Anda di halaman 1dari 11

BAHASA MELAYU TAHUN 4

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA

TARIKH HARI

BIDANG Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Indah Seni Sepanjang Zaman– Tempok Orang Asli
KOD STANDARD
KOD STANDARD KANDUNGAN 3.3. 3.3.2
PEMBELAJARAN
Diakhir pdp, murid akan dapat : 1. Memurnikan teks dnegan ejaan
KRITERIA
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Memurnikan teks dengan aspek ejaan, tanda baca tanda baca dan penggunaan
KEJAYAAN
dan penggunaan imbuhan imbuhan

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1. Murid membaca petikan 75 bersama guru.

2. Murid bersama guru memurnikan 2 perenggan dengan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang betul.
3. Perbincangan.
AKTIVITI UTAMA
4. Murid memurnikan teks dengan menulis dalam buku tulis.
5. Perbincangan

AKTIVITI PENUTUP 6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 5


MATA
Bahasa Melayu MINGGU
PELAJARAN
KELAS 5B MASA
BIDANG : WARISAN KITA Uniknya Budaya Kita
1.2 Mendengar, menngecam dan menyebut 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut
STANDARK
bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, SP pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan
ANDUNGAN
perkataan, frasa dan ayat dengan betul ayat yang betul dan tepat
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, Mendengar, memahami, dan menyebut
KRITERI
OBJEKTIF murid dapat:-. Murid menyenaraikan 3 ayat pelbagai ragam ayat dengan struktur binaan
A
PEMBELAJ aktif dan 3 ayat pasif yang terdapat dalam ayat yang betul dan tepat
KEJAYAA
ARAN petikan N

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI
1. Murid mendengar dan menyebut pelbagai ragam ayat
PERMULAAN
2. Murid menggunakan pelbagai ragam ayat dalam perbualan
AKTIVITI 3. Murid membina ayat menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif.
UTAMA 4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
AKTIVITI Kumpulan murid memberi laporan kepada kelas secara lisan apa yang telah dipelajari
PENUTUP

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU


KELAS 4B MASA

BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Semarakkan Budaya Kita– Pejuang Tanjak Masa Kini

SK 5.2 SP 5.2.1(i)
OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : 1. Mengenalpasti imbuhan awalan dan
PEMBELAJAR Mengenalpasti imbuhan awalan dan membina ayat KK membina ayat menggunakan
AN menggunakan imbuhan awalan imbuhan awalan

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1. Murid membaca petikan ms77.

2. Murid diterangkan dengan imbuhan awalan.


AKTIVITI UTAMA 3. Murid mengisi tempat kosong dengan imbuhan awalan.
4. Perbincangan jawapan murid.

AKTIVITI PENUTUP 5. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 5


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA
BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Semarakkan Budaya Kita– Pejuang Tanjak Masa Kini
2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi
SK ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek
SP dan predikat secara mekanis dengan lancar,
2.1 Pada akhir pengajara dan
pembelajran, murid dapat : sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
dapat menyenaraikan 5 jenis teh dan
Membaca petikan tentang Budaya Minum Teh
OBJEKTIF 4 kebaikan teh.
PEMBELAJARA KK dalam kalangangan Masyarakat Cina dengan
N
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betu

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI 3. Murid membaca petikan teks dan perbualan .
PERMULAAN 4. Murid membaca teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat
AKTIVITI UTAMA 5. Murid diberikan Kad-kad yang mengandungi pelbagai jenis ayat di meja untuk
perbincangan kumpulan secara lisan atau bertulis Table Talkers (Perbincangan di
meja)
AKTIVITI 6. Murid bentangkan hasil dapatan dari perbincangan kemudian buat
PENUTUP penambahbaikan.
7. Murid salin hasil perbincangan akhir dalma buku tulis.

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA
BIDANG Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Indah Seni Sepanjang Zaman– Halwa Betik
SK 5.2 SP 5.2.1(i)
OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : Mengenalpasti
Mengenalpasti imbuhan awalan dan membina
PEMBELAJARA imbuhan awalan dan membina ayat menggunakan KK
N ayat menggunakan imbuhan awalan
imbuhan awalan
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1. Murid membaca petikan ms77.

2. Murid diterangkan dengan imbuhan awalan.


AKTIVITI UTAMA 3. Murid mengisi tempat kosong dengan imbuhan awalan.
4. Murid membina ayat menggunakan imbuhan awalan.
AKTIVITI PENUTUP 5. Perbincangan jawapan murid.
6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.
REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 5


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 5B MASA
TEMA : UNIKNYA BUDAYA KITA
Pada akhir pengajaran dan 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif
SK
pembelajaran, murid dapat: SP berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan
3.7
Menghasilkan sebuah karangan ayat gramatis dengan betul
bertajuk Berkelah bersama keluarga
OBJEKTIF
PEMBELAJARA Berdasrkan maklumat yang dikumpul KK
N
di peta buih
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
AKTIVITI 1. Murid memahami dan menaakul maklumat
PERMULAAN 2. Tiap murid dalam kumpulan perlu merangka 1 perenggan dalam karangan. Sebelum
AKTIVITI UTAMA itu murid hendaklah kumpulkan mklumat dan susunan idea bersama-sama. Jigsaw
Reading ( Susun Suai)
3. Murid kemudian menggabungkan rangka karangan dan menulis karangan deskriptif
dan imaginative.
4. Wakil murid baca karangan mereka di hadapan kelas.
AKTIVITI
PENUTUP 5. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Murid salim karangan di buku tulis.Karangan terbaik dijadikan contoh dan tampal di papan
kenyataan.
REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA

BIDANG Kebudayaan Kesenian dan Estetika Tajuk : Indah Seni Sepanjang Zaman–
Ukiran Penyeri Halaman
5.2 5.2.1 (ii) – menggunakan kata imbuhan
SK SP
akhiran
OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : Mengenalpasti
1. Mengenalpasti imbuhan akhiran dan
PEMBELAJARA imbuhan awalan dan membina ayat menggunakan KK
N membina ayat
imbuhan awalan
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
1. Murid membaca teks ms78
AKTIVITI PERMULAAN
2. Murid diterangkan dengan imbuhan akhiran
3. Perbincangan
4. Murd membina ayat menggunakan imbuhan akhiran
AKTIVITI UTAMA 5. Perbincangan
AKTIVITI PENUTUP 6. Murid menyalin jawapan yang betul pada buku tulis.

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 5


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU
KELAS 5B MASA
TEMA : UNIKNYA BUDAYA KITA

Pada ak Pada akhir pengajaran dan 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan yang jelas
SK
pembelajaran, murid dapat: SP dan intonasi yang betul serta memahami syair
4.4
tersebut
Melagukan syair dengan sebutan yang
OBJEKTIF
jelas dan intonasi yang betul serta
PEMBELAJA KK
RAN memahami syair tersebut
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
AKTIVITI 1. Murid melagukan syair dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
PERMULAAN Persembahan
AKTIVITI UTAMA 2. Murid menyatakan maksud syair yang diaplikasikan dalam bentuk peta minda.
3. Murid memindahkan maklumat kepada bentuk prosa denhgan betul.
AKTIVITI PENUTUP 4.Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Hari/tarikh Selasa
KELAS 4B MASA
BIDANG : Tema 3: KESELAMATAN UNIT 7 Tajuk: Waspada Selalu

Tajuk Kecil:Dengar Nasihat Ibu Awas Selalu

1,23. 2.11 3.24


SK SP
Pada akhir pembelajaran :murid-murid tahu
OBJEKTIF
PEM
– Akibat Tidak Mematuhi Isyarat Keselamatan Jalan Raya KK
BELAJARA
N

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN
1. Bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan.
2 Membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. .
AKTIVITI UTAMA 3. Menulis ayat dalam perenggan yang diimlakkan
4. Perbincangan dan rumusan
AKTIVITI PENUTUP

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 5


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU
KELAS 5B MASA
TEMA : UNIKNYA BUDAYA KITA

Pada ak Pada akhir pengajaran dan 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan yang jelas
SK
pembelajaran, murid dapat: SP dan intonasi yang betul serta memahami syair
4.4
tersebut
Melagukan syair dengan sebutan yang
OBJEKTIF
jelas dan intonasi yang betul serta
PEMBELAJA KK
RAN memahami syair tersebut
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
AKTIVITI 4. Murid melagukan syair dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
PERMULAAN Persembahan
AKTIVITI UTAMA 5. Murid menyatakan maksud syair yang diaplikasikan dalam bentuk peta minda.
6. Murid memindahkan maklumat kepada bentuk prosa denhgan betul.
AKTIVITI PENUTUP 4.Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Hari/ tarikh Selasa 01/.09/.2020
KELAS 4B MASA
BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan Estetika
Tajuk : Adat Dijunjung Budaya Disanjung– Anggun Jahitan Tradisional
1.1 1.1.3 Murid memberikan respons terhadap soalan secara
SK SP kritis
OBJEKTI Diakhir pdp, murid akan dapat : KK . murid memberikan respon terhadap soalan
F PEM Memberikan respon terhadap soalan
BELAJAR
AN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1. Murid membaca teks situasi ms 79 dengan guru.

2. Murid disoal pelbagai soalan oleh guru


AKTIVITI UTAMA 3. Respons murid ditulis pada papan putih.
4. Perbincangan.
AKTIVITI PENUTUP Murid menulis dalam buku tulis.

Murid membuat refleksi pembelajaran har ini

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 5


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 5B MASA

TEMA : UNIKNYA BUDAYA KITA

SK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid SP Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan
1.3 dapat:Mendengar, memahami dan memberikan 1,3.3 institusi abstrak dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan
respons dengan menyampaikan pelbagai pesanan betul
OBJEKTIF megikut urutan
PEMBELAJARA KK
N
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN
AKTIVITI 1. . Murid mendengar dan memahami perbualan
PERMULAAN 2. Murid di beri helaian tugasan di mana mereka perlu mendengar dengan teliti dan mengisi tempat-tempat
kosong dengan maklumat yang sesuai / tepat Cloze Procedures ( Isikan tempat kosong)
AKTIVITI UTAMA 3. Murid mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam bahan
4. Murid menyampaikan pesanan mengikut urutan
AKTIVITI PENUTUP 5. Murid mencatat maklumat yang betul mengikut urutan
6 Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

REFLEKSI
BAHASA MELAYU TAHUN 4
MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Hari/tarikh KHAMIS 03/09/2020
KELAS 4B MASA

BIDANG : Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan: Jadikan Inspirasi– Setia Kepada Raja
SK Diakhir pdp, murid akan dapat : 1.2.1 Murid memberikan alasan tentang sesuatu perkara secara
SP
1.2 Memberikan alasan tentang sesuatu perkara secara bertatasusila
bertatasuila
OBJEKTIF PEM
KK Memberi alasan yang logik
BELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI PERMULAAN 1.Murid membaca dialog situasi ms 88 dengan guru.

2.Berdasarkan dialog, murid memberi alasan secara berpasangan.


AKTIVITI UTAMA 3.Respons murid ditulis pada papan putih.
4.Perbincangan.
5 Murid menulis dalam buku tulis.
AKTIVITI PENUTUP
6 Murid membuat refleksi pembelajaran har ini

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Hari / tarikh Jumaat 04/9/2020

KELAS 4B MASA

BIDANG : Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan: Jadikan Inspirasi– Setia Kepada Raja
SK Diakhir pdp, murid akan dapat :
SP 2.1.1 Melengkapkan peta pokok dengan betul
2.1 Melengkapkan peta pokok dengan betul
OBJEKTIF
PEM KK 1. Melengkapkan peta pokok dengan betul
BELAJARAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI PERMULAAN 1. Murid membaca petikan ms89.

2. Murid disoal berkenaan pemahaman murid


AKTIVITI UTAMA 3. Murid melengkapkan peta pokok
4. Perbincangan
5. Murid menulis dalam buku tulis.
AKTIVITI PENUTUP
6. Murid membuat refleksi tajuk pelajaran hari ini

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 5


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU
KELAS 5B MASA
PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN, Tanggungjawab Kita
SK/SP 1.5.1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang
OBJEKTIF
PEMBELAJARA
mengandungi laras bahasa ang sesuai.
N

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI 1. Murid meneliti dan memahami peta pokok yang dipaparkan.
PERMULAAN 2. Murid diminta untuk mengisi jadual Know (Apa yang saya tahu tentang poster) What (Apa yang saya mahu tahu
lebih lanjut) Learned (Apa yang telah saya pelajari) KWL Chart ( Carta KWL)
AKTIVITI UTAMA 3. Murid bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat tengtang
maklumat yang diperolehi dalam poster.
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
AKTIVITI PENUTUP
Murid membuat latihan di buku tulis.

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 5


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU/HARI RABU 02/09/2020
KELAS 5B MASA

PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN, Tanggungjawab Kita


SK 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat, sebutan yang jelas dan intoasi yang betul dengan mengguunakan ayat
yang mengandungi laras bahasa yang sesuai
1.5

OBJEKTIF Pada akhirpengajara dan pembelajaran, murid dapat :


PEMBELAJARA Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat, sebutan yang jelas dan intoasi yang betul dengan mengguunakan ayat yang
N mengandungi laras bahasa yang sesuai

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami teks
PERMULAAN 2. Murid berfikir dan bersoal jawab dengan rakan dam kemudian bincangkan dalam kumpulan isu yang timbul.rakan lain
AKTIVITI UTAMA bleh memberikan soaln atau menjawab persoalan. (Kaedah Think Pair N Share)
3. Wakil muid tiap kumpulan menceritakan apa yang dibaca dan maklumat tambahan yang mereka perolehi dengan
sebutan dan intonasi yang betul
AKTIVITI PENUTUP 4. Murid mendengar penerangan dan penilaian guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Murid membuat latihan di buku tulis

REFLEKSI

STANDARD PEMBELAJARAN
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL

2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi


Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5/4 2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3,EK5), TMK
2.1.1.1 2.2.1.1
Minggu : 2.1.1.2 2.2.1.2 Kreativiti, inovasi,
2.1.2 Prinsip 2.2.2 Proses Dan Nilai Murni
Hari : Rekaan dan Teknik
2.1.2.1 2.2.2.1 Bahan Bantu Belajar
Masa : 2.1.2.2 (Catan – basah 1. Contoh hasil karya
2.1.2.3 atas kering ) 2. Media: berus lukisan,
Bidang: Membuat Corak dan Rekaan palet, acuan berbentuk
(Corak terancang– catan) Objektif Pembelajaran : geometri atau organic,
Pada akhir pembelajaran murid dapat: kertas lukisan, cat air,
Tema: Objek Buatan Manusia 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada cat poster.
corak terancang teknik catan.
Tajuk: Pembalut Kotak Tisu 2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan teknik Refleksi
dalam penghasilan karya Seramai ___ /___ orang murid
Aktiviti PdP dapat mencapai objektif yang
ditetapkan.
Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan komputer
guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada contoh ____ orang murid yang tidak
karya.(EK1) menguasai akan diberi
bimbingan dalam sesi
1. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara pembelajaran akan datang.
menghasilkan karya.(EK 2)
2. Muridmeneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan
karya. (EK 2, EK3)
3. Murid membuat proses awal menghasilkan corak. (EK5)
Penilaian PdP

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggunakan corak teknik


catan berdasarkan dua Standard Kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Hari / tarikh Isnin 7/9/2020

KELAS 4B MASA

BIDANG : Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tajuk : Jadikan Inspirasi– Kerjasama Membawa Keceriaan

3.1
SK SP 3.1.1

Diakhir pdp, murid akan dapat :


OBJEKTIF KK Menulis peribahasa menggunakan tulisan berangkai
Menulis peribahasa menggunakan tulisan berangkai

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1. Murid membaca petikan 90 bersama guru.


2. Murid dikumpulkan dalam kumpulan
AKTIVITI UTAMA 3. Murid menulis tulisan berangkai pada buku teks mengikut kreativiti kumpulan.
4. Setiap kumpulan menunjukkan tulisan berangkai masing-masing
5. Perbincangan
AKTIVITI PENUTUP 6. Murid menyalin peribahasa berserta dengan maksud.

7. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 5


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 5B MASA

PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN Negara yang Kusayangi

SK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1.4.2 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa badan
yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila
OBJEKTIF

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami teks


PERMULAAN 2. Murid menyatakan permintaan dengan menggunakan ayat yang gramatis seta bahasa badan yang sesuai
dalam situasi formal secara bertatasusila.
AKTIVITI UTAMA 3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.
AKTIVITI PENUTUP

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai