Anda di halaman 1dari 31

PEMBANGUNAN EKONOM

DAN HUBUNGAN ETNK:


PEMODENAN DAN PROSES
PEMBNAAN NEGARA
KONSEP PEMBANGUNAN DAN
MODENSAS
Maksud pembangunan
merujuk kepada usaha mengubah masyarakat atau negara daripada
keadaan mundur kepada orang yang lebih maju.
Konsep pembangunan negara
asas kepada dasar-dasar pembangunan negara
falsafah dan matlamat, jenis-jenis program, arah serta kesan
pembangunan negara merujuk kepada konsep ini.
KONSEP PEMBANGUNAN NEGARA
Pembangunan Dasar dan Program
Politik
Sosial
Kebudayaan
Psikologi
sumber fizikal dan sumber manusia
aspek kebendaan
dasar kebudayaan nasional
Keperluan-keperluan asas seperti
makanan, tempat tinggal dan pakaian.
Perkhidmatan Asas seperti
pendidikan, keselamatan, ksihatan
dan hak kemanusiaan.
Pembangunan Dasar danProgram
Ekonomi Dasar-dasar
Pembangunan Negara
Falsafah dan matlamat
Jenis-jenis program
Arah dan kesan
pembangunan
MODENESAS
satu proses untuk merobah atau mentransformasikan
kehidupan masyarakat dari segenap sudut.
ukuran modenisasi
perubahan dan penoapaian yang berlaku dalam
masyarakat dari aspek ekonomi, politik, sosial, sains
dan teknologi.
Kejayaan dan kegagalan
falsafah pemikiran dan matlamat pembangunan yang
didokong.
1ika pembangunan hanya menekankan aspek material semata-
mata dengan mengetepikan aspek spiritual, maka matlamat
pembangunan dalam ertikata sebenarnya tidak akan teroapai.
dari sudut realitinya dalam tempoh lebih kurang dua
ratus tahun yang lalu, konsep pembangunan dan
modernisasi masih terikat kuat dengan tradisi
sekularisme barat.
Asas utama kepada modenisasi iaitu pembangunan
ekonomi dan pembangunan politik.
KOMPONEN EKONOM MATLAMAT, METOD
DAN UKURAN PENCAPAAN
komponen, matlamat, kaedah dan ukuran penoapaian ekonomi juga seringkali
berubah dan berbeza mengikut ideologi yang didokong.
Contohnya ekonomi kapitalis adalah berbeza daripada ekonomi marxisme.
Komponen ekonomi merangkumi aspek pengeluaran, pertukaran, pengagihan
harta kekayaan, peralatan yang digunakan dan sebagainya.
1ika matlamat ekonomi itu adalah untuk meningkatkan pendapatan negara,
maka kaedah yang boleh menambahkan pendapatan rakyat akan
digunakan. lni adalah kerana hasil pendapatan negara dikatakan sangat
berkait rapat dengan hasil pendapatan rakyat jelata.
3ekiranya matlamat ekonomi itu untuk membawa kepada keseimbangan
sosial dalam masyarakat, maka kaedahnya pula sudah tentu berbeza
dengan di atas, begitu juga dengan ukuran penoapaiannya.
Pembangunan ekonomi hanya akan menjadi lebih bermakna jika matlamat
atau tujuan ditetapkan dan mengambil nilai-nilai yang ada dalam
masyarakat.
KOMPONEN POLTK: MATLAMAT, METOD,
UKURAN PENCAPAAN
Politik memainkan peranan dalam
menentukan dasar dan arah tuju sesebuah kerajaan yang memerintah
membangunkan sosio-ekonomi
membina negara (srare-bu||o|ng dan negara-bangsa (nar|on-srare.
membina dan membangunkan negara dan negara-bangsa merupakan
masalah utama yang dihadapi oleh sesebuah negara selepas menoapai
kemerdekaan.
Bukan mudah untuk mewujudkan semangat 'kenegaraan' sebuah
negara yang penduduknya terdiri dari pelbagai kaum
Komponen-komponen yang ada seperti ekonomi,sosial, politik,
pendidikan dan sebagainya boleh digunakan untuk menoapai matlamat
ini.
melalui pembentukan dan pelaksanaan dasar awam yang memberi
keutamaan kepada kepentingan nasional.
Kejayaannya boleh diukur sama ada seoara kualitatif ataupun
kuantitatif berdasarkan tahap integrasi nasional yang dioapai
PEMBANGUNAN EKONOM DALAM KONTEKS
HUBUNGAN ETNK D MALAYSA
Perkembangan Lkonomi Pada Laman 3ebelum Penjajahan
sistem dan pembangunan ekonomi masyarakat Melayu
adalah berkisar kepada sektor pertanian dan juga
perikanan, pemungut hasil hutan dan bahkan ada juga
yang melibatkan diri dalam mengeluarkan hasil-hasil bumi.
menjalankan urusan pertukaran barangan (barrer
keperluan dengan pihak-pihak lain.
menjadi pembekal utama hasil-hasil tersebut kepada
saudagar-saudagar Arab, lndia, China dan seterusnya
kepada pedagang-pedagang Lropah seperti Belanda dan
Portugis.
Contoh keoemerlangan orang Melayu dalam perdagangan,
Melaka sebagai pusat perdagangan.
SSTEM DAN PEMBANGUNAN EKONOM
SERTA MATLAMATNYA SEMASA
PENJAJAHAN BRTSH.
3istem dan pembangunan ekonomi lebih tertumpu kepada industri
getah dan bijih timah.
Membawa masuk buruh dari China dan lndia.
0rang Melayu masih kekal dalam pekerjaan tradisi mereka.
polisi pemerintahan peoah dan perintah (oev|oe ano ru|e
-telah membawa perubahan kepada struktur kekuasaan politik di
3emenanjung 1anah Melayu
-menjadi batu penghalang kepada kewujudan satu masyarakat yang
bersatupadu
-Pembahagian kawasan-kawasan penempatan dan sektor pekerjaan
mengikut kaum telah menyebabkan ketidak-seimbangan kedudukan
ekonomi antara kaum dan perbezaan kemajuan di antara wilayah.
ujud Uwiekonomi ekonomi Uualisme
Negeri-negeri Pantai 1imur kurang alami perubahan.
1urang ekonomi amat ketara antara melayu dan bumiputera dengan bukan melayu dan
bumiputera. 1uga antara bandar dan luar bandar
Masyarakat Majmuk
Ekonomi Tradisional
Tumpuan Melayu
Melayu
ndia
Cina
Tumpuan Bukan
Melayu
Ekonomi Moden
FASA RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA
TAHUN NEGARA (1956-2010)
Rancangan Pembangunan Negara Fasa 1 (1956-70)
-Rancangan Malaya 1 (1956-60), ke 2 (1961-65) dan
Rancangan Malaysia 1 (1966-70)
Rancangan Pembangunan Negara Fasa 3 (1991-2010)
-Rancangan Malaysia ke 6 (1990-95), ke 7 (1996-2000), ke 8
(2001-2005) dan ke 9 (2006-2010)
Rancangan Pembangunan Negara Fasa 2 (1971-90)
-Rancangan Malaysia ke 2 (1971-75), ke Malaysia 3
(1976-80), ke 4 (1981-85) dan ke 5 (1986-90)
RANCANGAN PEMBANGUNAN NEGARA
FASA PERTAMA
usaha-usaha kerajaan meranoang dan melaksanakan
peranoangan dan pembangunan negara bagi
mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan
politik dan sosioekonomi.
usaha pemulihan ekonomi selepas Merdeka
Pembangunan luar bandar.
Pelbagaikan Asas Lkonomi (perkenal komoditi tambahan
Kemajuan pertanian, perusahaan, kemudahan asas dan
perkhidmatan.
NAMuN, gagal hapus ekonomi Uualisme, kadar
kemiskinan dan pengangguran.
#anoangan Malaya 1 (1956-60
-1umpuan Pembangunan Luar Bandar, pulih getah.
2 matlamat:
1. Bangun ekonomi luar bandar, rapatkan jurang
antara bandar dan luar bandar.
2. Kurangkan kadar kemiskinan.
Penekanan sektor ekonomi, perkhidmatan sosial dan awam.
Agensi utama: #lUA (kini MA#A dan LK1P (kini lLLUA.
1959, tubuh Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar.
#anoangan Malaya Ke 2 (1961-65
#anoangan yang lebih menyeluruh dengan penyertaan dari pihak
pemerintah hinggalah ke rakyat biasa. Perbanyak kemudahan
asas dan kepelbagaian ekonomi luar bandar.
4 matlamat:
1.Kurangkan beza taraf hidup antara kawasan.
2. Peluang pekerjaan
3. Penyediaan kemudahan asas
Pelbagai kegiatan ekonomi.
-3trategi galakan penyertaan rakyat dalam program pembangunan dan
pelaksanaan kerajaan atas keperluan masyarakat setempat.
-3istem Bilik 0erakan
Mengadakan kawalan rapi terhadap
pembangunan ekonomi dengan
mengumpulkan semua maklumat tentang
perangkaan, peta dan oarta yang menunjukan
kemajuan sesuatu kawasan.
#anoangan Malaysia 1(1966-70
- Pembangunan negara menyeluruh kesemua
bidang ekonomi. Bersepadu dengan 3abah dan
3arawak.
Matlamat:
1.Pelbagai ekonomi dalam sektor perindustrian
2.Perbanyak peluang pekerjaan
3.Peningkatan pendapatan dan guna sumber
4.Peroepat integrasi
- 1umpuan pembukaan tanah besar-an dan
penyediaan kemudahan.
- Bantuan kredit luar bandar
- lnstitusi Lembaga Pertubuhan Peladang, Bank
Pertanian, Koperasi Luar Bandar,
lLLC#A(Lembaga Pemulihan dan Penyatuan
1anah, MA#Ul (lnstitut Penyelidikan dan Kemajuan
Pertanian
- Perindustrian: lulus akta Pelaburan 1968, MlUA
dan memberi taraf perintis industri-industri baru.
RANCANGAN PEMBANGUNAN NEGARA
FASA KEDUA(1971-1990)
#angka #anoangan 1angka Panjang Pertama
(##1P1
#anoangan Malaysia Ke 2 (1971-75
-Perbaiki kedudukan ekonomi tidak seimbang antara
kaum dan wilayah.
-Matlamat ULB: oapai perpaduan melalui,
1. Basmi Kemiskinan
2. 3usun semula masyarakat.
-Lima usaha basmi kemiskinan ialah:
1. Peluang kerja diisi oleh semua kaum.
2.Kurang jurang perbezaan pendapatan antara kaum
dan wilayah
3.Peningkatan daya pengeluaran dan pendapatan
4. Perbaiki taraf dan kualiti hidup
5.ujudkan suasana pekerjaan dari komposisi kaum.
-ULB usaha wujudkan masyarakat perdagangan dan
perindustrian.
-wujudkan pusat pertumbuhan ekonomi melalui
pembukaan ranoangan tanah bersepadu seperti
KL10#A dan UA#A.
-Bagi peroepatkan ULB, agensi PL#NA3, uUA, #l3UA dan
LPP ditubuhkan.
#anoangan Malaysia Ke 3 (1976-80
-peringkat ke 2 ULB dan ##1P1.
-#anoangan Pembangunan ilayah, buka bandar baru, bina KL3LUA# dan
KL1LN0A.
-0etah,kelapa sawit, pertanian dan perindustrian.
#anoangan Malaysia Ke 4(1981-85
-Perkemas #MK 1 dan 2. 1ika ini ekonomi dunia lembap.
-Penekanan perusahaan berat, teknologi tinggi dan tenaga kerja mahir. lC0M
ditubuhkan.
-Buka kaw.perusahaan baru, bina PNB dan 3kim A3N(1981.
#anoangan Malaysia Ke 5(1986-1990
-Memaksimumkan penggunaan tanah, sumber manusia dan peluang
latihan kemahiran.
-3trategi sektor perusahaan:
1. Peranan sektor swasta dan keoekapan agensi kerajaan.
2. 0iatkan perusahaan pembuatan.(bina P#010N
-asil: kepesatan ekonomi mampu menghadapi kemelesetan ekonomi
dunia.
4.4 RANCANGAN PEMBANGUNAN
NEGARA FASA KETGA (1991-
2000)
##1P ke-2
#anoangan Malaysia Ke 6(1991-1995
-Kekal dan seimbangkan ekonomi dalam UPN.
-3trategi:
1.1ingkat daya saing, penglibatan sektor swasta.
2.Kurangkan penyertaan sektor awam.
3.Uasar liberalisasi dan perbaiki iklim pelaburan.
4.0alakan perindustrian teknologi oanggih.
5.Kukuh pasaran kewangan dan modal.
#anoangan Malaysia Ke 7(1996-2000
-Menyokong dan kekalkan proses pembangunan.
-1ingkat pertumbuhan potensi keluaran, peralihan struktur dan
pembangunan seimbang.
-Peningkatan produktiviti dan keoekapan (swasta.
-3trategi:
1. 3tabilkan ekonomi makro
2. 1ingkat produktiviti
3. 1abungan dalam negara maju
4. Kurangkan defisit akaun semasa imbangan pembayaran
asar Pembangunan NasionaI (PN)(1991), Ianjutan EB. Objektif:
Pupuk perpaduan, pembangunan seimbang, pengIibatan swasta
daIam susunatur masyarakat dan pembangunan sumber manusia
##1P ke 3(2001-2010
#anoangan Malaysia ke 8 (2001-2005
-Uasar AA3AN NL0A#A: Menjamin pertumbuhan mapan,
kukuh daya tahan ekonomi dan masyarakat bersatu dan
saksama.
-awasan 2020(28/2/1991menjadi negara maju dgn
aouan sendiri. 9 oabarannya: negara bersatu padu,
masyarakat berjiwa bebas, demokratik, bermoral etika,
liberal, saintifik, progresif, penyayang, adil dan makmur.
-0abung ULB+UPN = tingkat keutuhan dan daya saing
negara.
-3trategi #MK 8:
1.Mantap ekonomi makro dan dasar kewangan berhemah
2.1ingkat kemantapan ilmu, kemahiran, kepakaran,penyelidikan, sains
dan teknologi.
3. 1ingkat daya saing dan ketahanan ekonomi.
4.Luaskan penggunaan lC1.
5. 3emai nilai murni dan positif masyarakat dgn sistem pendidikan,
sosial, agama dan media.
#anoangan Malaysia ke 9(2006-2010
-Peringkat 2 ##1P3 dan fasa 2 awasan 2020
-Pembangunan lN3ANlA. Cabarannya:
1.1ingkat prestasi negara
2.Kukuh daya saing, tahan dan lnovasi.
3.Uaya pengeluaran dan pengetahuan ekonomi.
4. Bangun sumber manusia.
5. Kemiskinan sifar.
Kemudahan dan perkhidmatan berkualiti tinggi.
-3trategi:
1.Keseimbangan 0ptimum dan saksama.
2.#akyat termiskin sifar.
3.1ingkat prestasi agihan (ekuiti,pendapatan
4.Kemudahan dan khidmat berkualiti.
5.lK3 peneraju pertumbuhan ekonomi.
6.lmbangan belanjawan
7.Keberkesanan penswastaan.
8.urus sumber semulajadi seoara berhemat.
-Keutamaan ialah kepada projek kukuhkan daya saing, penuhi
keperluan sosioekonomi segenap masyarakat,projek yang ada
kesan berganda dan struktur bersifat fungsian juga projek yang
menyebabkan keboooran dalam ekonomi.
-Masalah:
1.Kurang pelaburan swasta
2.Kurang tenaga mahir
3.lmport teknologi, mahir urus dan jentera.
KESMPULAN KESMPULAN
Berlakunya peralihan identifikasi Berlakunya peralihan identifikasi
sosioekonomi kaum dan pembentukan sosioekonomi kaum dan pembentukan
negara maju berasaskan dasar dan negara maju berasaskan dasar dan
pelaksanaan ekonomi negara pelaksanaan ekonomi negara..