Anda di halaman 1dari 33

1

PERANAN AGIHAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN TAHAP EKONOMI UMMAH1


Oleh
Patmawati bte Hj Ibrahim2
PhD (Dev. Econs.) (UPM), M.Ec (IIU, Malaysia), B.Ec (Hons.) (IIU, Malaysia)
Jabatan syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya
No. tel. 603-79676006, e-mail : y0patma@um.edu.my
Abstrak
Kertas ini bertujuan untuk membuktikan kemampuan agihan zakat berperanan dalam meningkatkan
ekonomi ummah. Kertas ini dimulakan dengan menjelaskan kedudukan zakat dalam kehidupan
Muslim. Seterusnya kertas ini membincangkan pandangan Islam secara teori berkaitan peranan
agihan zakat, di mana zakat berperanan mengatasi masalah sosio ekonomi umat Islam melalui
agihan semula pendapatan, yang mampu mengurangkan jurang agihan pendapatan dan
pembasmian kemiskinan. Ini disokong dengan pembuktian data empirikal yang telah dijalankan yang
menunjukkan bahawa agihan zakat berjaya merapatkan jurang agihan pendapatan serta
menurunkan kadar dan beban kemiskinan. Selanjutnya kertas ini mencadangkan pelan tindakan
bersepadu untuk mempastikan keberkesanan agihan zakat dalam meningkatkan tahap ekonomi
ummah. Pelan tindakan ini melibatkan kerjasama dan tindakan bersepadu dari tiga pihak yang
utama, iaitu pihak agensi zakat, para penerima agihan zakat, dan pihak kerajaan.
1. PENDAHULUAN - ZAKAT DALAM KEHIDUPAN MUSLIM`
Zakat berbeza dengan sumber-sumber pendapatan kerajaan yang lain di mana tanggungjawab
membayar zakat adalah merupakan sebahagian dari ibadah dalam kehidupan Muslim. Allah telah
menyatakan dalam al-Quran bahawa menunaikan zakat itu adalah merupakan sebahagian dari ciri-ciri
seorang muslim, yang bermaksud;
”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi
penolong bagi sesetengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebajikan
dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang
dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”
surah at-Taubah:713
Sebagai salah satu dari rukun Islam, arahan untuk melaksanakan tanggungjawab zakat ini
adalah sangat besar di mana bagi mereka yang gagal melaksanakannya akan mendapat balasan azab
yang pedih di dunia dan akhirat . Hal ini dinyatakan dalam surah al-Fushshilat, yang mengkhabarkan
1 Kertas kerja dibentangkan dalam Konvensyen Zakat dan Cukai Peringkat Kebangsaan 2007 di PWTC, Kuala
Lumpur, 22/5/07 – 24/5/07.
2 Penulis adalah Pensyarah Kanan, di Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti
Malaya.
3 Sheikh Abdullah Basmeih ( 1992). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian al-Quran. Kuala Lumpur:
Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Hh. 446-447.
2
ancaman Allah terhadap orang-orang musyrik. Ayat ini turut menerangkan ciri-ciri orang Musyrik,
diantaranya ialah tidak menunaikan zakat dan tidak mempercayai akan adanya hari akhirat.
“Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia
seperti kamu; diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang
Satu; maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus (yang
membawa kepada mencapai keredhaanNya), serta pohonlah kepadaNya
mengampuni (dosa-dosa kamu yang telah lalu). Dan ingatlah, kecelakaan besar
bagi orang-orang yang mempersekutukanNya (dengan sesuatu yang lain), iaitu
orang-orang yang tidak memberi zakat (untuk membersihkan jiwa dan hartanya)
dan mereka pula kufur ingkar akan adanya hari akhirat.”
Surah al-Fushsilat: 6-74
Dalam ayat yang lain, Allah menjanjikan rahmatNya ke atas mereka yang menunaikan zakat yang
bermaksud:
“Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di akhirat,
sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepadaMu. Allah berfirman: `AzabKu
akan Aku timpakan kepada sesiapa yang Aku kehendaki, dan rahmatKu meliputi
tiap-tiap sesuatu: maka Aku akan menentukannya bagi orang-orang yang
bertaqwa, dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada
ayat-ayat Kami. ”
Surah al-A’raaf: 1565
Kerajaan bagi Negara yang mempunyai majoriti Muslim, tugas memungut zakat untuk kebajikan para
penerima agihan zakat adalah satu tanggungjawab yang diwahyukan secara langsung oleh Allah.
Kepentingan zakat terhadap orang Islam adalah jelas daripada hadith-hadith yang menyatakan
bahawa dibenarkan memerangi orang-orang Islam yang mendirikan solat tetapi tidak menunaikan
zakat.6
2.0 TUJUAN ZAKAT
Islam menekankan penubuhan sebuah masyarakat yang adil, berperikemanusiaan dan
bersatu padu. Melindungi manusia dari kelaparan, menjamin keselamatan sosial dan menjaga
maruah dan kehormatan insan adalah elemen-elemen yang perlu dalam peraturan masyarakat yang
kuat dan berperikemanusiaan. Rasulullah SAW menyatakan bahawa kelaparan adalah satu bentuk
tekanan masyarakat yang paling teruk. Oleh itu, Islam mencadangkan institusi zakat sebagai satu
4 Ibid, h. 1265
5 Ibid,h. 383.
6There are innumerable instances of injunctions and orders, rewards and grievous punishments, successes and
failures in this world and the next in connection with the payment of zakat. The Prophet declared that whoever
offers prayers but does not pay zakat, his prayers are in vain. The great caliph, Abu Bakar even used coercion
against those who refused to pay zakat to the state. Some of the relevant verses from the Quran relating to zakat
are 2:110, 23:1-6, 51:19, 70:24-25.
3
mekanisma yang menyelamatkan manusia dari kelaparan, menjamin keadilan sosio-ekonomi dalam
masyarakat dan menyediakan satu suasana yang membolehkan manusia memelihara kehormatan
dan melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah. Dengan meningkatkan produktiviti masyarakat,
zakat menghilangkan rasa irihati sesama ahli masyarakat, dan seterusnya menghasilkan masyarakat
Muslim yang aman dan bersatupadu. Oleh itu, zakat telah dirangka untuk memenuhi matlamat yang
jelas dalam masyarakat. Secara ringkasnya, zakat telah ditetapkan oleh Allah dengan matlamat
utama sebagai satu bentuk jaminan keselamatan sosial bagi mereka yang miskin dan memerlukan
dalam masyarakat, membangunkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui agihan semula
kekayaan dalam masyarakat, dan juga sebagai satu bentuk penyucian dan pembangunan spiritual
(Al-Harran, Saad Abd. Sattar. 1993).
3.0 AGIHAN ZAKAT
Zakat diagihkan untuk membantu golongan yang miskin dan memerlukan bagi memenuhi
keperluan asas mereka. Ia diagihkan untuk memenuhi pelbagai keperluan jangka pendek dan jangka
panjang. Zakat hanya boleh diagihkan kepada golongan-golongan yang tertentu sahaja, seprti
dinyatakan dalam al-Quran yang bermaksud:
”Sesunguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang faqir,
dan orang-orang miskin, dan `amil-`amil yang mengurusnya, dan orang-orang
mu’allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak
memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk
(dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan)
dalam perjalanan. (Ketetapan yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan
(yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha
Bijaksana.
Surah at-Taubah: 607
Ayat di atas diakhiri dengan perkataan “sebagai satu ketetapan dari Allah” menunjukkan bahawa
sedekah-sedekah yang dimaksudkan dalam ayat di atas, iaitu zakat, bukannya satu bentuk derma
pilihan (optional charity), sebaliknya satu tanggungjawab yang wajib dilaksanakan (obligation).
Lapan golongan (asnaf) yang layak menerima agihan zakat telah dinyatakan oleh Allah melalui ayat
di atas dan mestilah dipatuhi dalam mengagihkan hasil-hasil zakat.
Secara ringkas, lapan golongan yang layak menerima agihan zakat seperti dinyatakan dalam
ayat di atas, adalah seperti berikut;
1. Faqir. Golongan ini mempunyai harta di bawah nilai nisab dan berada di bawah
pendapatan garis kemiskinan sebanyak RM 661 sebulan bagi Semenanjung Malaysia,
dan RM 691 sebulan bagi Malaysia.8 Mereka ialah golongan yang benar-benar miskin
7 Sheikh Abdullah Basmeih ( 1992). Op.cit. h.443
8 Unit Perancang Ekonomi, JPM (2006) .Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9: 2006-2010). Kuala
Lumpur: Percetakan nasional Malaysia Berhad. H. 348
4
dan memerlukan bantuan orang lain untuk meneruskan kehidupan samada disebabkan
oleh ketidakupayaan fizikal, lanjut usia, dan sebagainya. Mengikut definisi RMK9,
pendapatan isi rumah golongan ini berada di bawah keperluan makanan sebanyak RM
400 sebulan.
2. Masakin. Mereka adalah golongan miskin yang tidak menzahirkan kemiskinan mereka.9
Mengikut definisi RMK9, mereka ini berada dalam golongan berpendapatan kurang dari
RM 661 sebulan.
3. ‘Amilin’, mereka adalah golongan yang bekerja untuk mentadbir dan mengurus hal-hal
berkaitan zakat. Ini termasuk kesemua pegawai dan petugas yang dilantik oleh negeri
untuk menjalankan tugas-tugas berkaitan zakat, seperti pengiraan, kutipan dan agihan.
Mereka yang terlibat dengan pekerjaan berkaitan zakat, maka layak mendapat gaji dari
dana zakat.
4. ‘Muallafat al-qulub’ – mereka yang hatinya dipujuk untuk mendekati Islam. Secara
prinsipnya, golongan ini meliputi mereka yang pershabatan dan kerjasama dengannya
akan membantu memperkuatkan Islam. Termasuk juga dalam golongan ini ialah mereka
yang baru memeluk Islam, yang kehilangan harta benda dan saufaramara mereka yang
lampau, oleh itu memerlukan bantuan dan sokongan. Bantuan kewangan
berkemungkinan membantu memperkuatkan iman mereka dan melahirkan rasa
kebersamaan (sense of belonging) dalam umat Islam. Termasuk juga dalam golongan
ini mereka yang sangat kuat menentang Islam, tetapi pemberian wang mampu
melembutkan mereka. Hasil zakat boleh diberikan kepada golongan ini walaupun
mereka kaya.
5. ‘Riqab’ – membebaskan hamba.
6. ‘Gharim’, - mereka yang berhutang. Terbahagi kepada dua jenis:
i. Orang yang berhutang untuk menyempurnakan keperluan mereka,
ii. Orang yang berhutang kerana membantu orang lain.
7. ‘Fi-sabilillah’, - kerana jalan Allah, bermaksud segala perbuatan yang dilakukan demi
untuk menegakkan agama Allah (Islam) di dunia. Yang paling ekstrim adalah ‘jihad’
(Islamic war).
8. ‘Ibn al-Sabil’, - musafir. Musafir ini berkemungkinan kaya di negara asal mereka, tetapi
mungkin menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan di tempat lain. Dana zakat
boleh digunakan untuk membantu mereka.
9 The Prophet (saw) said: “Miskeen is he who does not have enough to suffice his needs but is not recognized as
poor so that he can be helped, and does not stand to ask for help”. (Bukhari, Muslim). Opinions vary as to the
definition of faqir and miskin . Some say that they carry the same meaning, and some others say that these two
are different. But this is immaterial for the purpose of zakat. These include all those people who who require
others’ help whether it might be permanent in nature or temporary.
5
Jelas di sini bahawa lapan asnaf zakat merangkumi pelbagai golongan yang memerlukan
bantuan kewangan. Golongan berpendapatan rendah dan memerlukan, sementara ataupun kekal,
semuanya dilindungi oleh zakat. Sebahagian besar dari zakat akan diagihkan kepada mereka yang
berpendapatan rendah dalam ekonomi. Oleh itu, wang yang dipungut dari golongan berpendapatan
tinggi dalam masyarakat akan dipindahkan kepada golongan yang berpendapatan rendah melalui
institusi zakat, mempunyai kesan agihan semula yang berkesan dalam masyarakat (Sadeq, AHM.
1991).
Zakat juga bertujuan untuk membantu ahli-ahli lain dalam msayarakat yang tidak miskin dari
segi material dan kewangan pada asalnya, sebaliknya menghadapi masalah kewangan dan material
tanpa dijangka, seperti menghadapi masalah kewangan dalam perjalanan. Zakat juga meringankan
bebanan orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan hutang. Peranan zakat juga sangat penting
dalam membantu mereka yang berjuang menegakkan agama Allah (fi-sabilillah).
3.1 Bentuk-bentuk Agihan Zakat
Selain dari pengkelasan kepada lapan golongan (asnaf) zakat di atas, para penerima agihan
zakat juga boleh diklasifikasikan kepada golongan penerima zakat produktif dan tidak produktif. Para
penerima agihan yang mampu berusaha dikategorikan sebagai produktif, manakala mereka yang
tidak upaya disebabkan lanjut usia, masalah kesihatan, kecacatan dan sebagainya dikategorikan
sebagai golongan tidak produktif. Bantuan yang diberikan kepada mereka bergantung kepada
keperluan berdasarkan siasatan yang dilakukan oleh agensi zakat terbabit terhadap keperluan asnaf
dari masa ke semasa. Terdapat pelbagai jenis bantuan yang diberikan oleh Pusat-pusat zakat di
Malaysia kepada para penerima agihan zakat. Secara umum, kertas ini membahagikan jenis-jenis
bantuan zakat kepada 6 kategori utama, dilihat dari pelbagai aspek sosio-ekonomi masyarakat:
i. Bantuan penggunaan semasa- untuk makanan dan sara hidup;
ii. Bantuan perubatan;
iii. Bantuan pendidikan;
iv. Bantuan keusahawanan;
v. Bantuan keagamaan;
vi. Bantuan kecemasan.
Walaubagaimanapun, kertas ini tidak bertujuan untuk menganalisis atau menerangkan
bentuk dan pencapaian bantuan tersebut satu persatu. Sebaliknya kertas ini bertujuan untuk
mengetengahkan keberkesanan agihan zakat dalam meningkatkan ekonomi ummah berdasarkan
fakta-fakta secara teoretikal, disokong dengan bukti-bukti empirikal menggunakan model-model
ekonomi yang sudah establish. Ini akan membuktikan potensi zakat untuk diketengahkan ke dalam
arus perdana ekonomi untuk sama-sama menyumbang terhadap peningkatan ekonomi ummah.
6
4.0 IMPLIKASI AGIHAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN SOSIO-EKONOMI UMMAH10
Perlu diingat bahawa kutipan dan agihan zakat mempunyai implikasi sosio-ekonomi yang
penting. Antara yang utama ialah berkaitan dengan agihan pendapatan dan kekayaan dan
pembasmian kemiskinan.
4.1 Zakat dan Agihan Pendapatan
Segala bentuk kekayaan yang dikurniakan Allah di mukabumi tidak boleh tertumpu hanya
kepada satu golongan yang tertentu sahaja. Sebaliknya, ia perlulah beredar dikalangan semua ahli
dalam masyarakat. Konsep keadilan dalam Islam tidak bermaksud pulangan yang sama kepada
setiap ahli dalam masyarakat tanpa mengambil kira sumbangan mereka. Islam menerima adanya
ketakseimbangan agihan pendapatan disebabkan oleh manusia itu tidak sama secara semulajadi
dari segi tingkahlaku, kepakaran, dan sumbangan mereka terhadap masyarakat (Al-Quran, 6:165,
61:71, and 43:32). Bagaimanapun, keperluan asas setiap individu adalah terjamin dalam sebuah
kerajaan Islam. Di sini, zakat memainkan peranan sebagai mekanisma agihan semula pendapatan
dan kekayaan. Zakat dilaksanakan untuk mengatasi masalah ketakseimbangan agihan pendapatan,
dan mengelakkan daripada berlakunya penumpuan harta dikalangan golongan tertentu sahaja dalam
masyarakat (Al-Quran, 59:7). Zakat menyediakan mekanisma di mana sumber-sumber yang ada
dalam masyarakat akan diagihkan kepada yang miskin dan memerlukan. Dengan itu, jurang agihan
pendapatan dalam masyarakat akan dapat dirapatkan.
Pembuktian Empirikal
Kesan zakat terhadap agihan pendapatan di kalangan pengeluar padi telah dikaji oleh Ismail
Salleh dan Rogayah Ngah (1980).11 Kajian ini adalah merupakan antara kajian yang terawal
berkaitan kesan zakat terhadap agihan pendapatan di Malaysia. Kajian telah dijalankan di empat
buah negeri di Malaysia iaitu Perak, Kedah, Kelantan and Trengganu untuk tahun 1978. Dengan
menggunakan index Gini-Coefficient12 bagi mengukur ketakseimbangan agihan pendapatan,
10 Patmawati Ibrahim (2006). Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor.
PhD Thesis. Faculty of Economics and Management, Universiti Putra Malaysia.
11 Ismail Muhd Salleh and Rogayah Ngah. (1980). “Distribution Of The Zakat Burden On Padi Producers In
Malaysia.” In M.Raquibuz Zaman (ed.). Some Aspects of the Economics of Zakat. New York: American Trust
Publication.
12 Gini coefficient adalah berdasarkan kepada keluk Lorenz. Ia dikira menggunakan formula berikut:
t
T
t
tt
T
t

t G ΣP Q ΣP Q
=
++
=
=−
1
11
1
Di mana G: Gini coefficient; Pt = peratus penduduk terkumpul dalam kumpulan ke t;
Qt = peratus pendapatan dalam kumpulan ke t, dimana t = 1,2,…,T. Nilai G : 0<G<1. G= 1menunjukkan
agihan pendapatan sangat tidak seimbang, G=0 menunjukkan agihan pendapatan sangat seimbang
7
perbezaan sebelum dan selepas agihan zakat diukur menggunakan ‘index penurunan’. Index ini
akan menentukan sumbangan agihan zakat terhadap agihan pendapat samada positif atau negatif.
Hasil kajian mereka mendapati zakat yang dipungut di Malaysia mampu memperbaiki agihan
pendapatan kasar dikalangan para pengeluar padi.
Kajian lain berkaitan kesan zakat terhadap agihan pendapatan telah dilakukan oleh Jehle
(1994). Menggunakan AKS index13 bagi mengukur ketakseimbangan agihan pendapatan, Jehle
menganalisis kesan zakat terhadap agihan pendapatan di Pakistan, menggunakan data tahun 1987-
88. Hasil kajian beliau mendapati zakat telah mengurangkan ketakseimbangan agihan pendapatan
di Pakistan, walaupun penurunan tersebut adalah kecil.
Patmawati Ibrahim (2006) telah mengkaji kesan agihan zakat terhadap agihan pendapatan di
kalangan para penerima agihan zakat dari asnaf fakir dan miskin di Selangor. Beliau telah
menggunakan indeks agihan Gini co-efficient berdasarkan keluk Lorenz, yang mengukur
ketakseimbangan aghan pendapatan secara umum. Berdasarkan data tahun 2001-2002, hasil kajian
beliau mendapati bahawa mengikut index Gini coefficient, agihan zakat berjaya mengurangkan
ketakseimbangan agihan pendapatan dikalangan asnaf fakir dan miskin daripada nilai pekali Gini
0.52 sebelum agihan zakat kepada 0.47 selepas agihan zakat. Selanjutnya beliau mengukur agihan
pendapatan menggunakan index Atkinson14, yang mengambil kira kesan faktor kebajikan dalam
agihan pendapatan. Berdasarkan index Atkinson didapati agihan zakat yang dilakukan telah
menjadikan agihan pendapatan lebih tidak seimbang daripada 0.38 kepada 0.53. Tahap kebajikan
masyarakat berkurangan disebabkan oleh kehilangan dalam pendapatan akibat ketakseimbangan
agihan pendapatan. Selanjutnya beliau telah membuat simulasi dalam kajiannya. Simulasi tersebut
telah berjaya memperbaiki agihan pendapatan yang diukur menggunakan kedua-dua index Gini
(0.20) dan Atkinson (0.16). Hasil kajian beliau mencadangkan supaya kaedah agihan zakat diperbaiki
dengan menggunakan had kifayah sebagai pendapatan garis kemiskinan, serta mengambilkira lokasi
penerima samada Bandar atau luar Bandar, dan juga kedudukan kewangan penerima agihan.
Jumlah bantuan yang diberikan mestilah menyamai atau lebih dari jurang kemiskinan (had kifayah).
Sebagai kesimpulan, selain dari fakta teoretikal, kajian-kajian lepas yang telah dijalankan
berjaya membuktikan secara empirikal kemampuan agihan zakat dalam mengatasi masalah
ketakseimbangan agihan pendpatan.
13 AKS index menggunakan index etika untuk melihat kesan keseluruhan agihan pendapatan. Ianya
berasaskan kepada konsep “equally distributed equivalent income”
14 Atkinson index;

μ
I = 1− YEDE ;
(1 ) p
EDE G
Ym

= ; di mana ( ) EDE Y : equally distributed equivalent
income; m :pendapatan purata fakir dan miskin, dan p G : Gini coefficient fakir dan miskin. Nilai I : 0<I<1;
I=0 agihan pendapatan sangat seimbang; I=1 agihan pendapatan sangat tidak seimbang.
8
4.2 Zakat dan Pembasmian Kemiskinan
Objektif sosio-ekonomi yang utama bagi zakat ialah membasmi kemiskinan dikalangan
masyarakat Islam. Islam menganggap kemiskinan sebagai satu masalah yang serius. Kemiskinan
merupakan salah satu punca berlakunya jenayah dalam masyarakat. Kemiskinan juga membawa
kepada rasa benci dan permusuhan diantara golongan kaya dan miskin, yang akan membawa
kepada konflik sosial dalam masyarakat (Sadeq, AHM. 1991).
Nabi Muhammad SAW memberi perhatian yang berat terhadap isu kemiskinan. Baginda telah
menjelaskan kepada para sahabat bahawa zakat perlu dibelanjakan untuk membantu golongan
miskin. Imam Abu Hanifa telah mengikuti langkah ini dan mengisytiharkan bahawa zakat hanya
digunakan untuk kebajikan golongan miskin. (Al-Qardhawi, Yusuf. 1981). Sehubungan dengan itu,
para ulama Islam telah bersependapat bahawa keutamaan dalam agihan zakat ialah untuk
membasmi kemiskinan.
Zakat juga telah dikenalpasti sebagai komponen utama dalam sistem keselamatan sosial
Islam (Ma’sum Billah, 1996). Zakat mengurangkan kemiskinan (walaupun tidak membasminya) dan
mengurangkan jurang agihan pendapatan (walaupun tidak menghapuskannya), dan mempunyai
potensi untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi (Imtiazi,1989). Monzer Kahf (1999)
berpendapat, dalam mengaplikasikan zakat kontemporari, setiap negara Islam perlu ingat bahawa
zakat sahaja tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan di kalangan negara-negara Islam.
Menurut beliau, zakat adalah merupakan alat agihan semula, sedangkan kemiskinan di kalangan
negara-negara Islam berpunca dari produktiviti dan tahap pembangunan ekonomi yang lemah.
Monzer Kahf mencadangkan supaya asas zakat diperluaskan dan dengan itu dana zakat akan
meningkat.
Kuran (2000), berdasarkan kajian yang dilakukannya di Pakistan, Malaysia, dan Arab Saudi
menyimpulkan bahawa sekiranya zakat diharapkan untuk membasmi kemiskinan secara
bersendirian, maka rancangan ini akan menemui kegagalan. Menurut beliau ini adalah disebabkan
oleh zakat pada hari ini tidak memainkan peranan ekonomi yang utama.
M.A. Mannan (1989) melihat bahawa zakat boleh berperanan untuk meningkatkan taraf
hidup, pendapatan dan seterusnya membasmi kemiskinan dan mengurangkan jurang agihan
pendapatan melalui kesan pengganda dari zakat. Projek-projek yang dibiayai menggunakan dana
zakat dalam bidang pendidikan, kesihatan , kebajikan sosial, dan lain-lain akan meningkatkan
produktiviti golongan miskin dengan memenuhi keperluan asas mereka. Pendapatan golongan
miskin akan meningkat sebagai kesan dari peningkatan produktiviti. Muhammad Anuar (1995)
melihat bahawa pembangunan ekonomi golongan fakir dan miskin ini sebagai satu isu yang serius,
dan tidak boleh ditangani secara bermusim. Oleh itu perlu ada perancangan projek jangka pendek
dan jangka panjang dalam program-program pembangunan golongan miskin. Beliau mengkaji
9
tentang potensi sumbangan zakat dalam membiayai projek-projek pembangunan jangka panjang
untuk meningkatkan taraf hidup golongan miskin. Menurut beliau, selain daripada digunakan untuk
penggunaan jangka pendek dan semasa, dana zakat juga boleh digunakan untuk membiayai
projekprojek
pembangunan jangka panjang yang akan mendatangkan faedah jangka panjang kepada
golongan fakir dan miskin dalam masyarakat. Menurut kajiannya, penggunaan dana zakat sebegini
dibenarkan dalam Islam.
Pembuktian Empirikal
Shirazi (1996) mengkaji tentang kesan zakat dan `ushr ke atas pembasmian kemiskinan di
Pakistan. Menggunakan FGT index 15 beliau telah menggunakan data tahun 1990-91 bagi melihat
kesan zakat dan `ushr ke atas pembasmian kemiskinan di Pakistan. Hasil kajian beliau mendapati
kadar kemiskinan berkurangan dari 38.7 % kepada 38% dengan adanya agihan zakat dan `ushr.
Kajian beliau juga mendapati agihan zakat dan `ushr berjaya mengurangkan jurang kemiskinan dari
11.2% kepada 8%. Beliau juga mendapati agihan zakat mempunyai kesan yang signifikan terhadap
pendapatan bolehguna golongan berpendapatan rendah.
Bank Pembangunan Islam (IDB) telah menjalankan kajian pada tahun 2004 untuk melihat
samaada dana zakat mencukupi bagi memenuhi keperluan golongan miskin. Sebanyak 24 buah
negara anggota IDB telah dipilih sebagai sample kajian. Hasil kajian mendapati, bagi negara-negara
yang mempunyai pendapatan perkapita yang rendah dan masalah kemiskinan yang tinggi, jumlah
kutipan zakat tidak mencukupi untuk menampung keperluan golongan miskin ini. Oleh itu, dana
zakat yang ada perlu digunakan dengan cekap. Bantuan yang diberi tidak boleh dalam bentuk
bantuan ‘mencukupkan pendapatan’ sahaja, sebaliknya bantuan yang diberi haruslah mampu
meningkatkan produktiviti golongan miskin ini supaya dalam jangka panjang mereka bukan setakat
boleh keluar dari kemiskinan tetapi juga mampu membayar zakat..
Patmawati Ibrahim (2006), mengkaji kesan agihan zakat dalam mengatasi masalah
kemiskinan di Selangor menggunakan data tahun 2001-2002. Kajian beliau menggunakan lima
indeks kemiskinan yang sangat popular digunakan oleh kebanyakan penyelidik dalam bidang ini, iaitu
15 FGT index : Σ =




=
q
i
i
z
g
n
Pyz
1
(:)1
α
α
di mana ; i i g = z − y , adalah kurangan pendapatan (the income short-fall) of the i th poor, z : pendapatan
garis kemiskinan, q bilangan isirumah yang berpendapatan kurang dari pendapatan garis kemiskinan. “α “
adalah parameter yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 1 (α ≥ 0) . Parameterα dilihat
sebagai pengukuran penghindaran kemiskinan. Semakin besar nilai α pengukuran ini menjadi lebih sensitive
terhadap pendapatan golongan termiskin.
10
kadar kemiskinan, (H=q/N), jurang kemiskinan ( P 1)16, jurang pendapatan (P2)17, Sen index (P3 )18
dan FGT index (P4)19. Indeks-indeks ini akan digunakan untuk menganalisis isu-isu berikut: Berapa
ramai isirumah miskin; berapakah jurang kemiskinan tersebut; dan bagaimanakah beratnya tekanan
kemiskinan tersebut. Hasil kajian beliau mendapati agihan zakat berjaya mengurangkan kadar
kemiskinan daripada 62% kepada 51%. Jurang kemiskinan berkurangan dari RM 315 kepada RM
281; jurang pendapatan juga berkurangan dari 59% kepada 53%; Sen index yang mengukur tekanan
kemiskinan dengan mengambilkira tahap kebajikan masyarakat turut berkurangan dari 0.47 kepada
0.32. FGT index juga berkurangan dari 0.27 kepada 0.17. Kesimpulannya, kajian ini mendapati
agihan zakat mampu mengurangkan kadar kemiskinan, jurang kemiskinan dan tekanan kemiskinan
yang diukur menggunakan indeks-indeks kemiskinan yang popular digunakan oleh para penyelidik
dalam bidang ini.
Sehingga ini, kertas ini telah mengemukakan fakta-fakta secara teoretikal yang disokong oleh
bukti-bukti empirikal tentang peranan agihan zakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi
ummah dengan melihat dari aspek agihan pendapatan dan pembasmian kemiskinan. Persolannya,
pakah tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan untuk mempastikan potensi agihan zakat benarbenar
terlaksana. Hal ini melibatkan kerjasama dan tindakan bersepadu dari tiga pihak yang utama;
iaitu pihak agensi zakat, para penerima agihan zakat; dan pihak kerajaan sendiri.
5.0 PELAN TINDAKAN BERSEPADU KE ARAH KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT
Seperti dinyatakan di atas, untuk merealisasikan potensi agihan zakat dalam meningkatkan
ekonomi ummah perlu kepada kerjasama dan tindakan bersepadu dari tiga pihak yang utama; iaitu
pihak agensi zakat, para penerima agihan zakat; dan pihak kerajaan sendiri.
5.1 Pelan Tindakan Pihak Agensi Zakat
a) Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan orang ramai terhadap program agihan
zakat;
16 Jurang kemiskinan = Σ =

=
q
i
P gi
1
1

17 Jurang pendapatan: Σ
=∈
=
()
2
iSz
i P g qz
18 Sen []
index: p P H I (1 I )G 2 = + −
19 FGT index : Σ =




=
q
i
i
z
g
n
Pyz
1
(:)1
α
α
11
Jadual 1: Belanjawan Zakat Malaysia (1995-2005) (RM Juta)
JUMLAH (RM JUTA)
KUTIPAN/
AGIHAN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Jumlah kutipan 124.32 161.97 203.46 196.87 195.51 267.78 320.36 331.47 408.4 473.3 573.1
Jumlah Agihan 92.07 132.4 146.7 144.7 143.5 170.5 207.4 306.3 325.0
Imbangan 32.25 29.57 56.76 52.17 52.01 97.28 112.96 25.17 83.4
Sumber: Jabatan agama Islam Malaysia, JAKIM, 2002.
Pelbagai Pusat / Unit Zakat negeri
Jadual 1 di atas menunjukkan belanjawan zakat Malaysia untuk tahun 1995-2005.
Sepanjang tempoh satu dekad tersebut di dapati imbangan belanjawan zakat di Malaysia sentiasa
mengalami lebihan. Kadar lebihan tertinggi ialah pada tahun 2001, sebanyak RM 112.96 juta. Jika
dikaitkan sepanjang tempoh 1995-2005, ekonomi Malaysia mengalami turun naik dalam
pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pelbagai faktor dalaman dan luaran. Diantara yang paling
ketara ialah kemelesetan ekonomi bermula dari 1997 – 1999 sebagai kessan dari krisis kewangan
antarabangsa. Selain daripada itu, masalah selsema burung yang menyebabkan aktiviti ekonomi
lembab. Namun, dalam keadaan demikian, seperti ditunjukkan dalam jadual di atas, institusi zakat
masih lagi mendapat kepercayaan dari orang ramai, ditunjukkan dengan peningkatan dalam jumlah
kutipan. Ini turut ditunjukkan melalui carta di bawah.
Rajah 1
Imbangan belanjawan zakat Malaysia (1995 - 2003)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Tahun
RM Juta kutipan agihan lebihan
12
Kepercayaan dan keyakinan para pembayar zakat terhadap institusi zakat ini perlu dipertingkatkan.
Kajian perlu dilakukan untuk mengkaji dikalangan para pembayar zakat tersebut, berapa peratuskah
daripada mereka merupakan pembayar baru, dan berapa peratuskah pembayar zakat yang kekal
dalam industri.
Para pembayar zakat akan yakin terhadap institusi zakat ini apabila mereka dapat melihat
dan mengetahui kemanakah wang zakat mereka diagihkan. Dalam kata lain, untuk meningkatkan
kutipan, agihan perlulah jelas dan diyakini.
b) Menyebarluaskan promosi agihan.
Pihak institusi zakat perlu memperluaskan promosi berkaitan bentuk-bentuk agihan zakat
yang boleh diperolehi oleh para asnaf. Sebagai contoh, bagi bantuan pendidikan berbentuk biasiswa
untuk para pelajar Universiti, iklan boleh dimasukkan di akhbar-akhbar perdana seperti dilakukan
oleh para penaja yang lain. Syarat yang jelas perlu dimasukkan. Begitu juga dengan program
pembangunan usahawan yang dijalankan. Pihak institusi zakat juga, selain mencari sendiri asnaf
zakat mereka, turut dicadangkan untuk mengiklankan di akhbar-akhbar. Ini akan menyebarkan
maklumat dengan lebih luas, dan membolehkan mereka yang benar-benar berminat dan layak turut
memohon. Ini akan meningkatkan darjah keberkesanan program agihan zakat tersebut. Secara
tidak langsung juga, para pembayar zakat akan dapat melihat bahawa wang zakat yang mereka
keluarkan digunakan dengan sepenuhnya. Hal ini akan meningkatkan keyakinan mereka untuk terus
membayar zakat melalui institusi zakat.
c) Mengkaji semula bentuk dan jumlah agihan zakat yang diberi
Bentuk bantuan yang diberi kepada para penerima agihan zakat perlulah mengambil kira
keperluan jangka pendek dan jangka panjang. Bagi keperluan jangka pendek, bantuan penggunaan
semasa untuk makanan dan sara hidup perlu diberikan. Disamping itu, perlu juga diberi bantuan
untuk membolehkan para penerima asnaf khususnya dari asnaf fakir dan miskin untuk mempunyai
sumber pendapatan di masa akan datang. Untuk itu, jumlah bantuan yang diberikan kepada mereka
perlu dinilai semula. Untuk jangka pendek, bantuan yang diberikan hendaklah mampu memenuhi
keperluan asas mereka, untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian untuk projek ekonomi
jangka panjang. Apabila projek ekonomi mereka mengeluarkan hasil, maka bantuan jangka pendek
tersebut (penggunaan semasa) sudah boleh dihentikan, dan mereka tidak akan bergantung kepada
zakat lagi, sebaliknya sudah boleh membayar zakat.
d) Mengadakan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan
Projek-projek pembangunan ekonomi/usahawan yang diceburi oleh asnaf meliputi pelbagai
bidang. Termasuk diantaranya bidang ternakan, pertanian, perikanan, peruncitan, IKS dan
sebagainya. Kita akui hakikat bahawa para pegawai zakat tidak mempunyai kemahiran dalam
13
bidang-bidang tersebut. Walaubagaimanapun, usahawan zakat ini tidak boleh dibiarkan tanpa
panduan, dengan hanya memberi suntikan modal sahaja. Apa yang boleh dilakukan oleh insitusi
zakat ialah mengadakan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan seperti Lembaga
Pertubuhan Peladang untuk prograam pertanian, FAMA untuk pemasaran, LKIM untuk perikanan,
MEDEC untuk pembangunan usahawan dan IKS, daan sebagainya. Ini bertujuan untuk
mempastikan merekaa mendapat nasihat yang betul dari pihak yang tepat, dan mempastikan
kejayaan perusahaan mereka.
e) Meningkatkan bilangan pembayar zakat
5.2 Pelan Tindakan Kerajaan
Setelah mengetahui potensi zakat untuk menyumbang kepada peningkatan ekonomi ummah
di arus perdana ekonomi negara, antara perkara yang dianggap kritikal dalam hal ini ialah untuk
meningkatkan jumlah kutipan zakat. Ini adalah bagi memenuhi keperluan pembangunan sosioekonomi
masyarakat Islam, khususnya untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan.
i. Galakan zakat korporat – hanya 2.5 % sahaja dari jumlah keuntungan korporat;
(anggaran potensi kemiskinan yang boleh dihapuskan menggunakan dana zakat
jorporat ini);
ii. Rebat zakat korporat.
iii. Keperluan wujudkan Tabung Zakat Negara bagi tujuan pengagihan secara nasional;
iv. Aspek pendidikan – membuka lebih banyak institusi pengajian (untuk program
Diploma, dsb)
v. Aspek Perubatan – perbanyakkan institusi perubatan ( cth: penubuhan hospital;
vi. Aspek keusahawanan – Wujudkan halal-hub melibatkan perusahaan dan kilangkilang
yang dibangunkan dengan dana zakat
5.3 Pelan tindakan Penerima Agihan Zakat
Para penerima agihan zakat adalah merupakan entiti utama dalam mempastikan
keberkessanan prograam agihan zakat untuk meningkatkan ekonomi ummah. Pihak lain hanya
boleh membantu, menyediakan segala kemudahan, ruang dan peluang. Tetapi sekiranya mereka
tidak bersedia dan bekerjasama, maka segala usaha ini akan gagal. Pepatah Melayu ada
menyatakan, “kita boleh memaksa kuda pergi ke air, tetapi kita tidak boleh memaksa kuda untuk
minum air”. Ini bermakna, nmeningkat atau tidaknya ekonomi ummah bergantung kepada ummah itu
sendiri. Untuk itum mereka perlulah mematuhi etika dalam menerima agihan dana zakat. Mereka
hendaklah jujur dan bertekad untuk memperbaiki diri. Mereka hendaklah berusaha bersungguh14
sungguh, menjalani latihan dan memuhasabah diri dari masa ke semasa untuk mempastikan
kejayaan mereka, keluar dari asnaf zakat, dan menjadi pembayar zakat.
5.4 Pelan Tindakan Kerajaan
vii. Galakan zakat korporat – hanya 2.5 % sahaja dari jumlah keuntungan korporat;
(anggaran potensi kemiskinan yang boleh dihapuskan menggunakan dana zakat
jorporat ini);
viii. Rebat zakat korporat.
ix. Keperluan wujudkan Tabung Zakat Negara bagi tujuan pengagihan secara nasional;
x. Aspek pendidikan – membuka lebih banyak institusi pengajian (untuk program
Diploma, dsb)
xi. Aspek Perubatan – perbanyakkan institusi perubatan ( cth: penubuhan hospital;
xii. Aspek keusahawanan – Wujudkan halal-hub melibatkan perusahaan dan kilangkilang
yang dibangunkan dengan dana zakat
Part of the zakat transfers could be earmarked for the recipients to participate directly and actively in
production activities. This helps create self-employment and independence. This strategy will not
only help transform present zakat recipients into zakat payers over time, but will also have positive
multiplying effects on the economy (Muhamad Arif Zakaullah and Jamil Osman, 1995). Zakat also
affects other macro economic issues such as fiscal policy, economic growth and efficient resource
allocation.
Hence, if zakat is effectively implemented in its comprehensive form, it will not only result in spiritual
uplift of the members of the community, but will also contribute positively to the economic
development of the community at large. The inducement to mobilize idle savings and invest in
productive activities would be so widespread and encompassing, that the economy would accelerate
on its own acc
Kajian potensi pembayar dan kutipan zakat di Malaysia ini merupakan kajian fakta
yang dilakukan
berasaskan sumber statistik serta pengalaman yang dilihat dari perspektif
pengamal zakat dan
sudah tentu berbeza pendekatannya sekira dilihat dari perspektif ahli-ahli
akademik.
Berdasarkan pengamatan, belum terdapat mana-mana pihak yang mengambil
insiatif untuk
membuat kajian secara akademik serta lebih holistik bagi mencari berapa potensi
masyarakat
Islam yang layak menunaikan kewajipan berzakat dan seterusnya mengunjurkan
potensi kutipan
zakat harta di Malaysia bagi dijadikan barometer oleh pengamal-pengamal zakat
untuk melihat
keberkesanan tugas-tugas memungut dan mengagihkan zakat.
Walaupun kajian yang dilakukan ini mungkin banyak kelemahannya serta pelbagai
keterbatasan
dari sudut ilmu serta kaedah yang digunakan tetapi sekurang-kurangnya dapat
menjadi titik tolak
kepada kajian yang lebih terperinci dimasa-masa akan datang.
Kajian seumpama ini juga sekurang-kurangnya membantu pengamal-pengamal
zakat untuk
merancang aktiviti mereka serta membuat sasaran kerja bagi meningkatkan
kutipan zakat.
Beberapa pendekatan lain mungkin boleh digunakan bagi mendapatkan saki-baki
masyarakat
Islam yang masih belum tampil membayar zakat mereka kepada pihak berkuasa
zakat dinegara
ini.
1.0 PENDAHULUAN
1.1 Kajian ini bertujuan untuk melihat potensi umat Islam yang layak membayar
serta potensi
kutipan Zakat Harta yang boleh dikutip di Malaysia dengan menggunakan data-data
statistik
sejarah (historical statistics) melalui pengamatan serta pengalaman yang dilalui
oleh pembentang
sepanjang 17 tahun berkhidmat di Pusat Pungutan Zakat-MAIWP.
1.2 Sumber kajian ini adalah berasaskan
a. ‘Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2000’ oleh Jabatan Perangkaan
Malaysia
yang dikeluarkan bagi setiap 10 tahun.
b. Data-data statistik pembayar dan kutipan tahun 2005 dan 2006 yang diperolehi
daripada
negeri-negeri yang mengutip zakat di Malaysia.
1.3 Berdasarkan statistik ‘Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2000’,
Jabatan Perangkaan
Malaysia, berikut adalah Ringkasan Perangkaan Penting Demografi Malaysia bagi
tahun 2000.
Luas kawasan dalam kilometer persegi - 329,847 km persegi
Jumlah Penduduk - 23,274,690 orang
Kadar Pertumbuhan Penduduk Tahunan ( Purata, 1991-2000) dlm % - 2.6%
2
Kewarganegaraan (%)
Warganegara Malaysia - 94.1 %
Bukan Warganegara Malaysia - 5.9 %
Komposisi Kumpulan Etnik Warganegara Malaysia (%) :
Bumiputera : 65.1 % ( 15,151,823 orang)
Melayu - 53.4 % atau 12,428,684 orang
Bumiputera Lain - 11.7 % atau 2,723,139 orang
Cina - 26.0 % atau 6,051,420 orang
India - 7.7 % atau 1,792,151 orang
Lain-Lain - 1.2 % atau 279,296 orang
Agama
Islam - 60.4 % atau 14,057,913 orang
Kristian - 9.1 % atau 2,117,997 orang
Budha - 19.2 % atau 4,468,781 orang
Hindu - 6.3 % atau 1,466,305 orang
Lain-Lain : 5.0 % (1,163,734 orang)
Jadual 1 : Penduduk Bekerja Berumur 15-64 Tahun Mengikut Kumpulanan Etnik
Berdasarkan Sektor Pekerjaan pada Tahun 2000 di Malaysia .
SEKTOR PEKERJAAN ETNIK ETNIK ETNIK ETNIK
MELAYU B/IPUTERA LAIN CINA INDIA
Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 198,242 16,366 2 65,899 3 5,169
Profesional 237,439 20,682 1 43,863 3 3,247
Juruteknik & Profesional Bersekutu 525,046 67,438 2 43,738 8 2,045
Perkerja Perkeranian 397,351 49,305 2 37,740 6 0,998
Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 472,128 88,482 3 40,472 6 1,555
Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan 464,075 297,882 1 18,587 3 7,715
Perkerja Pertukangan dan berkaitan 248,140 52,337 3 19,655 4 3,190
Operator Logi dan Mesin serta pemasang 628,347 77,626 2 01,548 170,503
Pekerja Asas 389,010 86,930 2 17,741 9 1,500
Tidak diketahui 140,254 8 ,845 8 4,121 2 4,661
JUMLAH 3,700,032 765,893 2,173,364 640,583
3
2.0 SKOP UNJURAN
�Menggunakan data-data statistik sejarah (historical statistics) tahun 2000 bagi
membantu
mengunjurkan potensi pembayar dan kutipan Zakat Harta di Malaysia bagi tahun
2007-2010.
� Membuat beberapa andaian umum sebelum unjuran dilakukan antaranya:
i. Tiada perubahan besar Dasar Kerajaan berhubung zakat.
ii. Kedudukan Ekonomi Negara yang kukuh dan stabil dengan kadar pertumbuhan
KDNK
antara 5-6% setahun disamping kadar inflasi dapat dikekalkan tidak melebihi 3%.
iii. Kedudukan politik Malaysia dapat kekal stabil
iv. Faktor-faktor luaran seperti kestabilan politik diperingkat antarabangsa, harga
minyak yang
bertahan pada harga sekarang serta kedudukan ekonomi USA
v. Faktor-faktor dalaman pengurusan zakat di negeri-negeri dari segi keberkesanan
kutipan
dan agihan, ketelusan dan akauntabiliti sentiasa diperkemaskan.
� Mengunjur potensi pembayar dan kutipan Zakat Harta di Malaysia bagi tahun
2007-2010 dengan
mengkhususkan kajian terhadap 3 kategori utama Zakat Harta iaitu :
a. Zakat Pendapatan /Penggajian
b. Zakat Perniagaan
c. Lain-lain Zakat (Zakat Simpanan , Zakat KWSP, Emas & Perak, Pertanian,
Ternakan dll ).
� Membuat perbandingan potensi kutipan Zakat Harta tahun 2007 berbanding
sasaran kutipan
hasil 2007-2010 oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri.
3.0 METHODOLOGI UNJURAN
� Methodologi kajian ini dibahagikan kepada 3 fasa iaitu :
a. Fasa Pertama : Mengunjur Potensi Pembayar & Kutipan Zakat Pendapatan
b. Fasa Kedua : Mengunjur Potensi Pembayar & Kutipan Zakat Perniagaan
c. Fasa Ketiga : Mengunjur Potensi Pembayar & Kutipan Lain-Lain Zakat Harta
FASA PERTAMA: POTENSI PEMBAYAR & KUTIPAN ZAKAT PENDAPATAN
� Formula asas bagi mendapatkan unjuran kutipan zakat pendapatan adalah seperti
berikut:
Jumlah Kutipan Zakat Pendapatan = Jumlah Pekerja Islam Yang Layak Berzakat X
Purata Bayaran sesuatu tahun
4
A . Jumlah Pekerja Islam Yang Layak Membayar Zakat Pendapatan
� Bagi mendapatkan jumlah penduduk Islam yang layak berzakat pada tahun 2007-
2010, beberapa
langkah perlu dilakukan keatas statistik asal ‘Banci Penduduk dan Perumahan
Malaysia Tahun 2000’
iaitu mengunjurkan jumlah penduduk Islam Malaysia secara umum bagi tahun
2001-2010,
mengunjurkan jumlah penduduk Islam mengikut pecahan etnik dan mengunjurkan
penduduk
Islam yang bekerja yang layak membayar Zakat Pendapatan.
Langkah 1 (Jumlah Penduduk Islam Secara Umum)
� Menganalisa data ‘Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2000’ dan
mengunjurkan
jumlah penduduk Islam di Malaysia bagi tahun 2001 –2010
� Dengan andaian bahawa Purata Pertumbuhan Penduduk bagi tahun 2001-2010
adalah sama
dengan Purata Pertumbuhan Penduduk bagi tahun 1991-2000 iaitu 2.6%, maka
jumlah
penduduk Malaysia dan jumlah penduduk yang beragama Islam bagi tahun 2001-
2010 dapat
diunjurkan seperti jadual 2 dibawah :
Langkah 2 (Jumlah Penduduk Islam Mengikut Kumpulan Etnik)
� Salah satu syarat wajib zakat adalah Islam, maka kajian ke atas potensi zakat
pendapatan ini
menumpukan pekerja yang beragama Islam yang layak untuk membayar zakat.
� Oleh kerana data statistik Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2000,
tidak
mengkategorikan Penduduk Bekerja mengikut agama sebaliknya mengikut
kumpulan etnik
seperti Melayu, Cina, India dan Bumiputra lain, maka pembentang terpaksa
memecahkan
jumlah penduduk Islam daripada kumpulan etnik berdasarkan data statistik yang
ada.
Jadual 2 : Unjuran Jumlah Penduduk Dan Penduduk Islam di M alaysia
Untuk Tahun 2000-2007 ( Kadar Pertumbuhan Penduduk = 2.6%)
Jumlah Jumlah %
Tahun Penduduk Beragama Beragama
Malaysia Islam Islam
2000 23,274,690 14,057,913 60.4%
2001 23,879,832 14,423,419 60.4%
2002 24,500,708 14,798,428 60.4%
2003 25,137,726 15,183,187 60.4%
2004 25,791,307 15,577,950 60.4%
2005 26,461,881 15,982,976 60.4%
2006 27,149,890 16,398,534 60.4%
2007 27,855,787 16,824,896 60.4%
2008 28,580,037 17,262,343 60.4%
2009 29,323,118 17,711,164 60.4%
2010 30,085,519 18,171,654 60.4%
5
� Kaedah untuk mendapatkan jumlah penduduk Islam daripada jumlah penduduk
lain-lain etnik
(selain Melayu yang diandaikan 100% -Islam ) pada tahun 2000 daripada kaum
Cina, India dan
Bumiputra Lain dapat dilihat didalam Lampiran 1.
� Jumlah penduduk Islam dari kalangan etnik Bumiputera lain, Cina dan India pada
tahun 2000
dapat diringkaskan seperti didalam Jadual 3 .
� Peratusan pengkelasan penduduk Islam mengikut kumpulan etnik yang tersebut
di atas,
diandaikan sama dan akan digunakan semasa membuat pengkelasan pekerja yang
beragama
Islam (mengikut sektor pekerjaan) berdasarkan etnik bagi tahun 2007-2010.
� Peratusan tersebut diringkaskan seperti berikut:
a. 100% daripada etnik Melayu yang bekerja mengikut sektor pekerjaan beragama
Islam
b. 52.6% daripada etnik Bumiputera Lain yang bekerja mengikut sektor
pekerjaan
beragama Islam.
c. 0.8% daripada etnik Cina yang bekerja mengikut sektor pekerjaan beragama
Islam
d. 8.2% daripada etnik India yang bekerja mengikut sektor pekerjaan beragama
Islam
� Dengan menggunakan peratusan di atas, maka jumlah penduduk Islam yang
bekerja di
Malaysia dapat ditentukan.
� Contoh: Berdasarkan data daripada Jadual 1 , jumlah penduduk Islam yang
berbangsa Cina yang bekerja
sebagai penggubal undang-undang, pegawai kanan & pengurus adalah 0.8%
daripada 265,899 iaitu seramai
2,884 orang.
� Jumlah penduduk Islam yang bekerja mengikut sektor pekerjaan pada tahun 2000
ditunjukkan
seperti di dalam Jadual 4 di bawah.
Jadual 3: Jumlah Penduduk Islam Di Malaysia Tahun 2000: Kategori Etnik
Kumpulan Jumlah Penduduk %
Etnik Penduduk (a) Islam (b) (b)/(a)
Melayu 12,428,684 12,428,684 100%
Bumiputera Lain 2,723,139 1,432,022 52.6%
Cina 6,051,420 50,576.0 0.8%
India 1,792,151 146,631 8.2%
Lain-Lain 279,296 - -
JUMLAH 23,274,690 14,057,913 60.4%
6
Nota : Pecahan pekerja Islam daripada kumpulan etnik : Rujuk Jadual 1)
� Peratus pekerja Islam mengikut sektor pekerjaan berbanding jumlah penduduk
Islam bagi tahun
2000 tersebut akan dijadikan asas untuk mendapatkan jumlah pekerja Islam
mengikut sektor
pekerjaan bagi tahun 2001-2010 iaitu dengan mendarabkan peratusan setiap
sektor pekerjaan
dengan jumlah penduduk sesuatu tahun.
� Sebagai contoh, jumlah pekerja Islam bagi sektor pekerjaan ‘ Penggubal Undang-
undang,
Pegawai Kanan & Pengurus’ pada tahun 2007 ialah :
Jumlah penduduk Islam 2007 = 16,824,896 (rujuk Jadual 2)
% pekerja Islam ‘Penggubal Undang-undang, Pegawai Kanan & Pengurus’ =
1.51% ,
Maka, Jumlah pekerja Islam ‘Penggubal Undang-undang, Pegawai Kanan &
Pengurus’ bagi tahun 2007
adalah:
= 16,824,896 X 1.51%
= 254,056 orang
� Formula ini seterusnya akan digunakan semasa mengunjurkan potensi pembayar
dan kutipan
2007-2010.
Langkah 3 (Menentukan Pekerja Islam Yang Layak Berzakat )
� Apabila jumlah pekerja Islam telah diketahui, persoalannya pula ialah berapa
ramaikah diantara
mereka yang layak menjadi pembayar zakat?
� Langkah seterusnya ialah menentukan pekerja Islam yang layak berzakat iaitu
dengan melihat
sektor pekerjaan yang dianggap layak membayar zakat pendapatan.
� Diandaikan bahawa kategori Penggubal Undang-undang, Pegawai Kanan,
Pengurus dan kategori
Profesional adalah 100% layak menunaikan Zakat Pendapatan kerana pada
kebiasaannya
mempunyai pendapatan yang melayakkan mereka menunaikan zakat.
Jadual 4 : Penduduk Bekerja ( Islam) Mengikut Kumpulan Etnik &
Sektor Pekerjaan
Di Malaysia Pada Tahun2000 ( Jumlah Pendudul Islam Tahun 2000: :
14,057,913 )
SEKTOR PEKERJAAN ETNIK ETNIK ETNIK ETNIK JUMLAH % DRP
MELAYU B/IPUTERA CINA INDIA PEKERJA PENDUDUK
100% LAIN- 52.6% 0.8% 8.2% ISLAM ISLAM
Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 1 98,242 8 ,609 2 ,127 2 ,884 2 11,862 1.51%
Profesional 2 37,439 1 0,879 1 ,151 2 ,726 2 52,195 1.79%
Juruteknik & Profesional Bersekutu 5 25,046 3 5,472 1 ,950 6 ,728 5 69,196 4.05%
Perkerja Perkeranian 3 97,351 2 5,934 1 ,902 5 ,002 4 30,189 3.06%
Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 4 72,128 4 6,542 2 ,724 5 ,048 5 26,441 3.74%
Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan 4 64,075 156,686 9 49 3 ,093 6 24,802 4.44%
Perkerja Pertukangan dan berkaitan 2 48,140 2 7,529 2 ,557 3 ,542 2 81,768 2.00%
Operator Logi dan Mesin serta pemasangan 6 28,347 4 0,831 1 ,612 1 3,981 6 84,772 4.87%
Pekerja Asas 3 89,010 4 5,725 1 ,742 7 ,503 4 43,980 3.16%
Tidak diketahui 1 40,254 4 ,652 6 73 2 ,022 1 47,602 1.05%
JUMLAH 3 ,700,032 402,860 1 7,387 5 2,528 4 ,172,806 29.68%
7
� Bagi kategori sektor pekerjaan selebihnya ditentukan dengan melihat statistik
kategori pekerjaan
bagi pembayar zakat di PPZ-MAIWP 2006 dan ini digunakan sebagai asas bagi
mencari
peratusan yang layak.
� Sebaiknya analisa kategori pekerjaan pembayar zakat ini juga dibuat disetiap
negeri tetapi
kesukaran mendapat data menyebabkan pembentang terpaksa mengunakan
analisa sektor
pekerjaan di PPZ-MAIWP sebagai asas dalam menentukan kelayakan pembayar
zakat.
� Berikut adalah analisa pembayar Zakat Harta PPZ-MAIWP bagi tahun 2006
mengikut sektor
pekerjaan dan peratusan sumbangan setiap sektor berbanding jumlah pembayar
zakat di PPZMAIWP.
� Kesemua andaian-andaian di atas diringkaskan seperti Jadual 6 dibawah :
Jadual 6 : Penentuan % Kelayakan Membayar Zakat Pendapatan
Mengikut Sektor Pekerjaan
SEKTOR PEKERJAAN % Kelayakan
Membayar Justifikasi
Zakat Pendapatan Andaian
Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 100% Mempunyai pendapatan yg
dianggap
Profesional 100% layak dikenakan zakat pendapatan
Juruteknik & Profesional Bersekutu 62.9% Rujuk : Jadual 5
Perkerja Perkeranian 10.0% Rujuk : Jadual 5
Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 8.4% Rujuk : Jadual 5
Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan - Rujuk : Jadual 5
Perkerja Pertukangan dan berkaitan - Rujuk : Jadual 5
Operator Logi dan Mesin serta pemasang - Rujuk : Jadual 5
Pekerja Asas - Rujuk : Jadual 5
Lain-Lain (tidak diketahui) 7.4% * Rujuk : Jadual 5
Jadual 5 : Analisa Pembayar Zakat Harta PPZ-MAIWP Tahun 2006 Berdasarkan
Sektor Pekerjaan
SEKTOR PEKERJAAN BIL % DRPD
PEMBAYAR KESELURUHAN
PEMBAYAR
Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 3,550 6.8%
Profesional 2,348 4.5%
Juruteknik & Profesional Bersekutu 32,984 62.9%
Perkerja Perkeranian 5,257 10.0%
Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 4,401 8.4%
Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan - -
Perkerja Pertukangan dan berkaitan - -
Operator Logi dan Mesin serta pemasangan - -
Pekerja Asas - -
Lain-Lain (tidak diketahui) 3,884 7.4%
JUMLAH 52,424 100%
8
Langkah 4 : Mengunjur Purata Bayaran Zakat Pendapatan 2007-2010
� Sebelum unjuran kutipan zakat 2007-2010 dibuat, maka purata bayaran bagi
tahun-tahun
berkenaan perlu diunjur terlebih dahulu.
� Ini kerana formula bagi mengunjur jumlah kutipan zakat pendapatan sesuatu
tahun adalah seperti
berikut:
Jumlah Kutipan Zakat Pendapatan = Jumlah Pekerja Islam Yang Layak Berzakat X
Purata Bayaran sesuatu tahun
� Purata Bayaran Zakat Pendapatan bagi tahun 2007-2010 adalah dengan
mengambil sampel
purata bayaran sebenar bagi Zakat Pendapatan untuk 2006 dibeberapa negeri di
Malaysia dengan
mengandaikan peningkatannya sebanyak 2 % secara tahunan ( sila rujuk Lampiran
2 ).
� Purata bayaran ini akan digunakan bagi mengunjurkan kutipan Zakat Pendapatan
di Malaysia
bagi tahun 2007-2010. (Purata Bayaran Zakat Pendapatan bagi tahun 2006 adalah
RM 951 ).
a. Jangkaan Purata Bayaran Zakat Pendapatan di Malaysia bagi tahun 2007-2010
( berasaskan kenaikan 2 % setahun) adalah diringkaskan seperti berikut:
Tahun
Kenaikan
Tahunan
Purata Bayaran Zakat
Pendapatan (RM)
2007 2% RM 970
2008 2% RM 989
2009 2% RM 1,009
2010 2% RM 1,092
UNJURAN PEMBAYAR DAN KUTIPAN ZAKAT PENDAPATAN DI MALAYSIA
BAGI TAHUN 2007-2010
� Andaian-Andaian:
a. Peratusan jumlah pekerja Islam (mengikut sektor) berbanding jumlah penduduk
Islam
tahun 2000 adalah sama dan terpakai untuk tahun 2007-2010- Rujuk Jadual 4.
b. Peratus kelayakan berzakat untuk tahun 2007-2010 –Rujuk jadual 6.
c. Peningkatan Purata Bayaran Zakat Pendapatan adalah 2 % setahun.
� Ringkasan Potensi Kutipan Zakat Pendapatan Bagi Tahun 2007-2010 adalah berasaskan senariosenario
berikut:
a. Senario I : 100% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil
membayar
b. Senario II : 70% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil
membayar
c. Senario III : 50% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil
membayar
d. Senario IV : 30% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil
membayar
9
� Contoh pengiraan :
Potensi kutipan Zakat Pendapatan 2007.
Jumlah potensi pembayar yang layak membayar Zakat Pendapatan 2007 =
1,101,242 org
Purata Bayaran Zakat Pendapatan 2007 = RM 951, maka
Jumlah Potensi Kutipan Zakat Pendapatan = 1,072,816 X RM 970
= RM 1,068,204,740
Unjuran Pembayar & Kutipan Zakat Pendapatan di Malaysia 2007
POTENSI PEMBAYAR ZAKAT PENDAPATAN MENGIKUT SEKTOR PEKERJAAN DI MALAYSIA
BAGI TAHUN 2007 ( JUMLAH PENDUDUK ISLAM MALAYSIA TAHUN 2007 : 16,824,896 )
SEKTOR PEKERJAAN % DRP JUMLAH % KELAYAKAN POTENSI
PENDUDUK PEKERJA MEMBAYAR PEMBAYAR
ISLAM ISLAM Z.PENDAPATAN Z.PENDAPATAN
Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 1.51% 2 54,056 100% 254,056
Profesional 1.79% 301,166 100% 301,166
Juruteknik & Profesional Bersekutu 4.05% 681,408 62.9% 428,606
Perkerja Perkeranian 3.06% 514,842 10.0% 5 1,484
Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 3.74% 629,251 8.4% 5 2,857
Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan 4.44% 7 47,025 - -
Perkerja Pertukangan dan berkaitan 2.00% 336,498 - -
Operator Logi dan Mesin serta pemasangan 4.87% 8 19,372 - -
Pekerja Asas 3.16% 531,667 - -
Tidak diketahui 1.05% 176,661 7.40% 13,073
JUMLAH 29.68% 4 ,991,947 22.1% 1,101,242
UNJURAN PEMBAYAR DAN KUTIPAN ZAKAT PENDAPATAN
DI MALAYSIA: 2007 ( PURATA BAYARAN : RM 970.00 )
% JANGKAAN JANGKAAN
SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN
MEMBAYAR 2007 2007(RM)
I 100% 1,101,242 1,068,204,740
II 70% 770,869 7 47,743,318
III 50% 550,621 5 34,102,370
IV 30% 330,373 3 20,461,422
10
Unjuran Pembayar & Kutipan Zakat Pendapatan di Malaysia 2008
POTENSI PEMBAYAR ZAKAT PENDAPATAN MENGIKUT SEKTOR PEKERJAAN DI MALAYSIA
BAGI TAHUN 2008 ( JUMLAH PENDUDUK ISLAM MALAYSIA TAHUN 2008 : 17,262,343 )
SEKTOR PEKERJAAN % DRP JUMLAH % KELAYAKAN POTENSI
PENDUDUK PEKERJA MEMBAYAR PEMBAYAR
ISLAM ISLAM Z.PENDAPATAN Z.PENDAPATAN
Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 1.51% 2 60,661 100% 260,661
Profesional 1.79% 3 08,996 100% 308,996
Juruteknik & Profesional Bersekutu 4.05% 699,125 62.9% 439,750
Perkerja Perkeranian 3.06% 5 28,228 10.0% 5 2,823
Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 3.74% 645,612 8.4% 5 4,231
Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan 4.44% 7 66,448 - -
Perkerja Pertukangan dan berkaitan 2.00% 3 45,247 - -
Operator Logi dan Mesin serta pemasangan 4.87% 840,676 - -
Pekerja Asas 3.16% 5 45,490 - -
Tidak diketahui 1.05% 1 81,255 7.40% 13,413
JUMLAH 29.68% 5 ,121,737 22.1% 1,129,874
UNJURAN PEMBAYAR DAN KUTIPAN ZAKAT PENDAPATAN
DI MALAYSIA: 2008 ( PURATA BAYARAN : RM 989.00 )
% JANGKAAN JANGKAAN
SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN
MEMBAYAR 2007 2007(RM)
I 100% 1,129,874 1,117,445,386
II 70% 790,912 7 82,211,770
III 50% 564,937 5 58,722,693
IV 30% 338,962 3 35,233,616
11
Unjuran Pembayar & Kutipan Zakat Pendapatan di Malaysia 2009
POTENSI PEMBAYAR ZAKAT PENDAPATAN MENGIKUT SEKTOR PEKERJAAN DI MALAYSIA
BAGI TAHUN 2009 ( JUMLAH PENDUDUK ISLAM MALAYSIA TAHUN 2009 : 17,711,164 )
SEKTOR PEKERJAAN % DRP JUMLAH % KELAYAKAN POTENSI
PENDUDUK PEKERJA MEMBAYAR PEMBAYAR
ISLAM ISLAM Z.PENDAPATAN Z.PENDAPATAN
Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 1.51% 267,439 100% 267,439
Profesional 1.79% 3 17,030 100% 317,030
Juruteknik & Profesional Bersekutu 4.05% 717,302 62.9% 451,183
Perkerja Perkeranian 3.06% 5 41,962 10.0% 5 4,196
Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 3.74% 662,398 8.4% 5 5,641
Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan 4.44% 7 86,376 - -
Perkerja Pertukangan dan berkaitan 2.00% 354,223 - -
Operator Logi dan Mesin serta pemasangan 4.87% 862,534 - -
Pekerja Asas 3.16% 559,673 - -
Tidak diketahui 1.05% 185,967 7.40% 13,762
JUMLAH 29.68% 5 ,254,902 22.1% 1,159,251
UNJURAN PEMBAYAR DAN KUTIPAN ZAKAT PENDAPATAN
DI MALAYSIA: 2009 ( PURATA BAYARAN : RM 1,009.00 )
% JANGKAAN JANGKAAN
SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN
MEMBAYAR 2007 2007(RM)
I 100% 1,159,251 1,169,684,259
II 70% 811,476 8 18,778,981
III 50% 579,626 5 84,842,130
IV 30% 347,775 3 50,905,278
12
Unjuran Pembayar & Kutipan Zakat Pendapatan di Malaysia 2010
POTENSI PEMBAYAR ZAKAT PENDAPATAN MENGIKUT SEKTOR PEKERJAAN DI MALAYSIA
BAGI TAHUN 2010 ( JUMLAH PENDUDUK ISLAM MALAYSIA TAHUN 2010 : 18,171,654 )
SEKTOR PEKERJAAN % DRP JUMLAH % KELAYAKAN POTENSI
PENDUDUK PEKERJA MEMBAYAR PEMBAYAR
ISLAM ISLAM Z.PENDAPATAN Z.PENDAPATAN
Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 1.51% 274,392 100% 274,392
Profesional 1.79% 3 25,273 100% 325,273
Juruteknik & Profesional Bersekutu 4.05% 735,952 62.9% 462,914
Perkerja Perkeranian 3.06% 556,053 10.0% 5 5,605
Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 3.74% 6 79,620 8.4% 5 7,088
Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan 4.44% 8 06,821 - -
Perkerja Pertukangan dan berkaitan 2.00% 363,433 - -
Operator Logi dan Mesin serta pemasangan 4.87% 8 84,960 - -
Pekerja Asas 3.16% 5 74,224 - -
Tidak diketahui 1.05% 1 90,802 7.40% 14,119
JUMLAH 29.68% 5,391,530 22.1% 1,189,391
UNJURAN PEMBAYAR DAN KUTIPAN ZAKAT PENDAPATAN
DI MALAYSIA: 2010 ( PURATA BAYARAN : RM 1,029.00 )
% JANGKAAN JANGKAAN
SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN
MEMBAYAR 2010 2010(RM)
I 100% 1,189,391 1,223,883,339
II 70% 832,574 8 56,718,337
III 50% 594,696 6 11,941,670
IV 30% 356,817 3 67,165,002
13
FASA KEDUA : POTENSI PEMBAYAR & KUTIPAN ZAKAT PERNIAGAAN
�Halangan besar dalam menyiapkan kajian ini adalah kesukaran untuk
mendapatkan datadata
berkaitan bagi membantu mengunjurkan kutipan Zakat Perniagaan.
� Mengikut statistik syarikat-syarikat perniagaan yang terdapat di Malaysia pada
tahun 2007
adalah seperti berikut :
Syarikat Berdaftar di Malaysia = 717,000
Syarikat yang berdaftar di LHDN = 300,000
� Sungguhpun data mengenai jumlah syarikat berdaftar yang menjalankan
perniagaan boleh
diperolehi daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) namun masih terdapat
halangan
untuk mendapatkan fakta-fakta tertentu serta menuntut suatu kajian yang lebih
mendalam.
� Antara perkara-perkara yang menjadi penghalang ialah:
a. Kesukaran dalam menentukan bilangan syarikat-syarikat yang aktif menjalankan
perniagaan.
b. Kesukaran dalam menentukan peratus pemilikan muslim dan ini adalah penting
bagi
menentukan samada sesuatu syarikat itu dikenakan zakat atau sebaliknya.
c. Kesukaran mendapatkan ‘audited account’ yang dijadikan asas pengiraan Zakat
Perniagaan.
� Sebagai alternatif, pendekatan kajian untuk mendapatkan potensi pembayar dan
potensi
kutipan Zakat Perniagaan bagi tahun 2007 – 2010 adalah berasaskan langkah-
langkah
berikut:
a. Membuat perbandingan nisbah (ratio) diantara pembayar zakat pendapatan
terhadap
pembayar Zakat Perniagaan sebenar tahun 2006 di Malaysia. ( setiap seorang yang
membayar Zakat Pendapatan, berapa orangkah yang membayar Zakat Perniagaan
tahun 2006 )
b. Mendapatkan Purata Bayaran Zakat Perniagaan 2007-2010 ( berasaskan statistik
kutipan dan pembayar Zakat Perniagaan 2006 bagi negeri-negeri di Malaysia
c. Mendapatkan jumlah potensi pembayar Zakat Perniagaan tahun 2007-2010
( dengan
mendarabkan nisbah atau ratio tersebut dengan jumlah potensi pembayar Zakat
Pendapatan 2007-2010 ). Perkara ini diulangi bagi mendapatkan jumlah potensi
pembayar Zakat Perniagaan bagi tahun 2008-2010.
d. Mendapatkan potensi Jumlah Kutipan Zakat Perniagaan 2007-2010 dengan
menggunakan formula :
Jumlah Kutipan Zakat Perniagaan = Potensi Jumlah Pembayar Zakat Perniagaan X
Purata Bayaran Zakat Perniagaan sesuatu tahun
14
Langkah 1.
Perbandingan nisbah (ratio) diantara pembayar zakat pendapatan
terhadap pembayar
Zakat Perniagaan sebenar tahun 2006 di Malaysia.
� Rumusan Analisa :
Setiap seorang pembayar yang membayar Zakat Pendapatan, terdapat 0.05 orang
yang akan membayar
Zakat Perniagaan bagi sesuatu tahun.
Langkah 2 :
Mendapatkan Purata Bayaran Zakat Perniagaan 2007-2010 ( berasaskan statistik
kutipan dan
pembayar Zakat Perniagaan 2006 bagi negeri-negeri di Malaysia)
.
Jadual 7: Analisa Nisbah (Ratio) Pembayar Zakat Perniagaan vs Zakat Pendapatan
Oleh Beberapa Negeri Di Malaysia Bagi Tahun 2006
Pihak Pembayar Zakat Pembayar Zakat
Bil Berkuasa Pendapatan (RM) Perniagaan (RM) Nisbah
Negeri-Negeri (a) (b) a : b (RM)
1 Wilayah Persekutuan 4 0,809 8 85 1 : 0.02
2 Selangor 9 2,588 2 ,308 1 : 0.02
3* Johor 1 6,457 2 ,788 1 : 0.17
4 Pahang 2 2,316 2 ,016 1 : 0.09
5 Kedah 1 7,239 8 03 1 : 0.05
6 Melaka 1 2,307 9 45 1 : 0.08
7 Negeri Sembilan 1 7,299 6 96 1 : 0.04
8* Terengganu Tiada Tiada -
9 Sabah 3 ,266 1 67 1 : 0.05
10 Kelantan 9 ,061 8 28 1 : 0.09
11 Perlis 4 ,335 1 49 1 : 0.03
12* Perak Tiada Tiada -
Purata Nisbah (Nisbah) Pembayar Zakat Perniagaan vs Zakat Pendapatan di M'sia 1 : 0.05
Nota : Negeri-negeri yang bertanda (*) dikeluarkan semasa mengira purata kerana ketiadaan data lengkap atau
tidak mencerminkan
potensi pembayar semasa.
Jadual 8: Analisa Purata Bayaran Zakat Perniagaan di beberapa negeri di Malaysia: 2006 vs
2005
Pihak 2006 2005 2006 2005 Purata Purata +/-
Berkuasa Kutipan Kutipan Pembayar Pembayar Bayaran Bayaran Purata
Negeri-Negeri (RM) (RM) (orang) (orang) 2006 2005 2006/2005
Wilayah Persekutuan 2 2,790,507.33 2 0,123,320.27 8 85 7 47 25,752 26,939 -4%
Selangor 2 7,547,360.90 2 0,319,330.00 2 ,308 1 ,816 11,936 11,189 7%
Johor 1 5,475,260.60 1 4,913,593.68 2 ,788 Tiada 5,551 - -
Pahang 1 3,334,222.64 10,394,902.00 2 ,016 1 ,306 6,614 7,959 -17%
Kedah 1 3,571,298.19 6 ,589,960.80 8 03 7 38 16,901 8,929 89%
Melaka 5 ,232,225.27 4 ,884,527.05 9 45 8 67 5,537 5,634 -2%
Negeri Sembilan 5 ,230,213.02 Tiada 696 Tiada 7,515 - -
Terengganu 1 2,181,836.67 10,555,368.62 Tiada 1602 - 6,589 -
Sabah 9,270,801.71 5,126,351.20 1 67 1 08 55,514 47,466 17%
Kelantan 10,987,510.85 7,579,739.44 8 28 Tiada 13,270 - -
Perlis 3,403,571.93 Tiada Pecahan 1 49 Tiada 22,843 - -
Perak 1 2,594,897.47 8,435,377.79 Tiada Tiada - - -
17,143 11,471 49%
15
� Bagi mendapatkan kenaikan tahunan purata bayaran Zakat Perniagaan yang akan
dijadikan
asas bagi mendapatkan purata bayaran Zakat Perniagaan 2007-2010, peratus
kenaikan bagi
Wilayah Persekutuan dan Selangor sahaja yang akan diambil semasa mengira
purata peratus
kenaikan purata bayaran kerana ianya lebih mencermin ‘trend’ kenaikan yang
munasabah.
� Pengiraan purata bagi peratus kenaikan purata bayaran Zakat Perniagaan di
Malaysia seperti
berikut :
( -4% + 7%)/2 = 1.5 %.
� Oleh itu Purata Bayaran Zakat Perniagaan bagi tahun 2007-2010 diandaikan
meningkat
sebanyak 1.5% setahun dan diringkaskan seperti berikut:
Langkah 3
Mendapatkan potensi Jumlah Kutipan Zakat Perniagaan 2007-2010 dengan
menggunakan
formula :
Jumlah Kutipan Zakat Perniagaan = Potensi Jumlah Pembayar Zakat Perniagaan X
Purata Bayaran Zakat Perniagaan sesuatu tahun
� Ringkasan Potensi Kutipan Zakat Perniagaan Bagi Tahun 2007-2010 adalah berasaskan senariosenario
berikut:
a. Senario I : 100% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil
membayar
b. Senario II : 70% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil
membayar
c. Senario III : 50% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil
membayar
d. Senario IV : 30% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil
membayar
Purata Bayaran Zakat Perniagaan Bagi Tahun 2007- 2010 di Malaysia
( Purata bayaran tahun 2006 = RM 17,143 )
Tahun % Purata Bayaran
Peningkatan Zakat Perniagaan
2007 1.50% RM17,400
2008 1.50% RM17,661
2009 1.50% RM17,926
2010 1.50% RM18,195
16
Unjuran Pembayar & Kutipan Zakat Perniagaan di Malaysia 2007-2010
Potensi Pembayar & Kutipan Zakat Perniagaan Bagi Tahun 2007 Di Malaysia
% Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan
Senario Tampil Zakat Pendapatan Zakat Perniagaan Bayaran Zakat Perniagaan
Membayar 2007 2007, Ratio( 1 : 0.05) 2007(RM) 2007 (RM)
I 100% 1,101,242 55,062 17,400 958,080,540
II 70% 770,869 38,543 17,400 670,656,378
III 50% 5 50,621 27,531 17,400 479,040,270
IV 30% 330,373 1 6,519 17,400 287,424,162
Potensi Pembayar & Kutipan Zakat Perniagaan Bagi Tahun 2008 Di Malaysia
% Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan
Senario Tampil Zakat Pendapatan Zakat Perniagaan Bayaran Zakat Perniagaan
Membayar 2008 2008, Ratio( 1 : 0.05) 2008 (RM) 2008 (RM)
I 100% 1,129,874 56,494 17,661 997,735,236
II 70% 7 90,912 39,546 17,661 698,414,665
III 50% 564,937 28,247 17,661 498,867,618
IV 30% 338,962 16,948 17,661 299,320,571
Potensi Pembayar & Kutipan Zakat Perniagaan Bagi Tahun 2009 Di Malaysia
% Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan
Senario Tampil Zakat Pendapatan Zakat Perniagaan Bayaran Zakat Perniagaan
Membayar 2009 2009, Ratio( 1 : 0.05) 2009 (RM) 2009 (RM)
I 100% 1,159,251 57,963 17,926 1 ,039,036,671
II 70% 811,476 40,574 17,926 727,325,670
III 50% 579,626 28,981 17,926 5 19,518,336
IV 30% 347,775 17,389 17,926 311,711,001
Potensi Pembayar & Kutipan Zakat Perniagaan Bagi Tahun 2010 Di Malaysia
% Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan
Senario Tampil Zakat Pendapatan Zakat Perniagaan Bayaran Zakat Perniagaan
Membayar 2010 2010, Ratio( 1 : 0.05) 2010 (RM) 2010 (RM)
I 100% 1,189,391 59,470 18,195 1,082,048,462
II 70% 832,574 41,629 18,195 757,433,924
III 50% 594,696 29,735 18,195 5 41,024,231
IV 30% 3 56,817 1 7,841 18,195 324,614,539
17
Nota:
� Pengujian Fakta Pembayar Zakat Perniagaan 2007:
Jumlah Syarikat Yang Berdaftar Di LHDN = 300,000
Jumlah Potensi Pembayar Zakat Perniagaan 2007 = 55,062
(Jika 100% tampil membayar)
Maka, peratusan syarikat Muslim = 55,062/ 300,000 = 18.3 %
� Ini hampir menyamai peratusan pemilikan syarikat bumiputera/muslim yang
dikeluarkan
oleh pihak kerajaan.
FASA KETIGA: POTENSI PEMBAYAR & KUTIAPAN LAIN-LAIN ZAKAT
� Zakat-zakat yang dikategorikan dalam Lain-Lain Zakat ini adalah seperti Zakat
Simpanan,
Zakat Saham, Zakat KWSP, Zakat Ternakan, Zakat Pertanian dan lain-lain Zakat
Harta.
� Antara perkara-perkara yang menjadi penghalang dalam kajian potensi pembayar
dan
kutipan Lain-Lain Zakat ialah:
� Kesukaran dalam mengenalpasti bilangan pembayar kerana pembayarnya terdiri
daripada
pelbagai lapisan peringkat umur samada yang berkerja ataupun tidak asalkan ianya
tertakluk
kepada syarat-syarat wajib berzakat.
� Kesukaran dalam menentukan jumlah zakat yang boleh ditaksir atau dikenakan
kerana zakat
ini termasuk di dalam harta-harta yang tersembunyi ( tidak nyata ).
� Sebagai alternatif, pendekatan kajian untuk mendapatkan potensi pembayar dan
kutipan
bagi Lain-Lain Zakat bagi tahun 2007 – 2010 adalah berasaskan langkah-langkah
berikut:
a. Membuat perbandingan nisbah (ratio) diantara pembayar zakat pendapatan
terhadap
pembayar Lain-Lain Zakat sebenar tahun 2006 di Malaysia. ( setiap seorang yang
membayar Zakat Pendapatan, berapa orangkah yang membayar Lain-Lain Zakat
pada
tahun 2006 )
b. Mendapatkan Purata Bayaran Lain-Lain Zakat 2007-2010 ( berasaskan statistik
kutipan
dan pembayar Lain-Lain Zakat 2006 bagi negeri-negeri di Malaysia
c. Mendapatkan jumlah potensi pembayar Lain-Lain Zakat bagi tahun 2007-2010
( dengan mendarabkan nisbah atau ratio tersebut dengan jumlah potensi pembayar
Zakat Pendapatan 2007-2010 ).
18
d. Mendapatkan potensi Jumlah Kutipan Lain-Lain Zakat 2007-2010 dengan
menggunakan formula :
Jumlah Kutipan Lain-Lain Zakat = Potensi Jumlah Pembayar Lain-Lain Zakat X
Purata Bayaran Lai-Lain Zakat
Langkah 1.
Perbandingan nisbah (ratio) diantara pembayar zakat pendapatan
terhadap pembayar
Lain-Lain Zakat sebenar tahun 2006 di Malaysia.
� Rumusan Analisa :
Setiap seorang pembayar yang membayar Zakat Pendapatan, terdapat 0.29 orang
yang akan membayar
Lain-Lain Zakat bagi sesuatu tahun.
Langkah 2 :
Mendapatkan Purata Bayaran Lain-Lain Zakat 2007-2010 ( berasaskan statistik
kutipan dan
pembayar Lain-Lain Zakat 2006 bagi negeri-negeri di Malaysia)
� Ringkasan Potensi Kutipan Lain-Lain Zakat Bagi Tahun 2007-2010 adalah berasaskan senariosenario
berikut:
a. Senario I : 100% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil
membayar
b. Senario II : 70% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil
membayar
c. Senario III : 50% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil
membayar
d. Senario IV : 30% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil
membayar
Jadual 9 : Analisa Nisbah (Ratio) Pembayar Lain-Lain Zakat vs Zakat Pendapatan
Oleh Beberapa Negeri Di Malaysia Bagi Tahun 2006
Pihak Pembayar Zakat Pembayar Lain-
Bil Berkuasa Pendapatan (RM) Lain Zakat Nisbah
Negeri-Negeri (a) (b) a : b (RM)
1 Wilayah Persekutuan 4 0,809 1 5,613 1 : 0.38
2 Selangor 9 2,588 2 2,626 1 : 0.24
3* Johor 1 6,457 2 0,403 1 : 1.24
4 Pahang 2 2,316 7 ,555 1 : 0.34
5 Kedah 1 7,239 4 ,433 1 : 0.26
6 Melaka 1 2,307 5 ,770 1 : 0.47
7 Negeri Sembilan 1 7,299 7 ,910 1 : 0.46
8* Terengganu Tiada Tiada -
9 Sabah 3 ,266 702 1 : 0.21
10 Kelantan 9 ,061 4 ,599 1 : 0.51
11* Perlis 4 ,335 4 ,537 1 : 1.05
12* Perak Tiada Tiada -
Purata Nisbah (Nisbah) Pembayar Lain-Lain Zakat vs Zakat Pendapatan di M'sia 1 : 0.29
Nota : Negeri-negeri yang bertanda (*) dikeluarkan semasa mengira purata kerana ketiadaan data lengkap atau
tidak mencerminkan
potensi pembayar semasa.
19
� Purata Bayaran bagi Lain-Lain Zakat di Malaysia pada tahun 2006 adalah RM
1082-rujuk
jadual 10.
� Oleh itu Purata Bayaran Lain-Lain Zakat bagi tahun 2007-2010 diandaikan
meningkat
sebanyak 4.0 % setiap tahun dan diringkaskan seperti berikut:
Langkah 3
Mendapatkan potensi Jumlah Kutipan Lain-Lain Zakat 2007-2010 dengan
menggunakan
formula :
Jumlah Kutipan Lain-Lain Zakat = Potensi Jumlah Pembayar Lain-Lain Zakat X
Purata Bayaran Lain-Lain Zakat
Jadual 10 : Analisa Purata Bayaran Lain-Lain Zakat di beberapa negeri di Malaysia: 2006 vs
2005
Pihak 2006 2005 2006 2005 Purata Purata +/-
Berkuasa Kutipan Kutipan Pembayar Pembayar Bayaran Bayaran Purata
Negeri-Negeri (RM) (RM) (orang) (orang) 2006 2005 2006/2005
Wilayah Persekutuan 31,390,320.85 29,918,589.81 1 5,613 15,605 2,011 1,917 5%
Selangor 41,321,753.23 3 7,119,922.00 2 2,626 22,827 1,826 1,626 12%
Johor 21,033,697.36 1 5,686,572.90 2 0,403 Tiada 1,031 - -
Pahang 6,365,843.31 6 ,218,967.00 7 ,555 7,271 8 43 8 55 -1%
Kedah 4,933,013.70 7,785,919.79 4 ,433 Tiada 1,113 - -
Melaka 4,882,855.00 1 7,692,093.97 5 ,770 5,373 8 46 3,293 -74%
Negeri Sembilan 7,430,044.75 1 1,447,591.98 7 ,910 7,777 9 39 1,472 -
Terengganu 12,101,481.17 1 1,202,517.89 Tiada Tiada - - -
Sabah 903,255.36 7 71,607.19 7 02 633 - 1,219 -
Kelantan 8,276,943.44 7 ,631,261.65 4 ,599 Tiada 1,800 - -
Perlis 1,889,614.65 Tiada Pecahan 4 ,537 Tiada 4 16 - -
Perak 16,338,432.91 19,108,157.69 Tiada Tiada - - -
1 ,082 1 ,038 4%
Purata Bayaran Lain-Lain Zakat Bagi Tahun 2007- 2010 di Malaysia
( Purata bayaran tahun 2006 = RM 1,082 )
Tahun % Purata Bayaran
Peningkatan Zakat Perniagaan
2007 4.0% RM1,125
2008 4.0% RM1,170
2009 4.0% RM1,217
2010 4.0% RM1,266
20
Unjuran Pembayar & Kutipan Lain-Lain Zakat di Malaysia 2007-2010
Potensi Pembayar & Kutipan Lain-Lain Zakat Bagi Tahun 2007 Di Malaysia
% Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan
Senario Tampil Zakat Pendapatan Lain2 Zakat 2007 Bayaran Lain2 Zakat
Membayar 2007 Ratio( 1 : 0.29) 2007(RM) 2007 (RM)
I 100% 1 ,101,242 319,360 1,125 3 59,280,203
II 70% 7 70,869 2 23,552 1,125 251,496,142
III 50% 550,621 159,680 1,125 1 79,640,101
IV 30% 3 30,373 9 5,808 1,125 107,784,061
Potensi Pembayar & Kutipan Lain-Lain Zakat Bagi Tahun 2008 Di Malaysia
% Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan
Senario Tampil Zakat Pendapatan Lain2 Zakat 2008 Bayaran Lain2 Zakat
Membayar 2008 Ratio( 1 : 0.29) 2008 (RM) 2008 (RM)
I 100% 1,129,874 3 27,663 1,170 3 83,366,248
II 70% 790,912 2 29,364 1,170 2 68,356,374
III 50% 5 64,937 163,832 1,170 1 91,683,124
IV 30% 3 38,962 9 8,299 1,170 115,009,874
Potensi Pembayar & Kutipan Lain-Lain Zakat Bagi Tahun 2009 Di Malaysia
% Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan
Senario Tampil Zakat Pendapatan Lain2 Zakat 2009 Bayaran Lain2 Zakat
Membayar 2009 Ratio( 1 : 0.29) 2009 (RM) 2009 (RM)
I 100% 1 ,159,251 336,183 1,217 409,134,455
II 70% 811,476 2 35,328 1,217 286,394,119
III 50% 5 79,626 168,091 1,217 2 04,567,228
IV 30% 3 47,775 100,855 1,217 122,740,337
Potensi Pembayar & Kutipan Lain-Lain Zakat Bagi Tahun 2010 Di Malaysia
% Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan
Senario Tampil Zakat Pendapatan Lain2 Zakat 2010 Bayaran Lain2 Zakat
Membayar 2010 Ratio( 1 : 0.29) 2010 (RM) 2010 (RM)
I 100% 1 ,189,391 3 44,923 1,266 436,673,012
II 70% 8 32,574 241,446 1,266 305,671,108
III 50% 5 94,696 172,462 1,266 218,336,506
IV 30% 356,817 103,477 1,266 1 31,001,904
21
4.0 PERBANDINGAN KUTIPAN ZAKAT HARTA BERBANDING CUKAI
� Jumlah kutipan cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) pada tahun 2006
ialah
RM 60 Billion
� Unjuran kutipan cukai yang disasarkan oleh LHDN pada tahun 2007 ialah RM 65
Billion iaitu naik
7.7% .
� Diandaikan pada tahun 2008-2010 sasaran kutipan cukai oleh LHDN meningkat
pada kadar yang
sama iaitu 7.7% atau dengan kenaikan RM 5 Billion setahun.
� Perbandingan diantara potensi jumlah kutipan Zakat Harta berbanding potensi
jumlah kutipan cukai
oleh LHDN adalah seperti berikut :
UNJURAN KUTIPAN ZAKAT HARTA DAN CUKAI (LHDN) DI MALAYSIA TAHUN 2007
% JANGKAAN JANGKAAN JANGKAAN +/-
SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN ZAKAT KUTIPAN CUKAI ZAKAT vs
MEMBAYAR 2007 HARTA LHDN CUKAI
2007 (RM) 2007 ( RM) (%)
I 100% 1,475,664 2 ,385,565,483 65,000,000,000 3.67%
II 70% 1,032,965 1,669,895,838 65,000,000,000 2.57%
III 50% 737,832 1,192,782,742 65,000,000,000 1.84%
IV 30% 442,699 715,669,645 65,000,000,000 1.10%
UNJURAN KUTIPAN ZAKAT HARTA DAN CUKAI (LHDN) DI MALAYSIA TAHUN 2008
% JANGKAAN JANGKAAN JANGKAAN +/-
SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN ZAKAT KUTIPAN CUKAI ZAKAT vs
MEMBAYAR 2008 HARTA LHDN CUKAI
2008 (RM) 2008 ( RM) (%)
I 100% 1,514,031 2 ,498,546,870 70,000,000,000 3.57%
II 70% 1,059,822 1,748,982,809 70,000,000,000 2.50%
III 50% 757,016 1,249,273,435 70,000,000,000 1.78%
IV 30% 454,209 749,564,061 70,000,000,000 1.07%
22
5.0 CABARAN
� Potensi pembayar zakat dan kutipan zakat di Malaysia adalah cukup besar dan
seiring dengan itu
cabaran-cabaran yang bakal dihadapi bagi meningkatkan pembayar dan kutipan
zakat ketahap potensi
sebenar boleh di bahagikan kepada 3 cabaran utama antaranya:
a. Pihak Kerajaan
� Kesediaan kerajaan untuk mengubah dasar atau polisi percukaian yang
membenarkan rebat
Zakat Perniagaan agar umat Islam dapat menunaikan kewajipan tanpa bebanan.
� Bekerjasama dan membuat penyelarasan dengan Majlis-Majlis Agama Islam bagi
menangani
masalah-masalah umat Islam seperti kemiskinan, pendidikan, kemahiran dan lain-
lain dengan
menggunakan wang kutipan zakat.
� Meletakkan zakat dalam arus perdana melalui sistem pendidikan, ekonomi dan
undang-undang
negara.
b. Pihak Berkuasa Zakat Negeri-Negeri
� Kesediaan pihak berkuasa zakat negeri bagi menyediakan infrastruktur seperti
kemudahan
bayaran serta sistem pengurusan yang berkesan bagi menguruskan dan
mengagihkan limpahan
wang zakat .
UNJURAN KUTIPAN ZAKAT HARTA DAN CUKAI (LHDN) DI MALAYSIA TAHUN 2009
% JANGKAAN JANGKAAN JANGKAAN +/-
SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN ZAKAT KUTIPAN CUKAI ZAKAT vs
MEMBAYAR 2009 HARTA LHDN CUKAI
2009 (RM) 2009 ( RM) (%)
I 100% 1,553,397 2 ,617,855,385 75,000,000,000 3.49%
II 70% 1,087,378 1,832,498,770 75,000,000,000 2.44%
III 50% 776,699 1,308,927,693 75,000,000,000 1.75%
IV 30% 466,019 785,356,616 75,000,000,000 1.05%
UNJURAN KUTIPAN ZAKAT HARTA DAN CUKAI (LHDN) DI MALAYSIA TAHUN 2010
% JANGKAAN JANGKAAN JANGKAAN +/-
SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN ZAKAT KUTIPAN CUKAI ZAKAT vs
MEMBAYAR 2010 HARTA LHDN CUKAI
2010 (RM) 2010 ( RM) (%)
I 100% 1,593,784 2 ,742,604,813 80,000,000,000 3.43%
II 70% 1,115,649 1,919,823,369 80,000,000,000 2.40%
III 50% 796,892 1,371,302,407 80,000,000,000 1.71%
IV 30% 478,135 822,781,444 80,000,000,000 1.03%
23
� Kesediaan Pihak Berkuasa Zakat Negeri memainkan peranan yang lebih besar
dalam
menangani masalah umat Islam dan bekerjasama dengan pihak kerajaan agar
peranan
membantu umat Islam dapat diselaraskan.
� Menggunakan mekanisma yang berkesan bagi menimbulkan kesedaran berzakat
dikalangan
masyarakat Islam.
� Mengemaskini dan menyeragamkan undang-undang berkaitan zakat termasuk
undang-undang
yang membolehkan lebihan zakat sesuatu negeri disalurkan ke negeri yang
memerlukan di
Malaysia.
� Sentiasa mengamalkan sikap telus dan akauntabiliti bagi mendapat kepercayaan
masyarakat
Islam dan pihak kerajaan.
c. Pihak Masyarakat Islam
� Sentiasa memahami bahawa tuntutan membayar zakat ini adalah salah satu
daripada Rukun
Islam yang wajib dilakukan.
� Membayar zakat mereka bila tiba masanya dan mencukupi syarat-syaratnya
� Membayar zakat kepada pihak berkuasa sepertimana yang ditekankan di dalam
Al-Quran dan
as-Sunnah
� Sentiasa ingat memperingati tentang kewajipan dan perlu bermula daripada diri
sendiri,
keluarga dan juga masyarakat.
� Bekerjasama dengan pihak berkuasa zakat sekiranya terdapat kelemahan atau
keciciran semasa
mengagih zakat kepada golongan yang berhak menerimanya.
Rujukan
1. Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia 2000- Ciri-Ciri Ekonomi Penduduk,
Jabatan Perangkaan Malaysia
2. Buku Laporan Tahunan 2005 PPZ-MAIWP
3. Draf Buku Laporan Tahunan 2006 PPZ-MAIWP
4. Statistik kutipan dan agihan 2006, Lembaga Zakat Selangor
5. Statistik kutipan dan agihan 2006, Majlis Agama Islam Perak
6. Statistik kutipan dan agihan 2006, Majlis Agama Islam Johor
7. Statistik kutipan dan agihan 2006, Pejabat Zakat Negeri Kedah
8. Statistik kutipan dan agihan 2006, Pusat Zakat Melaka
9. Statistik kutipan dan agihan 2006, Pusat Zakat Negeri Sembilan
10. Statistik kutipan dan agihan 2006, MAIDAM
11. Statistik kutipan dan agihan 2006, Majlis Ugama Islam Sabah
12. Statistik kutipan dan agihan 2006, Majlis Agama Islam Kelantan
13. Statistik kutipan dan agihan 2006, Majlis Agama Islam Perlis
24
Lampiran 1
1.0 Tujuan
� Mendapatkan jumlah tepat penduduk Malaysia yang beragama Islam dari kalangan etnik besar
iaitu Melayu, Bumiputera Lain, India dan Cina untuk tahun 2001-2007 berdasarkan statistik yang
ada.
� Mendapatkan peratusan etnik yang beragama Islam untuk digunakan semasa mengunjurkan
bilangan penduduk Islam yang bekerja dan seterusnya mendapatkan potensi yang layak membayar
zakat.
2.0 Maklumat Data Tahun 2000 ( Sumber : Banci Penduduk dan Perumahan
Malaysia Tahun 2000)
Komposisi Kumpulan Etnik Warganegara Malaysia (%) :
Bumiputera : 65.1 % ( 15,151,823 orang)
Melayu : 53.4 % ( 12,428,684 orang)
Bumiputera Lain : 11.7 % ( 2,723,139 orang)
Cina : 26.0 % ( 6,051,420 orang)
India : 7.7 % ( 1,792,151 orang)
Lain-Lain : 1.2 % ( 279,296 orang)
Agama
Islam : 60.4 % ( 14,057,913 orang)
Kristian : 9.1 % ( 2,117,997 orang)
Budha : 19.2 % ( 4,468,781 orang)
Hindu : 6.3 % ( 1,466,305 orang)
Lain-Lain : 5.0 % (1,163,734 orang)
3.0 Andaian
� Semua penduduk Melayu Beragama Islam (100%)
� Bumiputera Lain yang beragama Islam diandaikan hanya terdapat di Sabah & Sarawak
� Kumpulan lain-lain adalah 100% tidak beragama Islam
� Kadar Pertumbuhan Penduduk diMalaysia bagi tahun 2001-2010 adalah sama dengan purata
pertumbuhan penduduk 1991-2000
4.0 Kaedah Menentukan Kumpulan Etnik Bumiputera Lain, India dan Cina yang beragama Islam
a. Kaedah Mendapatkan Jumlah Bumiputera Lain Yang Beragama Islam.
� Oleh kerana majoriti etnik bumiputera yang lain terdapat di Sabah dan Sarawak ( banyak suku
kaum), maka satu formula perlu dirangka untuk mencari bilangan bumiputera lain selain
Melayu ( 100 % Islam).
25
� Berasaskan statistik ‘Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2000’ di halaman 1-3
dapat diringkaskan seperti Jadual di bawah:
� Jumlah Penduduk Islam di Sabah atau Sarawak = Jumlah Bangsa Melayu + Bumiputra Lain yang
beragama Islam
b. Kaedah Mendapatkan Jumlah Penduduk Dari Etnik India Yang Beragama Islam.
Andaian :
� Etnik India majoritinya menganut agama Hindu, dan selebihnya Kristian dan Islam
� Baki Etnik India setelah ditolak penganut agama Hindu adalah kebanyakannya menganut 2
agama besar iaitu Agama Islam atau Kristian
� Diandaikan 45% (secara pesimis) daripada baki tersebut menganut agama Islam dan selebihnya
agama Kristian.
Oleh itu , Penduduk India Beragama Islam = 146,631 orang pada tahun 2000 atau 8.2 %
daripada jumlah penduduk India di Malaysia pada tahun 2000.
a. Kaedah Mendapatkan Jumlah Penduduk Dari Etnik Cina yang beragama Islam.
Setelah mendapat jumlah etnik Melayu (100%- Islam) , Bumiputera lain (52.6% -Islam) dan India (8.2%-
Islam) maka pencarian bilangan etnik Cina yang beragama Islam adalah mudah iaitu seperti berikut
iaitu dengan menggunakan formula:
Jumlah Penduduk Malaysia beragama Islam pada tahun 2000 = P + Q + R + S , dimana;
Jumlah Penduduk Beragama Islam pada tahun 2000 = 14,057,913 orang
P = Penduduk Melayu Beragama Islam = 12,428,684 orang
Q = Penduduk Bumiputera Lain Beragama Islam = 1,432,022 orang
R = Penduduk India Beragama Islam = 146,631 orang
S = Penduduk Cina Beragama Islam = ?? (unknown)
Oleh itu , Penduduk Cina Beragama Islam = 50,576 orang pada tahun 2000 atau 0.8% daripada
jumlah penduduk Cina di Malaysia pada tahun 2000.
Etnik Jumlah Agama Baki Agama Lain Kristian Islam
Penduduk(a) Hindu (b) ( c ) = (a) - (b) (55% X c) (45% X c)
India 1,792,151 1,466,305 325,846 179,215 1 46,631
Bumiputera Lain- Sabah & Sarawak
Negeri Bukan Jumlah % Penduduk Penduduk % Melayu Melayu Bumiputera
Semenanjung Penduduk(a) Islam(b) Islam (c ) Islam(e) Lain-Islam (f)
(a) (b) c=(aXb) (d) e=(a X d) f =( c -e )
Sarawak 2,071,506 31.3 648,381 23.0 476,446 171,935
Sabah 2,603,485 63.7 1,658,420 15.3 398,333 1,260,087
Jumlah Penduduk Bumiputera Lain Yang Beragama Islam 1,432,022
26
5.0 Rumusan:
Jumlah Penduduk Islam Di Malaysia Tahun 2000 Mengikut Pecahan Kaum
Kumpulan Jumlah Penduduk %
Etnik Penduduk (a) Islam (b) (b)/(a)
Melayu 12,428,684 12,428,684 100%
Bumiputera Lain 2,723,139 1,432,022 52.6%
Cina 6,051,420 50,576.0 0.8%
India 1,792,151 146,631 8.2%
Lain-Lain 279,296 - -
JUMLAH 23,274,690 14,057,913 60.4%
27
Lampiran 2
Unjuran Purata Bayaran Zakat Pendapatan di Malaysia
Bagi Tahun 2007-2010
� Penentuan Purata Bayaran Zakat Pendapatan bagi tahun 2007-2010 adalah
berasaskan statistik sebenar Zakat Pendapatan tahun 2006 bagi beberapa negeri
terpilih di Malaysia .
� Tujuan purata bayaran ini dicari bagi membantu mengunjurkan potensi kutipan Zakat
Pendapatan bagi tahun 2007-2010 berdasarkan jumlah penduduk bekerja yang layak
membayar zakat.
� Berikut adalah purata bayaran Zakat Pendapatan bagi tahun 2006 berdasarkan jumlah
pembayar dan kutipan negeri-negeri terpilih pada tahun 2006:
� Purata Bayaran Zakat Pendapatan di Malaysia pada tahun 2006 adalah RM 905 bagi
setiap pembayar.
� Bagi mendapatkan jangkaan purata bayaran bagi tahun 2007-2010, diandaikan
bahawa peningkatan purata bayaran adalah 2 % setahun berbanding tahun
sebelumnya (asas peningkatan di WP digunakan).
� Jangkaan Purata Bayaran Zakat Pendapatan di Malaysia bagi tahun 2007-2010
( berasaskan
kenaikan 1% setahun) adalah seperti berikut :
Tahun
Kenaikan
Tahunan
Purata Bayaran Zakat
Pendapatan (RM)
2007 2 % RM 970
2008 2% RM 989
2009 2% RM 1,009
2010 2% RM 1,029
Analisa Purata Bayaran Zakat Pendapatan di beberapa negeri di Malaysia: 2006 vs
2005
Pihak 2006 2005 2006 2005 Purata Purata +/-
Berkuasa Kutipan Kutipan Pembayar Pembayar Bayaran Bayaran Purata
Negeri-Negeri (RM) (RM) (orang) (orang) 2006 2005 2006/2005
Wilayah Persekutuan 8 9,123,574.90 76,704,119.69 4 0,809 35,807 2,184 2,142 2%
Selangor 8 1,074,470.56 66,343,660.00 9 2,588 84,237 8 76 7 88 11%
Johor 9 ,969,329.99 5,686,447.05 16,457 Tiada 6 06 - -
Pahang 1 2,021,667.64 10,377,724.00 2 2,316 17,566 5 39 5 91 -9%
Kedah 1 6,223,357.85 15,385,170.86 1 7,239 Tiada 9 41 - -
Melaka 7 ,199,623.79 6,426,951.69 1 2,307 9,973 5 85 6 44 -9%
Negeri Sembilan 1 0,494,783.77 9,045,841.93 1 7,299 14,026 6 07 6 45 -6%
Terengganu 1 4,653,434.10 14,528,727.12 Tiada Tiada - - -
Sabah 1,899,011.64 1,162,400.53 3,266 1,604 5 81 7 25 -20%
Kelantan 11,462,862.06 9,430,489.37 9,061 Tiada 1,265 - -
Perlis 5,759,207.08 Tiada Pecahan 4,335 Tiada 1,329 - -
Perak Tiada Pecahan Tiada Pecahan Tiada Tiada - - -
9 51 553ord.

7 Sunnah Rasulullah S.A.W

Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari. Ketujuh sunnah Nabi SAW itu
adalah:

Pertama: tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya.

Kedua: membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari Alangkah baiknya sebelum mata melihat
dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman.

Ketiga: jangan tinggalkan masjid terutama di waktu shubuh. Sebelum melangkah kemana pun
langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkahan, bukan kerana panggilan
muadzin tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah.

Keempat: jaga solat dhuha, kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha.

Kelima: jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat
Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari.

Keenam: jaga wudhu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Kata
khalifah Ali bin Abu Thalib, “Orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu solat
walau ia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi
dia ya Allah”.

Ketujuh: amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita
akan dijauhkan oleh Allah.

Zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita kurang bersyukur, maka kita kurang
berzikir pula, oleh kerana itu setiap waktu harus selalu ada penghayatan dalam melaksanakan
ibadah ritual dan ibadah ajaran Islam lainnya. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling
bergizi, dan dengan zikir berbagai kejahatan dapat ditangkal sehingga jauhlah umat manusia dari
sifat-sifat yang berpangkal pada materialisme dan hedonisme.

7 Sunnah Rasulullah S.A.W

Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari. Ketujuh sunnah Nabi SAW itu
adalah:

Pertama: tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya.

Kedua: membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari Alangkah baiknya sebelum mata melihat
dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman.

Ketiga: jangan tinggalkan masjid terutama di waktu shubuh. Sebelum melangkah kemana pun
langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkahan, bukan kerana panggilan
muadzin tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah.

Keempat: jaga solat dhuha, kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha.

Kelima: jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat
Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari.

Keenam: jaga wudhu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Kata
khalifah Ali bin Abu Thalib, “Orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu solat
walau ia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi
dia ya Allah”.

Ketujuh: amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita
akan dijauhkan oleh Allah.

Zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita kurang bersyukur, maka kita kurang
berzikir pula, oleh kerana itu setiap waktu harus selalu ada penghayatan dalam melaksanakan
ibadah ritual dan ibadah ajaran Islam lainnya. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling
bergizi, dan dengan zikir berbagai kejahatan dapat ditangkal sehingga jauhlah umat manusia dari
sifat-sifat yang berpangkal pada materialisme dan hedonisme.