Anda di halaman 1dari 17

Format SPP baru Temuduga secara berkumpulan (3-5 org).

Perincian markah 20% (Sahsiah/Perwatakan/Penampilan) 20% (penyampaian) 30% (pengetahuan akademik/ikhtisas) 30% (pengetahuan isu2 semasa) Soalan-soalan famous untuk temuduga SPP

1)

Rukun Negara

1) Kepercayaan Kepada Tuhan -Bangsa & Negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yg kukuh kpd Tuhan. 2) Kesetiaan Kepada Raja & Negarasetiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur & ikhlas kpd Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. 3) Keluhuran Perlembagaan -melindungi hak dan keistimewaan warganegara -menghormati, menghargai serta memahami maksud & latar belakang penggubalannya 4) Kedaulatan Undang-Undang -patuh kpd undang-undang yg telah digubal supaya keamanan negara dapat dicapai. 5) Kesopanan dan Kesusilaan Sifat sopan-santun dan tatasusila penting dlm mewujudkan perpaduan di Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum

2) Falsafah Pendidikan Negara


Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang disuratkan pada tahun 1987 berbunyi:"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan . Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara" Falsafah Pendidikan ini menjurus ke arah mencirikan insan dan warganegara yang baik dengan mengemukakan ciri-ciri: a. Percaya dan patuh kepada tuhan b. Berilmu pengetahuan c. Berakhlak mulia d. Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. e. Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat, agama. Bangsa dan negara. f. Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Keseimbangan dan keharmonian yang terdapat dalam FPN akan dapat dicapai jika nilai-nilai murni ini dapat direalisasikan melalui kurikulum (khususnya dalam pendidikan formal dan tidak formal) supaya ilmu pengetahuan akan dapat diperkembangkan sebagai khalifah Allah dimukabumi ini, manusia hendaklah menyeru dan menyedarkan sesama manusia yang lain.

3) Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) 4) 16 Nilai yang terkandung dalam FPK dan mana datangnya nilai-nilai tu.
Pada bulan Mei 1969, rusuhan kaum berlaku dalam sejarah negara. Selain daripada itu tekanan daripada cendikiawan Islam terutama sejak Persidangan Sedunia Tentang Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977 serta penularan pelbagai jenis penyakit kerohanian, akhlak, sosial dikalangan pelbagai lapisan masyarakat mengalakkan pihak yang berkenaan memberi perhatian yang lebih kepada isu nilai dalam pendidikan Melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisiplin, berpengetahuan, bertanggungjawab, berkebolehan berwawasan

dan terlatih. Maka apakah corak pandangan hidup atau "world view" yang harus didedahkan kepada pelajar atau belia sekarang untuk mereka hayati, amal dan wariskan?. Untuk melihat output dan product yang positif yang dijelmakan oleh pelajar ialah melalui penanaman nilai-nilai murni serta penekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik mereka agar selaras dengan penyataan FPN ini. Fungsi utama proses pendidikan ialah sebagai agen pemasyarakatan dan pembudayaan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Yang penting sekali adalah kesepaduan empat sifat utama iaitu JERI (Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelektual) yang akan menghasilkan keseimbangan dalam melahirkan individu yang berakhlak. Masyarakt adalah agen ketiga dalam membentuk nilai murni. Melalui FPN yang dipelajari disekolah-sekolah baik untuk ahli masyarakat yang sedang atau telah tamat bersekolah. Mereka telah diterapkan dan diajar dengan nilai murni. Kesan daripada apa yang dipelajari mereka boleh jelaskan kepada orang lain samada melalui bentuk penerangan, perbincangan melihat ataupun perubahan perlakuan sendiri. Penerapan nilai itu mestilah bersahaja dan tidak langsung dan sentiasa berterusan. Di Malaysia dewasa ini isu-isu penerapan nilai murni semakin ketara dan menonjol. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan strategi penerapan nilai-nilai murni secara komprehensif dimana: " Nilai-nilai murni akan disisipkan melalui kesemua matapelajaran dan akan diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-kurikulum, formal dan tidak formal, di dalam dan di luar bilik darjah, akan digunakan sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk memastikan penerapan nilai-nilai murni akan berhasil dan berkesan." 5.0 16 Aspek Nilai-nilai Murni Jawatankuasa Pendidikan Akhlak yang ditubuhkan pada tahun 1976 telah meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam pelbagai agama yang diamalkan di negara kita, tidak hanya memfokuskan kepada agama Islam sahaja. Berasaskan kepada pandangan dan maklumbalas yang diperolehi , jawatankuasa ini yang dianggotai oleh wakil pelbagai agama telah menerima 16 nilai yang boleh diajar dan diserapkan kepada semua pelajar di negara ini untuk membentuk pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari segi kognitif, afektif, psikomotor dan akhlak. Di sekolah penerapan nilai murni boleh disepadukan melalui: a. Secara pertuturan b. Secara perlakuan c. Secara teladan d. Secara isyarat e. Secara kefahaman f. Secara interpretasi g. Secara konteksual Tujuan pendidikan nilai murni ialah untuk membentuk muridmurid supaya berperibadi mulia dan mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai moral diri, keluarga, komuniti dan masyarakat. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah memperakui 16 nilainilai murni:1. Baik Hati Sikap sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati boleh dilihat dengan menilai tindak tanduk orang lain. 2.Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. 3.Hemah Tinggi Berbudi pekerti dengan tingkah laku mulia dan lemah lembut yang patut diamalkan oleh seseorang individu dalam hubungannya dengan ahli masyarakat yang lain. 4.Hormat Menghormati Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 5.Kasih sayang

Che Mah 2787

SPP 2011

Perasaan cinta, kasih sayang yang mendalam dan berkekalan. Rasa ini lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu, tanpa sebarang unsur kepentingan diri: 6.Keadilan Perlakuan, pertuturan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. 7. Kebebasan Kebebasan yang dimaksudkan ini, tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh agama, masyarakat dan negara. 8. Keberanian Kesanggunpan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah hati. Keberanian itu perlu ada pada setiap orang. Tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya kerana keberanian yang melulu mengakibatkan bencana. 9. Kebersihan fizikal dan mental Kebersihan fizikal ialah kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Kebersihan mental pula merangkumi pertuturan, perlakuan, pemikiran dan kerohanian. 10. Kejujuran Sikap dan perlakuan yang menunjukan niat baik, amanah dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan. 11. Kerajinan Usaha berteruan yang penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara. 12. Kerjasama Usaha baik dan membina yang dilakukan secara bersama pada peringkat individu, komuniti, masyarakat atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat seperti persaudaraan, tanggungjawab bersama, gotong royang, ketoleranan dan perpaduan. 13. Kesedaran Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. 14. Kesyukuran Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas di atas nikmat dan kesenangan yang diperolehi seperti berterima kasih,, mengenang budi dan penghargaan. 15. Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya, tanpa dipengaruhi oleh perasaan. Umpamanya seperti boleh membuat pertimbangan, boleh membuat penakulan dan berfikiran logik dan terbuka. 16. Semangat Bermasyarakat Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian hidup dalam masyarakat seperti bermuafakat, kerajinan dan peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat.

sumbangan ahli persatuan bahkan juga oleh ahli korporat dan individu tertentu. Dana yang terkumpul ini boleh digunakan untuk kebajikan dan manfaat sekolah dan para pelajar PIBG juga boleh mengadakan seminar dan kem motivasi untuk para pelajar di setiap sekolah. Program seperti ini penting demi memberi kesedaran dan semangat kepada pelajar untuk terus belajar dan berjaya. pemantau dan penilai terhadap perjalanan sekolah. Dengan kata lain, ahli PIBG boleh berfungsi sebagai penilai terhadap prestasi sekolah sama ada dalam hal-hal akademik mahupun kokurikulum. Susulan daripada itu, perbincangan boleh diadakan dari semasa ke semasa dengan pihak sekolah demi mengatasi sebarang kelemahan dan masalah yang dihadapi. Di samping itu, pihak persatuan juga boleh berfungsi sebagai penjamin atau penyelamat kepada guru sewaktu menjalankan tugas di sekolah. Hal ini wajar dilakukan kerana ramai kalangan guru berasa tertekan dan terancam apabila menjalankan tanggungjawab sebagai pendidik. PIBG boleh juga mengadakan beberapa sesi gotong-royong di sekolah, misalnya gotong-royong menyiapkan bangunan tambahan, membina Taman Sains sekolah dan sebagainya. Gotong-royong yang diadakan ini bukan sahaja akan dapat merapatkan hubungan antara ibu bapa dan pelajar, malahan juga dengan guru di sekolah. Hubungan yang mesra ini mampu melenyapkan prasangka antara ibu bapa dengan guru. Hasilnya, akan wujud kerjasama lain antara mereka. Dengan itu, segala bentuk program yang dirancang oleh sekolah akan berjalan dengan lancar. Ini sudah pasti membantu sekolah melahirkan lebih ramai pelaj ar yang berkualiti pada masa hadapan.

8) Struktur pentadbiran
Kementerian Pelajaran Malaysia adalah satu organisasi yang besar yang merujuk kepada proses mengurus dan mentadbir sistem pendidikan negara. Mereka berusaha memperkembangkan potensi masing-masing bagi mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Justeru itu pendidikan berfungsi sebagai alat memenuhi keperluan-keperluan negara dalam pelbagai aspek sama ada politik, ekonomi ataupun sosial. (Yahaya Don, 2005). Definisi Pengurusan Dan Pentadbiran Kementerian Pelajaran Malaysia Kamaruddin Kachar (1990) melihat pentadbiran pendidikan sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan pendidikan, pengelolaan pendidikan, pengurusan kakitangan pendidikan, pengarahan pendidikan, penyelarasan pendidikan, penyediaan belanjawaan pendidikan dan penilaian pendidikan. Makna pentadbiran agak berbeza dengan makna pengurusan. Pengurusan melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan, menyusun atur, mengelola, mengarah, memimpin, mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi. Manakala pentadbiran pula membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang, disusun atur, dikelola, diarah, dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi pendidikan, secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat pendidikan. Jelaslah juga bahawa kedua-dua istilah tersebut mengurus dan mentadbir adalah saling melengkapi. Dalam pendidikan istilah yang paling sesuai digunakan ialah pengurusan dan pentadbiran pendidikan kerana tugas kedua-duanya terdapat dalam mana-mana Institusi Pendidikan (Rosy Talin 2002). Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia Struktur dan organisasi pentadbiran pendidikan di Malaysia dibentuk berdasarkan kepada sistem politik dan pentadbiran negara. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan sistem pendidikan berpusat. Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah sangat besar, namun secara ringkas terbahagi kepada lima peringkat iaitu; 1. Eksekutif 2. Pengurusan 3. Penyeliaan

5) Teori-teori pengajaran dan pedagogi yang berkaitan - behavior theory, constructivist theory, humanistics theory, cognitive theory dan sewaktu dengannya. Pastikan tahu siapa tokoh2nya. 6) Cara mengajar dan cara meningkatkan motivasi murid ikut teori behavior, sosial dan kognitif (berdasarkan kepada teori2 pembelajaran) 7) PIBG
Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan antara mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. Menerusi PIBG, banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Salah satu peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. PIBG sebagai sebuah organisasi yang berwibawa boleh menubuhkan tabung pendidikan untuk para pelajar di sesebuah sekolah. Tabung ini boleh diisi bukan sahaja menerusi

Che Mah 2787

SPP 2011

4. Teknikal 5. Pelaksana Kelima-lima peringkat di atas boleh dikategorikan kepada empat bahagian/struktur pentadbiran, iaitu: Peringkat Persekutuan, Peringkat Negeri, Peringkat Daerah dan Peringkat Sekolah. Rajah 1 berikut menunjukkan secara jelas Hierarki Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pelajaran terdiri daripada dua puluh bahagian. Dua belas bahagian professional dan lapan bahagian pentadbiran. Tiaptiap bahagian professional diketuai oleh seorang pengarah sementara bahagian pendaftaran Sekolah dan Guru di ketuai oleh Timbalan pendaftar Besar dan bahagian Nazir diketuai oleh seorang ketua Nazir persekutuan. Tiap-tiap bahagian pentadbiran pula diketuai oleh seorang setiausaha kecuali bahagian pentadbiran diketuai oleh seorang ketua penolong setiausaha

9) Isu-isu semasa dalam dan luar (baca paper, tengok berita)


JANUARI - isu PISMP posting lewat + isu KPLI posting dulu dr kite + GSTT dpt extend bkhidmat FEBRUARI - isu PISMP posting (bersyukur) + isu camne nk g konvo + isu xde duit MAC - isu konvokesyen + isu da masuk gaji n x dpt gaji lg + isu susah nk dftr dlm web SPP APRIL - isu gambar konvo cam harem + segelintir dh dpt pangilan SPP MEI - isu x sbar dah nk cuti tgh thn JUN - isu paling hot bln ni (ramai yg dh interview n bakal di interview) + nota2 utk study SPP

10) Isu Pembunuhan Osama


Obama secara simbolik memberitahu rakyat AS bahawa dendam telah berbalas. Osama yang merencanakan serangan itu kini telah dibunuh. Rakyat AS bersorak gembira dan Obama mengatakan bahawa dunia kini lebih selamat setelah Osama dibunuh.Rating popolariti Obama yang rendah kerana isu-isu ekonomi dan sosial yang gagal ditanggani Obama telah melonjak naik kerana pembunuhan itu.Obama akan bertanding bagi penggal kedua untuk mengekalkan kepresidenannya pada akhir tahun hadapan kerana itu dia perlu meningkatkan ratingnya dari sekarang. Kenyataan Obama itu disahut sama oleh Perdana Menteri NajibTun Razak dengan kata-kata yang sama nadanya.Betapa hebatnya Najib kerana mempunyai tahap dan aliran pemikiran yang sama dengan Obama. Sekurang-kurangnya mentornya, Tun Dr Mahathir tidak berkongsi pandangan dengan Najib dan beliau mengecam tindakan Obama mengarahkan pembunuhan kejam itu dengan menceroboh memasuki wilayah Pakistan, sebuah negara berdaulat, walaupun Pakistan berkerjasama dengan AS dalam perang menentang keganasan.

11) Isu-isu pendidikan yang terkini


1. Isu cikgu atau guru GSTT. Dari awal Disember hingga ke akhir Januari, cerita GSTT berjaya masuk ke surat khabar dan banyak mendapat respon pada setiap hari. Tak kurang juga guru kontrak juga ingin mengetahui status terkini mereka seperti mana yang berlaku

dengan kes GSTT. Sampai hari ini, belum ada apa-apa berita yang menggembirakan. 2. Isu buku teks bahasa english. Macam mana boleh ada kesilapan dalam buku teks tu? Nak salahkan penilai, penilai akan kata dia tak pilih buku tu. Dia pilih buku lain. Nak salahkan cikgu yang buat buku teks tu, memang dah sah-sah salah mereka. Tapi kalau buku tu dah banyak sangat salahnya, apsal nak juga buku tu yang diterima? Mengapa buku itu yang dipilih? Takkan para penilai nak pilih buku teks yang bermasalah bukan? Kat sini, banyak isu panas timbul dan akibatnya..teruk Pak Muhyiddin nak jawab dibuatnya.. 3. Isu Interlok. Ini satu lagi isu yang diperbesarkan dan dipolitikkan. Bila dah masuk isu politik, macam-macamlah yang akan bersuara. Bagi aku, ada banyak lagi buku yang lagi panas berbanding Interlok. Banyak isu perkauman yang diceritakan dan kita kena faham mengapa buku atau novel seperti Interlok dan Konserto Terakhir dijadikan buku komsas dalam sekolah menengah. Setiap novel seperti Interlok dan Konserto Terakhir ada jalan ceritanya, ada nilai-nilainya tersendiri, dan isu-isu yang dibincangkan ada motifnya tersendiri. Dan kita akan belajar dari jalan ceritanya. Baik dan buruk kita akan tahu. Bukan untuk dipolitikkan. Jadi, bila dah jadi macam ni, kalau aku sebagai Abdullah Hussein pun akan merajuk. Kita buat ikhlas, nak bagitau perkara sebenar, tapi dipolitikkan. Apa kes?? Itulah hakikat sebenar yang berlaku pada masyarakat kita ketika, sebelum, semasa dan selepas merdeka. Yang nak malu, kenapa? Itu sejarah. Kita belajar dari sejarah untuk jadi insan yang lebih baik. Takkan sampai hari ini masih tak boleh bezakan? Yang mana baik dan yang mana tak baik? 4. Isu cikgu masuk mahkamah sana sini. Ada cikgu yang merogol, ada ustaz yang buat kerja tak senonoh, ada cikgu kena tipu dalam skim tertentu, ada cikgu pukul budak dan sebagainya. Semuanya berkait dengan mahkamah. Isu ini, memang panas sepanjang tahun. Tak tahu bila nak jadi sejuk balik.. 5. Isu Krisis Pelajar Malaysia di Mesir. Bila Pak Muhyiddin tersalah cakap, memang macam-macam yang marah dan mengamuk dan tulis macam-macam kat blog mereka. Itulah, bila kita dah terlajak kata, susah nak tarik balik, terlajak kereta atau perahu, boleh diundur, terlajak kata, buruk padahnya. Bila kata sampai tak ada keperluan nak ambil pelajar Malaysia balik itu memang buat orang kita marah. Takkan nak tunggu sampai ada yang dah dikafankan baru nak ambil tindakan? Dan akhirnya Pak Najib dah ambil tindakan. Mungkin selepas berbincang dengan Pak Muhyiddin dan rakan-rakan serta pertubuhan yang lain, mereka sepakat untuk ambil pelajar Malaysia yang masih berada dalam ketakutan di Mesir. 6.ISU PENDIDIKAN : Peranan PIBG dalam meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah: mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. Banyak salah faham yang timbul antara kedua-dua belah pihak apabila berlakunya kejadian salah laku di kalangan pelajar. Ini termasuklah soal prestasi akademik dan masalah disiplin di kalangan pelajar 7. ISU PENDIDIKAN : Impak dinamik lahir modal insan berkualiti Lima fokus baru dilaksana fasa kedua pelan strategik pendidikan tinggi kedinamikan pengajian tinggi dan arus globalisasi ini akan berterusan khususnya sepanjang tempoh lima tahun (20112015) Fasa Dua Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Ini bermakna, Malaysia dan sektor pengajian tinggi perlu memberi pertimbangan wajar terhadap impak dinamik ini kepada hala tuju strategik, sistem serta institusi pengajian tingginya. Sehubungan itu, lima fokus baru sudah dikenal pasti dan perlu dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sepanjang tempoh itu lima fokus itu ialah pengukuhan usaha melahirkan modal insan, memperkayakan kreativiti dan inovasi, memaksimumkan ekosistem pengajian tinggi, memanfaatkan

Che Mah 2787

SPP 2011

globalisasi dan kepemimpinan yang bertransformasi di kalangan peneraju institusi pengajian tinggi. Dalam konteks pengukuhan usaha melahirkan modal insan,pelajar yang akan dilahirkan mestilah bersifat modal insan yang biasa iaitu hanya untuk memenuhi keperluan industri, sebaliknya mempunyai bakat untuk membantu negara menghadapi persaingan dan menyumbang penyelesaian cabaran semasa dan akan datang. Justeru, pembangunan bakat dalam kalangan pelajar perlu memperlihatkan ciri-ciri yang disimpulkan melalui 5Cs iaitu Critical Thinking and Problem Solving (pemikiran kritikal dan penyelesai masalah), Effective Communication Skills (keberkesanan berkomunikasi), Collaboration and Team Building (boleh bekerja secara berkesan termasuk dengan kumpulan yang berbeza pandangan), Creative and Innovative (kreatif dan inovatif) dan Culturally Literate (celik budaya untuk bergerak dalam dunia yang kepelbagaian). 8. ISU PENDIDIKAN : Menakluk Emosi Guru perlu ada ilmu psikologi Peningkatan kadar jenayah atau disiplin ini bukan saja membimbangkan institusi persekolahan malah masyarakat turut keliru serta tercari-cari apakah mekanisme terbaik boleh diguna pakai bagi menanganinya. Meskipun lambakan kempen dilaksanakan menerusi sesi ceramah dan pameran, ia masih belum ampuh untuk melembutkan hati pelajar. Akibatnya, masyarakat tertanya-tanya apakah pendekatan selama ini salah atau pelajar semakin naik lemak hingga sukar dinasihati lagi. Masih adakah lagi jalan penyelesaiannya? cara didikan pelajar masa kini tidak boleh dilakukan secara semberono tanpa disuntik elemen tertentu yang boleh mematahkan sikap degil pelajar. kemampuan pelajar hari ini sukar dijangka hingga ada ketikanya mampu mencapai tahap tertinggi dengan keberanian luar biasa. Bukan hairan lagi apabila masyarakat menganggap pelajar hari ini terutama peringkat menengah, penyumbang masalah disiplin.Biarpun hanya segelintir, mereka yang melanggar disiplin bagaikan memberi persepsi buruk kepada pelajar lain. Yang bermasalah pula terus bermaharajalela hingga menyebabkan masyarakat semakin muak untuk membantu sebaliknya membiarkan guru dan sekolah mengatasinya. Beliau berkata, meskipun disiplin pelajar menjadi antara isu hangat, tidak bermakna setiap pihak hanya mampu berdiam diri atau melepaskannya kepada golongan minoriti. Pelajar, katanya, adalah kelompok yang memerlukan bimbingan berterusan selain pendekatan sesuai untuk menyedarkan tindakan dilakukan adalah salah. Kebanyakan hanya pandai menuding jari atau melepaskan tanggungjawab itu kepada orang lain tanpa mahu duduk semeja mencari jalan penyelesaian. menganggap pelajar bermasalah sudah tiada masa depan dan terus memberi tekanan hingga menyebabkan nasib pelajar semakin terumbang-ambing. Mencari penyelesaian dengan bertunjangkan konflik akan memburukkan lagi keadaan dan pelajar melihat pertelingkahan itu sebagai medium melepaskan diri menyalahkan guru dan sekolah kerana tidak bertindak namun kesalahan itu tidak wajar diletakkan pada bahu golongan terbabit semata-mata. Masyarakat perlu akur, senario pendidikan sekarang terlalu banyak pantang larang hingga menyukarkan segala tugasan yang ingin dibuat. Jika menggunakan pendekatan lama, sudah tidak sesuai kerana zaman ini pelajar lebih bijak mencipta alasan. Untuk itu, guru perlu ada ilmu psikologi yang hebat bagi menakluki emosi mereka. Kebiasaannya, tindakan atau hukuman diselarikan dengan pendekatan berbentuk fizikal seperti rotan dan denda namun terlupa menyentuh emosi sedangkan ia aspek paling mudah untuk menjinakkan pelajar.

Pendekatan salah bukan saja tidak menyelesaikan masalah malah mengundang lebih banyak konflik kedua pihak hingga mampu mewujudkan jurang selain perasaan tidak puas hati, katanya. guru perlu menunjukkan kasih sayang dan perhatian dengan ikhlas tanpa niat menghukum atau sindiran supaya pelajar rasa lebih selesa untuk meluahkan perasaan. ada guru hanya tahu mengajar namun tidak mendidik menyebabkan hasrat menjadikan pelajar hari ini sebagai generasi berilmu, berdisiplin dan berperibadi mulia sukar. ada kalanya guru tidak pandai berdiplomasi dan hanya mengajar berpandukan nota semata-mata sedangkan matlamat sebenar adalah memberi pendidikan. Antara mengajar dan mendidik memang jauh perbezaannya. Bayangkan jika guru pun boleh terasa dan melenting jika ditegur, apatah lagi pelajar yang masih muda dan teraba-raba mencari arah. pentingnye guru bermuhasabah dan mencari pendekatan sesuai sebelum mengenakan hukuman supaya pelajar memahami apa dilakukan itu bukan disebabkan benci namun peringatan menjadikan mereka lebih baik Ditanya adakah cara itu seolah-olah membuatkan pelajar seperti besar kepala dan semakin manja, beliau menafikannya kerana pelajar pasti faham yang dilakukan itu sekadar hukuman membetulkan kesilapan. ramai guru terlupa hingga menyebabkan pelajar melihat hukuman itu seolah-olah misi balas dendam dan melepaskan perasan benci hingga menjadikan mereka terus memberontak. jika guru pandai menggunakan budi bicara, pelajar boleh menerima dan mampu diubah. Cuma tidak boleh mengharapkan keajaiban berlaku sekelip mata sebaliknya perlu berterusan dan disertai doa Faktor penyumbang masalah disiplin pelajar: globalisasi kerana lebih mengutamakan kerjaya hingga lupa tanggungjawab mendidik anak. hingga menyebabkan pelajar ingin meniru dan mencuba. rakan sebenar lantaran ibu bapa sukar meluangkan masa untuk mendengar atau berdampingan dengan anak. kerana ada sebilangan cuba merahsiakan masalah disiplin yang berlaku. hingga pelajar lebih gemar menghabiskan masa di tempat tidak berfaedah. 9. Beberapa isu berkaitan dengan struktur pendidikan antaranya termasuklah struktur pendidikan menengah yang tidak selaras kurang menepati keperluan, misalnya: Bilangan tahun persekolahan struktur pendidikan Malaysia tidak sama dengan kebanyakan negara lain di dunia; Tidak terdapat keseragaman dalam kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) disebabkan wujudnya pelbagai haluan; Kebanyakan pelajar memilih untuk menamatkan persekolahan mereka selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); dan Skop kurikulum Tingkatan 1 hingga 6 sangat luas. Akses Pendidikan Selaras dengan perkembangan teknologi semasa, KPM telah memperkenalkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam pendidikan yang meliputi aspek prasarana, pengisian dan latihan guru. KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan: pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar; perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperoleh;

Che Mah 2787

SPP 2011

latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan; penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah; dan bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi. menjadi cabaran kepada KPM untuk memastikan setiap sekolah akan memperoleh komputer menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT. Ekuiti Pendidikan Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010, setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan, seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman. Selain itu, kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. Tenaga pengajar Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi isu dalam pelaksanaan pendidikan pendidikan yang berkesan. pada tahun 2000 sebanyak 61.8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM menghadapi masalah menempatkan mereka di sekolah luar bandar, khususnya di pedalaman dan pulau. Kebanyakan sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan. Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan guru mengikut opsyen. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi bidan terjun. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar. Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan maka kewibaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar mula dipertikaikan. Program PPSMI melahirkan pelajar yang bertaraf dunia, KPM juga telah melaksanakan Program Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Walau bagaimanapun penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar subjek sains dan matematik telah mendapat respon yang negatif daripada rakyat. Ini kerana penggunaan bahasa asing bukan sahaja merosakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu, tetapi turut memusnahkan reputasi pelajar, khususnya di luar bandar . Mereka belajar melalui medium yang mereka tidak faham. Komunikasi tidak berkesan dalam pelajaran sudah tentu memberi kesan yang buruk. Kesan globalisasi melibatkan penggunaan internet. Era dunia tanpa sempadan atau globalisasi telah memudahkan maklumat diperoleh dengan cepat dan berkesan Implikasinya, isu-isu Moral semasa khususnya isu-isu yang membabitkan nilai-nilai sosial menjadi begitu kompleks dan menjadi sukar untuk diselesaikan. Fenomena ini disebabkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang ingin diterapkan bercanggah dengan nilai-nilai di Barat atau negara-negara maju yang lain yang mana mereka lebih mementingkan materialistik, individualistik dan budaya kosmopolitan. Sahsiah Pelajar Kualiti sahsiah pelajar pada pelbagai peringkat pendidikan juga turut menjadi isu dan dipersoalkan kerana masih terdapat sebilangan pelajar rendah yang naik ke sekolah menengah, atau pelajar menengah rendah yang naik ke Tingkatan 4 memiliki kualiti sahsiah yang kurang baik. Hal ini berlaku pada kebanyakan murid tanpa mengira kaum dan agama. Sebagai contoh, tabiat merokok di

kalangan pelajar, gejala vandalisme, melepak, ponteng sekolah dan sebagainya di kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi. 10.Isu-isu lain dalam sistem pendidikan berkenaan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan, antaranya: Kepimpinan sekolah masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pemimpin pengurusan dan pemimpin pengajaran (instructional leadership) yang berkesan; Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem, prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan, keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri; Layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan, kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza; Keselamatan di sesetengah sekolah masih belum terjamin sepenuhnya; Penandaarasan bagi menjamin sekolah di Malaysia setanding dengan sekolah di negara maju adalah terhad; Struktur organisasi antara lapisan pentadbiran di KPM yang tidak setara menyebabkan penyaluran dasar dan pelan pelaksanaan kurang sistematik dan berkesan; Sistem penyampaian masih belum cekap dan berkesan khususnya daripada aspek pemberian bantuan; dan Sistem maklumat tidak menyeluruh dan tidak bersepadu.

12) Menteri-menteri Kabinet


Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz Senator Datuk Seri Idris Jala Senator Tan Sri Nor Mohamed Yakcop Senator Datuk Seri Jamil Khir Baharom Timbalan Menteri: Datuk Liew Vui Keong Timbalan Menteri: Datuk Dr Mashitah Ibrahim Timbalan Menteri: Datuk SK Devamany Timbalan Menteri: Datuk Ahmad Maslan Timbalan Menteri: Datuk T Murugiah Kementerian Kewangan Menteri I: Datuk Seri Najib Tun Razak Menteri II: Datuk Seri Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah Timbalan Menteri: Datuk Dr Awang Adek Hussin Timbalan Menteri: Senator Datuk Donald Lim Siang Chai Kementerian Pelajaran Menteri: Tan Sri Muhyiddin Yassin Timbalan Menteri: Datuk Dr Wee Ka Siong Timbalan Menteri: Datuk Dr Puad Zarkashi Kementerian Dalam Negeri Menteri: Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussien Timbalan Menteri: Datuk Wira Abu Seman Yusop Timbalan Menteri: Datuk Lee Chee Leong Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Menteri: Datuk Seri Dr Rais Yatim Timbalan Menteri: Datuk Joseph Salang Gandum Timbalan Menteri: Senator Datuk Maglin Dennis DCruz Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Menteri: Datuk Seri Peter Chin Fah Kui Timbalan Menteri: Noriah Kasnon Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Menteri: Datuk Seri Mohd Shafie Apdal Timbalan Menteri: Datuk Hasan Malek Timbalan Menteri: Datuk Joseph Entulu Belaun Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Menteri: Datuk Seri Mustapa Mohamed

Che Mah 2787

SPP 2011

Timbalan Menteri: Datuk Mukhriz Tun Dr Mahathir Timbalan Menteri: Datuk Jacob Dungau Sagan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Menteri: Datuk Seri Dr Maximus Johnity Ongkili Timbalan Menteri: Fadillah Yusof Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Menteri: Datuk Seri Douglas Uggah Embas Timbalan Menteri: Tan Sri Joseph Kurup Kementerian Pengangkutan Menteri: Datuk Seri Kong Cho Ha Timbalan Menteri: Datuk Abdul Rahim Bakri Timbalan Menteri: Jelaing Mersat Kementerian Pelancongan Menteri: Datuk Seri Dr Ng Yen Yen Timbalan Menteri: Datuk Dr James Dawos Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Menteri: Datuk Seri Noh Omar Timbalan Menteri: Datuk Johari Baharum Timbalan Menteri: Chua Tee Yong Kementerian Pertahanan Menteri: Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Menteri: Datuk Dr Abdul Latiff Ahmad Kementerian Kerja Raya Menteri: Datuk Shaziman Abu Mansor Timbalan Menteri: Datuk Yong Khoon Seng Kementerian Kesihatan Menteri: Datuk Seri Liow Tiong Lai Timbalan Menteri: Datuk Rosnah Rashid Shirlin Kementerian Belia dan Sukan Menteri: Datuk Ahmad Shabery Cheek Timbalan Menteri: Senator Gan Ping Sieu Timbalan Menteri: Datuk Razali Ibrahim Kementerian Sumber Manusia Menteri: Datuk Dr S Subramaniam Timbalan Menteri: Senator Datuk Maznah Mazlan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Menteri: Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Timbalan Menteri: Datuk Tan Lian Hoe Timbalan Menteri: Datuk Rohani Abdul Karim Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Menteri: Datuk Wira Chor Chee Heung Timbalan Menteri: Datuk Lajim Ukin Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Menteri: Senator Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil Timbalan Menteri: Senator Heng Saei Kie Kementerian Luar Negeri Menteri: Datuk Seri Anifah Aman Timbalan Menteri: A Kohilan Pillay Timbalan Menteri: Datuk Richard Riot Jaem Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar Menteri: Senator Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin Timbalan Menteri: Datuk M Saravanan Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Menteri: Tan Sri Bernard Giluk Dompok Timbalan Menteri: Datuk Hamzah Zainudin Timbalan Menteri: Senator Datuk G Palanivel

DATO' MOHD RAUHI BIN MOHD ISA, D.P.M.P.,P.M.P.,K.M.N., A.M.P., P.P.T. Timbalan Pengarah Pelajaran Perak TN. HJ. MOHD IDRIS BIN HAJI RAMLI, A.M.P Ketua Sektor Pengurusan Sekolah EN. ABDUL MAJID BIN YUSOF PEGAWAI PELAJARAN DAERAH En. Kamal bin Mansor , TIMBALAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH Tn. Hj. Mohd Nor bin Haji Zakriah,AMN,AMP Penyelia Sekolah Rendah En. Mohd Arif bin Mohd Yunus Penolong PPD (Matematik dan Sains) Tn. Syed Azelan bin Syed Abu Hassan

15) Wawasan 2020


Cabaran Wawasan 2020 ini mula Diperkenalkan Tun Mahathir pada 28 Februari 1991, pembentukannya bertujuan meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara maju, berdikari, progresif dan berdaya saing. 9 Dasar & Cabaran Wawasan 2020 : 1.Mewujudkan Negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama. 2.Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada dan yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah. 3.Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu bentuk persefahaman matang, demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun. 4.Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. 5.Mewujudkan masyarakt liberal dan bertolak ansur, rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan idea, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama, meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara. 6.Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja pengguna teknologi tinggi tetapi juga menyumbangkan kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. 7.Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat, kebajikan insan tidak akan berkisar kepada Negara atau orang perseorangan, tetapi sekeliling sitem keluarga yang kukuh. Memastikan masyarakat yang adail dalam bidang ekonomi. 8.Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. 9.Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental. Selepas terlancarnya dasar Wawasan 2020 sejak tahun 1991, Malaysia sudah mampu memiliki. Bekas bangunan tertinggi di dunia Litar F1 yang canggih Koridor pembangunan yang merata-rata Antara Lapangan Terbang terbaik dunia Pengeluaran kereta Nasional Pemilik Lotus, sebuah syarikat kereta yang ternama Bekas pemilik MV Augusta Angkasawan yang telah meluncur laju ke stesen angka lepas (ISS) Stadium bola sepak yang mampu memuatkan 100 ribu orang Syarikat pembuat motorsikal sendiri Satelit sendiri yang memberikan broadcast kepada Asia Air Asia, model sistem penerbangan murah yang pertama di dunia Multimedia Super Corridor Dua buah Masjid yang sangat mewah di Putrajaya Petronas Putrajaya Pavilion, Kuala Lumpur

13) Nama menteri pelajaran dan pengajian tinggi berserta timbalannya


Kementerian Pengajian Tinggi Menteri: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin Timbalan Menteri: Datuk Dr Hou Kok Chung Timbalan Menteri: Datuk Saifuddin Abdullah

14) Nama pengarah pendidikan mengikut negeri masing2 berserta timbalan


Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Dato Abd Ghafar bin Mahmud Ketua Pengarah Pelajaran Perak

Che Mah 2787

SPP 2011

Pelbagai hotel-hotel bertaraf 5 bintang Kasino tersohor di dunia di Genting Dan terbaru bangunan parlimen akan berpindah ke Putrajaya yang bernilai sekitar RM800 juta

16) Dasar 1 Malaysia


Konsep 1Malaysia bertujuan memperkukuhkan hubungan dan kerjasama antara rakyat pelbagai kaum di negara ini sebagai senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran, yang bertujuan menggugat kesejahteraan hidup mereka. Konsep ini juga, jika dihayati sepenuhnya oleh semua pihak mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih aman, stabil dan maju dalam segenap bidang serta disegani oleh seluruh dunia Konsep 1Malaysia menuntut setiap warganegara dan pemimpin memainkan peranan masingmasing. Kita berdiri, berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia memberi maksud bahawa rakyat daripada pelbagai kaum dan agama perlu berfikir melepasi sempadan kaum masing-masing. Mereka juga perlu melahirkan tindakan yang melepasi tembok kepentingan etnik dan kaum. Justeru, bangsa Melayu sebagai contoh, tidak wajar hanya berfikir dalam skop bangsanya sahaja. Mereka juga diminta tidak perlu hanya membataskan tindakan mereka kepada perkara perkara yang menjadi kepentingan mereka sahaja.Demikianlah juga dengan kaumkaum lain, mereka perlu melakukan perkara yang sama. Sementara ayat dan kita mengambil tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita lebih menjurus dan bersangkutan dengan kepimpinan negara. Perenggan ini bermakna kepimpinan negara akan melayani dan memenuhi segala keperluan dan hak rakyat tanpa mengira kaum dan agama di Malaysia 1Malaysia adalah gagasan bagi mengharmonikan rakyat pelbagai kaum di negara ini tanpa mengubah identiti kaum-kaum tersebut menjaga kepentingan semua kaum, menekankan soal integrasi dan pewujudan bangsa Malaysia Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di Negara negara lain di mana identity kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia, dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum, di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormat sebagai rakyat dalam satu Negara Pendidikan bermatlamat untuk membina dan membangunkan potensi setiap murid tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Matlamat ini bertepatan dengan Gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan. Guru mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam memupuk bibit-bibit perpaduan anak bangsa sejak berada di bangku sekolah lagi. Sekolah merupakan tempat kanak-kanak bersemuka 7 dengan rakan-rakan tanpa mengira perbezaan warna kulit. Oleh itu, guru mampu menjana, menyemai dan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum sebaik mungkin.

17) SBT
sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Sebelum dianugerah taraf SBT , sekolah tersebut perlu memenuhi beberapa criteria mantap termasuk pencapaian akademiknya, sokongan alumni, pengiktirafan dan mewujudkan rangkaian dan jaringan pada peringkat antarabangsa etos = ciri-ciri yang membezakan, sentimen, sifat akhlak, atau kepercayaan membimbing seseorang, kumpulan, atau institusi SBT akan dianugerahi manfaat berikut bertujuan untuk membolehkan mereka mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi: Mengupayakan autonomi dalam membuat keputusan: SBT akan diberikan kelonggaran dalam memilih kurikulum dan kaedah

pengajaran termasuk proses pemilihan serta penempatan semula guru sekiranya prestasi guru tidak memuaskan n pengagihan dana Insentif kewangan bagi sekolah, pemimpin sekolah, guru dan kakitangan bukan akademik Pelbagai opsyen untuk pembangunan modal insan, termasuk cuti sabatikal untuk guru besar Kelonggaran bagi pelajar cemerlang memacu kejayaan dalam sistem pendidikan Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa. Kementerian Pelajaran telah mengumumkan 20 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT), membabitkan 10 sekolah berasrama penuh, empat sekolah menengah harian dan enam sekolah rendah seluruh negara . Sasaran utama Kementerian Pelajaran adalah untuk meletakkan semua SBT sebagai penanda aras dalam soal kecemerlangan pendidikan, supaya menjadi contoh dan teladan kepada semua sekolah di negara ini. Senarai Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) yang terpilih bagi 2010 adalah; Sekolah berasrama penuh: Sekolah Tun Fatimah (STF), Johor Bahru Sekolah Datuk Abdul Razak (SDAR), Seremban Kolej Melayu Kuala Kangsar (KMKK), Perak Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Kedah Kolej Tunku Kurshiah (TKC), Seremban Kolej Islam Sultan Alam Shah, Klang Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra, Perlis Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah , Melaka Sekolah menengah harian: Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sri Aman, Petaling Jaya Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Kuala Lumpur Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma, Kedah Sekolah Menengah Kebangsaan (P) St George, Pulau Pinang Sekolah rendah: Sekolah Kebangsaan Seri Bintang utara, Kuala Lumpur Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Kota Bharu, Kelantan Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr Ismail 1, Kuala Lumpur Sekolah Convent Kota Taiping, Perak Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara, Kuala Lumpur Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2, Johor Bahru Menteri Pelajaran Malaysia yang juga Timbalan Perdana Menteri (TPM), Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan penambahan 23 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) kohort kedua 2011. Penarafan ini dibuat sejajar dengan salah satu tumpuan yang terkandung dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan, khususnya untuk mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti, membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing. Jadi sebagai rekod dan juga perkongsian, berikut adalah 23 buah yang diberi penarafan Sekolah Berprestasi Tinggi tahun 2011: 1. Sekolah Menengah Imtiaz, Terengganu 2. Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Empat, Selangor 3. Sekolah Tuanku Abdul Rahman, Perak; 4. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak, Selangor; 5. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu, Kedah 6. Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Pekan, Pahang; 7. Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Kuala Lumpur 8. Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, Kelantan 9. Sekolah Menengah Sains Miri, Sarawak 10. Sekolah Menengah Sains Seri Puteri, Kuala Lumpur

Che Mah 2787

SPP 2011

11. Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur 12. Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah, Pahang 13. Sekolah Menengah Sains Muar, Johor 14. Sekolah Kebangsaan (SK) Ulu Lubai, Sarawak 15. SK Convent Muar, Johor 16. SK Seri Biram, Pahang 17. SK Sultan Ahmad Tajuddin, Kedah; 18. SK Setiawangsa, Kuala Lumpur 19. SK (Perempuan) Methodist Kuantan, Pahang 20. SK Sultan Ismail, Terengganu 21. SK Jalan Tiga, Selangor 22. SJK(C) Perempuan China, Pulau Pinang 23. SJK(C) Lick Hung, Selangor.

18) MBMMBI 19) 1 Murid 1 Sukan


Dasar 1 Murid 1 Sukan menekankan penglibatan setiap murid dalam sukan. Penglibatan ini lebih menjurus kepada penyertaan, penglibatan, pemahaman dan pengetahuan mengenai sukan berkenaan tanpa mementingkan prestasi mereka. Oleh itu, bermula tahun 2011, semua murid dan pelajar diwajibkan mengambil sekurang-kurangnya satu jenis sukan. membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat, cergas dan berdaya saing tinggi Dasar 1M 1S hendaklah mengambil kira prinsip pelaksanaan berikut: 5.1 Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Dasar 1M 1S adalah diwajibkan untuk murid Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah serta Tingkatan Peralihan, Tingkatan 1 hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah.Walau bagaimanapun murid Pra Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah 5.2 Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang dijalankan oleh pihak lain dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah. 5.3 Asas kepada 1M 1S adalah pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang berkualiti di sekolah. Segala sumber untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani hendaklah diguna sama bagi program 1M 1S. 5.4 Aspek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan. 5.5 Penyertaan dalam sukan adalah asas kepada perkembangan intelek, rohani, jasmani dan emosi murid. Dasar 1M 1S menggariskan objektif jangka panjang dan jangka pendek seperti berikut: 6.1 Meningkatkan kecergasan jasmani; 6.2 Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni; 6.3 Memupuk perpaduan di antara kaum; 6.4 Membentuk budaya sukan di kalangan murid; 6.5 Memenuhi naluri semulajadi murid agar aktif dari segi fizikal; 6.6 Memberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fizikal; dan 6.7 Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan.

penyampaian pendidikan dan latihan. 2. Memperkasa sekolah kebangsaan untuk menjadi sekolah pilihan utama rakyat Malaysia bagi meningkatkan perpaduan negara. Untuk tujuan ini, subjek bahasa Mandarin dan Tamil akan diperkenalkan. 3. Melaksanakan langkah bagi merapatkan jurang prestasi di antara sekolah luar bandar dan bandar termasuk menggantikan semua sekolah daif bagi menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif serta menempatkan guru berpengalaman di sekolah luar bandar. 4. Mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan pendidikan dan latihan di peringkat tertiari memenuhi keperluan majikan. 5. Menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan latihan dan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang berkualiti di semua peringkat. 6. Membina masyarakat yang inovatif dengan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh dan memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan. 7. Memperkukuh perpaduan nasional dan membangunkan masyarakat yang mempunyai perspektif progresif, sistem nilai yang boleh diteladani dan budaya mengutamakan prestasi tinggi serta menghargai tradisi dan warisan. 8. Memperluas dan memperkemas forum perbincangan dan perundingan antara kerajaan, sektor swasta, ibu bapa dan masyarakat dalam pembangunan modal insan.

21) NKRA
Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) NKRA National Key Result Area The Government is set to begin the transformation process in strengthening the efficiency of its delivery system The KPI / KRA are not mere acronyms as they offer clear measures designed to ensure that the government is continuously working to better serve the needs of Malaysians Our real work will begin as we make the transformation of government services happen Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.

20) Modal Insan


sebanyak RM45.1 bilion yang diperuntukkan bagi melaksanakan pelbagai program pendidikan dan latihan yang dirancang dalam Rancangan Malaysia Kesembilan. Modal insan tidak seharusnya dilihat dari sudut latihan, kemahiran, kepakaran, profesional, kelebihan maklumat dan sebagainya malah harus mempunyai ciri-ciri pembangunan ke atas insan yang menerapkan sifat-sifat amanah, jujur, berakhlak mulia, progresif, cergas dan bertamadun. 8 teras Dasar Pembangunan Modal Insan yg telah digariskan iaitu : 1. Melaksanakan penambaikan serta komprehensif terhadap sistem Sub-NKRA 1: Prasekolah 7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan: Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan dan Bahagian Prasekolah dan PERMATA Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Perlaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru

Che Mah 2787

SPP 2011

Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin Bandar,


luar Bandar dan pedalaman Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan Prasekolah. Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan Sub-NKRA 2: Literasi dan Numerasi NKRA Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012 *Kanak-kanak berkeperluan khas didefinisikan sebagai murid bermasalah pembelajaran, masalah pendengaran, masalah pertuturan, masalah penglihatan, terencat akal, mempunyai pelbagai kecacatan, dan kurang upaya secara fizikal. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Sub-NKRA 3: Sekolah Berprestasi Tinggi - Mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik Meningkatkan kualiti pencapaian institusi pendidikan melalui peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti, membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing (pemusatan dalam aspek kurikulum dan anggota perkhidmatan) - Menghasilkan pelajar yang cemerlang Sebagai tempat untuk melatihkan pelajar cemerlang bertaraf antarabangsa dan yang menjadi personaliti unggul dalam semua bidang - Merapatkan jurang antara sekolah-sekolah di dalam sistem Sebagai inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan kecemerlangan tahap yang lebih tinggi melalui bimbingan dan jaringan antara sekolah sekolah tersebut. Sub-NKRA 4: Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi pemimpin sekolah di Malaysia: NKRA (Bidang Keberhasilan Utama Nasional) 1. Prasekolah 2. Literasi dan Numerasi 3. Sekolah Berprestasi Tinggi 4. Pengetua/Guru Besar Key Performance Indicator (KPI) 1. Nisbah Guru:Murid ( Sek Menengah 1:17, Sek Rendah 1:16) 2. Penurunan kes disiplin sekolah 0.02% 3. Peratus peningkatan Kelas Intervensi Awal (KIA2M). 1.0% 4. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3.00), PMR (GPN=3.50), dan SPM (GPN = 6.00). 5. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah. 6. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR - 0.3%, PMR - 0.3%, dan SPM - 0.2%)

KSSR akan mula diperkenalkan dan diterapkan kepada murid tahun satu kerana kesesuaian murid tersebut yang baru menduduki alam persekolahan atau peringkat awal pendidikan mereka. Penerapan dari peringkat awal akan membantu memudahkan perjalanan serta pembelajaran murid-murid tersebut yang akan melangkah ke tahun-tahun seterusnya sejajar dengan perubahan umur. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata, KSSR tidak akan menggantikan tetapi beriringan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Melalui KSSR katanya, pengajaran dan pembelajaran akan menggunakan modul yang akan menggantikan buku teks oleh itu guru-guru sedang disedia dan dilatih untuk KSSR. Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pendekatan teknik pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan matlamat kerajaan. Buat peringkat permulaan, sebanyak 500 buah sekolah telah menjalani uji rintis mulai 31 Mac 2009 sehingga akhir Jun 2009. Sebanyak 50 buah sekolah akan menjalani uji rintis semua mata pelajaran manakala sekolah selebihnya akan menjalani uji rintis dalam mata pelajaran terpilih. KSSR membahagikan mata pelajaran kepada tiga modul iaitu Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif. Tahap satu sekolah rendah (tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai. Sementara tahap dua sekolah rendah (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M, kemahiran asas ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai. Selain itu, kementerian juga akan memperkenalkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) bagi murid-murid prasekolah berumur lima dan enam tahun seluruh negara. Pada peringkat ini pula, tumpuan akan diberikan kepada perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan awal mengenai kemahiran 4M. KSPK akan memudahkan lagi murid-murid prasekolah ini untuk menyediakan mereka memasuki alam persekolahan selain pendekatan yang lebih mesra dan menarik digunakan bersesuaian dengan peringkat umur kanak-kanak prasekolah. sumber maklumat : Portal Pendidikan Utusan

23) KBSR
Kemahiran Asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. kemahiran pertuturan, pendengaran, pembacaan, penulisan serta penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. Konsep Bersepadu Unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.Pembelajaran di bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum

22) KSSR -Modul Asas Teras, Modul Asas Tema dan Modul Asas Elektif.
(tahun 1 hingga 3) akan tertumpu kepada penguasaan 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul) serta kemahiran ICT, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai. (tahun 4 hingga 6) akan tertumpu kepada pengukuhan dan aplikasi 4M KSSR TERAP 1MALAYSIA KURIKULUM baru sekolah rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) akan diperkenalkan pada 2011 dengan subjek yang lebih sedikit tetapi menggunakan pendekatan yang lebih interaktif. Kurikulum tersebut bakal menggabungkan beberapa subjek menjadi satu selain turut akan memperkenalkan satu subjek baru yang bertema semangat kenegaraan dan patriotik.

24) LINUS
semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012 Terdiri dari guru Bahasa Malaysia dan guru Matematik serta dibantu oleh Guru Pemulihan KIA2M (2006) memfokuskan kepada Tahun 1 sahaja. Tahun 2 dan 3 dibawah kendalian guru pemulihan PROTIM memfokuskan pada Tahap 2 yang dirasakan terlalu lewat dalam usaha memulihkan kemahiran literasi dan numerasi

PROGRAM LINUS
LATAR BELAKANG

Che Mah 2787

SPP 2011

* Satu daripada National Key Result Area (NKRA) semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir 2012. (NKRA = Bidang Keberhasilan Utama Negara) * Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). * Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi dalam kalangan murid sekolah rendah. Rasional * Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing. * Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II. * PROTIM selepas UPSR. Masalah murid (yang tidak mempunyai masalah pembelajaran) yang belum menguasai kemahiran asas M3 dengan baik masih belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya: Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak NKRA. * KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah 3M dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan sukar memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. * Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS). Matlamat LINUS - Celik huruf - Celik nombor Strategi Pelaksanaan Di Sekolah Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC, SJKT dan SABK. Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun (Tahun 1, 2, 3): Saringan 1 (Mac) Saringan 2 (Jun) Saringan 3 (September) Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun. Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan. Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.

27) Konsep Integriti


Integriti secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi.Integriti berkait rapat dengan etika. Ia adalah berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari (PIN, 2004) definisi : Keutuhan,kejujuran,Ketelusan, kesempurnaan Kategori Integriti Integriti Individu Keselarasan di antara apa yang dikata dengan apa yang dikota Integriti Organisasi Kod etika, piagam dan sistem prosedur kerja yang diamalkan Integriti Penjawat Awam Melaksanakan amanah dan kuasa yang Dipertanggungjawabkan Isu isu integriti Penyelewengan Penyalahgunaan kuasa Rasuah Salah laku Kerenah birokrasi Perlanggaran sistem dan prosedur kerja Keruntuhan sistem keluarga yang harmoni Pecah amanah sektor korporat AKAUNTABILITI Menjalankan tugas dan kewajipan dengan penuh tanggungjawab berpandukan peraturan dan undang-undang samada berjaya atau gagal

28) Ibu negara-negara dunia


Negara Ibu negara A Afghanistan Kabul Albania Tirana Algeria Algiers Argentina Buenos Aires Australia Canberra Austria Vienna B Bahamas Nassau Bahrain Manama Bangladesh Dhaka Belgium Brussels Bosnia dan Sarajevo Herzegovina Botswana Gaborone Brazil Braslia Brunei Bandar Seri Begawan Bulgaria Sofia C Kemboja Phnom Penh Kanada Ottawa China Beijing Colombia Bogot Cuba Havana D Denmark Copenhagen E Timor Timur Dili Ecuador Quito Mesir Cairo(Kaherah) F Fiji Suva Finland Helsinki Perancis Paris G Georgia Tbilisi Jerman Berlin I Iceland Reykjavk India New Delhi Indonesia Jakarta

25) KPM 26) PIPP


1.Membina bangsa negara 2.Membangunkan modal insan 3.Memperkasakan sekolah kebangsaan 4.Memartarbatkan profesion keguruan 5.Merapatkan jurang pendidikan 6.Melonjakkan kercermerlangan institut pendidikan

Che Mah 2787

SPP 2011

Iran Iraq Ireland Israel Itali J Jamaika Jepun Jordan K Kazakhstan Kenya Korea Utara Korea Selatan Kuwait L Laos Lebanon Liberia Libya M Madagascar Malawi Malaysia Mexico Mongolia Morocco Myanmar N Nepal Netherlands

Tehran Baghdad Dublin Jerusalem Rome Kingston Tokyo Amman Astana Nairobi Pyongyang Seoul Bandaraya Kuwait Vientiane Beirut Monrovia Tripoli Antananarivo Lilongwe Kuala Lumpur (rasmi), Putrajaya (pentadbiran) Bandaraya Mexico Ulaanbaatar Rabat Naypyidaw Kathmandu Amsterdam (rasmi), The Hague (pentadbiran, undang-undang, dan kehakiman) Wellington

29) Pasal sekolah sendiri - KURI/HEM/KOKU


SKTB (SK Tanjung Belanja) adalah sebuah sekolah yang terletak di pekan kecil Tanjung Belanja iaitu kira-kira 5 minit dari pekan Parit. Sekolah ini adalah sebuah sekolah gred A dengan kelengkapan fasiliti yang mencukupi seperti padang bola sepak, bola jaring, sepak takraw, bola tampar dan hoki. Sekolah ini juga menyediakan kelas aliran perdana iaitu dari Tahun 1 - 6, kelas pendidikan khas bermasalah pembelajaran,pra sekolah dan pra sekolah pendidikan khas.
KURIKULUM TIADA BUTA 3M PENCAPAIAN TERBAIK MATEMATIK, BM, BI DAN SAINS PENCAPAIAN 100% PEPERIKSAAN AWAM 100% LULUS PAFA SAHSIAH ZERO PONTENG, DADAH, ROKOK DAN SALAH LAKU SIKAP HORMAT MENGHORMATI DI TAHAP MAKSIMA MENGAMALKAN " BUDAYA SALAM" PENGURUSAN / KEPIMPINAN IKLIM KERJA YANG KONDUSIF PENINGKATAN SEMANGAT KEKITAAN SISTEM NILAI & HALA TUJU YANG JELAS ZERO KECACATAN CEPAT, TEPAT, DAN KREATIF DALAM PENGURUSAN KO-KURIKULUM PENCAPAIAN CEMERLANG PERINGKAT DAERAH DAN NEGERI PENYERTAAN 100% OLEH MURID

30) Lagu sekolah


Sekolah Kebangsaan Tanjong Belanja Sekolah Kebangsaan Kita Tekun Berusaha Pasti Berjaya Itu Matlamat Kita Sekolah Kebangsaan Tanjong Belanja Sekolah Yang Indah Ceria Mari Bersama Kita Menjaga Agar Bersinar Jaya Ilmu Suluh Panduan Kita Amalkan Usaha Yang Berterusan Kita Capai Kecemerlangan

New Zealand P Pakistan Islamabad Paraguay Asuncin Peru Lima Philippines Manila Poland Warsaw Portugal Lisbon Q Qatar Doha R Romania Bucharest Russia Moscow S Arab Saudi Riyadh Scotland Edinburgh Serbia Belgrade Singapore Singapore Somalia Mogadishu Sepanyol Madrid Sri Lanka Colombo (rasmi), Kotte (undang-undang) Sudan Khartoum Switzerland Bern Syria Damascus T Taiwan Taipei Tanzania Dodoma (rasmi), Dar es Salaam (pentadbiran) Thailand Bangkok Turki Ankara U Uganda Kampala United Kingdom London United States Washington, D.C. V Vietnam Hanoi

31) Lagu negeri


Allah Lanjutkan Usia Sultan Dilanjutkan Allah usianya Sultan Adil dan murah Memerintah watan Ditaati rakyat Kiri dan kanan Iman yang soleh Allah kurniakan Allah berkati Perak Ridzuan Allah selamatkan Negeri dan Sultan.

32) Lagu Perak Sentiasa di Puncak Kecemerlangan


PERAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN Langkah Baru Telah Bermula Bersedia Hadapi Perubahan Kemuncak Kecemerlangan Pasti Kita Akan Berjaya Realisasikan Impian Jadikan satu Harapan Jadikan satu Perjuangan Demi Perak Darul Ridzuan Integriti... Dedikasi... Pegangan Kami... Berdisiplin.... Berpengetahuan... Kejayaan Dalam Genggaman... Marilah... Kita Bersatu Mencapai Matlamat Jitu Negeri Perak sentiasa Di Puncak Kecemerlangan...

33) Sejarah Negeri tempat mengajar


bersempena dengan Bendahara Tun Perak dari Melaka dan setengahnya pula mengatakan ia diambil dari kilatan ikan dalam air yang berkilau seperti perak pemilihan nama "PERAK" itu sangat bertetapan dengan kekayaan khazanah yang dikandungi oleh bumi Perak

Che Mah 2787

SPP 2011

wujud pada zaman pra sejarah penemuan bijih timah di Larut pada tahun l848 oleh Cik Long Jaafar, kemajuan Negeri Perak pada tahun l874 getah sebagai sumber ekonomi yang baharu negeri yang kedua terbesar di Semenanjung Malaysia (selepas Pahang). Bendera negeri Perak Darul Ridzuan mengandungi tiga warna berjalur putih, kuning dan hitam. Ketiga-tiga jalur ini sama lebarnya. Warna putih melambangkan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan.

Warna kuning melambangkan kebesaran Duli Yang Teramat Mulia


Raja Muda Perak Darul Ridzuan. Warna hitam melambangkan
kebesaran Duli Yang Amat Mulia Raja Di Hilir Perak Darul Ridzuan

34) Rancangan Pengajaran Harian + Refleksi (waktu sesuai tulis refleksi)


Sebelum mengajar, guru perlu merancang pengajarannya dengan berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid.Justeru, semasa merancang sesuatu pengajaran, guru perlu membuatkeputusan mengenai keperluan, matlamat dan objektif (yang perludicapai dan dikuasai murid), serta motivasi dan strategi pengajaran yang sesuai bagi mencapai objektif. Ringkasnya, sesuatu persediaan pengajaran perlu mengandungi dua jenis maklumat: Pertama,mengenai murid dan perkara yang akan diajar; dan kedua, catatan mengenai langkah-langkah dan aktiviti guru-murid dalam sesuatu proses pengajaran pembelajaran.

35) Mengajar depan Panel 36) Menilai pencapaian murid-murid berdasarkan kepada Taxonomy Bloom
Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. Ia bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). Guru akan membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar. Kebanyakan ujian di dalam bilik darjah adalah bertujuan untuk mengetahui tahap kognitif pelajar sahaja. Menurut Benjamin S. Bloom, aras kognitif boleh dibahagikan kepada 6 tahap, iaitu Pengetahuan, Kefahaman, Penggunaan, Analisis, Sintesis dan Penilaian. Aras Taksonomi Kognitif Bloom (1956) 1) Pengetahuan Mengingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi, teori, hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran lepas. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah menyatakan, menerangkan, menamakan dan melabelkan. 2) Kefahaman Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf. Istilah atau kata tugas yang digunakan ialah memilih, menerangkan dan menulis semula. 3) Aplikasi Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori dan formula. Membina graf daripada data dan lain-lain. 4) Analisis Sesuatu yang kompleks akan dipecahkan kepada yang kecil, membezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal antara bahagian tertentu dan mengenali struktur organisasi. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah membezakan, memastikan dan memilih. 5) Sintesis Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, berusaha tersendiri menyelesaikan masalah, membuat ramalan dan membuat klasifikasi. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah

membina, menghasilkan, menyusun dan mengembangkan. 6) Penilaian Membuat pertimbangan, termasuk memberi rasional berdasarkan alasan dalaman atau luaran, mentafsir dan mengkritik. Istilah atau kata tugas yang digunakan dalam soalan ialah memilih, memberikan alasan dan kritikan serta membuktikan. Untuk membuat penilaian dan pengukuran, perlu dirujuk kepada objektif pengajaran. Taksonomi Bloom memberi sumbangan untuk mengukur objektif pengajaran dan pembelajaran. Taksonomi ialah klasifikasi berhirarki dari sesuatu, atau prinsip yang mendasari klasifikasi. merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 (wikipedia). Peringkat Teksonomi Bloom ialah: 1.Pengetahuan-nyatakan, namakan, terangkan, labelkan 2.Kefahaman-pilih, terangkan, tulis semula 3.Penggunaan-selesaikan, ramalkan, cari, kesilapan, bina alat 4.Analisis-bezakan, pastikan, pilih 5.Sintesis-bina, hasilkan, susun, kembangkan 6.Penilaian-pilih kritik, berikan alasan, buktikan Peringkat tertinggi ialah penilaian yang bermula dengan peringkat pengetahuan. mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh pelajar kepada 3 domain iaitu kognitif, afektif dan motor-psiko. Domain kognitif digunakan untuk mengukur kemahiran intelektual. Domain afektif digunakan untuk mengukur kemahiran generik, yang telah diterapkan kepada pelajar melalui penglibatan pelajar dalam persatuan-persatuan dan juga dalam pelbagai perbincangan secara berkumpulan seperti dalam kursus rekabentuk sistem dan sebagainya

37) Jenama kereta keluaran German, France - ada juga soalan camni..LOL
Jerman - Audi R8 5.2 FSI Perancis -Peugeot

38) Menerapkan konsep 1 Malaysia dlm Pendidikan


8 NILAI-NILAI 1 MALAYSIA 1. Penerimaan 2. Ketabahan 3. Budaya Kecermelangan 4. Kesetiaan 5. Rendah hati 6. Meritokrasi 7. Integriti 8. Pendidikan 1. guru2 sentuh hal ini setiap kali pnp dlm kelas, lambat laun akan sebati dlm minda murid 2. tanamkan sikap ke'1malaysia'an dgn menggunakan contoh2 relevan 3. guru2 sendiri amalkan sikap 1malaysia pd murid2 & guru 4. cuba hindarkan ada unsur2 'berat sebelah' dlm hal2 di sekolah terutama yg boleh dilihat oleh murid2 5. mulakan pd diri kita sendiri, jgn tunggu org lain amalkan dulu baru diikuti 6. cari aktiviti2 yg boleh disertai oleh semua 7. beri salam/ucapan salam pd semua guru setiap pagi/hari tanpa menunggu diberi salam, buat dgn ceria & ikhlas 8. pastikan menjawap salam murid, jgn diamkan diri shj 9. hindarkan drpd menyentuh hal2 yg mungkin boleh menyinggung bangsa lain 10. jgn berpuak2 / kelompok2 pd bangsa sendiri shj... bercampur gaullah pd semua tak kira bangsa agama

39) pendidikan spjng hayat


pembelajaran sepanjang hayat adalah suatu usaha yang berterusan untuk memperoleh dan memindahan pengetahuan , nilai murni dan kemahiran Konsep Pembelajaran sepanjang hayat konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat sebagai suatu

Che Mah 2787

SPP 2011

pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah, pusat latihan vokasional atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. Pendidikan tidak formal merupakan proses yang berlaku sepanjang hayat dan kaedah pembelajarannya tidak sistematik kerana ia diperolehi menerusi aktiviti harian. Pendidikan bukan formal ialah sebarang aktiviti pendidikan yang tersusun, sistematik yang dijalankan diluar kelas formal untuk pembelajaran khusus bagi kumpulan tertentu Oleh itu, proses pembelajaran tidak akan berakhir walaupun seseorang itu meninggalkan alam persekolahan. Pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja menjadi agenda penting, malahan telah menukar cara berfikir masyarakat khususnya golongan muda yang baru keluar dari pusat pengajian tinggi . Di Jepun misalnya, persepsi mengenai pentingnya pembelajaran sepanjang hayat telah mewujudkan satu fenomena baru yang dikenali sebagai employability fever. Golongan mudanya bersikap agresif untuk memiliki kelulusan dalam beberapa bidang pengajian dan latihan bagi menjamin mereka mendapatkan lebih peluang pekerjaan yang mereka minati. konsep pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan tetapi untuk memperkayakan jiwa dan minda melalui ilmu pengetahuan. usaha membangunkan modal insan adalah satu daripada pendekatan utama yang perlu ditekankan dalam konsep pembelajaran sepanjang hayat di mana setiap warga diberi peluang untuk melanjut atau menyambung pelajaran manusia harus terus mengharungi kehidupan ini dengan pembelajaran secara berterusan, supaya manusia bukan sahaja dapat memastikan kelangsungan hidupnya tetapi kehidupan secara bermaruah dan bermakna. Ini kerana pembelajaran begini dapat memperbaiki kehidupan seseorang melalui peningkatan kemahiran kerja, pengislahan sahsiah diri dan bertambahnya ilmu pengetahuan. empat prinsip iaitu : 1.pembelajaran untuk mengetahui,(tahu) 2. pembelajaran untuk melakukan, (laku) 3. pembelajaran untuk menjadi apa atau siapa (jadi) 4. pembelajaran untuk tinggal bersama. (hidup bersama) Empat prinsip ini membentuk proses pembelajaran yang sempurna

38) Standard Guru Malaysia


Pengertian Standard Guru Malaysia Standard Guru Malaysia ialah pernyataan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru (Standard) dan pernyataan aspek yang patut disediakan serta dilaksanakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan (Keperluan). Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. Dokumen ini akan disemak semula secara berkala bagi tujuan penambahbaikan berterusan. Standard Guru Malaysia juga digubal berdasarkan rujukan dan penandaarasan standard pendidikan di Malaysia dan standard pendidikan guru di beberapa negara maju. Standard Guru Malaysia mempunyai dua komponen utama yang saling berkait iaitu Standard (S) dan Keperluan (K). Komponen SGM Standard merangkumi tiga aspek berikut: Standard 1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri, profesion dan sosial, yang patut ada pada seseorang guru. Standard 2: Pengetahuan dan Kefahaman Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan, ilmu pendidikan,

kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru. Standard 3: Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran Standard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai oleh seseorang guru. KEPERLUAN Bagi menyokong dan membantu guru mencapai tahap kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan dan melaksanakan keperluan yang berikut: Keperluan 1: Kelayakan dan Prosedur Pengambilan Calon Program Latihan Perguruan Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan perguruan. Keperluan 2: Latihan, Pentaksiran dan Penilaian Keperluan ini memperincikan program latihan, sistem pemantauan, dan pentaksiran dan penilaian. Keperluan 3: Kolaborasi Keperluan ini memperincikan permuafakatan antara agensi dan institusi latihan perguruan dengan pihak sekolah, institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar negara, badan bukan kerajaan serta lain-lain institusi yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan. Keperluan 4: Infrastruktur dan Infostruktur Keperluan ini memperincikan prasarana pengajaran dan pembelajaran, informasi dan komunikasi bagi mengoptimum kecekapan dan keberkesanan program latihan. Keperluan 5: Jaminan Kualiti Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar, strategi, prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan. Perincian standard dan keperluan yang digariskan amat penting bagi menjamin program latihan yang dilaksanakan akan menghasilkan guru yang kompeten, kreatif, inovatif, dan berketerampilan. Guru (digambarkan oleh huruf G) yang dihasratkan oleh Malaysia mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan (Standard 1), pengetahuan dan kefahaman (Standard 2) serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran (Standard 3). Ketiga-tiga standard tersebut digambarkan oleh tiga lingkaran kecil yang bertindan; membawa maksud ketiga-tiga aspek kompetensi yang dikuasai oleh guru adalah saling berkait dan bersepadu. Lingkaran besar putih yang melingkari Standard menggambarkan Keperluan utama yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menyokong dan membantu guru mencapai Standard. Keperluan yang dimaksudkan ialah kelayakan masuk dan prosedur pengambilan calon program latihan perguruan (Keperluan 1), latihan, pentaksiran dan penilaian program perguruan (Keperluan 2), kolaborasi (Keperluan 3), infrastruktur dan infostruktur (Keperluan 4), dan jaminan kualiti (Keperluan 5). Lingkaran besar yang memagari Keperluan menggambarkan asas penentuan Standard dan Keperluan iaitu Misi Nasional, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Tatasusila Profesion Keguruan, dan Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia, Glob di tengah-tengah lingkaran Standard merujuk kepada kualiti guru bertaraf dunia yang dipertanggungjawab membangunkan modal insan berminda kelas pertama, iaitu menguasai ilmu dan kemahiran tinggi, menjunjung nilai budaya bangsa, memiliki semangat patriotisme yang utuh, mempunyai daya saing yang tinggi dan berwibawa. Standard Guru Malaysia menetapkan tahap pencapaian kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru untuk menjamin dan mengekalkan pendidikan yang berkualiti kepada warganegara Malaysia kini dan akan datang . Buku Standard Guru Malaysia, bersama-sama dengan buku Panduan Standard Guru Malaysia dan Manual Instrumen Standard Guru Malaysia akan dapat memastikan guru yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang tinggi

Che Mah 2787

SPP 2011

dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Standard Guru Malaysia ini digubal berdasarkan rasional yang berikut: Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan, Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap seperti dasar, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, sumber pengajaran dan pembelajaran, serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses latihan dijalankan dengan lancar, berkesan dan bermutu tinggi, KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. Justeru itu, adalah wajar standard bagi institusi latihan perguruan diwujudkan, dan Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan Malaysian Qualifications Framework (MQF) yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi. Standard Guru Malaysia digubal bagi tujuan yang berikut: mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran, mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai. Standard Guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambahbaik sejajar dengan perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan. Penggubalan SGM adalah berasaskan kepada prinsip dan proses yang berikut: Pernyataan Standard dan Keperluan jelas, tepat, relevan, praktikal, adil, dan realistik, Standard dan Keperluan yang dicadangkan adalah berasaskan kajian serta penandaarasan, dan Proses penggubalan dilaksanakan secara kolaboratif, telus, terbuka dan persetujuan bersama dengan pihak-pihak berkepentingan. Asas Penentuan Standard Dan Keperluan Perincian Standard dan Keperluan adalah berasaskan kepada aspek yang berikut: Misi Nasional Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak maksimum daripada pembangunan nasional, Misi Nasional telah menggariskan lima teras utama seperti yang berikut: meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi, meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama, menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusan secara membina dan produktif, meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup, dan mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan. Falsafah Pendidikan Guru (FPG) Guru yang.. berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif berdisiplin. Tatasusila Profesion Keguruan Bagi menjaga nama baik profesion keguruan serta meningkatkan lagi mutu profesion, semua guru di Malaysia tertakluk kepada Tatasusila

Profesion Keguruan yang disediakan dalam bentuk ikrar seperti berikut: tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya akan demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukunegara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperoleh pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya"; tanggungjawab terhadap pelajar, tanggungjawab terhadap ibu bapa tanggungjawab terhadap negara dan tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan enam prinsip iaitu 1.niat yang betul, 2.perlakuan yang baik, 3.penggerak ke arah kebaikan, 4.memperkotakan apa yang dikatakan, 5.berdisiplin dan beradab 6.menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi.

39) Konsep Malaysian Malaysia


Berpandukan definisi dan konsep 1Malaysia yang di jelaskan, konsep 1Malaysia memiliki kelainan seperti berikut 1Malaysia adalah gagasan bagi mengharmonikan rakyat pelbagai kaum di negara ini tanpa mengubah identiti kaum-kaum tersebut. Konsep Malaysian Malaysia pula adalah satu dasar yang mahu menggagalkan terus asas binaan kemasyarakatan yang wujud itu. Keadilan yang dicanangkan dalam konsep Malaysian Malayisa diambil secara membuta tuli dengan mengambil konsep kesamarataan versi total. Di samping menjaga kepentingan semua kaum, konsep 1Malaysia juga menekankan soal integrasi dan pewujudan bangsa Malaysia. Berbeza dengan Malaysian Malaysia yang hanya terbatas kepada kesamarataan hak tanpa mengambil kira realiti dan sejarah negara Malaysia. Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara-negara lain di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. Sebaliknya 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsipprinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia, dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. 1Malaysia menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum, di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam satu negara.

40 ) profesionalisme guru
Peningkatan Profesionalisme Guru Peningkatan Kendiri * Penyelidikan Tindakan

Che Mah 2787

SPP 2011

* Muhasabah/Refleksi * Budaya Ilmu * e-pembelajaran Latihan Dalam Perkhidmatan Kolaborasi Peningkatan Profesionalisme Guru salah satu usaha utama ialah meningkatkan teknik pengajaran dalam bilik darjah dilaksanakan dengan menguasai beberapa kaedah asas seperti menjalankan kajian atas keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka di dalam bilik darjah, menggunakan teknik refleksi dengan kemahiran penilaian kendiri untuk mempertingkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

41 ) siapa Idris Jala


Pengaruah urusan MAS yg beragama kristian yg pernah cuba utk menyesatkan seorang pramugari MAS

42 ) bagaimana mengaplikasikan ict di dlm pengajaran


Perkembangan pendidikan masa kini menuju ke arah penggunaan Teknologi Maklumat sebagai alat pengurusan dan alat pengajaran serta pembelajaran. Guru kini bukan sahaja berusaha untuk meningkatkan prestasi mereka dalam tugas harian tetapi juga sedang berusaha untuk memantapkan diri agar lebih berketrampilan dalam profesion mereka. Perisian-perisian pendidikan bolehlah dibahagikan kepada beberapa kategori: a. latihtubi b. tutorial c. simulasi d. permainan e. penyelesaian masalah f. bank data g. grafik h. perisian integrasi i. pengaturcaraan Perisian Latihtubi. perisian pendidikan yang paling banyak digunakan. amat mudah dibangunkan dan memerlukan perhatian guru yang paling minima. Apa yang perlu guru lakukan ialah berikan disket yang mengandungi program tertentu dan murid akan mengikut arahan komputer dari mula hingga ke akhir. Murid mungkin akan ditanya berapa soalan yang ia hendak jawab, tahap kesukaran dan seumpamanya. Guru hanya perlu dari masa ke semasa memerhati tingkahlaku murid dan sekali-sekala mendisiplinkan murid. membuat murid mengulangkaji pelajaran sendirian atau berkumpulan daya kreativiti murid sukar dilihat. Mungkinkah murid akan sengaja silap menjawab soalan semata-mata untuk menikmati kesan bunyi dan kartun tadi? menguji fakta-fakta beraras rendah sahaja adalah mundur dari segi pendidikan. program ini harus dirancang dengan lebih teliti. Kemahiran yang dipilih adalah perkara yang perlu bagi kemahiran aras tinggi yang akan dipelajari. memberikan suatu ringkasan tentang hasilkerja murid dan murid boleh mencetaknya selepas tamat mengulangkaji dan menyerahkannya kepada guru untuk direkodkan. Beberapa contoh perisian bercorak latihtubi ialah; perisian-perisian keluaran RAPID Math Rabbit Kid Phonics Maths Blaster Perisian Tutorial. progam yang berlagak seperti guru.

Menunjukkan/mengajarkan sesuatu kemahiran kepada pengguna. disertakan dengan latihan. banyak dikawal oleh komputer. Murid hanya perlu menekan beberapa kekunci sebagai tindakbalas kepada arahan/soalan yang dikemukan kepada skrin. Penglibatan guru juga amat minima, selain mendisiplinkan murid, mungkin bantuan dari segi teknikal. Beberapa contoh perisian tutorial ialah: typing tutor secondary english Perisian Simulasi. Simulasi bermaksud to give a false appearance/ to look or act like. perisian yang memberi gambaran situasi sesuatu keadaan. Pengguna akan seoalah-oalah berada di tempat kejadian dan boleh bertindakbalas terhadap keadaan tersebut. Program disusun sedemikian rupa supaya apa jua tindak balas pengguna boleh menerima suatu reaksi dari komputer. lebih menitik beratkan pembelajaran secara inkuiri. Berikut merupakan beberapa cadangan tentang program simulasi. (a) Jangan menganggap simulasi sebagai permainan komputer (b) Perkenalkan pelajaran simulasi ke seluruh kelas supaya semua sedar apa yang akan dibuat dan dipelajari. (c) Kerja kumpulan dalah sesuai. (d) Beri peluang murid sendiri menentukan tugasan yang akan dijalankan untuk menggalakkan decision making dan problem solving. Beberapa contoh perisian berbentuk simulasi: Science explorer II Where is Carmen de Diego? Dinosours Perisian Permainan. paling digemari oleh kanak-kanak, malah orang dewasa. 80% adalah dari jenis perisian permainan. guru harus bijak menilai memilih perisian agar nialai-nilai pendidikan tidak terpesong/terabai. Kebanyakan program seumpama ini akan menggabungkan ciri-ciri latihtubi, tutorial dan simulasi. Ia direka bentuk dalam bentuk permainan untuk menarik perhatian. Antaranya ialah wordzap reading blaster maths balster operation neptune rescue Perisian Penyelesaian Masalah. lebih berbentuk kepada strategi. Suatu masalah dikemukakan dalam program ini, dan pengguna dikehendaki menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelseaikan masalah yang dihadapi. Contoh yang paling baik sekali kepada perisian penyelesaian masalah ialah Minesweeper yang disertakan bersama program Window 3.1 atau Window 95. Kebijaksanaan pengguna diperlukan untuk menganalisisklu-klu yang diberikan untuk mengelakkan daripada terkena bom. Lain-lain contoh perisian yang berbetuk penyelesaian masalah ialah solitaire hangman tic-tac-tow flag block memerlukan murid menggunakan pemikiran aras tinggi, latihan berfikir secara lojik dan analitik serta kritis. Peranan guru dalam penggunaan seumpama ini telah bertambah. Guru mungkin diperlukan untuk menerangkan beberapa klu yang mungkin sukar diterjemahkan. Guru mungkin diperlukan untuk memberikan peransang atau bimbingan ke arah menyelesaikan masalah. Perisian Bank Data belum lagi digunakan di Malaysia. telah ada banyak data yang terkumpul. terdapat data-data peribadi murid, guru, buku atau kalau diperkembangkan, nanti akan ada data-data mengenai pokok-pokok, haiwan, bunga-bunga dan lain-lain.

Che Mah 2787

SPP 2011

murid tidak menggunakan perisian pengkalan data untuk mesaukkan data tetapi menggunakannya untuk mengeksploit data. Sebagai contoh sebuah sekolah di England telah membuat suatu bank data mengenai maklumat penduduk di sekitar sekolah itu dengan lawatan ke tanah perkuburan (maklumat orang hidup adalah terperingkat! (classified)). Perisian Grafik. Perisian grafik sangat popular di kalangan guru-guru sekolah. kebanyakn sekolah menyediakan buku program Hari Penyampaian Hadiah menggunakan program grafik yang menyediakan beberapa imej grafik yang menarik. Di antara perisian grafik yang dikenali ramai adalah: Print Shop atau Deluxe Print shop Paint Brush Print Magic Corel Draw Harvard Graphic Freelance Graphic Visio Home Photo Shop Peranan guru mungkin besar pada peringkat awal memperkenalkan perisian sebegini. guru mungkin hanya perlu buat penilaian kreativiti mereka sahaja. bagaimanakah caranya anda akan mengintegrasikan perisianperisian tersebut dalam bilik darjah? Aspek-aspek Positif: Pemangkin kepada interaksi GURU - MURID dan MURID - MURID. Membina kemahiran penyelesaian masalah ke arah pemikiran lojik dan membuat keputusan. Mengamal proses-proses penyiasatan - inkuiri dengan menyiasat, mengeksperimen, meramal, membuat inferen dan refleksi. Memupuk nilai-nilai murni dengan sifat-sifat jujur, berani, bekerjasama dsb. Aspek-aspek negatif: Tiada perisian yang sesuai dengan objektif pengajaran. Perkara lain/baru untuk diuruskan. Perlukan pengorbanan masa untuk guru/murid pelajari dan mahiri. Murid gemar buat silap untuk dapatkan gambar kartun/bunyi yang menarik. Perisian-Perisian Bilik Darjah hendaklah: Jelas objektifnya. Dipersembahkan dengan baik, jelas, dan mudah untuk dibaca. Disertakan dokumentasi yang baik cara guna perisian nota guru contoh pelan/rancangan mengajar . kandungan mestilah tepat. Tahan lasak - tidak mudah hilang dengan hanya menekan kekunci 'ESC' atau kekunci yang tidak berkenaan. Mudah digunakan. Ada cara untuk beri maklumbalas. Ada cara untuk guru buat pindaan. Jika ia 'open-frame'- mestilah mudah untuk dibina, sunting. dan olah.

wibawa dan pendeta guru, akan membolehkan peningkatan ke gred yang lebih tinggi berdasarkan kecemerlangan," katanya. Melalui konsep guru wibawa dan pendeta guru itu, laluan kerjaya guru dalam PDP akan diperluaskan sehingga mencapai ke gred DG54 dalam tempoh perkhidmatan 25 tahun dengan memenuhi tahap kecemerlangan serta lain-lain syarat yang ditetapkan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Pendidikan. guru yang tidak dinaikkan pangkat ke Gred Khas masih berpeluang untuk menikmati Pergerakan Gaji Tahunan. kerajaan bersetuju menambahkan lagi jawatan Gred Khas C bagi laluan pengajaran dan pembelajaran sebanyak seratus peratus dengan menambah sejumlah 72 jawatan berbanding 36 jawatan sedia ada di bawah konsep guru wibawa dan pendeta guru. "Kerajaan juga bersetuju untuk menaikkan gred jawatan semua pengetua sekolah menengah Gred DG48 ke gred DG52 yang membabitkan 1,228 jawatan sebagai membuktikan lagi kesungguhan kerajaan dalam memartabatkan profesion keguruan. "Manakala semua guru penolong kanan (GPK) pentadbiran, hal ehwal murid dan kokurikulum sekolah menengah gred DG44 dinaikkan ke gred DG48, akan melibatkan 6,585 jawatan," katanya. Najib berkata, semua GPK pentadbiran, hal ehwal murid dan kokurikulum di sekolah rendah kluster turut dinaikkan dari gred DGA32 ke gred DGA34 yang membabitkan sejumlah 99 jawatan. "Hakikatnya, setiap seorang daripada kita tidak kiralah sama ada beliau seorang pemimpin, pentadbir, doktor, peguam, akauntan, jurutera, ahli sukan atau apa jua pun kerjayanya, terasuh dan dibimbing oleh insan yang bernama guru," katanya.

44) Apa yang jadi dekat Singapura pada 30 Jun nih yang ada kaitan dengan Johor *isu stesen keretapi tutup
Tarikh berkenaan iaitu 30 Jun 2011 ialah hari KTM Bhd menutup stesennya di Tanjung Pagar dan berpindah ke Woodlands, stesen barunya di Singapura. Memang sesuai peristiwa berkenaan dimaktubkan sebagai satu hari bersejarah dan patut diingati. kereta api yang akan berlepas bagi kali terakhir dari Tanjung Pagar menuju Kuala Lumpur pada malam 30 Jun itu. Pada 1918, kerajaan kolonial British di Singapura menjual untuk selama-lamanya harta benda dan syarikat Singapore Railway kepada Kerajaan Negeri Melayu Bersekutu (Federated Malay States), yang menukar nama syarikat itu kepada Federated Malay States Railway, dan akhirnya berubah menjadi KTMB sebagai sebuah badan korporat. Apabila KTMB berpindah ke Woodlands pada 30 Jun, maka akan bermulalah juga penyerahan kepada Kerajaan Singapura bukan saja bangunan stesen Tanjung Pagar tetapi juga tidak kurang daripada 175.7 hektar tanah milik KTMB di merata tempat di Singapura. Khazanah tanah KTMB di Singapura dianggarkan mempunyai nilai berbilion ringgit. Sebagai gantian kepada penyerahan stesen dan tanah berkenaan, Malaysia diberi peluang membangun bersama dengan Singapura enam bidang tanah di Marina South dan Ophir-Rocher di bahagian selatan pulau Singapura. Perhentian di Woodlands bukan stesen kereta api dalam erti kata biasa. Perhentian Woodlands ialah sebuah pusat pemeriksaan kastam, imigresen dan kuarantin (CIQ) kepunyaan Singapura.

43) skim kenaikan pangkat guru


Perkhidmatan perguruan adalah satu-satunya perkhidmatan yang diperuntukkan dengan lima kaedah kenaikan pangkat iaitu kenaikan pangkat mengisi kekosongan jawatan, kenaikan pangkat secara Khas Untuk Penyandang (KUP), kenaikan pangkat berdasarkan tempoh perkhidmatan, kenaikan pangkat untuk pengetua atau guru besar cemerlang dan kenaikan pangkat guru cemerlang. kerjaya guru ditambah baik demi memastikan mereka yang membentuk modal insan negara diberi pengiktirafan dan ganjaran sewajarnya. kaedah baru kenaikan pangkat diperkenalkan khusus kepada guru yang terbabit dalam pengajaran dan pembelajaran (PDP) iaitu guru wibawa dan pendeta guru, yang akan dikategorikan mengikut empat lapisan jawatan pertamanya. "Pewujudan lapisan tersebut, termasuk guru biasa, guru kanan, guru

45) Maksud guru,sekolah,kantin

Guru
Guru (dari bahasa Sanskrit ) = pengajar, pendidik, Mudarris dan pengasuh merupakan tenaga pengajar dalam institusi pendidikan seperti sekolah atau tiusyen (kelas bimbingan).

Che Mah 2787

SPP 2011

Dalam zaman modern ini = seorang yang pakar dalam sesuatu bidang misalnya management guru merujuk kepada seorang yang pakar dan handal dalam bidangpengurusan. Di peringkat universiti, guru diberi gelaran tutor atau pensyarah. guru perlu mahir dalam sesuatu mata pelajaran serta diperkukuhkan pula dengan pengetahuan dalam bidang pedagogi atau sains prinsip pengajaran. Dari segi agama pula misalnya agama Hindu dan Sikh, guru mempunyai maksud yang lebih tinggi. Ia biasanya merujuk kepada para pendita yang mempunyai ilmu mendalam dalam hal-hal kerohanian. Hari Guru Antarabangsa ditetapkan oleh UNESCO pada 5 Oktober setiap tahun. Tetapi di Malaysia, Hari Guru disambut pada setiap 16 Mei sebagai penghargaan kepada para guru. Sekolah Sekolah = sebuah bangunan atau tempat yang berfungsi untuk memberikan ilmu kepada pelajar Struktur sekolah moden mungkin dilengkapi dengan kemudahan teknologi maklumat (IT) atau sekadar bilik darjah sahaja. mempunyai beberapa tenaga pengajar atau guru untuk mendidik dan membimbing pelajar. Biasanya seorang itu akan melalui beberapa jenis sekolah dan institusi pendidikan bermula dari tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan akhirnya ke universiti. Namun demikian, sekolah tidak semestinya bangunan yang lain dari rumah seseorang. Amerika Syarikat, seseorang itu tidak semestinya belajar di sekolah kerana pelajar tersebut boleh belajar di rumah. Kaedah ini juga dikenali sebagai home-schooling. Kebanyakan negara mempunyai sistem pendidikan formal, yang biasanya wajib. Dalam sistem ini, pelajar bergerak melalui beberapa siri sekolah. Nama sekolah-sekolah ini berbeza di setiap negara, tetapi secara umumnya, sekolah rendah dan sekolah menengah yang masing-masing dikhaskan untuk kanak-kanak kecil dan remaja yang sudah tamat pendidikan rendah, disenaraikan. [sunting]Sekolah-sekolah di Malaysia Di Malaysia terdapat beberapa jenis sekolah seperti:

Maktab Rendah Sains MARA - Sekolah bagi pelajar cemerlang yang diuruskan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA) Sekolah berasrama penuh - sekolah menengah berasrama penuh dibawah penyeliaan Kementerian Pelajaran Sekolah pondok - sekolah agama di kampung Sekolah atap - sekolah kampung yang beratap daun nipah. Sekolah bestari - sekolah moden dengan infrastruktur yang bagus Sekolah khas - sekolah untuk pelajar istimewa Kantin (dari bahasa Belanda: kantine) adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umumyang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana. Kantin sendiri harus mengikuti prosedur tentang cara mengolah dan menjaga kebersihan kantin.Makanan yang disediakan kantin haruslah bersih dan halal.Jenis-jenis makanan yang disediakan pun minimal harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna.Biasanya para pembeli harus mengantri dalam sebuah jalur yang disediakan untuk membeli makanan. Kantin hampir selalu ada di tiap sekolah di Indonesia. Biasanya kantin menjadi tempatberkumpul bagi para murid. Pesan-ambil-bayarduduk mungkin merupakan prinsip para pengguna fasilitas kantin. Ramainya kantin disebabkan oleh obrolan siswa-siswi yang makan bersama. Kebanyakan murid menganggap penting kantin sebagai tempat bersosialisasi, tempat berkumpulnya seluruh angkatan.

Che Mah 2787

SPP 2011