SISTEM-SISTEM EKONOMI

7/24/2010

rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

APA YANG HENDAK DIKELUARKAN

BAGAIMANA HENDAK DIKELUARKAN

MASALAH ASAS EKONOMI

UNTUK SIAPA BARANG DIKELUARKAN

BERAPA BANYAK YANG HENDAK DIKELUARKAN

7/24/2010

rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

Ciri-ciri

Kebaikan

Keburukan

Bagaimana Sistem Ekonomi Bebas Menyelesaikan Masalah Asas Ekonomi
7/24/2010 rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI BEBAS: CIRI-CIRI

‡ Kerajaan tidak campur tangan dalam ekonomi ‡ Pemilikan persendirian ‡ Peranan mekanisma harga ‡ Wujud persaingan ‡ Keagungan pengguna dalam pasaran.

7/24/2010

rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI BEBAS: KEBAIKAN
‡ Kebajikan individu dan masyarakat dimaksimumkan ‡ Kebebasan yang luas untuk melakukan kegiatan ekonomi ‡ Menggalakkan penggunaan barangan dan faktor pengeluaran secara cekap ‡ Mendorong kemajuan teknologi dan inovasi ‡ Pasaran memberi maklumat tepat kepada pengeluar
7/24/2010 rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI KAPITALIS: KELEMAHAN

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Ketidakstabilan ekonomi Agihan pendapatan yang tidak saksama Kegagalan mengeluarkan barangan awam Menggalakkan amalan monopoli Kos sosial dan kesan luaran

7/24/2010

rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI KAPITALIS: BAGAIMANA MENYELESAIKAN MASALAH ASAS
‡ Apa dan berapa yang hendak dikeluarkan? - bergantung ke atas permintaan yang mempengaruhi penawaran atau kuasa pengguna. ‡ Bagaimana untuk mengeluarkan? ± Pemilihan teknik pengeluaran yang paling murah yang dapat meminimumkan kos pengeluaran ‡ Untuk siapa dikeluarkan? bergantung terhadap kuasa beli pengguna.
7/24/2010 rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

Ciri-ciri

Kebaikan

Keburukan

Bagaimana Sistem Ekonomi Sosialis Menyelesaikan Masalah Asas Ekonomi
7/24/2010 rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI PERANCANGAN PUSAT (SOSIALIS): CIRI-CIRI

‡ Campur tangan kerajaan dalam ekonomi ‡ Hak milik negara ‡ Tiada motif keuntungan

7/24/2010

rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI PERANCANGAN PUSAT (SOSIALIS): KEBAIKAN

‡ ‡ ‡ ‡

Pengeluaran secara skel besar-besaran Kesaksamaan agihan pendapatan Pengeluaran tanpa persaingan Kestabilan ekonomi

7/24/2010

rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI PERANCANGAN PUSAT (SOSIALIS): KELEMAHAN

‡ Kesilapan dalam membuat keputusan ‡ Kurang motivasi dan insentif ‡ Teknologi dan inovasi tidak berkembang

7/24/2010

rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI SOSIALIS: BAGAIMANA MENYELESAIKAN MASALAH ASAS

‡ Dikawal sepenuhnya oleh kerajaan dan bukan sektor individu. Kerajaan bertanggungjawab menyelesaikan keempat-empat masalah asas ekonomi. Rakyat tiada pilihan tetapi perlu menerima setiap keputusan yang dilakukan oleh kerajaan.
7/24/2010 rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

Ciri-ciri

Kebaikan

Keburukan

Bagaimana sistem ekonomi Campuran Menyelesaikan Masalah Asas Ekonomi
7/24/2010 rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI CAMPURAN: CIRI-CIRI
‡ Individu dan kerajaan membuat keputusan ekonomi. ‡ Individu bebas untuk mempunyai kekayaan, tetapi akan dikenakan cukai oleh kerajaan. ‡ Individu juga bebas untuk membuat keputusan ekonomi, tetapi kerajaan campur tangan melalui penguatkuasaan peraturan dan undang-undang. ‡ Pendapatan individu adalah berdasarkan usaha dan sistem ganjaran. ‡ Kerajaan menyediakan barangan awam. ‡ Kerajaan memberi bantuan kewangan untuk pembelajaran dan perkhidmatan kesihatan.
7/24/2010 rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI CAMPURAN: TUJUAN CAMPUR TANGAN KERAJAAN

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Mewujudkan kestabilan ekonomi Menyediakan barang awam Mengelakkan amalan monopoli Merapatkan jurang pendapatan masyarakat Menghapuskan kesan luaran yang negatif Mengawal aktiviti pengeluaran yang bertentangan dengan undang-undang.

7/24/2010

rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI CAMPURAN: BENTUK CAMPUR TANGAN KERAJAAN

‡ ‡ ‡ ‡

Peraturan dan undang-undang Penentuan tingkat harga Percukaian dan subsidi Pemilikan kerajaan

7/24/2010

rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI CAMPURAN: BAGAIMANA MENYELESAIKAN MASALAH ASAS
‡ Apa yang hendak dikeluarkan? - ditentukan oleh mekanisme harga melalui teori permintaan dan penawaran. - kerajaan hanya campur tangan apabila perlu. ‡ Bagaimana untuk mengeluarkan? ± Pengeluar akan memilih cara yang paling efisien dengan kos yang efektif dalam proses pengeluaran. ± Kerajaan mengawal undang-undang jika wujud ketidakcekapan dalam pengeluaran. ‡ Untuk siapa dikeluarkan? - berdasarkan kepada agihan pendapatan masyarakat.
7/24/2010 rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

-Matlamat utama untuk mencapai Al-Falah: bermaksud mencapai kejayaan hidup di dunia dan akhirat. -Falsafah asas penubuhan: a) Konsep Tauhid - mempercayai bahawa dalam Islam hanya Allah yang patut disembah. Terbahagi kepada dua iaitu Habluminallah dan Habluminannas. b) Konsep Rububiyyah - adalah konsep yang mempercayai bahawa hanya Allah SWT adalah pencipta yang paling berkuasa. Juga pemurah dan mengatur aktiviti-aktiviti manusia untuk mencapai Al-Falah di dunia dan akhirat. c) Konsep Tazkiyyah 7/24/2010 bermaksud penyucian. rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

Falsafah asas penubuhan: d) Konsep Khilafah - menyatakan bahawa manusia ialah khalifah Allah SWT di atas muka bumi ini. e) Konsep Ukhuwah - konsep persaudaraan.

7/24/2010

rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

SISTEM EKONOMI ISLAM: BAGAIMANA MENYELESAIKAN MASALAH ASAS
‡ Apa yang hendak dikeluarkan? - diselesaikan melalui prinsip Syariah seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran danAl-Sunnah. ‡ Bagaimana untuk mengeluarkan? ± Pengeluar akan memilih teknik pengeluaran yang paling cekap dengan kos yang paling efektif. ‡ Untuk siapa dikeluarkan? - barang yang dihasilkan mesti halal dan bertepatan dengan pengkelasan barangan di dalam Islam. Kerajaan perlu mendahulukan keperluan golongan miskin.
7/24/2010 rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

PENGKELASAN BARANGAN DALAM ISLAM
‡ Barang Dharuriyyah - merupakan barang asas. ‡ Barang Hajiyyah ± Barang yang memberi keselesaan ‡ Barang Tahsiniyyah atau Kamaliyyah - barangan mewah ‡ Barang Tarafiyyah - barang yang diharamkan dalam Islam
7/24/2010 rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

‡ Sistem yang bukan ciptaan manusia ‡ Tujuan kegiatan ekonomi ‡ Pemilikan harta ‡ Kebebasan persaingan ‡ Peranan pengguna dan pengeluar

7/24/2010

rosse/JKS/EKON/PPISMP SEM 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.