduk di kawasan ini melakukan urusan harian di Pekan Kodiang (13 km), di

8
Pekan Ayer Hitam (11 km) ataupun di Pekan Kodiang yang terletak 13 km daripada
sekolah.

Gambar 1: Lokasi Sekolah (gambar internet)

Gambar 2: Pintu masuk utama sekolah di tepi jalan negeri

1.1.11 Kemudahan di sekolah

Berikut merupakan di antara kemudahan yang terdapat di sekolah;

 1 Pejabat yang berhawa dingin


9
 12 Bilik darjah
 1 kelas prasekolah
 3 kelas pendidikan khas
 1 Makmal Komputer yang lengkap.
 1 Bilik Guru
 1 Surau sekolah
 1 Bilik Pemulihan
 1 Bilik Skim Pinjaman Buku Teks
 1 Bilik Muzik
 1 Makmal Sains.
 1 Pusat Sumber Sekolah ( PSS ).
 1 Bilik Kemahiran Hidup.
 1 Bilik J-QAF.
 1 Kantin Sekolah
 1 Padang Bola
 1 Gelanggang Bola Tampar
 1 Dewan Terbuka yang boleh menampung hampir 300 orang murid.
 30 Tempat letak kereta
 70 Tempat letak basikal
 1 Bilik Kawalan Keselamatan

1.1.12 PIBG
Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan di antara mekanisme penting bagi
mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. Melalui PIBG, program yang
diatur mampu mengatasi pelbagai kekangan di sekolah dan seterusnya mewujudkan
iklim sekolah yang baik dan kondusif.
PIBG bertindak sebagai orang tengah di antara sekolah dan ibu bapa. Pelbagai
masalah boleh diperjelas dan diuraikan melalui inisiatif PIBG bagi melancarkan
proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
PIBG SK Haji Wan Yahya memainkan kerjasama erat bersama-sama bagi
memacu kecermerlangan sekolah. Pelbagai program terus dilaksanakan bersama untuk
kejayaan murid-murid. Di antara program yang telah berjaya dilaksanakan sepanjang

10
2017 bagi Program Transformasi Daerah (DTP), Pelaporan Inisiatif Pelaksanaan
Penglibatan dan Komuniti (PIBK) adalah seperti berikut:

Jadual 2: Program Transformasi Daerah

Bil Program Penglibatan waris

1. Hari Pendaftaran Tahun 1 95.56%

2. Hari Penetapan Target UPSR 83.72%

3. Hari Mesyuarat Agung PIBG 74.51%

4. Hari Sukan Sekolah 71.08%

5. Hari Pelaporan Jaya Waris 92.65%

Keempat-empat program di atas mendapat sambutan yang begitu menggalakkan


daripada ibu bapa dan ini menunjukkan adanya hubungan yang amat baik di antara ibu
bapa dan waris sekolah.

Disamping itu, pelbagai program lain juga diadakan dengan penglibatan dan
kerjasama waris seperti Hari Sukan Sekolah, Hari Guru, Hari Asyura, gotong-royong
dan lain-lain bertujuan untuk mengeratkan tali silaturrahim di antara golongan
pendidik dengan ibu bapa.

11
Gambar 3 : Gotong royong memasak bubur asyura bersama ibu bapa

Berikut merupakan senarai jawatankuasa bagi Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK
Haji Wan Yahya:

Jadual 3: Senarai Jawatankuasa PIBG 2017/2018

Bil Nama Jawatan

1. En Adnan bin Arob Yang dipertua PIBG

2. En Shahrulnizam bin Othman Naib Yang dipertua PIBG

3. En Mohd Zamri bin Abdul Razak Setiausaha

4. Cik Nor Sharkila binti Saad Penolong Setiausaha


12
5. En Mohd Aziehan bin Sa’ri Bendahari

6. En Asmawi bin Mansor AJK Waris

7. En Idris bin Osman AJK Waris

8. Pn Zainab binti Yaakob AJK Waris

9. Pn Nor Fazila binti Shafie AJK Waris

10. Pn Wan Azliza binti Megat Abdullah AJK Waris

11. En Jamil bin Yusoh AJK Guru

12. En Mohd Afif bin Mazlan AJK Guru

13. Pn Aida Suhaila binti Md Zain AJK Guru

14. Pn Maznah binti Jaafar AJK Guru

1.2 Data/Statistik

Berikut merupakan statistik bagi Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya berdasarkan
data berakhir 30 September, 2017.

1.2.1 Enrolmen murid

Jadual 4 : Data Enrolmen Murid (Berakhir 30 September, 2017)

Bil Nama Kelas Bil Melayu Cina India Lain-lain Jumlah

Kelas L P L P L P L P

1. Prasekolah 1 15 10 25

13
2. Tahun 1 2 24 23 47

3. Tahun 2 2 25 20 45

4. Tahun 3 2 17 18 35

5. Tahun 4 2 14 16 30

6. Tahun 5 2 19 25 44

7. Tahun 6 2 20 23 43

8. Pend. Khas 3 13 5 18

Jumlah 16 147 140 288

Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya mempunyai 12 kelas aliran perdana, 1


kelas prasekolah dan 3 kelas pendidikan khas integrasi (masalah pembelajaran). Bagi
aliran perdana, satu aliran terdiri daripada dua buah kelas iaitu Bestari dan Bijak.
Enrolmen murid bagi Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya adalah seramai 288 orang
dengan 100% murid beragama Islam. Bilangan murid lelaki adalah seramai 147
(51.04%) orang manakala murid perempuan berjumlah 140 orang (48.96%). Daripada
jumlah yang dinyatakan, seramai 25 orang murid merupakan murid prasekolah dan
18 orang merupakan murid kelas pendidikan khas integrasi (masalah pembelajaran).

1.2.2 Bilangan staf

Jadual 5 : Taburan Staf Akademik

Gred Lelaki Perempuan Jumlah

DG 44 10
4 6
DG 42 1
1
DG 41 11
3 8
DG 34 9
3 6
DG 32 3
1 2
Keseluruhan 34

14
Pengalaman mengajar Lelaki Perempuan Jumlah

15 tahun dan ke atas 6 12 18

10 hingga 14 tahun 2 6 8

5 hingga 9 tahun 3 3 6

1 hingga 4 tahun 2 2

Keseluruhan 34

Jadual 6: Taburan Guru Mengikut Opsyen

Opsyen Lelaki Perempuan Jumlah

Luar norma 1 4 5

Bahasa Melayu 2 4 6

Bahasa Inggeris 2
2
Matematik 1 1

Sains 2 2

Pendidikan Islam 4 4

Bahasa Arab 2 1

Pen Jasmani & Kesihatan 1 1

Muzik 2 2

Prasekolah 1 1

Pemulihan 1 1

Pendidikan Khas 3 1 4

Prasekolah 1 1

Pemulihan 1 1

Keseluruhan 34

15
Jadual 7 : Taburan Staf Bukan Akademik

Gred Lelaki Perempuan Jumlah

N 17 3
3
N 11 1
1
Keseluruhan 4

1.2.3 Pencapaian akademik/kokurikulum


Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya merupakan sebuah sekolah yang memperolehi
keputusan akademik yang sentiasa turun naik setiap kali peperiksaan awam UPSR
diumumkan. Bahasa Inggeris sentiasa menjadi subjek ‘killer’ di sekolah kerana
peratus keseluruhan peperiksaan UPSR bergantung kepada subjek ini. Di antara faktor
turun naiknya keputusan peperiksaan ialah guru bahasa bersara dan subjek diambil
alih oleh guru baharu/guru lain. Namun begitu, kebanyakan guru Tahap Dua
mempunyai komitmen yang amat tinggi terhadap pembelajaran murid-murid sama ada
secara formal mahupun tidak formal.

16
Berikut merupakan dapatan keputusan UPSR sekolah bagi tiga tahun berturut-turut.

Rajah 5: Graf Keputusan UPSR Tahun 2014

Rajah 6 : Graf Keputusan UPSR Tahum 2015

Rajah 7 : Graf Keputusan UPSR Tahum 2016

17
Di bawah merupakan penyertaan dan pencapaian aktiviti kokurikulum bagi tahun 2016 dan 2017 melibatkan koakademik dan sukan.

Jadual 8 : Penyertaan dan Pencapaian Aktiviti Kokurikulum Tahun 2016 (Ko-akademik)

PERINGKAT KEDUDUKAN JUMLAH


BIL TARIKH TEMPAT
PELAJAR
A K N D P 1 2 3 P
1 24/03/2016 PERTANDINGAN BERCERITA MTQ LELAKI SK KODIANG / / 1
2 24/03/2016 PERTANDINGAN BERCERITA MTQ PEREMPUAN SK KODIANG / / 1
3 24/03/2016 PERTANDINGAN TILAWAH MTQ LELAKI SK KODIANG / / 1
4 24/03/2016 PERTANDINGANTILAWAH PEREMPUAN MTQ SK KODIANG / / 1
5 24/03/2016 PERTANDINGAN HAFAZAN LELAKI MTQ SK KODIANG / / 1
6 24/03/2016 PERTANDINGAN HAFAZAN PEREMPUAN MTQ SK KODIANG / / 1
PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU SK PDG
7 04/05/2016 TAHAP 1 (P) PERAHU / / 1
PERTANDINGAN PIDATO BAHASA MELAYU SK PDG
8 04/05/2016 TAHAP 2 PERAHU / / 1
JUMLAH KESELURUHAN 8 1 1 1 5 8
.

18
PERINGKAT KEDUDUKAN JUMLAH
BIL TARIKH AKTIVITI TEMPAT
A K N D P 1 2 3 P PELAJAR
1 18-20/5/ 16 SOFBOL LELAKI SMK CHANGLON / / 15
2 28-30/7/16 SOFBOL LELAKI SM TEKNIK / / 15
3 18-20/5/ 16 SOFBOL PEREMPUAN SMK CHANGLON / / 16
4 18-20/5/ 16 SOFBOL LELAKI SMK CHANGLON / / 7
5 18-20/5/ 16 SOFBOL PEREMPUAN SMK CHANGLON / / 2
JUMLAH KESELURUHAN 3 2 1 1 1 2 55
Jadual 9 : Penyertaan dan Pencapaian Aktiviti Kokurikulum Tahun 2016 (Sukan)

Jadual 10 : Penyertaan dan Pencapaian Aktiviti Kokurikulum 2017 (Ko-akademik)

BIL TARIKH AKTIVITI TEMPAT PERINGKAT KEDUDUKAN JUMLAH


PELAJAR
1 28-03-17 MTQ -TILAWAH AL-QURAN (P) SK PDG PERAHU PKG KODIANG 2 1
2 28-03-17 MTQ -TILAWAH AL-QURAN (L) SK PDG PERAHU PKG KODIANG 3 1
3 28-03-17 MTQ -TILAWAH AL-QURAN (P) SK PDG PERAHU PKG KODIANG 3 1
4 18-05-17 BERCERITA BAHASA MELAYU SK PUTAT PKG KODIANG PENYERTAAN 2
5 18-05-17 PIDATO BAHASA MELAYU SK PUTAT PKG KODIANG PENYERTAAN 1
6 19-07-17 PERTANDINGAN SAHIBA SMK P. NYIOR DAERAH KUBANG PASU PENYERTAAN 4
JUMLAH KESELURUHAN 10

19
BIL TARIKH AKTIVITI TEMPAT PERINGKAT KEDUDUKAN JUMLAH
PELAJAR
1 27/2 -2/3 4X100M (L) MSSD KUBANG PASU SMK TUNKU DAERAH 3 1
2017 ANUM KUBANG PASU
2 27/2 -2/3 4X200M (L) MSSD KUBANG PASU SMK TUNKU DAERAH 3 1
2017 ANUM KUBANG PASU
3 27/2 -2/3 4X100M (P) MSSD KUBANG PASU SMK TUNKU. DAERAH PENYERTAAN 1
2017 ANUM KUBANG PASU
4 03-04-17 KEJOHANAN BOLA SEPAK BAWAH 12 TAHUN (L) SK TUNKU. PKG KODIANG JOHAN 15
PKG KODIANG BENDAHARA
5 18 -19/4/17 KEJOHANAN BOLA SEPAK BAWAH 12 TAHUN (L) SK JITRA 2 DAERAH PENYERTAAN 9
KUBANG PASU KUBANG PASU
6 3, 4 & 7/5/17 KEJOHANAN SOFBOL PERINGKAT DAERAH SMK CANGLUN DAERAH JOHAN 15
KUBANG PASU (L) KUBANG PASU
7 3-4 /5/17 KEJOHANAN SOFBOL PERINGKAT DAERAH SMK CANGLUN DAERAH 3 15
KUBANG PASU (P) KUBANG PASU
8 6, 7 & 8/7 /17 KEJOHANAN SOFBOL PERINGKAT NEGERI (L) SMK NEGERI 3 4
DARULAMAN
9 6, 7 & 8/7 /17 KEJOHANAN SOFBOL PERINGKAT NEGERI (P) SMK NEGERI PENYERTAAN 4
DARULAMAN
JUMLAH KESELURUHAN 65

Jadual 11: Penyertaan dan Pencapaian Aktiviti Kokurikulum Tahun 2017 (Sukan)

20
1.2.4 Kejayaan-kejayaan Sekolah Sehingga Kini

Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya sentiasa menempa nama dalam bidang
kokurikulum khususnya bidang sukan. Pada tahun 2017, pasukan sofbol dan bola
sepak lelaki telah menjadi johan bagi daerah Kubang Pasu manakala pasukan sofbol
perempuan mendapat tempat ketiga. Pasukan sofbol lelaki sekolah juga telah berjaya
memperolehi tempat ketiga dalam Majlis Sukan Sekolah-sekolah Kedah untuk tahun
2017.

Sekolah juga pernah mendapat sijil penghargaan di atas keterterlibatan murid-


murid tahun Satu dalam majlis pelancaran program ‘Fun Learning With Phonics’ yang
dipersembahkan di Auditorium Institut Aminuddin Baki Utara di Jitra pada tahun
2016. Ini merupakan pencapaian yang membanggakan kerana murid-murid seawal
usia tujuh tahun dari luar bandar diberi kepercayaan dalam sebuah program daerah.

Sekolah juga berjaya mendapat sijil penganugerahan bagi pencapaian khas juri
bagi Program Semarak Merdeka sempena bulan kemerdekaan Peringkat Daerah
Kubang Pasu bagi tahun 2017.

Seorang guru dan empat orang murid lelaki juga telah menghadiri dengan
jayanya program ‘world Jamboree On The Air (JOTA) World Jamboree On The
Internet (JOTI) daripada 20 hingga 22 Oktober, 2017 di SMK Pokok Sena, Kedah.

Dalam Kejohanan Balapan dan Padang tahun 2017, sekolah juga telah berjaya
menganjurkan Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)
melalui acara lari berganti-ganti yang disertai oleh sekolah-sekolah kebangsaan dan
sekolah-sekolah jenis kebangsaan di padang SK Haji Wan Yahya.

Seorang murid tahun 5, Haikal Hafizuddin bin Hayazi pula telah menyertai
dengan cemerlang dan jayanya Kursus Pembestarian VLE Frog dan Kuiz Online
Interaktif Kahoot daerah Kubang Pasu pada tarikh 20 September, 2017.

1.2.5 Projek /program

21
Berikut merupakan program-program yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Haji
Wan Yahya sepanjang tahun 2017.

Jadual 12 : Program-program di SK Haji Wan Yahya 2017

Program Akademik
1. Kelas Tambahan UPSR
2. Program Kepung
3. Bengkel Teknik Menjawab Soalan
4. Pecutan UPSR
5. Highly Immersive Programme -Year 4, 5 and 6
6. Reading Assembly Text in English
7. Pertandingan Merekacipta Kad Ucapan
8. Kelas Bimbingan Berfokus
9. Kursus Pembestarian Frog VLE
10. Program UniCLIQ
11. Program Semarak Ilmu
12. Kem Bestari Solat
13. Kem Cemerlang Jawi
Program Halehwal Murid
1. Bacaan Yaasin dan Solat Dhuha
2. Sekolah Penyayang
3. Ceramah Polis dan Bomba
4. Ceramah dan Pameran Anti Dadah
5. Latihan dan demontrasi kebakaran
6. Majlis Asyura
6. Program Sihat Bersama Nestle
7. Kursus Kepimpinan – Pengawas & Pengawas Pusat Sumber
8. Ceramah Motivasi Murid Tahap 2
Program Kokurikulum
1. Pertandingan Sofbol MSSD lelaki dan perempuan
2. Jambori Pengakap
3. Perkhemahan Asas Unit Beruniform Peringkat Sekolah
4. Kebitaraan Sahibba
5. Sukaneka Hari Guru
6. Kempen Kibar Jalur Gemilang
7. Program Semarak Merdeka

BAB 2 PERANCANGAN STRATEGIK

2.1 Kajian Keperluan

Bahasa Inggeris yang merupakan bahasa kedua di negara kita, telah diajar secara
formal dan dimasukkan sebagai sukatan pelajaran seawal pendidikan pra sekolah lagi.
22
Matapelajaran bahasa Inggeris ini wajib diambil oleh semua pelajar dari darjah satu
sehinggalah ke tingkatan lima. Ia diajar bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan
kemahiran-kemahiran bahasa Inggeris bagi membolehkan mereka melanjutkan
pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan juga untuk keperluan kerjaya.

Bagi Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya, Bahasa Inggeris merupakan


antara ‘killer subject” bagi UPSR di mana penentu turun naiknya keputusan adalah
bergantung kepada subjek ini. Hal ini amatlah membimbangkan pada ketika ini kerana
dapatan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun bagi Tahun 5 amat tidak
memberangsangkan (Rujuk jadual). Suatu tindakan perlu dilakukan untuk memastikan
sekolah tidah tersenarai di dalam kumpulan tercorot bagi peratusan UPSR 2018 .

Saya telah menemubual beberapa orang guru di Sekolah Kebangsaan Haji Wan
Yahya.Mengikut guru-guru yang ditemubual, ramai murid terutama tahun 5
menghadapi masalah untuk menyiapkan kerja rumah malah yang paling kritikal
adalah Bahasa Inggeris. Walaupun adakalanya guru-guru melakukan ulangkaji topik
atau pelajaran yang sama namun hasilnya masih tidak berubah.
Apabila diajukan soalan kepada murid-murid berkaitan tugasan bahasa
Ingggeris yang tidak siap, jawapan yang diberikan adalah mereka tidak faham dan
tidak tahu makna perkataan. Menurut murid-murid lagi, ibu bapa mereka juga jarang
memperdulikan sama ada mereka menyiapkan kerja sekolah atupun tidak apabila
berada di rumah.
Dapatan keputusan peperiksaan yang agak teruk bagi Peperiksaan Pertengahan
Tahun telah mengukuhkan lagi perkara ini. Satu perbincangan telah dilakukan
bersama-sama ahli jawatankuasa Panitia Bahasa Inggeris dan satu rumusan telah
dibuat tentang pentingnya murid memahami asas bagi Bahasa Inggeris iaitu
‘vocabulary’ atau perbendaharaan kata.
Panitia seterusnya memutuskan bahawa adalah penting untuk memberi
penekanan kepada murid-murid Tahun 5 2017 kerana mereka bakal menduduki UPSR
pada tahun hadapan. Keputusan bagi Bahasa Inggeris yang menurun pada tahun 2016
perlu diatasi segera. Tambah-tambah lagi sekolah mengalami kekurangan guru Bahasa
Inggeris di mana selama dua tahun berturut-turut dua orang guru opsyen Bahasa
Inggeris bersara dan tidak diganti.

23
Jurang kelulusan di antara mata pelajaran Bahasa Inggeris dengan
matapelajaran lain di sekolah menunjukkan adanya keperluan untuk menambahbaik
bidang ini di sekolah.

Rajah 8: Graf Peratusan Lulus Bahasa Inggeris (Kefahaman) bagi murid Tahun 5 2017

Rajah 9:Graf Peratusan Lulus Bahasa Inggeris (Penulisan) bagi murid Tahun 5 2017

(Sumber :Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah)

24
2.2 Kajian Literatur

Mohd Zailani dalam artikelnya bertajuk ‘Meningkatkan Penggunaan Perbendaharaan


Kata Dalam Bahasa Inggeris Di Kalangan Murid-murid Sekolah Rendah’ (2016)
mengenengahkan pendapat Henry Guntur Tarigan (1982), iaitu bahasa merupakan alat
komunikasi yang penting di dalam kehidupan setiap manusia. Kualiti kebolehan untuk
berbahasa jelasnya bergantung kepada kuantiti perbendaharaan kata. Pendapat ini
adalah dengan terangnya menonjolkan kepentingan perbendaharaan kata yang mesti
dimiliki oleh murid demi kelancaran mereka untuk berbahasa. Seseorang murid akan
lebih menghayati, memahami dan dapat menambah pengetahuannya jika mereka
berupaya mengembangkan dan memantapkan lagi perbendaharaan kata mereka.

Dapatan kajian “Literasi Penulisan bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajar Luar

Bandar: Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran oleh Siti Hamin Stapa,
Nadzrah Abu Bakar & Rozmel Abdul Latiff (Jan-Dis 2007), daripada Pusat
Pengajian Bahasa dan Linguistik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti
Kebangsaan Malaysia menunjukkan bahawa tahap literasi bahasa Inggeris pelajar-
pelajar yang berada di luar bandar adalah sangat lemah dan penekanan terhadap
bahasa Inggeris perlu diberi tumpuan terutama kepada pelajar-pelajar di luar bandar
ini.

Antara lain proses memupuk minat terhadap penggunaan bahasa Inggeris,


dicadangkan pelajar perlu didedahkan kepada aktiviti-aktiviti di dalam dan di luar
kelas yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggeris. Di antara aktiviti-aktiviti
yang dicadangkan termasuk Kem Bahasa Inggeris, Minggu Bahasa Inggeris dan
sebagainya. Ini adalah untuk melatih pelajar supaya lebih berfikiran kritikal.
Pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris perlu berganjak daripada berpusatkan
kepada guru kepada berpusatkan pelajar untuk melatih mereka supaya tidak
bergantung kepada guru sebagai sumber maklumat.

Kajian Sri Mulyati ( 2016), dalam artikelnya bertajuk ‘Pengaruh Penguasaan


Kosakata Dan Tata Bahasa Terhadap Menulis Bahasa Inggeris’ di Universiti
25
Pamulang, Tangerang, Indonesia terhadap 60 mahasiswa mendapati bahawa
perbendaharaan kata dan kebolehan menguasai tatabahasa Bahasa Inggeris sangat
efektif untuk meningkatkan kebolehan mahasiswa untuk menguasai penulisan bahasa
Inggeris.

Mariani Mohd Nor (2015) dalam kajiannya bertajuk ‘Hubungan Sikap dan
Motivasi Dengan Pencapaian Bahasa Inggeris Murid Sekolah Kebangsaan Felda
Daerah Bera’ mendapati bahawa pencapaian Bahasa Inggeris boleh ditingkatkan jika
sikap negatif murid terhadap Bahasa Inggeris diubah. Kajian yang dijalankan ini
bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara sikap terhadap Bahasa Inggeris dan
motivasi untuk mempelajari Bahasa Inggeris dengan pencapaian Bahasa Inggeris
murid Tahun Lima di sekolah-sekolah kebangsaan FELDA di daerah Bera, Pahang.
Seramai 205 orang murid Tahun Lima di lapan buah sekolah telah dipilih melalui
persampelan rawak kelompok. Soal selidik Scheffe (2009) digunakan untuk
mengumpul data mengenai sikap terhadap Bahasa Inggeris dan motivasi untuk
mempelajari Bahasa Inggeris tersebut dan dapatan yang diperolehi menunjukkan
perlunya sikap positif dan motivasi yang tinggi terhadap mata pelajaran ini sekiranya
ingin meningkatkan kebolehan murid-murid.
Kajian Ratna Susanti (2002) bertajuk ‘Penguasaan Kota Kata dan
Kemampuan Membaca Bahasa Inggeris’ terhadap murid-murid di SMUK V BPK
Penabur, Jakarta memperlihatkan bahawa penguasaan kosa kata bahasa Inggeris
murid-murid adalah setanding dengan kemampuan membaca mereka. Ini bermaksud
semakin banyak penguasaan kosa kata murid, semakin tinggilah pula kemampuan atau
kebolehan membaca mereka dan begitu juga sebaliknya. Murid yang mempunyai
penguasaan kosa kata yang rendah, maka rendahlah pula kemampuan membaca
bahasa Inggerisnya.

2.3 Pembinaan Pelan Strategik

Pelan strategik penting untuk membolehkan organisasi mengenali kekuatan dan


kelemahan dengan lebih jelas, merangka bentuk tindakan yang wajar diambil sejajar
dengan usahanya mahu mengeksploitkan kekuatan dan juga memperbaiki kelemahan.
Ia juga bagi membolehkan organisasi merangka apakah tindakan yang wajar diambil
26
sejajar dengan usahanya yang mahu mengeksploit peluang dan mengekang ancaman
yang wujud. Perancangan aktiviti juga akan berjalan mengikut kepentingan dan lebih
bersistematik.
Selain daripada itu, pelan strategik juga membolehkan sesebuah organisasi
mengenalpasti tahap pencapaian, mengawal program, proaktif terhadap perubahan
dalam dan luar organisasi, mengurangkan program berulang dan juga menyediakan
suasana kerja yang kondusif bagi organisasi.
Pembinaan pelan strategik pada dasarnya adalah sebagai satu disiplin yang
melibatkan pihak berkepentingan yang bekerja secara kolektif untuk melaksanakan
analisis strategik, menjelaskan misi dan matlamat, memilih strategi bagi mencapai
matlamat dan mengoperasikan matlamat strategik kepada pelan tindakan ( Sybouts,
1992 dalam modul 1 NPQEL).

2.4 Penjanaan Strategi Penambahbaikan

Rajah 10: Analisis Jurang


Keadaan semasa Strategi Keadaan dikehendaki

1. Tidak faham bahasa Inggeris 1.Faham Bahasa Inggeris

2. Penguasaan perbendaharaan 1.Learn 5 Verbs A Day 2.Penguasaan perbendaharaan


kata lemah kata meningkat

3. Malas membuat kerja rumah 2.Verbs Worksheet 3. Rajin membuat kerja rumah
Homework

4. Bahasa Inggeris susah. 4. Bahasa Inggeris tidaklah sukar.


3.Write N Paste

Berikut merupakan analisis SWOC bagi Bidang Kurikulum (Bahasa Inggeris) SK Haji
Wan Yahya yang merujuk kepada kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran bagi
mengatasi isu strategik.
27
Jadual 13 : Analisis SWOC bagi Bidang Kurikulum (Bahasa Inggeris) SKHWY
KEKUATAN: KELEMAHAN:
.S1- Dua orang guru opsyen Bahasa W1- Pencapaian BI(P) UPSR 78%.
Inggeris. W2-Pencapaian BI (K) PPT tahun 5 ialah
S2 -Komitmen guru BI tinggi. 38.64.
S3- Guru opsyen BI mempunyai W3- Pencapaian BI (P) PPT tahun 5 ialah
pengalaman mengajar 10 tahun ke atas. 29.55.
S4- Seorang guru Bahasa Arab yang W4-Tidak cukup guru opsyen BI.
boleh mengajar BI dengan baik. W5- Perbendaharaan kata BI lemah. .
S5-Seorang pentadbir yang boleh W6-Murid tidak menyiapkan kerja
mengajar Bahasa Inggeris. sekolah.
S6-Pemimpin sekolah memberikan W7-Segelintir murid suka ponteng
sokongan penuh terhadap program sekolah
sekolah.
S7-Kemudahan internet sekolah yang
baik.
PELUANG: CABARAN:
O1- Majoriti ibu bapa mementingkan C1- Ekspetasi tinggi ibu bapa terhadap
pelajaran anak-anak. sekolah.
O2- Komitmen penuh ibu bapa terhadap C2-Segelintir ibu bapa tidak
program sekolah. mempedulikan pembelajaran anak-anak.
O3-Hubungan dengan pihak PPD yang C3-Satu pertiga daripada jumlah waris
baik. berpendapatan rendah.
O4-Kerjasama erat sekolah dengan PIBG. .
O5-Sekolah angkat Bank Rakyat.

Merujuk kepada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah dibina, satu
penjanaan strategi dengan menggunakan TOWS matriks telah dijalankan untuk
menanganinya dan berikut merupakan strategi menggunakan TOWS/COWS Matriks

Jadual 14: Strategi Peringkat Bidang Kurikulum menggunakan TOWS/COWS Matriks


KEKUATAN(S): KELEMAHAN(W):

28
S1- Dua orang guru W1- Pencapaian BI(P)
opsyen Bahasa Inggeris. UPSR 78%.
S2 -Komitmen guru BI W2-Pencapaian BI (K)
tinggi. PPT tahun 5 ialah 38.64.
S3- Guru opsyen BI W3- Pencapaian BI (P)
mempunyai pengalaman PPT tahun 5 ialah 29.55.
mengajar 10 tahun ke atas. W4-Tidak cukup guru
S4- Seorang guru Bahasa opsyen BI.
Arab yang boleh mengajar W5- Perbendaharaan kata
BI dengan baik. BI lemah. .
S5-Seorang pentadbir yang W6-Murid tidak
boleh mengajar Bahasa menyiapkan kerja sekolah.
Inggeris. W7-Segelintir murid suka
S6-Pemimpin sekolah ponteng sekolah.
memberikan sokongan
penuh terhadap program
sekolah.
S7-Kemudahan internet
sekolahyang baik.

PELUANG(O): STRATEGI SO: STRATEGI WO:


O1- Majoriti ibu bapa 1. S1+ S2+S3+O1+O2 1.W5+O1
mementingkan pelajaran Meningkatkan pencapaian Meningkatkan
anak-anak. B Inggeris perbendaharaan kata BI.
O2- Komitmen penuh ibu 2.S7+O1 2.W6+O4
bapa terhadap program Meningkatkan pencapaian Meningkatkan bilangan
sekolah. BI kendiri. murid membuat kerja
O3-Hubungan dengan sekolah.
pihak PPD yang baik.
O4-Kerjasama erat sekolah
dengan PIBG.
O5-Sekolah angkat Bank
Rakyat.
29
CABARAN(C): STRATEGI SC STRATEGI WC
C1- Ekspetasi tinggi ibu 1.S1+S2+S3+C5 1.W7+C2
bapa terhadap sekolah. Meningkatkan pencapaian Meningkatkan kesedaran
C2-Segelintir ibu bapa BI melalui kerjasama luar. ibu bapa.
tidak mempedulikan .
pembelajaran anak-anak. .
C3-1/3 daripada jumlah
waris berpendapatan
rendah.

Senarai strategi yang telah dijana melalui TOWS/COWS


Objektif Jangka Pendek : .Peningkatan perbendaharaan kata BI Tahun 5.

Jadual 15: Senarai strategi yang telah dijana melalui TOWS/COWS


BIL KOD STRATEGI STRATEGI
1. Strategi SO Meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris Tahun 5
S1+ S2+S3+O1+O2
(peperiksaan).
2. Strategi SO Meningkatkan pembelajaran kendiri.
S7+O1
3. Strategi WO Meningkatkan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris.
W5+O1
4. Strategi WO Meningkatkan bilangan murid membuat kerja sekolah.
W6+O4
5. Strategi SC Meningkatkan pencapaian BI melalui kerjasama luar.
S1+S2+S3+C5
6. Strategi WC Meningkatkan kesedaran ibu bapa.
W7+C2

Bagi memilih strategi yang sesuai, kriteria pemilihan seperti di bawah disenaraikan
dengan interpretasi skor seperti berikut:

Jadual 16: Interpretasi skor


Interpretasi Skor
Sangat sukar/ sangat sedikit/ sangat tidak sesuai/ sangat tidak mencukupi
30
Sukar/ sedikit / tidak sesuai/ tidak mencukupi
Sederhana
Mudah/ banyak / sesuai/ mencukupi
Sangat senang/ sangat banyak / sangat sesuai / sangat mencukupi

Jadual 17 : Penilaian Strategi Terbaik


Kriteria Pemilihan Strateg Strategi Strategi Strategi Strategi Strategi
1 2 3 4 5 6
1.Tahap kesukaran proses 1 4 5 4 1 4
kerja
2.Kompentensi staf yang 1 1 5 5 1 1
bertanggungjawab
3.Sumber kewangan dan 1 1 5 5 1 5
kos pembiayaan terlibat
4.Kemudahan infrastruktur 5 4 5 5 5 1
dan peralatan.
5Andaian keupayaan atasi 3 4 5 5 3 1
halangan
6. Andaian hasil yang
dijangkakan/impak untuk 3 4 4 4 3 4
capai objektif,
matlamat/isu,misi dan visi
7.Aku/kepatuhan dengan 4 4 4 4 4 4
mandat.
8.Rekod keberkesanan 3 4 4 4 3 4
pelaksanaa yang lepas.
9.Kesesuaian dengan 4 5 5 5 4 5
persekitaran terkini.
Jumlah Skor 25 31 42 41 25 29
31
Keputusan 5 3 1 2 6 4

Bagi kiteria di atas, strategi yang mendapat skor yang paling tinggi diletakkan pada
‘ranking’ yang pertama manakala skor yang paling rendah diletakkan pada paling
bawah. Strategi dengan skor yang paling tinggi akan diberi keutamaan untuk
dilaksanakan dalam Program Sandaran ini.

Jadual 18: Senarai Strategi Mengikut Keutamaan


Bil Kod Strategi Strategi
1. W5+O1 Meningkatkan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris.
2. W6+O4 Meningkatkan bilangan murid membuat kerja sekolah.
3. S7+ O1 Meningkatkan pembelajaran kendiri.
4. W7 +C2 Meningkatkan kesedaran ibu bapa.
5. S1+S2+S3+O1+O2 Meningkatkan pencapaian peperiksaan Bahasa Inggeris
Tahun 5 .
6. S1+S2+S3+C5 Meningkatkan pencapaian BI melalui kerjasama luar.

Jadual 19: Strategi Mengikut Isu, Matlamat, Objektif, KPI dan Sasaran
Bidang Strategik Pengurusan Kurikulum
Isu strategic Lemah dalam perbendaharaan kata bahasa Inggeris
Matlamatstrategik Meningkatkan jumlah perbendaharaan kata bahasa Inggeris
Objektif Khusus KPI Inisiatif Tanggungjawab

Peningkatan % 11.7%
murid Meningkatkan Guru Besar
jumlah menguasai penguasaan‘verbs’ PK Pentadbiran
perbendaharaan ‘verbs’ bagi murid Tahun Ketua Panitia
kata ‘verbs’ 5 Bijak
meningkat Bahasa Inggeris
Guru
Bahasa Inggeris

32
2.5 Pembinaan Pelan Taktikal Penambahbaikan

Setiap strategi yang dipilih dan hendak dilaksanakan perlu dituruti dengan pelan
taktikal. Pelan taktikal adalah langkah jangka pendek untuk mencapai objektif jangka
pendek. Setiap strategi perlu disokong oleh sekurang-kurangnya satu pelan taktikal.
Berikut merupakan pelan taktikal bagi program yang dinyatakan di atas.

Jadual 20: Pelan Taktikal


Bil Program T/Jawab Tempoh Kos OutPut KPI Pelan
Kontigensi
1. Verbs Guru 4 RM80 Peningkatan Jumlah Nouns attack
Attack BI/Panitia minggu Jumlah verbs
verbs
dikuasai

2.6 Pembinaan Pelan Operasi Penambahbaikan

Jadual 21: Pelan Operasi Penambahbaikan


Nama Verbs Attack
program
Matlamat Untuk melahirkan murid yang memahami Bahasa Inggeris “Verbs’ bagi
perlakuan sehari-hari.
Objektif Meningkatkan perbendaharaan kata bahasa Inggeris murid tahun 5 Bijak
(verbs).
Tempoh Oktober-November
Sasaran 19 orang murid Tahun 5 Bijak
Kos RM 150
33
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan
Kontengensi
1. Lantik AJK GPK 1 Hari Dilaksanakan
Tentukan kos KP
Pada Oktober
2. Taklimat kepada GPK 1 Hari Dilaksanakan
murid Tahun 5 Bijak Guru
Pada Oktober
Mata Pelajaran
3. Makluman/taklimat GPK 1 Hari Dilaksanakan
kepada waris Guru mata
Pada Oktober
Pelajaran
4. Ujian Pra Guru Mata 1 hari Dilaksanakan
pelajaran
Pada Oktober

5 Learn 5 Verbs A Guru Mata 3 minggu Dilaksanakan


Day pelajaran
Pada Oktober
Verbs Homework Guru / Murid 3 minggu Dilaksanakan
6.
Pada Oktober
7. Write N Murid 3 minggu Dilaksanakan
Paste
Pada Setiap
Khamis
8. Ujian Pos Guru Mata 1 hari Dilaksanakan
pelajaran
Pada
November
9. Penilaian Program Guru mata 1 hari Dilaksanakan
pelajaran/KP
Pada
November

CARTA GANTT PELAKSANAAN AKTIVITI

34
Jadual 22: Carta Gantt Pelaksanaan Aktiviti

Bil Aktiviti Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu


1 2 3 4 5
1. Taklimat Waris / Peperiksaan
2. Taklimat Murid / Peperiksaan
3. Ujian Pra / Peperiksaan
4. Learn 5 Words A / / Peperiksaan /
Day
5. Verbs Homework / / Peperiksaan /
6. Write N Paste / / Peperiksaan /
7. Ujian Pos Peperiksaan /
8. Penilaian Program Peperiksaan /

35
KERTAS KERJA PROGRAM ‘VERBS ATTACK’ SK HAJI WAN YAHYA

NAMA PROGRAM
Verbs Attack

ANJURAN
Panitia Bahasa Inggeris

PENGENALAN
Program ini bertujuan untuk meningkatkan perbendaharaan kata ‘verbs’ murid Tahun
5 secara lisan mahupun tulisan. Adalah diharapkan melalui program ini murid-murid
dapat menambah dan meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata ‘verbs’ mereka
dan seterusnya akan membantu mereka setrusnya untuk membina ayat mudah bagi
BahasaInggeris.

MATLAMAT
Menarik minat murid untuk belajar Bahasa Inggeris secara bernsur-ansur melalui
penguasaan ‘verbs’.

OBJEKTIF
1. Menanam minat murid untuk mempelajari Bahasa Inggeris.
2. Meningkatkan perbendaharan kata ‘verbs’ bagi Bahasa Inggeris.
3. Meningkatkan keyakinan diri murid-murid bahawa Bahasa Inggeris bukan
merupakan satu subjek yang sukar untuk dipelajari.

SUMBER
1. Tenaga – Guru-guru Bahasa Inggeris SK Haji Wan Yahya
2. Kewangan – Teras Bahasa Inggeris

JAWATANKUASA PROGRAM ‘VERBS ATTACK’


36
Penasihat : Encik Anuar bin Zainon (Guru Besar)
Pengerusi : Cik Sharifah Nurul Hidayah binti Syed Hassan
Setiausaha : Puan Hasniza binti Harun

Ahli-ahli Jawatankuasa:
Puan Rosiah binti Safuan
Puan Norfazlin binti Hassan
Puan Zanorwati binti Drahman
Cik Norsyarkila binti Saad

Bil Aktiviti Tarikh/ Sasaran Rasional Guru


Masa Bertanggung-
jawab
1. Taklimat 15//10/2017 19 orang Untuk memberi
Waris / 1.00 tengah waris dan 19 maklumat tentang Puan Rosiah
Murid hari orang murid program
Untuk mengetahui
19 orang tahap kebolehan
2. Ujian 15/10/2017 murid awal murid Puan Rosiah
Pra 5 Bijak terhadap
perbendaharaan
kata’verbs.’
Untuk memberi
Learn 5 16/10/2017 19 orang pendedahan Cik
2. Verbs sehingga murid perbendaharaan Norsyarkila
A Day 9/112017 5 Bijak kata ‘verbs’ kepada
murid.
Untuk
membolehkan
murid memahami
tentang ‘verbs
melalui
Verbs 16/10/2017 19 orang penggunaan
3. Homewor sehingga murid lembaran kerja Puan
k 9/112017 5 Bijak bergambar. Bagi Norfazlin
memastikan murid
membuat lembaran
kerja, tandatangan
ibu bapa
diperlukan.
Write 19 orang Untuk
N Paste murid membolehkan
5 Bijak murid-murid yang
telah menguasai
37
19/10/2017 ‘verbs’ menulis
26/10/2017 diatas kertas Puan
9/11/2017 berpelekat setiap Zanorwati
minggu dan
melekatkan di
papan kenyataan
untuk
memantapkan
kebolehan
mengingat.
5. Untuk mendapat
19 orang maklumat akhir
Ujian 13/11/2017 murid kebolehan murid
Pos 5 Bijak terhadap Puan Rosiah
perbendaharaan
kata ‘verbs.’
Untuk menjalankan Semua ahli
6. Penilaian 14/11/2017 Panitia penilaian terhadap jawatankuasa
projek yang panitia.
dijalankan.

ANGGARAN PERBELANJAAN
Bil Aktiviti Anggaran Perbelanjaan Jumlah
1. Taklimat waris Tiada Tiada
2. Learn A Word A Lembaran kerja
Day 19xRM0.10 RM 1.90
3. Verbs Homework Lembaran kerja
19x8xRM0.10 RM 15.20
4. Write N Paste Kertas Nota Berpelekat
5 xRM10 RM 50
5. Ujian Pra dan Ujian Kertas Ujian
Pos 19x2xRM0.10 RM 3.80
JUMLAH KESELURUHAN
RM 53.80

BAB 3 PELAKSANAAN PROJEK PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH

3.1 Pelaksanaan Projek Sandaran

Setelah mengenalpasti projek sandaran yang dipilih, saya telah memaklumkan kepada
guru besar SK Hj Wan Yahya tentang projek yang dipilih serta memberithunya

38
bahawa saya akan melaksanakan projek tersebut bermula pada minggu ketiga dengan
memberikan Ujian Pra kepada murid-murid. Saya telah membentangkan kertas kerja
kepada guru besar dan memaklumkan kepadanya tentang guru-guru panitia yang
bakal terlibat untuk program dijalankan. Program akan dijalankan pada masa Bahasa
Inggeris 5 Bijak atau pada bila-bila masa yang sesuai. Program juga akan
diberhentikan selama seminggu untuk memberi laluan kepada Peperiksaan Akhir
Tahun. Rasional pemilihan projek juga turut saya maklumkan. Ini adalah berdasarkan
ruang masa yang terbatas disamping memudahkan saya untuk melihat dapatan atau
hasil dalam masa yang ditetapkan.
Satu perbincangan dalam Jawatankuasa Panitia Bahasa Inggeris juga diadakan
dan guru-guru yang terlibat dimaklumkan tentang tugas yang bakal mereka lakukan.
Pihak jawatankuasa panitia menaruh harapan yang besar agar projek yang bakal
dijalankan ini dapat memberikan sedikit sebanyak impak kepada sekolah khususnya
murid-murid Tahun 5 Bijak yang masih lemah terutama dari segi perbendaharaan kata
Bahasa Inggeris. Guru-guru panitia yang menyumbangkan buah fikiran dan idea serta
kesediaan untuk membantu pelaksanaan projek amat saya hargai.
Perkara ini juga dimaklumkan bahawa murid-murid 5 Bijak. Saya juga
mengingatkan murid-murid tentang aktiviti yang bakal dijalankan seperti Ujian Pra,
Learn 5 Words A Day, My Verbs Worksheet, Write and Paste dan juga Ujian Pos.
Murid-murid juga diingatkan agar memberikan kerjasama penuh dalam hal ini.
Perjumpaan dengan waris juga diadakan dengan saya memberikan sedikit
taklimat tentang program yang bakal dijalankan. Kerjasama waris diharapkan agar
setiap kerja murid diturunkan tanda tangan mereka untuk memastikan setiap murid
melakukan tugasan yang dilakukan dengan baik.

39
Gambar 4: Taklimat Bersama Waris Tahun 5

Saya amat mengharapkan agar keterlibatan semua pihak dalam menjayakan


projek ini dapat membuahkan hasil yang membanggakan.

3.2 Pemantauan
Sewaktu pelaksanaan projek, guru besar sekolah turut melakukan pemantauan dengan
berkunjung ke kelas 5 Bijak bagi menyaksikan sendiri projek yang dijalankan. Beliau
juga turut bertanyakan perkembangan projek yang dijalankan dan mengharapkan agar
ia dapat merubah suasana pembelajaran khususnya bahasa Inggeris bagi murid-murid
5 Bijak di sekolah. Beliau juga mengharapkan dapatan yang baik dapat saya perolehi
dan seterusnya dapat memberikan motivasi belajar Bahasa Inggeris kepada murid-
murid 5 Bijak yang sememangnya mempunyai masalah pembelajaran bagi Bahasa
Inggeris.

40
BAB 4 PENILAIAN PROJEK PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH

4.1 Teknik Pengumpulan Data


Bagi projek yang dijalankan, peserta telah menggunakan tiga kaedah yakni temubual,
ujian pra dan ujian pos serta kaji selidik.

4.1.2 Kaedah Temubual


Dalam mengumpul data sebelum menjalankan program, saya telah melakukan
temubual bersama guru-guru yang mengajar Tahun 5 Bijak. Dalam temubual yang
dijalankan saya dapat mengenalpasti beberapa kelemahan murid tahun 5 termasuklah
lemah dalam setiap mata pelajaran, selalu tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberi
dan juga malas untuk berfikir bagi mendapatkan jawapan walaupun tugasan yang
diberi agak mudah.
Temubual juga dijalankan bersama-sama murid Tahun 5 untuk mengetahui
permasalahan mereka terutama melibatkan mata pelajaran Bahasa Inggeris. Bahasa
Inggeris menjadi keutamaan kerana peratusan lulus mata pelajaran ini yang terlalu
rendah bagi Peperiksaan Pertengahan Tahun. Dalam temubual yang dijalankan, di
antara respon murid terhadap soalan guru ialah, mereka tidak faham, tidak tahu
makna, dan mata pelajaran tersebut terlalu susah.

4.1.3 Ujian pra dan ujian pos


Ujian pra dilakukan sebelum memulakan projek dan menjalankan aktiviti bagi
mendapatkan maklumbalas tentang kebolehan murid mengenal ‘verbs’.Setelah selesai
menjalankan ketiga-tiga aktiviti, satu ujian pos telah dilaksanakan untuk mengetahui
sejauhmana kejayaan program yang dijalankan. Ini boleh diketahui melalui peratusan
lulus yang diperolehi murid. Perbandingan di antara kedua-dua ujian seterusnya juga
akan dapat diperolehi bagi mengetahui tentang keberkesanan program yang
dijalankan.

4.1.4 Soalan kaji selidik

41
Satu set soalan kaji selidik diedarkan kepada murid setelah selesai program. Kali
selidik tersebut diedarkan bertujuan untuk mendapat maklum balas murid-murid
tentang program yang telah dijalankan. Ia juga boleh dijadikan kayu pengukur bagi
kejayaan program atau projek yang dijalankan.

Jadual 23: Soal Selidik Program ‘Verbs Attack’

Tandakan (/) dan (x) untuk jawapan yang sesuai bagi anda

Bil. Pernyataaan Tandakan (/) atau (x)

1. Saya meminati pelajaran Bahasa Inggeris.


2. Saya faham apa yang diajar oleh guru tentang
verbs.
3. Guru mengajar tentang verbs dengan cara yang
mudah.
4. Saya suka belajar bahasa Inggeris dengan cara
yang mudah faham.
5. Saya telah menguasai lebih daripada 40 verbs
yang diajar.
6. Saya gembira dengan apa yang saya perolehi
daripada program yang dijalankan.
7. Saya mengharapkan guru dapat mengajar dengan
baik.
8. Aktiviti yang dijalankan guru untuk mengajar
verbs ini amat berkesan.
9. Saya dapat menyiapkan semua aktiviti dengan
baik.
10. Sekarang saya lebih berkeyakinan untuk belajar
Bahasa Inggeris .

4.2 Dapatan Penilaian Terhadap Projek

Berikut merupakan dapatan ujian pra dan ujian pos:

Jadual 24: Dapatan Ujian Pra dan Ujian Pos:


Ujian Peratu Ujian Pening-
Bil Nama Murid Peratus
Pra s Pos katan
42
1. AINA KHALISAH SUKRI 11/40 26.83 61/80 76.25 49.42
2. FAIZUDDIN MORUAN 2/40 5 8/80 10 5
3. M. IRMAN HAKIMI 0/40 0 4/80 5 5
4. M. ALIF AIMAN 7/40 17.50 31/80 38.75 21.25
5. M. AMRI SAMSUDIN 2/40 5 26/80 32.5 27.5
6. M. FARID M.WAZER 6/40 15 31/80 38.75 23.75
7. M. FARIS IRFAN 12/40 30 39/80 48.75 18.75
8. M. IZZAT ROSLAN 5/40 12.5 19/80 23.75 11.25
9. M. KAMIL ISMAIL 3/40 7.5 9/80 11.25 3.75
10. M. RIZAL GHAZALI 2/40 5 13/80 16.25 11.25
11. NOR NATASYA ALEEYA 11/40 27.5 32/80 40 12.5
12. NORFARAH SYAMILA 18/40 45 51/80 63.75 18.75
13. NUR ADIBA M. ZUKI 5/40 12.5 19/80 23.75 11.25
14. NUR ATHIRAH KHAIRUL 12/40 30 43/80 53.75 23.75
15.. NUR AZWIN NAFISA 20/40 50 51/80 63.75 13.75
16. NURRABIATULADAWIYAH 15/40 37.5 31/80 38.75 1.25
17. NURIN ALEESYA ROSLAN 18/40 45 59/80 73.75 28.75
18. PUTERA M. ADAM 20/40 50 38/80 47.5 -2.5
19. SAIFUL NAJMI MOHAMAD 1/40 2.5 6/80 7.5 5

Berikut merupakan dapatan bagi kaji selidik yang dijalankan terhadap 19 orang murid
tahun 5 Bijak:

Jadual 25: Dapatan Kaji Selidik

Peratus Dapatan

Pernyataaan
Bil.
(/) (X)

43
1. Saya meminati pelajaran Bahasa Inggeris. 94.73 5.27
Saya faham apa yang diajar oleh guru tentang
2. 94.73 5.27
verbs.
Guru mengajar tentang verbs dengan cara yang
3. 100 0.00
mudah.
Saya suka belajar bahasa Inggeris dengan cara
4. 100 0.00
yang mudah faham.
Saya telah menguasai lebih daripada 40 verbs
5. 52.63 47.37
yang diajar.
Saya gembira dengan apa yang saya perolehi
6. 84.21 15.79
daripada program yang dijalankan.
Saya mengharapkan guru dapat mengajar dengan
7. 100 0.00
baik.
Aktiviti yang dijalankan guru untuk mengajar
8. 89.47 10.3
verbs ini amat berkesan.
Saya dapat menyiapkan semua aktiviti dengan
9. 68.42 31.8
baik.
Sekarang saya lebih berkeyakinan untuk belajar
10. 100 0.00
Bahasa Inggeris .

4.3 Rumusan Keberkesanan Pelaksanaan

Projek yang dijalankan ini boleh dikatakan berkesan dan berjaya kerana hasil ujian
pos yang menunjukkan keputusan yang agak baik dan memberangsangkan berbanding
Ujian Pra. Secara keseluruhan, ‘Program Verbs Attack’ menunjukkan hasil yang
memberangsangkan dengan bilangan murid yang meningkat penguasaan ‘verbs’
mereka daripada 1% sehingga 49.42% seramai 18 orang.
Komitmen dan kerjasama yang diberikan oleh guru besar Sekolah Kebangsaan
Haji Wan Yahya, Encik Anuar bin Zainon amat menyumbang kepada keberkesanan
program yang dijalankan. Kesudian beliau di atas permintaan saya untuk
menggunakan wang panitia Bahasa Inggeris untuk tujuan ini amat saya hargai.
Begitu juga kesungguhan guru-guru panitia Bahasa Inggeris yang amat
komited dan membantu sewaktu perjalanan program. Sikap mereka amat-amat saya
hargai.

44
Guru-guru mata pelajaran bagi kelas yang sama juga memberikan kerjasama
yang baik dan sentiasa mengambil tahu akan perkembangan murid-murid sewaktu
program dijalankan.
Sebilangan besar murid-murid tahun 5 Bijak juga memberikan kerjasama yang
baik dan mempamerkan kesungguhan untuk belajar. Mereka paling tertarik dengan
aktiviti ‘Write N Paste” yang dijalankan di mana dari situ mereka menunjukkan
semangat berlumba untuk menunjukkan siapakah yang paling banyak dapat menulis
perkataan yang betul dalam kalangan rakan-rakan sekelas.
Di dalam program yang dijalankan, murid perempuan mempunyai dapatan
keputusan yang lebih baik berbanding murid lelaki.

45
BAB 5 REFLEKSI

5.1 Aspek Kepimpinan dan Pengurusan

Guru besar SK Haji Wan Yahya merupakan seorang pemimpin yang amat komited
terhadap segala usaha untuk menambahbaik amalan yang ada di sekolah. Beliau
sentiasa memberikan kerjasama dalam apa juga bidang yang diperlukan. Sikap beliau
yang bersedia mendengar dan memberikan lampu hijau kepada saya sewaktu
membentangkan projek yang bakal dijalankan amat memudahkan pelaksanaan projek
ini, lebih-lebih lagi apabila melibatkan program-program akademik. Beliau
merupakan seorang pemimpin Instruksional yang sentiasa memberikan kerjasama
yang baik terhadap program kurikulum di sekolah.
Beliau juga meminta saya meneruskan sebarang projek yang sesuai untuk
penambahbaikan sekolah dan akan berusaha mendapatkan dana sekiranya perlu.
Beliau juga merupakan serang pengurus yang tidak lokek mmembelanjakan wang
ringgitnya sendiri untuk kebaikan sekolah. Dalam hal ini beliau merupakan seorang
pemimpian Transactional kerana kepimpinan yang berkaitan dengan tugas, ganjaran
dan struktur.
Sikap beliau yang sering bertanyakan sama ada saya dapat mengatasi segala
masalah yang timbul turut memberikan kesan. Ini menunjukkan bahawa beliau
merupakan seorang yang prihatin. Guru besar sekolah juga merupakan serang
pemimpin yang baik dan berkarisma tinggi. Tutur kata yang tenang dan berhati-hati
tetapi tegas merupakan di antara ciri-ciri pemimpin yang ideal. Beliau juga mudah
menerima dan memberikan pendapat, salah satu faktor pemimpin yang baik.
Kepimpinan ini terdapat pada pemimpin yang mempunyai Kepimpinan Distributed
yang mudah memberi dan menerima pendapat orang lain. Pendapat yang diberikannya
juga bernas-bernas belaka. Tutur kata beliau amat berhati-hati dan tegas walaupun
beliau bertutur dengan nada yang lembut. Segalanya menunjukkan karisma beliau
yang tinggi.
Rakan-rakan penolong kanan turut memberikan semangat, dorongan dan
galakan sewaktu saya menjayakan projek ini di sekolah. Sokongan mereka terhadap
saya yang tidak berbelah bahagi turut melancarkan projek sandaran yang saya lalui di

46
sekolah. Mereka juga mudah dihubungi untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan
terutama apabila melibatkan maklumat tentang sekolah.

5.2 Kekuatan Projek


Projek verbs attack ini merupakan satu projek yang amat sesuai untuk murid-murid
lemah bagi mengatasi masalah perbendaharaan kata mereka bagi Bahasa Inggeris.
Kebanyakan murid yang pada awalnya masih kabur tentang ‘verbs’ mulai jelas selepas
pelaksanaanya selama 3 minggu walupun terdapat sedikit kesalahan ejaan di sana sini.
Semua waris juga memberikan kerjasama yang baik apabila diminta
menurunkan tandatangan bagi setiap kerja rumah yang dilakukan oleh anak-anak
mereka.
Murid-murid juga paling gemar apabila mereka bebas bergerak sewaktu
menjalankan aktiviti. Aktiviti ‘Write n Paste’ mengunakan kertas warna amat
ditunggu-tunggu oleh semua murid kerana mereka dapat menunjukkan kebolehan
mereka menulis atau menghafal perkataan. Mereka juga menujukkan sikap berlumba
sewaktu aktiviti ini diadakan. Pada masa yang sama aktiviti ini juga membolehkan
mereka melihat dan membaca hasil kerja rakan-rakan lain yang dipamerkan. Ini
diharapkan dapat juga membantu kebolehan untuk mengingat murid-murid.

5.3 Kelemahan Projek


Meskipun projek yang dijalankan berjaya, masih terdapat beberapa kelemahan di
dalam projek yang dijayakan ini.
Projek yang dijalankan hanya melibatkan perbendaharaan kata ‘verbs’ sahaja.
Adalah lebih baik sekiranya satu lagi aktiviti ditambah iaitu menulis ayat mudah
contohnya melibatkan ‘Subject-Verb Agreement’. Ini adalah kerana penulisan ayat
lebih mudah dilakukan sekiranya murid telah berjaya menguasai banyak
perbendaharaan kata ‘verbs’.
Di dalam projek yang dijalankan. masih terdapat waris yang tidak memantau
kerja murid dan menurunkan tandatangan walaupun diminta untuk berbuat demikian.
Ini menyebabkan murid tidak merasa terpaksa menyiapkan lembaran kerja mereka
untuk disemak oleh ibu bapa.
Selain daripada itu, terdapat juga murid-murid yang tidak menyiapkan tugasan
mereka di rumah apabila diminta berbuat demikian. Contohnya di dalam
47
melengkapkan makna lima perkataan sehari, masih ada murid yang tidak berusaha
untuk melakukannya dan sentiasa mengharapkan guru untuk membantu mereka
terutama murid lelaki.

5.4 Cadangan Penambahbaikan


Program ini juga boleh diteruskan dengan guru mengajar perbendaharaan kata bagi
aspek lain tatabahasa Bahasa Inggeris seperti ‘nouns, adverbs, adjectives’ dan
sebagainya. Pelbagai aktiviti yang menarik dan sesuai boleh digunakan. Dalam hal ini
perbincangan panitia untuk berkongsi dan memberikan idea bagi aktiviti yang menarik
dan pelbagai amat diperlukan. Adalah amat penting agar aktiviti yang dijalankan
benar-benar menarik minat murid yang lemah dan tidak mahu belajar serta kurang
minat terhadap pelajaran Bahasa Inggeris.
Program seperti ini boleh juga dijadikan sebagai pengisian kelas tambahan
untuk murid-murid yang lemah selepas sekolah. Namun begitu, pemantauan daripada
pihak pengurusan sekolah dan ibu bapa adalah amat penting untuk memastikan agar
murid-murid menyiapkan latihan yang diberi dan berdisiplin baik sewaktu hadir kelas
tambahan tersebut. Kelas tersebut juga perlu diisi dengan pelbagai aktviti menarik
supaya murid-murid tersebut mudah faham.
Program ini juga akan lebih berjaya jika diadun dengan banyak aktiviti
berunsur permainan yang melibatkan banyak pergerakan. Ini adalah kerana aktiviti-
aktiviti yang berunsur permainan lebih menarik minat murid-murid terutama murid-
murid lelaki yang agak pasif dengan aktiviti-aktiviti jenis akademik dan ilmiah

48
Rujukan

Institut Aminuddin Baki. (2016). Asas Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. Institut
Aminuddin Baki: Bandar Enstek.

Institut Aminuddin Baki. (2016). Instruksional dan Pencapaian. Institut Aminuddin Baki :Bandar
Enstek

Institut Aminuddin Baki. (2017). Garis Panduan Penulisan Laporan Penandaarasan dan
Sandaran Program Kelayakan Professional Pendidikan Kebangsaan. Institut
Amiduddin Baki : Bandar Enstek

D .Abang Jalil. (t.t.). Bab2 : Kajian Keperluan. Diperolehi 13 Oktober, 2017 daripada laman
sesawang http://www.academia.edu/9819270/BAB_2_KAJIAN_KEPERLUAN

Mariani Mohd Nor (2015). Hubungan Sikap dan Motivasi Dengan Pencapaian Bahasa Inggeris
Murid Sekolah Kebangsaan Felda Daerah Bera. Diperolehi 24 Oktober, 2017 daripada
laman sesawang http://pustaka2.upsi.edu.my/eprints/1805/1/HUBUNGAN%20SIKAP
%20DAN%20MOTIVASI%20DENGAN%20PENCAPAIAN%20BAHASA
%20INGGERIS%20MURID%20SEKOLAH%20KEBANGSAAN%20

Ratna Susanti.(2002). Penguasaan Kosakata dan Kemampuan Membaca Bahasa Inggeris.


Diperolehi 10 November, 2017 daripada laman sesawang
https://www.academia.edu/6923501/Penguasaan_Kosa_Kata_Dan_Kemampuan_Membaca
_Bahasa_Inggris

Siti Hamin Stapa, Nadzrah Abu Bakar & Rozmel Abdul Latiff (2007). Literasi Penulisan Bahasa Inggeris
Dalam Kalangan Pelajar Luar Bandar: Implikasi Terhadap Pengajaran Dan
Pembelajaran. Diperolehi 12 Oktober, 2017 daripada laman sesawang
https://www.academia.edu/3998279/Literasi_Penulisan_Bahasa_Inggeris_Dalam_Kalangan
_Pelajar_Luar_Bandar_Implikasi

Inggeris . Diperolehi 20 Oktober, 2017 daripada laman sesawang


https://teckidura.wordpress.com/2012/09/09/meningkatkan-prestasi-bahasa-inggeris/Tiada
Nama Pengarang (8 Mei, 2002). Dasar Pendidikan Antara Faktor Pelajar Lemah Bahasa
LAMPIRAN E

BIODATA

49
BIODATA DIRI

Nama : Rosiah binti Safuan

No. Kad Pengenalan : 630906-1-6124

Jantina : Perempuan

Umur : 54 tahun

Tempat Bertugas : Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya,

Jalan Sanglang, 06100 Kodiang, Kedah

No. Telefon : 01158274863

Nama Sekolah Sandaran : Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya,


Jalan Sanglang, 06100 Kodiang, Kedah.

Kumpulan & Ambilan NPQEL : SRUT 2 & Ambilan 2 /2017

Tarikh Sandaran : 1 Oktober, 2017 – 23 November, 2017


LAMPIRAN I

Log Kehadiran Program Sandaran

INSTITUT AMINUDDIN BAKI


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

JADUAL KEHADIRAN PESERTA BAGI PROGRAM PENANDAARASAN


PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN
KEBANGSAAN (NPQEL)
AMBILAN 2 TAHUN 2017

50
Nama Peserta : Rosiah binti Safuan
No. KP. : 630906106124
Nama dan Alamat Sekolah Sandaran :
Sekolah Kebangsaan Haji Wan Yahya, Jalan Sanglang, 06100 Kodiang, Kedah

Minggu Tarikh/Hari Program Tandatangan/Cap


Pengetua/Guru
Besar
01/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya
(Ahad)

02/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Isnin)

03/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


1 (Selasa)

04/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Rabu)

05/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Khamis)

08/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Ahad)

09/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Isnin)

2 10/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Selasa)

11/10/2017 Cuti Sakit


(Rabu)

12/10/2017 Cuti Sakit


(Khamis)

15/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Ahad)

16/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Isnin)

17/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


3 (Selasa)

51
18/10/2017 Cuti Umum - Deepavali
(Rabu)

19/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Khamis)

22/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Ahad)

23/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Isnin)

4 24/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Selasa)

25/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Rabu)

26/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Khamis)

29/10/2017 Program Sandaran di SK Haji Wan Yahya


(Ahad)

30/10/2017 Program Sandaran di SK Haji Wan Yahya


(Isnin)

5 31/10/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Selasa)

01/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Rabu)

02/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Khamis)

05/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


Ahad

06/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


Isnin

6 07/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Selasa)

52
08/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya
(Rabu)

09/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Khamis)

12/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Ahad)

13/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Isnin)

14/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


7 (Selasa)

15/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Rabu)

16/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Khamis)

19/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Ahad)

20/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Isnin)

8 21/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Selasa)

22/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Rabu)

23/11/2017 Program Sandaran di SK Hj Wan Yahya


(Khamis)

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

53
………………..…………..
……………………
(ROSIAH BINTI SAFUAN)

LAMPIRAN J

LOG MINGGUAN PROGRAM SANDARAN NPQEL

MASA : MINGGU 1
TARIKH : 1/10/2017- 5/10/2017

MASA AKTIVITI CATATAN


AHAD  Hadir ke sekolah pada jam 7.15 pagi. Kehadiran diterima
1/10/2017  GB di pintu pagar sekolah menyambt murid. dengan baik.
 Melakukan rutin harian Kepimpinan GB.
- menyediakan jadual guru ganti
-menyediakan RPH
-mengisi keberadaan guru dalam sistem e operasi
 Hadir perhimpunan pagi pada jam 7.45 pagi
 GB memaklumkan tentang tugasan peserta yang bakal
dibuat untuk NPQEL
 Morning prayer.
 Mengajar murid-murid 5 Bijak.
 Berbual dengan penolong-penolong kanan tentang
tugasan yang bakal dibuat.
 Pulang ke rumah.

ISNIN  Hadir ke sekolah pada jam 7.10 pagi Kesukaran


2/10/2017  Melakukan rutin harian mendapatkan
-menyemak kehadiran guru bahan tentang
-menyediakan jadual guru ganti sekolah.Tiada
-mengisi keberadaan guru profil lengkap.
-mengajar 5 Bijak
-menyediakan RPH
54
 Berurusan dengan Pn Yanti, pengurus kedai buku
sekolah.
 Mencari maklumat tentang sekolah.
 Bertemu dengan pegawai JKR dan kontaktor yang
menjalankan pendawaian baru letrik sekolah bagi Blok
pejabat dan kantin.
 Meninjau perjalanan UPKK.
 Pulang ke rumah.

SELASA  Hadir ke sekolah pada jam 7.15 pagi. Melihat


3/10/2017  Melakukan rutin harian GPK 1. kepimpinan guru
besar
-menyemak kehadiran guru
-menyediakan jadual guru ganti.
-mengisi keberadaan guru.
-menyediakan RPH.
-masuk mengajar.
 Berbincang dengan guru besar tentang projek sandaran.
 Mendapatkan maklumat kejayaan kokurikulum sekolah
daripada PK Kokurikulum.
 Pulang ke rumah.

RABU  Hadir ke sekolah.


4/10/2017  Melakukan rutin harian GPK 1 Mendapatkan
-menyemak kehadiran guru bahan-bahan
-menyediakan jadual guru ganti berkaitan tugasan.
-draf surat untuk memohon sekolah ganti pada
14/10/2017
 Mendengar perbincangan guru besar dengan SU PIBG
tentang penebangan pokok bersekatan bilik Kemahiran
Hidup.
 Memurnikan jadual aktiviti selepas UPSR.
 Berbual dengan PK Halehwal Murid dan guru yang
lama berkhidmat di sekolah ini Pn Rosnani, untuk
mendapatkan maklumat-maklumat sekolah seperti
maksud lencana/logo dan sebagainya.
 Menelefon En Ghazali bekas Pembantu Tadbir SK Hj
Wan Yahya sejak 1986 tentang senarai guru besar
sewaktu perkhidmatan beliau.
 Mendapat sedikit maklumat tentang sejarah sekolah
daripada Buku Perancangan Strategik sekolah.
 Masuk ke kelas dan mengajar.
 Medapatkan bahan-bahan sandaran tentang profil
sekolah daripada sistem emis.
 Pulang ke rumah.

KHAMIS  Hadir ke sekolah pada jam 7.15 pagi.


55
5/10/2017  Melakukan tugasan GPK 1 Memperolehi
-menyemak jadual kedatangan guru nama dan tahun
-menyemak papan kenyataan keluar masuk guru berkhidmat
- menyediakan jadual guru ganti beberapa bekas
-masuk kelas mengajar mengikut jadual guru besar SK Hj
-mengganti guru tidak hadir Wan Yahya.

-memurnikan jadual aktiviti selepas UPSR


 Berbual dengan pengusaha kantin tentang guru besar
yang pernah bertugas sewaktu beliau mengusahakan
kantin sejak 1980an.
 Membuat catatan tentang senarai guru besar.
 Melakukan log mingguan.
 Pulang ke rumah.

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

………………................... …………………………………
(ROSIAH BINTI SAFUAN)

56
LAMPIRAN J

LOG MINGGUAN PROGRAM SANDARAN NPQEL

MASA : MINGGU 2
TARIKH : 8/10/2017- 12/10/2017

MASA AKTIVITI CATATAN


AHAD  Hadir ke sekolah pada jam 7.25 pagi. Kehadiran diterima
8/10/2017  Melakukan rutin harian GPK 1 dengan baik.
- menyediakan jadual guru ganti
-menyediakan RPH
-mengisi keberadaan guru dalam sistem e operasi
 Hadir perhimpunan pagi pada jam 7.45 pagi
-mengganti guru besar berucap
 Morning prayer
 Masuk mengajar
 Berbual dengan penolong-penolong kanan tentang
tugasan yang bakal dibuat.
 Pulang ke rumah.

ISNIN  Hadir ke sekolah pada jam 7.10 pagi Melakukan analisis


9/10/2017  Melakukan rutin harian sebagi GPK 1 perjawatan guru
-menyemak kehadiran guru dan staf sekolah
-menyediakan jadual guru ganti
-mengisi keberadaan guru
-mengajar 5 Bijak
-menyediakan RPH
 Mendapatkan maklumat perjawatan guru dalam sistem
e operasi.
 Menyediakan log harian.
 Pulang ke rumah.

SELASA  Hadir ke sekolah pada jam 7.35 pagi. Melihat


10/10/2017  Melakukan rutin harian GPK 1. kepimpinan guru
-menyemak kehadiran guru besar
-menyediakan jadual guru ganti.
-mengisi keberadaan guru.
-menyediakan RPH.
-masuk mengajar.
 Memaklumkan kepada guru besar tentang perjumpaan

 dengan pensyarah penyelis di IAB pada waktu petang.


 Hadir perjumpaan dan perbincangan dengan Tn Hj
Zamri di IAB.

57
 Pulang ke rumah.

RABU  Peserta bercuti sakit kerana demam, batuk dan selsema.


11/10/2017

KHAMIS  Peserta bercuti sakit kerana demam, batuk dan selsema.


12/10/2017

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

………………................... …………………………………
(ROSIAH BINTI SAFUAN)

LAMPIRAN J

LOG MINGGUAN PROGRAM SANDARAN NPQEL

MASA : MINGGU 3
TARIKH : 15/10/2017- 19/10/2017

MASA AKTIVITI CATATAN

58
AHAD  Hadir ke sekolah pada jam 8.00 pagi. Sekolah cuti. GB meminta PO
15/10/2017  Melakukan tugas-tugas program sandaran mencari pekerja
- rmelayari internet mencari kajian literatur pembersihan
-mengkaji data-data dicetak sekolah bagi
-menaip tugasan menukar bendera
 Menandatangani baucer-baucer bayaran dan cek. Malaysia yang
 Pada masa sama GB melakukan tugas rondaan telah usang dan
sekeliling kawasan sekolah. koyak.
 Pulang ke rumah.
.
ISNIN  Hadir ke sekolah walaupun sekolah bercuti. Melihat
16/10/2017  Melakukan tugas-tugas program sandaran kepimpinan guru
- rmelayari internet mencari bahan kajian literatur besar.
-mengkaji data-data dicetak
-menaip tugasan
-mengemaskini fail PKB
 Mengarang Bab I bagi laporan sandaran.
 Menziarahi ayah mertua rakan guru (Ustazah Nurul
Sayidah) yang kembali ke rahmatullah di Kg
Permatang Paku bersama PT dan PPM.
 Guru besar mohon disampaikan salam dan sedikit
sumbangan beliau buat ahli keluarga allahyarham.
 Guru besar juga memberi sedikit sumbangan kepada
PT dan rombongan sekolah yang bakal berangkat ke
Kelantan dan Terengganu pada malam 16/10/2017.
 GB menucapkan selamat pergi dan selamat balik
kepada peserta rombongan sekolah melalui Whatssap
sekolah.
 Pulang ke rumah.

SELASA  Hadir ke sekolah. Melihat


17/10/2017 Perbincangan PPM PPKI dengan guru besar tentang kepimpinan guru
tandas kelas PPKI yang masih tersumbat. besar

 GB mencadangkan agar digunakan baja urea dan


seterusnya menyiram dengan air.
 Perbincangan aktiviti selepas peperiksaan bersama
PKHEM.
 Lawatan Pegawai JNK ke sekolah –Pn Nik Azimah.
berkaitan SKPMG2.
 Pulang ke rumah.

RABU Cuti Umum - Deepavali


18/10/2017

KHAMIS  Hadir ke sekolah.


19/10/2017  Melakukan tugas-tugas sandaran.

59
 Melengkapkan catatan log mingguan.
 Melayari internet.
 Menaip tugasan laporan sandaran.
 Terlibat dengan perbincangan Pn Maznah (guru
prasekolah) tentang Program Kacau Bubur Assyura
bersama waris pada minggu hadapan.
 Menandatangani surat-surat masuk.
 Pulang ke rumah.

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

………………................... …………………………………
(ROSIAH BINTI SAFUAN)

LAMPIRAN J

LOG MINGGUAN PROGRAM SANDARAN NPQEL

MASA : MINGGU 4
TARIKH : 22/10/2017- 26/10/2017

MASA AKTIVITI CATATAN


AHAD  Hadir ke sekolah pada jam 7.40 pagi. Agak terlewat Melihat aspek
22/10/2017 kerana bangun lewat disebabkan melakukan tugasan kepimpinan GB.
sandaran.
 Menyediakan jadual guru ganti.
 Hadir ke perhimpunan pagi.
 Ucapan guru besar berkisar tentang waris yang masuk
ke kelas tanpa kebenaran dan memarahi murid yang
berkelahi dengan anaknya.
 GB memberi pelbagai ingatan untuk guru sewaktu
‘morning prayer.’
60
 Menyambung tugasan menyediakan jadual guru ganti.
 GB dan PK1 hadir ke majlis kacau bubur Asyura di
prasekolah.
 Mengajar murid seperti biasa.
 Memberikan Ujian Pra untuk murid 5 Bijak.
 Pengenalan ‘verbs’.
 Melakukan tugas menaip laporan sandaran.
 Pulang ke rumah.

ISNIN  Hadir ke sekolah pada jam 7.12 pagi. Melihat


23/10/2017  Melakukan rutin harian GPK 1 kepimpinan guru
-Menyemak kehadiran dan Whatapps sekolah bagi besar.
mengetahui guru-guru yang tidak hadir.
-Menyediakan slip guru ganti.
-Menandatangani buku RPH guru.
-Masuk kelas untuk mengajar.
-Learn 4 words a day.
-Menyediakan RPH untuk esok hari.
 Berjumpa dengan guru besar untuk memaklumkan
tentang projek sandaran dan projek bagi Tahun 5
selepas Peperiksaan Akhir Tahun.
 Menyambung tugasan sandaran dan menaip laporan
mingguan.
 Pulang ke rumah.
SELASA  Terlibat dengan GB dan En Zahir di Institut Latihan
24/10/2017 Perindustrian Jitra untuk Program Transformasi
Daerah.

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

………………................... …………………………………
61
(ROSIAH BINTI SAFUAN)

62