Anda di halaman 1dari 56

LATAR BELAKANG TIMSS

Anjuran
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

Objektif

Menghasilkan maklumat tentang input, proses dan output tentang pendidikan bagi menambah baik dasar dan p&p matematik dan sains

TIMSS
Tempoh
- 4 tahun sekali bermula pada 1995 - Malaysia sertai sejak 1999

Sasaran

- Murid Tahun 4 dan Ting. 2 (Gred 8) - Di Malaysia hanya murid Ting. 2

SAMPEL KAJIAN TIMSS

Populasi:
Murid Tingkatan 2 di semua jenis sekolah di bawah KPM

Kerangka Pensampelan: Semua jenis sekolah di bawah KPM yang mempunyai murid Tingkatan 2

Pemilihan Sampel Murid:

Sebuah kelas tingkatan 2 dipilih secara rawak daripada setiap sekolah yang telah terpilih.
Semua murid dalam kelas tersebut dipilih sebagai sampel

Pemilihan Sampel Sekolah: 150 buah sekolah dipilih secara rawak dengan menggunakan kaedah Stratified Multi Stage Cluster Sampling

INSTRUMEN KAJIAN TIMSS

Buku Ujian
12 buku ujian yang mengandungi soalan matematik dan sains yang setara Disediakan oleh panel pakar dari seluruh dunia Berbentuk aneka pilihan dan terbuka Dwi bahasa (Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia)

Soal Selidik
Soal selidik murid Sikap dan konsep kendiri murid terhadap matematik dan sains Harapan ibu bapa Aktiviti murid dalam dan luar sekolah Soal selidik guru (matematik dan sains) Latar belakang Proses p&p Soal selidik sekolah Staf, enrolmen, peralatan, jumlah masa math dan sains serta LDP

KERANGKA PENTAKSIRAN MATEMATIK TIMSS


Domain Kandunga n

Nombor (30%)

Domain Kognitif

Pengetahuan (35%)

Algebra (30%)

Aplikasi (40%)

Geometri (20%)

Penaakulan (25%)

Data and Chance (20%)

DOMAIN KANDUNGAN MATEMATIK TIMSS


Nombor bulat Pecahan dan perpuluhan Integer Nisbah, Kadar dan Peratus Pola Ungkapan algebra Persamaan, formula dan fungsi

Nombor

Algebra

Geometri

Bentuk geometri Pengukuran geometri Lokasi dan pergerakan

Data and Chance

Organisasi dan persembahan data Interpretasi data Chance

DOMAIN KOGNITIF MATEMATIK TIMSS

Pengetahuan
Mengingat semula Mengecam Mengira Mengukur Mengklasifikasi

Aplikasi
Memilih Mewakili Model Melaksana Menyelesai masalah rutin

Penaakulan
Analisis Generalisasi Sintesis Justifikasi Menyelesaikan masalah tidak rutin

KERANGKA PENTAKSIRAN SAINS TIMSS


Domain Kandunga n

Domain Kognitif
Biologi (35%)

Pengetahuan (30%)

Kimia (20%)

Aplikasi (35%)

Fizik (25%)

Penaakulan (35%)

Sains Bumi (20%)

DOMAIN KANDUNGAN SAINS TIMSS


Biologi Ciri, klasifikasi, proses kehidupan organisma Sel dan fungsinya Kitaran hidup, pembiakan dan kebakaan Kepelbagaian, penyesuaian dan pemilihan semulajadi Ekosistem Kesihatan manusia Kimia Klasifikasi dan komposisi jirim Sifat jirim Perubahan kimia Fizik Bentuk dan perubahan keadaan jirim Haba, suhu dan perubahan tenaga Cahaya Bunyi Elektrik dan magnet Daya dan pergerakan Sains Bumi Struktur dan ciri fizikal bumi Proses, kitaran dan sejarah bumi Sumber bumi, kegunaannya dan pemuliharaan Bumi dalam sistem suria dan alam semesta

DOMAIN KOGNITIF SAINS TIMSS

Pengetahuan Mengingat semula Mendefinisikan Menggambarkan Menerangkan dengan contoh Menggunakan alat dan prosedur

Aplikasi Membanding Mengklasifikasi Mengguna model Menghubung Mentafsir maklumat Mencari penyelesaian Menerangkan

Penaakulan Menganalisis Mensintesis Membuat Hipotesis Merekabentuk Membuat kesimpulan Membuat generalisasi Menilai

CONTOH SOALAN TIMSS (MATEMATIK TERTINGGI)


Domain Kandungan: Geometri Negara Penerangan: Menggunakan ciri-ciri segi tiga dua sama dan segi tiga tepat untuk mendapatkan ukuran satu sudut. Singapura Chinese Taipei Korea Jepun Hong Kong England Thailand Malaysia Rusia Purata Antarabangsa Peratusan menjawab dengan betul 75(1.7) 73(2.2) 73(1.8) 71(1.9) 69(2.8) 42(2.8) 36(2.1) 36(2.7) 34(2.3) 32(0.3)

Australia Amerika Syarikat Indonesia

32(2.8) 26(1.4) 19(2.0)

CONTOH SOALAN TIMSS (MATEMATIK TINGGI)


Domain Kandungan: Algebra Negara Penerangan: Menyelesaikan satu persamaan linear yang diberikan dalam bentuk pernyataan. Peratusan menjawab dengan betul 75(2.0) 71(1.8) 67(2.7) 65(2.1) 57(2.2) 56(1.7) 53(3.1) 39(2.8) 34(0.3) 26(2.0) 26(1.9) 26(2.3) 24(2.1)

Chinese Taipei Korea Hong Kong Jepun Amerika Syarikat Singapura Rusia England Purata Antarabangsa Australia Indonesia Thailand Malaysia

CONTOH SOALAN TIMSS (MATEMATIK SEDERHANA)


Domain Kandungan: Nombor Negara Penerangan: Mengenal pasti pecahan dalam satu model bulatan yang mempunyai anggaran yang sama dengan pecahan dalam satu model segiempat yang diberikan. Peratusan menjawab dengan betul

Korea Jepun Hong Kong Chinese Taipei Singapura Amerika Syarikat England Australia Malaysia Rusia Thailand Purata Antarabangsa
Indonesia

89(1.3) 85(1.8) 82(2.3) 81 (1.7) 81(1.7) 81(1.3) 77(2.2) 75(2.3) 74(2.0) 73(2.2) 68(1.9) 63(0.3)
52(2.3)

CONTOH SOALAN TIMSS (MATEMATIK RENDAH)


Domain kandungan: Data and Chance Negara Penerangan: Berdasarkan jadual yang mempunyai nilai bagi dua pembolehubah, pilih graf garis yang boleh mewakili data yang diberikan. Korea Peratusan menjawab dengan betul 97(0.7)

Jepun
Singapura Chinese Taipei Amerika Syarikat Malaysia Hong Kong Australia Rusia England Thailand Purata Antarabangsa Indonesia

96(0.8)
93(1.1) 92(1.1) 89(1.0) 89(1.3) 87(1.6) 87(1.7) 85(1.8) 81(2.1) 73(1.9) 72(0.3) 66(2.2)

KEDUDUKAN MALAYSIA DALAM TIMSS


Matematik
50 38 10 49 38

Sains
50 49

20
16 22

20

21

1999

2003

2007

1999

2003

2007

Purata Skor TIMSS 1999, 2003 dan 2007


Matematik
Purata Antarabangsa Purata Malaysia Purata TIMSS

Sains
Purata Antarabangsa Purata Malaysia Purata TIMSS

519 500 487 467 474 450 508 500 500 500 492 488

510
500 500

474

471 466

1999

2003

2007

1999

2003

2007

PERATUSAN MURID BERDASARKAN PENANDAARASAN DALAM TIMSS


Matematik
Tertinggi
Sederhana

Sains
Tertinggi Sederhana 87 82 95 80 59 50 71 50 24 18 2 2007 5 1999 28 18 Tinggi Rendah

Tinggi
Rendah

93
70

93

66

36 10 1999

30 6 2003

4
2003

3 2007

LATAR BELAKANG PISA


NEGARA PESERTA PISA

Negara OECD Negara bukan OECD dalam PISA 2009

Negara bukan OECD dalam PISA terdahulu

LATAR BELAKANG PISA


Anjuran
Organisation for Economic Cooperation and Development

Objektif

PISA
Tempoh

mengukur pencapaian murid berumur 15+ dalam literasi matematik, literasi sains dan literasi bacaan untuk melihat sejauh mana remaja telah memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi ahli masyarakat yang berjaya - 3 tahun sekali bermula pada 2000 - Malaysia sertai sejak 2009

Sasaran

Murid berumur 15+ tanpa mengira tahap tingkatan

SAMPEL KAJIAN PISA

Populasi: Murid berumur 15+ di semua jenis sekolah di Malaysia

Kerangka Pensampelan: Semua jenis sekolah di Malaysia yang mempunyai murid berumur 15+ tahun

Pemilihan Sampel Murid: 35 murid berumur 15+ dipilih secara rawak dengan menggunakan aplikasi KeyQuest

Pemilihan Sampel Sekolah:

150 buah sekolah dipilih secara rawak dengan menggunakan kaedah Stratified Multi Stage Cluster Sampling

Instrumen Kajian PISA


UJIAN BERTULIS
Gabungan item-item aneka pilihan dan soalan terbuka Item-item disusun dalam kumpulan berdasarkan teks yang menggambarkan situasi dalam kehidupan sebenar (real - life situation)

SOAL SELIDIK MURID


Latar belakang murid, persepsi dan sikap murid terhadap Sains, Matematik dan kemahiran membaca. Tahap motivasi dan amalan strategi pembelajaran murid

UJIAN BERKOMPUTER
Antara 18 20 soalan penyelesaian masalah Murid menggunakan komputer untuk membuat simulasi sebelum menjawab

SOAL SELIDIK PENGETUA


Mengumpul maklumat berkenaan sekolah

KERANGKA DOMAIN MATEMATIK


Format
Closed Constructe d Response

Strand
Algebra Discrete mathematics Functions

Topics
Change and relationshi p Quantity Space and shape

Competenc y
Connections Reflection Reproduction

Complex Multiple Choice


Multiple Choice Open Constructe d Response Short Response

Geometry
Number Probability

Uncertaint y

Statistics

KERANGKA DOMAIN SAINS


Format
Closed Constructed Response Complex Multiple Choice Multiple Choice Open Constructed Response Short Response

Area
Environmen t Frontiers Hazards Health Natural resources

Knowled ge
Scientific inquiry
Scientific explanations Earth and space system Living system Physical system Technology system

Competenc y
Explain phenomena scientificall y Identifying scientific issues Using scientific evidence

KERANGKA DOMAIN BACAAN


Format
Closed Constructe d Response Complex Multiple Choice Multiple Choice Open Constructe d Response Short Response

Text format
Continuous Mixed Multiple Non continuous

Text type
Argumentatio n Description Exposition Instruction

Aspect
Access and retrieve Integrate and interpret Reflect and evaluate

Narration

Taburan Sampel Sekolah vs Band Sekolah


Peratus

60
51.59

50
40 30
24.63 22.05

47.01

PISA Populasi

20 10
2.40 0.75 8.21 5.85 8.96 10.89 10.45 7.17 0.00 0.05

0
1 2 3 4 5 6

Band Sekolah

CONTOH SOALAN BACAAN

26

CONTOH SOALAN BACAAN


Tajuk Soalan Belon No Soalan 8 Aspek Tahap Profisiensi 1a % Betul Malaysia OECD 76 83 Mengintegrasi dan Menginterpretasi Apakah idea utama petikan ini? B Singhana telah mencatatkan rekod baru dunia. C Singhania telah mengembara merentasi lautan dan daratan. D Belon udara panas Singhania sangat besar. Tajuk Soalan Belon No Soalan 4 Aspek % Betul Tahap Profisiensi Malaysia OECD 51

A Singhana berada dalam bahaya sepanjang perjalannya.

Membuat refleksi dan 3 38 menilai Apakah tujuan disertakan lukisan jet jumbo di dalam petikan ini? Tajuk Soalan Belon No Soalan 3 Aspek

% Betul Tahap Profisiensi Malaysia OECD


27

Mengakses dan 4 24 17 mengeluarkan maklumat Vijaypat Singhania menggunakan teknologi yang digunakan oleh dua jenis pengangkutan. Apakah dua jenis pengangkutan itu?

CONTOH SOALAN MATEMATIK

28

Tajuk Soalan Trek Balapan

No Soalan 1

Kompetensi Menghubungkan idea

Tahap Profisiensi 5

% Betul Malaysia 11 OECD 27

Apakah jarak untuk satu pusingan trek sekiranya anda berlari di lorong 1 (iaitu lorong yang paling dalam)? Tunjukkan jalan penyelesaian.

CONTOH SOALAN SAINS

29

Tajuk Soalan Beg Udara

No Soalan 1

Kompetensi

Tahap Profisiensi 3

% Betul Malaysia 33 OECD 38

Menggunakan bukti saintifik

Gunakan data dalam graf untuk menerangkan mengapa pemandu yang terlibat dalam satu perlanggaran pada kelajuan 65 km/j lebih selamat menggunakan sistem gabungan tali pinggang / beg udara berbanding dengan menggunakan tali pinggang keledar tanpa perlindungan beg udara.

Kedudukan Dalam PISA Matematik Malaysia di tempat ke 57


1. Shanghai-China - 600 2. Singapore - 562 3. Hong Kong-China 555 21. Norway 498 22. France - 497 23. Slovak Republic 497 41. Croatia - 460 42. Israel 447 43. Turkey - 445 44. Serbia 442 45. Azerbaijan 431 46. Bulgaria 428 47. Romania 427 48. Uruguay 427 49. UAE 421 61. Argentina 388 62. Jordan - 387 63. Brazil 386 64. Colombia 381 65. Georgia - 379 66. Albania 377 67. Tunisia 371 68. Indonesia 371 69. Qatar 368

4. Korea 546
5. Chinese Taipei - 543 6. Finland - 541 7. Liechtenstein - 536 8. Switzerland - 534 9. Japan - 529 10. Canada - 527 11. Netherlands - 526 12. Macao-China - 525 13. New Zealand - 519 14. Belgium - 515 15. Australia - 514 16. Germany 513 17. Estonia - 512 18. Iceland - 507 19. Denmark - 503

24. Austria - 496


25. Poland - 495 26. Sweden - 494 27. Czech Republic 493 28. United Kingdom 492 29. Hungary - 490 30. Luxembourg - 489 31. United States - 487 32. Ireland - 487

50. Chile 421


51. Mauritius 420 52. Thailand 419 53. Mexico 419 54. Tri. And Tobago 414 55. Costa Rica 409 56. Kazakhstan 405 57. MALAYSIA - 404 58. Montenegro 403 59. Rep. of Moldova 397

70. Peru 365


71. Panama 360 72. Tamil Nadu India 351 73. Himachal Pradesh India 338

33. Portugal - 487


34. Spain - 483 35. Italy 483 36. Latvia - 482 37. Lithuania 477 38. Russian Fed. 468

74. Kyrgyzstan 331

20. Slovenia - 501

39. Greece - 466 OECD Average 496 60. MirandaVenez. 40. Malta 463 Average 458 397 International

Kedudukan Dalam PISA Sains Malaysia di tempat ke 52


1. Shanghai-China - 575 2. Finland - 554 3. Hong Kong-China 549 4. Singapore - 542 5. Japan - 539 6. Korea 538 7. New Zealand - 532 8. Canada - 529 21. Belgium - 507 22. Hungary - 503 23. United States - 502 24. Czech Republic 500 25. Norway 500 26. Denmark - 499 27. France - 498 28. Iceland - 496 41. Malta 461 42. Israel 455 43. Turkey - 454 44. Chile 447 45. Serbia 443 46. Bulgaria 439 47. UAE 438 48. Costa Rica 430 49. Romania 428 50. Uruguay 427 51. Thailand 425 52. MALAYSIA - 422 53. MirandaVenez. 422 54. Mauritius 417 55. Mexico 416 56. Jordan 415 57. Rep. of Moldova 413 58. Tri. And Tobago 410 61. Montenegro 401 62. Argentina 401 63. Tunisia 401 64. Kazakhstan 400 65. Albania 391 66. Indonesia 383 67. Qatar 379 68. Panama 376 69. Azerbaijan 373 70. Georgia - 373 71. Peru 369 72. Tamil Nadu India 348 73. Kyrgyzstan 330 74. Himachal Pradesh India 325

9. Estonia - 528
10. Australia - 527 11. Netherlands - 522 12. Chinese Taipei - 520 13. Germany 520 14. Liechtenstein - 520 15. Switzerland - 517 16. United Kingdom 514 17. Slovenia - 512 18. Macao-China 511

29. Sweden - 495


30. Austria - 494 31. Latvia - 494 32. Portugal - 493 33. Lithuania 491 34. Slovak Republic 490 35. Italy 489 36. Spain - 488 37. Croatia - 486 38. Luxembourg - 484

19. Poland 508


20. Ireland 508

39. Russian Fed. 478

40. Greece 470 501 59. Brazil 405 OECD Average 60. Colombia 402 International Average 463

Kedudukan Dalam PISA Bacaan Malaysia di tempat ke 55


1. Shanghai-China - 556 2. Korea - 539 3. Finland - 536 4. Hong Kong-China 533 5. Singapore - 526 6. Canada - 524 7. New Zealand - 521 8. Japan - 520 9. Australia - 515 10. Netherlands - 508 11. Belgium - 506 12. Norway - 503 13. Estonia - 501 14. Switzerland - 501 15. Poland - 500 16. Iceland - 500 17. United States - 500 18. Liechtenstein - 499 19. Sweden - 497 21. Ireland - 496 22. France - 496 23. Chinese Taipei - 495 24. Denmark - 495 25. United Kingdom 494 26. Hungary - 494 27. Portugal - 489 28. Macao-China - 487 29. Italy - 486 30. Latvia - 484 31. Slovenia - 483 32. Greece - 483 33. Spain - 481 34. Czech Republic 478 35. Slovak Republic 477 36. Croatia - 477 37. Israel - 476 38. Luxembourg - 472 39. Austria - 470 OECD Average 41. Turkey - 464 42. Russian Fed. 459 43. Chile 449 44. Costa Rica 443 45. Malta 442 46. Serbia 442 47. UAE 431 48. Bulgaria 429 49. Uruguay 426 61. Tunisia 404 62. Indonesia 402 63. Argentina 398 64. Kazakhstan 390 65. Rep. of Moldova 388 66. Albania 385 67. Georgia - 374 68. Qatar 372 69. Panama 371 70. Peru 370 71. Azerbaijan 362 72. Tamil Nadu India 337 73. Himachal Pradesh India 317 74. Kyrgyzstan 314

50. Mexico 425


51. Romania 424 52. MirandaVenez. 422 53. Thailand 421 54. Tri. And Tobago 416 55. MALAYSIA - 414 56. Colombia 413 57. Brazil 412 58. Montenegro 408 59. Mauritius 407

20. Germany - 497

493 60. Jordan - 405 40. Lithuania - 468 International Average 455

33

PURATA SKOR DALAM PISA 2009


SHANGHAI 600 575 562 541 542 526 514 492 496 501 494 493 554 556 536 SINGAPURA FINLAND UK THAILAND MALAYSIA OECD

419 404

425 422

421

414

MATEMATIK

SAINS

BACAAN

Tahap Kecekapan Dalam Bacaan


Indonesia Malaysia Macao China Germany Japan Singapore Finland
34

Bawah tahap 1b

Tahap 1b
Tahap 1a

Tahap 2
Tahap 3

Tahap 4
Tahap 5

Tahap 6

Shanghai China 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tahap Kecekapan Dalam Matematik


Indonesia Malaysia Germany Canada Liechtenstein Chinese Taipei Hong Kong China
35

Bawah tahap 1 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6

Shanghai China 0% 20% 40% 60% 80%

100%

Tahap Kecekapan Dalam Sains


Indonesia Jordan Malaysia Thailand Macao China Liechtenstein Germany Chinese Taipei Canada Korea Japan Singapore Hong Kong China 36 Finland Shanghai China 0% 20% 40% 60%

Bawah tahap 1 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6

80%

100%

Taburan Skor Murid Dalam Bacaan


700 650 600 550 500
Mean = 493

OECD
95th percentile = 637

450
400 350 300 250 200 37
5th percentile = 332

Taburan Skor Murid Dalam Matematik


800 OECD

700
95th percentile = 643

600 500
400 300 200 38

Mean = 496

5th percentile = 343

Taburan Skor Murid Dalam Sains


750 700 650 600 550
95th percentile = 649

OECD

500
450 400 350 300 250 39

Mean = 501

5th percentile = 341

Faktor Yang Menyumbang Kepada Prestasi Malaysia

Sikap murid
Format soalan Keutamaan Guru
Guru memberi keutamaan untuk menghabiskan sukatan pelajaran bagi menyediakan murid menghadapi peperiksaan awam. Ini menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran dibuat secara cepat dengan menggunakan jalan pintas tanpa perlu memahami konsep. Latih tubi banyak digunakan untuk melatih murid menjawab soalan peperiksaan

Ramai murid menjawab ujian PISA ini secara tidak bersungguh-sungguh kerana mereka menganggap ini hanyalah satu kajian biasa dan tidak penting bagi mereka. Terdapat banyak soalan yang tidak cuba dijawab oleh murid Format soalan PISA adalah dalam bentuk teks yang panjang dan memerlukan murid membuat interpretasi, refleksi dan penilaian berdasarkan kehidupan sebenar. Sebaliknya, format soalan peperiksaan awam di Malaysia adalah ringkas dan lebih tertumpu kepada rajah dan jadual

PERBEZAAN TIMSS PISA


PISA TIMSS

Menguji penggunaan pengetahuan dan


Objektif kemahiran praktikal berdasarkan kepada pendapat bahawa perolehan literasi adalah proses pembelajaran sepanjang hayat

Mengukur keupayaan murid dari segi apa


yang hendak diajar, apa yang sebenarnya diajar dan apa yang sebenarnya dipelajari

Mengukur real-life skills yang berkaitan


dengan bacaan, matematik dan sains dengan fokus kepada kehidupan seharian dan dalam bidang di mana sains digunakan seperti kesihatan, bumi dan persekitaran, dan teknologi

Menambah baik pengajaran dan


pembelajaran matematik dan sains

Menganalisis faktor-faktor yang


mempengaruhi pencapaian murid

Menyediakan data tentang trend dalam


pencapaian metamatik dan sains

Menyediakan perbandingan dalam sistem


dan antara negara yang mengambil bahagian

Dibangunkan oleh OECD


Stakeholders

Dibangunkan oleh IEA Sasaran: Murid Tahun 4 dan Tahun 8

Sasaran: Murid berumur 15+ tahun

Negara peserta: 34 negara OECD dan 41


negara bukan OECD pada tahun 2009

Negara peserta: 49 negara dan wilayah


pada tahun 2007

SUMBER: PISA 2009; PISA 2007

BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN

PERBEZAAN TIMSS PISA


PISA TIMSS

Kandungan Penilaian

Tiga bidang: Bacaan, matematik dan sains Dua bidang: Matematik dan sains Penekanan kepada keberkesanan aplikasi Penekanan kepada isi kandungan
kurikulum kurikulum

Maklumat sikap murid dan pendekatan


kepada pembelajaran, suasana pembelajaran dan organisasi persekolahan

Maklumat tentang kuantiti, kualiti dan


kandungan pengajaran (cth: kesediaan guru, sumber sedia ada dan penggunaan teknologi)

Bermula pada tahun 2000


Kaedah

Bermula pada tahun 1995 Setiap empat tahun sekali Sentiasa berfokus kepada isi kandungan
kurikulum

Setiap tiga tahun sekali Fokus bertukar antara bacaan,


matematik dan sains dalam setiap pusingan kajian (Fokus dalam PISA 2009 ialah kepada bacaan)

Tindakan Susulan
KSSR/KSSM Program i-Think Kajian Susulan PPPM Task Force PISA dan TIMSS

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


Empat

tonggak pendidikan UNESCO learning to know learning to do learning to live together learning to be Elemen baharu: inovasi dan kreativiti, keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)

Transformasi Kurikulum

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Jan 2011 murid tahun 1

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) 2017

Program i-Think
Kolaborasi di antara KPM dan Agensi Inovasi Malaysia Penggunaan thinking maps

2012 Rintis di 10 sekolah 2013 1000 sekolah

2014 semua sekolah

Kajian Susulan
KPM sedang menjalankan kajian kes di sekolah cemerlang PISA 2009 untuk mengenal pasti amalan terbaik yang boleh dikongsi dengan sekolah lain

Kerjasama dengan IPT tempatan untuk menjalankan kajian susulan terhadap sekolah yang mengambil bahagian dalam PISA 2009

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025


Hasil Kajian PISA dan TIMSS menjadi salah satu input utama dalam merangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 PISA dan TIMSS menjadi penandaaras kepada pembelajaran bahasa, matematik dan sains di peringkat antarabangsa

Peperiksaan kebangsaaan dan peperiksaan berasaskan sekolah akan diubahsuai untuk menambahkan bilangan soalan yang menguji pemikiran tahap tinggi

Task Force PISA dan TIMSS

Task Force PISA dan TIMSS pula telah ditubuhkan selepas mendapat arahan YAB Menteri Pelajaran dalam Mesyuarat JPP dan diketuai oleh BPK Task Force ini memberi tumpuan kepada meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi (HOTS) dalam kalangan murid dan guru

Tahap Profisiensi Bacaan

51

Tahap Profisiensi Bacaan

52

Tahap Profisiensi Matematik

53

Tahap Profisiensi Matematik

54

Tahap Profisiensi Sains

55

Tahap Profisiensi Sains

56