Anda di halaman 1dari 5

ISNIN Bahasa Melayu Kehadiran:

8:10-8:40 Tahun 5

TEMA KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAJUK Sihat Emosi

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan
formal dan tidak formal secara bertatasusila betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

OBJEKTIF Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakansekurang-kurangnya 4


kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam situasi formal dan tidak
formal secara bertatasusila

AKTIVITI 1. Murid diberikan carta sebelum PdP dan diminta untuk mengisi ruang-ruang seperti Know
(Apa yang saya tahu tentang tajuk) What (Apa yang saya mahu tahu lebih lanjut) Learned
(Apa yang telah saya pelajari) KWL Chart ( Carta KWL)

2. Guru beri sedikit contoh dan gambaran.

3. Murid mengenal pasti kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk berdasarkan gambar
dan teks. Read and highlight (baca dan tanda)

4. Murid berbual dengan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk
secara berpasangan mengikut situsasi yang diberi oleh guru. Talk Partners ( Rakan Berbual)

5. Murid diberikan kuiz oleh guru sebagai penilaian.

PAK 21 NILAI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

TAHAP Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran;
REFLEKSI
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


SELASA Bahasa Melayu Kehadiran:

8:10-8:40 Tahun 5

TEMA KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAJUK Sihat Emosi

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk 2.5 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam
memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan puisi dengan betul
bahan dengan betul

Pada akhir pengajara dan pembelajaran, murid dapat :


OBJEKTIF Membaca dan memahami dan menyampaikan 5 maklumat yang terdapat dalam bahan
puisi dengan betul.
Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.
1. Murid melihat slide yang dipaparkan dan bersoal jawab tentang situasi yang
dipaparkan.
AKTIVITI 2. Murid membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam puisi yang
diberi.
3. Seorang murid dilantik sebagai penyoal, seorang menjawab dan seorang
pencatat. Pencatat akan mengumpulkan maklumat selepas perbualan
berakhir. Listerning Triad (Pendengaran bertiga)
4. Murid memindahkan maklumat tentang kesihatan mental dan emosi yang
terdapat dalam pantun ke dalam peta bulatan.
5. Wakil murid dalam tiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan.
6. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
7. Murid mencatat hasil perbincangan.
PAK 21 NILAI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP PENGUASAAN
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

Pada akhir pengajaran;


REFLEKSI
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang lemah dibantu
oleh rakan sekumpulan.
PdP ditunda kerana………………………………………

RABU Bahasa Melayu Kehadiran:

Tahun 5

TEMA KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAJUK Sihat Emosi

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.4 Menulis imlak dengan tepat 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi
pelbgai jenis kata ganda dengan ejaan dan tanda baca
yang tepat

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi pelbgai jenis kata ganda dengan
ejaan dan tanda baca yang tepat

1. Murid membaca dan memahami pelbagai jenis kata ganda. Read and
highlight (baca dan tanda)
AKTIVITI
2. Murid berbincang dalam kumpulan untuk menulis frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai jenis kata ganda secara imlak. (kolaborasi)
3. Murid membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam petikan secara
mekanis dengan lancar
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
5. Murid menjawab quick quiz (PAK 21)
PAK 21 NILAI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP PENGUASAAN bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

REFLEKSI Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana………………………………………

KHAMIS Bahasa Melayu Kehadiran:

8:10-8:40 Tahun 5

TEMA KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAJUK Sihat Emosi

SUBJEK TAHUN B.MELAYU MASA: BILANGAN MURID :

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubungan pancangan
betul mengikut konteks relatif mengikut konteks yang betul

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Memahami dan menggunakan kata hubungan pancangan relatif mengikut konteks
yang betul

AKTIVITI 1. Murid membaca teks untuk mengenal pasti kata hubungan pancangan
relatif . Read and highlight (baca dan tanda)
2. Murid dikehendaki memikirkan topik / soalan yang diberi secara individu
kemudian berbincang dengan rakan dan berkongsi maklumat /hasil
perbincangan dengan ahli kumpulan yang lain. Think – Pair – Share (Fikir-
Pasang – Kongsi)
3. Murid kemudian bentangkan hasil perbincangan dengn bercerita
menggunakan kata hubungan pancangan relatif mengikut konteks yang
betul. (persembahan)
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
5. Murid buat penambahbaikan daripada penilaian dan penerangan guru
PAK 21 NILAI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek

Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5


TAHAP PENGUASAAN
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

REFLEKSI Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana………………………………………

Anda mungkin juga menyukai