Anda di halaman 1dari 31

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

KURIKULUM

PROJEK KSSM RBT


TINGKATAN 3
BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU

Nama Murid : ...........................................................................................................

No. Kad Pengenalan: - -

Angka Giliran :
Tingkatan : ..............................................................................................................

Tajuk Projek : ..........................................................................................................

Dimensi Penilaian Tahap Penguasaan Skor


Mengumpul Maklumat
Merancang
Mengaplikasi
Membuat Refleksi
Berkomunikasi
Etika dan Kerohanian

KESELURUHAN

PERAKUAN MURID
Saya memperakui bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri.

Tandatangan: …………………........................

PERAKUAN GURU PENGESAHAN GKMP/KETUA BIDANG

Tandatangan: ………………........................ Tandatangan: …………….....................

Nama: …………………………………………. Nama:………………………....………........

Tarikh: …………………………………………. Tarikh: ……………………………………

2
SENARAI SEMAKTAHAP PENGUASAAN MENGIKUT DIMENSI

Nama murid : Kelas/Tingkatan :


No. Kad
: Angka Giliran :
Pengenalan
Tajuk Projek : Guru Pentaksir :

TAHAP JUMLAH
DIMENSI SKOR SKOR
PENGUASAAN
1 1 PELAJAR
2 2
Mengumpul 3 3
Maklumat
4 4
5 5
6 6

1 5
2 10
Merancang 3 15
4 20
5 25
6 30

1 6
2 12
Aplikasi 3 18
4 24
5 30
6 36

1 3
2 6
Membuat Refleksi 3 9
4 12
5 15
6 18

1 3
2 6
Berkomunikasi 3 9
4 12
5 15
6 18

1 2
2 4
Etika dan 3 6
Kerohanian 4 8
5 10
6 12

3
KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN


BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELANGGAN
NAMA : UMUR :
JANTINA: PEKERJAAN:
BAHAGIAN B : LATAR BELAKANG PRODUK YANG DIPILIH
Nama Produk
Fungsi Produk Sedia Ada

Kelemahan Produk Sedia


AdaYang Dipilih

Ciri-Ciri Produk Yang


Dikehendaki Pelanggan

BAHAGIAN C : PENAMBAHBAIKAN
Apakah Penambahbaikan
Yang Perlu Ada Pada
Produk Yang Akan
Dihasilkan.

BAHAGIAN D : SITUASI MASALAH


Situasi Masalah Yang
Dihadapi Pelanggan
Terhadap Produk Sedia
Ada.

4
GAMBAR PRODUK SEDIA ADA YANG DIPILIH PELANGGAN

5
BORANG PROJEK BRIEF

Tajuk:
Kriteria Pertimbangan Utama Catatan
Fungsi
1. Apakah Kegunaan Produk Ini?
2. Di Manakah Produk Ini Digunakan?

Persembahan
1. Bagaimanakah Cara Produk Ini
Dipersembahkan?

Tujuan Pasaran
1. Siapakah Yang Akan Menggunakannya?
2. Siapakah Pesaing Yang Wujud?
3. Pengguna Bagaimanakah Yang Akan
Menggunakan Produk Ini?

Kuantiti
1. Berapakah Jumlah Yang Diperlukan?
Stail/Gaya
1. Bagaimanakah Reka Bentuk Produk Ini?
2. Adakah Reka Bentuk Ini Akan Mendapat
Perhatian Di Pasaran?
Kualiti
1. Bagaimanakah Kualitinya?
2. Adakah Pelanggan Mempunyai Sebarang
Permintaan Yang Istimewa?
3. Apakah Piawaian Kualiti Yang Perlu Dipatuhi?

Kos
1. Berapakah anggaran Kos Untuk Menghasilkan
Satu Unit Produk?
2. Apakah Tahap Keuntungan Yang
Dikehendaki?

Jangka Masa
1. Bilakah Pelanggan Ingin Projek Ini Disiapkan?
2. Apakah Produk Sampingan Yang Perlu Siap
Dalam Jangka Masa Yang Sama?

6
Menyaring Maklumat Dalam Projek Brief

Jadual Maklumat Projek Brief (Saringan Maklumat)

Kriteria Catatan

Fungsi

Persembahan

Tujuan Pasaran

Kuantiti

Stail/Gaya

Kualiti

Anggaran Kos

Jangka masa

7
Adaptasi Kaedah Penyelesaian Masalah Inventif

(MENGENALPASTI PERCANGGAHAN PARAMETER )

i. Percanggahan parameter yang terlibat berdasarkan situasi masalah produk sedia


ada

PERNYATAAN MASALAH INVENTIF

PERNYATAAN MASALAH INVENTIF PRODUK BERDASARKAN SITUASI MASALAH

JIKA
(IF)
(Situasi/Penyelesaian A)

MAKA Bertambahbaik
(THEN) (Improved)/kesan
baik

TETAPI Sangat Teruk


(BUT) (Worsen)

CONTOH PERNYATAAN MASALAH INVENTIF

8
Adaptasi Kaedah Penyelesaian Masalah Inventif

(ANALISIS FUNGSI PRODUK SEDIA ADA)

SUPERSISTEM
1
2
3
4
5
6
KOMPONEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OBJEK
1
2

9
Adaptasi Kaedah Penyelesaian Masalah Inventif

(LUKISAN ANALISIS FUNGSI PRODUK SEDIA ADA)

LANGKAH 5: Adaptasi Kaedah Penyelesaian Masalah

10
Adaptasi Kaedah Penyelesaian Masalah Inventif

(MENGHASILKAN MODEL FUNGSI)

11
PRINSIP INVENTIF PERCANGGAHAN FIZIKAL PERMISAHAN MASA DAN RUANG

PRINSIP INVENTIF BAGI KAEDAH PEMISAHAN RUANG PRINSIP INVENTIF BAGI KAEDAH PEMISAHAN MASA

Cadangan Prinsip Penerangan Konsep Cadangan Prinsip Inventif Penerangan Konsep


Inventif
BUKU TEKS TINGKATAN 2
1.Pembahagian Memisahkan objek kepada beberapa bahagian dan boleh 15. Kedinamikan (Dynamization) Keupayaan fleksibel,mudah bergerak,mudah berubah kepada sesuatu
(Segmentation) dicantum semula jika diperlukan. objek,persekitaran atau proses untuk mencapai tahap optimal.
(a) membahagikan objek kepada beberapa bahagian kecil (a) Memecahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh
(b) menjadikan objek mudah dileraikan. bergerak.
(c) Meningkatkan darjah kebolehbahagian.
2.Pengekstrakan Memisahkan atau mengeluarkan atau membuang elemen atau 10.Tindakan Awal (Prelimenary - Melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko.
(Taking Out/ bahagian yang mengganggu supaya keadaan menjadi lebih baik Action) - lakukan tindakan ke atas objek sebelum objek itu digunakan supaya
Extraction) atau untuk tujuan lain. apa yang dikehendaki mudah dicapai dan rintangan dapat dikurangkan.
Cth:- mengasingkan oksigen daripada udara untuk kegunaan
penyelam
3.Kualiti setempat (a) Mengubah struktur objek dan pengaruh luaran daripada 19.Tindakan Berkala Menukar tindakan berterusan(tanpa henti) kepada tindakan berkala
(Local Quality) seragam menjadi tidak seragam. (Periodic Action) atau berhenti sebentar atau berdenyut atau melakukan tindakan lain
(b) menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza antar denyutan itu.
yang berguna. Contoh:- ubah deringan jam berterusan kepada berkala.
7.Penyarangan Meletakkan atau memasukkan satu objek yang sama tetapi 16.Tindakan Jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama tetapi secara
(Nested Doll) berlainan saiz sebahagian/Keterlaluan (Partial berlebihan atau berkurangan agar dapat memudahkan penyelesaian.
or Excessive Action)
30. Filem nipis dan Membalut, melapik, atau membungkus objek menggunakan 37. Pengembangan Terma Menggunakan prinsip terma (pengembangan atau pengecutan)
cengkerang boleh lapisan filem nipis dan cengkerang boleh lentur. (Thermal Expansion) terhadap sesuatu beban.
lentur (Flexcible Contoh:- plastik pembalut, cermin mudah lentur
Shells And Thin
Films)
24. Pengantara (a) Mengadakan bahagian baru antara dua objek. 34. Pembuangan Dan Pemulihan Membuang bahagian yang telah menjalankan fungsi.
(Intermediary) (b) Menggunakan Objek atau proses pengantara (Discarding And Recovering) Contoh:- gunakan kapsul terlarut untuk ubat, kon asikrim boleh makan,
(c) Mencantumkan dua objek secara sementara atau kekal. plastic mudah hancur
4. Tidak simetri Mengubah bentuk satu objek daripada simetri kepada tidak 20.Tindakan Berterusan Yang Menjalankan sesuatu kerja secara berterusan, serentak dan dengan
(Asymmetry) simetri. Berfaedah (Continuity Of Useful beban penuh bagi memperoleh faedah maksimum.
Action)
TAMBAHAN DARI BUKU TRIZ (Elemen Merentas Kurikulum)
17. Dimensi Lain Memindahkan objek kepada dua dimensi(2D), tiga dimensi (3D) 9. Persediaan Anti-tindak - Menyediakan satu set tindakan persediaan awal yang akan
(Another Dimension) atau ruangg lain. (Preliminary Anty-Action) bertindak jika terhadap kesan bahaya.
Contoh:- - Set tindakan awal ini dengan sendirinya berfungsi sekiranya
i- Papan kekunci terapung objek yang diguna memudaratkan pengguna.
ii- Data disimpan di alam maya Contohnya:- masukkan agen muntah dalam pil tidur.,gunakan pita
iii- Rumah dalam laut pelekat untuk melindungi bahagian objek yang tidak dicat.
iv- Mengurus perniagaan dan pejabat dari rumah

12
Adaptasi Kaedah Penyelesaian Masalah Inventif

(MENENTUKAN CADANGAN PRINSIP INVENTIF YANG SESUAI)

Pemilihan Prinsip
Inventif

Cadangan Aplikasi
Prinsip Inventif Yang
Dipilih Terhadap
Pengubahsuaian
Produk.

MENGENALPASTI ASAS TEKNOLOGI YANG SESUAI


Pemilihan aplikasi teknologi dalam produk yang dirancang

MEKATRONIK
ELEKTRONIK
PEMBUATAN
MEKANIKAL
FERRTIGASI

AKUAPONIK
ELEKTRIK

MAKANAN
TINGKATAN BAB BIL APLIKASI TEKNOLOGI
FESYEN

Tingkatan 1 5.1 1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi


5.2 2 Reka Bentuk Fesyen
Tingkatan 2 2.1 3 Teknologi Pembuatan
2.2 4 Reka bentuk mekanikal
2.3 5 Reka bentuk Elektrik
2.4 6 Reka bentuk Elektronik
2.5 7 Reka bentuk Akuaponik
2.6 8 Reka Bentuk Makanan
Tingkatan 3 1.1 9 Reka bentuk Mekatronik

13
JUSTIFIKASI APLIKASI TEKNOLOGI YANG DIPILIH

APLIKASI TEKNOLOGI YANG DIPILIH JUSTIFIKASI

14
MERANCANG KONSEP, ELEMEN DAN PRINSIP REKA BENTUK

Perancangan konsep
Konsep penghasilan idea iaitu Reka bentuk kepada fungsi produk (form follow function) atau fungsi kepada reka bentuk produk (function
follow form).
Lakaran awal ( lakaran penjanaan idea)

15
MENGHASILKAN LAKARAN PRODUK

Lakaran Idea Akhir(3D Bermaklumat)

16
LAKARAN CERAIAN/ POLA

17
Analisis Lakaran Idea Akhir Produk Dari Aspek Elemen Dan Prinsip

BIL ELEMEN REKA BENTUK ADA TIADA ULASAN


1 GARISAN
2 RUPA
3 BENTUK
4 TEKSTUR
5 SAIZ
6 WARNA
7 RUANG
8 NILAI

BIL PRINSIP REKA BENTUK ADA TIADA ULASAN


1 KESEIMBANGAN
2 KESATUAN
3 PENGULANGAN
4 PENEKANAN
5 KERINGKASAN
6 HARMONI
7 KEPELBAGAIAN
8 PERGERAKAN
9 PENEKANAN

Justifikasikan penambahanbaikan produk berdasarkan analisis lakaran

Bil Kriteria Baik Memuaskan Lemah Sangat lemah


1 Kecenderungan Inovasi,
Kreativiti dan Keaslian
Reka Bentuk
2 Kandungan Unsur
Simbolik, Emosi, Estetika
dan Penampilan
3 Kecenderungan Fungsi dan
Praktikal

4 Kekuatan Kualiti dan


Kebolehpasaran

5 Ergonomik

18
Membuat Senarai Bahan, Peralatan dan Bajet Produk

ALATAN DAN BAHAN

BIL BAHAN BIL ALATAN

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20
BAHAN KEMASAN
1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

19
2.1.5 Menyediakan Jadual Kerja

22 Minggu
Bil Aktiviti (44Jam)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Perbincangan konsep bersama
pelanggan menggunakan borang
kajian keperluan pelanggan dan
projek brief
2 Melaksanakan proses penyelesaian
masalah Inventif
3 Menentukan aplikasi teknologi yang
digunakan.
4 Melakar bentuk produk dengan
persetujuan pelanggan
5 Memilih dan menganalisis lakaran
Terbaik
6 Merancang alatan
serta bahan dan alatan yang
Diperlukan
7 Membuat pesanan dan
mendapatkan bekalan bahan
8 Pembinaan produk berdasarkan
perancangan lakaran
9 Membuat kemasan
10 Membuat Pengujian Dan Penilaian
Kefungsian
11 Melengkapkan laporan
Pendokumentasian
12 Membuat pembentangan

20
MEMBUAT SENARAI BAHAN, PERALATAN DAN BAJET PRODUK

s • Tujuan Projek/ Spesifik (Spescific)

NAMA PROJEK

TUJUAN

BILANGAN

SASARAN

21
M • Pengagihan Kewangan/ Measurable
PENGIRAAN KOS

KOS PENGELUARAN

i. KOS BAHAN

BIL BAHAN KUANTITI KOS SEUNIT JUMLAH (RM)


(RM)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
JUMLAH

ii. KOS UPAH


( BILANGAN PEKERJA + MASA + KADAR UPAH SEJAM + BILANGAN HARI)

……………….PEKERJA X ………………JAM/MASA X RM……….. X ……….. HARI

= …………………………

iii. KOS OVERHEAD

PERKARA KOS / HARI (RM) JUMLAH (RM)


ELEKTRIK
AIR
JUMLAH

22
IV. JUMLAH KOS MODAL/PENGELUARAN
( KOS BAHAN + KOS UPAH + KOS OVERHEAD)

RM……………… + RM………………. + RM………………… = RM……………………

KOS PENGELUARAN UNTUK SEUNIT = _________________________

KOS JUALAN
( KOS MODAL + PERATUS KEUNTUNGAN )

RM …………..… + ………..…………

KOS JUALAN = ……………………………..

A • Boleh Dicapai (Attainable)

Keuntungan = kos jualan – kos pengeluaran seunit

=
− =

R • Realistik

T • Tempoh Masa (Timed-Bound)

23
MENGHASILKAN PRODUK BERFUNGSI ATAU BERFUNGSI SEBAHAGIAN.

Gambar Proses Kerja Pembangunan Produk.


(Mengukur,menanda dan memotong bahan)

24
MENGHASILKAN PRODUK BERFUNGSI ATAU BERFUNGSI SEBAHAGIAN.

Gambar Proses Kemasan Pembangunan Produk.

25
GAMBAR PRODUK AKHIR

26
PENGUJIAN DAN PENILAIAN KEFUNGSIAN PRODUK

• Jadual Pengujian Parameter

KAEDAH/JENIS UJIAN KEPUTUSAN

• Analisis Keputusan Ujian Parameter

ASPEK PRODUK KEKUATAN KELEMAHAN


Kefungsian

Ergonomik

Reka Bentuk Dan Nilai


Estetika

Keselamatan

27
• Borang Maklum Balas Pelanggan(customer feedback Form)

Nama Pelanggan Pekerjaan

Nama Produk

Arahan : Tandakan (√ ) untuk menyatakan pendapat anda terhadap aspek produk yang dinilai.
ASPEK PRODUK YA TIDAK
A. KEFUNGSIAN

B. ERGONOMIK

C. REKA BENTUK DAN NILAI ESTETIKA

D. KESELAMATAN

Tuliskan cadangan anda untuk menambahbaik produk ini.

~TERIMA KASIH~

28
• Penilaian/ Maklum Balas Pelanggan

Nama produk

Analisis tehadap maklum balas daripada borang soal selidik

% %
ASPEK PRODUK YA TIDAK
E. KEFUNGSIAN

F. ERGONOMIK

G. REKA BENTUK DAN NILAI ESTETIKA

H. KESELAMATAN

29
MEMBUAT CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PRODUK BERDASARKAN
KEPUTUSAN UJIAN

KEKUATAN KELEMAHAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

REFLEKSI/RUMUSAN PROJEK PEMBANGUNAN PRODUK YANG DIHASILKAN

30
SUMBER RUJUKAN :-

BIL SUMBER

31
LAMPIRAN

32