Anda di halaman 1dari 58

EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

TOPIK (1): PENGURUSAN BILIK DARJAH SEKOLAH RENDAH

1.1 - KONSEP PENGURUSAN BILIK DARJAH

1. Mempengaruhi motivasi, tahap penglibatan murid dalam proses PdP serta


tingkah laku dan sikap murid di dalam bilik darjah.

2. Alberto dan Troutman (1986), PBD boleh didefinisikan sebagai “ Kemahiran


guru menguruskan masa, ruang, sumber, pembelajaran, peranan dan tingkah
laku murid dalam menyediakan suatu iklim yang sesuai untuk pembelajaran.

3. Pengurusan Bilik Darjah yang berkesan:


I. Menggalakkan tingkah laku yang sesuai oleh murid.
II. Membentuk suasana pembelajaran yang positif.
III. Menjalinkan hubungan interpersonal antara guru dan murid.
IV. Meningkatkan penglibatan murid dalam PdP.
V. Mengurangkan masalah disiplin.
VI. Pengurusan rutin dan berkesan.
VII. Membelajar mengawal dan mengurus diri.

A) Pengetahuan Tentang Keperluan Murid-murid


1. Keperluan Hierarki Abraham Maslow
I. Primer
Penghargaan diri
Kasih sayang
Keselamatan
Fisiologi

II. Sekunder
Estetik
Pengetahuan
Penyempurnaan Kendiri

Page 1
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

2. Memahami Objektif Pengajaran


 Bersedia menghadapi sesi pembelajaran

3. Melibatkan diri dengan aktif dalam proses pembelajaran


 Pembelajaran tertumpu kepada murid dan guru.

4. Berinteraksi secara positif dengan rakan sebaya


 Kepentingan interaksi sosial
 Perkembangan mental ke peringkat tinggi melalui interaksi social.

5. Pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan seharian dan minat murid


 Aplikasi apa yang dipelajari dalam kehidupan.

6. Masa untuk menyiapkan tugasan / berinteraksi


 Menetapkan masa/ had masa bagi murid menyiapkan tugasan.

7. Pengalaman Kejayaan
 Kesediaan dan pengetahuan sedia ada memberikan peluang
kepada murid.
 Memberikan keyakinan.

8. Maklum balas yang jelas dan realistik


 Penilaian
 Merangsang murid memperbaiki mutu dan pencapaian.

Page 2
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

B) Pengurusan Bilik Darjah

1. Merancang
 Objektif pembelajaran
 Hasil Pembelajaran
 Topik
 Pendekatan
 Strategi dan kaedah
 Aktiviti / tugasan
 Penilaian
 Tempat pembelajaran

2. Mengelola
 Arahan jelas
 Peraturan dan prosedur
 Menyelaras dan mengatur aktiviti
 Mengagihkan tugasan
 Pembahagian murid ( kumpulan )
 Kedudukan dan susunan murid

3. Mengawal
 Selesa
 Cukup bahan pembelajaran
 Murid yang perlu perhatian dan pemulihan

4. Membuat refleksi
 Menganalisis dan menilai keberkesanan

Page 3
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

5. Menjalinkan hubungan guru dan murid


 Jelas arahan
 Peraturan
 Prosedur
 Akibat tingkahlaku yang tidak diingini
 Kerjasama ( semangat berpasukan)

CIRI-CIRI GURU YANG EFEKTIF DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH

1. Mengurus bilik darjah dengan berkesan


2. Suasana bagi menrangsang murid apa yang dipelajari.
3. Kegunaan masa PdP dengan efisien.

Kualiti Peribadi

1. Tenang
2. Bersemangat
3. Kejenakan
4. Yakin
5. Dil
6. Keratif
7. Mesra peramah

Kompetensi Pengajaran dan pembelajaran

1. Sentiasa berusaha mempelajari perkara2 baharu.


2. Berpengetahuan tentang subjek
3. Kemahiran memilih strategi dan kaedah
4. Mahir menggunakan teknik penyoalan
5. Kemahiran menilai
6. Kounin (1970):
 Guru mengamalkan sikap peka terhadap tingkahlaku murid.
 Mempunyai kemahiran melakukan lebih daripada satu perkara dalam
masa yang sama.
 Mengendalikan aktiviti dengan lancar.

Page 4
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

C) Penghayatan dan Amalan Nilai

1. Kod etika Keguruan: Prinsip


 Tanggungjawab terhadap Murid
 T.T. diri sendiri
 T.T ibu bapa
 T.T masyarakat dan negara
 T.T rakan sejawat dan profesion perguruan

2. Falsafah Pendidikan Guru (FPG)


 Guru yang berkerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik,
bersedia menjunjung aspirasi negara, menjamin perkembangan
individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,
demokratik, progesif dan berdisiplin.

3. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran


 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

4. Amalan Nilai
 Penyayang
 Berpekerti Mulia
 Berdaya tahan
 Patriotik
 Inovatif
 Patuh kepada Etika Profesion
 Role model kepada Murid

Page 5
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

TOPIK(2): PERANAN GURU DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH

2.1 - Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif

1. Tempat murid dapat melibatkan diri, mengambil bahagian dan menumpukan


perhatian dalam pembelajaran.
2. Persekitaran yang dapat merangsang minat bersemangat murid.

A) Persekitaran Fizikal
1. Suasana bilik darjah yang membenarkan guru memantau dengan mudah dan
cepat. (susunan)
2. Kedudukan guru berhampiran dengan murid
3. Pemandangan murid mesti jelas dan tidak terhalang
4. Ruang trafik yang selesa
5. Akses mudah kepada sumber bahan pembelajaran
6. Ruang pada dinding
7. Kenal pasti ruang di dalam bilik darjah untuk aktiviti 2
8. Beri perhatian kepada pencahayaan, pengudaraan dan perabot
9. Kebersihan
10. Susunan kerusi meja murid mesti fleksibel
 Bilik Darjah Tradisional
 Kumpulan kecil
 Seminar

Page 6
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

B) Persekitaran Psikososial

1. Keperluan emosi individu dengan persekitaran


2. Ciri-ciri:
 Suasana selesa dan mesra
 Bebas daripada ancaman dan bahaya fizikal
 Perasaan diterima
 Sensitive dan peka kepada perbezaan invidu
 Menwujudkan komunikasi terbuka, kongsi
 Menggalakan pembelajaran koperatif
 Peluang yang sama kepada semua murid.

3. Faktor-faktor:
I. Pendekatan pengajaran, gaya kepimpinan guru, bentuk
komunikasi, corak interaksi. (mengambilkira keperluan murid)(Gaya
pembelajaran yang berbeza)
II. Teori perkembangan kognitif Piaget, pengetahuan dan aktiviti yang
selaras dengan kesediaan kognitif.
III. Gaya pembelajaran, elemen yang mempengaruhi, persekitaran,
emosi, sosiologi , fizikal, psikologikal.
IV. Kepimpinan guru Autokratik, Demokratik, Laize-Faire.
(Autokratik: Memberi arahan, G centre)
(Demokratik: Berbincang dengan murid, beri peluang)
(Laise-Faire:Guru memberi pilihan kepada murid-murid membuat
keputusan)
V. Kemahiran komunikasi (penggunaan bahasa)(kontak mata)(teguran
fokus kepada tindakan murid)(maklum balas yang diberi kepada
murid jelas)
VI. Pujian spesifik kepada tingkah laku yang ditunjukkan
VII. Kemahiran menerima maklumat / kemahiran mendengar
VIII. Komunikasi dua hala

Page 7
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

C) Peraturan dan Rutin Bilik Darjah


1. Peraturan : Memakluman tingkahlaku yang boleh diterima
:Peringatan dan autoriti kepada nilai moral murid.

2. Semasa bentuk peraturan, perhatian guru:


 Ayat ringkas dan jelas
 Bermakna dan disetujui ( berbincang dengan murid)
 Hadkan bilangan peraturan
 Adil dan bersifat positif
 Selaras dengan peraturan sekolah

3. Peraturan digantung di tempat yang dapat lihat.


4. Meluangkan masa setiap hari sebelum pengajaran. Tujuan galakkan
tingkahlaku, kurangkan tingkah laku tidak mahu.
5. Peraturan tidak bersifat menghukum.
6. Amalan rutin.

2.2 - Pengurusan Pentaksiran di dalam Bilik Darjah

1. Pengukuran:
Penggunaan alat untuk mengumpulkan nilai kuantitatif dan maklumat tentang
pencapaian pelajaran individu.
( Melalui pemerhatian, latihan, amali, projek, ujian lisan, ujian bertulis.)

2. Penilaian:
Proses membuat keputusan berdasarkan hasil daripada pengukuran.
(Gred, Sijil, membuat keputusan sama ada murid memerlukan aktiviti
pengayaan/ pemulihan, mengalirkan murid ke kelas mengikut tahap
pencapaian.)

Page 8
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

3. Ciri-ciri kesahan kebolehpercayaan

4. 2 bentuk Pentaksiran:
Formatif : Dilaksanakan sebelum dan semasa pengajaran
Mengesan pencapaian objektif.
Sumatif :Hujung semester/ penggal
Tujuan pemberian gred dan sijil

5. Membantu meningkatkan motivasi dan pembelajaran murid.

A) Proses Penyediaan Ujian dan Peperiksaan

1. Guru perlu merancang dan menetapkan :


I. Kekerapan ujian dan peperiksaan semasa pembelajaran
II. Tarikh ujian dan peperiksaan
III. Menggubal soalan ujian (Jadual Penentuan Ujian, JPU)
IV. Tempoh masa setiap ujian/peperiksaan
V. Adil, berdasarkan pengetahuan dan kemahiran
VI. Merangkumi tahap pemikiran
VII. Murid dimaklumkan tarikh peperiksaan, topik .
VIII. Biasakan murid dalam format ujian

Page 9
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

B) Pentadbiran Ujian / Peperiksaan

1. Menyediakan persekitaran yang selesa


2. Benarkan murid masuk awal dan mengambil tempat duduk.
3. Murid bersedia dan duduk di tempat sebelum peperiksaan mula, 10 minit.
 Memberi arahan dan peraturan peperiksaan/ prosedur.
 Maklumkan mata pelajaran, tempoh masa.
 Peraturan :
 Tidak mula sehingga diberitahu
 Tidak boleh cakap / meniru / berkomunikasi
 Alat tulis dibenarkan sahaja
 Murid tidak dibenarkan keluar dari bilik 30 minit sebelum ujian
berakhir.
 Edarkan kertas jawapan jika perlu.
 Murid diminta baca arahan, menyemak muka surat.
4. Guru mencatat kehadiran, mengawas ujian, maklum jumlah masa 15 mint
sebelum ujian tamat, bilangan kertas jawapan.
5. Memberi kesan kepada sikap murid.

Page 10
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

2.3 - Pengurusan Sumber Maklumat Murid

1. Borang Maklumat Murid


 Maklumat Ibu bapa / Penjaga
 Tanggungan ibu bapa/ Penjaga
 Maklumat murid
 Maklumat Bantuan ( SPBT, BKP, RMT)

A) Penyimpanan Data Peribadi Murid


1. Kad Rekod Persekolah Murid Sekolah Rendah OOIR
 Rekod kedatangan
 Penglibatan Kokurikulum
 Keputusan Pencapaian Akademik
 Minat
 Kesihatan
 Berat dan tinggi

2. Buku Rekod ( Sebahagian OOIR)


 Nama ibu bapa / penjaga
 Alamat
 Telefon rumah
3. Buku Laporan
 Membantu ibu bapa mengetahui dan memahami kemajuan
akademik serta kekuatan/ kelemahan anak.

4. Buku Kedatangan Murid


 Rekod rasmi
 Mencatat kehadiran

Page 11
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

TOPIK (3): HUBUNGAN GURU – MURID

3.1 – Membina Hubungan Guru dan Murid

1. Guru sentiasa mengawasi murid dan peka terhadap kesukaran yang


menghadapi.
2. Komunikasi yang berkesan
3. Guru yang menghormati dan mesra dengan murid menunjukkan
ketegasan dan menetapkan batas yang bersesuaian dalam PdP.
4. Suasana demokratik guru dan murid bersama membuat keputusan.
5. Guru dan murid bersama berkongsi tanggungjawab di dalam bilik darjah.

A) Kepentingan Membina Hubungan Guru dan Murid


1. Kebaikan Kepada Guru
 Hubungan guru dan murid yang baik menaikkan motivasi dan
semangat kepada untuk ajar.
 Murid lebih senang dikawal, mematuhi peraturan.
 Kerjasam murid-murid memberikan kesan kepada pengajaran guru.
 Menaikkan imej guru.

2. Kebaikan Kepada Murid


 Murid lebih berminat untuk belajar, luahkan perasaan.
 Murid lebih memerikan kerjasama kepada guru, jalinkan hubungan
erat.
 Meningkatkan pencapaian akademik murid.
 Murid lebih bermotivasi untuk belajar, guru bangkitkan motivasi
intrinsik murid.
3. Mengurangkan masalah disiplin.
4. Membentuk peribadi yang mulia.

Page 12
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

B) Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Guru dan Murid


1. Penampilan dan bahsa badan guru
 Etika pakaian
 Profesion guru
 Kontak mata
 Perwatakan guru

2. Tingkah laku guru


 Melambangkan keperibadian guru
 Tidak berbohong
 Guru yang berhemah tinggi tetapi tegas
 Peneguhan yang sesuai
 Elakkan daripada penuduhan tanpa bukti
 Guna perkataan yang sesuai
 Tegas kepada peraturan kelas
 Guna perkataan / bahasa yang positif

3. Menunjukkan contoh teladan yang baik


 Guru menunjukkan minat terhadap apa yang diajar
 Kelihatan ceria dan tenang
 Mengamalkan komunikasi yang berkesan
 Ikhlas dalam mengajar
 Menimbulkan semangat kekitaan
 Berempati
 Tegur/ bersapa denagn murid
 Ingat nama murid
 Bahasa Sopan
 Minta pertolongan tidak memerintah

Page 13
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

4. Persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah


 Bersifat demokratik
 Menanamkan sifat dan semangat kekitaan
 Ciri bilik darjah kondusif.
 (B.D kelihatan ceria, bersih, teratur dengan menarik perhatian
murid)
 (B.D yang dapat memotivasikan/ memberi semangat)
 (B.D yang dilengkapi dengan ABM)
 (Ruang mengembangkan potensi murid)

C) Strategi Membina Hubungan Positif Guru dan Murid

1. Ingat nama murid dan panggil dengan nama.


2. Menamakan semangat cintakan bilik darjah.
 Sifat kepunyaan
 Cogan kata
 Motivasi intrinsik
 Puji, beri teguran
 Menjaga Keharmonian kelas

3. Agihkan tanggungjawab bersama


 Membuat peraturan kelas
 Berbincang jenis ganjaran, peneguhan
 Elakkan murid rasa dipinggirkan

4. Tetapkan jangkaan yang realistik


 Jangkaan terhadap kebolehan dan pencapaian murid
 Hasil pembelajaran, objektif pembelajaran

Page 14
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

5. Tunjukkan keperihatinan
 Bersikap adil dan tidak berat sebelah
 Mengetahui latar belakang dan personaliti murid.
 Ujian personaliti yang ringkas
 Pemerhatian
 Luangkan masa untuk membaca dan mendengar isi hati murid.

6. Masukkan unsur kecindan dalam komunikasi


 Mengurangkan tekanan murid
 Teka-teki, jenaka ( pendekatan humor)

D) Amalan Budaya Penyayang


Mengutamakan kebajikan ahli-ahli, bersikap dan berkomunikasi secara
terbuka.
Guru menunjukkan amalan dan konsep penyayang
Guru mengawasi dan menerapkan unsur-unsur penyayang dalam kalangan
murid.

1. Hormat
 Penerimaan
 Hormat perbezaan individu
 Perhatian dan ambil berat
 Menghormati bagi mendapat kepercayaan murid

2. Autentik
 Menjaga diri-sendiri
 Tanggungjawab kepada diri
 Jujur, mengaku salah
 Tanggungjawab terhadap kesilaoan diri
 Menyedari emosi diri dan emosi orang lain

Page 15
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

3. Keprihatinan
 Bertimbang rasa, mengambil berat
 Berkongsi masalah
 Saling bekerjasama

4. Integriti Emosi ( Kejujuran emosi)


 Berbincang secara langsung persepsi murid pada setiap masa.
 Tegur kelakuan murid yang kurang menyenangkan
 Mendapatkan akauntabiliti murid.
 Proaktif semasa berdepan dengan masalah tingkah laku murid.
 Kompetensi kecerdasan emosi diperlukan dalam integriti emosi
murid dan guru menyedari emosi masing-masing dan mengawalnya
dengan baik.

5. Menggalakkan integriti emosi dalam kalangan murid


 Guru cuba meluahkan perasaan / emosi yang terendam dalam hati
murid dengan baik.
 Luahkan murid( tidak marah, cikgu tidak bagi main)
 Perasaan sebenar (rasa dipinggir)

6. Strategi mengamalkan budaya penyayang


 Guru menerapkan elemen mengambil berat dan menjadikan bilik
darjah sebagai satu tempat yang safe.
(maklum balas murid diterima)(perbincangan)( Mengetahui latar
belakang murid)
 Membina semangat kekitaan dan kepunyaan
(Mengadakan dialog dengan murid) (Perjumpaan secara
perseorangan dengan murid)(Adakah peraturan dan rutin)
Budaya Penyayang : Hormat-menghormati,menyedari
emosi,menjadi diri sendiri,bertimbang rasa dan jujur dalam
tingkahlaku .
Komited dengan usaha untuk menwujudkan budaya penyayang:
(sentiasa jujur)

Page 16
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

(memberi perhatian yang sama kepada murid)


( melihat maksud tersirat dan peka terhadap perasaan murid)
(cuba mengenali diri )
(melakukan usaha yang berterusan)
E) Dinamika
1. Definisi: kuasa yang menyebabkan pergerakan, manakala kumpulan
ditakrifkan sebagai kelompok individu dalam sesuatu unit sosial yang
mempunyai ciri dan nilai yang sama.

2. Kuasa yang ada dalam kumpulan dan mendorong ahli-ahli melakukan


sesuatu perubahan.

3. Dinamika kumpulan dalam bilik darjah boleh dikenali pasti melalui “Kajian
Sosiometri”:
Bintang – murid popular
Dyad – Sahabat baik, A pilih B, B-A.
Klik – Bentuk kumpulan saling memilih.
Rantai – A pilih B, B pilih C.
Pencilan – Murid X memilih sesiapa sebagai kawan.
Singkiran – Murid X pilih X1 tetapi X kata X sukai Y.

4. Penularan: Ciri X diikuti oleh YX…

5. Faktor yang membentuk Dinamika kumpulan:


I. Jantina
II. Agama
III. Status sosioekonomi
IV. Pencapaian akademik
V. Gaya pembelajaran
VI. Personaliti

Page 17
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

6. Peranan guru dalam Dinamika Kumpulan:


Memastikan dinamika kumpulan dalam bilik darjah
Memberi perhatian kepada M yang disingkir / X tidak disukai.
Kuasa penularan digunakan menjadi model kepada tingkah laku yang
diingini.
Guru membantu dinamika kumpulan membentuk ciri-ciri yang boleh
diterima.
Guru bertindak sebagai ketua kumpulan dinamika bilik darjah.

Page 18
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

TOPIK (4) : PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH

4.1 – Konsep Disiplin Bilik Darjah

1. Kawalan yang diperoleh daripada penguatkuasaan peraturan .


2. Disiplin : kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi
undang-undang..
3. Konteks bilik darjah : 1 set peraturan yang dikenakan kepada murid-murid
untuk mengawal dan mendapatkan tingkah laku yang diingini.

4.2 – Model Modifikasi Tingkahlaku B.F Skinner

1. Menggunakan prinsip peneguhan yang menggunakan elemen-elemen luaran


untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini.
2. 2 Jenis Peneguhan:
Peneguhan Positif: Rangsangan ( pujian)
Peneguhan Negatif:Rangsangan(dendaan)
3. Peneguhan berbeza dengan dendaan :
Dendaan ialah tindakan yang diambil untuk mengurangkan tingkah laku yang
tidak diingini .
4. Modifikasi tingkahlaku merujuk kepada langkah-langkah
yang digunakan oleh guru untuk membentuk tingkah laku
melalui peneguhan yang berkala.
5. Melalui peneguhan yang tetap, membantu membentuk
tingkahlaku baharu yang diingini.
6. Guru perlu menganalisis tingkah laku murid. Kaji tingkahlaku
yang ditunjukkan dan akibat.
7. Menyenaraikan tingkah laku yang memerlukan perhatian.
8. Peneguhan dan ganjaran lebih memenuhi keperluan
motivasi ekstrinsik.
9. Kurang berkesan untuk mengurang masalah tingkahlaku.
10. Tertumpu kepada pembetulan tingkah laku yang ditunjukkan.

Page 19
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

B) Model Disiplin Asertif Canter


1. Peneguhan terhadap tingkahlaku yang diingini dan penerimaan murid
terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan.
2. Guru mempunyai hak untuk menentukan peraturan di dalam bilik darjah dan
memastikan murid-murid mematuhi peraturan yang ditetapkan.
3. Menekankan penetapan dan penguatkuasaan peraturan serta memastikan
murid mematuhi peraturan dengan tegas.
4. Melibatkan ganjaran dan dendaan.
5. Guru yang agresif = lebih bersifat autokratik menunjukkan kuasa dan bertolak
ansur.
6. Guru yang asertif = jelas dengan matlamat pengurusan, yakin dan tegas
dalam menetapkan peraturan, mengambil berat dan adil kepada semua
murid.
7. Guru yang tidak agresif = menggunakan pendekatan pasif tidak konsisten dan
mengelirukan.
8. Pengiktirafan diberikan kepada murid untuk menggalakkan tingkah laku yang
diingini manakala tindakan pembetulan dikenakan kepada murid yang
menganggu hak murid-murid lain untuk belajar dengan selesa.
9. Hierarki Tindakan Pembetulan Canter:
I. Menyimpan rekod kesalahan
II. Sistem kad warna
III. Langkah penerangan Pelan Pengurusan Bilik Darjah
a) Penerangan peraturan
b) Cara pelaksanaan peraturan
c) Semak kefahaman murid-murid
d) Memaklumkan tentang ganjaran
e) Penerangan tentang tindakan pembetulan
f) Cara tindakan pembetulan dikenakan
g) Semak kefahaman murid-murid
IV. Cara mengenakan tindakan pembetulan kepada murid-murid
a) Bertindak dengan tenang
b) Konsisten
c) Berikan peneguhan untuk tingkah laku yang dingini

Page 20
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

d) Beri peluang kepada murid meluahkan perasaan


e) Teguran secara langsung untuk murid peringkat rendah
f) Tegur secara individu untuk murid yang lebih dewasa

11. Kelompok murid yang sukar dibimbing:


 Kelakuan disruptif
 Senang memberontak
 Memerlukan perhatian
 Tidak bermotivasi
 Cadangan menangani
 Dapatkan kepercayaan
 Berikan perhatian kepada keperluan murid
 Berusaha untuk berkomunikasi
12. Sumbangan Canter:
 Pengurusan disiplin Bilik Darjah
 Konsep hak guru dan murid
 Guru berhak mendapatkan bantuan dan sokongan daripada pihak
pentadbiran sekolah dan ibu bapa.

C) Model Akibat Logikal Dreikurs


1. Menekankan guru perlu mengenal pasti punca salah laku.
2. Murid perlu dibimbing untuk memahami peraturan di dalam bilik darjah.
3. Murid perlu dilatih untuk mendapat kawalan kendiri terhadap pengurusan bilik
darjah agar amalan demokrasi diaplikasikan.
4. Autokratik: guru buat keputusan, mutid tidak berpeluang .
5. Permisif: guru tidak memastikan murid ikut peraturan.
6. Rasa kepunyaan terhadap bilik darjah perlu disemai dalam diri murid.
7. Murid bermasalah berpunca daripada motif berikut:
I. Mendapatkan perhatian: secara pasif / aktif, guru tidak perlu memberi
perhatian kepada tingkah laku yang tidak diingini dan memberi
perhatian kepada tingkah laku yang diingini sahaja.
II. Mencabar kuasa: guru tidak boleh melepaskan emosi kepada murid
dan guru harus tenang, jumpa murid secara individu, kenalpasti punca

Page 21
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

kelakuan,tunjukkan ambil berat,bincang motif sebenar,tunjukkan akibat


dan sebab yang munasabah terhadap tingkah laku murid.
III. Membalas dendam: murid bertindak membalas dendam apabila guru
dilihar sebagai bersikap adil dan autokratik. Guru perlu memahami
emosi murid membantu murid melihat matlamat tingkah laku.
IV. Menunjukkan kekurangan:murid yang gagal mendapatkan
pengiktirafan melalui motif sebelum mungkin akan bertindak
menunjukkan dirinya sebagai seorang yang lemah dan tidak
berupaya.Guru harus cuba menarik perhatian mereka memberi
peluang menunjukkan keupayaan. Hargai usaha mereka dan beri
pengiktirafan yang sesuai murid berbincang dengan guru tentang
peraturan yang dikenakan. Beri kesedaran kepada murid tingkah laku
yang diingini.Dendaan tidak patut dijalankan dalam bilik darjah.
8. Cadangan langkah menangani motif murid:
 Kenalpasti motif murid
 Bantu murid memahami motif yang ditunjukkan
 Bantu murid tukar maklumat salah kepada sebenar
 Bimbing murid bertanggungjawab atas matlamat
 Bantu murid melihat akibat disebalik tingkah laku.
9. Sumbangan Dreikurs:
 Bilik darjah yang demokratik
 Rasa kepunyaan
 4 motif
 Guru dan murid melibatkan rutin dan peraturan
 Guru memberikan galakan yang sesuai
10. Guru perlu mempunyai cara berkomunikasi yang berkesan dalam menangani
salah laku:
 Berkomunikasi perkara-perkara positif
 Galak peningkatan murid
 Kenal pasti kelemahan murid
 Bijak daripada kesilapan
 Percaya kebolehan murid
 Bekerjasama

Page 22
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Rasa bangga pencapaian murid


 Optimis
 Beri galakkan dan motivasi

D) Model Pengurusan Kelompok Kounin


1. Teguran yang guru berikan mesti jelas, tepat dan tegas. Guru mestiserius
dan kenal pasti punca sebanar salah laku.
2. Menekankan kepada pengawasan dan penyeliaan yang teliti guru dalam
pengurusan bilik darjah.
3. Guru perlu mempunyai withitness: berupaya mengawal dan menyelia lebih
daripada 1 aktiviti . Bilik darjah dalam satu masa.
4. Pertindanan (overlapping): kebolehan melakukan tindakan, boleh
mengawal dan menguruskan bilik darjah dengan baik.
5. Kesan Gelombang(Ripple Effect): Guru memberikan teguran dan tindakan
disiplin kepada murid-murid yang bermasalah dan pada masa yang sama,
murid lain juga mengambil ikhtibar daripada tindakan tersebut.guru
berciri,jelas,tegas dan serius.
6. Kelancaran dan Pelaksanaan Aktiviti : perlu untuk pengurusan bilik darjah
yang baik.guru harus mengelakkan penerangan yang meleret dan frgmasi,
iaitu guru memecahkan unit-unit kecil sedangkan pengajaran itu dapat
dijalankan secara menyeluruh.
7. Pengurusan bilik darjah untuk memastikan murid sentiasa mempunyai
tugasan dan dilibat dalam bilik darjah.
8. Momentum pengajaran yang baik akan membantu murid untuk bersedia
melibatkan diri dalam aktiviti PdP. Momentum merujuk kepada keadaan
guru memulakan pengajaran dengan lancar, melakukan peralihan antara
aktiviti PdP dengan cekap dan membuat penututp dengan menyimpulkan
pengajaran.

Page 23
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

E) Model Terapi Realiti oleh William Glasser


1. Asas utama kepada model ialah setiap tingkah laku yang ditunjukkan oleh
murid berasaskan pilihan yang dibuat. Pilihan adalah berdasarkan
keperluan seseorang.
2. Keperluan asas :
I. Kasih sayang: boleh dipupuk dalam persekitaran bilik darjah yang
demokratik dengan guru yang prihatin dan mengambil berat tentang
kebajikan murid.
II. Mempunyai kuasa dan kawalan: untuk membuat pilihan terhadap
aktiviti. Bilik darjah mengikut kecenderungan dan kebolehan murid.
III. Kebebasan: diberi kepada murid mengikut keupayaan murid
kebebasan membuat pilihan akan membangkitkan rasa
tanggungjawab murid terhadap aktiviti bilik darjah.
IV. Keseronokkan: dapat meningkatkan pembelajaran.
3. Model Terapi Realiti merupakan 1 teknik kaunseling untuk membantu
individu meneroka kemahuan diri, membuat refleksi, membuat
perancangan.
4. MelaluiTerapi Realiti, guru:
I. Bantu murid mengenal pasti akibat tingkah laku yang ditunjukkan.
II. Pastikan akibat realiti/dipilih oleh murid.
III. Kemukakan pelan perancangan untuk membantu murid mengurus
tingkah laku.
IV. Bertindak sebagai pembimbing guru.
5. Kurikulum yang Berkualiti:
Meningkatkan mutu pendidikan
Bermula dengan perancangan yang berkesan
Permulaan pengajaran yang memotivasikan murid
Perbincangan yang berpusatkan murid
Memberi peluang untuk murid memahami dan meneroka topik yang diajar.
6. Kualiti Pengajaran: Meningkatkan mutu melalui:
 Persekitaran yang kondusif dan tenang.
 Guu bersifat pembimbing
 Tugasan PdP yang berkaitan dengan kehidupan

Page 24
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Berikan galakkan
 Berikan peluang kepada murid untuk menilai kerja dan
membaikikan kerja masing-masing.
 Guru yang membimbing akan:
 Memahami murid
 Menyediakan aktiviti PdP yang menyeronokkan
 Berbincang dengan murid
 Menggalakkan murid meneroka PdP
 Menyediakan BBM yang berkesan
Menunjukkan kaedah yang terbaik untuk mendapatkan hasil
pembelajaran.
7. Tabiat guru:
 Suka mengkritik
 Suka mencari kesalahan murid
 Kuat merungut
 Mengugut
 Kuat meleter
 Suka mendenda
 Kerap nenberi ganjaran
 Tabiat baik guru:
 Mengambil berat
 Mendengar
 Menyokong
 Membantu
 Menggalakkan
 Saling mempercayai
 Mesra
8. Membina bilik darjan yang berkualiti:
 Tabiat guru yang baik
 Mesej guru yang jelas dan realistik
 Hubungan guru dan murid yang mesra
 Peraturan kelas yang dibincangkan bersama
 Elakkan dendaan

Page 25
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Pengetahuan ( kegunaan ilmu)


 Kompetensi murid (cara pengajaran guru)
 Kualiti PdP
 Penilaian secara berterusan
 Kefahaman murid dan penggunaan ilmu

Page 26
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

TOPIK (5): MASALAH DISIPLIN DAN TINGKAH LAKU BERMASALAH BILIK DARJAH

5.1 – Jenis-jenis Masalah disiplin

1. 3 teknik /strategi boleh diamalkan oleh guru:


 Pencegahan
 Memperkenalkan persekitaran pembelajaran yang kondusif
 Menguruskan masalah disiplin dan tingkah laku secara positif
2. Definisi Disiplin :
 Latihan
 Kepatuhan
 Kawalan
3. Disiplin tidak sama dengan Hukuman , disiplin:
 Cara hidup selama, bertamadun dan harmoni
 Berkongsi, bekerjasam, mengawal diri dan emosi
 Peneguhan positif
 Sesuatu yang berterusan
4. Konsep Disiplin di Malaysia:
 Menekankan kepada cara-cara mencegah masalah
 Cara pencegahan dalam bentuk peraturan
 Tujuan: tingkah laku yang diterima/ tidak diterima
5. Jenis Disiplin dalam bilik darjah:
 Arahan guru termasuk peraturan dan rutin
 Arahan rakan sebaya
 Arahan tugasan
 Diri-sendiri
6. Masalah disiplin: ketidakpatuhan kepada peraturan/nilai yang diterima oleh
masyarakat.
7. Disiplin bersifat Destruktif: menghancur dan memusnahkan (melawan,
memukul, mencederakan, mengedar dadah /pil ekstasi/gambar
lucah/mengambil dadah/menghidu gam/merosakkan harta
benda(vandalisme).

Page 27
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

8. Disiplin Bersifat Disruptif: menganggu, mengacau,mengendalakan aktiviti/


pelaksanaan PdP ( mencuri, mengugat lucah, ponteng sekolah, menganggu
pelaksanaan PdP, Kekemasan diri)

5.2 Tingkah laku Bermasalah di dalam Bilik Darjah

1. 14 jenis tingkah laku bermasalah:


 Kurang memberikan perhatian
 Hiperaktif
 Pendiam
 Sensitif
 Apati
 Sikap melengah kerja / sambil lewa
 Gemar bercakap
 Menganggu rakan sekelas/ membuli
 Berbohong/ menipu
 Menimbulkan kekecohan/ kebisingan dalam kelas
 Kurang sopan
 Mencuri
 Merosakkan harta benda dalam bilik darjah
 Mudah marah/ agresif

5.3 Sebab berlaku Masalah Disiplin dan Tingkah laku Bermasalah


1. Sebab:
A. Diri murid:
 Perkembangan kognitif, emosi, sosial dan fizikal yang berbeza
 Tahap kemahiran yang berbeza
 Keperluan fisiologi, makanan, minum, tidur
 Sifat ingin tahu, keinginan mencuba
 Kebosanan aktiviti kelas
 Masalah emosi dalaman = tidak ada kawan ( menanggis, malu)
 Masalah emosi luaran = sikap agresif ( tidak mengikut amaran,
membuli, roask harta benda)

Page 28
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

B. Guru:
 Merancang sebelum kelas
 Guru melaksanakan aktiviti pelbagai dan guna teknik dan kaedah
yang lain.
 Yakin
 Berminat dan mengambil berat murid
 Role model
 Adil
 Komunikasi yang jelas
 Memberikan bimbingan dan maklum balas
 Tenang dalam menangani masalah dalam bilik darjah

C. Sekolah:
 Harapan sekolah tinggi
 Peraturan yang ketat
 Kolaborasi dalam kalangan guru
 Membina perasaan kemasyarakatan
 Prasarana yang mencukupi
 Latar Belakang Murid:
 Cara asuhan yang berbeza
 Ibu bapa yang tidak bekerjasama
 Ibu bapa bekerja
 Konflik dalam keluarga
 Kawasan tempat tinggal

D. Latar belakang murid


 Cara asuhan yang berbeza
 Ibu bapa yang tidak bekerjasama
 Ibu bapa bekerja
 Konflik dalam keluarga
 Kawasan tempat tinggal
Page 29
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

E. Pelbagai Sumber Maklumat

Topik 6: Konsep Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

1. Sebarang bentuk mendisplinkan murid mestilah ke arah mendatangkan


manfaat kepada murid.

2. Teguran nonverbal: kontak mata, mendekati murid, menepuk bahu.

3. Menukar rentak/ corak pengajaran, tukar strategi/ teknik, tukar tempat duduk
murid, tukar aktiviti.

4. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam bilik darjah secara dasarnya


boleh ditangani melalui (2) & (3).

5. Dreikurs mengatakan murid perlu belajar daripada akibat yang diterima dan
perlu faham dendaan yang diberi adalah akibat daripada salah laku yang
ditunjukkan.

6. Sekolah: Program-program yang proaktif untuk mengawal dan menguruskan


disiplin.

7. Seperti: HEMurid (HEM) pg 135.

8. Semua ahli Jawatankuasa Disiplin dan semua guru harus tahu peranan yang
perlu dimainkan dalam menangani masalah disiplin dalam bilik darjah.

9. Pendekatan Pengurusan Disiplin di sekolah berpandukan kitaran.

Merancang  Menyediakan pelan pengurusan struktur organisasi dan


pendekatan yang digunakan Melaksanakan dan mengurus  Mengawasi
dan membuat refleksi

10. Sistem merit dan demerit markah berdasarkan tingkah laku/ kesalahan murid.

Page 30
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

6.1 Peranan Dan Tindakan Guru Semasa Mengurus Masalah Disiplin Bilik
Darjah

1. Guru perlu mengetahui langkah-langkah dalam menangani masalah disiplin


dalam bilik darjah. Kes yang serius perlu dirujuk terus kepada Jawatankuasa
Disiplin sekolah (pg137).

2. Cadangan guru boleh bertindak menangani masalah-masalah

a) Dalam mana-mana situasi, guru tidak boleh panik.

b) Elakkan daripada mencabar/ bertekak dengan murid.

c) Semak semula cara pengajaran anda.

d) Anda ialah guru dalam bilik darjah.

e) Berbincang dengan guru lain yang berpengalaman.

f) Tahu dan mengikut budaya disiplin di sekolah.

6.2 Halangan kepada Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah

A) Hubungan Ibu Bapa

1. Guru perlu mengetahui prosedur tindakan disiplin dan mempunyai bukti yang
kukuh.

2. Bina perhubungan daripada awal dengan ibu bapa murid.

3. Mulakan secara positif, apabila perhubungan sedah terjalin bagi


memudahkan guru untuk berkongsi masalah murid dengan ibu bapa.

4. Dapatkan kerjasama ibu bapa untuk memantau kelakuan murid yang ingin
dubah.

Page 31
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

B) Pengaruh Rakan Sebaya

1. Dinamika kumpulan: Kumpulan-kumpulan kecil yang terbentuk di dalam bilik


darjah yang terdiri daripada beberapa orang murid yang mempunyai nilai dan
kecenderungan yang sama.

2. Kajian Sosiometri membantu guru mengenali dan mengawal dinamika


kumpulan.

3. Jawapan murid : Bintang, Klik, Pencilan, Singkiran.

4. Guru: Faktor membentuk kumpulan dinamika. Jantina, Bangsa,


Sosioekonomi, Nilai, Personaliti.

5. Penularan- Nilai dan kepercayaan kumpulan dinamika akan diamalkan oleh


ahli kumpulan.

6. Penerimaan- Ahli yang menerima dan bertindak selaras dengan nilai.

7. Penyingkiran- Ahli disingkirkan sekiranya tidak dapat mengikut nilai yang


ditetapkan.

8. Guru harus bijiak menangani penularan. Bentuk murid yang paling


berpengaruh dalam dinamika kumpulan dengan nilai positif dan dapat
mempengaruhi ahli-ahli.

C) Keadaan Persekitaran Bilik Darjah

1. Faktor pola persahabatan dinamika kumpulan, rutin dan peraturan bilik darjah
serta keadaan fizikal bilik darjah perlu diberi perhatian untuk membentuk
persekitaran yang kondusif dalam bilik darjah.

2. Peka terhadap sikap dan sahsiah murid.

D) Masalah Perkembangan Murid

1. Guru perlumengenali dan bijak mengenal pasti masalah murid.

Page 32
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

2. Dekati murid dan bantu murid untuk menyembangi kekurangan diri.


3. Berpeluang kepada murid untuk meraih kejayaan.
4. Menyakinkan murid.

E) Salah Laku Yang Tidak Dijangka

1. Guru perlu bersabar dan mengambil tindakan.

6.3 Intervensi Dalam Menangani Masalah Disiplin

1. Antara intervensi dalam menangani masalah disiplin adalah pastoral care,


bimbingan dan kaunseling dan teknik modifikasi tingkah laku.

A) Pastoral Care

1. Merupakan satu bentuk bimbingan yang diberikan oleh guru untuk menjaga
kebajikan murid-murid.

2. Bentuk bimbingan ini meliputi bidang dan isu yang luas seperti kesihatan,
sosial, pendidikan agama dan moral, pengurusan tingkah laku, dan sokongan
emosi murid.

3. Murid memberi pendidikan yang menyeluruh serta brfokus kepada


pembangunan keyakinan diri dan disiplin kendiri. ( berpusatkan murid)

B) Bimbingan dan Kaunseling

1. Bimbingan merupakan suatu proses yang dirancang dan digunakan oleh guru
untuk membantu murid mengetahui dan menyedari tentang kebolehan dan
kelemahan diri serta membantu murid membuat penyesuaian dengan
persekitaran.

2. Manakala kaunseling merupakan satu proses di mana guru kaunselor


membantu murid memahami dirinya yang sebenar.

3. Mengenali murid dari segi sahsiah, tingkah laku dan pencapaian.

4. Merupakan satu proses guru kaunselor membantu murid memahami dirinya


yang sebenar kekuatan dan kelemahan diri supaya murid dapat membuat
keputusan yang berkesan tentang pilihan-pilihan dalam hidupnya.

Page 33
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

5. Bimbingan lebih kepada bentuk khidmat nasihat, bimbingan dan bantuan


untuk individu mengenali diri sendiri.

6. Matlamat khusus dalam bimbingan dan kaunseling dapat membantu murid


untuk:

a) Mengenali potensi murid


b) Membina kemahiran pengurusan diri
c) Kemahiran penyelesaian masalah
d) Pengurusan tingkah laku
e) Memajukan diri murid
f) Penilaian kendiri

7. Prinsip-prinsip bimbingan dan kaunseling:

a) Adalah untuk semua murid.


b) Murid perlu sukarela dibimbing.
c) Murid bertanggungjawab terhadap perkembangan masing-masing.
d) Bimbingan adalah proses pencegahan.
e) Penggunaan kemahiran asas bimbingan.
f) Bantuan menyeluruh.
g) Bersikap terbuka, tidak hukum, adil.

8. Etika Bimbingan

a) Menghormati murid dan tidak unsur diskriminasi (sedar keunikan


murid).
b) Kerahsiaan murid (maklumat murid) (membina kepercayaan dalam
bimbingan).
c) Bertanggungjawab (menambah ilmu pembimbing).

9. Kemahiran-kemahiran bimbingan

 Kemahiran memberi perhatian (kedudukan semasa bimbingan- sesuai


dan berhadapan)(kedudukan/ postur badan- selesa, badan condong ke
depan)(Eksperesi muka- berminat)(Tentangan mata- menunjukkan
perhatian)(Bertenang- sikap yang relaks)

Page 34
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Kemahiran mendengar dengan aktif (Mesej- non verbal/verbal)(Elemen


utama dalam mendengar dengan aktif):

A. Memerhati dan memahami kelakuan non- verbal

B. Mendengar dan memahami mesej-mesej verbal

C. Mendengar dan memahami murid dalam konteks sebenar.

D. Mendengar dan membaiki salah tanggapan murid.

 Kemahiran Bermpati (4 peringkat kemahiran empati):

A. Mendengar dengan sensitif

B. Fahami situasi

C. Bantu murid kaitkan perasaan dengan situasi

(Soalan terbuka memerlukan penjelasan lanjut manakala soalan


tertutup memberikan jawapan yang khusus)

#Soalan terbuka: Apa, Bagaimana, Mengapa, Kenapa...

#Jawapan tertutup: Ya/ Tidak

C) Teknik Modifikasi Tingkah Laku

1. Menggunakan prinsip peneguhan yang menyatakan :

 Tingkah laku dipengaruhi oleh akibat.


 Tingkah laku boleh dibentuk, dikekalkan , ditegur/ dilemahkan.
 Bertindak berdasarkan kepada tingkah laku yang diberi ganjaran akan
diulangi manakala yang tidak diberi akan lupus.
 Peneguhan positif (ganjaran) adalah lebih berkesan daripada dendaan.

2. Prinsip Premack: Tingkah laku yang tidak diingini boleh dikurangkan dengan
mengabung tingkah laku yang diingini dengan peneguhan positif.

3. Hierarki Peneguhan: Peneguhan yang paling bawah/ rendah berbentuk


kebendaan diikuti dengan minat murid, pengiktirafan sosial dan akhir sekali

Page 35
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

dorongan diri murid sendiri. (Prinsip: menunjukkan peneguhan peringkat


rendah digunakan untuk peneguhan tingkah laku yang baharu dan
peneguhan perlu ada kesinambungan ke arah peringkat tinggi.

4. Sistem Modifikasi tingkah laku yang berstruktur:

 Sistem kontrak tingkah laku: Dibentuk dengan murid secara persetujuan


terhadap tingkah laku yang diingini.

Langkah-langkah membina kontrak:


 Libatkan murid.
 Tingkah laku yang diingini dinyatakan dalam bentuk yang positif.
 Dinyata dengan jelas.
 Dibentuk untuk satu jangka masa yang ditetapkan.
 Sesuai dan boleh dicapai oleh murid.
 Persetujuan antara guru dan murid.
 Peneguhan dan ganjaran yang dijanjikan perlu kerap dan segera.
 Kontrak ditangani oleh semua pihak.
Jenis kontrak: Kontrak sosial dan kontrak akademik.

 Sistem Token: Berfungsi apabila token yang didapati ditukar dengan


barangan/ aktiviti yang menyeronokkan. (Kelas pemulihan/ pendidikan
khas).

Langkah-langkah:
 Senaraikan tingkah laku spesifik.
 Pilih token yang boleh digunakan.
 Tetapkan kekerapan dan masa beri.
 Tetapkan siapa
 Senaraikan peneguhan/ ganjaran.
 Tetapkan masa ditukar ganjaran.

Strategi-strategi membantu guru memilih peneguhan:

 Perhatikan murid dan kenal pasti.

Page 36
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Tanya kepada murid dan bincang dengan murid.


 Beri kejutan/ ganjaran misteri
 Tukar ganti peneguhan apabila dipakai masa yang lama.
Contoh ganjaran: ganajran aktiviti, ganjaran keistimewaan,
ganjaran jenis-jenis token.

5. Pelan Intervensi Pengurusan kendiri tingkah laku murid.


 Dalam pengurusan kendiri modifikasi tingkah laku, akibat dan
peneguhan akan ditetapkan oleh murid sendiri.
 Murid bertanggungjawab ke atas tingkah laku yang mereka tunjukkan.
 Apabila mereka menunjukkan tingkah laku tertentu, mereka akan
memberikan ganjaran/ peneguhan tertentu yang telah ditetapkan oleh
sendiri.

6. Langkah-langkah pelan:

 Tetapkan tingkah laku murid.


 Beri kesedaran kepada murid.
 Matlamat yang realistik.
 Bincangkan akibat.
 Bina sistem pengurusan kendiri. (Guru rekod pengawasan kendiri)
 Guru memantau, beri peluang kepada murid untuk mengurus.
 Penilaian berterusan, ubah jika perlu. (Perkembangan murid)
 Bantu murid mendapatkan peneguhan serta intrinsik dalaman.
 Perlahan-perlahan kurangkan peneguhan ekstrinsik.

Page 37
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

TOPIK 7: KATEGORI KANAK-KANAK KEPERLUAN KHAS

1. Kategori:

a. Terencat akal sederhana dan teruk.

b. Cacat fizikal teruk.

c. Kecacatan penglihatan

d. Kecacatan Pendengaran

e. Kecacatan Pertuturan

f. Masalah pembelajaran

g. Disleksia

A) Terencat akal

1. Serius: Ringan, sederhana, teruk.

2. Batasan dalam fungsi intelek dan kemahiran-kemahiran penyesuaian


seperti: komunikasi, penjagaan diri, kehidupan harian, sosial, kesihatan,
keselamatan, akademik, riadah dan kerja.

3. Ciri-ciri:

 Kadar pembelajaran yang rendah.


 Kemajuan dalam akademik.
 Kesukaran dalam memahami idea-idea abstrak.
 Kesukaran dalam membuat generalisasi.
 Kemahiran bahasa yang lebih rendah.
 Kelemahan dalam pemindahan pembelajaran.
 Masalah ingatan.
 Menunjukkan tingkah laku sosial yang kurang matang.

Page 38
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

4. Pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid-murid masalah terencat


akal.

 Memerlukan masa yang lebih menyiapkan tugasan.


 Arahan yang diberi mestilah ringkas dan jelas.
 Kemahiran baharu perlu sentiasa diulang.
 Aktiviti yang gunakan deria sensori dan kemahiran motor.
 Menyediakan Rancangan Pendidikan Individu (RPI)

B) Masalah Kecacatan Fizikal


Masalah Kerosakan Sensori
 Ketidakupayaan melihat, mendengar, dan menerima maklumat melalui
rangsangan deria dan masalah kecacatan fizikal.

1. Cerebral Palsy

 Kecacatan yang melibatkan disfungsi pada otak dan kerosakan fungsi


psikomotor.
 Kesukaran dalam pergerakan dan koordinasi tubuh badan (sebelum/
semasa kelahiran).
 Tahap sederhana.
 Serius sekiranya: ciri-ciri kekejangan otot.
 Menghadapi masalah pertuturan bahasa, penglihatan dan terencat akal.

2. Muscular Dystrophy

 Kelemahan dan kemerosotan sel-sel otot.


 Bersifat progesif (semakin lemah).
 Letih, perlu masa rehat.
 Guru perlu berpengetahuan dan pengalaman tentang kegunaan kerusi
roda, alat pendakap, ubat-ubat.

Page 39
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

3. Spina Bifida

 Ketidakupayaan disebabkan oleh kecacatan pada tulang belakang.


 Sebab-sebab perkembangan fetal yang tidak normal.
 Keadaan “Myelomeningocele” paling serius.
 Menyebabkan kelumpuhan anggota kaki dan tubuh badan.

4. Sawan (Epilepsy)

 Pergerakan badan yang tersentak-sentak dan di luar kawalan.


 Aktiviti Neurokimia (otak) yang tidak normal.
 Serius: Menganggu pernafasan, hilang kawalan usus besar, pundi
kencing, berasa penat, keliru, ingin tidur.
 Ringan: tidak dapat tumpu perhatian, gagal beri respon, ganggu
interaksi, mengeliru pembelajarannya.

5. Pengurusan bilik darjah dengan masalah p. sawan.

 Tenang dan yakinkan murid tentang keadaannya.


 Guru boleh menyoal dan mengulang.
 Perlu diletak di atas lantai dan kepala disendeng ke tepi.
 Mengalih semua benda/ objek.
 Guru tidak harus memegang murid untuk menghentikan pergerakannya.

C) Masalah Penglihatan

1. Kerosakan visual yang boleh menjejaskan pembelajaran.

2. Ciri-ciri:

 Hadapi masalah membaca cetakan yang kecil.


 Kesukaran dalam mebeza abjad.
 Memegang buku rapat/ jauh.
 Kesilapan membaca maklumat.

Page 40
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Sering menggosok mata.


 “Squint” tutup sebelah mata.
 Mengadu sakit kepala.
 Mata merah dan berair.

3. Pengurusan bilik darjah

 Susunan bilik darjah harus konsisten.


 Perabot/ alatan yang bahaya (halangan).
 Bahan bacaan kualiti (cetakan baik).
 Sistem membaca dan menulis braille.

D) Masalah Pendengaran

1. 2 Jenis:

 Separa pendengaran
 Pekak

2. Definisi pekak: Kerosakan pendengaran yang menghalang seseorang


daripada memproses maklumat linguistik walaupun dengan alat bantuan
pendengaran.

3. Ciri-ciri:

 Menghadapkann sebelah telinga ke arah pengucap.


 Kegagalan mengikut arahan.
 Tidak memahami/ timbul salah faham.
 Kelihatan keliru dan mudah mengalih perhatian.
 Pertuturan tidak lancar/ fasih dn menghadapi masalah bahasa.
 Sebutan perkataan baharu tidak betul.
 Tidak berminat mengambil bahagian dalam perbincangan.

4. Pengurusan bilik darjah

 Diberi tempat duduk di baris hadapan.

Page 41
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Semasa mengajar, memandang ke arah murid.


 Maklumat yang disampaikan dengan sokongan bahan visual.
 Maklumat penting, tulis dalam papan hitam.
 Menyediakan aktiviti sosial, bermain.
 Dilatih membaca ucapan dan menggunakan bahasa isyarat.
 Guna teknologi, komputer dalam PdP.

E) Masalah Komunikasi

1. Masalah bahasa/ pertuturan.

2. Tidak dapat menerima/ memahami maklumat yang disampaikan.

3. Menjejas murid meluahkan pandangan.

4. Masalah bahasa: Keupayaan murid memahami sesuatu bahasa yang guna.

5. Faktor-faktor:

 Perkembangan bahasa murid yang lewat.


 Tidak menerima stimulasi bahasa.
 Masalah lain: masalah pembelajaran, emosi, autistik.
 Kecederaan pada bahagian otak.

6. Ciri-ciri:

 Pendiam
 Tidak melibatkan diri dalam perbincangan.
 Banyak komunikasi tidak lisan.
 Pergerakkan tangan.

7. Masalah pertuturan: Kesukaran menghasilkan bunyi untuk tujuan bercakap


dan berkomunikasi.

 Masalah sebutan
 Gagap kerap berlaku.
 Masalah suara

Page 42
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

8. Pengurusan bilik darjah

 Menyebabkan murid tidak yakin.


 Sikap sabar, tidak cuba melengkapkan ayat murid.
 Elakkan daripada meminta murid memberi respon dengan cepat.
 Elakkan daripada membetulkan sebutan murid.
 Guru menjadi model (bercakap dan menyebut dengan jelas).

F) Masalah Pembelajaran

1. Kecacatan yang menghalang kemajuan akademik seseorang yang tidak


terencat akal dan tidak masalah emosi.

2. Sesuatu masalah neurologi yang berkaitan dengan cara otak menerima,


memproses, menganalisis, menyimpan maklumat.

3. Masalah Pembelajaran:

 Masalah membaca: Pembelajaran bahasa lewat, baca dengan perlahan,


penyebutan tidak tepat, menterbalikkan perkataan, masalah kefahaman.
 Masalah menulis: Tulisan tidak kemas, kesukaran menjelaskan idea
melalui penulisan.
 Masalah mengira: Keliru dengan simbol matematik, salah baca nombor,
sukar ingat fakta matematik, keliru tentang operasi dan konsep
matematik.
 Masalah komunikasi: Menghadapi masalah dalam resepsi bahasa/
pendengaran, kesukaran memilih perkataan yang sesuai, respon lewat,
masalah mengikut arahan.

Page 43
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

G) Disleksia
1. Masalah membaca
2. Menghalang seseorang memproses perkataan/ imej yang dilihat dan
menghantar ke otak.
3. Ciri-ciri:
 Kesilapan menterbalikkan perkataan/ huruf, seperti ibu ubi

4. Kurang kesedaran dan minat terhadap buku.

5. Masalah diwarisi.

H) Diskalkulia

1. Kesukaran melaksanakan pengiraan matematik.

2. Sering membuat kesilapan dalam pengiraan.

3. Kadar respon agak lambat.

4. Menjejas keupayaan menyiapkan latihan.

I) Disgrafia

1. Kesukaran menulis secara fizikal, tugasan kognitif seperti merakam teks.

2. Kesukaran: tulisan yang lemah, masalah ejaan, tatabahasa, susunan


perenggan, penubuhan tanda bacaan pada tempat salah.

3. Ciri-ciri:

 Kelewatan memahami dan guna bahasa


 Pertuturan sukar difahami.
 Kesukaran dalam memahami arahan.
 Masalah ingatan.
 Mengambil masa lama untuk menjawab.
 Kesukaran dalam menyelesaikan masalah.
 Konsep kendiri yang negatif.

Page 44
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Kemahiran sosial kurang matang.

4. Tidak boleh dipulih, boleh dibimbing melalui teknik pembelajaran yang


khusus.

5. Pengurusan bilik darjah:

 Mengajar murid cara belajar dan memproses maklumat.


 Memberi maklum balas dengan kerap.
 Melibatkan mereka secara aktif.
 Menyediakan perkhidmatan khas.

J) Autistik
1. Masalah berlaku semasa perkembangan kanak-kanak.
2. Masalah interaksi, komunikasi dan tingkah laku.
3. Peringkat 1-3 tahun.
4. Gangguan bahagian otak.
5. Ciri-ciri:
 Mengasingkan diri.
 Enggan bercakap.
 Kemahiran sosial dan komunikasi.
 Membuat pergerakkan yang ulang.
 Memberi respon yang luar biasa.
 Tidak suka kepada perubahan dalam rutin.
 Lewat perkembangan.

6. Sukar untuk dipasti, mempunyai ciri-ciri masalah lain seperti pertuturan.

7. Tidak boleh dirawat, merupakan masalah sepanjang hayat.

8. Intervensi tingkah laku dapat membantu mengurangkan simptom.

9. Pengurusan bilik darjah:

 Menyediakan murid menerima murid yang autistik.


 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang berstruktur.

Page 45
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Tempat duduk bebas daripada bahan cedera.


 Mendapat bantuan dan nasihat daripada guru pendidikan khas.
 Menggunakan kaedah kumpulan kecil/ pengajaran individu.

K) Lewat perkembangan

1. Perubahan-perubahan tidak berlaku pada masa-masa yang diterima


sebagai norma.

2. Ciri-ciri:

 Ketidakupayaan mengikat tali kasut, memegang pen dengan cara salah.


 Cemerkap, gaya berjalan yang tidak stabil, tidak betul.
 Perbendaharaan kata yang terhad, guna ayat pendek, sebutan salah.
 Sukar bergaul.
 Menghadapi masalah berinteraksi dan membina hubungan.

3. Bantuan cara:

 Penggunaan teknologi
 Makanan seimbang
 Perubatan
 Perkhidmatan psikologi
 Fizikal terapi

4. Intervensi awal: Membantu perkembangan kanak-kanak, membentuk estim


diri yang positif.

L) Hiperaktif

1. Kesukaran dalam mengekalkan perhatian, tingkah laku yang hiperaktif dan


impulsif.

2. Ciri-ciri:

 Mudah mengalih perhatian.


 Cepat berasa bosan.
 Menghadapi masalah memproses maklumat.
 Kesukaran dalam mengikut arahan.

Page 46
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Sering lupa.
 Serig meninggalkan duduk.
 Menunjukkan sikap resah.
 Bergerak, menyentuh, dan bermain.
 Bercakap

3. Ciri-ciri:

 Sikap tidak bersabar


 Menyampuk semasa orang lain sedang berbual, menganggu rakan yang
bermain, menjawab sebelum guru dapat memberikan soalan yang
lengkap.
 Memberi komen yang tidak sesuai.
 Bertindak tanpa memikirkan kesannya.

4. Jenis ADHD

 Tidak dapat memberikan perhatian


 Hiperaktif dan impulsif
 Kombinasi ADHD

5. Sukar dikesan

6. Tidak boleh dipulih, dapat dikurangkan.

7. Pengurusan bilik darjah:

 Memberi pertimbangan khas semasa memilih tempat duduk.


 Mewujudkan rutin bilik darjah.
 Murid jelas dengan peraturan.
 Arahan, tugasan/ masalah diberi perlu lengkap dan jelas.
 Beri peluang terlibat dalam aktiviti kelas.

M) Masalah Pintar Cerdas/ Berbakat

1. Keupayaan interektual kreativiti kemahiran menyelesaikan masalah,


kepimpinan, kemahiran sosial, / kebolehan dalam bidang sukan yang tinggi.

2. Masalah utama: Penyesuaian diri

Page 47
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

3. Persepsi menunjuk-nunjuk, sukar bekerjasama

4. Pengurusan bilik darjah:

 Program pengayaan: Pembelajaran arahan kendiri, aktiviti bersifat


penyiasatan.
 Program ekspres: Bekerjasam dengan murid yang lebih tua.

5. Kaedah pengajaran guru boleh menekankan pemikiran abstrak, kreativiti,


pembacaan peringkat tinggi, pembelajaran kendiri.

6. Guru perlu bersifat fleksibel, penyabar, tidak berasa tergugat.

N) Masalah Emosi dan tingkah laku

1. Menunjukkan tingkah laku yang kurang sesuai dalam situasi-situasi norma.

2. Kelihatan tidak bahagia, murung.

3. Ciri-ciri:

 Pencapaian akademik rendah.


 Hubungan interpersonal lemah.
 Estim diri yang rendah.

4. Quay & Werry: 4 kategori:

 Masalah kelakuan
 Kerisauan – penarikan diri
 Kurang matang
 Masalah sosial agresif

5. Sebab: Berpunca daripada keluarga

6. Pendekatan untuk membantu murid:

 Biofizikal- pemberian ubat/ dadah


 Behavioral- modifikasi tingkah laku
 Psikodinamik- kaunseling

Page 48
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Sosiologi- mengajar murid kemahiran meyesuaikan diri dengan


persekitaran.
 Ekologi- Peraturan bilik darjah, maklum balas.

7. Pengurusan bilik darjah:

 Bekerjasama dengan ibu bapa dan guru kaunseling.


 Peraturan kelas: Jelas dan dimaklum, sesuai dengan umur.
 Hukuman mesti setimpal dengan kesalahan.
 Memberi peneguhan positif.
 Tidak mengendahkan kelakuan disruptif.
 Mengajar teknik mengurus diri.
 Berpeluang membaiki kesilapan.

Page 49
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

TOPIK 8: CORAK PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG BERKESAN

1. Murid mempunyai perbezaan dari segi matlamat, kebolehan, dan personaliti.

2. Guru harus mengambil kira faktor-faktor untuk membentuk persekitaran dan


pengurusan bilik darjah yang berkesan.

3. Susunan kelas perlu diberi perhatian.

(Murid pintar vs murid kurang pintar), sekiranya saling menjejas salah satu
pihak, perlu ditukar.

4. Persekitaran pembelajaran yang kondusif perlu mengambil elemen seperti


fizikal, emosi, dan sosial.

5. Guru perlu mengurus, merancang, melaksana akibat dalam bilik darjah


mengikut berikut:

A) Kerjasama

1. Memerlukan kesefahaman antara 2 pihak.

2. Kerjasama guru dan murid mengeratkan hubungan.

3. Elemen diterapkan melalui bahan bantuan mengajar, jangkaan prestasi,


objektif PdP, membina kontrak, tingkah laku dan perjalanan bilik darjah.

4. Kerjasama murid berbeza mengikut peringkat umur.

B) Matlamat Pengurusan Bilik Darjah

1. Mengekalkan pengurusan bilik darjah yang positif, kondusif, dan produktif.

Page 50
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

2. Pengurusan masa

 Murid dapat memproses maklumat yang diterima, mengekalkan dalm


ingatan seterusnya mempraktikkan dan menggunakan ilmu untuk
menyelesaikan masalah.
 Suasana pembelajaran yang kondusif merancang masa dengan
efektif Pembelajaran berlaku dengan lancar iaitu muri memproses
maklumatPengurusan bilik darjah berjalan dengan lancar.
 Ingatan praktikaplikasi.

2. Peluang pembelajaran

 Diagihkan sama rata kepada semua murid.

3. Pengurusan kendiri

 Kebolehan mengurus diri di dalam bilik darjah memerlukan motivasi


intrinsik.
 Belajar untuk bertanggungjawab.

C) Persekitaran bilik darjah yang positif

1. Murid berasa disruptif, PdP terlalu sukar, berasa bosan, berasa tidak
selesa, terganggu.

2. Guru perlu memahami murid, motivasi, bincang secara terbuka dengan


murid, mencari jalan penyelesaian masalah.

3. Rutin dan peraturan bilik darjah:

- Rutin-rutin prosedur untuk menjalankan aktiviti dalam bilik darjah.

a) Rutin bilik darjah


 Cara untuk menjalankan aktiviti.
 Meliputi rutin pentadbiran, rutin pergerakan murid, rutin
kekemasan darjah, rutin tugasan, cara interaksi, dan pergerakan
murid.
 Panduan menetap rutin darjah.
 Tentukan rutin mengemas bilik darjah.

Page 51
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Pastikan murid mengetahui cara menjalankan rutin bilik


darjah.
 Latih murid mengenali isyarat guru.
 Rutin penglibatan murid sekelas.
 Tentukan rutin tugasan murid.

b) Peraturan

 Menetapkan jangkaan dan larangan dalam bilik darjah.


 Peraturan selaras dengan peraturan sekolah, jelas, mudah
difahami.
 Bersopan, hormat-menghormati, tolong-menolong, patuhi
undang-undang dan peraturan.

c) Akibat

 Harus dinyatakan terhadap rutin dan peraturan yang tidak


dipatuhi.
 Akibat yang boleh dikenakan:
 Menunjuk rasa kecewa.
 Tarik balik keistimewaan.
 Dikeluarkan daripada kumpulan.
 Menulis refleksi kesalahan.
 Penahanan
 Hantar ke bilik guru besar.
 Hubungi ibu bapa.

4. Perancangan ruang pembelajaran

 Perancangan fizikal ke atas ruang yang terdapat di dalam bilik darjah.


 Termasuk ruang persendirian, ruang aktiviti, ruang bahan-bahan
pembelajaran.
 Susunan secara kelompok: perbincangan, interaksi, bekerjasama.
 Panduan:

Page 52
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Kenal pasti ruang pembelajaran dan rancang mengikut


spesifikasi ruang.
 Tempat penyimpanan Alat Bantuan Mengajar senang diambil
dan disusun.
 Bilik darjah haruslah bersih dan nyaman.
 Susunan peralatan
 Ruang pembelajaran mempunyai pilihan dan fleksibel.

D) Mengekalkan persekitaran berkesan untuk pembelajaran

1. Galakkan penglibatan murid.

2. Panduan:

 Peraturan dan arahan menjalankan aktiviti PdP yang jelas.


 Terangkan cara-cara membuat kerja rumah/ tugasan.
 Memantau kerja/ aktiviti murid.
 Berikan maklum balas kepada murid.

3. Langkah-langkah pencegahan:

 Murid sedar guru sentiasa mengawasi mereka. (kontrak mata,


berinteraksi, bergerak di seluruh bilik darjah)
 Guru mengawasi aktiviti-aktiviti yang berlaku secara serentak.
 Setiap murid mesti ada tugasan sepanjang masa PdP.
 Guru menyelaraskan perjalanan proses PdP.

4. Panduan:

 Guna kontrak mata dan dekati murid yang bermasalah.


 Guna ingatan lisan.
 Ingatkan murid tentang rutin dan peraturan.
 Secara tenang, suruh murid menyatakan rutin.
 Dengan jelas dan tegas, suruh murid berhenti perbuatannya.
 Beri pilihan.

5. Komunikasi yang berkesan

 Penyampai dapat menyampaikan mesej dengan jelas dan difahami.

Page 53
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Berbentuk lisan / tidak lisan.


 Komponen semasa mendengar dengan aktif
 Tumpukan perhatian dan hindarkan rangsangan-rangsangan
luar.
 Perhatikan kedua-dua mesej lisan dan tidak lisan.
 Bezakan mesej yang bersifat akademik dengan bersifat emosi.
 Cuba membuat inferens tentang perasaan murid tanpa menilai.

E) Ciri-ciri bilik darjah yang berkesan:

 Suasana demokratik dalam bilik darjah.


 Guru mengabil tanggungjawab sebagai pendidik dan fasilitator.
 Menimbulkan persekitaran saling mempercayai dan menghormati.
(Percaya kebolehan murid, adil, individu mempunyai hak dan
keperluan.)
 Guru mesti percaya setiap murid mempunyai kebolehan untuk
mencapai kejayaan.
 Guru patut menunjukkan contoh dan teladan yang baik untuk diikuti.
 Jadikan bilik darjah sebagai tempat yang seronok dan selamat untuk
murid-murid.
 Guru menunjukkan rasa kecintaan dan semangat yang tinggi untuk
mengajar dan mendidik murid-murid.
 Pembelajaran berasaskan individu.
 Mempunyai semangat kekitaan.
 Mengamalkan komunikasi yang berkesan.

F) Langkah-langkah penyediaan dan perancangan pengurusan bilik


darjah yang berkesan.

1. 2 perkara yang perlu dipertimbangkan:

 Menetapkan jenis persekitaran pembelajaran yang diingini.

Page 54
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

 Membangun dan mengekalkan persekitaran bilik darjah


supaya pembelajaran berkesan berlaku.
 Menetapkan jenis komuniti murid yang diingini.
 Mengasuh dan mendidik murid supaya bertingkah laku untuk
menyumbang kepada persekitaran pembelajaran yang
kondusif.

2. 3 elemen penting:

 Rancang: Corak pembelajaran, rutin, peraturan, kata-kata aluan.


 Susun: Mengikut keutamaan dan kepentingan.
 Praktis: Memerlukan latihan dan keterangan.

Proses Membina Pelan Perancangan Pengurusan Bilik Darjah

- 5 Komponen yang boleh digunakan dalam pelan perancangan:

1. Komponen Pengajaran

a. Rancang.
 Corak komunikasi: autokratik, elemokratik, bebas.
 Corak dan strategi pengajaran yang digunakan.

b. Susun.

 Dirancang dan disusun mengikut keutamaan.

c. Praktik

 Terang kepada murid.

2. Komponen Pencegahan

a. Rancang.

 Buat senarai rutin dan peraturan.


 Tetapkan rutin.
 Tulis langkah-langkah aplikasi rutin.

Page 55
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

b. Susun.

 Disusun mengikut keutamaan.

c. Praktik

 Jalankan latihan rutin.


 Tampal rutin dan peraturan.

3. Komponen Pembetulan

a. Rancang.

 Strategi pembetulan.
-Tingkah laku yang menganggu.
-Mengawal tingkah laku.
-Tingkah laku yang melampau.
 Strategi yang ringkas.
 Tentukan akibat.

b. Susun.

 Mengikut komponen/ kategori.

c. Praktik

 Bincang strategi dan akibat.


 Pastikan murid jelas.

4. Komponen Sokongan

a. Rancang.

 Mulakan dengan motivasi ekstrinsik beransur ke intrinsik.


 Tetapkan situasi berhubung dengan ibu bapa.

b. Susun.

 Susun corak sokongan.

Page 56
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

c. Praktik

 Awal mungkin.
 Pastikan strategi menyeluruh dan adil.

5. Komponen Persekitaran Fizikal

a. Rancang.

 Susunan meja dan kerusi yang menyokong aktiviti PdP.


 Kebersihan

b. Susun.

 Tentukan perancangan yang perlu diberi tindakan segera.

c. Praktik

 Perkenalkan susunan bilik darjah.


 Tunjuk cara menyusun kerusi dan mengekal kebersihan.
 Demonstrasikan cara yang betul, jaga ruang pembelajaran dengan
betul.

Melaksanakan Pelan Pengurusan Pada Hari Pertama P. Sekolah.

1. Badan bahasa, fizikal, luaran guru memberi imej yang baik.

2. Perwatakan, Pertuturan, Sikap guru yang mesra dan lemah lembut tetapi
perlu tegas.

3. Guru mengikut peraturan, bersemangat, menunjukkan keikhlasan.

4. Kata-kata aluan, memperkenalkan diri.

5. Memperkenalkan rutin, prosedur dan peraturan.

Page 57
EDU 3104 PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

6. Penglibatan murid secara menyeluruh.

7. Tekankan matlamat akademik dan tingkah laku yang diingini.

8. Persetujuan bersama.

 Kontrak bertulis.

Contoh Pelan Perancangan Pengurusan Bilik Darjah.

Pg 226-227.

Page 58

Anda mungkin juga menyukai